Spinal cerrahide anestezi


‹ntraoperatif Omurilik MonitörizasyonuYüklə 73,29 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/12
tarix02.01.2022
ölçüsü73,29 Kb.
#1308
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
‹ntraoperatif Omurilik Monitörizasyonu

Spinal cerrahi s›ras›nda, özellikle mekanik kompresyon ve/ve-

ya vasküler gerilmeye ba¤l› olarak nöral yap›larda geliflen iskemi-

ye ba¤l› olarak omurilikte nörolojik hasar oluflabilmektedir. Bu du-

rumun önüne geçilmesi, erken teflhis edilmesi ve buna neden olan

durumun erken geri çevrilmesi için intraoperatif omurilik monitöri-

zasyonu yap›labilmektedir. 

‹ntroperatif somatosensoriyel uyar›lm›fl potansiyeller (SSEP), mo-

tor fonksiyon indeksini gösterir ki vasküler hasarlar lateral kortikos-

pinal ve dorsal spinoserebellar yollar› etkileyerek motor disfonksi-

yonuna veya kayba neden olabilmektedirler

(23)


. Bu uygulama s›ra-

s›nda, ekstremitelerdeki periferik sinirler stimüle edilmekte, skalpe

yerlefltirilen elektrotlar yard›m›yla uygun kortikal bölgelerden elde

edilen sinyaller kaydedilmekte ve okunmaktad›r

(24)‹ntroperatif somatosensoriyel uyar›lm›fl potansiyeller (SSEP) öl-çümü s›ras›nda anestezinin stabilitesi ve derinli¤i, hemodinami,

kan hacmi, omurilik kan ak›m otoregülasyonu ve s›cakl›k takibi

önemlidir çünkü SSEP de¤erleri birçok faktöre ba¤l› olarak de¤iflik-

likler göstermektedir. 

‹nhalasyon anestezik ajanlar›ndan halothan, enfluran, isofluran

ve sevofluran›n doza ba¤l› olarak SSEP amplitüdlerini artt›rd›¤› ve

gecikmeyi (“latency”) uzatt›¤› gösterilmifltir

(25)


. ‹nhalasyon ajanlar›y-

la kullan›lan opioidlerin ise; EEG amplitüdü üzerinde etkileri mini-

mal iken, SSEP gecikmelerini artt›rabilmektedir. Bununla beraber,

ameliyat sonras› a¤r› kontrolü veya kronik a¤r› tedavisi için uzun

süreli olarak uygulanan intratekal morfinin, SSEP üzerine herhangi

bir etkisi yoktur

(26)

. NMDA antagonisti olan ve anestezik etkisininyan›nda çok etkili bir analjezik olan ketamin kortikal, SSEP ampli-

tüdlerini belirgin olarak artt›rmaktad›r

(27)Etomidat ise; hem amplitüdü hem gecikmeyi artt›r›rken, thio-penthal her ikisini de düflürmekte, midazolam ise amplitüdü etkile-

mezken gecikmeyi artt›rmaktad›r

(28)

. Kas gevfleticiler; SSEP’yi etkile-mezler hatta kaslara ba¤l› artifaktlar› elimine ederek elektrik inter-

feranslar› azalt›p, ölçümü daha optimum hale getirirler. 

Epidural ya da intratekal (iv de¤il) lokal anestezikler ise, SSEP ge-

cikmesini artt›r›rlar ve omurilik iletimini do¤rudan etkiledikleri için kon-

traendikedirler

(29)


. Hastan›n yafl› ve ameliyat öncesi nörolojik durumu

bu ölçümleri etkilerken serebral palsi, miyelomeningosel, Friedrich

ataksisi ve di¤er periferik hastal›klar›n varl›¤›nda yüksek de¤iflkenlik

ve zay›f amplitüdler kaydedilmektedir. SSEP kayd› s›ras›nda, hemodi-

namik aç›dan stabil normotermik bir hastada, amplitüddeki % 50’lik

bir düflüfl ve/veya 2 milisaniye ya da % 10’luk bir gecikmede art›fl

omurilikte bir hasar›n göstergesi olarak kabul edilmektedir

(30)


.Yüklə 73,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə