Sorular göRÜNMÜyor’sa google chrom’e tarayicidan giRİNİz X ə stYüklə 1,48 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/19
tarix09.02.2017
ölçüsü1,48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

SORULAR GÖRÜNMÜYOR’SA GOOGLE CHROM’E TARAYICIDAN  GİRİNİZ
 
 
1. X
ə
st
ə
liyin mümkün n
ə
tic
ə
l
ə
ri 
hansılardır?
 
A) prodromal, residivverm
ə
, xroniki hala keçm
ə
 
B) 
remissiya, prodromal, tam inkişaf
 dövrü 
C) prodromal, x
ə
st
əliyin tam inkişaf
 dövrü 
D) 
sağalma, terminal fasilə
, residivverm
ə
 
E) 
sağalma, residivvermə
, ölüm, xroniki hala keçm
ə
 
2. 
Patoloji fiziologiyanın tədqiqat üsullarını
 göst
ə
rin. 
A) autopsiya, eksplantasiya, klinik 
B) selektiv, klinik, autopsiya 
C) klinik, autopsiya, eksplantasiya 
D) eksperimental, selektiv, autopsiya 
E) eksperimental, klinik, eksplantasiya 
3. Tipik patoloji proses n
ə
dir? 
A)  Müxt
ə
lif x
ə
st
ə
likl
ə
rin komponenti olub, monoetiolojidir v
ə
 polipatogenetikdir. 
B)  Xarici v
ə
 daxili amill
ə
rin t
ə
siri n
ə
tic
ə
sind
ə
 struktur v
ə
 
funksiyaları pozulmuş orqanizmin 
kompensasiya-
uyğunlaşma mexanizmlə
rinin s
ə
f
ə
rb
ərliyi şə
raitind
ə
 keç
ə
n h
əyatıdır.
 
C)  Müxt
ə
lif x
ə
st
ə
likl
ə
rin komponenti olub, polietiolojidir v
ə
 monopatogenetikdir. 
D)  Orqanizmin orqan v
ə
 
ya toxumalarının funksiya və
 
quruluşunun uzun müddətli pozulmasıdır.
 
E)  X
ə
st
ə
 orqanizmin hüceyr
ə
, toxuma, orqan v
ə
 sisteml
ə
rinin f
ə
aliyy
ə
tind
ə
 
baş
 ver
ə

d
əyişikliklə
rin m
ə
cmusudur. 
4. Hüceyr
ə
nin antimutasion sisteminin fermentl
ə
ri: 
A) histaminaza, liqaza, ekzonukleaza 
B) DNT-polimeraza, endonukleaza, liqaza 
C) kreatinfosfatkinaza, DNT-polimeraza 
D) qlütationperoksidaza, liqaza 
E) superoksiddismutaza, endonukleaza 
5. Tipik patoloji prosesl
ə
rin s
ə
ciyy
ə
vi xüsusiyy
ə
tl
ə
rini seçin. 
A)  Monoetiolojidir, polipatogenetikdir, ümumi 
inkişaf qanunauyğunluqlarına
 malikdir. 
B)  Monoetiolojidir, monopatogenetikdir, ümumi 
inkişaf
 
qanunauyğunluqlarına
 malik deyil. 
C)  Polietiolojidir, polipatogenetikdir, ümumi 
inkişaf
 
qanunauyğunluqlarına
 malikdir. 
D)  Polietiolojidir, monopatogenetikdir, ümumi 
inkişaf qanunauyğunluqlarına malik
 deyil. 

E)  Polietiolojidir, monopatogenetikdir, ümumi 
inkişaf qanunauyğunluqlarına
 malikdir. 
6. Umumi nozologiya n
ə
yi öyr
ə
nir? 
A) x
ə
st
ə
liyin mahiyy
ətini, etiologiyasını, patogenezini, nomenklaturasını 
v
ə
 t
əsnifatını
 
B) x
ə
st
əliyin etiologiyasını, patogenezini,
 
profilaktikasını
 
C) x
ə
st
ə
liyin mahiyy
ətini, diaqnostikasını, müalicə
 
üsullarını
 
D) x
ə
st
ə
lik v
ə
 
sağalmanın, hə
mçinin müalic
ə
d
ə
 istifad
ə
 olunan d
ə
rman 
preparatlarının tə
sir 
mexanizmini 
E) x
ə
st
ə
 orqanizmd
ə
ki morfoloji d
əyişikliklə
ri 
7. X
ə
st
əliyin hansı mə
rh
ə
l
ə
sind
ə
 
sağalma reaksiyaları işə
 
qoşulur?
 
A) n
ə
tic
ə
 
B) terminal 
C) klinik t
ə
zahürl
ə

D) prodromal 
E) latent 
8. 
Aşağıdakı fikirlə
rd
ən hansı
 düzdür? 
A) 
Sağalma xə
st
əliyin inkişafının
 
dayanmasıdır.
 
B) 
Sağalma xə
st
ə
liyin geriy
ə
 
inkişafıdır.
 
C) 
Sağalma orqanizmin keyfiyyə
tc
ə
 yeni 
halıdır.
 
D) 
Sağalma xə
st
ə
liyin yegan
ə
 n
ə
tic
ə
sidir. 
E) 
Sağalma orqanizmdə
 patoloji prosesin 
olmamasıdır.
 
9. Qaraciy
ə
rd
ə
 
piy infiltrasiyasının sə
b
ə
bl
ə
rini göst
ə
rin: 
1) Qaraciy
ə
rd
ə
 hidrolitik fermentl
ə
rin f
əallığının
 
azalması
 
2) Qidada xolinin v
ə
 metioninin 
çatışmazlığı
 
3) Lipokain 
çatışmazlığı
 
4) Qanda keton cisimcikl
ə
rinin 
azalması
 
5) Qaraciy
ə
r
ə
 daxil olan 
yağ turşularının
 
azalması
 
A) 1,2,3 
B) 2,4,5 
C) 2,3,5 
D) 1,4,5 
E) 3,4,5 

10. 
Terminal halın mə
rh
ə
l
ə
l
ərinin düzgün ardıcıllığını
 göst
ə
rin. 
A)  terminal fasil
ə
, preaqonal v
ə
ziyy
ə
t, aqoniya, klinik ölüm 
B)  klinik ölüm, terminal fasil
ə
, aqoniya, preaqonal v
ə
ziyy
ə

C)  preaqonal v
ə
ziyy
ə
t, terminal fasil
ə
, aqoniya, klinik ölüm 
D)  preaqonal v
ə
ziyy
ə
t, aqoniya, terminal fasil
ə
, klinik ölüm 
E)  aqoniya, terminal fasil
ə
, preaqonal v
ə
ziyy
ə
t, klinik ölüm 
11. Semiotika n
ə
dir? 
A) X
ə
st
ə
likl
ə
rin s
ə
b
ə
bl
əri haqqında
 t
ə
limdir. 
B) X
ə
st
ə
likl
ərin inkişaf mexanizmləri haqqında
 t
ə
limdir. 
C) X
ə
st
ə
likl
ərin ağırlaşmaları haqqında
 t
ə
limdir. 
D) X
ə
st
ə
likl
ə
rin 
ə
lam
ə
tl
ə
ri v
ə
 
onların
 yaranma mexanizml
ə
ri 
haqqında
 t
ə
limdir. 
E) X
ə
st
ə
likl
ə
rin n
ə
tic
ə
l
əri haqqında
 elmdir. 
12. Etiologiya n
ə
dir? 
A) X
ə
st
ə
likl
ə
rin s
ə
b
ə
bi v
ə
 
yaranma şəraiti haqqında
 t
ə
limdir. 
B) X
ə
st
ə
likl
ərin inkişaf mexanizmi haqqında
 t
ə
limdir. 
C) X
ə
st
ə
likl
ə
rin 
ə
lam
ə
tl
ə
ri v
ə
 
ağırlaşmaları haqqında
 t
ə
limdir. 
D) X
ə
st
ə
likl
ə
rin s
ə
b
əbi haqqında
 t
ə
limdir. 
E) X
ə
st
ə
likl
ə
rin 
yaranma şəraiti haqqında
 elmdir. 
13. 
Şüalanmadan (7 Qr) bir neçə
 gün sonra x
ə
st
ə
d
ə
 
qanaxmalar başlamışdır. Qanın hansı 
d
əyişiklikləri hemorragik sindromun inkişafına sə
b
ə

olmuşdur?
 
A) eritropeniya 
B) neytropeniya 
C) trombositopeniya 
D) limfopeniya 
E) eozinopeniya 
14. Patogenez n
ə
dir? 
A)  X
ə
st
ə
likl
ə
rin 
ə
lam
ə
tl
ə
ri v
ə
 
onların inkişaf mexanizmləri haqqında
 t
ə
limdir. 
B)  X
ə
st
ə
likl
ərin yaranmasının sə
b
əbi, şə
raiti, 
inkişaf mexanizmləri haqqında tə
limdir. 
C)  X
ə
st
ə
likl
ərin inkişaf mexanizmi, gedişi və
 n
ə
tic
əsi haqqında
 t
ə
limdir. 
D)  X
ə
st
ə
likl
ə
rin s
ə
b
ə
b v
ə
 n
ə
tic
əsi haqqında
 t
ə
limdir. 
E)  X
ə
st
ə
likl
ə
rin s
ə
b
ə
bi, 
ə
lam
ə
tl
ə
ri v
ə
 n
ə
tic
əsi haqqında
 t
ə
limdir. 

15. Patoloji proses n
ə
dir? 
A) Patogen amilin t
ə
sirind
ə
n sonra orqanizmd
ə
 yaranan z
ə
d
ə
l
ə
yici v
ə
 kompensator 
uyğunlaşma 
reaksiyalarının
 v
ə
hd
ə
tidir. 
B) Patogen amilin t
ə
sirind
ə
n sonra orqanizmd
ə
 yaranan x
ə
st
ə
liyin 
inkişaf
 mexanizmidir. 
C) Patogen amilin t
ə
sirind
ə
n sonra orqanizmd
ə
 yaranan z
ə
d
ə
l
ə
yici 
reaksiyaların
 toplusudur. 
D) Patogen amilin t
ə
sirind
ə
n sonra orqanizmd
ə
 yaranan kompensator 
uyğunlaşma 
reaksiyala
rıdır.
 
E) Patogen amilin t
ə
sirind
ə
n sonra orqanizmin optimal v
ə
ziyy
ə
tidir. 
16. 
Aşağıdakı mülahizə
l
ə
rd
ən hansı
 düzdür? 
A)  Tipik patoloji prosesl
ə
r t
ə
kamüld
ə
 
formalaşıb, hər canlı növü üçün spesifikdir, hə
r orqan v
ə
 
toxumada özün
ə
m
əxsus gedişə
 malikdir. 
B)  Tipik patoloji prosesl
ər orqanizm ekstremal şə
rait
ə
 
düşə
nd
ə
 
formalaşır, hə
r f
ə
rd v
ə
 x
ə
st
ə
lik 
üçün spesifikdir. 
C)  Tipik patoloji prosesl
ər şə
raitd
ən asılı deyil, orqanizmə
 
yalnız zə
r
ə
r verir. 
D)  Tipik potoloji prosesl
ər şə
raitd
ən asılıdır, orqanizmə
 
yalnız zə
r
ə
r verir 
E)  Tipik patoloji prosesl
ə
r t
ə
kamüld
ə
 
formalaşıb, genetik proqramlaşdırılıb, stereotipdir, 
universaldır.
 
17. Qüsurlu dövran n
ə
dir? 
A) Müxt
ə
lif patogenetik mexanizml
ə
r eyni n
ə
tic
ə
y
ə
 g
ə
tirib 
çıxarır.
 
B) S
ə
b
ə
b v
ə
 n
ə
tic
ə
 
ə
laq
ə
l
ə
ri bir-birini el
ə
 
ə
v
əz edir ki, bir sıra ardıcıl pr
osesl
ə
rd
ə
n sonra ilkin 
patogenetik mexanizml
ə
r daha da gücl
ə
nir. 
C) Patogenezin mü
ə
yy
ə
n prosesi bir neç
ə
 n
ə
tic
ə
y
ə
 g
ə
tirib 
çıxarır.
 
D) Bir proses özünd
ə

ə
vv
ə
lkinin n
ə
tic
ə
si, özünd
ən sonrakının sə
b
ə
bi olur. 
E) X
ə
st
əliyin gedişini müə
yy
ə
nl
əşdirə
n h
ə
lledici h
ə
lq
ə
dir. 
18. 
Arterial hiperemiyanın ə
lam
ə
tl
ə
rini göst
ə
rin. 
1) Al-
qırmızı rə
ng
ə
 boyanma 
2) 
Toxumaların hə
cminin kiçilm
ə
si 
3) 
Toxumaların hə
cminin 
artması
 
4) D
ə
ri v
ə
 
selikli qişaların
 göy
ə
rm
ə
si 
5) 
Toxumaların temperaturunun
 
artması
 
A) 2, 4, 5 

B) 1, 3, 5 
C) 2, 3, 4 
D) 1, 2, 4 
E) 1, 2, 5 
19. Patoloji reaksiya n
ə
dir? 
A) 
Orqanizmin qıcığa qarşı uzunmüddə
tli qeyri-adi 
cavabreaksiyasıdır.
 
B) 
Orqanizmin qıcığa qarşı qısa müddə
tli qeyri-adi cavab 
reaksiyasıdır.
 
C) Z
ə
if sür
ə
tl
ə
 
inkişaf edə
n patoloji prosesdir. 
D) Z
ə
d
ə
l
ənmiş toxumanın 
müdafi
ə
 
reaksiyasıdır.
 
E) Z
ə
d
ə
l
ənmiş toxumanın kompensasiya
 
reaksiyasıdır.
 
20. 
Aşağıdakılardan hansı tipik patoloji prosesə
 aiddir? 
A) hipertoniya 
B) 
şə
k
ə
rli diabet 
C) 
onikibarmaq bağırsaq
 
xorası
 
D) ateroskleroz 
E) iltihab 
21. 
“Şok böyrə
kl
ər”in inkişaf mexanizminin ardıcıllığını 

ə
yy
ə
n edin. 
1) K
ə
skin böyr
ə

çatışmazlığı
 
2) Böyr
ək yumaqcıqlarında filtrasiya tə
zyiqinin 
azalması
 
3) Fövq
ə
lad
ə
 
qıcıqlandırıcı
 
4) Filtrasiya, reabsorbsiya prosesl
ə
rinin 
pozulması
 
5) 
Qan dövranının
 
pozulması
 
A) 1,3,5,4,2 
B) 2,4,1,3,5 
C) 3,5,2,4,1 
D) 5,4,3,2,1 
E) 4,3,2,5,1 
22. Patogenezd
ə
 
ə
sas m
ə
rh
ə
l
ə

A) 
şə
k
ə
rli diabetd
ə
 hiperqlikemiya 
B) 
arterial hiperemiya zamanı arteriolların
 
genişlə
nm
ə
si 
C) 
iltihab zamanı faqositozun
 f
əallaşması
 

D) 
qızdırma zamanı lipolizin
 f
əallaşması
 
E) 
qızılcada “Filatov
-
Koplik”
 l
ə
k
ə
l
ə
ri 
23. 
Aşağıdakılardan hansı adaptasiya reaksiyalarına
 aiddir? 
A) 
sağlam
 orqanizmi xarici mühitin d
əyişilmiş
 
şə
raitin
ə
 
uyğunlaşdıran
 reaksiyalar 
B)  morfoloji d
əyişikliklə
rin fonunda tör
ənmiş funksional
 d
əyişikliklə

C) funksional d
əyişikliklə
rin fonunda tör
ənmiş morfoloji
 d
əyişikliklə

D) z
ə
d
ə
l
ə
nm
ə
l
ərin gedişində
 yaranan reaksiyalar 
E) 
orqanizmin pozulmuş homeostazının bərpasına yönəlmiş
 reaksiyalar 
24. 
Aşağıdakılardan hansı kompensasiya reaksiyalarına
 aiddir? 
A) 
sağlam
 orqanizmi xarici mühitin d
əyişilmiş
 
şə
raitin
ə
 
uyğunlaşdıran
 reaksiyalar 
B)  funksional d
əyişikliklə
rin fonunda tör
ənmiş
 morfoloji d
əyişikliklə

C) 
orqanizmin pozulmuş homeostazının bərpasına yönəlmiş
 reaksiyalar 
D)  z
ə
d
ə
l
ə
nm
ə
nin n
ə
tic
əsini aradan qaldıra 
bilm
ə
y
ə
n reaksiyalar 
E)  morfoloj d
əyişikliklə
rin fonunda tör
ənmiş funksiona
l d
əyişikliklə

25. X
ə
st
ə
liyin m
ə
rh
ə
l
ə
l
ə
rinin düzgün 
ardıcıllığı:
 
A)  prodromal, x
ə
st
əliyin tam inkişaf dövrü, latent,
 n
ə
tic
ə
 
B)  prodromal, terminal fasil
ə
, n
ə
tic
ə
 
C)  latent, prodromal, x
ə
st
əliyin tam inkişaf dövrü,
 n
ə
tic
ə
 
D)  prodromal, n
ə
tic
ə
, latent, x
ə
st
ə
liyin tam 
inkişaf
 dövrü 
E)  x
ə
st
əliyin tam inkişaf dövrü, latent, prodromal,
 n
ə
tic
ə
 
26. Arterial qanda pO
2
-
nin azalması, pCO
2
-nin is
ə
 
artması hansı tip hipoksiya üçün 
xarakterikdir? 
A) sirkulyator 
B) histotoksik 
C) hemik 
D) 
qarışıq
 
E) respirator 
27. Normal göst
ə
ricil
ə
rin f
ə
rdi t
ə
r
ə
ddüdl
ə
rini ifad
ə
 etm
ək üçün hansı anlayışdan istifadə
 
olunur? 
A) adaptiv 
uyğunlaşma
 
B) statistik norma 

C) 
sağlamlıq
 
D) x
ə
st
ə
lik 
E) dinamik norma 
28. X
ə
st
ə
likd
ə
n sonra 
insanın ə
m
ə
k qabiliyy
ə
tinin b
ərpa olunması necə
 
adlanır?
 
A) rekonvalessensiya 
B) restitutio 
C) residiv 
D) reabilitasiya 
E) substitutio 
29. 
Etiologiya haqqında tə
limd
ə
 x
ə
st
ə
liktör
ə
dici amilin 
ə
h
ə
miyy
ə
tini h
ə
ddind
ən artıq 
qiym
ə
tl
ə
ndir
ə
n n
ə
z
ə
riyy
ə
 nec
ə
 
adlanır?
 
A) freydizm 
B) monokauzalizm 
C) determinizm 
D) konstitusionalizm 
E) kondisionalizm 
30. 
Aşağı temperaturun (donma) yerli tə
sirinin mexanizmi 
ə
laq
ədardır:
 
1) 
Qanın reoloji xassə
l
ərinin pozulması
 il
ə
 
2) 
İntrakapilyar qan cə
r
əyanının pozulması
 il
ə
 
3) S
ə
rb
əst radikalların yaranması
 il
ə
 
4) 
Toxumaların kolloid tə
rkibinin d
əyişmə
si il
ə
 
5) 
Kаvitasiya
 il
ə
 
A) 2,4,5 
B) 2,3,5 
C) 1,3,5 
D) 1,2,4 
E) 1,2,5 
31. 
Hansı variant xə
st
ə
liktör
ə
dici amilin orqanizmd
ə
 
yayılma yollarına
 aid deyil? 
A) miogen 
B) nevrogen 
C) kontakt 

D) limfogen 
E) hematogen 
32. 
Düzgün variantı (kondisionalizmə
 gör
ə
) seçin. 
A) X
ə
st
ə
likl
ə
r xarici mühitin obyektiv amill
ə
rinin t
ə
siri n
ə
tic
ə
sind
ə
 
yaranır.
 
B) T
ə
bi
ə
td
ə
 
baş verə
n bütün hadis
ə
l
ə
rin obyektiv s
ə
b
ə
bi var. 
C) X
ə
st
ə
likl
ərin yaranmasında qüsurlu konstitusiyanın hə
lledici 
ə
h
ə
miyy
ə
ti var. 
D) X
ə
st
ə
likl
ə
ri eyni vaxtda t
ə
sir göst
ə
r
ə
n b
ə
rab
ə
rs
ə
viyy
əli şə
rait amill
ə
ri 
yaradır.
 
E) X
ə
st
ə
liyin s
ə
b
ə
bi orqanizm
ə
 
konkret şə
raitd
ə
 t
ə
sir göst
ə
rmir. 
33. Orqanizmd
ə
 orqan v
ə
 
toxumaların funksiya 
v
ə
 
quruluşunun uzun müddətli pozulması 
nec
ə
 
adlanır?
 
A) patoloji proses 
B) tipik patoloji proses 
C) patoloji reaksiya 
D) x
ə
st
ə
lik 
E) patoloji v
ə
ziyy
ə


Yüklə 1,48 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə