Spinal cerrahide anesteziYüklə 73,29 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/12
tarix02.01.2022
ölçüsü73,29 Kb.
#1308
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Anestezinin ‹damesi

Spinal cerrahide, nas›l bir anestezi idamesinin uygulanaca¤›na

dair s›n›rlar› kesin olarak belirlenmifl bir yaklafl›m olmasa da, totalintravenöz anestezi

(TIVA) ve inhalasyon anestezisi olmak üzere iki

yöntem esast›r. 

Total intravenöz anestezi

(TIVA)’de, anestezi indüksiyonunu ta-

kiben bir anestezik ajan (genellikle propofol 100-200 mcg/kg/dk)

ve bir analjezik ilaç (genellikle opioid türevleri, remifentanil 0,2-0,5

mcg/kg/dk, morfin 0,5-10 mg/st, fentanil 0,02-0,2 mcg/kg/dk) iv

infüzyon olarak verilmektedir. Genellikle TIVA’n›n özellikle hemodi-

namik aç›dan daha stabil bir anestezi ve kolay titrasyon sa¤lad›¤›

kabul edilmektedir. Ayr›ca, somatosensoriyel uyar›lm›fl potansiyel

(SSEP) ve motor uyar›lm›fl potansiyel (MEP) kullan›m›n›, inhalasyon

anestezisine göre daha az etkiledi¤ini gösteren çal›flmalar da yay›m-

lanm›flt›r.

(19)


Bunun yan›nda, özellikle maliyetinin daha yüksek olmas›, her

hastada inhalasyon ajanlar›n›n MAC de¤eri gibi, mutlak say›sal bir

etkin doz göstergesinin olmamas›, uyanma (“wake-up”) testini yavafl-

latmas›, güvenilir bir venöz girifl olamamas› (pozisyon verilmesi s›ra-

s›nda damar yolunun ç›kmas›, 3 yollu muslu¤un kapal› olarak unutul-

mas› vb.) durumunda yetersiz anestezi uygulanmas› ve hastan›n ope-

rasyon s›ras›nda fark›ndal›k yaflamas› gibi dezavantajlar› vard›r. ‹nhalasyon anestezisinde

ise, volatil anesteziklerden isoflurane,

sevoflurane ve desflurane en s›k kullan›lan ajanlard›r. Bu ajanlar›n in-

traoperatif bir opioid infüzyonuyla kombinasyonu ise ideal bir anes-

tezi sa¤lamaktad›r. ‹ntraoperatif s›v› replasman›, hem kullan›lan ma-

yilerin cinsi hem de miktar› aç›s›ndan kesin bir fikirbirli¤ine var›lama-

m›fl bir konudur. Hastaya yetersiz s›v› replasman› yap›lmas› duru-

munda hipotansiyon, hemodinamik instabilite ve renal yetmezlik ge-

liflimi; afl›r› s›v› replasman›nda ise pulmoner ödem ve konjestif kalp

yetmezli¤i geliflimi, doku ödemi, kötü yara iyileflmesi, dilusyonel ane-

mi, koagülopati, gastrointestinal motilitenin geç kazan›lmas› gibi

komplikasyonlar ortaya ç›kmaktad›r

(20)

. Klasik yaklafl›mda hastan›nameliyat öncesi açl›¤› 3 saat içinde giderilmekte ve saatlik bazal ih-

tiyac› ile birlikte kanama ve idrar ile hesaplanan kayba, cerrahinin

flekline göre 2-10 ml/kg/st’ye varan bir üçüncü boflluk kayb› hesap-

lanarak eklenmekte ve özellikle uzun süren ameliyatlarda ciddi mik-

tarda iv mayi kullan›lmaktad›r. Daha güncel olarak, 4 ml/kg/st’lik

bir bazal infüzyonla beraber kan kayb› ve üriner ç›k›fla göre ayarla-

nan 250 ml’lik kristalloid mayi yüklemeleri ve daha erken bafllanan

kolloid,  özellikle dengeli tuz solüsyonu içindeki % 6 hetastarch, flek-

lindeki bir yaklafl›m yayg›nlaflmaktad›r. Yüksek hacimde kolloid kul-

lan›m›n›n özellikle koagülopati geliflmesine neden olmas› fleklinde bir

kayg› varsa da böyle bir durum kesin olarak gösterilememifltir.Yüklə 73,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə