Sidiyin miqdarının normadan az olmasıYüklə 153,96 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix23.06.2017
ölçüsü153,96 Kb.

s

sual


1

Vitamin B12 preparatının biokimyaçılar tərəfindən verilən şərti beynəlxalq 

adı:

2

“Sidiyin miqdarının normadan az  olması” terminini latın dilinə tərcümə edin:

3

Latın dili öz qabaqcıl ədəbi və siyasi rolunu nə vaxt itirib:4

Latın dili hansı dillər qrupuna aid edilir:

5

Əsas  mənbəyi latın dili olan müasir  dillər hansılardır:6

Hansı saitlər adları kimi tələffüz olunur:

7

Diftonq nədir?8

Hansının tələffüzü düzgün deyildir:

9

Tərkibində digraflar olan sözləri göstərin:10

Hansının tələffüzü düzgün deyildir:

11

Hansı hallarda heca uzun tələffüz olunur:12

Hansında axırdan ikinci heca uzundur:

13

Hansının tərcüməsi düzgündür:14

Üçsözlü terminlərdə uzlaşmanın İ-S-İ növünü göstərin: 

15

İsmin lüğət formasında aşağıdakı hansı qaydalardan istifadə olunur: 16

Aşağdakı hansı isimlərin lüğət forması düzgündür:

17

Sonu  -um və -on ilə qurtaran isimlər yiyəlik halda hansı sonluğu qəbul edir və hansı cinsə aiddir:

18

“C” samiti hansı hallarda “ts” kimi tələffüz olunur:19

Sifətlərin lüğət  forması hansı qaydada olur:

20

Aşağıdakı hansı ikisonluqlu sifətlərin lüğət forması düzgündür:21

Aşağıdakı hansı sözlər sifətin  müqayisəli dərəcəsinə aiddir:

22

İsimin hallanmaları bir-birindən nə ilə fərglənir: 23

Uzlaşma qaydalarına görə düz əzələ, qabırğa başı, kürək tini, həqiqi 

qabırğa kimi anatomik terminlərin düzgün tərcüməsini  göstərin:

24

Qeyri-bərabər hecalı isimlər nəyə deyilir:25

III hallanmaya aid olan isimləri göstərin:26

  - ma və - al  sonluğu ilə qurtaran isimlər hansı hallanmaya aiddir: 

27

Həm "Accusativus" həm də "Ablativus" halını tələb edənsöz önləti hansılardır?

28

Əks vəziyyətdə olma, əks təsir mənasını verən önşəkilçilər hansılardır?29

Dərman maddələrinin adlarında tərkibində kükürd atomunun olduğunu 

göstərən funksional   

qruplar hansıdır:

30

İltihab xəstəliklərinin adları hansı suffikslə göstərilir:31

Klinik terminologiya nəyə əsaslanır:

32

" Həll edin" feli necə yazılır?33

Sinir, lif, piy, sümük, damar, qığırdaq kimi  isimlərin şiş mənasını verən 

latınca terminləri   göstərin:

34

Uzlaşmalardan hansının I hallanmaya aid olduğunu göstərin.                                                                                                                                 35

Latın dilində felin neçə təsfiri var və hansı sonluqları qəbul edirlər:

36

Hansı fellər xəbər formasını məlum növündədir?37

Filtrare, signare, dolere, recipere, vertere, finire kimi fellərin tərcüməsini 

göstərin:

38

Resept nədir?39

Reseptin hansı hissələri latın dilində yazılır:

40

Reseptdə maye dərman formalrının miqdarı 1qramdan azdırsa necə göstərilir?                                                   

41

Reseptdə istifadə edilən əlavə yazılar hansılardır:                    42

"Həll etmək" felinin lazım formasının 3-cü şəxsin təkində və cəmində 

təsriflənmə qaydasını  göstərin:

43

III hallanma isimlərinin əsasını necə təyin edirlər?44

Əgər resept blankın bir üzündə yerləşməzsə, sağ tərəfdə aşağı hissədə 

latınca hansı söz yazılır:

45

Reseptdə işlənən zərfləri göstərin:46

Bir resept blankında tərkibində zəhərli maddə  olan neçə dərman maddəsi 

yazılır:

47

Tibbi terminologiyada istifadə olunan "seu" (və ya) bölüşdürücü bağlayıcısı nə məqsədlə  istifadə edilir?

A) dərman bikilərinin bir-birindən ayıranda  işləd

48

Tibbi terminologiyada istifadə olunan I və II şəxs əvəzlikləri(tək və cəmdə) hansılardır:                                

49

Düzgün variantı göstərin?50

Tibbi terminologiyada istifadə olunan müstəqil zərfləri göstərin:

51

Tibbi terminologiyada istifadə olunan miqdar saylarını göstərin:52

Biokimya nomenklaturasında fermentlərin sistematik və şərti adları hansı 

suffiksin köməyi ilə  düzəldilir?

53

İsimləşdirilmiş sifətlərdən ibarət olan bağırsaq adlarına hansı sonluq əlavə olunur?

54

"es" sonluğu ilə isimlər hansı hallanmalara  aiddir?55

Aşağıdakılardan hansıları əzələnin yerinə yetirdiyi funksiya adlarıdır?

56

Orqanın və ya ətraf hissələrin  cərrahi yolla götürülməsi əməliyyatının latınca adı hansıdır?

57

III hallanma qadın cinsli isimlərə aid sonluqlar hansılardır?58

"es" sonluğu ilə qurtaran III hallanmanın bərabərhecalı isimləri hansı cinsə 

aiddir:

59

Orqan və toxumalarda patoloji dəyişiklikləri bildirən yunan termin elementləri göstərin?

60

Anatomik terminologiyada istifadə olunan palatum, labium, nasus, intestinum, anus kimi sözlərin yunanca dubletləri hansılardır?

61

Latın dilində sifətlər isimlərlə nəyə əsasən uzlaşır?62

Hansı söz birləşməsi latın dilində düzgün göstərilib:

63

Çoxsözlü anatomik terminləri latıncadan azərbaycancaya tərcümə etdikdə hansı qanunauyğumluqlara  riayət edilir?

64

Sifətlərə aid uzun suffikslər hansılardır?65

Vurğu ideus, idea, ideum sonluqları ilə qurtaran sözlərdə hansı hecaya 

düşür?

66

Qısa hecalı sözləri göstərin:67

Aşağıdakı tərkibində hərf birləşmələri olan terminlər cərgəsinin göstərin:

68

"on" sonluğu ilə qurtaran isimlər yiyəlik halın təkində(Gen.sing.)hansı sonluğu qəbul edir və  hansı cinsə aiddir?

69

Sifətlərin üstünlük dərəcsini düzəltmək  üçün hansı suffikslərdən istifadə olunur?

70

Aşağıdakı əzələ adlarının hansının  tərcüməsi düzgündür:71

"os, oris n" sözünün yunan sinonimini göstərin:72

Latın dilində olan isimlərin cinsi necə təyin edilir?

73

B1, B6, və C vitaminlərinin adlarında hərf əvəzinə istifadə olunan latınca sözlərin göstərin:                            

74

Bitkilərdən alınan dəmləmə və bişirmələrin  latınca adları necədir?75

Resepturada işlənən "Qarışdır ki, məlhəm alınsın" ifadəsinin latınca 

tərcüməsini  göstərin:

76

Resepturada işlənən "Belə dozalarda ver"  ifadəsinin latınca  tərcüməsini göstərin:

77

Latın dilində felin II təsrifinə aid sözləri olan cərgəni göstərin:78

Resept hansı qələmlə yazılır?

79

Reseptdə dərman maddələrinin adları ismin hansı halında yazılır?80

Anatomik nomenklaturada: göz, buynuz qışa, bəbək, gözqapağı, billur 

kimi orqanların latın dilində tərcüməsini göstərin:

81

Audire, finire, servire, venire kimi sözlər felin hansı təsrifinə aiddir:82

"Fieri" feli cəm halda necə işlədilir?

83

Hər hansı bir orqanın, toxumanın cərrahi əməliyyatla kəsilməsi mənasını verən yunan termin elementini göstərin:

84

Böyrək, öd kisəsi, burun, qarın, dodaq kimi orqanların latın dilində düzgün adlarını göstərin:

85

Aşağıdakılardan hansı dərman maddələrinin farmakoloji təsirlərinə verilən adlardır?

86

Diaqnostik tədqiqat metodunu göstərən yunan termin adlarını göstərin:87

Aşağıdakılardan hansı ön şəkilçilər hər hansı bir şeydən əvvəl olma, 

qabağında olma mənasını verirlər? 

88

III hallanma samit tipli isimlər nəyə deyilir?89

Sonu “a” ilə qurtaran isimlər yiyəlik halın cəmində hansı sonluğu qəbul 

edirlər?

90

“es” sonluğu ilə qurtaran bərabərhecalı  isimlər hansı cinsə aiddir?91

İkisonluqlu sifətlər yiyəlik halın təkində hansı sonluğu qəbul edir?

92

Sonu “er”-lə qurtaran hansı sifətlərdə  “e” saiti əsasa aiddir?93

Beş latın hallanmasına aid olan isimlər hansı əlamətlərinə görə bir-

birindən fərqlənir?


94

Sonu “us” və “u” ilə qurtaran isimlər hansı hallanmaya, hansı cinsə aiddir?

95

“Crista capitis costae” anatomik üçsözlü  terminlərin hansı növünə aiddir?96

“S” samiti hansı hallarda “z” səsi kimi oxunur:

97

Sarı bağ, azan sinir, qabırğa oyması, düz əzələ kimi anatomik terminlərin latın dilində düzgün

tərcüməsini göstərin:        

98

Aşağıdakı hansıları oksigenli turşuların adlarını düzəltmək üçün istifadə olunur:

99

Oksidlərin, peroksidlərin, hidroksidlərin latın dilində adları beynəlxalq qayda ilə necə göstərilir? 

100


Bir tərəfdən o biri tərəfə keçmə, bir şeydən kənara çıxma mənasını verən 

önşəkilçiləri  göstərin:

101

"Dişdə əmələ gələn şiş" latın dilinə necə tərcümə edilir?102

Latın dilində neçə hallanma var:

103

Ətrafında, yaxınlığında yerləşmə mənasını verən önşəkilçiləri hansılardır:    104

Latın dilində -osis suffiksli fel əsasları hansı məna verir:

105

Osteo, stelho, spondylo, genia, podo, arthro kimi yunan termin elementlərinin latınca adlarını göstərin:

106


Urano, odonta, procto, spleno, rhino yunan terminlərinin latınca düzgün 

adlarını göstərin:                                                                                                                                                                                                                                                                               

107

IV hallanma orta cinsli isimlər cəmdə hansı sonluqları qəbul edirlər:108

 Bərabər hecalı isimlər nəyə deyilir:

109

 Felin xəbər formasının məchul növündə III şəxsin şəkilçiləri:110

III hallanma sait tipli isimlər nəyə deyilir?

111

"Orta diz arteriyası" üçsözlü terminin latın dilində tərcüməsini göstərin:112

İsmin II hallanmaya aid terminləri  göstərin:

113

Məchul növünü II şəxsinin tək və cəminin şəkilçiləri hansıdır?114

Felin məchul növü  latın dilində necə adlanır?

115

Latın dilində bağlayıcılar necə adlanır?116

Düzgün variantı göstərin:117

Genəlmə mənasını daşıyan termini göstərin:

118

"Vəzinin rentgenlə təsviri" latın dilində necə tətcümə edilir?119

Çatışmazlıq, qan cisimciklərininm miqdarının azalması mənasını verən 

yunan termin elementi hansıdır?

120


Aşağıdakı hansı söz resepturada "ki" bağlayıcısı mənasında işlədilir?

121


Tibbi terminologiyada istifadə olunan sıra saylarını göstərin:

122


Reseptdə birdən artıq dərman vasitəsi eyni dozada yazılarsa, sonuncunun 

qarşısında latınca   

  hansı söz yazılır?

123


"Verilsin. Göstərilsin" felləri reseptdə necə işlədilir?

124


Felin məsdər forması  latın dilində necə adlanır?

125


"Esse" felinin tərcüməsi?

126


"Qarışdır şamlar alınsın" ifadəsinin hansı düzgündür?

127


Resepturada felin hansı formaları işlədilir?

128


"Qarışdır kürəciklər alınsınlar" ifadəsinin hansı düzgündür?

129


Hansı isim I qrup sifətlə uzlaşıb?

130


Aşağıdakı yazılan  isimlərdə "s" hərfi "z" kimi tələffüz edilir?

131


 Hansı isimlər düzgün yazılıb?

132


Diqrafları göstərin.

133


IV hallanmaya aid istisna isimlər:

134


"Soyuqla müalicə"  latın dilinə necə tərcümə edilir?

135


Hansı fellər felin xəbər formasının məlum növündə I şəxsin təkindədird? 

136


"Beyinin təsviri" latın dilinə necə tərcümə edilir?

137


III hallanma sait tipli isimlər hansıdır?

139


"Rhagia" hansı mənanı daşıyır?

140


Aşağıdakı  isimlər III hallanma samit tipinə aid edilir?

141


II qrup 3 sonluqlu sifətlərin lüğət forması:

142


Hansı diftonqdur?

143


Latın isimlərinin: 

144

Hansı sözlər II qrup 2 sonluqlu sifətlərə aid edilir?

145

Hansı isimlər II hallanmanın kişi cinsinə aiddir?146

 Dərman adı reseptə necə yazılır?

147

Hansı hallarda sait qısa tələffüz olunur?148

 "as" və "is" anionları isimin hansı hallanmasına aiddir?

149

Hansı sözlərdə "x" samiti  " ks" kimi tələffüz edilir?150

IV təsrifə aid fellər:

151

Latın dilində ön şəkilçilər necə adlanır?152

I təsrif fellərinin lazım forması düzələrkən, "a" saiti yerinə:

153

Felin lazım forması düzələrkən II, III, IV təsriflərdə fel əsası ilə şəxs sonluğu arasında:

154


Felin lazım formasının xarakterik xüsusiyyəti hansıdır?

155


"Fieri" köməkçi feli resepturada necə işlədilir?

156


Felin əmr formasında III təsrifin tək və cəmi necə düzəldilir?

157


Felin xəbər formasının məchul növünün təki düzələrkən:

158


I təsrifdə felin lazım forması düzələrkən "a" saiti:

159


İltihab latın dilinə necə tərcümə edilir?

160


Latın dilinə sifət necə tərcümə edilir?

161


"Pis" sifətinin müqayisə dərəcəsi necə yazılır7

162


III hallanma qadın cinsinə aid istisnaları göstərin:

163


"Esse" felin III şəxsin təkində necə yazılır?

164


Aşağıdakı terminlər ismin hansı hallanmasına aiddir?     virus, facies, 

sinus, basis, fovea 

165

 "Accusativus" halını tələb edən söz önlükləri hansılardır?166

"Daralma, əsas, narkoz üçün, birdəfəlik qəbul üçün" yunan söxlərini 

düzgün tərcüməsini təyin edin? 

167


"Aktivləşdirilmiş kömür" termini reseptdə necə yazılır?

168


III şəxsdə məlum növdə II şəxsin təkində və IIIşəxsin cəmində əsasla şəxs 

sonluğu arasına hansı sait əlavə edilir?

169

Adlıq halın təkində III hallanma isimləri hansı şəkilçiləri qəbul edir?170

III hallanma orta cinsli isimlərə aid sonluqlar hansılardır?

171

İşlədici müalicə effekti verən kəsik hissəsi hansıdır?172

Anatoksinlərin adlarının axırında dərmanın hansı xüsusiyyəti göstərilir?

173

"Göz damcısı" termuinin latınca düzgün tərcuməsinin göstərin?174

"İnjeksiya üçün adrenalin hidroxlorid məhlulu" dərman adının latınca 

düzgün tərcüməsi hansıdır? 

175


"Qarışdırılsın.Verilsin. Göstərilsin" felləri reseptdə necə işlədilir?

176


"Alveolyar kanalın daxili dəliyi" çoxsözlü terminin düzgün variantı 

hansıdır?

177

Hansı sıra patoloji terminləri əks etdirməyən terminlərdən ibarətdir?178

Uzun hecalı sözləri göstərin:

179

 Ürəyə aid kardiotonik, koronar damarları genəldici xarakterə malik olan kəsikləri göstərin:

180


"Sağ, sol, yan, arxa, ön" sifətlərinin ardıcıllığına uyğun variantı göstərin:

181


"Dişin kökü"  latınca düzgün tərcüməsi hansıdır?

182


Resepturada "ağız vasitəsilə" latınca ncə ifadə edilir?

183


Xlorit turşusunun latınca adı:?

184


III hallanma kişi cinsli isimlərə aid sonluqlar hansılardır?

185


Bitki xammalından alınan çıxarışlardan ibarət dərman preparatlarınin 

adlarının göstərin. 

186

"Ablativus" halını tələb edən söz önlükləri hansılardır?187

"Daxili vəzilər haqqında elm" latın dilinə necə tərcümə edilir?

188

Turş duz adları necə düzəlir?189

Latın dilində felin neçə zaman forması var?

190

Felin III şəxsi necə adlanır?191

"Yaxşı" sifəti müqayisə dərəcəsində necə yazılır?

192

"Təkrarlanmalıdır" felinin tərcüməsi nədir?193

"Spirtli" sifətinin düzgün yazılan formasını təyin edin:

194

Hərflərin tələffüzündə sait və samitlərin hansı iki cür tələffüz edilir?195

Aşağıdakı hansı  isimlərdə "ti" hərf birləşməsi yazıldığı kimi tələffüz edilir?

196

Ağrını azaldan, ağrıkəsici xarakterə malik olan kəsikləri göstərin:197

Bölüşdürücü bağlayıcı hansıdır?

198

Hansı sifətlər müqayisə dərəcəsindədir?199

Aşağıdakı sözlərdən hansı əvəzlikdir?

200

"Auris" latın sözünün yunan sinonimi:201

"Hissiyyatı yoxedici"  farmakoloji təsir adı verən dərman adı hansıdır:

202

"Qatı ekstrakt" termini resepturada necə tətbiq edilir?203

"Damarların müayinəsi" terminin latın dilinə tərcüməsi:

204

Hansı dərman maddəsi latın dilində düzgün yazılıb?205

"Acı badam yağı" sözünün latın dilinə tərcüməsi:

206

"Çobanyastığı" bitki adınının  latın dilinə tərcüməsi:207

"somnus"-yuxu sözünün yunan sinonimini göstərin:

208

"Damarların müayinəsi" terminin latın dilinə tərcüməsi:209

Hansı dərman maddəsi latın dilində düzgün yazılıb?

210

Hansı söz birləşməsi latın dilində düzgün yazılıb?211

"Xanımotu  ekstraktı" termini resepturada necə tətbiq edilir?

212

Klinik terminlərin təcüməsini təyin edin: "doğulma, sudan qorxma, gücsüzlük, dərini iltihabı"                          

213


"Pulsus"- nəbz sözünün yunan sinonimini göstərin:

214


"Üst çənə" termininin  latın və yunan dilinə tərcüməsi:

215


"Öd kisəsinin iltihabı" termininin  latın dilinə tərcüməsi:

216


"İxtiopl şamları" latın dilindənecə yazılır?

217


"Mədənin müayinəsi" termininin  latın dilinə tərcüməsi:

217


"Ftalazol" dərman maddəsinin latın dilinə tərcüməsi:

218


Oksidlərin adları beynəlxalq qaydada necə  düzəldilir?

219


Dördəsaslı üzvi və qeyri-üzvi oksigensiz turşuların duzlarının anionlarına 

hansı suffiks əlavə edilir?220

Biokimya nomenklaturasında fermentlərin sistematik və şərti adları hansı 

suffiksin köməyi ilə  düzəldilir?

221


"Qarın yatalağı əleyhinə vaksina" preparatının latınca düzgün adının  

göstərin:

222

Reseptdə "destillə edilmiş su" qısa şəkildə necə göstərilir?223

"Gündəlik doza" termini latınca necə yazılır?

224

"Mumlu kağızda" termini latınca necə yazılır?225

"Qutuya, qutuda" termini latınca necə yazılır?

226

Kimya terminologiyasında turşu və karbohidrogen radikallarının adını düzəltmək üçün əsasa:

227


"Benzilpensillin natrium" un latınca adının düzgün variantı:                                                           

228


Hormon preparatlarının latınca adları götürülmüşdür:

229


"Rəvəndin sulu tinkturası" preparatının latınca düzgün adının  göstərin:

230


Önlüklər əlavə edin: Qıdalanmama - trophia, həzm pozğunluğu - pepsiya, 

təzyiq azalması - tensio,  hissiyyatın ititilməsi - aestesia

231

"Sidikqovucu yığıntı" mənasını bildirən termini göstərin: 232

III və IV təsriflərdə III şəxsin cəmində fel əsası ilə şəxs sonluğu arasına 

hansısait əlavə edilir:

233


"İ" hərfi hansı hallarda azərbaycan dilindəki "y" kimi oxunur:

234


"Ayaq ağrısı" mənasını bildirən termini göstərin: 

235


Reseptin hansı hissəsi milli dilidə yazılmalıdır:

236


Əzələyə aid olduğunu bildirir:

237


"Böyük dilaltı axacaq" termininin latın dilində düzgün təcüməsi

239


"Əzələ ağrısı" mənasını bildirən termini göstərin: 

240


"Şaftalı yağı" preparatının latınca düzgün adının  göstərin:

241


Önlüklər əlavə edin: su ilə - aqua, yeməkdə əvvəl - cibum, qabirğalar 

arsındaı - costa,  anginaya qarşı - anginam

242

"Ürək ağrısı" mənasını bildirən termini göstərin: 243

Reseptin hansı hissəsi latın dilində yazılır:

244

"Magnezium sulfat" preparatının latınca düzgün adının  göstərin:245

Hansı önlüklər ətrafında, azalma, inkar, pozulma mənalarını verir:246

"İnsan haqqında elm" mənasını bildirən termini göstərin: 

247

"Distillə edilmiş su" preparatının latınca düzgün adının  göstərin:248

Önlüklər əlavə edin: sıxılma - pressio, yaxınlaşdırma - ductio, təzyiq 

artması - tensio,  ağrısızlaşdırma - algesia

249


"Düz bağırsaq vasitəsilə" mənasını bildirən termini göstərin: 

250


"Sianokobalamin və ya VitaminB12" preparatının latınca düzgün adının  

göstərin:

251

Latın dilində inkar bağlayıcısı hansıdır:252

"Göbələk xəstəliyi "mənasını verir:

253

"Bağırsağın normal florasının pozulması" terminin göstərin:254

podo, acro, arthro, cheiro, kepalo  yunan terminlərinin latınca düzgün 

adlarını göstərin:                                                                                                                                                                                                                                                                               

255


V hallanma qadın cinsli isimlər cəmdə hansı sonluqları qəbul edirlər:

256


Tempratursalıcı müalicı effekti verən dərman maddəsinin latınca adı 

hansıdır:

257

 "Günəbaxan"nin latınca adının düzgün variantı:258

"Stafilakok əleyhinə anatoksin" preparatının latınca düzgün adının  

göstərin:

259


 “Solutio”  termininin reseptdə ixtisarının düzgün variantını göstərin::

260


 “Murdarça” bitkisinin latın adı:

261


"Quduzluq əleyhinə vaksina" preparatının latınca düzgün adının  göstərin:

262


 “Bərabər hissələrə böl” termini resepturada necə işlənir?

263


 "Gözün müayinəsi" termininin  latın dilində tərcüməsi:

264


“Yağlı kamfora məhlulu ” latınca düzgün adının  göstərin:

265


 Ən çox oksigeni olan turşuların duzlarının anionlarında hansı suffiks 

işlədilir?

266

 “Palıd qabığı” ifadəsinin tərcüməsi:267

 “İnciçiçəyi və ya xanımotu” ifadəsinin latınca düzgün adının  göstərin:

268

“Qarışdır ki, rektal şamlar alınsınlar” termininin reseptdə yazılışı:269

“Üskükotu yarpaqları” ifadəsinin tərcüməsi:

270

 Tabletlərin adlarında istifadə olunan təyin xarakterli sözlər:271

 “Decoctum”  termininin reseptdə ixtisarının düzgün variantını göstərin::

272

“Dəvədabanı yarpaqlarının bişirməsi” terminini latın dilinə tərcümə edin:273

"Tetanus əleyhinə vaksina" preparatının latınca düzgün adının  göstərin::

274

 “Unguentum”  termininin reseptdə ixtisarının düzgün variantını göstərin::275

Vitamin B1 preparatının biokimyaçılar tərəfindən verilən şərti beynəlxalq 

adı:

276


“lingua, ae f" sözünün yunan sinonimini göstərin:

277


"Hipoxlorit turşusu"nun latınca adının düzgün variantı:

278


Qaraciyər, şüurun itirilməsi, çarpaz, zədə, sindrom kimi isimlərin latın 

dilində düzgün tərcüməsi:

279

“Palıd qabığının bişirməsi” ifadəsinin reseptə yazılışı:280

Hər hansı bir orqanın, toxumanın cərrahi əməliyyatla kəsilməsi mənasını 

verən yunan termin elementini göstərin:

281


“Badamcığın kəsilib götürülməsi” terminini latın dilinə tərcümə edin:

282


Yoğun bağırsaq termininin latın-yunan dilində adını göstərin:

283


 “Sarı vazelin” ifadəsinin latınca düzgün adının  göstərin:

284


"Diş ətinin iltihabı" latın dilinə necə tərcümə edilir?

285


“Ayıqulağı yarpaqları” ifadəsinin tərcüməsi:

286


Bağırsaqlara işlədici və təmizləyici məna verən  felləri göstərin:

287


“İnfusum”  termininin reseptdə ixtisarının düzgün variantını göstərin::

288


“Pişikotu tinkturası” terminini latın dilinə tərcümə edin:

289


"Şirin" mənasını verən yunan mənşəli önəkilçi:

290


Vitamin C preparatının biokimyaçılar tərəfindən verilən şərti beynəlxalq 

adı:


291

Aşağıdakı hansı  isimlərdə "ngu" hərf birləşməsi yazıldığı kimi tələffüz 

edilir?

292


Aşağıdakı hansı  isimlərdə "ngu" hərf birləşməsi yazıldığı kimi tələffüz 

edilir?


293

Bitki xammalında və heyvani məhsullardan çıxarış almaq üçün hansı 

qarışıqlardan istifadə olunur?

294


“Bisakodil” dərman maddəsinin latınca düzgün yazılışı:

295


Oksigeni az olan turşuların duzlarının anionlarında yiyəlik halda hansı 

suffiks işlədilir?

296

“Extractum”  termininin reseptdə ixtisarının düzgün variantını göstərin:297

Qarıışdır ki,  poroşok alınsın” termininin reseptdə yazılışı:

298

"Taun əleyhinə vaksina" preparatının latınca düzgün adının  göstərin:299

Klavdi Galen tərəfindən yazılmış “Libri de materia medica” kitabı ədəbi 

latın dilinin hansı dövrunə təsadüf edir:

300


"Pişikotunun efirli tinkturası" preparatının latınca düzgün adının  göstərin:


Yüklə 153,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə