Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?


) Kəskin hematogen osteomielitdə skelet dartmasının tətbiqi nə zaman göstərişdir?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə5/17
tarix12.12.2016
ölçüsü1,35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

259) Kəskin hematogen osteomielitdə skelet dartmasının tətbiqi nə zaman göstərişdir?

A) Qamış sümüyünün distal zədələnməsində

B) Budun distal zədələnməsində

C) Qamış sümüyünün proksimal zədələnməsində

D) Budun proksimal zədələnməsində

E) İncik sümüyünün zədələnməsində


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
260) Kəskin hematogen osteomielitlərdə osteoperforasiyadan sonra hansı müddətə kontrol rentgenoqram çəkilir?

A) 2 həftə

B) 1 həftə

C) 3 həftə

D) 1,5 həftə

E) 2,5 həftə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
261) Aşağı ətrafın tam həcmdə yüklənməsinə budun yuxarı 1/3-nin kəskin hematogen osteomielitində, orta hesabla, hansı müddətdən sonra icazə verilir?

A) 6 ay


B) 5 ay

C) 3 ay


D) 4 ay

E) 2 ay
Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.


262) Beta-laktam antibiotiklərə hansı aiddir?

A) Penisillin, sefalosporin; karbapenem

B) Penisillin, sefalosporin

C) Penisillin, sefalosporin; karbapenem, monobaktam

D) Penisillin, karbapenem

E) Karbapenem, monobaktam


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
263) Xloramfenikolun arzuolunmaz reaksiyaları hansıdır?

A) Hepatotoksik

B) Nefrotoksik və ototoksik təsir

C) Aplastik anemiya

D) Nefrotoksik təsir

E) Ototoksik təsir


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
264) Göy-yaşıl irin çöpünün gentamisinə qarşı davamlılığı aşkar edilərsə, hansına üstünlük verilməlidir?

A) Kanamisin

B) Neomisin

C) Tobramisin

D) Amikasin

E) Streptomisin


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
265) Cərrahiyyədə antibiotikoprofilaktika məqsədilə hansı istifadə olunur?

A) Penisillin

B) Fortum

C) Sefazolin

D) Linkomisin

E) Oksasilin


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
266) Linkomisinin arzuolunmaz reaksiyaları hansıdır?

A) Aplastik anemiya

B) Nefrotoksik

C) Psevdomembranoz kolit

D) Ototoksik

E) Qıcolma


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
267) Xroniki osteomielit keçirmiş uşaqda 2 il ərzində proses kəskinləşmişdir. Yara ifrazatının bakterioloji müayinəsində metisillinə davamlı qızılı stafilokokk aşkar edilərsə, nə məsləhət görülməlidir?

A) Sefazolin

B) Fortum

C) Vankomisin

D) Gentamisin

E) Ampisillin/sulbaktam


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
268) Peritonitlə əməliyyat olunmuş xəstədə bakterioloji müayinədə qram-mənfi flora aşkar edilərsə, nə məsləhət görülməlidir?

A) Sefazolin

B) Amikasin

C) Levomisetin

D) Gentamisin

E) Kanamisin


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
269) Kəskin hematogen osteomielitlə xəstədə dekompresion osteoperforasiya zamanı təzyiq altında qan alındı. Əməliyyatın necə bitirilməsi məqsədəuyğundur?

A) İki mənfəzli boru ilə drenləmə

B) Paraossal sahənin Redon üsulu ilə drenajı

C) Əməliyyat yarasının kip tikilməsilə

D) Bir mənfəzli borularla axar üsulla yumaq üçün drenləmə

E) Yumşaq toxumalarda rezin buraxıcı saxlamaqla


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
270) Kəskin hematogen osteomielitlə xəstədə əməliyyat zamanı sümüküstlüyüaltı və əzələ arasına irin toplanması aşkar edilir. Dekompresion osteoperforasiyadan sonra nə göstərişdir?

A) Əməliyyat yarasının kip tikilməsilə

B) Paraossal sahənin Redon üsulu ilə drenajı

C) Yumşaq toxumalarda rezin buraxıcı saxlamaqla

D) Bir mənfəzli borularla axar üsulla yumaq üçün drenləmə

E) İki mənfəzli boru ilə drenləmə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
271) Kəskin hematogen osteomielitdə sümük iliyi kanalının sanasiya və drenajına nə göstərişdir?

A) Uzun sürən xəstəlikdə və sümüyün total zədələnməsində

B) Xəstəlik törədicisinin antibiotikə qarşı davamlılığı aşkar edilərsə

C) Göstəriş deyil

D) Böyük təzyiqlə qan alınarsa

E) Antibiotiklərin yeridilməsi üçün həmişə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
272) Çanaq sümüklərinin kəskin hematogen osteomielitində hansı halda operativ müdaxilə göstərişdir?

A) Diaqnoz ehtimal edilərsə

B) Həmişə konservativ müalicə göstərişdir

C) Diaqnoz R-ji təsdiqlənərsə

D) Yumşaq toxumalarda irinli yığıntı olarsa

E) Diaqnoz KT ilə təsdiqlənərsə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
273) Osteomielitik prosesin tam yekunlaşması hansı müddətə baş verə bilər?

A) 3 il


B) 1 il

C) 1,5-2 il

D) 6 ay

E) 6-8 ay


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Uşaqlarda torakal cərrahiyyə

274) Yenidoğulmuş körpədə perkussiya zamanı döş qəfəsinin sağ yarısı üzərində kütlük, sağda tənəffüsün olmaması, divararalığı orqanlarının tam surətdə sağa keçməsi, bronxoskopiyada sağ baş bronxun olmaması qeyd edilir. Ehtimal edilən diaqnoz hansıdır?

A) Bullalar

B) Ağ ciyərin aplaziyası

C) Ağ ciyərin hipoplaziyası

D) Ağ ciyərin ageneziyası

E) Atelektaz


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
275) Bir aylıq körpədə perkussiya zamanı döş qəfəsinin sağ yarısı üzərində kütlük, sağda tənəffüsün olmaması, divararalığı orqanlarının tam surətdə sağa keçməsi, bronxoskopiyada sağ baş bronxun kor surətdə qurtarması qeyd edilir. Ehtimal edilən diaqnoz hansıdır?

A) Ağ ciyərin ageneziyası

B) Ağ ciyərin aplaziyası

C) Atelektaz

D) Kistoz hipoplaziya

E) Ağ ciyərin hipoplaziyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
276) Körpədə perkussiya zamanı döş qəfəsinin sağ yarısı üzərində kütlük, sağda tənəffüsün olmaması, divararalığı orqanlarının tam surətdə sağa keçməsi, bronxoskopiyada pay bronxlarının daralması, R-mda sağda total kölgəlik qeyd edilir. Ehtimal edilən diaqnoz hansıdır?

A) Ağ ciyərin ageneziyası

B) Ağ ciyərin aplaziyası

C) Atelektaz

D) Bronxoektaziya

E) Ağ ciyərin hipoplaziyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
277) Təsviri R-mda ağ ciyər toxumasının görünüşü şəkilli olub, bronxoqrammda sağ ağ ciyərin bütün sahəsi boyunca çoxsaylı girdə törəmələr, bronxoskopiyada çoxlu irinli ifrazat qeyd edilir. Ehtimal edilən diaqnoz hansıdır?

A) Kistoz hipoplaziya

B) Bronxoektaziya

C) Ağ ciyərin ageneziyası

D) Ağ ciyərin aplaziyası

E) Ağ ciyərin hipoplaziyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
278) Ağır vəziyyətdə olan yenidoğulmuşda solda tənəffüs zəifdir, təngnəfəslik, perkutor sağda qutu səsi, R-mda sağda ağ ciyərin şəffaflığının artması, ciyər şəklinin isə kəskin azalması müəyyən edilir. Sağda aşağı şöbədə üçbucaqşəkilli kölgəlik divararalığının kölgəsinə bitişir. Divararalığı sola doğru yerini dəyişib, sol ağ ciyərin şəffaflığı azalıb. Diaqnoz hansıdır?

A) Ağ ciyərin hipoplaziyası

B) Gərgin pnevmotoraks

C) Ağ ciyərin kistası

D) Ağ ciyərin ageneziyası

E) Lobar emfizema


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
279) R-mda bazal seqmentlər nahiyyəsində girdə formalı kölgəlik, aortaqrafiyada aortadan patoloji kölgəliyə doğru gedən damar aşkar edilir. Ehtimal edilən diaqnoz hansıdır?

A) Atelektaz

B) Ağ ciyərin sekvestrasiyası

C) Ağ ciyərin kistası

D) Ağ ciyərin şişi

E) Divararalığının şişi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
280) R-mda divararalığının kölgəsinə yaxın, qabarıq xarici kənara malik, üçbucaq formalı kölgəlik qeyd edilir. Bronxoqrammda patoloji törəmə nahiyyəsində kölgəliyin aşağı kənarına qədər çatan yalnız iri bronxlar müəyyən edlir. Ehtimal edilən diaqnoz hansıdır?

A) Bronxoektaziya

B) Aşağı payın hipoplaziyası

C) Ağ ciyərin sekvestrasiyası

D) Ağ ciyərin ageneziyası

E) Divararalığının şişi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
281) Barret qida borusu hansıdır?

A) Reflüks-ezofagit

B) Qida borusu selikli qişasının metaplaziyası

C) Qida borusunun peptiki strukturası

D) Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtığı

E) Adenokarsinoma


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
282) Ağ ciyərin ageneziyası diaqnozunu təsdiqləyən daha dürüst müayinə üsulu hansıdır?

A) Aortoqrafiya

B) Bronxoqrafiya

C) Bronxoskopiya

D) Angiopulmonoqrafiya

E) Təsviri rentgenoqrafiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
283) Ağ ciyərin aplaziyası diaqnozunu təsdiqləyən daha dürüst müayinə üsulu hansıdır?

A) Bronxoskopiya

B) Aortoqrafiya

C) Angiopulmonoqrafiya

D) Bronxoqrafiya

E) Ağ ciyərin skanerlənməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
284) Ağ ciyərin hipoplaziyasının səviyyə və dərəcəsini təyin etmək üçün hansı lazımdır?

A) Bronxoqrafiya

B) Aortoqrafiya

C) Angiopulmonoqrafiya

D) Ağ ciyərin skanerlənməsi

E) Bronxoskopiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
285) Anadangəlmə lobar emfizema diaqnozunu təyin dərkən seçim müayinə üsulu hansı ola bilər?

A) Bronxoskopiya

B) Bronxoqrafiya

C) Təsviri R-qrafiya

D) Angiopulmonoqrafiya

E) Ağ ciyərin radioizotop müayinəsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
286) Ağ ciyərin sekvestrasiyası diaqnozunu təyin dərkən üstün müayinə üsulu hansı ola bilər?

A) Bronxoskopiya

B) Aortoqrafiya

C) Ağ ciyərin skanerlənməsi

D) Angiopulmonoqrafiya

E) Bronxoqrafiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
287) Ağ ciyərin ageneziyası ilə total atelektazın differensial diaqnostikasında daha dürüst xüsusi müayinə üsulu hansıdır?

A) Bronxoskopiya

B) Bronxoqrafiya

C) Ağ ciyərin skanerlənməsi

D) Aortoqrafiya

E) Angiopulmonoqrafiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
288) Anadangəlmə emfizemada hansı daha çox zədələnir?

A) Sol aşağı pay

B) Sol yuxarı pay

C) Sağ yuxarı pay

D) Sağ aşağı pay

E) Sağ orta pay


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
289) Ağ ciyərdaxili sekvestrasiyasıyanın ən çox rast gəlinən lokalizasiyası hansıdır?

A) Sağ orta pay

B) Sağ aşağı pay

C) Sol aşağı pay

D) Sol yuxarı pay

E) Sağ yuxarı pay


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
290) İki yaşlı uşaqda kompensəedilmiş lobar emfizema təyin edilirsə, nə göstərişdir?

A) Konservativ müalicə

B) Gözləmə taktikası

C) Planlı əməliyyat

D) Təcili əməliyyat

E) Təxirəsalınmaz əməliyyat


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
291) Yeni doğulmuş uşaqda dekompensəedilmiş lobar emfizema təyin edilirsə, nə göstərişdir?

A) Bronxoskopik sanasiya

B) Planlı əməliyyat

C) Təcili əməliyyat

D) Konservativ müalicə

E) Dinamik müşahidə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
292) Bir yaşlı uşaqda subkompensə edilmiş lobar emfizema təyin edilirsə, nə göstərişdir?

A) Planlı əməliyyat

B) Təcili əməliyyat

C) Konservativ müalicə

D) Dispanser müşahidə

E) Əməliyyatönü hazırlıqdan sonra əməliyyat


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
293) Yuxarı payın anadangəlmə emfizemasında optimal əməliyyat üsulu hansıdır?

A) Ön-yan torakotomiya

B) Arxa-yan torakotomiya

C) Arxa torakotomiya

D) Yan torakotomiya

E) Ön torakotomiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
294) Ağ ciyərdaxili sekvestrasiyada aşağı payın rezeksiyasına nəyin ayrılması ilə başlanılmalıdır?

A) Aşağı payın bronxu

B) Aşağı ağ ciyər bağının

C) Ağ ciyər arteriyasının əsas kötüyünün

D) Aşağı ağ ciyər venasının

E) Aşağı payın arteriyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
295) Ağ ciyərlər üzərində əməliyyatlardan sonra ən çox rast gəlinən ağırlaşma hansıdır?

A) Tikişlərin çatmamazlığı

B) Qanaxma

C) Obturasion ağırlaşmalar

D) Ürək-ağ ciyər çatmamazlığı

E) Havanın massiv şəkildə xaric olması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
296) R-mda dəyişilməmiş parenxima fonunda dəqiq sərhədli nazik divarlı hava boşluqları qeyd edilir. Diaqnoz hansıdır?

A) Ağ ciyərin absesi

B) Ağ ciyərin bakterial destruksiyasının bulloz forması

C) Piopnevmotoraks

D) Pnevmotoraks

E) Piotoraks


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
297) Xəstənin vəziyyəti ağırdır, təngnəfəslik, yüksək hərarət, R-mda sağ ağ ciyər proyeksiyasında perifokal reaksiya ilə maye tərkibli boşluq müəyyən edilir. Diaqnoz hansıdır?

A) Piotoraks

B) Piopnevmotoraks

C) Ağ ciyərin absesi

D) Mediastenal emfizema

E) Ağ ciyərin bakterial destruksiyasının bulloz forması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
298) R-mda döş qəfəsinin sağ yarısında torşəkilli kölgəliyin aşkar edilməsi nə ilə əlaqədardır?

A) Ağ ciyərin absesi

B) Ağ ciyərin bakterial destruksiyasının bulloz forması

C) Plevranın total empieması

D) «Plaşa bənzər» plevrit

E) Məhdudlaşmış plevrit


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
299) Döş qəfəsinin R-mda divaryanı dəqiq konturlara malik kölgəliyin aşkar edilməsi nə ilə əlaqədardır?

A) Piopnevmotoraks

B) Plevranın total empieması

C) Ağ ciyərin bakterial destruksiyasının bulloz forması

D) «Plaşa bənzər» plevrit

E) Fibrinotoraks


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
300) Döş qəfəsinin R-mda plevra boşluğunun total kölgəliyi və divararalığının zədələnmiş tərəfə yerdəyişməsi aşkar edilərsə, bu nə ilə əlaqədardır?

A) Plevranın total empieması

B) Gərgin total empieması

C) «Plaşa bənzər» plevrit

D) Ağ ciyərin atelektazı

E) Ağ ciyərin absesi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
301) Diafraqmal yırtığın əsas R-ci əlamətləri hansıdır?

A) Əlavə kölgəliklərin olması

B) R-ci məlumatların təkrar yoxlamalarda qeyri-sabitliyi

C) Diafraqmanın bir və ya hər iki künbəzinin deformasiyası

D) Divararalığının yerdəyişməsi

E) Ağ ciyərlərin hipoventilyasiya əlamətləri


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
302) Döş qəfəsinin R-də plevra boşluğunda mayenin üfüqi səviyyəsi, ağ ciyərin tam kollapsı və divararalığının zədələnməmiş tərəfə yerdəyişməsi aşkar edilər.Bu nə ilə əlaqədardır?

A) Plevranın total empieması

B) Gərgin hidropnevmotoraks

C) Hidropnevmotoraks

D) Pnevmotoraks

E) Ağ ciyərin absesi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
303) Döş qəfəsinin R-mda divararalığının zədələnməmiş tərəfə yerdəyişməsi, plevra boşluğunda ağ ciyəri sıxan böyük hava qabarcığı kölgəliyin aşkar edilməsi nə ilə əlaqədardır?

A) Gərgin pnevmotoraks

B) Ağ ciyərin kiçik ocaqlı bakterial destruksiyası

C) Plevranın total empieması

D) Gərgin hidropnevmotoraks

E) Nəhəng kortikal abses


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
304) Ağ ciyərin bronxlara açılan absesində optimal müalicə üsulu hansıdır?

A) Plevral boşluğun drenajı

B) Absesin punksiyası

C) Bronxun kateterizasiyası

D) Bronxoskopik sanasiya

E) Radikal əməliyyat


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
305) Destruksiyanın bulloz formasında (qeyri-gərgin bullalar) optimal müalicə üsulu hansıdır?

A) Bronxoskopik drenaj

B) Ocağa müdaxilə etmədən intensiv terapiya

C) Plevral punksiya

D) Bullanın drenajı

E) Bullanın punksiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
306) Xəstənin ağ ciyərində iri həcmli bulloz törəmə, divararalığının yerdəyişməməsi qeyd edilir. Nə göstərişdir?

A) Ocağa müdaxilə etmədən intensiv terapiya

B) Bronxun kateterizasiyası

C) Bronxoskopik drenaj

D) Bullanın punksiyası

E) Bullanın drenajı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
307) Bronxoqramda sağ ağ ciyərin aşağı payında silindrik bronxoektazlar vardır. Nə göstərişdir?

A) Sanator müalicə

B) Konservativ müalicə

C) Bronxoskopik sanasiya uzunmüddətli

D) Operativ müalicə

E) Operativ müalicə müvəqqəti göstəriş deyil


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
308) Bronxoqramda sağ ağ ciyərin aşağı payında deformasiyaedici bronxit vardır. Digər bronxlar zədələnməyib. Optimal müalicə üsulu hansıdır?

A) Aşağı pay bronxlarının ekstirpasiyası

B) Konservativ müalicə

C) Torakosentez

D) Bronxoskopik sanasiya

E) Aşağı payın rezeksiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
309) Xəstədən uzun müddət qalan yad cisim xaric edilmişdir. Bronxoqrafiyada silindrik bronxoektaziyalar təyin edilib. Nə məsləhətdir?

A) Operativ müalicə

B) Sanator müalicə

C) Dispanser müşahidə

D) Konservativ müalicə

E) Bronxoskopik müalcə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
310) Sağ aşağı payın bronxoektazları olan xəstədə prosesin kəskinləşməsi qeyd edilir. Nə məsləhətdir?

A) Operativ müalicə

B) Operativ müalicə göstəriş deyil

C) Operativ müalicə müvəqqəti əks göstərişdir

D) Sanator müalicə

E) Operativ müalicə əks göstərişdir


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
311) Bronxoektazları olan xəstədə yağlı kontrastla bronxoqrafiya olunub. Xəstəni nə vaxt əməliyyata götürmək olar?

A) 6-10 gün

B) 11-15 gün

C) 3-5 gün

D) 16-20 gün

E) 20 gün sonra


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
312) Bronxoektazları olan xəstədə suda həllolan kontrastla bronxoqrafiya olunub. Xəstəni nə vaxt əməliyyata götürmək olar?

A) 16-20 gün

B) 6-10 gün

C) 20 gün sonra

D) 11-15 gün

E) 3-5 gün


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
313) Bronxoektazları olan xəstənin əməliyyata hazırlığını dürüst bildirən əlamət hansıdır?

A) Xarici tənəffüs göstəricilərinin yaxşılaşması

B) Ümumi vəziyyətin yaxşılaşması

C) İrinli ifrazatın azalması

D) Qalxan bronxitin məhdudlaşması

E) Xırıltıların azalması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
314) Yuxarı payın rezeksiyasında optimal yanaşma üsulu hansıdır?

A) Arxa-yan

B) Arxa

C) Ön


D) Yan

E) Ön-yan


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
315) Orta payın rezeksiyasında optimal yanaşma üsulu hansıdır?

A) Arxa


B) Ön-yan

C) Ön


D) Arxa-yan

E) Yan
Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.


316) Aşağı payın rezeksiyasında optimal yanaşma üsulu hansıdır?

A) Arxa-Yan

B) Ön

C) Ön-yanD) Yan

E) Arxa
Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.


317) Əməliyyatdan sonrakı atelektaz nə vaxt daha çox rast gəlinir?

A) 1-3-cü gün

B) 4-7-ci gün

C) 11-14-cü gün

D) 7-10-cu gün

E) 14-17-ci gün


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
318) Əməliyyatdan sonrakı atelektaz zamanı hansı auskultativ müəyyən edilir?

A) Zəifləmiş tənəffüs

B) Amforik tənəffüs

C) Tənəffüsün olmaması

D) Bronxial tənəffüs

E) Vezikulyar tənəffüs


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
319) «Plaşabənzər plevritdə» (seroz) müalicəyə hansı aiddir?

A) Plevral punksiya

B) Aktiv aspirasiya ilə plevral drenaj

C) Bronxoskopiya

D) Ocağa müdaxilə etmədən intensiv terapiya

E) Bülau üsulu ilə plevral boşluğun drenajı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
320) Piotoraksda müalicəyə nə aiddir?

A) Ocağa müdaxilə etmədən intensiv terapiya

B) Bülau üsulu ilə plevral boşluğun drenajı

C) Aktiv aspirasiya ilə plevral drenaj

D) Bronxoskopiya

E) Plevral punksiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
321) Məhdud irinli plevritdə müalicəyə nə aiddir?

A) Bülau üsulu ilə plevral boşluğun drenajı

B) Bronxoskopiya

C) Aktiv aspirasiya ilə plevral drenaj

D) Plevral punksiya

E) Radikal əməliyyat


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
322) Total empiemada və xəstəliyin erkən dövründə müalicəyə hansı aiddir?

A) Aktiv aspirasiya ilə plevral drenaj

B) Bülau üsulu ilə plevral boşluğun drenajı

C) Plevral punksiya

D) Torakoskopiya ultrasəs sanasiyası ilə

E) Ocağa müdaxilə etmədən intensiv terapiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
323) Parsial pnevmotoraksda müalicəyə hansı aiddir?

A) Bülau üsulu ilə plevral boşluğun drenajı

B) Bronxoskopiya

C) Ocağa müdaxilə etmədən intensiv terapiya

D) Plevral punksiya

E) Aktiv aspirasiya ilə plevral drenaj


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
324) Qida borusu funksional yetkinliyə hansı müddətə çatır?

A) 5 ilə


B) 3-cü aya

C) 2 ilə


D) 12 aya

E) 6 aya
Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.


325) Gərgin pnevmotoraksda bronxoplevral fistula ilə müalicə taktikasına hansı aiddir?

A) Aktiv aspirasiya ilə plevral drenaj

B) Plevral punksiya

C) Gözləmə taktikası

D) Bülau üsulu ilə plevral boşluğun drenajı

E) Bronxun blokadası və aktiv aspirasiya ilə plevral drenaj


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə