SIĞorta sġNFĠYüklə 376,85 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix13.12.2016
ölçüsü376,85 Kb.
  1   2   3   4

  

 

 

  

 

 

 

 

   

M

ÜNDƏRĠCAT

 

 

MÜNDƏRĠCAT

 SIĞORTA SĠNFĠ

 ÜMUMĠ ANLAYIġLAR

 ÜMUMĠ MÜDDƏALAR

 Maddə 1. SIĞORTA TƏMĠNATI

 Maddə 2. SIĞORTA MÜQAVĠLƏSĠ

 Maddə 3. SIĞORTA RĠSKLƏRĠ

 Maddə 4. SIĞORTA RĠSKLƏRĠNDƏN ĠSTĠSNALAR

 Maddə 5. SIĞORTANIN ƏHATƏ ETDĠYĠ ƏRAZĠ

 Maddə 6. TƏRƏFLƏRĠN HÜQUQLARI VƏ VƏZĠFƏLƏRĠ

 Maddə 7. SIĞORTA HADĠSƏSĠ BAġ VERDĠKDƏ SIĞORTALININ VƏZĠFƏLƏRĠ

 Maddə 8. SIĞORTA MƏBLƏĞĠ 

 Maddə 9. SIĞORTA MÜQAVĠLƏSĠNĠN BAĞLANILMASI, ƏLAVƏ VƏ DƏYĠġĠKLĠKLƏR 

EDĠLMƏSĠ, XĠTAM VERĠLMƏSĠ

 Maddə 10. SIĞORTA MÜQAVĠLƏSĠNƏ VAXTINDAN ƏVVƏL XĠTAM VERMƏNĠN 

NƏTĠCƏLƏRĠ

 

10 

Maddə 11. AZADOLMA MƏBLƏĞĠ

 

10 

Maddə 12. SIĞORTA ÖDƏNĠġĠNĠN HƏYATA KEÇĠRĠLMƏSĠ QAYDASI VƏ ġƏRTLƏRĠ, 

SIĞORTA ÖDƏNĠġĠNĠN VERĠLMƏSĠ ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

 

11 

Maddə 13. SIĞORTA ÖDƏNĠġĠNĠN VERĠLMƏSĠNDƏN ĠMTĠNANIN ƏSASLARI

 

11 

Maddə 14. SIĞORTALIYA XĠDMƏT GÖSTƏRĠLMƏSĠNĠN QAYDASI VƏ ġƏRTLƏRĠ

 

12 

Maddə 15. SIĞORTA MÜQAVĠLƏSĠNĠN QAYDALAR ÜZƏRĠNDƏ ÜSTÜNLÜYÜ

 

13 

Maddə 16. 

VALYUTA HAQQINDA QEYD-

ġƏRT

 

13 

Maddə 17. XÜSUSĠ ġƏRTLƏR

 

13 

Maddə 18.  Ġġ SĠRLƏRĠNĠN GĠZLĠ SAXLANILMASI

 

14 

Maddə 19. MÜBAHĠSƏLƏRĠN HƏLLĠ QAYDASI

 

14 

SIĞORTALIYA (SIĞORTA OLUNANA GÖSTƏRĠLƏN XĠDMƏTLƏR)

 

15 

SƏFƏR SIĞORTASI ÜZRƏ TАRĠF DƏRƏCƏLƏRĠNĠN ƏSASLANDIRILMASI

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

SIĞORTA SĠNFĠ

 

 

Bu sığorta qaydaları ilə

 

müə


yy

ə

n olunan sığorta növü sə

f

ər s

ığortası sinfinə

 aiddir. 

 

ANLAYIġLAR

 

 

Sığorta müqavilə

si - 

sığortalının müvafiq sığorta haqqı ödə

m

əsi müqabilində 

sığorta obyektinin mə

ruz qala bil

ə

cə

yi riskl


ə

rl

ə 

bağlı 


itkil

ə

rin,  də

y

ən  z

ə

rə

rin 


ə

v

əzinin  v

ə

 ya  razılaşdırılan

  pul  m


ə

bl

əğinin  müəyy

ə

n  bir  hadisənin  baş  vermə

si 


əsasında  ödə

nilm


ə

sinin 


sığortaçı tə

r

əfind

ən öhdəlik kimi götürülməsi şə

rtl

ə

rinin təsbit edildiyi razılaşmadır.

 

Sığortaçı

 - 

sığorta müqaviləsind

ə

 nə

z

ərd

ə

 tutulan sığorta hadisəsi baş verdiyi halda qanunveric

ilikl


ə

 v

ə 

ya müqavilə

 il

ə

 müə

yy

əolunmuş qaydada sığorta ödənişini vermək öhdəliyi daşıyan sığorta müqavilə

sinin t

ə

rə

fidir. 


Sığortalı

 - 


sığorta haqqı ödə

y

ən, sığorta obyektinin sığorta etdirilməsind

ə

 sığorta marağı olan sığorta müqavilə

sinin t


ə

r

əfidir. 

Sığorta olunan

 - 


ə

mlak m


ə

nafel


əri sığorta müqavilə

si 


əsasında sığortalanan şə

xsdir. 


Faydalanan Ģə

xs - 

sığorta qanunvericiliyinə

 v

ə

 ya sığorta müqavilə

sin


ə

 

uyğun olaraq sığorta ödənişini almaq hüququ olan şəxsdir. 

Sığorta  müqavilə

sind

ə

 faydalanan  şə

xs  qismind

ə

 

başqa  şəxs  n

ə

zə

rd

ə 

tutulmamışdırsa,  sığortalı  və

  (v

ə

 ya)  sığorta  olunan 

faydalanan şəxs sayılır.

 

Sığortanın obyekti

 - 


xaricdə olduğu müddətdə fiziki şəxslərin həyat,

 

sağlamlığı və digər itkilərlə bağlı əmlak mənafeləridir. 

S

ığortanın predmeti

 - 


xaricdə olduqları müddətdə həyatı,

 

sağlamlıqları və digər itkiləri ilə bağlı əmlak mənafelərini sığortal

anmış


 

fiziki şəxslərdir. 

 

Qism

ən  sığorta 

- 

müqavilə

d

ə 

müə


yy

ən  edilmiş  sığorta  mə

bl

əği  sığorta  dəy

ə

rindən  az  olduğu  halda  (qismən  sığorta  halında) 

sığortaçı zə

r

ə

rin ə

v

əzini sığorta məbl

əğinin sığorta də

y

ə

rinə

 olan nisb

ə

tind


ə

 

ödəyir. 

Azadolma  m

ə

bl

əği 

- 

sığorta  hadisə

si  n


ə

tic


ə

sind


ə

  yaranan  itkil

ə

rin  v


ə

  ya  d


ə

y

ən  z

ə

rərin  sığorta  təminatı  ilə

 

əhat

ə

  olunmayan  və

 

sığortalının üzərind

ə

 qalan hissə

sidir. Azadolma m

ə

bl

əği hər bir halda sığorta müqaviləsin

ə

 uyğun olaraq müə

yy

ən edil

ən sığorta 

ödənişi mə

bl

əğinə t

ətbiq olunur.Sığorta müqavilə

l

ə

rində

 

şərtli v

ə

 ya şə

rtsiz azadolma m

ə

bl

əği müəyy

ə

n oluna bilə

r. 


 

ġərtli azadolma - m

ə

bləğinin nə

z

ərd

ə

 tutulması halında, sığorta hadisə

si n


ə

tic


ə

sind


ə

 d

əy

ə

n zə

r

ərin h

ə

cmi hə

min 


m

ə

bləğdən çox olduqda zə

r

ər m

ə

bləğində

n azadolma m

ə

bl

əği çıxılmır. 

 ġə

rtsiz azadolma - m

ə

bləği nə

z

ərd

ə

 tutulduqda hə

min m


ə

bl

əğ hər bir halda z

ə

rə

r m


ə

bl

əğindən çıxılır. 

Sığorta  haqqı

  riskl


ə

rin  q


ə

bul  edilm

ə

si  v


ə

 

ya  bölüşdürülməsi  müqabilində 

sığorta  müqavilə

sind

ə

  nə

z

ərd

ə

  tutulan  qaydada sığortalının sığortaçıya ödə

m

əli olduğu pul məbl

əğidir.


 

Sığorta mə

bl

əği 

- 

Sığorta mə

bl

əği sığortalanmış risklər üzrə 

sığortaçının öhdə

liyinin son h

ə

ddidir. Sığorta  hadisəsi

   qanunvericili

yə  və  ya  sığorta  müqaviləsinə  görə  sığorta  ödənişinin  sığortalıya,  sığorta  olunana  və  ya  digər 

faydalanan  şəxslərə  ödənilməsi  üçün  əsas  olan,  sığorta  müqaviləsinin  qüvvədə  olduğu  müddət  ərzində  baş  verən  hadisə  və  ya 

yaranan hal; Fərdi  qəza  (bədbəxt  hadisə

)    - 

Sığortalının  səhhətinin  korlanması  (pisləşməsi)  və  ya  ölümü  ilə  nəticələnən,  xəstəxana  və  ya 

ixtisaslı həkim müalicəsi tələb edən, bədən xəsarətinə (zədəyə) səbəb olan istənilən qəfil, gözlənilməz hadisə.

 

Qəfil  xəstəlik

  Sığorta  müqaviləsinin  qüvvədə

 

olduğu  müddətdə  meydana  çıxan,  sığortalının  təcili  olaraq  tibb  müəssisəsinə yerləşdirilməsini və ya tibb işçilərinin yardımını tələb edən və səyahətin davam etdirilməsinə mane olan xəstəlik.

 

Həyat üçün təhlükə

 - 

İnsan həyatını təhlükədə qoyan bədən xəsarəti və ya xəstəlik. 

Servis xidməti

  

Sığortalının maraqları üçün xidmət göstərən, sığorta hadisəsi baş verdikdə sığortalıya, sığorta müqaviləsində adı 

göstərilən və həmin müqavilədə nəzərdə tutulan xidmətləri göstərən servis şirkəti

  

ÜMUMĠ MÜDDƏALAR

 

 

Bu  Q


aydalar Azərbaycan  Respublikasının Mülki Məcəlləsi,  "Sığorta fəaliyyəti  haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu  və 

digər normativ

-

hüquqi aktlara uyğun olaraq hazırlanmışdır. 

 

Maddə 1. 

SIĞORTA

 

TƏMĠNATI

 

 

Bu  Qaydalar əsasında

 

bağlanan 

sığorta


 

müqaviləsi

  i  sığortaçı

Azərbaycan  Respublikasından  xarici 

ölkələrə


 

səfər


 

edən


 

(

ezamiyyə,  turizm, 

işgüzar


,  qonaq 

  s. məqsədlə

)  h


üquq  və  fəaliyyət  qabiliyyətli  fiziki  şəxslərin

 

həmin 

ölkələrin

 

ərazisində 

fərdi


 

qəza


 (

bədbəxt hadisə

və qəfil xəstəliklər 

və digər itkilər 

 

nəticəsində yaranan 

tibbi xərclərinin ödənilməsinə

 

təminat


 verir. 

 


 

  

 

Maddə 2. 

SIĞORTA MÜQAVĠLƏSĠ

 

 

2.1. Bu qaydalar əsasında bağlanılan sığorta müqaviləsinə görə 1 yaşdan 65 yaşa qədər Azərbaycan 

R

espublikasının vətəndaşları, Azərbaycan  Respublikasında  yaşayan  əcnəbi  vətəndaşlar  və  vətəndaşlığı  olmayan  şəxslər  sığortalı 

(

sığorta  olunan)  ola 

bilərlər.

 

Əgər  sığorta 

müqaviləsində

 

başqa  hal  nəzərdə  tutulmamışdırsa,  65  yaşdan  yuxarı  vətəndaşlar,  I  və  II  qrup  əlillər, sığortalı ola bilməzlər. 

 

2.2. Sığorta müqaviləsinə görə sığorta hadisələri

 

baş verərkəsığortaçı, seçilmiş sığorta proqramına 

     

(əlavə 1) müvafiq olaraqəvvəlcədən ödənilmiş

 

sığorta


 

haqqı


 

müqabilində

 servis 

xidməti vasitəsi ilə sığortalıya xidmət göstərilməsini təmin etməyi və bu 

xidmətə görə ona haqq

 

ödəməyi öhdəsinə götürür. 

 

Maddə 

3. 

SIĞORTA RĠSKLƏRĠ

 

 

Azərbaycan  Respublikasının  ərazisindən  kənarda  olduğu  müddət  ərzində  və  sığorta  müqaviləsinin  qüvvədə 

olduğu


 

müddə


t

də 


sığortalı

ya (


sığorta

 olunana) 

üz

 

verən 

aşağıdakı hadisələr sığorta hadisəsi sayılır

 : fərdi 

qəza


 (

bədbəxt hadisə

); qəfil xəstəlikyuxarıda göstərilən səbəblərdən sığortalının (sığortalının) ölümü 

Maddə 4. SIĞORTA RĠSKLƏRĠNDƏN ĠSTĠSNALAR 

 

4.1. Sığortaçı  tətil,  xarici  təcavüz,  hərbi  əməliyyatlar  (müharibə  elan  olunub  olunmamasından  asılı  olmayaraq),  vətəndaş 

müharibəsi,  üsyan,  qiyam,  terrorizm,  hakimiyyət  çevrilişi,  hərbi  çevriliş,  radiaktiv  yoluxmalar,  daşqın,  zəlzələ  və  digər  təbii 

fəlakətlər,  epidemiya,  ətraf  mühitin  çirkləndirilməsi  və  yaxud  digər  fors  major  vəziyyətlər  zamanı  sığortalıya  yardım 

göstərməkdən imtina edilməsinə və ya gecikdirilməsinə görə məsuliyyət daşımır.

 

4.2.  


Sığortalının servis xidmətinin göstərişlərini yerinə yetirməkdən əsassız imtina etməsi onun sığorta hadisəsi üzrə yardım almaq 

və ha


z

ırki qaydalarda nəzərdə tutulan xərclərin əvəzini almaq hüququnu itirməsinə səbəb olur.

 

4.3.  


Sığorta hadisəsinə aşağıda sadalananlar aid edilmir :

 

a) Sığortalının xalq iğtişaşlarında, üsyanlarda, qiyamlarda, müharibələrdə və s. də iştirakı nəticəsində xəsarət alması;

 

b) Radioaktiv şüalanmanın birbaşa və ya dolayı təsiri nəticəsində alınan xəsarət və ya xəstəlik;

 

c) Sığorta  müqaviləsi  bağlanan  tarixə  qədərki  son  6  ayda  müalicə  və  stomatoloji  müdaxilə

  (


kömək

tələb  etmiş  xəstəliklər (Qeyd: 

əgər  tibbi  yardım  həyatın  xilas  edilməsi,  kəskin  ağrının  və  ya  əmək  qabiliyyətinin  uzun  müddətli 

itirilməsinin qarĢısını almaq üçün məcburi tibbi müdaxilə ilə əlaqədar olmuĢdursa, bu məhdudiyyət tətbiq edilmir)

d) Hamiləliklə, doğuşla, onların mürəkkəbləşməsi və nəticələri, həmçinin abortlarla əlaqədar xərclər 

(Qeyd: 

bədbəxt hadisə 

və ya gözlənilməz xəstəlik nəticəsində hamiləliyin məcburi dayandırılması halları istisna olmaqla)

e) əsəbi və ya pisixi xəstəliklərdən (depresiya) ortaya çıxması və kəskinləşməsi

f) kəskinləşmə  və  ya  qəfil  dekompensasiya    zamanı  həyatın  xilas  edilməsi  üçün  təcili  yardım  göstərilməsi  halları  istisna 

olmaqla,  xroniki  xəstəliklər.    Böhrandan    sonra  müalicənin  başa  çatdırılmasına,  müayinəyə,  nəqliyata,  repatriasiyaya 

çəkilən xərclər təminata daxil edilmir.

 

g) alkoqolik, narkotik və ya toksik  sərxoşluq

 

nəticəsində əmək qabiliyyətinin (tam və ya qismən) itirilməsi. 

h)  S


ığortalının

 

intiharı, intihara qəsdi, özünü qəsdən şikəst etməsi  və  ya  xəstələnməsinə və  ya  zədələnməsinə səbəb  olan  hər hansı düşünülmüş hərəkəti

i) zöhrəvi xəstəliklər, c

in

si yolla keçən yolla keçən xəstəliklər, QİÇS (SPİD) və ya ona oxşar sindiromlar. 

j) 


həvəskar səviyyədə avto

-

moto idman (avtomobil, motosklet və hər hansı mexaniki hərəkət vasitələri), hava idman növləri, alpinizm, sualtı üzgüçülüklə, speleologiya, döyüş idman növləri məşğul o

lma  


nəticəsində baş verən bədbəxt hadisələr.

 

k) əlavə  tarif  ödənilməsi  halları  istisna    olmaqla  peşəkar

 

və  ya  həvəskar  səviyyədə  (yarışlar,  təqdimatlar  və  məşqlər  daxil olmaqla) idmanın aşagıdakı növləri ilə məşgul olma nəticəsində baş verən bədbəxt hadisələ

r: 


İdmanın növü:

 

A Sinifi:  yüngül atletika, kroket, qolf, gimnastika, üzgücülük (sualtı üzgüçülük istisna olmaqla)

skvoş, tenis, 

atıcılıq. 

 

B Sinifi  basketbol,  velosiped  idmanı,  həndbol,  otüstü  xokkey,

 

(at  qaçışı  yarışları  istisna  olmaqla),  su  idman  növləri (raftinq istisna olmaqla), 

voleybol, qılınc oynatma, suya tullanma.

 

C Sinifi: beysbol, futbol, Amerika futbolu, at qaçışı, su altı üzgücülük

,  raftinq,  reqbi,  speleologiya, polo, 

ağır 

atletika, qış 

idman növləri,

 

 

l) mərcdə, cinayətlərdə və dalaşmada (özünümüdafiə 

istisna olmaqla) 

iştirak nəticəsində  baş verən bədbəxt hadisələr 

 

4.4. Aşağıdakı hallarda təcili tibbi yardım göstərilməsi ilə əlaqədar xərclərin əvəzi ödənilmir və xidmətlər göstərilmir:

 

a) sığorta müqaviləsi qüvvəyə minənədək başlanmış müalicə kursları və həmçinin ixtisaslı həkimin

 

həmin səyahətlə bağlı tibbi göstəriş verməsi;

 

b) hər hansı ekskursiya və digər  mədəniyyət tədbirlərində iştirak etmək imkanının olmamasından 

S

ığortal

ıya dəyən mənəvi 

zərər;

 

c)  Servis şirkəti tərəfindən təşkil edilməyən hər hansı 

evakuasiya;  

d) 

sanatoriya və ya istirahət evlərində olma; 

e) 


qəfil xəstəlik və ya xəsarətlə əlaqədar olmayan tibbi müayinə və tibbi qulluq;

 

f) sünü  mayalandırma, sonsuzlugun müalicəsi və mayalanmanın qarşısının alınması üçün çəkilən xərclər; 

 


 

g)  protez qoyma (göz və

 

diş daxil olmaqla),  protezlərin və ortopedik cihazların əldə edilməsi; 

h) 


Sığ

ortal


ının

  (


sığorta

  olunan


ın

oldugu  yerdə  müalicə  edilə  bilən  və  onun  səyahətini  davam  etdirməsinə  maneçilik  törədə bilməyən yüngül xəstəlik və xəsarətlər zamanı evakuasiya;

 

i) müalicə olunmaq üçün nəzərdə tutulan səyahət;

 

j) həkim və ya tibb bacısının diaqnostika və müalicə üçün 

z

əruri olmayan xidmət göstərməsi;  

k) 


əgə

sığorta  müqaviləsinin  qüvvədə  olduğu  müddətdə  baş  verən  bədbəxt  hadisə  nəticəsində  ortaya  çıxan  xəsa

rətlə 


şərtlənmirsə,  bərpaedici, mü

a

licəvi və ya fizioterapik yardım; 

l) 


əgər sığorta

 

müqaviləsinin  

olduğu müddətdə baş verən bədbəxt hadisə nəticəsində ortaya çıxan xəsarətlə şərtlənmirsə, 

kosmetik və plastik cərrahiyə;

 

m)  Profilaktik vaksnasiya, dezinfeksiya, həkim ekspertizasının aparılması;

 

n)  Tibb 

və elmdə rəsmi olaraq tanınmayan müalicə üsullarının tədbiq edilməsi; 

o) 


Sığotalının qohumları tərəfindən həyata keçirilən müalicə;

 

 Maddə 5. SIĞORTANIN ƏHATƏ ETDĠYĠ ƏRAZĠ

 

 

Tərəflərin  başqa  cür  razılaşdığı  və  belə  razılaşmanın  Sığorta  müqaviləsində  təsbit  olunduğu  hallar  istisna  olmaqla,  sığorta Azərbaycan Respublikasının sərhədlərindən kənar  ərazini əhatə edir.

 

 Maddə 6. TƏRƏFLƏRĠN HÜQUQLARI VƏ VƏZĠFƏLƏRĠ

 

 

6.1. 

Sığortaçının hüquq və vəzifələri:Yüklə 376,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə