Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?


) Saidin arxa səthində hansı ayırd edilir?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə2/17
tarix12.12.2016
ölçüsü1,35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

63) Saidin arxa səthində hansı ayırd edilir?

A) 2 kanal

B) 6 kanal

C) 8 kanal

D) 4 kanal

E) 5 kanal


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
64) Əksər hallarda dirsək oynağının punksiyası haradan həyata keçirilir?

A) Medial və lateral tərəflərdən

B) Arxa tərəfdən

C) Medial və ön tərəflərdən

D) Bayır tərəfdən

E) Arxa və lateral tərəflərdən


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Müainə üsulları

65) Dölün antenatal ultrasəs müayinəsində aşağıdakılardan hansını aşkar etmək olmur?

A) Anadangəlmə traxeya-qida borusu fistulunu

B) Böyrəyin hidronefrotik transformasiyasını

C) Anadangəlmə böyrək çatmamazlığını

D) Anadangəlmə ürək qüsurunu

E) Qastroşizisi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
66) Qida borusu və mədənin kontrast rentgenoloji müayinəsində aşağıdakılardan hansını aşkar etmək olur?

A) Hemorragik qastriti

B) Kardial axalaziyanı

C) Kardial xalaziyanı

D) Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtığını

E) Pilerostenozu


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
67) Aşağıdakılardan hansının diaqnostikasında barium horrası ilə aparılan irriqoqrafiya metodundan istifadə olunmur?

A) Orta bağırsağın burulması

B) Hirşprunq xəstəliyi

C) Appendiksin atipik yerləşməsi

D) Bağırsağın invaginasiyası

E) Yenidoğulmuşlarda xoralı-nekrotik enterokolit


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
68) Göbək nahiyyəsinin patologiyası zamanı aşağıdakılardan hansını aşkar etmək üçün göbək çuxurunun zondlanmasından istifadə olunmur?

A) Göbək funquzu

B) Sarı cisim axarının natamam fistulu

C) Sarı cisim axarının tam fistulu

D) Göbək nahiyyəsinin kalsinozu

E) Uraxusun fistulu


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
69) Artroqrafiya zamanı oynaqlardakı anatomik nisbətlərin düzgünlüyünün əsas göstəricisi hansıdır?

A) Rentgenoloji oynaq yarığının bərabər hündürlüyü

B) Belə göstərici yoxdur

C) Birləşən oynaq səthlərinin kənarlarının ciddi uyğunluğu

D) Oynaqdakı hərəkət oxunun ətrafın oxuna uyğunluğu

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
70) Bel punksiyasına mütləq əks-göstərişlər hansıdır?

A) Ağ ciyərlərin stafilokokk mənşəli destruksiyası

B) Doğuş mənşəli kəllə-beyin travması

C) Beyinin orta strukturlarının yerdəyişməsi

D) Meningit

E) Meninqoensefalit


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
71) Öd kisəsində kontrastlaşmanın olmaması aşağıdakılardan hansı üçün daha xarakterikdir?

A) Xroniki hepatit üçün

B) Xroniki daşsız xolesistit üçün

C) Öd ifrazı sisteminin anadangəlmə hipoplaziyası üçün

D) Ümumi öd axarının sisti üçün

E) Xroniki kalkulyoz xolesistit üçün


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
72) Splenoportoqrafiya necə həyata keçirilir?

A) Oturaq vəziyyətində

B) Ümumi anesteziya altında mioreleksantlardan istifadə etməklə

C) Yerli anesteziya altında

D) Qarnın ön divarından daxil olmaqla

E) Laparotomiyadan sonra


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
73) Qaraciyər qapısında normal anatomik strukturların olmaması aşağıdakılardan hansı üçün daha xarakterikdir?

A) Qaraciyərin exinokokku üçün

B) Qaraciyərin anadangəlmə fibrozu üçün

C) Portal hipertenziyanın qaraciyərdən kənar formaları üçün

D) Xroniki hepatit üçün

E) Qaraciyərin sirrozu üçün


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
74) Qaraciyərin punksion biopsiyası necə həyata keçirilir?

A) Qarnın ön divarından daxil olmaqla

B) Laparotomiyadan sonra

C) Yerli anesteziya altında

D) Oturaq vəziyyətində

E) Ümumi anesteziya altında


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
75) Hansı halda xaya qişasının punksiyası göstərişdir?

A) Toxum ciyəsinin sisti zamanı

B) Xayalığın idiopatik ödemi zamanı

C) Xayanın burulması zamanı

D) Orxoepididimit zamanı

E) Xaya qişalarının gərgin hidropsu zamanı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
76) Hepatologiyada funksional müayinələrin aparılmasına göstəriş hansıdır?

A) Qida borusu venalarının varikoz genəlməsi ilə gedən splenomeqaliya

B) Hiperbilirubinemiya

C) Tez-tez burun qanaxması ilə müşayiət olunan anemiya

D) Assit

E) Hepatomeqaliya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
77) Diafanoskopiya hansı halda göstərişdir?

A) Qasıq yırtığında

B) Qasıq-xayalıq yırtığında

C) Xayanın burulmalarında

D) Bud yırtığında

E) Toxum ciyəsi elementlərinin kəskin meydana çıxan sistlərində


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
78) Toxum ciyəsi elementlərinin kəskin meydana çıxan sistini aşağıdakılardan hansı sübut edir?

A) Xayalıqda xayanın olmaması

B) Qasıq nahiyəsində hiperemiya və ağrı

C) Toxum ciyəsi boyunca yumşaq elastik törəmənin və diafanoskopiya zamanı

D) Narahatlıq və hərarətin yüksəlməsi

E) Xayalığın hiperemiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
79) Sümüyün struktur rentgenoqrammasını almaq üçün mərkəzi şüa kasset müstəvisinə münasibətdə hansı bucaq altında olmalıdır?

A) 40 dərəcə bucaq altında

B) Perpendikulyar istiqamətlənməlidir

C) 10 dərəcə bucaq altında

D) 30 dərəcə bucaq altında

E) 20 dərəcə bucaq altında


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
80) Ekskretor uroqrafiyanın ən informativ müayinə olduğu xəstəliyi hansıdır?

A) Hidronefroz

B) Neyrogen sidik kisəsi

C) Kəskin sidik ləngiməsi

D) Sidik kisəsi-sidik axarı reflüksü

E) Sidiyi saxlaya bilməmək


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
81) Diaqnozunun qoyulmasına ekskretor uroqrafiyanın kömək edə bilmədiyi xəstəlik hansıdır?

A) Nalşəkilli böyrək

B) Hidronefroz

C) Arxa uretral qapaq

D) Yuxarı sidik yollarının ikiləşməsi

E) Böyrəklərin torakal distoniyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
82) Aşağıdakılardan hansının aşkar edilməsi üçün anteqrad pieloqrafiya aparılır?

A) Böyrəyin sisti

B) Böyrəyin şişi

C) Sidik kisəsinin divertikulu

D) Hidronefroz zamanı pielouretral anastomozun keçiriciliyi

E) Sidik kisəsi-sidik axarı reflüksünün olması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
83) Farmakodinamik sınaq (USM və lazikslə yükləməklə uroqrafiya) aşağıdakılardan hansının diaqnozunu dəqiqləşdirməyə imkan verir?

A) Böyrəklərin şişi və ya sisti

B) Böyrəklərin büzüşməsi və ya hipoplaziyası

C) Pieloektaziya və ya hidronefroz

D) Sidik kisəsi-sidik axarı reflüksü və ya neyrogen sidik kisəsi

E) Kəskin respirator virus infeksiyası və ya böyrəklərin apostematozu


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
84) Sistoqrafiya hansı halda əks-göstərişdir?

A) Sidik kisəsi-bağırsaq və sidik kisəsi-vaginal fistullarda

B) Kiçik çanaqda şiş prosesi zamanı

C) Pielonefritin kəskinləşməsi zamanı

D) Sidik kisəsi boynunun kontrakturası zamanı

E) Uretrosele zamanı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
85) Sistoqrafiya zamanı hansından istifadə olunur?

A) Veroqrafin

B) Natrium-sulfit

C) Serqozin

D) Barium-sulfat

E) Natrium-tiosulfat


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
86) Sistoqrafiya aşağıdakılardan hansının aşkar olunmasında qeyri-informativdir?

A) Sidik kisəsinin ölçüləri və konturunun

B) Sidik axarının ureterovezikal seqmentinin obstruksiyasının

C) Sidik kissəsi-sidik axarı reflüksünün

D) Anadangəlmə sidik kisəsi-bağırsaq fistulunun

E) Uraxusun bağlanmamasının


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
87) Ureteroqrafiya hansı halda əks-göstərişdir?

A) Uretranın travması zamanı

B) Arxa uretral qapaq zamanı

C) Uretranın ikiləşməsi zamanı

D) Urogenital sinus zamanı

E) Kəskin orxoepididimit zamanı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
88) Uretroqrafiyanın aparılması üçün xəstə hansı vəziyyətdə uzadılır?

A) Trendelenburq vəziyyətində

B) Sarğı altına yastıq qoymaqla arxası üstə

C) Aşağı ətraflar bükülməklə yanı üstə

D) Arxası üstə budlar aralanmış vəziyyətdə

E) Sol ayağı bayıra və arxaya çevirməklə sağ yanı üstündə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
89) Böyrək ləyəninin «görünməyən» daşlarının diaqnostikasında daha informativ müayinə metodu hansıdır?

A) Ultrasəs müayinəsi

B) Urokimoqrafiya

C) Retropnevmoperitoneum

D) Ekskretor uroqrafiya

E) Urokinematoqrafiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
90) Uretranın cırılmasının diaqnostikası üçün aşağıdakılardan hansını həyata keçirmək lazımdır?

A) Ekskretor uroqrafiya

B) Qalxan (retroqrad) uroqrafiya

C) Urofloumetriya

D) Miksion sistoqrafiya

E) Sistometriya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
91) Uretranın cırılması zamanı aşağıdakılardan hansını aparmaq qadağandır?

A) Miksion sistoureteroqrafiya

B) Sidik kisəsinin kateterizasiyası

C) İnfuzion uroqrafiya

D) Qalxan uroqrafiya

E) Urofloumetriya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
92) Sidik kisəsi daşlarının aşkar edilməsi üzrə ən etibarlı müayinə metodu hansı hesab olunur?

A) Pnevmosistoqrafiya

B) Sistoskopiya

C) Miksion sitoqrafiya

D) Obzor rentgenoqrafiya

E) Urofloumetriya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
93) İkincili büzüşmüş böyrək və ya hipoplaziyalaşmış böyrək diaqnozunu qoymağa aşağıdakılardan hansı imkan verir?

A) Böyrəyin biopsiyası

B) Dinamikada radioizotop müayinə

C) Böyrək angioqrafiyası

D) Kompüter tomoqrafiya

E) Ekskretor uroqrafiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
94) Arxa uretral qapağın əsas diaqnostika metodu hansıdır?

A) İnfuzion uroqrafiya

B) Uretroskopiya

C) Qalxan uretroqrafiya

D) Urofloumetriya

E) Sistometriya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
95) Rəng sınağı (metilen abısının sidik kisəsinə yeridilməsi) aşağıdakılardan hansının aşkar edilməsində daha informativdir?

A) Əlavə sidik axarı dəliyinin sidik kisəsi sfinkterindən aşağı ektopiyası

B) İkiləşmiş böyrəyin yuxarı yarısının sidik axarına reflüks

C) İkiləşmiş böyrəyin bir yarısının ureterohidronefrozu

D) Yuxarı sidik yollarının ikiləşməsi və ureterosele

E) Gecə sidik saxlaya bilməmək (enurez)


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
96) Makrohematuriya zamanı aşağıdakilardan hansının həyata keçirilməsi göstərişdir?

A) Sistoureteroqrafiya

B) Ekskretor uroqrafiya

C) Radioizotop müayinə

D) Retroqrad pieloqrafiya

E) Sistoskopiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
97) Hemoqlobinuriya simptomu aşağıdakılardan hansının nəticəsi ola bilər?

A) Paranefritin

B) Kəskin qlomerulonefritin

C) Anilinlə zəhərlənmənin

D) Kəskin pielonefritin

E) Nekrotik papillitin


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
98) Anuriyalı xəstəyə aşağıdakılardan hansı əks-göstərişdir?

A) Retroqrad pieloqrafiya

B) Sistoureteroqrafiya

C) Ekskretor uroqrafiya

D) Sistoskopiya

E) Qarın boşluğu orqanlarının obzor rentgenoqrafiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
99) Rentgenoloji «ağ böyrək» fenomeni (ekskresiyanın kəskin ləngiməsi ilə müşayiət olunan nefroqrammanın davamlı fazası) aşağıdakılardan hansının nəticəsidir?

A) İkincili büzüşmüş böyrəyin

B) Sidik axarının daşla obturasiyasının

C) Böyrək travmasının

D) Kəskin qeyri-obstruktiv pielonefritin

E) Böyrək şişinin


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
100) Arxa uretral qapağın diaqnostikası üçün rentgenokontrast müayinələrdən hansı daha informativ hesab olunur?

A) Retroqrad uretroqrafiya

B) Ekskretor uroqrafiya

C) İnfuzion urşqrafiya

D) Miksion ureterosistoqrafiya

E) Pnevmosistoqrafiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Uşaqlarda planlı və plastik carrahiyyə

101) Boynun orta sistləri və fistulasının əmələ gəlməsi aşağıdakılardan hansı ilə əlaqədardır?

A) Ağız boşluğu dibinin epitelinin ektopiyası

B) Qalxanabənzər-dil axacağının geriyə inkişafının pozulması

C) Xromosom aberrasiyaları

D) Qalxanabənzər-udlaq axacağının geriyə inkişafının pozulması

E) Qəlsəmə qövsləri qalıqlarının bitişməməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
102) Boynun orta sisti üçün xarakterik simptom hansıdır?

A) Dövri olaraq itməsi

B) Udqunma zamanı sistin yerini dəyişməsi

C) Vidaci çuxurdan yuxarıda yerləşməsi

D) Udqunma zamanı ağrı

E) Bərk konsistensiyaya malik olması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
103) Boynun orta fistulasının ən informativ təyin edilmə metodu hansıdır?

A) Ultrasəs müayinəsi

B) Fistulanın zondlanması

C) Obzor rentgenoqrafiya

D) Fistuloqrafiya

E) Kompüter tomoqrafiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
104) Boyun nahiyəsindəki limfangioma üçün hansı xarakterikdir?

A) Dilaltı sümüyə gedən möhkəm atma

B) Udqunma zamanı hərəkətli olması

C) Ortada yerləşməsi

D) Ölçülərinin 1-2 sm olması

E) Törəmə üzərində dərinin nazikləşməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
105) Boyun limfadeniti üçün hansı xarakterikdir?

A) Konsistensiyasının yumşaq olması

B) Udqunma zamanı hərəkətli olması

C) Ortada yerləşməsi

D) Infeksiyanın giriş qapısının və ağrının olması

E) Palpasiya zamanı ağrının olmaması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
106) Boynun orta sistini aşağıdakılardan hansı ilə differensasiya etmək məsləhət görülmür?

A) Vidaci venanın flebektaziyası ilə

B) Limfadenitlə

C) Anadangəlmə əzələvi əyriboyunluqla

D) Lipoma ilə

E) Dermoid sistlə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
107) Boynun orta sistlərinin operativ müalicəsi zamanı optimal müddət hansı yaş hesab olunur?

A) 10 yaşdan yuxarı

B) 6 aylıqdan 1 yaşa qədər

C) 5-10 yaş

D) 3-5 yaş

E) 1-2 il


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
108) Boynun sistinin residivinin qarşısını almaq üçün əməliyyat zamanı aşağıdakılardan hansını həyata keçirmək lazımdır?

A) Dilaltı sümüyün rezeksiyası

B) Xarici vidaci venanın bağlanması

C) Fistul yolunun sklerozlaşdırıcı preparatlarla işlənməsi

D) Fistulun fassiyanın səthinə qədər ayrılması

E) Sanasiyadan sonra fistul dəliyinin tikilməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
109) Boynun fistuluna görə aparılan əməliyyatdan sonra ən çox rast gəlinən ağırlaşma hansıdır?

A) Udma aktının pozulması

B) Hipersalivasiya

C) Fistulun residivi

D) Tikişlərin qopması

E) Qanaxma


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
110) Boynun yan sistləri və fistulunun əmələ gəlməsi nə ilə əlaqədardır?

A) Xromosom aberrasiyası ilə

B) Qəlsəmə qövslərinin bitişməməsi ilə

C) Qalxanabənzər-dil axacağının geriyə inkişafının pozulması

D) Qalxanabənzər-udlaq axacağının geriyə inkişafının pozulması ilə

E) Ağız boşluğu dibinin epitelinin ektopiyası ilə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
111) Boynun yan sisti üçün hansı xarakterikdir?

A) Çeynəmə əzələlərinin daxili kənarında yerləşməsi

B) Vidaci venanın üzərində yerləşməsi

C) Törəmə üzərində dərinin nazilməsi

D) Palpasiya zamanı ağrının olması

E) Bərk konsistensiyalı olması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
112) Boynun yan sisti zamanı daha informativ müayinə metodu hansıdır?

A) Fistuloqrafiya

B) Kompüter tomoqrafiya

C) Venoqrafiya

D) Ultrasəs müayinəsi

E) Obzor rentgenoqrafiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
113) Boynun yan sistini aşağıdakılardan hansı ilə differensasiya etmək vacib deyil?

A) Limfangioma ilə

B) Alt çənənin periostiti ilə

C) Limfadenitlə

D) Vidaci venanın flebektaziyası ilə

E) Dermoid sistlə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
114) Boynun yan sistlərinin operativ müalicəsi zamanı optimal müddət hansı yaş hesab olunur?

A) 10 yaşdan yuxarı

B) 5-7 yaş

C) 3-5 yaş

D) 3 yaşa qədər

E) 1 yaşa qədər


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
115) Boynun yan fistulası zamanı əməliyyatın vacib elementi hansıdır?

A) Fistulun udlağın yan divarına qədər ayrılması

B) Dilaltı sümüyün rezeksiyası

C) Fistulun kəsilib çıxarılması və dəridəki dəliyin tikilməsi

D) Qəlsəmə yarıqlarının tikilməsi

E) Damar-sinir dəstəsinin bağlanması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
116) Boynun yan sistinə görə aparılmış əməliyyatdan sonrakı dövrdə nə göstərişdir?

A) Başın fiksə edilməsi

B) Ağızdan qidalanmanı dayandırmaq

C) Infuzion terapiya

D) Yataq rejimi

E) Fizioterapiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
117) Boynun yan sistinə görə əməliyyatdan sonrakı residivlər hansı ilə əlaqədardır?

A) Yaranın əməliyyatdan sonrakı dövrdə irinləməsi

B) Adekvat hemostazın olmaması

C) Tikişlərin aralanması

D) Dilaltı sümüyün rezeksiyasından imtina edilməsi

E) Fistulun yan şaxələrinin tam xaric edilməməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
118) Qasıq yırtığı nə vaxt formalaşır?

A) Embrional inkişafın 5-6-cı ayında

B) Embrional inkişafın 7-8-ci həftəsində

C) Embrional inkişafın 2-3-cü həftəsində

D) Embrional inkişafın 7-8-ci ayında

E) Istənilən mərhələdə formalaşa bilər


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
119) Qasıq yırtığının formalaşmasına səbəb olan əsas etioloji faktorlar hansıdır?

A) Qarındaxili təzyiqin artması

B) Həddən artıq fiziki gərginlik

C) Mezenximal toxumanın inkişaf pozğunluğu

D) Köndələn fassiyanın zəifliyi

E) Qarnın xarici çəp əzələ aponevrozunun zəifliyi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
120) Qasıq yırtığı üçün ən xarakterik simptom hansıdır?

A) Qarında ağrılar

B) Ürəkbulanma və qusma

C) Iştahanın pis olması

D) Hərarətin yüksəlməsi

E) Qasıq nahiyyəsində elastik şişkinlik


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
121) Əksər hallarda ağırlaşmamış qasıq-xayalıq yırtığının differensial-diaqnostikasını aşağıdakılardan hansı ilə aparmaq lazımdır?

A) Hidatidin burulması ilə

B) Orxitlə

C) Varikosele ilə

D) Orxoepididimitlə

E) Xaya qişalarının hidropsu ilə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
122) Qasıq-xayalıq yırtığına görə əməliyyata göstərişlər hansıdır?

A) 2 yaşdan sonrakı dövr

B) Tez-tez boğulma

C) 5 yaşdan sonrakı dövr

D) Şişkinliyin 3 sm-dən böyük olması

E) Diaqnozun qoyulması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
123) Qasıq kanalının ön divarının açılması kimlərdə mütləq lazımdır?

A) Qızlarda

B) Südəmər uşaqlarda

C) Oğlanlarda

D) 2 yaşdan böyük xəstələrdə

E) 5 yaşdan böyük xəstələrdə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
124) Qasıq yırtığına görə əməliyyatdan sonrakı dövrdə nə göstərişdir?

A) 2 həftəlik gözləməli rejim

B) 1 il ərzində fiziki yüklənmənin məhdudlaşdırılması

C) Fizioterapiya

D) 1 həftəlik yataq rejimi

E) Masaj
Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.


125) Yırtığın ləğv edilməsinin ağırlaşmaları hansı ilə əlaqədardır?

A) Texniki kobudluqla

B) Yanaşı rast gəlinən qüsurlarla

C) Təcili göstərişə görə əməliyyatla

D) Displastik dəyişikliklərin dərəcəsi ilə

E) Uşağın yaşı ilə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
126) Yırtığın ləğv edilməsi zamanı proqnoz aşağıdakılardan hansı ilə əlaqədar olaraq əlverişlidir?

A) Uşağın cinsi ilə

B) Cərrahın təcrübəsi ilə

C) Yanaşı rast gəlinən qüsurlarla

D) Uşağın yaşı ilə

E) Planlı və ya təcili qaydada aparılmış əməliyyatla


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
127) 1,5 yaşında olan uşaqda xaya qişalarının əlaqələnən hidropsu aşağıdakılardan hansı ilə əlaqədardır?

A) Qarındaxili təzyiqin artması ilə

B) Sidik yollarının infeksiyası ilə

C) Angiodisplaziya ilə

D) Qasıq-xayalıq nahiyyəsinin travması ilə

E) Vaginal çıxıntının bitişməməsi ilə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
128) Xaya qişalarının kəskin yaranmış hidropsu üçün daha xarakterik simptom hansıdır?

A) Xayalığın hiperemiyası

B) Ümumi vəziyyətin pisləşməsi

C) Hərarətin yüksəlməsi

D) Kəskin ağrı

E) Xayalığın bir yarısında şişkinliyin meydana çıxması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə