Şərq ruhunun Qərb həyatıYüklə 5,09 Mb.
səhifə101/101
tarix31.12.2021
ölçüsü5,09 Mb.
#29047
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   101
جبران خليل جبران. المصنفات. 2 م. 2 ج. المعربة. nəşr ili və yeri yoxdur


M Ü N D Ə R İ C A T


Səlahəddin XƏLİLOV


Şərq ruhunun Qərb həyatı

Aida İmanquliyevanın

yaradıcılıq axtarışlarının izi ilə


Bakı – 2009


Formatı 70x100 1/16 . Fiziki çap vərəqi 26,5.

Ofset çap üsulu. Tiraj 1000.

Şərq-Qərb” ASC.Bakı şəhəri, Aşıq Ələsgər küçəsi, 17.

1 Mehriban Əliyeva. “Mədəniyyətlərarası dialoqda qa­dın­la­rın rolunun genişlən­mə­­si” mövzusunda keçirilən Beynəlxalq fo­rumda çıxışı. “Azərbaycan” qəzeti, 11 iyun 2008-ci il.

1 А.Н. Имангулиева. «Ассоциация пера» и Михаил Нуайме. М.,1975; A.N. İman­quliyeva. Cübran Xəlil Cübran. Bakı, 1975; А.Н. Имангулиева. Корифеи но­во­арабской литературы (к проблеме взаимосвязи литера­тур Востока и Запада начала ХХ века) – Баку, Элм, 1991 вя с.

1 З.Кули-заде. Закономерности развития восточной философии XIII-XVI вв. (регион ислама) и проблема Запад-Восток. Баку, “Элм” , 1983.

2 K.Bünyadzadə. Şərq və Qərb. İlahi vəhdətdən keçən özünüdərk. Bakı, Nurlan, 2007.

1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri. (XX əsrin əvvəllərində Şərq və Qərb ədəbiyyatlarının qarşılıqlı əlaqəsi probleminə dair), Bakı., Elm, 2003, səh. 114.

1 أمين الريحان. الريحانيات. بيروت. الطبعة العاشرة 1987 (Əmin ər-Reyhani. Fikrin nurları // Reyhaniyyət, səh.72).

1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh.166.

2 Yenə orada, səh. 167.

1 Yenə orada, səh. 142.

1 أمين الريحان. الريحانيات. بيروت. الطبعة العاشرة 1987 (Əmin ər-Reyhani. Fikrin nurları // Reyhaniyyət, səh.71).

1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 156.

1 Ортега-и-Гассет Х. «Дегуманизация искусства» и другие работы. Эссе о литературе и искусстве. М., Радуга, 1991, стр. 383.

1 Г.Байнфилд, Е.Корнголд. Между небом и землей. М., 1997, стр. 27.

1 Ameen F.Rihani. The Oriental Heritage // The Path of Vision, Platform İnternational, Washington, D.C., 2008, p. 83.

2 Yenə orada.

1 Bax: A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 117.

2 Yenə orada.

1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 207.

2 Р.Барт. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. Пер. с фр. М., Прогресс, 1989, стр. 218.

3 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 207.

1 Г.В.Ф. Гегель. Лекции по эстетике в 2-х томах, т. II, СПб., Наука, 2001, стр. 311.

2 А.Н. Имангулиева. Корифеи но­во­арабской литературы, стр. 81-82.

3 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 206.

4 М.Хайдеггер. Истоки художественного творения / Пер с нем. Михайлова А.В. – М.: Академический Проект, 2008, стр. 12.

1 Mir Cəlal. Füzuli sənətkarlığı, III nəşr, Bakı, “Kaşqari”, 2007, səh. 16.

2 Aristotel. Poetika, Bakı, 1974, səh. 63.

1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 307.

1 M. Cəfər. Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm // Seçilmiş əsərləri, 2-ci cild, Bakı, Azərnəşr, 1974, səh. 13.

2 V.Osmanlı. Azərbaycan romantikləri, Bakı, Yazıçı, 1985, səh. 6.

1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 52.

1 Дж.Х.Джебран. Избранное: Пер. с араб., англ. – Л.: Худож.лит., 1986, стр. 439-440.

2 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 178.

1 Elçin. Vilyam Şekspir haqqında söz // Vilyam Şekspir. Pyeslər və sonetlər, Bakı, Yazıçı, 1980, səh. 9.

2 Y.Qarayev. Azərbaycan ədəbiyyatı: XIX və XX yüzillər. Bakı, Elm, 2002, səh. 530.

1 Г.В.Ф.Гегель. Лекции по эстетике. Т.2, СПб., Наука, 2001, стр. 311.

2 Yenə orada.

1 Məs.: A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 60-67 və s..

2 Г.У.Лонгфелло. Уолт Уитмен. Стихотворения и поэмы. М., Худож.лит., 1986, стр. 320.

1 V.Osmanlı. Abdulla Şaiqin romantizmi. Bakı, “Azərbaycan Universiteti”, 2004, səh. 127.

2 Дж.Г.Байрон. Паломничество Чайльд-Гарольда // Собрание сочинений в 4-х томах, т.2, М., «Правда», 1981, стр. 220.

3 Yenə orada.

1 Yenə orada.

2 Yenə orada, səh. 283.

3 Yenə orada.

4 Г.В.Ф. Гегель. Лекции по эстетике. Т.1, СПб, Наука, 2001, с. 79.

1 Yenə orada, səh. 80.

1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 178.

2 Yenə orada, səh. 300.

1 S.Xəlilov. Cavid və Cabbarlı. Müxtəlifliyin vəhdəti. Bakı, “Azərbaycan Uni­ver­si­­teti” nəşriyyatı, 2001, səh. 32.

1 И.С.Брагинский. Западно-восточный синтез в «Диване» Гете. // И.В.Гете. Западно-восточный диван. М. 1988, стр. 597.

1 Yenə orada, səh. 573.

2 Yenə orada.

1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 227.

1 H.Cavid. Seçilmiş əsərləri, Bakı, Çaşıoğlu, 2004, səh. 287.

1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 63.

2 Yenə orada, səh. 55.

1 Yenə orada, səh. 116.

1 A.Şimmel. Ön söz // M.İkbal. Cavidname. (Çeviren A.Shimmel), Ankara, Kültür Bakanlığı, 1989, səh. 17.

2 Дж.Х.Джебран. Избранное: Пер. с араб., англ. – Л.: Худож.лит., 1986, стр. 363.

1 جبران خليل جبران. المصنفات. 2 م. 1ج. العربية. (C.X. Cübran. əl-Məvakib // Musannafat (əl-arabiyyə), səh. 8).

2 Halil Cibran – Mihail Nüaymə. Gözlerin fısıltısı, İstanbul, Kaknüs, 2008, səh. 138.

1 Дж.Х. Джебран. Избранное, стр. 277.

1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, s. 98.

2 Yenə orada, səh. 62.

1 Yenə orada.

2 А.Н.Имангулиева. Корифеи новоарабской литературы, стр. 86.

3 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 96.

1 Современная арабская проза, М., Л., Госизд., 1961, стр. 75.

2 Yenə orada, səh. 129.

1 C.X.Cübran. Peyğəmbər. // “Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər” jurnalı, 2007, № 4, s. 53-54.

1 Yenə orada, s. 54.

2 Г.У.Лонгфелло. У.Уитмен. Стихотворения и поэмы. М., Худож.лит., 1986, стр. 317.

1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 298.

1 Yenə orada, səh. 79.

2 Muhyiddin İbn‘ul-Arabi. el-Futuhat el-mekkiyye. Tərt. Prof. Dr. Nihat Keklik. Ankara, 1990, səh. 447.

3 H. Cavid. Əsərləri 5 cilddə, I cild, Bakı, «Elm», 2005, s. 83.

1 جبران خليل جبران. المصنفات. 2 م. 1ج. العربية. (C.X.Cübran. Gözəllik. // Musannafat (əl-arabiyyə), səh. 22).

2 Yenə orada, səh. 23.

3 C.X.Cübran. Seçilmiş kəlamlar. // “Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər” jurnalı, 2007, № 4, səh. 80.

4 Muhammed İkbal sözlüğü, tərt. A.Albayrak. İstanbul, Lamure, 2005, səh. 91.

1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 96.

2 Yenə orada.

1 Bax: A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 94.

1 Yenə orada, səh. 95-96.

1 Bax: A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 124.

1 Yenə orada, səh. 95.

2 C.X.Cübran. Ərəb dilinin gələcəyi // “Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər” jurnalı, 2008, № 1, səh. 169.

1 C.X.Cübran. Peyğəmbər // “Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər” jurnalı, 2007, № 3, səh. 32.

2 Bax: S.Xəlilov. Məhəbbət və intellekt. Fəlsəfi esselər. Bakı, Nurlan, 2006, səh. 80.

1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh.166.

1 A.İmanquliyeva. «Qələmlər birliyi» və Mixail Nüaymə, Bakı, Elm, 2002, səh. 19.

2 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 307.

3 Yenə orada, səh. 305.

1 Ameen F.Rihani. The Oriental Heritage // The Path of Vision, Platform İnternational, Washington, D.C., 2008, p. 83.

1 Ameen F. Rihani, The Book of Khalid, Beirut, 2000, pp. 190-191.

2 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 304.

1 Ameen F. Rihani. A Chant of Mystics // A Chant of Mystics and Other Poems, Beirut, The Rihani House, 1970, p. 102.

2 Ameen F. Rihani. The Song of Rain // A Chant of Mystics and Other Poems, The Rihani House, Beirut, 1970, p.52.

1 Naji Oueijan. The formation of a universal self: Rihani and Byron // Ameen Ri­ha­ni: Bridging East and West, New-York, University Press of America, 2004, səh.84.

1 Ameen F. Rihani/ The Book of Khalid, Beirut, 2000, səh. 300.

2 C.Cabbarlı. Aydın // Seçilmiş əsərləri, Bakı, Çaşıoğlu, 2004, səh. 191.

3 Ameen F. Rihani/ The Book of Khalid, səh. 237.

1 Ameen F. Rihani. The Path of Vision, Platform İnternational, Washington, D.C., 2008, p. 9.

2 Yenə orada.

1 H. Cavid. Əsərləri 5 cilddə, I cild, Bakı, Elm, 2005, səh. 198.

2 Yenə orada.

1 C.Əfqani. Seçilmiş əsərləri. (Tərtib edəni – professor Şamil Qurbanov), B., 1998, səh. 31.

2 M.Ə.Sabir. Hophopnamə. II cild. Bakı, Minarə, 2000, səh. 5.

3 C.Əfqani. Seçilmiş əsərləri, səh. 30.

1 Yenə orada, səh. 32.

1 أمين الريحان. الريحانيات. بيروت. الطبعة العاشرة 1987 (Əmin ər-Reyhani. Fikrin nurları // Reyhaniyyət, səh.71).

2 Əmin ər-Reyhani. Yaxın Şərq qadını // Rihani Ameen F. The White Way and the Desert, Platform İnternational, Washington, D.C., 2002, p. 103.

1 H.Cavid. Uçurum // H.Cavid. Əsərləri 4 cilddə, II cild, Bakı, Yazıçı, 1982, səh. 189.

2 А.Н. Имангулиева. Корифеи но­во­арабской литературы, стр. 190.

 Ölülərin ruhlarından xəbər almaq üçün istifadə edilən bir metoddur.

 Kafedra – bir yeparxiyanı idarə edən yepiskop vəzifəsi.

 1935-ci ildə Amerika Universitetinin bir qrup tələbəsinin “Sizin mübarizənizin ən ali qayəsi nədir və bu qayəyə necə çatmaq istəyirsiniz?” sualına cavab.

Birinci Dünya müharibəsini nəzərdə tutur.

1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 122.

1 Yenə orada.

2 A.İmanquliyeva. Cübran Xəlil Cübran. Bakı, 1975, səh. 78.

1 Yenə orada, səh.118.

2 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 63.

3 Yenə orada, səh. 55.

1 C.X.Cübran. Seçilmiş kəlamlar // “Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər” jurnalı, 2007, № 4, səh. 84.

1 C.X.Cübran. Peyğəmbər // “Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər” jurnalı, 2007, №3, səh. 31.

1 Yenə orada.

2 Yenə orada, səh. 38.

1 Yenə orada.

2 Yenə orada, səh. 36.

3 Yenə orada.

4 Yenə orada.

1 Yenə orada. səh. 37.

2 A.İmanquliyeva. Cübran Xəlil Cübran, səh. 51.

1 Yenə orada, səh. 55.

2 Yenə orada, səh. 58.

1 H.Cavid. Əsərləri 5 cilddə, 3-cü cild, Bakı, “Lider”, 2005, səh. 13.

2 C.X.Cübran. İblis //“Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər” jurnalı, 2007, № 3, səh.50-51.

3 Yenə orada. səh. 51.

1 Yenə orada. səh. 55.

2 H.Cavid. Əsərləri 5 cilddə, 3-cü cild, Bakı, “Lider”, 2005, səh. 32.

3 Yenə orada, səh. 68.

1 C.X.Cübran. Millətlər və onların mahiyyəti // “Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər” jurnalı, 2008, № 1, səh. 172.

 Xaç suyuna salınma.

 Huri – Livanlılarda müqəddəs ata.

Livan kəndliləri.

 Kilsədə ibadət vaxtı yeyilən fətir. Xristian təsəvvürlərinə görə İsanın bədəni.

1 A.İmanquliyeva. «Qələmlər birliyi» və Mixail Nüaymə, səh. 85.

1 M.Nüaymə. Sonuncu gün // “Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər” jurnalı, 2009, № 2, səh. 47.

1 Yenə orada.

 Anı tutmaq (lat.)

2 Л.Шестов. Апофеоз беспочвенности (опыт адогматического мышления) // Сочинения, М., «Раритет», 1995, стр. 314.

3 Yenə orada, səh. 45-46.

1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 244

2 M.Nüaymə. Sonuncu gün // “Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər” jurnalı, 2009, № 2, səh. 60.

1 Bax: A.İmanquliyeva. «Qələmlər birliyi» və Mixail Nüaymə, səh. 82.

1 Al-Alwani Taha Jabır. Issues in Contemporary Islamic Thought. London-Washington, 2005, p. 30.

1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 232.

2 Yenə orada, səh. 244.

3 Yenə orada, səh. 232.

1 A. İmanquliyeva. “Qələmlər Birliyi” və Mixail Nüaymə, səh. 61.

1 Yenə orada, s. 62.

1 Yenə orada, səh. 72.

1 Yenə orada, səh. 18.

1 Yenə orada, səh. 96.

1 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 267.

2 Yenə orada, səh. 268.

3 A. İmanquliyeva. “Qələmlər Birliyi” və Mixail Nüaymə, səh. 140.

1 Yenə orada, səh. 61.

1 W. Blake. The marriage of Heaven and Hell // Selected Verse (Избранные сти­хи. Сборник, на англ. и рус. яз.), М.: Прогресс, 1982, с. 353.

2 Yenə orada, səh. 357.

1 Halil Cibran – Mihail Nüaymə. Gözlerin fısıltısı, səh. 89.

2. W. Blake. The marriage of Heaven and Hell, p. 353.

1 H. Cavid. Əsərləri 5 cilddə, I cild, Bakı, Elm, 2005, s. 95.

2 H. Cavid. Əsərləri 4 cilddə, II cild, Bakı, «Yazıçı», 1982, s. 262.

1 Г.У.Лонгфелло. Уолт Уитмен. Стихотворения и поэмы. М., Худож.лит., 1986, c. 312

2 Yenə orada, с. 313.

1 Дж.Г.Байрон. Дон Жуан // Собрание сочинений в 4-х томах, т.1, М., «Правда», 1981, стр. 118.

2 Г.У.Лонгфелло. Уолт Уитмен. Стихотворения и поэмы, səh. 306.

1 Bax: A. İmanquliyeva. “Qələmlər Birliyi” və Mixail Nüaymə, səh. 120-121.

1 C.X.Cübran. Peyğəmbər // “Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər” jurnalı, 2007, № 4, s. 54.

2 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 131.

3 Р.У.Эмерсон. Прекрасное // История эстетики, т. III, М., «Искусство», 1967, с. 985.

1 Yenə orada, səh. 986.

1 Bax: A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 130.

2 С.Хантингтон. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентич­нос­ти. Пер. с англ. А.Башкирова. – М.: АСТ, 2004, стр. 572.

1 У.Уитмен. Рожденный на Поманоке // Г.У.Лонгфелло. Уолт Уитмен. Стихотворения и поэмы, səh. 320.

2 Yenə orada, səh. 313-314.

1 Yenə orada, səh. 315.

2 Yenə orada.

3 A.İmanquliyeva. Yeni ərəb ədəbiyyatı korifeyləri, səh. 100.

1 Yenə orada, səh. 155.

1 Дж.Г.Байрон. Собрание сочинений в 4-х томах, т.2, М., «Правда», 1981, стр. 194.

2 Yenə orada, səh. 191.

1 Bax: Walter Edward Dunnavent III. Rihani, Emerson and Toreau // Ameen Rihani: Bridging East and West, New-York, University Press of America, 2004, p. 55.

1 C.X.Cübran. Ərəb dilinin gələcəyi // “Fəlsəfə və sosial-siyasi elmlər” jurnalı, 2008, № 1, səh. 167.

 Vahid olanda ən böyük olan (ital.)

 Zirvə (fr. dilində).Yüklə 5,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   101
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə