Söylənilənilənlərdən hansını dilaltı sümükdən yuxarıda olan əzələlərə aidYüklə 90,24 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix06.02.2017
ölçüsü90,24 Kb.

s

sual


1)

Söylənilənilənlərdən hansını dilaltı sümükdən yuxarıda olan əzələlərə aid 

etmək olmaz?

2)

M)scalenus anterior boyunun hansı qrup əzələlərinə aiddir?3)

Söylənilənlərdən hansını çeynəmə əzələlərə aid etmək olmaz?

4)

M)procerus hansı qrup mimiki əzələlərə aiddir?5)

Söylənilənlərdən hansı əzələni döş qəfəsinin yuxarı ətraf əzələlərinə aid 

etmək olar?

6)

Döş nahiyyəsində ön səthdə tən ortadan çəkilmiş xətt necə adlanır?7)

Sümüklərdə ağrıya duyarlı hissə hansıdır?

A) Substantia compacta)

8)

Clivus hansı sümükdə mövcuddur?9)

Foramen rotundum hansı sümükdə yer alar?

10)

Eşitmə orqanı hansı sümükdə yerləşir?11)

Sutura sagitalis hansı sümüklər arasında yer alar?

12)

Ən gec sümükləşməsini tamamlayan sümük hansıdır?A) Mandibula)

13)


Hansı scapulanın hissəsinə aid deyildir?

14)


Facies lunata hansı sümükdədir?

15)


Malleus medialis hansı sümüyün hissəsidir?

A) Tibia)

16)

Linea aspera(kələk-kötür xətt)hansı sümükdə yer alar?A) Femur)

17)


Gomphosis harada mövcuddur?

A) Kəllə sümükləri arasında)

18)

Tikişlər neçə yaşında əmələ gəlir?A) 2 yaşında)

19)


Göstərilən bağlardan hansı articulatio-temporomandibularisi xaricdən 

möhkəmləndirən bağdır?

20)

Verilmiş bağlardan hansını dirsək oymağının bağlarına aid etmək olar?21)

Kürəyin hansı bağı kürək oymasının üzərindən çəkilmişdir və oymanı 

dəliyə çevirir?

22)


Lig)capitis femorisin funksiyası nədir?

23)


Diz oynağında içəri(ensiz)və bayır meniskisi(canlı və həlqəvi)biri-biri ilə nə 

bağlayır?

24)

Chorda obliqua yuxarı ətrafın hansı hissəsində yerləşir)A) Said sümükləri arasında)

25)


Bədəndəki ən qüvvətli sindesmoz hansı bağ sayılır?

26)


Söylənilənlərdən hansı bağı oma-qalça oynağının bağlarına aid etmək 

olmaz?


27)

Söylənilənlərdən hansı linea terminalisin əmələ gəlməsində iştirak etməz?

A) Linea arcuata)

28)


Göstərilən bağlardan hansı dimdik-akromial qövsünü əmələ gətirərək 

bazu oynağını yuxarı tərəfdən mühafizə edir?

29)

Vagina synovialis intertubercularis harada əmələ gəlir?A) Bazu sümüyünün aşağı epikondilusunda)

30)

Bu bağ iki hissəyə bölünür:ön və bayır tərəfdə lig)trapezoideum,içəri və dal 

tərəfdə lig)conoideum)Söhbət hansı bağdan gedir?

31)


Göstərilənlərdən hansını bud-çanaq oynağının köməkçi bağlarına aid 

etmək olmaz?

32)

Bağlardan hansı döş-körpücük aynağının bağlarına aid deyil?33)

Hidrosel hansının içində görülər

A) Tunica vaginalis)

34)


Hansı xarici cinsiyyət orqan deyildir?

A) Clitoris)

35)

Aşağıdakı vəzlərdən hansı endokrin sekresiya etməz?A) Ovarium)

36)


Duodenum flexura duodeno jejunalis adlanan əyrilik əmələ gətirdiyi 

nahiyyə onikibarmaq bağırsağın asıcı əzələsi birləşir)Bu əzələ haradan 

başlayır?

37)


Ümumi öd axacağı və pankreas axacağı duodenumun hansı hissəsinə 

açılır?


38)

Söylənilənlərdən hansı acı bağırsağı qalça bağırsaqdan fərqləndirən 

əlamətlərə aid ediə bilməz?

39)


Göstərilənlərdən hansını yumuşaq damağın və əsnəyin əzələlərinə aid 

etmək olmaz?

40)

Lig)anulare dentis harada əmələ gəlir?A) Diş və sümüküstlüyü arasında)

B) Sümüküstlüyünün bir dəstə lifləri 

41)

Ağız suyu vəzlərindən hansı ağız dəhlizinə aşılır?A) Glandulae parotis)

B) Glandula submandibularis)

C) Glandula sublingualis)

D) Glandula palatina)

E) Kiçik ağız suyu vəzləri)

42)


Göstərilən hansı bənddə böyrəklərin peritona münasibəti düzgün 

verilmişdir?

43)

Dalaq aşağıdakı hansı bağın üzərində yer alar?A) Lig)falciforme)

44)


Sementum dişin hansı hissəsini örtür?

45)


Qaraciyərin girdə bağı hansı venanın obleterasiya olunmasından əmələ 

gəlmişdir?

46)

Söylənilənlərdən hansı yoğun bağırsağı nazik bağırsaqdan fərqləndirən xüsusiyyətlərə aid edilə bilməz?

47)


Houston qapaqları harada olar?

48)


Söylənilənlərdən hansı böyrək cibini əmələ gətirməz?

49)


Böyrəyin hansı qişası onun fiksasiyasında rol oymayır?

A) Capsula fibrosa)

50)

Söylənilənlərdən hansı nefronun kompanentlərinə aid edilə bilməz?51)

İlk bağırsaq borusu hansı rüşeym vərəqə¬sindən inkişaf edir?

52)

Ön bağırsaq borusundan həzm kanalının hansı üzvləri inkişaf edir?53)

Arxa bağırsaq borusundan nə inkişaf edir?

54)

Damaq əzələləri hansıdır?55)

 Udlağı neçə dəlik qonşu üzvlərlə rabitədə edir?

56)

Udlaq harada qida borusuna keçir?57)

Piraqov həlqəsində necə limfoid ünsür iştirak edir?

58)

Qida borusunun 2-ci əyriliyi harada yerləşir?59)

 Mədənin relyefində boylama  büküşlər harada yerləşir?

60)

Mədənin uzunluğu neçə sm-dir?61)

Qaraciyərin visseral payındakı sağ boylama şırımda nələr yerləşir?

62)

 Bunlardan hansı vəzifələr qaraciyərə aid deyil?63)

 Pancreasın başı hansı fəqərə bərabərliyində yerləşir?

64)

 Intestinum tenue –nin divarlarında hansı törəmələr yerləşir?65)

 Bu nişanələrdən hansılar yoğun bağırsağa xas deyil?

66)

 İntestinum rectumun orta hissəsinin peritona olan münasibəti necədir?67)

 Qaraciyərin kvadrat payı harada yerləşir?

68)

 Mədəlaltı vəzin başını hansı bağırsaq əhatə edir?69)

 Yuxarı  tənəffüs yollarına nə aiddir?

0)

 Qırtlağın cüt  qığırdaqlarına aid deyil?71)

 Səs aparatı qırtlağın hansı hissəsində yerləşir?

72)

 Bronxların haçalanması necə adlanır?73)

 Ağciyərin sağ payında neçə seqment vardır?

74)

 Ağciyər qapısına daxil olan ünsürlər hansılardır?75)

 Mediastinumun  dal şöbəsində hansı üzvlər yerləşir?

76)

 Böyrəkləri əhatə edən qişalar hansılardır?77)

 Bunlardan hansıları qabıq qatda yerləşir?

78)

 Böyrəkdaxili sidik kanalcıqlarına hansılar aiddir?79)

 Prostat vəzi harada yerləşir?

80)

#VALUE!


81)

 Böyrək qapısı harada yerləşir?

82)

 Sidikliyin hansı hissəsində büküş olmur?83)

 Kişi sidik kanalının neçə yerdə daralması var?

84)

 Yumurtalığın peritona münasibəti necədir?85)

 Hər bir xayada neçə paycıq vardır?

86)

 Bunlardan hansı qişalar birbaşa xayanı örtür?87)

 Xayanın hər bir paycığında neçə düz ,neçə qıvrım borucuq olur?

88)

 Ductus deferens neçə hissədən ibarətdir?89)

 Ductus deferens aşağı ucu hansı axacağa keçir?

90)

 Uşaqlıq harada yerləşir?91)

 Uşaqlığ hansı vəziyətdə yerləşir?

92)

 Uşaqlığın peritona münasibəti necədir?93)

 Yumurtalıqlar topoqrafiyasına görə harada yerləşir?

94)

 Yumurtaliğin beyin maddəsi nədən təşkil olunur?95)

 Yumurtalığın qabıq maddəsi nədən təşkil olunur?

96)

 Uşaqlıq boruları topoqrafiyalarına görə harada yerləşir? 97)

 Uşaqlıq yolu  topoqrafik cəhətcə harada yerləşir?

98)

 Uşaqlıq yolu dəliyi hara açılır?99)

 Uşaqlıq yolu dəhlizinə hansı dəliklər açılır?

100)

 Kişi aralığının sidik-cinsiyyət diafraqmasına aid olmayan əzələni göstərin?101)

Söylənilənlərdən hansı anatomiyanın tədqiqetmə metoduna görə 

növləridir?

102)


Sağlam üzvülərin və bədən hissələrinin vəziyyətcə nahiyyələrə,skletə və 

biri-birinə olan nisbətindən bəhs edir)Onun bir şöbəsi də "proyeksion 

anatomiya"-dır və cərrahlıqda çox böyük əhəmiyyəti var)Söhbət 

anatomiyanın hansı bölməsindən gedir?

103)

Ayrı-ayrı fərdlərin inkişaf ardıcıllığını öyrənən elim necə adlanır?104)

Söylənilənlərdən hansı mikroskopik anatomiyanın şöbələrinə aid edilə 

bilməz?


105)

Söylənilənlərdən hansı anatomiyanın müainə metodlarına aid edilə 

bilməz?

106)


 İnsan orqanizmini təşkil edən toxuma növlərinə söylənilənlərdən hansı aid 

edilə bilməz?

107)

 Söylənilənlərdən hansı örtük epitelin növlərinə aid edilə bilməz?108)

 Epitel toxuması daşıdıqları funksiyalara görə bir sıra dəyişikliyə 

uğramışdır)Bunlara hansı bənd aid edilə bilməz?

109)


 Mayalanmış yumurta hüceyrəsinin uşaqlığın divarına yapışması tibbdə 

necə adlanır?

110)

 Yumurta hüceyrəsinin spermatazoidlə görüşməsi harada baş verir?111)

 Embrional inkişaf dövründə ektodermanın buynuz səhifəsindən 

göstərilənlərdən hansı differensasiya edər?

112)


Söylənilənlərdən hansı göbək ciyəsinin kompanentlərinə aid edilə bilməz?

113)


 Sagital xəttin istiqaməti hansı bənddə düzgün verilmişdir? 

114)


 Vertikal xəttin istiqaməti hansı bənddə düzgün verilmişdir? 

115)


Yumuşaq hissələri çıxarılmış sümük necə adlanar?

116)


Sümüyün rənginin qara və ya yaşıl rəngdə olması bizə nədən xəbər verər?

117)


Sümüyün rənginin kərpici rəngdə olması bizə nədən xəbər verər?

118)


İnsan orqanizmində kobud-lifli sümük toxumasına harada təsadüf edilir?

119)


Sümüküstlüyündən başlayıb,sümüyə birləşirr)Sümüküstlüyünü sümüklə 

birləşdirir)Söhbət sümük toxumasının hansı törəməsindən gedir?

120)

Yaşlılarda sümüyün tərkibində qeyri-üzvi maddələrin və D vitamininin miqdarının azalması nəticəsində,sümüyün elastik və yumuşaq forma 

alması necə adlanır?

121)

Bəzi nahiyyələrdə sümüküstlüyünün xüsusi adı var)Bu söylənilənə hansı bənd aid edilə bilməz?

122)


 Söylənilənlərdən hansı bəndi sümüyün formasına təsir edən faktorlara aid 

edilə bilməz?

123)

Hansı sümük havalı sümüklərə aid edilə bilməz?124)

Hansı sümük yastı sümüklərə aiddir?

125)

Hansı sümük qarışıq sümüklərə aiddir?126)

Sümükdən üzvi maddələrin çıxarılma prosesi necə adlanar?

127)

Orqanizmdə hansı sümüklər sümüküstlüyündən məhrumdur?128)

Söylənilənlərdən hansı sümüküstlüyünün funksiyasına aid edilə bilməz?

129)

 Sümüklərdə ağrıya duyarlı olan hissə hansıdır?130)

Epifiz diskinin (böyümə xətti)tam yeri haradadır?

131)

Periostla əlaqədar hansı ifadə yalnışdır?132)

Anatomiyanın sümüklərin birləşmələrindən,bağ və oynaqlarından bəhs 

edən bölməsi necə adlandırılır?

133)


Oynaq birləşmələr necə adlanır?

134)


Hansı bənddə lifli sindesmozlara aid misal göstərilmişdir?

135)


Sümüklərarsaı zara hansı sümüklərdə təsadüf edilir?

136)


Sümüklrə arası bağa hansı sümüklər arasında təsadüf edilir?

137)


Söylənilənlərdən hansı sinsarkozlara aid misaldır?

138)


Söylənilənlərdən hansı daimi sinxondrozlara aiddir?

139)


Söylənilənlərdən hansı müvəqqəti sinxondrozlara aid misaldır?

140)


Söylənilənlərdən hansı bənd hemiartrozlara aid misaldır?

141)


 Fəqərə qövsləri arasında olan sarı bağ birləşmələrin hansı növünə aiddir?

142)


 Clavicula haqqında süylənilən hansı fikir yanlışdır?

143)


Scapulanın hansı hissəsi canlı olub onun cismi sayılır?

144)


 İncisura scapulae kürək sümüyünün hansı hissəsində lokalizasiya olunur?

145)


Pollex hansı barmaqdır?

146)


Digitus anularis hansı barmaqdır?

147)


Bilək sümüklərindəki ilk cərgədəki ardıcıl düzülüşü göstərin?

148)


Söylənilən hansı anatomik nahiyyəyə başda rast gəlinmir?

149)


Söylənilən hansı anatomik nahiyyəyə başda rast gəlinmir?

150)


Büzücü əzələlər necə adlanır?

151)


Söylənilənlərdən hansı kəllə qapağı əzələlərinə aiddir?

152)

Gizgah fasiyasının səthi səhifəsindən başlayır,xarici qulaq keçəcəyinin 

qığırdağına birləşir)Söhbət hansı mimiki əzələdən gedir?

153)


M)corrugator supercilii-hansı qrup mimiki əzələlərə aiddir?

154)


Söylənilən hansı mimiki əzələlər qrupuna M)depressor septi nasi aiddir?

155)


Söylənilənlərdən hansı kornea refleksində gözləri örtən əzələdir 

156)


Hansı bənddə m) levator palpebrae superioris-in antoqonisti 

göstərilmişdir?

157)

Mimiki əzələlər qrupuna hansı bənd aid edilə bilməz?158)

Hansı əzələ qulaqaltı vəzin axarı ilə dəlinir?

159)

Hansı bənddə səhf fikir verilmişdir?160)

Söylənilənlərdən hansı boyunun sərhədlərinə aid edilə bilməz?

161)

Söylənilənlərdən hansı boynda yerləşmiş nahiyədir?162)

Söylənilənlərdən hansı boyunun dal nahiyyəsinin yuxarı hüdudunu təşkil 

edir?

163)


Tomson qarının hansı fasiyasına aid edilə bilər?

A) Səthi)

164)

Diafraqmanın funksiyasına söylənilənlərdən hansı aid edilə bilməz?165)

Lig)fundiforme penisin əmələ gəlməsində söylənilənlərdən hansı iştirak 

edə bilər?

166)


Diafraqma yırtığının əmələ gəlməsinə səbəb nə ola bilər?

167)


Diafraqma yırtıqları harada əmələ gələ bilər?

A) Centrum tendineum)

168)

Diafraqmanın ayaqcığının içəri dəstəsini bayır dəstədən ayıran yarıqdan söylənilənlərdən hansı keçər?

169)


Diafraqmanın ayaqcığının içəri dəstəsini ara dəstədən ayıran yarıqdan 

söylənilənlərdən hansı keçməz?

170)

Hiatus aorticus hansı fəqərə bərabərində yerləşir?171)

Hansı canlılarda diafraqma heç olmur?

A) Quşlarda)

172)


Hansı canlılarda diafraqma rudument haldadır?

A) Quşlarda)

173)

Qarının hansı qrup əzələləri qarın basmasını(prelum abdominale)əmələ gətirir?

174)


M)cremasterin əmələ gəlməsində hansı əzələlər iştirak edir?

175)


Əzələ liflərin vətər liflərə keçən yerində linea semilunaris əmələ 

gətirir)Söhbət qarının hansı əzələsindən gedir?

176)

Hansı bağ Kolles bağı adlanır?177)

Caput radii adlanır?

178)

Anulus inguinalis superficialis adlanan dəlikdən qadınlarda söylənilənlərdən hansı xaricə çıxır?

179)


Anulus inguinalis superficialis qarının hansı əzələsinin apanevrozunun 

ayaqcıqları arasında əmələ gəlir?

180)

M)pyramidalisin funksiyası nədir?181)

Qarının daxili fasiyasına hissələrinə söylənilənlərdən hansı aid edilə 

bilməz?

182)


Bu əzələ 1 sm enində vətər atmaları (intersectiones tendineae) adlanan 

köndələn zolaqlar vasitəsi ilə 3-4 yerə bölünmüşdür və enli əzələlərin 

əmələ gətirdiyi yataq içərisində yerləşmişdir)Söhbət qarının hansı 

əzələsindən gedir?

183)

Söylənilənlərdən hansı əzələni qarının enli əzələlərinə aid etmək olar?184)

Söylənilənlərdən hansı əzələni qarının uzun əzələlərinə aid etmək olar?

185)

Qarının əzələləri neçə qrupa bölünür?186)

Regio umbilicalis hansı qarının hansı nahiyyəsinə aid edilə bilər?

A) Epigastrium)

187)


Söylənilənlərdən hansı mesogastriuma aid edilə bilər?

A) Regio abdomınalıs laterialis dextra)

188)

Söylənilənlərdən hansı hypoqastriuma aid edilə bilər?A) Regio laterialis dextra)

189)


Söylənilənlərdən hansı epigastriuma aid edilə bilər?

A) Regio laterialis dextra)

190)

Clavicula haqqında süylənilən hansı fikir yanlışdır?191)

İncisura scapulae kürək sümüyünün hansı hissəsində lokalizasiya olunur?

192)

Scapulanın hansı hissəsi canlı olub onun cismi sayılır?193)

Pollex hansı barmaqdır?

194)

Digitus anularis hansı barmaqdır?195)

Bilək sümüklərindəki ilk cərgədəki ardıcıl düzülüşü göstərin?

196)

Processus coracoideus hansı sümüyə aiddir?197)

Cavitas glenoidalis hansı sümüyə məxsusdur?

198)

Karpal sümüklərin laterialdan mediala doğru anatomik pozisyonu gözönündə bulundurulduğunda,distal grup 3-cü sümük hansıdır?

199)


Ən çox sınığı rast gəlinən karpal sümük aşağıdakılardan hansıdır?

200)


Yerdəyişməsi ən çox görülən karpal sümük hansıdır?

201)

Heç bir oynağa qatılmaz)Os triquetrum’un üzerindedir və vətərin içində yer 

aldığından eyni   zamanda sesamoid sümükdür)Söhbət hansı karpal 

sümükdən gedir?

202)

Spina scapulae haqqında söylənilən hansı fikir yalnışdır?203)

Humerusun cərrahi boynunu sınıqlarında ən çox zədələnən sinir 

aşağıdakılardan hansıdır?

204)


Radius aşağıdakı sümüklədən hansı ilə oynaq əmələ gətirməz?

205)


Tuberositas ulna"ya hansı əzələ yapışar?

206)


Tuberositas radii"yə hansı əzələ yapışar?

207)


Olecrana yapışaraq sona çatan əzələ hansı bənddə göstərilmişdir?

208)


Cavitas  glenoidealis

209)


Aşağıdakı karpal sümüklərdən hansı distal sırada yer almaz?

210)


Bazu cisminin qırıqlarında ən çox zədələnən arteriya hansı bənddə 

düzgün göstərilmişdir?

211)

Ulna üzərində yer almayan hissəcik hansı bənddə düzgün göstərilmişdir?212)

Caput radii"nin ulna"dakı incisura radialisdən qurtularaq çıxmasını 

əngəlləyə ən önəmli bağ aşağıdakılardan hansıdır?

213)


Bazu oynağının tormoz aparatını aşağıdakılardan hansı təşkil etməz?

214)


Kürək oymasının üstündən çəkilir ,oymanı dəliyə çevirir və bəzən 

sümükləşir)Söhbət hansı bağdan gedir?

215)

Söylənilənlərdən hansı körpücük-kürək oynağına aid edilə bilməz?216)

Söylənilənlərdən hansı körpücük-kürək oynağına aid bağdır?

217)

Söylənilənlərdən hansı körpücük-döş oynağına aid edilə bilməz?218)

Bazu oynağı haqqında söylənilən hansı fikir yalnışdır?

219)

Mil sümüyü hansı sümüklərlə oynaq əmələ gətirməz?220)

Orqanizmdə ən çox çıxığı müşahidə edilən oynaq hansı bənddə düzgün 

göstərilmişdir?

221)


Orqanizmin ən azad oynağı hansı bənddə düzgün göstərilmişdir?

222)


Içindən vətər keçən yeganə oynaq hansı bənddə düzgün göstərilmişdir?

223)


Processus transverses harada yerləşir?

224)

Fəqərənin ən həcimli hissəsi hansıdır?

225)

1-ci və 2-ci boyun fəqərələri funksional baxımdan necə fəqərələrdir?226)

Neçənci boyun fəqərələrin haçaları birləşir və üzərində zəif şırımlar qalır?

227)

Neçənci boyun fəqərəsi vertebrae prominens adlanır?228)

Neçənci vertebrae  thoracical cismi ilə arxa çıxıntı arasında 90 lik bucaq 

əmələ gətirir?

229)


Facies auriculares hansı sümük üçün xarakterikdir?

230)


Corpus costae  ilə collum costae arasında nə yerləşir?

231)


Costa prima haqqında hansı əlamət yanlışdır?

232)


Incisura jugularis harda yerləşir?

233)


Discus intervertebrale-nin mərkəzi hissəsi necə adlanır?

234)


Quraşdırma oynaqlara aiddir ?

235)


Sümüküstlüyü hansı funksiya daşımır?

236)


Sümuk iliyinin latinca adı nədir?

237)


Onurğa  kanalını ortən periossteum necə adlanır?

238)


Xovlu qisa ve ya ))) ? 

239)


Sidik- cinsiyyet sefhesi ))) adlanir?

240)


#VALUE!

241)


))) …)Ruseym vereqelerinin emele gelmesi ?

242)


Sümükləri xaricdən nə örtür?

243)


……… kəllə sümüklərinin aralarında əmələ gəlir?

244)


Aşağıdakılardan hansı oynağın əsas elementinə aid deyil?

245)


Onurga neçə fəqərədən təşkil olunmuşdur?

246)


Hansı bağ Gimbernati bağı adlanır?

247)


Qabırğa boynunun qabırğa cisminə keçən yerində nə əmələ gəlir?

248)


Humerus  haqqında hansı fikir yalnışdır?

249)


Scapula-nın ön səthi nə adlanır?

250)


Aşağıdakılardan hansı bəndi daxili  kişi cinsiyyət üzvlərinə aid etmək 

olmaz?


251)

Xayaların qasıq kanalından enib xayalığa enməsi nə zamana təsadüf 

edilir?

252)


Açağıdakı hansı bənddə verilmiş törəmə Müller axacağının kranial ucunun 

rudment halda qalığıdır?

253)

Qıvrım borucuqların daxili epitel qatı necə adlanır?254)

Aşağıdakı hansı bənddə"Sertoli"hüceyrələrinin funksiyası düzgün 

göstərilmişdir?

255)


Aşağıdakı hansı bənddə verilmiş borucuqların mənfəzi çox geniş 

olub,"toxum ambarı"sayılır?

256)

Xayanın hansı qişasının infeksiyalaşması hidroselə səbəb olar?257)

Aşağıdakılardan hansı soyuqda xayalığın dərisinin qalınlaşmasını təmin 

edər?

258)


Hansı bənddə "Leydiq"hüceyrələrin funksiyası haqqında doğru fikir 

verilmişdir?

259)

Aşağıda göstərilmiş hansı törəməyə toxum ciyəsinin daxilində rast gəlinməz?

260)


Aşağıdakı hansı bənddə xayaların inkişaf anomaliyası düzgün 

göstərilməmişdir?

261)

Kişi sidik kanalı gedişi əsnasında hansı nahiyyələrdə daralmalar əmələ gətirməz?

262)


Prostat vəzinin hansı hissəsi yaşlılarda böyüyərək sidik buraxmanın 

çətinləşməsinə səbəb olur?

263)

Verilmiş hansı bənd toxum kisəciyi haqqında yalnış fikirdir?264)

Aşağıdakı hansı bənddə qadınlardakı uşaqlıq borusunun qarın ucuna 

müvafiq hesab olunan törəmə göstərilmişdir?

265)


Qadının sidik kanalı ilə kişi sidik kanalı arasındakı fərqə söylənilənlərdən  

hansı aid edilə bilər?

266)

Hamiləliyin neçənci ayında xayalar qasıq kanalının dərin halqası səviyyəsində olur?

267)


Aşağıdakılardan hansı qadınlarda vaginanın analoqudur?

268)


Aşağıdakılardan hansı böyrək daşlarının sidik kanalında ən çox ilişdiyi 

yerdir?


269)

Kovper vəzləri-gl bulbourethralis sidik kanalının hansı hissəsində yerləşir?

270)

Kovper vəzləri-gl bulbourethralis-in axarları sidik kanalının hansı hissəsinə açılır? 

271)

Aşağıdakılardan hansı hər iki cinsdə sidik kanalının ən dar hissəsi sayılır?

272)

Aşağıdakılardan hansı qadınlarda qızlıq pərdəsinin analoqudur?273)

Aşağıdkılardan hansı xaricdən daxilə doğru toxum ciyəsinin qişalarını 

düzgün əks etdirir?

1)Daxili toxum fassiyası , 2, Xarici toxum  fassiyası)3) Xayanı qaldıran 

əzələ fassiyası, 4) Xayanı qaldıran əzələ 

274)


Verilmiş hansı bənd orta böyrəyin rudment halda qalmış qalığı hesab 

olunur?


275)

Verilmiş hansı ifadə düzgündür?

276)

Aşağıdakılardan hansı bəndi xarici qadın cinsiyyət orqanlarına aid etmək olmaz?

277)


Yumurtalıq haqqında söylənilən hansı fikir yalnışdır?

278)


Follikul epitelinin bir qismi bir nöqtədə toplaşaraq yumurtaya məxsus 

təpəcik əmələ gəlir,bu təpəciyin üzərində yumurta yerləşir)Follikulun bu 

hissəsi necə adlanır?

279)


Yumurta hüceyrəsinin hansı hissəciyi rüşeymi ləkə adlanır?

280)


Bu fazadan əvvəl 2-3 gün nisbi sakitlik dövrü olur)Ovulyasiya baş verir və 

sarı cisim formalaşmağa başlayır)Sarı cismin fəaliyyəti artır və selikli qişa 

qalınlaşaraq mayalanmış hüceyrəni qəbul etməyə hazırlaşır)Bu proses 

bizə uşaqlığın selikli qişasının hansı fazasında gedən dəyişiklikləri işarə 

edır?

281)


Qadınlarda klimaks dövrünün başlaması hansı yaşlara təsadüf edir?

282)


Yumurta hüceyrədə mövcud olan rüşeymi qovuqcuq nədir?

283)


Yumurtalığın enməsi prosesinə nəzər salarsaq,yumurtalığın kiçik çanağa 

enməsinin zamanını hansı bənd düzgün əks etdirir?

284)

Corpus luteum haqqında verilənlərdən hansı yalnışdır?285)

Hilum ovarii yumurtalığın hansı hissəsində lokalizasiya edir?

286)

Aşağıdakılardan hansı uşaqlığın fiksasiyasında iştirak etməz?287)

Aşağıdakı hansı bənddə qadın cinsi yollarına aid iltihabi xəstəlik 

göstərilməmişdir?

288)


Uşaqlığın hansı vəziyətdə yerləşməsi zamanı dölün normal inkişafı üçün 

qeyri-əlverişsiz şərait yaranır və hamiləlik abortla nəticələnir?

289)

Uşaqlığın fiksasiyasında ən qüvvətli bağ aşağıdakılardan hansıdır?290)

Duqlas boşluğu haradadır?291)

Yumurtalığın alt ucunu uşaqlığın arxa üzünə bağlayan bağ 

aşağıdakılardan hansıdır?

292)


Aşağıdakılardan hansı bəndi daxili qadın cinsiyyət orqanlarına aid etmək 

olmaz?


293)

Aşağıdakılardan hansı yumurtalığı çanağın divarına asar?

294)

295)


Excavatio rectouterina da abses var isə haradan boşaldılar?

296)


Qızlarda müşahidə edilən qızlıq pərdəsi variasiyalarından hansının 

məhkəmə təbabətində əhəmiyyəti böyükdür?

297)

Aşağıdakılardan hansı qadının hamilə olduğunu isbatlar?298)

Aşağıdakılardan hansı "Bartolin "vəzlərin funksiyası haqqında doğru 

fikirdir?

299)


Aşağıdakılardan hansı koitusda spermanın toplandığı yerdir?

300)


Aşağıdakılardan hansı uşaqlıq yolu dəhlizində yer almaz?

301)


Anatomiya sözünün mənası?


Yüklə 90,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə