Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бирYüklə 42,94 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/15
tarix07.12.2016
ölçüsü42,94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

“Elm dünyası” jurnalının 

informasiya şöbəsi

8

ELM DÜNYASI

/ Elmi­kütlәvi jurnal / №03 (03) 2013Elmi dərəcələrə görə vəzifə

maaşlarına əlavələrin artırılması

haqqında Azərbaycan Respublikası

Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konsti tusi -

yasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini

rəhbər tutaraq, dövlət büdcə sindən maliy -

yələşdirilən təşkilatlarda elmi dərəcəsi

olan işçilərin əməyini stimullaşdırmaq və

onların sosial müdafiəsini gücləndirmək

məqsədi ilə qərara alıram:

1. Dövlət  büdcəsindən  maliyyə ləş -

dirilən təşkilatlarda bilava sitə ixti -

sası üzrə çalışan “elmlər doktoru” və

“fəlsəfə dok 

toru” elmi dərəcəsi

olan işçilərin vəzifə maaşlarına elmi

dərəcələrə görə Azərbaycan Respub -

likası Nazirlər Kabinetinin müəyyən

etdiyi əlavələr 2013-cü il sentyab rın

1-dən iki dəfə artırılsın.

2. Azərbaycan Respublikasının

Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli

gələn məsələləri həll etsin.

İlham Əliyev, 

Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti

Bakı şəhəri, 14 sentyabr 2013-cü il.9

ELM DÜNYASI

/ Elmi­kütlәvi jurnal / №03 (03) 2013– Arif müəllim, elm sahəsində

respubli ka mız da 

dövlət siyasətinin həyata

keçiril mə sində  AAK-nın  rolu  barədə  qısa

məlu mat verməyinizi xahiş edirəm. 

– Azərbaycan Respublikasının Prezi 

denti

yanında Ali Attestasiya Komissiyası  (AAK)respublikamızda yüksək ixtisaslı elmi və elmi-

pedaqoji kadrların attesta siyası sahəsində vahid

dövlət siyasətini həyata  keçirən dövlət  orqa -

nıdır. Bu dövlət orqanı yüksəkixtisaslı elmi və

elmi-peda qoji kadrların respublikamızın tələba -

tına uyğun olaraq hazırlanmasında və səmə rəli

istifadə olunmasında, habelə elmin, texni  kanın,

təhsilin, mədəniyyətin və incəsə nətin inkişaf

perspektivlərinin müəyyən edilmə 

sində fəal

iştirak  edir. Komissiya elmi dərə   cə  lərin (fəlsəfə

doktoru, elmlər doktoru) və elmi adların (dosent

və professor) verilməsi ilə bağlı mülkiyyət

formasından asılı olma yaraq elmi müəssisələr -

dən və ali təhsil müəs 

sisə 


lərindən daxil olan

attestasiya işlərinin eksperti za sını həyata keçirir və

iddiaçılara dövlət tərəfin dən elmi dərəcələr və

elmi adların verilməsini təmin edir.– AAK-nın formalaşması və fəaliy yətinin

təkmilləşdirilməsində Ümummilli lider

Heydər Əliyevin imzaladığı tarixi fərman -

ların rolu barədə nə deyə bilərsiniz?

– Müdrik siyasətə, dönməz əqidəyə və tarixi

uzaqgörənliyə malik olan Ulu Öndər Heydər

Əliyevin adı müasir Azərbaycan dövlətinin

quru cusu və memarı kimi tarixə daxil olmuşdur.

Bilavasitə ümummilli lider Heydər Əliyevin

sayə 

sində Azərbaycanda müasir demokratik,hüquqi və dünyəvi döv lət qurulmuş və vətəndaş

cəmiyyəti təşək kül tapmışdır. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikasında

yüksəkixtisaslı elmi və elmi-pedaqoji kadr ların

attestasiya sahəsində vahid dövlət siya sətinin

düzgün müəyyən edilməsində və bu siyasəti

həyata keçirən mühüm dövlət orqanı olan Azər -

baycan Respublikasının Prezi denti yanında Ali

Attestasiya Komis siyasının  müstəqil fəaliyyət

göstərməsinin, formalaşmasının və fəaliyyətinin

təkmil 

ləşdi 


rilməsinin təmin edilməsində Ulu

Öndər Heydər Əliyevin müstəsna rolu var dır.

Özünəməxsus müdriklik və uzaqgö 

rən 


liklə bu

dövlət orqanının müstəqil döv lə ti  mizdəki  labüdlü -

yünü və mühüm rolunu dərindən və hərtərəfli dərk

edərək, onu düzgün dəyər 

ləndirən Ulu Öndər

Heydər Əliyev bu quru mun statusunu yüksəltmək,

onun müstəqil fəaliyyət göstərməsini təmin

etmək və elmi və elmi-pedaqoji kadrların attes -

ta siya işinə kənar müdaxilələrin qarşısını almaq

məq 


sədilə 6 yanvar 1994-cü il tarixdə “Ali

Attes   tasiya  Komissiyasının  Azərbaycan  Res -Али Аттестасийа Комиссийасынын сядри

Ариф Мещдийев

 

  

 10

ELM DÜNYASI

/ Elmi­kütlәvi jurnal / №03 (03) 2013

pub likası Prezidentinin bilavasitə tabe liyinə ve -

ril məsi haqqında” xüsusi Fərman imzalamış və

həmin tarixdən bu qurum Azər baycan Respubli -

kası  nın  Prezidenti  yanında  Ali  Attestasiya  Ko -

mis si yası  adlan mağa  başlamışdır.  Ulu  Öndər  21

fevral 2003-cü il tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan

Respubli kası nın Prezidenti yanında  AAK-nın

fəaliy yətini tənzimləyən yeni normativ hüquqi

aktları – «Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

yanında Ali Attestasiya Komis siyası haqqında»

və «Alimlik dərəcələrinin və elmi adların veril -

məsi qaydaları haqqında» Əsasnamələri təsdiq

etmişdir. 

Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin elmi mizin,

təhsilimizin və bütövlükdə respubli 

kamızın

gələ cək inkişafı naminə Ali Attes tasiya Komis -

si ya sına daim qayğı və diqqət göstərməsi əsa -

sını qoyduğu və uğurla həyata keçirdiyi siya sətin

mühüm tərkib hissəsi idi. Ümummilli lideri -

mizin kadrların attestasiyası sahəsində vahid

dövlət siya 

sətini həyata keçirməklə əlaqədar

imzaladığı tarixi fərmanlardan sonra Azərbaycan

Respubli ka sı nın  Prezidenti  yanında  Ali  Attes ta -

siya Komis siyasının fəaliyyəti elmin, texnikanın,

təhsilin, mədəniyyətin və incə sənətin inkişafının

müasir tələblərinə cavab verməklə daha ciddi və

məqsədyönlü xarak ter almağa başlamışdır. Bu

gün  respub likamızın tələbatına uyğun olaraq

elmi dərəcələrə və adlara malik olan yüksək ixti -

saslı kadrların hazırlanması Ulu Öndəri mi zin

qayğısı nəticəsində mümkün olmuşdur.– Respublikamızda siyasi sabitliyin olması,

sosial-iqtisadi sahədə böyük uğur ların qaza -

nıl ması, büdcə gəlirlərinin ildən-ilə artması

elmin inkişafı üçün lazım olan ən zəruri şərt -

lərdən biridir. Qazanılmış bu nailiyyətlər elmin

inkişafına öz müsbət təsirini necə göstərir?

– Ulu Öndərimizin siyasi müdrikliyi, dönməz

əqidəsi, qətiyyəti və xalqın ümum milli liderimizə

olan böyük inamı və dəstəyi sayəsində Azərbaycan

Respubli kasının parçalanmaq və öz müstəqilli -

yini itirmək təhlükəsindən xilas olması respubli -

ka mızda siyasi sabitliyə gətirib çıxardı. Məhz əldə

olunmuş bu siyasi stabilliyin nəticəsidir ki, res -

pub likamızda hər il sosial-iqtisadi sahədə böyük

uğurlar qazanılır və büdcə gəlirləri ildən-ilə artır.

Bu gün Ulu Öndər Heydər Əliyevin əsa sını

qoyduğu siyasi və iqtisadi kurs Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev

tərəfindən uğurla həyata keçirilir və inkişaf

etdirilir. Qətiyyətlə deyə bilərik ki, bu gün

Azərbaycan Respublika 

sının əldə etdiyi

nailiyyətlər elmi təməl üzə rində həyata keçirilən

uğurlu siyasətə əsaslanır. Azərbaycanın gələcə -

yini təbii resurs lara bağlamayan ölkə rəhbərliyi

neft-qaz gəlirlərinin insan kapitalına çevrilməsi

yönümündə məqsədyönlü və ardıcıl siyasət

yürüdür. Bu siyasət iqtisadi inkişafın elmi sütun -

lar üzərində aparılmasını, innovasiya yeniliklə -

rinin idarəçilikdə tətbiqini, elmlə iqtisadiyyatın

üzvi vəhdətinin təmin olun masını, informasiya

texnologiyalarının inki şaf etdirilməsini, elektron

hökumətin  forma laş dırılmasını,  ölkənin  gələcək

tərəq qisi naminə əsaslı elmi proqnozların irəli

sürülməsini və digər məsələləri aktual tələb kimi

önə çəkir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab

İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkədə aparılan

islahatlar, həyata keçirilən kompleks tədbirlər,

sosial-iqtisadi və mədə ni-mənəvi inkişaf sahə -

sin də qazanılmış nailiyyətlər Azərbaycanın bey -

nəl xalq aləmə inteqrasiyasını daha da yüksək

səviyyədə təmin etməyə, respublikamızın bey -

nəl 

xalq aləmdə nüfuzunun yüksəlməsinə vəbütöv  lükdə respublikamızın və xalqımızın yeni

inki şaf mərhələsinə qədəm qoymasına xidmət

edir.  


– Arif müəllim, elmin inkişafı və yük sək -

ixtisaslı elmi kadrların hazırlanması elmin

qanunverici bazasından əhəmiyyətli dərə cədə

asılıdır. Bu barədə və bu sahədə AAK ilə bağlı

vəziyyət haqda yığcam məlumat verməyinizi

istərdik.

– Şübhəsiz, hər hansı islahatı uğurla həyata

keçirmək, səmərəli nəticələr əldə etmək üçün,

ilk növbədə, onun qanunverici bazasını forma -

laş dırmaq  lazımdır.  Azər baycan  Respub lika sının

Prezidenti  İlham Əliyev 10 aprel 2008-ci il tarixdə

«Azər baycan elmində islahatların aparılması ilə

bağlı Dövlət Komissiyasının yaradıl ması haq -

qında» Sərəncam imzalamışdır. Həmin sənəd

əsasında hazırlanaraq imzalanmış 4 may 2009-cu

il tarixli «Azərbaycan Respublikasında 2009–

2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Stra te -

giya»nın və «Azərbaycan Respublikasında

2009–2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli

Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət

Proqramı»nın təsdiq edilməsi haqqında», habelə

22 may 2009-cu il tarixli «2009–2013-cü illərdə

Azərbaycan Res publikasının ali təhsil siste mində

islahatlar üzrə Dövlət Proqramı»nın təsdiq

edilməsi haqqında», 11 iyun 2011-ci il tarixli

«2011–2013-cü  illərdə  Azərbaycan  təhsi li nin

inkişafı üzrə Milli Strategiyanın hazır lanması

haqqında», 21 oktyabr 2009-cu il tarixli «Azər -

bay 


can Respublikasının Prezi 

denti yanında

Elmin İnkişafı Fondu nun yaradılması haqqında»

Sərəncamlar növbəti illərdə elm və ali təhsil

sahəsində qarşıda duran vəzifələri dəqiq şəkildə

müəyyən ləşdirmişdir. 

Azərbaycan Prezidentinin 2010-cu il 9 fevral

tarixli  «Azərbaycan  Milli  Elmlər  Aka demiya sı -

nın gənc alimlərinin Avropa nın elmi mərkəzlə -

rində doktorantura təhsi li nin maliyyələşdirilməsi

haqqında» Sərən  camı respublikada elmi tədqiqat -

ların müasir standartlar səviyyəsində aparılma -

sına,  ölkə nin  elmi  kadr  potensialının  artı   rıl    ma sına,

Azərbaycan elminin dünya elm məkanına inteq -

rasiyasının təmin olunmasının sü rətlən dirilməsinə

xidmət edir. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci

il 5 iyun tarixli 769 nömrəli Sərən 

camı ilə

«Azər bay can  Respublika sı nın  Prezi  denti  yanında

Ali Attestasiya Komis siyası haqqında Əsasnamə»yə

və «Alimlik dərəcələrinin və elmi adların veril -

məsi qay daları haqqında Əsasnamə»yə edilən

əlavə və dəyişikliklər həm yüksək ixtisaslı elmi

və elmi-pedaqoji kadrların attesta si yası sahə -

sində, həm də Azərbaycan elminin beynəlxalq

aləmdə səviyyəsinin və nüfu zunun yüksəlməsi

istiqamətində çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Bütün bu sənədlər AAK-nın fəaliyyətinə hüquqi

əsas yaradır və bu dövlət quru munun səmərəli

fəaliyyətinin tənzimlən məsinə imkan verir.

– Arif müəllim, Azərbaycan elminin bey nəl -

 xalq elm məkanına inteqrasiyasında AAK-nın

rolu danılmazdır. İddiaçıların elmi əsər lərinin

nüfuzlu xarici elmi nəşr lərdə dərc olunmasına

dair AAK-nın müva fiq Əsas naməsindən irəli

gələn  tələbi Azərbaycan elmi 

nin inkişafında

hansı irəliləyişə gətirib çıxar mışdır?

– AAK-nın Əsasnaməsində qeyd olunur:

«Dissertasiyanın əsas elmi nəticələri onun ilkin

ekspertizasına qədər Azərbaycan Respublika -

sının elmi nəşrlərində və xarici ölkələrin nüfuzlu

(beynəlxalq elmi icti maiyyət tərəfindən birmə -

nalı olaraq qəbul olunmuş elmi-praktiki) elmi

nəşrlərində dərc olunmalıdır. Azərbaycan Res -

pub lika sının müvafiq  elmi nəşrlərinin siyahısı

Ko missiya tərəfindən müəyyən edilir». Yuxarıda

qeyd olunan Əsasnamədə daha sonra göstərilir ki,

iddiaçıların fəlsəfə doktoru dissertasiyalarının

nəticələrinə dair ən azı beş, o cümlədən xarici

ölkələrdə nəşr olunan nüfuzlu jurnallarda bir,

elmlər doktoru dissertasiyalarının nəticələrinə

dair isə ən azı iyirmi, o cümlədən xarici ölkə -11

ELM DÜNYASI

/ Elmi­kütlәvi jurnal / №03 (03) 2013lərdə nəşr olunan nüfuzlu jurnallarda huma nitar

və ictimai elmlər üzrə üç, təbiət elmləri üzrə isə

altı məqaləsi dərc edilmə lidir. Beynəlxalq elmi

ictimaiyyət tərəfin dən birmənalı olaraq nüfuzlu

hesab edilən jurnallarda məqalələrin dərci üçün

yüksək səviyyədə elmi kriteriyalar qoyulur. Bu

cür kriteriyaları ödəməyən iddiaçılar çox aşağı

elmi səviyyəli, kommersiya məqsədilə nəşr

olunan jurnallarda məqalələr dərc etdirirlər və

bunlar da AAK tərəfindən qəbul olunmur. Çox

vaxt soruşurlar: hansı xarici elmi jurnallar

nüfuzlu hesab edilir? Əlbəttə, əsl alim özününçalışdığı elm sahəsində hansı jurnalın nüfuzlu

olduğunu yaxşı bilməlidir. AAK Web of Science

elmi məlumat bazasının (www.thomson reuters.com)

üç sitatgətirmə sistemindən hər hansı birinə

daxil olan jurnalları birmənalı şəkildə nüfuzlu

xarici elmi jurnallar hesab edir: Science Citation

Index Expanded (dəqiq, təbiət və texniki elmlər

üzrə), Social Science Citation Index (sosial

elmlər üzrə), Arts and Humanities Citation

Index (incəsənət və humanitar elmlər üzrə). Bu

barədə uyğun məlumat AAK-nın rəsmi internet

saytında (www.aak.ab.az) yerləş 

dirilmiş və

«Elm» qəzetinin 26 may 2010-cu il tarixli 20

saylı buraxılışında dərc olun muşdur. 

Müdafiə üçün təqdim olunan dissertasiya -

ların elmi səviyyəsini yüksəlt mək və bütöv -

lükdə, Azərbaycan Respubli ka sının ali təhsil

müəssisələrinin və elmi müəssisələrinin beynəl -

xalq aləmdə nüfuzu nun yüksəlməsi işinə əhə -

miy yətli dərəcədə dəstək vermək məqsədilə

Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyəti

11 yanvar 2013-cü il tarixdə “Nüfuzlu hesab

edilən və Azərbaycan  Respublikasında disser -

tasi 


ya 

ların əsas nəticələrinin dərc olunması

tövsiyə edilən xarici elmi jurnalların siyahı sının

müəy yən edilməsi haqqında” qərar qəbul etmişdir.

Həmin qərara əsasən iddiaçıların elmlər doktoru

dissertasiyala rının əsas elmi nəticələrinə dair

onun ilkin ekspertizasına qədər xarici ölkələrdə

huma nitar və ictimai elmlər üzrə nəşr olunan

nüfuzlu jurnallarda dərc olunmuş üç məqa lədən

ən azı biri, dəqiq və təbiət elmləri üzrə isə altı

məqalədən ən azı üçü Web of Science elmi

məlumat bazasının Citation Index seriyalarından

birinə daxil olan jurnallarda dərc edilməlidir.

Xatırladaq ki, bu qərar 2013-cü il may ayının 1-dən

qüvvəyə minmişdir. Fürsətdən istifadə edərək,

dissertasiya şuralarının sədrlərinin diq qə tini bu

qərarın icrasının həyata keçiril mə sinə yönəltmək

istəyirəm.

Bəzən humanitar və ictimai elmlər sahəsində

dissertasiya yazan iddiaçılar şikayət edirlər ki,

onlar üçün xarici nüfuzlu jurnallarda və xüsusən

də  Web of Science elmi məlumat bazasına daxil

olan jurnallarda məqalə dərc etdirmək çətindir.

Bununla qismən razılaşmaq olar. Məsələn,

Qarabağ hadisələrini və ya tarixini düzgün

işıqlandıran məqalələri çox vaxt bəzi jurnalların

redaksiyaları qəbul etmirlər. Erməni diasporu -

nun dünyada Azərbaycana qarşı yönəlmiş hamıya

bəlli olan aktiv fəaliyyəti bu cür məsələlərə də

öz mənfi təsirini göstərir. Lakin çıxış yolu

tapmaq mümkündür: belə məqalələri Azərbay -

ca nın düzgün mövqeyini dəstəkləyən ölkələrdə

nəşr olunan jurnallarda dərc etdirmək olar. Azər -

baycanın düzgün mövqeyini dəstəklə yən ölkələ -

rin sayı isə artıq kifayət qədərdir. Belə ki, 2011-ci

ildə dünyanın 155 ölkəsi Azərbaycanın nami -

zəd liyini dəstəkləyərək və  etimad göstərərək,

respublikamızı BMT kimi mötəbər bir təşkilatın

Təhlükəsizlik Şurasına  üzv seçmişdir. İlham

Əliyevin uğurlu diplomatiyası sayəsində

mümkün olan bu qələbə beynəlxalq aləmdə

respubli kamızın mövqelərinin olduqca güclən -

diyini göstərir.  Heydər Əliyev Fondunun və

Azər bay can Mədəniyyətinin Dostları Fondunun

rəhbəri Mehriban xanım Əliyevanın təşəb büsü

və dəstəyi ilə Avropanın bir çox ölkə lə rində təşkil12

ELM DÜNYASI

/ Elmi­kütlәvi jurnal / №03 (03) 2013olunmuş  Azərbaycan  mə dəniy yət  günləri,    Azər -

bay 


can mədəniy 

yətinə və incəsənətinə həsr

olun muş  sərgilər,  kon frans lar  və  konsertlər,  Azər -

baycanın şifahi xalq ədəbiyyatının və musi qi

irsinin qoru nub saxlanılması, inkişaf etdiril məsi

və təbliği istiqamətində görülmüş digər mühüm

işlər beynəlxalq aləmdə respubli kamıza və xal -

qımıza qürur gətirən yüksək əks-sədaya səbəb

olmuş və Azərbaycana çox böyük maraq yarat -

mışdır.  Ümumiyyətlə,  respub lika mıza  yönəlmiş

bu maraq gündən-günə artmaqda davam edir.

Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, Azər -

baycanın tarixinə, ədəbiyyatına və mədəniy -

yətinə, bundan savayı dilimizə və iqtisadiy yatı mıza

aid olan məqalələrin Citation Index seriyalarına

daxil olan jurnallarda dərc etdirməyin çətinliyi

tama milə yanlış bir fikirdir. Yetər ki, təqdim

olunan məqalə yüksək elmi səviyyədə yazıl sın,

onun elmi və ya praktiki əhə miyyəti olsun. Bu

işdə iradə və səbir tələb olunur. Dəqiq və təbiət

elmləri sahəsində çalışan iddiaçılar üçün də

Science Citation Index seriyasına daxil olan

jurnallarda məqalə dərc etdirmək asan şəkildə

başa gəlmir və bəzən bir məqalənin dərc olun -

masına bir ildən artıq vaxt gedir.

Lakin yenə də humanitar elmlər sahə sində

xarici nüfuzlu jurnallarda və xüsusən də Web of

Science elmi məlumat bazasına daxil olan

jurnallarda elmi məqalələrin dərc olunması ilə

bağlı vəziyyəti nəzərə alaraq, AAK Rəyasət

Heyəti dəqiq və təbiət elmləri sahəsi ilə müqa -

yisədə humanitar və ictimai elmlər sahə sində

çalışan və elmlər doktoru elmi dərəcəsi iddiaçısı

olan tədqiqatçılar üçün güzəştə getmişdir. Belə ki,

humanitar və ictimai elmlər sahəsində çalışan

iddiaçıların elmlər doktoru  disser tasiyalarının

əsas elmi nəticələrinə dair xarici ölkələrdə nəşr

olunan nüfuzlu jurnallarda dərc olunmuş üç

məqalədən birinin  Citation Index seriyasına daxil

olan uyğun jurnalda olması tələb olunur. 

Xüsusi olaraq onu qeyd etmək lazımdır ki,

ictimai və humanitar elmlərin vəziyyəti Azər -

baycan Respublikası Prezidenti  Adminis tra si -

ya sının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin 21

noyabr 2009-cu ildə Azərbaycan Respublika -

sının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik

Akademiya sında ali təhsil və elm müəssisələri -

nin rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirdiyi müşavirədə

geniş müzakirə olunmuş  və  bu elmlər sahəsində

mövcud vəziyyət və həllini gözləyən vacib

problemlər görkəmli akademikin «Azərbaycan»

qəzetinin 8 dekabr 2009-cu il tarixli nömrəsində

«İctimai və humanitar elmlər: zaman konteks -

tində baxış» mövzusunda dərc olunmuş məqa -

ləsində dərindən təhlil edilmişdir.  Fikrimizcə,

AAK-nın humanitar və ictimai elmlər sahəsində

çalışan və elmlər doktoru elmi dərəcəsi iddiaçısı

olan tədqiqatçılar qarşısında Citation Index

seriyalarına daxil olan uyğun jurnallarda məqalə

dərc etdirmək tələbi ictimai və humanitar

elmlərdə yaranmış vəziyyətlə bağlı yuxarıda

sözügedən müşavirədə və məqalədə xüsusi

olaraq vurğulanan vacib problemlərin həlli

istiqamətində atılmış mühüm addımlardan biridir. Məlumdur ki, hər hansı bir ali təhsil müəs -

sisəsi əməkdaşlarının Citation  Index seriya -

sına daxil olan dövri elmi nəşrlərdə dərc

etdirdikləri elmi məqalələrin və bu məqalələrə

olan elmi istinadların sayı  həmin ali təhsil

müəs 

si 

səsinin dünya ali təhsil müəssisələri

sırasında yerini müəyyən edən mühüm göstə -

ricilərdən biridir. Citation Index seriyasına

daxil olan dövri elmi nəşrlərdə dərc olunan elmi

məqalələrin və bu məqalələrə olan elmi

istinadların sayı, eyni zamanda elm mərkəz -

lərinin də beynəlxalq elm məkanında nüfuzunu

və səviyyəsini müəyyən edən mühüm göstə -

ricidir. AAK-nın mövcud əsasnamələrinə və

normativ hüquqi aktlarına uyğun olaraq elmi

dərəcə iddiaçıları qarşısında qoyulan bu tələb

Azərbaycan elminin beynəlxalq elm məkanına

inteqrasiyasına bilavasitə xidmət edir və Azər -

13

ELM DÜNYASI

/ Elmi­kütlәvi jurnal / №03 (03) 2013baycan elminin beynəlxalq aləmdə səviy yəsinin

və nüfuzunun yüksəlməsinə əhəmiyyətli

dərəcədə təsir edir. Təsadüfi deyil ki, respubli -

kamızın ali təhsil müəssisələrinin və elmi

müəssisələrinin əmək daşlarının Citation Index

seriyalarına daxil olan jurnallarda dərc olunan

məqalələrinin sayı ildən-ilə artır. Məsələn,

Azərbaycan Respubli kası Təhsil Nazirliyinin

hesabatlarına istinadən qeyd etmək olar ki,

respublikamızın ali təhsil müəssisələrində

çalışan əməkdaşların Citation Index seriyalarına

daxil olan jurnallarda dərc olunmuş məqalələ -

rinin sayı 2008-ci ildə 86 olduğu halda, 2012-ci

ildə bu say artaraq 322-yə çatmışdır. Respubli -

ka 

mızın ali təhsil müəs sisələrinin və elmi

müəssisələrinin əmək  daş  la rının  Citation  Index

seriyalarına daxil olan jurnallarda dərc olunan

məqalələrinin sayının ildən-ilə artmasında

Azərbaycan Respublikası Preziden tinin 2008-ci

il 5 iyun tarixli 769 nömrəli Sərən 

camı ilə

«Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında

Ali Attestasiya Komissiyası haqqında Əsas 

-

namə»yə və «Alimlik dərəcə lərinin və elmi

adların verilməsi qaydaları haqqında Əsasnamə»yə

edilən əlavə və dəyişikliklərin mühüm əhəmiy -

yətə malik olması xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır.Kataloq: elm -> pdf
elm -> Ateroskleroz xolesterinin damar divarına çökməsi nəticəsində yaranır. Zamanla bu proses sürətlənərək damar mənfəzinin ciddi daralmalarına və tam tutulmasına aparıb çıxarır
elm -> Qabırğa sınıqları
elm -> İlk aorto-koronar şuntlama (AKŞ) əməliyyatı 1962–ci ildə Sabiston tərəfindən aparılmışdır
pdf -> Алимлярин сырасында хцсуси йер тутурлар. Цмуммилли лидер щейдяр ялийев
pdf -> Алимлярин сырасында хцсуси йер тутурлар”. Цмуммилли лидер щейдяр ялийев
pdf -> Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бир
pdf -> Алимлярин сырасында хцсуси йер тутурлар”. Цмуммилли лидер щейдяр ялийев
pdf -> Алимлярин сырасында хцсуси йер тутурлар”. Цмуммилли лидер щейдяр ялийев

Yüklə 42,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə