Soru (a): Konsolide kapsamlı gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosuYüklə 451 b.
tarix22.04.2017
ölçüsü451 b.Soru (a): Konsolide kapsamlı gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu

 • Soru (a): Konsolide kapsamlı gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu

 • Grup, tek bir konsolide kapsamlı gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu sunmak yerine iki tablo (konsolide kapsamlı gelir tablosu ve konsolide özkaynak değişim tablosu ayrı olarak) sunabilir mi?Soru (b): Konsolide kapsamlı gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu

 • Soru (b): Konsolide kapsamlı gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu

 • XYZ Grubunun, 31 Aralık 20X2 tarihinde sona eren dönemde durdurulan bir faaliyeti olsaydı, konsolide gelir tablosunun ve dağıtılmamış kârlar tablosunun sunumu nasıl değişirdi?Soru (c): Konsolide kapsamlı gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu

 • Soru (c): Konsolide kapsamlı gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu

 • XYZ Grubunun kısmen sahip olduğu bir iştiraki olsaydı, konsolide gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosunun sunumu nasıl değişirdi?Soru (d): Konsolide kapsamlı gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu

 • Soru (d): Konsolide kapsamlı gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu

 • XYZ Grubu niteliğine göre giderlerin analizi yerine fonksiyonuna göre giderlerin analizini esas alan bir sunumu tercih edebilir miydi?

 • Fonksiyonuna göre giderler nelerdir, örnek veriniz?Soru (e): Konsolide kapsamlı gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu

 • Soru (e): Konsolide kapsamlı gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosu

 • Grubun “vergi öncesi kâr” kalemini açıklaması gerekli midir?Soru (f): Konsolide finansal durum tablosu

 • Soru (f): Konsolide finansal durum tablosu

 • Bu tablo, “Finansal Durum Tablosu” yerine “Bilanço” olarak adlandırılabilir miydi?

 • “Varlık ve Borçların Değeri Tablosu” olarak adlandırılabilir mi?Soru (g): Konsolide finansal durum tablosu

 • Soru (g): Konsolide finansal durum tablosu

 • IFRS for SMEs’e göre, gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosundan önce finansal durum tablosunun sunumu yasaklanmış mıdır?Soru (h): Konsolide finansal durum tablosu

 • Soru (h): Konsolide finansal durum tablosu

 • IFRS for SMEs’ye göre en erken karşılaştırılabilir dönemin başına ait finansal durum tablosunun sunumu gerekli midir?Soru (i) ve (j): Konsolide finansal durum tablosu

 • Soru (i) ve (j): Konsolide finansal durum tablosu

 • XYZ Grubu, varlıklarını ve borçlarını cari/cari olmayan ayrımına tabi tutarak sunmak yerine varlık ve borçları likiditelerini dikkate alarak sunabilir mi?Soru (j): Konsolide finansal durum tablosu

 • Soru (j): Konsolide finansal durum tablosu

 • Bir işletme varlıklarını ve borçlarını likidite esasına göre sunduğunda, sunum sırası likiditesine göre artan sırayla mı yoksa azalan sırayla mı olmalıdır?Soru (l): Konsolide nakit akış tablosu

 • Soru (l): Konsolide nakit akış tablosu

 • Bu tabloda, “İşletme faaliyetleriyle ilgili nakit akışları”nın içinde yer alan “Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akışları” isimli bir alt başlık bulunmaktadır.

 • Bu kalemin burada gösterilmesinin nedeni nedir?Soru (m): Konsolide nakit akış tablosu

 • Soru (m): Konsolide nakit akış tablosu

 • IFRS for SMEs’e göre XYZ Grubu’nun nakit olarak ödenen gelir vergisi tutarını ayrıca açıklaması gerekir mi?Soru (n): Konsolide nakit akış tablosu

 • Soru (n): Konsolide nakit akış tablosu

 • IFRS for SMEs, grubun nakit olarak ödenen gelir vergilerini ayrı olarak açıklamasını gerektirir mi?Soru (n+1): Dipnot 2 Muhasebe Politikaları

 • Soru (n+1): Dipnot 2 Muhasebe Politikaları

 • Sunumun yapıldığı para birimi geçerli para biriminden farklı ise, XYZ Grubu hangi ek bilgileri açıklamalıdır?Soru (o): Dipnot 2 Muhasebe Politikaları – İştiraklerdeki Yatırımlar

 • Soru (o): Dipnot 2 Muhasebe Politikaları – İştiraklerdeki Yatırımlar

 • XYZ Grubu’nun iştiraklerdeki yatırımları için uygulayabileceği muhasebe politikalarının,varsa, diğer ölçüm esasları nedir?Soru (p): Dipnot 2 Muhasebe Politikaları – Borçlanma maliyetleri

 • Soru (p): Dipnot 2 Muhasebe Politikaları – Borçlanma maliyetleri

 • XYZ Grubu borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesine ilişkin politikasını; bir özellikli varlığın elde edilmesi, inşaası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri, ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilir şeklinde değiştirilebilir mi (yani Grup, borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesini tam set IFRS’lerdeki IAS 23 Borçlanma Maliyetleri hükümlerine göre yapabilir mi)?Soru (q): Dipnot 2 Muhasebe Politikaları – Maddi olmayan duran varlıklar

 • Soru (q): Dipnot 2 Muhasebe Politikaları – Maddi olmayan duran varlıklar

 • XYZ Grubu faydalı ömrünün belirsiz olduğunu düşündüğü bir ticari marka satın almış olsaydı, ticari marka birikmiş itfa ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmüş tutarı üzerinden ölçülebilir miydi?Soru (r): Dipnot 2 Muhasebe Politikaları – Kiralamalar

 • Soru (r): Dipnot 2 Muhasebe Politikaları – Kiralamalar

 • Bir kiralama sözleşmesinde alınmış bazı garantiler nedeniyle, yönetim kiralamanın faaliyet kiralaması veya finansal kiralama olarak sınıflandırılmasına karar vermede zorluk yaşamıştır. Sonuçta, işletme yönetimi, bunun bir faaliyet kiralaması olduğuna karar vermiştir. Bu olayla ilgili herhangi bir özel açıklama yapılması gerekir mi?Soru (s): Dipnot 2 Muhasebe Politikaları – Çalışanlara sağlanan faydalar – uzun hizmet ödemeleri

 • Soru (s): Dipnot 2 Muhasebe Politikaları – Çalışanlara sağlanan faydalar – uzun hizmet ödemeleri

 • XYZ Grubu,tanımlanmış fayda yükümlülüğünün ölçümünde tahmini birim kredi yönetimi yerine bir başka ölçüm yöntemi seçebilir mi?Soru (t): Dipnot 6 Teçhizat Satış Kazancı

 • Soru (t): Dipnot 6 Teçhizat Satış Kazancı

 • XYZ Grubu, daha önce MDV satışında bulunmamıştır. XYZ, bu kazancı “ Olağandışı kalem - Teçhizat Satış Kazançları” olarak konsolide gelir ve dağıtılmamış kârlar tablosunda ayrı bir kalem olarak gösterebilir miydi?Soru (u): Dipnot 10 Ticari ve Diğer Alacaklar

 • Soru (u): Dipnot 10 Ticari ve Diğer Alacaklar

 • XYZ, finansal durum tablosunda “Ticari ve diğer alacaklar”ını tek bir kalemde ve dipnotlarda “Ticari borçlular” ve “Ön ödemeler” kalemlerini ayrı olarak sunmak yerine, bu iki kalemi finansal durum tablosunda farklı kalemler olarak sunabilir mi?Soru (v): Dipnot 11 Stoklar

 • Soru (v): Dipnot 11 Stoklar

 • Grup hammaddeleri, yarı mamulleri ve mamulleri dipnotlarda sunmak yerine, bilançoda ayrı kalemler olarak sunabilir mi?Soru (w), (x), (bb) ve (dd): Dipnot 13 Maddi duran varlıklar, Dipnot 14 Maddi olmayan duran varlıklar, Dipnot 18 Karşılıklar ve Dipnot 19 Çalışanlara sağlanan faydalar

 • Soru (w), (x), (bb) ve (dd): Dipnot 13 Maddi duran varlıklar, Dipnot 14 Maddi olmayan duran varlıklar, Dipnot 18 Karşılıklar ve Dipnot 19 Çalışanlara sağlanan faydalar

 • Grubun defter değerlerinin dönem başı ve sonundaki mutabakatı için karşılaştırmalı bilgiler sunması gerekli midir?Soru (y): Dipnot 15 Ertelenmiş Vergi

 • Soru (y): Dipnot 15 Ertelenmiş Vergi

 • XYZ hem ertelenmiş vergi varlığını hem de ertelenmiş vergi borcunu Dipnot 15’de açıklar. Fakat finansal durum tablosunda sadece ertelenmiş vergi varlığını gösterilir. Neden?Soru (z): Dipnot 15 Ertelenmiş Vergi

 • Soru (z): Dipnot 15 Ertelenmiş Vergi

 • Ertelenmiş vergi varlığının önemli bir tutarının 20X3 yılında nakit olarak alınmasının beklenmesi durumunda, 20X3 yılında alınması beklenen bu tutar 31 Aralık 20X2 tarihli finansal durum tablosunda bir dönen varlık olarak sunulabilir mi?Soru (aa): Dipnot 16 Bankalar Cari Hesabı ve Kredi

 • Soru (aa): Dipnot 16 Bankalar Cari Hesabı ve Kredi

 • Nakit hesabını (dönen varlık) bankalar cari hesaplarından (kısa vadeli borç) ayrı olarak sunmak yerine, net tutar üzerinden (örneğin, 20X2: 54.900 PB) “nakit ve nakit benzerleri” şeklinde kısa vadeli borç olarak finansal durum tablosunda sunulması (konsolide nakit akış tablosunda sunulduğu şekilde) tercih edilebilir mi?Soru (cc): Dipnot 18 Teminatlı Borçlar için Ayrılan Karşılıklar

 • Soru (cc): Dipnot 18 Teminatlı Borçlar için Ayrılan Karşılıklar

 • Eğer teminat daha uzun bir dönem için söz konusu olsaydı(örneğin 3 yıl) açıklamalarda bu dönemler için ayrılan karşılıklardaki değişiklikler hakkında hangi ek kalemleri görmeyi beklerdiniz?Soru (dd+1): Dipnot 25 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

 • Soru (dd+1): Dipnot 25 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

 • Finansal tabloların 10 Mart 20X3 tarihinde onaylanmasından önce, sigorta şirketinden nakit olarak 16.000 PB geri ödeme alınmıştır. Bu durum “neredeyse kesin”dir. Bu tutarın, finansal durum tablosunda bir alacak olarak gösterilmemesinin nedeni nedir?Kataloq: Documents
Documents -> Исследование диагностических моделей по Пону и Коркхаузу
Documents -> 3 пародонтологическая хирургия
Documents -> Hemoglobinin yenidoğanda yapim azliğina bağli anemiler
Documents -> Q ə r a r Azərbaycan Respublikası adından
Documents -> Ubutumire uniib iratumiye abantu, imigwi y'abantu canke amashirahamwe bose bipfuza gushikiriza inkuru hamwe/canke ivyandiko bijanye n'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu hamwe n'ayandi mabi yose vyakozwe I Burundi guhera mu kwezi kwa Ndamukiza
Documents -> Videotherapy Video: Cool Runnings Sixth Grade
Documents -> Guidelines on methods for calculating contributions to dgs
Documents -> Document Outline form monthly ret cont
Documents -> Şİrvan şƏHƏr məRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ Kİtabxana sistemi
Documents -> İnsan hüquq müdafiəçilərinin vəziyyəti üzrə Xüsusi Məruzəçi

Yüklə 451 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə