Sinerjistik AntagonistYüklə 445 b.
tarix21.04.2017
ölçüsü445 b.

  • “Balans anestezi”
  • Analjezi
  • Amnezi Birçok ilaç uygulanır
  • Kas gevşemesi
  • Bilinç kaybı Yararlı etkileşme
  • OSS modülasyonu


  • Farmasötik etkileşme
  • Farmakokinetik etkileşme
  • Farmakodinamik etkileşme


  • Kimyasal inaktivasyon
  • nitrogliserinin + PVC
  • insulinin + plastik
  • heparin + protaminin terapötik
  • Fiziksel uyumsuzluk
  • venöz oklüzyon
  • venöz irritasyon
  • emboli
  • granülom
  • tiyopental-atrakuryum anaflaksi !!!


  • Kimyasal etkileşme
  • Halojenli anestezikler + kuru soda lime CO


İlacın

  • İlacın
  • Alınması (uptake)
  • Dağılımı (proteinlere bağlanma) reseptör düzeyinde ilaç
  • Metabolizması konsantrasyonu değişir
  • Atılması
  • Uptake
  • Adrenalin + LA
  • N2O (ikincil gaz etkisi) + volatil anestezik
  • Metoklopramid, diazepam absrobsiyonunu
  • Opioidler, ilaç absorpsiyonunu geciktirirler


Dağılım

  • Dağılım
  • Asit yapıdaki ilaçlar plazma albuminine
  • Bazik ilaçlar α1-asit glikoproteine bağlanır
  • Plazmada “serbest” ilaç fraksiyonu önem taşır
  • “Serbest” ilaç bölümünün artması
  •  Atılımda artma
  •  Hızlı distribüsyon ile tamponlanır


  • Proteinlere yüksek oranda bağlanan ilaçlara dikkat edilmeli
  • Dağılım hacimleri düşüktür
  • Terapötik sınırları dardır
  • Örn.: Kumadin ve NSAİİ
  • Kumadin %90 pl. proteinlerine bağlanır (%10 serbest)
  • Kumadin + NSAİİ » » %60 proteinlere bağlanır;
  • %40 serbest
  • Dağılım hacmi büyük olan ilaçlarda böyle etkileşme göstermez
  • Örn.: Sirozda kürar dozu !!!


Metabolizma

  • Metabolizma
  • hepatik enzim ( CYP 450) indüksiyonu veya inhibisyonu
  • “CYP 3A4”
  • Sitokrom p450 enzimini etkileyen ilaçlar
  • İndükleyenler İnhibitörler
  • Antikonvülzanlar Antibiyotikler
  • Fenitoin Eritromisin
  • Karbamazepin Fluorokinolonlar
  • Rifampin Antiviral
  • Barbitüratlar Antifungaller
  • Etanol KKB
  • Sigara dumanı Antiasitler
  • Glukokortikoidler Grapefruit suyu


Hepatik ekstraksiyonu yüksek ilaçların klerensi

  • Hepatik ekstraksiyonu yüksek ilaçların klerensi
  • hepatik kan akımına dayanır
  • (sufentanil, fentanil, morfin, bupivakain, lidokain , verapamil, etomidat,
  • ketamin ve propofol)
  • Hepatik ekstraksiyonu düşük ilaçların klerensi
  • (örn.: diyazepam, lorazepam, tiyopental, metadon, fenitoin ve teofilin)
  • hepatik met. ve enzim aktivitesine bağımlıdır
  • Ekskresyon


Additif

  • Additif
  • Antagonistik
  • Supra-additif (Sinerjistik)
  • Doz-yanıt veya konsantrasyon – yanıt
  • eğrileri değişir


1. Additif etkileşme

  • 1. Additif etkileşme
  • “Etki mekanizmaları benzeyen ilaçlar arasında görülür”
 • İki benzodiyazepin, iki fentanil türevi ya da volatil

 • anestezik

 • Aminosteroid yapıda iki kas gevşetici (rokuronyum ve

 • vekuronyum)

 • Farklı kimyasal yapıdaki kas gevşeticiler sinerjistik

 • etkilidir

 • İki volatil anestezik / N2O arasında aditif etkileşme

 • Lidokain + etidokain veya tetrakain, SSS toksisitesi

 • aditif etkilidir2. Antagonistik etkileşmeler

  • 2. Antagonistik etkileşmeler
  • Neostigmin
  • Nalokson
  • Flumazenil
  • İstenmeyen antagonistik etkileşmeler


3. Sinerjistik etkileşmeler

  • 3. Sinerjistik etkileşmeler
  • “Balans anestezi“
  • Opioid + NSAII
  • Nondepolarizan ajanlar + volatil
  • - Kaslara kan akımının artması
  • - Kas tonüsünün santral yolla depresse olması
  • - Nörotransmiter serbestleşmesinin azalması
  • - Kavşak sonu veya kas membran duyarlılığının
  • azalması
  • Aminosteroid + benzilizokinolon kas gevşeticiler
  • - Çoklu bağlanma alanları
  • Barbitürat + benzodiyazepinler


Otonom ganglion blokerleri (Trimetofan)

  • Otonom ganglion blokerleri (Trimetofan)
  • Kaslarda kan akımını azaltarak
  • Psödokolinesterazı inhibe ederek
  • Kavşak sonrası membran duyarlılığını
  • azaltarak
  • kas gevşeticilerin etkilerini artırır


Alfa-adrenerjik reseptörü etkileyen ilaçlar

  • Alfa-adrenerjik reseptörü etkileyen ilaçlar
  • α-2 agonistler- (klonidin ve deksmedetomidin)
  • Sedatif ve analjezik
  • Volatil anesteziklerin MAK değerlerini düşürür
  • Nöraksiyel enjeksiyon ile analjezik etki gösterir
  • Opioid yoksunluğu semptomlarını ortadan kaldırır
  • Rebound hipertansiyon şiddetli ve tedavisi güç olduğu için, perioperatif dönemde klonidin tedavisi sürdürülmelidir


Alfa-adrenerjik reseptörü etkileyen ilaçlar

  • Alfa-adrenerjik reseptörü etkileyen ilaçlar
  • α-2 agonistler- (deksmedetomidin)
  • Opioid analjezisini ve bnzd. etkilerini artırır
  • Halotan MAK’ını %100 düşürür
  • Presinaptik ve postsinaptik α2- adrenerjik
  • reseptörler ile etkileşerek santral sempatik
  • tonusü düşürürler


Peden CJ,The effect of intravenous dexmedetomidine

 • Peden CJ,The effect of intravenous dexmedetomidine

 • premedication on the dose requirement of propofol to

 • induce loss of consciousness in patients receiving alfentanil

 • Anaesthesia 2001Beta-adrenerjik reseptörü etkileyen ilaçlar

  • Beta-adrenerjik reseptörü etkileyen ilaçlar
  • β–agonistler aritmilere ve hipertansiyona neden olabilir
  • Tokolititik etkili β2–agonist olan ritodrin gebelerde aritmi ve
  • pulmoner ödeme neden olabilir
  • β–antagonistler
  • Anestezikler ve KKB’lerine bağlı miyokardiyal
  • depresyonun abarmasına neden olabilir
  • Hepatik kan akımını azaltarak / enzim inhibisyonu ile ilaçların
  • hepatik klerensini azaltabilir
  • Propranolol lidokain pl. konsant. %30 artış
  • Naguib M, Drug Safe 1998


β–antagonistler

  • β–antagonistler
  • Propranolol, fentanilin pulmoner klerensini azaltabilir
 • Rejyonal anestezi uygulamalarında test dozlara

 • eklenen adrenaline bağlı taşikardiyi önler, HT’a

 • neden olur

 • β–blokerler, katekolaminlerin uygulanması ile

 • α-agonist etkilerin hakimiyetine neden olur

 • Perioperatif dönemde, KAH ve kan basıncında

 • artışları önler ve aritmi insidansını azaltır

 • KAH’da preoperatif atenolol uygulanması MI

 • insidansını azaltır

 • Stone J, Anesthesiology 1988

 • Mangano D, N Engl J Med 1996Ca-kanal blokerleri

  • Ca-kanal blokerleri
  • Vazodilatasyon ile etki gösterirler
  • Miyokard depresyonu ve A-V iletinin uzaması
  • Kardiyovasküler depresyon, volatil anestezikler ve β–
  • blokerler ile artabilir
  • İnhalasyon ajanlarının MAK değerlerini düşürebilir
  • NMB’lerin etkilerini arttırırlar


Renin Anjiyotensin Sistem Antagonistleri ile ilgili öneriler (II)

  • Renin Anjiyotensin Sistem Antagonistleri ile ilgili öneriler (II)
  • ACEI ile uzun süreli tedavinin yararları bildirilmektedir
  • Tedavinin kesilince miyokard fonksiyon ve kan basıncı
  • günler- haftalar içerisinde başlangıç değerlerine döner
  • Tedavinin 1-2 gün süreyle kesilmesi sorun yaratmaz
  • ACEI’ler kesildiğinde, entübasyon ve ağrılı uyaranlara karşı
  • kan basıncında aşırı yükselmeler görülmez
  • Ameliyattan önce verilmesi nosiseptif uyarılara karşı
  • hipertansif yanıtları önleyemez
  • Colson P, Anest Analg 1999


Renin Anjiyotensin Sistem Antagonistleri ile ilgili öneriler (III)

  • Renin Anjiyotensin Sistem Antagonistleri ile ilgili öneriler (III)
  • SONUÇ; ACEI tedavisinin ameliyat gününe kadar
  • sürdürülmemesi tercih edilebilir !!!
  • Tedavi sürdürülmüş ise periop. dönemde sıvı replasmanı ve vazopressörler ile kan basıncı korunmalıdır


Vazodilatatörler

  • Vazodilatatörler
  • Anesteziklerin hipotansif etkilerini artırabilirler
  • (İsosorbit, Hidralazin ve Diazoxide)
  • KAH’ında refleks taşikardi olabilir
  • Nitrogliserin ve nitroprussid, NMB’un uzamasına neden
  • olabilir (kas kan akımını azaltarak)
  • Sildenafil ciddi hipotansiyona neden olacağı için
  • nitrogliserin ve nitroprussid gibi direkt etkili
  • vazodilatatörlerden kaçınılmalıdır
  • Yarılanma-ömrü 4 saat olduğu için elektif girişimlerde
  • anestezi sorun yaratmaz


Diüretikler

  • Diüretikler
  • Hipokalemi ve hipomagnezemi
  • Perioperatif aritmiler ve dijital entoksikasyonunu
  • Non-depolarizan NMB etkilerini artırabilir
  • Loop diüretikler (Etakrinik asit / furasemid)
  • -hipokalemi
  • -NM bileşkede direkt etkileri (??)
  • Non-depolarizan kas gevşeticilerin etkilerini artırır


Anti aritmik ajanlar

  • Anti aritmik ajanlar
  • Kinidin NMB’in etkilerini artırabilir
  • Bretilyum ve amiodaron,
  • bradikardi (atropine dirençli) + hipotansif etkileri
  • kardiyak debiyi düşürür
  • Amiodaron en az 29 gün yarılanma ömrüne sahiptir ve
  • farmakolojik etkileri kesilmesinden sonra 45 gün sürer
  • Anesteziden önce kesilmesinin yararı yoktur


  • Kardiyovasküler stimülanlar
  • Erken kontraksiyonlar nedeniyle (ritodrin);
  • Bronkospazm nedeniyle (terbutalin) β2 agonistler
  • taşiaritmiler veya ektopik atımlar ortaya çıkabilir


Lokal anestezikler

  • Lokal anestezikler
  • Epidural klorprokain, epidural aralığa uygulanan fentanil ve morfin analjezisinin süre ve şiddetinin azalmasına neden olur
  • ( kloramino-benzoik asit)
  • İV lidokain inhalasyon anesteziklerin MAK değerini azaltır
  • Lidokain farmasötik mekanizmalarla Propofol enjeksiyon ağrısını azaltır
  • - pH’ı azaltır
  • - serbest propofol konsant. azaltır


Opioidler ve hipnotik ajanlar

  • Opioidler ve hipnotik ajanlar
  • Opioidler inhalasyon ajanlarının MAK değerlerini azaltır
  • (örn.: yüksek fentanil dozları ile %0.3 izofluran)
  • İV anesteziklerin etkilerini sinerjistik olarak arttırırlar
  • Opioidler selektif SSS depresanıdırlar; ancak sedasyon sağlasalar da zayıf hipnotiklerdir
  • Opioidler ile bnzd. arasındaki sinerji, sedatif ve kardiyorespiratuvar depresyon için geçerlidir


Opioidler ve hipnotik ajanlar

  • Opioidler ve hipnotik ajanlar
  • Fentanil ve alfentanil tiyobarbitürat gereksinimini azalttır
  • Opioidler propofol etkilerini potansiyalize eder
  • Premedikasyonda uygulanan 100 µg fentanil indüksiyon süresi ve propofol gereksinimini azaltır
  • Propofol, alfentanil ve sufentanil met. inhibe eder
  • Opioidlerin plazma konst. artırır; alfentanil propofol plazma konst. artırır
Benzodiyazepinler ile hipnotikler

  • Benzodiyazepinler ile hipnotikler
  • Tiyopental –midazolam etkileşmesi; kombinasyonda her bir ajanın etkisi X 1.8
  • Propofol etkisi ile midazolam potansiyalize olur
  • Midazolam premedikasyonu
  • Anestezi indüksiyonu ve idamesinde daha az
  • tiyopental / propofol
  • Etkileşmenin derlenme üzerindeki etkileri ???


Opioidler ve Volatil Anestezikler

  • Opioidler ve Volatil Anestezikler
  • Opioidler doz ve konsantrasyona bağımlı olarak volatil anesteziklerin MAK değerlerini azaltır
  • Volatil anesteziklere opioid ilavesi derlenme dönemindeki deliryumu da baskılayabilir
Trisiklik antidepresanlar

  • Trisiklik antidepresanlar
  • Norepinefrin ve serotoninin geri alınımını presinaptik olarak inhibe ederler (Hipertansif krizler)
  • Nöbet eşiğini düşürürler; enfluran ile nöbetleri tetiklerler
  • Farklı derecelerde antikolinerjik etkileri vardır


Trisiklik antidepresanlar

  • Trisiklik antidepresanlar
  • Sempatikomimetikler uygulanırken dikkatli olunmalıdır
  • Yüksek dozlar, somnolans, miyokard depresyonu, özelllikle halotan ve pankuronyum ile birlikte aritmiler ve vazopressörlere karşı abarmış yanıtlara neden olur
  • (TCA ve tetrasiklik antidepresanları kullananlarda, norepinefrin
  • ve norepinefrin dolaşım üzerinde 2 ve 9 fazla etki gösteriri).
  • Kronik uygulamada TCA’ler ciddi aritmilere neden olmaz
  • Kronik kullanılan TCA’ların ameliyattan önce kesilmelerine gerek yoktur
  • Sprung J, Anesthesiology 1997
Selektif Serotonerjik Geri Alım İnhibitörleri (SSRI’lar)

  • Selektif Serotonerjik Geri Alım İnhibitörleri (SSRI’lar)
  • (sitalopram, sertralin, fluoksetin, fluvoksamin ve paroksetin)
  • Presinaptik serotonin geri alımını bloke ederler
  • Direkt etkileri serotonerjik etkilerin artması ile ilişkilidir
  • (Gastrointestinal bulgular, baş ağrısı, anoreksi, ajitasyon,
  • uykusuzluk ve kanama)
  • GI kanama riski, 3 kez artmıştır
  • SSRI’lar uygunsuz ADH (SIADH) salınması, serum hipoosmolalitesi ile ilişkilidirler


Selektif S erotonerjik Geri Alım İnhibitörleri (SSRI’lar)

  • Selektif S erotonerjik Geri Alım İnhibitörleri (SSRI’lar)
  • Meperidin, pentazosin ve tramadol ile birlikte kullanılması, MAOI da olduğu gibi serotonerjik sendroma neden olabilir


Selektif Serotonerjik Geri Alım İnhibitörleri (SSRI’lar)

  • Selektif Serotonerjik Geri Alım İnhibitörleri (SSRI’lar)
  • Serotonin sendromu:
  • mental durum (ajitasyon, konfüzyon, koma)
  • motor aktivite (hiperrefleksi, miyoklonus, rijidite)
  • otonom instabilite (diyaforez, hipertermi ve taşikardi)
  • “Perioperatif dönemde devam edilmelidir”
  • Ani kesilmeleri halinde, baş dönmesi, letarji, palpitasyon, gastrointestinal şikayetler, ÜSYE benzeri bulgular, uyku bozuklukları, anksiyete, ajitasyon


Monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOI)

  • Monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOI)
  • MAOI alan hastalara sempatik stimülanların uygulanması:
  • hipertansiyon, hiperpreksi, diyaforez, subaraknoid hemoraji
  • İndirekt vazopressörler ciddi hipertansiyon
  • Serotonerjik etkisi olan meperidin uygulanması
  • “eksitatör reaksiyonlar”
  • Opioid ve barbitüratlar depressif bir reaksiyon
  • MAOI’lerin elektif cerrahi girişimden 2 hafta önce kesilmeleri önerilmekteydi (irreversible).


Monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOI)

  • Monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOI)
  • “MAOI-emniyetli” anestezi ???
  • Son öneriler: (Reversibl olan MAOI’in kesilmesi ile öneriler farklıdır.)
  • Meperidin, pentazosin ve tramadol dışında kalan opioidlerin kullanılması
  • Hipertansiyonun direkt etkili vazodilatatörler ile sağaltımı
  • Hipotansiyonun sıvı, direkt etkili vazopressörler ile sağaltımı
  • Serotonin agonist ve antagonistlerinden kaçınılması


İştah kesiciler

  • İştah kesiciler
  • Sempatikomimetik etkili.
  • Fen-phen Serotonin tükenmesine neden olan amfetamin
  • + sempatikomimetik kombinasyonudur
  • 1977’de halotan ile dental anestezide bir hasta ölümü
  • Rejyonal anestezi uygulamasında ciddi hipotansiyon ve bradikardi
  • Öneri: ilacın anesteziden 2 hafta önce kesilmesi


Antiparkinsonyen ilaçlar - Levodopa (L-dopa)

  • Antiparkinsonyen ilaçlar - Levodopa (L-dopa)
  • Anestezi sırasında bu ilaçlara bağlı sorun beklenmez
  • Ortaya çıkan aritmiler β–blokerlerle tedavi edilebilir
  • Levodopanın kesilmesi toraks rijiditesine bağlı solutma sorunu yaratabilir
  • Sağaltım ameliyata kadar sürdürülmelidir
  • Selegeline (MAO tip-B inhibitörü) sempatikomimetiklerle ciddi etkileşme göstermez
  • Meperidin ile yaşamı tehdit eden reaksiyonlar ortaya çıkabilir


Lityum

  • Lityum
  • Lityum ekskresyonunu azaltan
  • Böbreklerde reabsorbsiyonunu arttıran
  • NSAİI, ACEI, tiyazid diüretikler ile toksisitesi artar
  • YÖ: 24-36 saat, pre-op 72 saat önce kesilmelidir
  • Kesilmesi withdrawal bulgularına neden olmaz
  • Parsiyel diabet insipidusa bağlı polidipsi ortaya çıkabilir
  • Tiroid hormonları, Na+, K+ ve kreatinin değerlendirilmelidir
  • Minor girişimlerde ilaç kesilmeyebilir
  • Li kas gevşeticiler ile etkileşebilir


Histamin H2 Reseptör Antagonistleri

  • Histamin H2 Reseptör Antagonistleri
  • Simetidin: Kc.de metabolize olan ilaçların klerensini azaltır
  • Hepatik kan akımının ve enzim aktivitesinin azalması
  • Bnzd., opioidler, lokal anestezikler, β–blokerler, teofilin ve antikonvülzan ilaçların kan düzeyleri artabilir
  • Bu etkileşmeleri ranitidin, famotidin, nizatidin ile bildirilmemiştir


Antiemetikler (= Metoklopramid)

  • Antiemetikler (= Metoklopramid)
  • Dopamin antagonistidir
  • Plazma kolinesterazı inhibe eder, Sch etkisi uzar
  • Tiyopental ve propofol dozlarını azaltır
  • Katekolamin serbestleşmesine neden olabilir
  • (MAOI kullanan veya feokromastomalı hastalarda kullanılması sakıncalıdır)
  • Metoklopramid ve ondansetronun hızlı İV uygulanması aritmilere neden olabilir


Diyet ve herbal ürünler

  • Diyet ve herbal ürünler
  • FDA onaylı değildir
  • St. John Wort antidepresan
  • - SSRI ve MAOI ile birlikte sakıncalı olabilir
  • - MAOI etkisi nedeniyle op.dan önce kesilmesi önerilir
  • Ekinasea: İmmun stimülan
  • - 8 hf.dan uzun süre kullanıldığında hepatoksik
  • Gingko, ginger, ginseng feverfew, sarmısak koagülasyon sistemi ile etkileşir
  • Valerian kökleri sedasyona neden olur
  • Kava bnzd.lerle sinerjistik etkili
  • Efedra (ma huang; herbal ecstasy) aritmi, HT, Mİ, psikoz ve nöbetler


Oral Hipoglisemikler

  • Oral Hipoglisemikler
  • Metformin (Glukofaj)
  • - YÖ < 6 saat
  • - Ameliyattan 24 saat önce kesilmelidir


Antibiyotikler

  • Antibiyotikler
  • Kas gevşetici etkilerin potansiyalize olması
  • Karaciğerde enzim inhibisyonu
  • Nefrotoksisite
  • Aminoglikozitler, penisilinler ile fiziksel olarak inaktive olurlar
  • Vankomisinin hızla uygulanması histamin deşarjı (“Red Man” sendromu) ve hipotansiyon
  • Klindamisin hızla uygulanması hipotansiyon ve kardiyovasküler kollaps


Antibiyotikler

  • Antibiyotikler
  • “Misin” grubu non-depolarizan kas gevşeticilerin
  • etkilerini artırır
  • Gentamisin uygulandığında TOF’un güvenilir değildir
  • A.glikozitlere bağlı abarmış kas gevşemesi İV Ca klorid
  • ile geri dönebilir
  • Linkomisin ve klindamisinde etkili değildir


Kemoterapötik ajanlar

  • Kemoterapötik ajanlar
  • Siklofosfamid
  • - psödokolinesterazı inhibe eder ve Sch etki süresini uzatır
  • Bleomisin
  • - pulmoner fibrozise neden olur
  • - anestezi altında yüksek FiO2 ARDS’i indükleyebilir
  • Doksarubisin
  • - kardiyomiyopatiye neden olabilir
  • - KKY yoksa anestezi altında iyi tolere edilir
  • Metotreksat
  • - mukozit ve miyelosupresyona neden olur


  • Kokain
  • Norepinefrin geri alınmasını inhibe eder; TCA’lara benzer
  • Kronik kullanım anestezi gereksinimini artırır
  • Alkol
  • Alkol bir anesteziktir
  • Uzun süreli kullanımı inhalasyon anesteziklerine gereksinimi artırır
 • Tütün

 • Pulmoner hasar

 • O2 taşıma kapasitesi 

 • Nikotin yamalar miyokardiyal iskemi indüksiyonu • “Doktorlar, çok az tanıdıkları ilaçları, daha az bildikleri hastalıklarda, hiç tanımadıkları hastalara uygularlar”

 • VoltaireKataloq: anestezi -> images -> dosya-yukle
dosya-yukle -> İlk uygulama Bier, 1899 spinal anestezi
dosya-yukle -> Homeostaz: Kanın dolaşımda sıvı halde kalmasını sağlayan fizyolojik bir mekanizmadır. Homeostaz: Kanın dolaşımda sıvı halde kalmasını sağlayan fizyolojik bir mekanizmadır
dosya-yukle -> İntraoperatif Monitörizasyon Dr. Leyla İyilikçi
dosya-yukle -> Anestezi Sİstemleri Dr. H. Tuba GÜNGÖR
dosya-yukle -> Teknik Özelliklerine göre solutma sistemleri
dosya-yukle -> Anesteziden derlenme: Anesteziden derlenme
dosya-yukle -> No fire department personnel responding to the fire blazing next door to your house. No fire department personnel responding to the fire blazing next door to your house
dosya-yukle -> Kan, organların perfüzyonunu sağlayan taşıyıcı, hareketli bir organdır. Kan, organların perfüzyonunu sağlayan taşıyıcı, hareketli bir organdır
dosya-yukle -> Posteriyor Fossa Tümör Cerrahisinin Potansiyel Risk ve Komplikasyonları

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə