Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?Yüklə 107,81 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix07.07.2017
ölçüsü107,81 Kb.

s

sual


1

Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir? 

2

K

əskin ocaqlı pulpitin differensasiyası ilə əlaqədar hansı bənddəki fikir düzgün deyildir ? 

3

Daimi dişlərin sistem hipoplaziyası nəyin nəticəsində baş verir? 4

Getçinson, Furnye v

ə Pflyüger dişləri hansı xəstəliyin növləridir? 

5

Getçinson, Furnye və Pflyüger dişlərində patoloji proses hansı nahiyyəni 

əhatə edir? 

6

Kiçik azı dişlərində elektrohəssas nöqtələr dişlərin harasında olur ? 7

Azı dişlərindəki cərəyana həssas nöqtələr hansı nahiyyədə yerləşir ? 

8

Sağlam dişlər hansı şiddətdə cərəyana reaksiya verir ? 9

Kariyes x

əstəliyində dişlərin elektrikdən qıcıqlanması necə olur ? 

10

Pulpanın tac hissəsində iltihab olduqda dişin elektroqıcıqlanması hansı h

əddə olur ? 

11

Pulpit zamanı tac pulpa tam dağıldıqda elektrikdən qıcıqlanma necə olur ? 12

Pulpanın tam nekrozu zamanı cərəyandan qıcıqlanma nə qədər olur ? 

13

Verilmiş hansı bənddəki müayinə üsulu yardımçı müayinə metodlarına aid deyildir ? 

14

Ağız boşluğu üvzlərinin rentgenoqrafiyası neçə cür olur ? 15

Plastik kütl

ədən ibarət olan plomb rentgenoqrammada necə görünür ? 

16

Amalqama plombun rentgen təsviri necə olur ? 

17

Təyinatına görə plomb materialları neçə əsas qrupa bölünür? 

18

Verilmiş hansı bənddə müvəqqəti plomb materialı göstərilmişdir ? 19

Verilmiş hansı bənd daimi plomb materiallarına aid deyildir ? 

20

Stomatoloji xəstələrin xəstəlik tarixi neçə bölmədən ibarət olur ? 

21

 İlk böyük azı diş neçə yaşında çıxır?22

 T

əzyiq nəzəriyyəsi nəyə əsaslanır?23

Uşaqlarda süd dişləri neçə aylıqdan çıxmağa başlayır?

24

 İnsanda çıxan ilk diş hansıdır?25

 Köp


ək dişinin latınca adı?

26

 İnsanın həyat boyu neçə dişi ola bilər?27

 Kariesl


ə ən çox zədələnən nahiyələr?

28

 Karies dişin hansı toxumalarında olur? 29

 S

əthi karies zamanı hansı toxuma zədələnir?30

 Orta karies zamanı zədələnmə harda olur?

31

 Mina s


əthində karies prosesi dayana bilər bunun səbəbi?

32

 Səthi karies zamanı pulpada dəyişiklik necə olur?(daha dəqiq cavab)

33

 Karies prosesin ploblanmaya hazırlanmasının birinci mərhələsi?34

 Apilaksion anesteziya n

ə üçün aparılır?

35

Apilaksion anesteziya nə vasitəsilə aparılır?

36

 Yuxarı çənədə istifadə olunan anesteziya?

37

 Ağız suyundan izolə necə aparılır?38

Hansı bənddəki zədələnmə elementləri sağalmadan sonra yerində çapıq 

qalır ? 

39

 Boşluqlara forma verilməsinin səbəbi?40

 Finirl


əmə nədir?

41

 Karies boşluğunun  hansı dərman maddələri ilə təmizlənməsi daha yaxşı n

əticə verər?

42

 Hidrogen peroksiddən nə üçün karies boşluğun təmizlənməsi 

m

əqsədəuyğun deyil?43

Plomb s


əthinin hamarlanması və cilalanması nə vasitəsi ilə aparılır?

44

 Blek təsnifatı neçə sinfə bölünür?

45

 Blek təsnifatına birinci sinfə hansı boşluqlar daxildir?

46

 Blek təsnifatı ikinci sinfə hansı boşluqlar daxildir?

47

 Blek təsnifatına üçüncü sinfə hansı boşluqlar daxildir?

48

 Blek təsnifatına dördüncü sinfə hansı boşluqlar daxildir?

49

 Blek təsnifatına beşinci sinfə hansı boşluqlar daxildir?

50

 Plomb materiallarına təyinatına görə hansı növləri var?51

 Plomb  materiallarının   fiziki-kimyəvi  xüsusiyyətlərinə  görə  hansı  

növl

əri var?


52

 Hansı sementlər var?

53

 Hibridl


ərin hansı növləri var?

54

 Süni dentinin tətbiqinə göstərişlər?

55

 Gümüş amalqamanın tərkibinə hansı elementlər daxildir?56

Ştiflər neçə qrupa bölünür?

57

  Ştiflərin hansı növləri var?58

 Parodontal zondun funksiyası?

59

Hamarlayıcıların hansı növləri var?60

 Ekskavator n

ə üçün işlədilir?

61

46-cı dişin neçə kök və kanalı var?62

42-ci dişin neçə kök və kanalı var?(faiz nisbətinə görə üstünlük təşkil 

ed

ən)


63

 47-ci dişin  neçə kök neçə kanalı var)

64

 21-ci dişin  neçə kök və kanalı var?65

İkinci böyük azı dişi neçə yaşda çıxır?

66

 Köp


ək dişi neçə yaşda çıxır?

67

 Yankəsici dişlər neçə yaşda çıxır?

68

 Ikinci böyük azı dişinin kökü neçə yaşında formalaşır?69

 Fizioterapeftik üsulla anesteziya nec

ə aparılır?

70

 Kofferdam nə üçün istifadə olunur?

71

 Mental anesteziya hansı dişlərdə aparılır?72

 Palatinal anesteziya hansı dişlərdə aparılır?

73

 İnfiltrasion anesteziya hansı dişlərdə  aparıla bilər?74

 İnfraorbital anesteziya hansı dişlərdə aparıla bilər?

75

 Mandibulyar anesteziya hansı çənədə aparılır?76

 Laklar n

ə üçün istifadə olunur?

77

 Daimi dişlərin latınca adı nədir?78

 Izol


əedici araqatlar hansı tələblər cavab verməlidir?

79

Bir həkim terapevt otağı üçün stomatoloji kabinet neçə m2 olmalıdır ?

80

 Aseptika özündə nəyi əks etdirir?

81

 Aşağıdakılardan  hansı erqonomkanın  əsa problemlərindən deyil?82

 Polad burğacları dişin hansı sərt toxuma və ya toxumalarını daha çətin 

yonur?

83

Dentində karies boşluğu hansı sərt toxumadakı  formada əmələ gəlir və 

forması necə olur?

84

 Diş məməciyi hüceyrələrinin differsiyası hansı orqanın inkişafı ilə eyni dövr

ə düşür?


85

Pulpa 


ətrafı dentini nə əmələ gətirir?

86

Makrodolduruculara hansı maddələr daxil deyildir?87

 Süni dentinin  saxlanma  müdd

əti  nə qədərdir?


88

 Polikarboksilat sement t

ətbiqinə göstərişlər?

89

Hibridlərə hansı maddələr daxil deyil?

90

 Hansı araqatlar periodontda regenerasiya proseslərini tənzimləyir?91

 Dişlərin mayalarının əsasının qoyulması və əmələ gəlməsi prosesi 

insanda embrion h

əyatın  neçənci  həftəsində  başlanır?

92

 Üst ön dişlərdə diş pulpası sinir ilə inervasiya olunur?93

 1-ci böyük  azı dişləri  nə  zaman çıxır?

94

 Süni dentinin bərkimə müddəti nə qədərdir?

95

 Aşağıdakılardan hansı lakların mənfi xüsusiyyətidir?96

 Pulpanın regenerasiyasına yaxşı təsir edən hansıdır?

97

 Kombin


ə edilmiş müalicəvi pastalar neçə komponentdən təşkil olunur?

98

Aşağıdakılardan hansı dişin reperativ funksiyasını tənzimləyir?99

 Odonotrop t

əsir göstərən araqat və ya avaqallar hansılardır?

100


 Dişin embriogenizinin 2-ci mərhələsində minanın xarici və daxili qatının bir-

birind


ən ayrılması nəticəsində əmələ gələn boşluğa hansı maddə yığışır?

101


Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?

102


K

əskin ocaqlı pulpitin differensasiyası ilə əlaqədar hansı bənddəki fikir 

düzgün deyildir ?

103


Daimi dişlərin sistem hipoplaziyası nəyin nəticəsində baş verir?

104


Getçinson, Furnye v

ə Pflyüger dişləri hansı xəstəliyin növləridir?

105

Getçinson, Furnye və Pflyüger dişlərində patoloji proses hansı nahiyyəni 

əhatə edir?

106

Kiçik azı dişlərində elektrohəssas nöqtələr dişlərin harasında          olur ?107

Azı dişlərindəki cərəyana həssas nöqtələr hansı nahiyyədə  yerləşir ?

108

Sağlam dişlər hansı şiddətdə cərəyana reaksiya verir ?109

Kariyes x

əstəliyində dişlərin elektrikdən qıcıqlanması necə olur ?

110


Pulpanın tac hissəsində iltihab olduqda dişin elektroqıcıqlanması hansı 

h

əddə olur ?111

Pulpit zamanı tac pulpa tam dağıldıqda elektrikdən qıcıqlanma necə olur ?

112

Pulpanın tam nekrozu zamanı cərəyandan qıcıqlanma nə qədər olur ?113

Verilmiş hansı bənddəki müayinə üsulu yardımçı müayinə metodlarına aid 

deyildir ?

114


Ağız boşluğu üvzlərinin rentgenoqrafiyası neçə cür olur ?

115


Plastik kütl

ədən ibarət olan plomb rentgenoqrammada necə görünür ?

116

Amalqama plombun rentgen təsviri necə olur ?

117


T

əyinatına görə plomb materialları neçə əsas qrupa bölünür ?

118

Verilmiş hansı bənddə müvəqqəti plomb materialı göstərilmişdir ?119

Verilmiş hansı bənd daimi plomb materiallarına aid deyildir ?

120

Stomatoloji xəstələrin xəstəlik tarixi neçə bölmədən ibarət olur ?

121


Dişlərin xüsusi sxemində (diş formulu) ÜST-nın təklifinə görə üst sol 

t

ərəfdəki mərkəzi daimi diş hansı rəqəmlə işarə olunmalıdır ?122

Ümumdünya S

əhiyyə Təşkilatının (ÜST) təklifinə görə diş formulunda alt 

sol t


ərəfdəki mərkəzi süd dişi necə işarə olunmalıdır ?

123


Diş formulunda (ÜST-ə görə) sağ yuxarı tərəfdəki  I-molyar diş necə 

göst


ərilməlidir ?

124


Selikli qişanın patomorfoloji elementləri (zədələnmə elementləri)  neçə 

yer


ə bölünür ?

125


Verilmiş hansı bənddə ilkin zədələnmə elementləri göstərilmişdir?

126


Verilmiş hansı bənddə təkrar zədələnmə elementləri  göstərilmişdir ?

127


Verilmiş hansı bənddəki patomorfoloji elementlər boşluqlu törəmədir ?

128


Hansı bənddəki zədələnmə elementi boşluqlu törəməyə aid deyil?

129


Hansı bənddəki zədələnmə elementləri sağalmadan sonra yerində çapıq 

qalır ?


130

Hansı zədələnmə elementləri sağaldıqdan sonra yerində eroziya qalır ?

131

Dişlərdə əmələ gələn diş çöküntüləri neçə qrupa bölünür ?132

Minerallaşmamış diş çöküntülərinə hansılar aiddir ?

133

Minerallaşmış diş çöküntülərinə hansılar aiddir ?134

Dişlərdə diş yastıcığının toplandığı sahələr necə adlanır ?135

Diş daşı əmələ gəlməsində diş ərpinin rolu varmı ?

136

Ağız suyu tipli diş daşları nədir ?137

Z

ərdab tipli diş daşı nədir ?138

Dişəti cibinin normal dərinliyi zamanı dişətialtı diş daşı əmələ gəlirmi ?

139

Dişlərdəki diş ərpi və diş daşının təmizlənməsi üçün hansı aparatdan istifad

ə olunur ?

140

Diş daşlarının təmizlənmə xüsusiyyəti necədir ?141

Dişlərin sərt toxumalarının qeyri-kariyes mənşəli zədələnmələri neçə 

qrupa bölünür ?

142


Dişlərin çıxma dövründə baş verən sərt toxumaların patologiyası 

hansılardır ?

143

Dişlər çıxdıqdan sonra baş verən sərt toxumaların patologiyası hansılardır ?

144


Verilmiş hansı bənddə dişlərin çıxması dövründə baş verən sərt toxuma 

patologiyası göstərilmişdir ?

145

Dişlərin qeyri-kariyes mənşəli zədələnmələrindən ən çox rast gəlinəni hansıdır ?

146


Hipoplaziya haqqında verilmiş hansı fikir daha düzgündür ?

147


Hipoplaziya keçiril

ən xəstəliyin ağırlığından asılıdırmı ?

148

Yerli hipoplaziya nədir ?

149


Yerli hipoplaziya 

ən çox hansı qrup dişlərdə meydana çıxır ?

150

Sistem hipoplaziyanın klinki təzahürü neçə cür olur ?151

Sistem hipoplaziyada  minanın rənginin dəyişilməsinə hansı bənd aiddir ?

152

Sistem hipoplaziyada minanın natamam inkişafına hansı bənd aid deyil ?153

Sistem hipoplaziya 

ən çox hansı qrup dişlərdə təsadüf olunur ?

154


Verilmiş hansı bənd dişlərin sistem hipoplaziyasına aid deyildir ?

155


Ayparaşəkilli kəsici kənar hipoplaziyanın hansı dişlərində olur ?

156


Sistem hipoplaziya hansı xəstəliklərlə differensasiya olunur ?

157


"Mina damcısı" termini hansı xəstəliyə xasdır ?

158

Verilmiş hansı bənd "tetrasiklin dişləri"nə  uyğundur ?

159

Uşaq yaşlarında xəstələrə verilən dimetilxlortetrasiklin və oksitetrasiklin onların dişlərinin rənginə necə təsir göstərir ?

160


Verilmiş hansı bənd flüorozun formalarına aid deyildir ?

161


Flüoroz hansı xəstəliklə differensasiya olunur ?

162


Dövl

ət standartlarına görə içməli su mənbələrində flüorozun yol verilən 

qatılığı neçə olmalıdır ?

163


Klinik müşahidələrə görə içməli suda flüorozun optimal qatılığı necə 

olmalıdır ?

164

Natamam amelogenez zamanı dişin hansı toxuması irsi zədələnir ?165

Natamam dentinogenez zamanı irsi patologiya dişin hansı hissəsini əhatə 

edir ?

166


Kapdepon displaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir ?

167


Kapdepon displaziyası zamanı histoloji olaraq dişdə nələr aşkar  edilir ?

168


Stenfon-Kapdepon sindromu olan x

əstələrdə hansı müalicə metodu  

effektiv  sayılır ?

169


Hiperesteziya neç

ə formada rast gəlinir ?

170

Eyni zamanda bir çox dişlərdə həssaslığın artması hansı xəstəlik zamanı baş verir ?

171


Hiperesteziya hansı xəstəliklə differensasiya edilir ?

172


Verilmiş hansı bənddəki fikir dişlərin intensiv sürtülməsinə aid deyildir ?

173


Hazırkı təsnifata görə patoloji sürtülmənin neçə növü ayırd edilir?

174


Dişlərin intensiv sürtülməsi zamanı pulpa hansı cərəyana cavab verir ?

175


Pazab

ənzər qüsur dişlərin hansı nahiyyəsində əmələ gəlir ?

176

Dişlərdə pazabənzər qüsur zamanı diş boşluğu açılrmı ?177

Pazvari qüsur hansı xəstəliklərlə differensasiya edilməlidir ?

178

Dişin sərt toxumasının nekrozu zamanı zədə dişlərin hansı hissəsində yerl

əşir ?


179

Minanın nekrozu nə ilə differensasiya olunur ?

180

Dişin sərt toxumasının turşu mənşəli kimyəvi nekrozu zamanı zədələnmə əsasən hansı qrup dişləri əhatə edir ?

181

Dişin sərt toxumasının eroziyasına ən çox hansı dişlərdə rast gəlinir ?

182

Histoloji olaraq kariyesin ağ ləkə mərhələsində əmələ gələn zədələnmə ocağında neçə zona ayırd edilir ?

183


Ağ ləkə zamanı polyarizasiya mikroskopu ilə müşahidə aparıldıqda 

z

ədələnmə ocağı hansı formada olur ?184

Kariyes x

əstəliyi zamanı zədələnmə prosesinin minadentin birləşməsinə 

yayıldığı vaxt toxumaların işıq mikroskopu vasitəsilə tədqiqi orada neçə 

zona aşkar etmişdir ?

185


Ağ ləkə mərhələsi kariyesin hansı növünə aiddir ?

186


Hansı kariyes zamanı bütün qıcıqlandırıcıların hamısı dişdə ağrı yaradır ?

187


Hansı növ kariyesdə adətən ağrı qıcıqlandırıcılarının təsirindən sonra zəif 

olaraq 


əmələ gəlir ?

188


Reminerallaşdırıcı terapiyada "Remodent" məhlulunun hansı dozası 

istifad


ə olunur ?

189


Blekin t

əsnifatına görə bütün növ kariyes boşluqları neçə sinfə bölünür ?

190

Verilmiş hansı bənddə III-sinif kariyes boşluqları göstərilmişdir ?191

Ağız boşluğu selikli qişası neçə qatdan təşkil olunmuşdur ?

192

Başlanğıc kariyes hansı xəstəliklə differensasiya olunur ?193

S

əthi kariyes nə ilə differensasiya olunur ?194

Orta kariyes hansı bənddə verilən xəstəlikdən fərqləndirilməlidir?

195

D

ərin kariyes hansı xəstəliklərlə differensasiya edilir ?196

Orta kariyes hansı xəstəliklərlə differensasiya olunur ?

197

Dişin sərt toxumalarının yonulması zamanı işlənən keyləşdirici preparatlar öz t

əsir mexanizminə görə neçə qrupa bölünür ?

198

Verilmiş hansı bənddə kariyesin xüsusi formaları göstərilmişdir ?199

ÜST-nın təsnifatına görə kariyesin profilaktikası neçə yerə                    

bölünür ?

200


Histoloji quruluşuna görə pulpada neçə qat ayırd edilir ?

201


Verilmiş hansı bənddəki göstərilənlər pulpanın  histoloji quruluşuna aiddir 

?

202Verilmiş hansı bənddə göstərilən termin kəskin pulpitlərə aid deyildir ?

203

Verilmiş hansı bənd xroniki pulpitlərə aid deyildir ?

204

Verilmiş hansı bənddəki terminlər pulpit üçün xarakterikdir ?205

K

əskin ocaqlı pulpit hansı xəstəliklərlə differensasiya edilir ?206

K

əskinləşmiş xroniki pulpit nə ilə differensasiya edilir ?207

Xroniki hipertrofik pulpit n

ə ilə differensasiya edilmir ?

208


Xroniki, qanqrenoz pulpit n

ə ilə differensasiya edilir ?

209

K

əskin ocaqlı pulpit  nə ilə differensasiya edilmir ?210

K

əskin diffuz pulpit nə ilə differensasiya edilmir ?211

Xroniki fibroz pulpitin differensasiyası hansı xəstəliklə aparılmır?

212

K

əskin diffuz pulpitin differensasiyası hansı xəstəliklə aparılmır ?213

Stomatoloji x

əstələrin müayinə metodları neçə yerə bölünür?

214


Verilmiş hansı bənddə əsas müayinə metodları göstərilmişdir ?

215


Perkussiya zamanı dişə vurulan zərbələr hansı istiqamətli olur?

216


Palpasiya zamanı dişlərin laxlaması neçə növə bölünür ?

217


Termodiaqnostikada h

əkim müayinə üçün nədən istifadə edir ?

218

Elektrodiaqnostikada kəsici və köpək dişlərindəki həssas nöqtələr harada 

yerl


əşir ?

219


Hansı yaşda uşaqlarda tetrasiklin cərgəsindən olan preparatlar təyin 

etm


ək məsləhət deyil?

220


Flüoroz zamanı baş verən patoloji dəyişikliklər hansı hüceyrələrin 

funksional d

əyişikliyi nəticəsində yaranır?

221


Flüorozda dişlərin zədələnməsini hansı qrup xəstəliklərə aid edirlər?

222


Flüorozun differensial diaqnostikası üçün əlavə hansı metoddan istifadə 

olunur?


223

Flüorozun profilaktikası hansı yaşadək aparılır?

224

Dişin sərt toxumalarının oval formalı zədələnməsi hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?

225


Dişin sərt toxumalarının erroziyası hansı toxumaları zədələyir?

226


Patoloji sürtünm

ə zamanı qüsurlar dişin hansı səthində yerləşirlər?

227

Pazvari qüsurun klinik simptomu hansıdır?228

Kökü formalaşmamış dişlərin sınığı baş verdikdə hansı əməliyyat həyata 

keçirilir?

229


Süd dişlərinin sancılmış sınığı zamanı hansı əməliyyat məqbul sayılır?

230


Dişin sərt toxumalarının patologiyalarından hansı onların inkişafı dövründə 

baş verir?

231

Dişlərin çıxmasından sonra hansı qeyri-kariyes xəstəliyə daha tez-tez rast g

əlinir?


232

Hipoplaziyanı törədən səbəblər hansıdır?

233

Hipoplaziyaya xas olan şikayətlər hansıdır?234

Klinik 


əlamətlərinə görə hipoplaziyaya oxşar xəstəliklər hansılardır?

235


Dişlərin flüorozu hansı səbəbdən doğur?

236


Flüorozun xarakterik klinik forması hansıdır?

237


Flüorozun tipik lokalizasiya zonaları hara hesab olunur?

238


Flüoroz zamanı xarakterik şikayət hansı hesab olunur?

239


Flüorozun l

əkəli forması hipoplaziyanın anoloji formasından nə ilə 

f

ərqlənir?240

Pazvari qüsurun 

əmələ gəlməsinin ehtimal olunan səbəbi hansıdır?

241


Sadalanan simptomlardan hansı dişlərin patoloji sürtünməsi üçün 

xarakterik deyil?

242

Dişlərin kariyesi zamanı aşağıdakı faktorlardan hansı aqressiv xarakter daşıyır?

243


Hidroksiapatitin kimy

əvi formulu necədir?

244

Dişin sərt toxumalarında kalsium-fosfor nisbəti necədir?245

Minanın keçiriciliyi nə zaman artır?

246

Ağız suyunda pH aşağı düşdükdə hidrokiapatitin həll olması necə olur?247

Kariyesin l

əkə mərhələsinin diaqnostikası üçün hansı metod daha məqbul 

hesab olunur?

248

Vital r


əngləmə metodu ilə hansı xəstəlik zamanı minanın 

demineralizasiyası aşkarlanır?

249

Kariyesin diaqnostikası məqsədi ilə vital rəngləmə zamanı nədən istifadə edilir?

250

Kariyesin l

əkə mərhələsində minanın mikrobərkliyi necə dəyişir?

251


Кariesin ləkə mərhələsində zədə nahiyyəsində kalsiumun miqdarı necə 

d

əyişir?252

kariyesin ağ ləkə mərhələsində zədə nahiyyəsində fosforun miqdarı necə 

d

əyişir?


253

Kariyesin ağ ləkə mərhələsində zədə nahiyyəsində ftorun miqdarı necə 

d

əyişir?


254

Kariyesin ağ ləkə mərhələsində zədə ocağında proteinin miqdarı necə 

d

əyişir?


255

Kariyesin müxt

əlif mərhələləri üçün hansı ağrılar xarakterikdir?

256


Ortofosfor turşusu minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

257


Verilmiş hansı bənddəki termin dişin sərt toxumasının eroziyasına aid deyil 

?

258Dişlərin eroziyasının neçə forması ayırd edilir ?

259


Dişlərin eroziyası hansı xəstəliklərlə differensasiya edilməlidir ?

260


Ümumdünya S

əhiyyə Təşkilatının araşdırmalarında kariyesin intensivlik 

indeksi nec

ə göstərilmişdir ?

261

Kariyes xəstəliyi zamanı dişlərin zədələnməsi tezliyinə görə ilk əvvəl hansı 

dişlər zədələnir ?

262

Dişlərin kariyesi zamanı zədə ilk əvvəl dişlərin hansı nahiyyəsində lokallaşır ?

263


Verilmiş hansı bənddəki fikir düzgündür ?

264


Natrium-ftorid minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

265


Fizioloji m

əhlul minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

266

Süd turşusu minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?267

Kalsium-qlükonat m

əhlulu minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

268


Remineralizasiya prosesi minanın nəyini təmin edir?

269


“Remodent” m

əhlulu minanın keçiriciliyinə necə təsir göstərir?

270

Remineralizə edici terapiyada demineralizasiya ocağına hansı maddələr 

daxil olur?

271

S

əthi kariyesdə boşluq hansı toxumaları əhatə edir?272

Orta kariyesd

ə boşluq hansı həddə yerləşir?


273

D

ərin kariyesdə boşluq hansı həddə yerləşir?274

Hansı xəstəliyin profilaktikasında hermetiklərdən istifadə edirlər?

275

Frontal dişlərin restavrasiyası üçün nədən istifadə edirlər?276

Kompozision materiallarla plomblamadan qabaq diş minası hansı turşu ilə 

aşılanır?

277


Estetik restavrasiya zamanı plombun rəngi hansı şəraitdə seçilir?

278


Plomblamanın sendviç texnikası üçün hansı materialların qarşılıqlı 

tandemind

ən istifadə olunur?

279


Blek

ə görə II sinif kariyes boşluqlarını plomblayarkən hansı tipli təmas 

yaradılır?

280


Sadalanan faktorlardan hansı kariyes prosesə qarşı orqanizmin 

rezistentliyini aşağı salır?

281

Sadalanan faktorlardan hansılar kariyesə qarşı rezistentliyə təsir göstərir v

ə eyni zamanda aqressiv xarakter daşıyır?

282

Xroniki qanqrenoz pulpit nə ilə differensiasiya edilmir?

283


Xroniki qanqrenoz pulpit zamanı pulpanın elektrik qıcıqlanması hansı 

h

əddə olur?284

27-ci dişin pulpitini müalicə edərkən mərgümüş pastası hansı müddətə 

qoyulur?

285


K

əskin ümumi pulpit zamanı EOD-nın göstəricisi hansı intervalda olur?

286

16, 26, 36 və 46 dişlərdə adətən neçə kök kanalı olur?

287


Kök kanalından pulpa nə ilə xaric edilir?

288


Kök kanallarının kimyəvi işlənməsi zamanı natrium hipoxloridin hansı  

konsentrasiyası tətbiq edilir?

289

Xroniki fibroz pulpitin differensial diaqnostikası nə ilə aparılmır?290

24-cü dişdə adətən neçə kök kanalı olur?

291

Vital ekstirpasiya dedikdə nə nəzərdə tutulur?

292


Xroniki fibroz pulpitd

ə rentgenoloji olaraq nə aşkarlanır?

293

Pulpitin etiologiyasında əsas rolu nə oynayır?294

26-cı dişdə adətən neçə kök olur?

295

Ç

ətin keçilən kanalların kimyəvi genişləndirilməsi üçün nədən istifadə edilir?

296

Pulpanın əsas funksiyası hansı hesab olunur?

297

Pulpanın müdafiə funksiyası nəyin hesabına həyata keçirilir?298

K

əskin hissəvi pulpitin diaqnostikasında nə həlledici hesab olunur?299

K

əskin ümumi pulpitin diaqnozu hansı əlamətlərə əsasən qoyulur?300

K

əskin hissəvi və ümumi pulpitlərin differensial diaqnostikasında nə h

əllediji hesab olunur?

301

K

əskin ümumi pulpitlə üçlü sinirin nevralqiyasının differensial diaqnostikasında nə həlledici rol oynayır?

302


K

əskin diffuz pulpitin müalicəsi üçün hansı metod daha rasional hesab 

edilir?

303


T

ək köklü dişlərdə kəskin diffuz pulpitin müalicəsi zamanı sadalanan hansı 

metod t

ətbiq edilməlidir?304

Xroniki fibroz pulpit zamanı hansı müalicə metodu seçilməlidir?

305

Xroniki proliferativ pulpit zamanı hansı müalicə metodu daha rasional sayılır?

306


Tac pulpanın qanqrenası zamanı ən rasional müalicə metodu hansı hesab 

olunur?


307

Xroniki fibroz pulpitin v

ə dərin kariyesin differensial diaqnostikasında nə 

h

əlledici sayılır?308

Qanqrenoz pulpitin v

ə xroniki periodontitin differensial diaqnostikasında 

h

əlledici rolu nə oynayır?309

Kanalları çətin keçilən dişdə baş vermiş qalıq pulpitlər zamanı nə etmək 

lazımdır?

310


Vital amputasiyadan sonra pulpa güdülünün tezlikl

ə sağalması üçün 

n

ədən istifadə edilir?311

Pulpanı diri saxlayarkən ağrıların götürülməsi və iltihabi reaksiyanın 

z

əifləməsi üçün ən yaxşı vasitə hansıdır?312

Vital ekstirpasiya zamanı çətin keçilən kanallarda nə qoyulmalıdır?

313

N

əyə görə tək köklü dişlərdə vital amputasiya aparmaq olmaz?314

Ekstirpasiyadan sonra kanaldakı qanaxmanı saxlamaq üçün ən yaxşı 

vasit

ə hansıdır?315

Pulpitin bioloji metodla müalic

əsi zamanı baş verən fəsadlar nə ilə 

bağlıdır?

316

Patrikeyev təsnifatında dişlərin flüorozunun neçə forması vardır?

317

Qofunq t


əsnifatında  pulpitlər patogenezinə görə neçə yerə bölünür ?

318


MHTİ-nin (Mərkəzi Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun) təsnifatında  

pulpitl


ər patogenezinə görə neçə yerə bölünür ?

319


MTSİ-nin (Moskva Tibb Stomatologiya İnstitutunun) təsnifatında  pulpitlər 

patogenezin

ə görə neçə yerə bölünür ?

320


Veril

ən hansı bənddəki təsnifat dişlərin qeyri-kariyes xəstəliklərinə aiddir?

321

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) təsnifatında dişlərin flüorozunun 

neç


ə forması vardır ?

282


Dişlər çıxdıqdan sonra baş verən sərt toxumaların patologiyası hansılardır 

283Yerli hipoplaziya 

ən çox hansı qrup dişlərdə meydana çıxır ? 

284

"Mina damcısı" termini hansı xəstəliyə xasdır ? 285

Natamam dentinogenez zamanı irsi patologiya dişin hansı hissəsini əhatə 

edir ? 

286


Eyni zamanda bir çox dişlərdə həssaslığın artması hansı xəstəlik zamanı 

baş verir ? 

287

Dişlərin intensiv sürtülməsi zamanı pulpa hansı cərəyana cavab verir ? 288

Minanın nekrozu nə ilə differensasiya olunur ? 

289

Histoloji olaraq kariyesin ağ ləkə mərhələsində əmələ gələn zədələnmə ocağında neçə zona ayırd edilir ? 

290


Orta kariyes hansı xəstəliklərlə differensasiya olunur ? 

291


Termodiaqnostikada h

əkim müayinə üçün nədən istifadə edir? 

292

Flüorozun differensial diaqnostikası üçün əlavə hansı metoddan istifadə olunur? 

293


Süd dişlərinin sancılmış sınığı zamanı hansı əməliyyat məqbul sayılır? 

294


Hipoplaziyaya xas olan şikayətlər hansıdır? 

295


Sadalanan simptomlardan hansı dişlərin patoloji sürtünməsi üçün 

xarakterik deyil? 

296

Kariyesin ləkə mərhələsinin diaqnostikası üçün hansı metod daha məqbul 

hesab olunur? 

297

Kanalları çətin keçilən dişdə baş vermiş qalıq pulpitlər zamanı nə etmək lazımdır? 

298


Veril

ən hansı bənddəki təsnifat dişlərin qeyri-kariyes xəstəliklərinə aiddir? 

299

Pulpitin etiologiyasında əsas rolu nə oynayır? 300

Xroniki fibroz pulpitdə rentgenoloji olaraq nə aşkarlanır? 


Yüklə 107,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə