Spinal cerrahide anestezi


Anestezi Derinli¤inin MonitörizasyonuYüklə 73,29 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/12
tarix02.01.2022
ölçüsü73,29 Kb.
#1308
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Anestezi Derinli¤inin Monitörizasyonu

Spinal cerrahi anestezisi s›ras›nda fark›ndal›k, kardiyovasküler

ve obstetrik cerrahide oldu¤u kadar s›k karfl›lafl›lan bir olgu de¤ildir.

Yine de, cerrahiye uygun anestezi derinli¤inin sa¤lanmas›, uyanma

testi gerekiyorsa hastan›n uyanma zaman›n›n ayarlanmas› ve hasta-

n›n herhangi bir flekilde cerrahi s›ras›nda fark›ndal›k yaflamamas›

için anestezi derinli¤inin monitörizasyonu oldukça önemlidir. Bunun

en yayg›n ve kolay flekli de, bispektral indeks (BIS) monitörizasyonu-

dur.  BIS monitörizasyonu, Aspect Medical Systems taraf›ndan gelifl-

tirilen algoritmik bir sistemdir. Hastan›n aln›na yerlefltirilen 4 elektrot-

lu bir banttan elde edilen elektroensefalogram (EEG) ve elektromyog-

ram (EMG) sinyallerinin istatistiksel analizi sonras› birimsiz bir say›

olarak monitöre yans›t›lmas›d›r. 

bolum19.qxp  4/9/11  7:09 PM  Page 197
198

Lomber Dejeneratif Disk Hastal›¤› ve Dinamik Stabilizasyon

19- SPİNAL CERRAHİDE ANESTEZİ

Bu ölçümün 80’in üzerinde olmas›, hastan›n uyan›k oldu¤unu

gösterirken cerrahi anestezi için hedef de¤erler 40-60 aras›d›r. BIS

monitörizasyon de¤eri “0” olarak ölçülmüfl ise, isoelektrik beyin ak-

tivitesi olarak kabul edilmektedir. Bispektral indeks monitörizasyo-

nu, analjezi derinli¤ini ölçmedi¤i gibi a¤r›l› uyar›ya yan›t olarak

görülen hareket veya hemodinamik cevaplar› da öngörememekte-

dir


(21)

Yap›lan farkl› çal›flmalarda, BIS monitörizasyonunun anestezis›ras›nda fark›ndal›¤› % 82’ye kadar varan oranlarda azaltt›¤›,

özellikle TIVA uygulamalar›nda kullan›lan anestezik ilaç miktar›n›,

ekstübasyon süresini ve anestezi sonras› bak›m ünitesi (PACU)’

nden taburculuk süresini azaltt›¤›, ayr›ca perioperaif respiratuar

komplikasyonlar› ve PACU’da hastan›n yeniden entübe edilme

oranlar›n› düflürdü¤ü gösterilmifltir

(22)

. Yine de, BIS kullan›m›n›n ma-liyeti, hasta fark›ndal›¤›n›n maliyet üzerindeki etkileri, anestezik

ilaç kullan›m›n›n azalt›lmas› ve bunun hem maliyet hem de hasta

mortalite ve morbiditesi üzerine olan uzun süreli etkileri üzerine

kontrollü randomize çal›flmalar›n yap›lmas› gerekmektedir.

Yüklə 73,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə