Spinal cerrahide anesteziYüklə 73,29 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/12
tarix02.01.2022
ölçüsü73,29 Kb.
#1308
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Yüzüstü (Prone) Pozisyon

Spinal cerrahinin anestezik yaklafl›m aç›s›ndan bir di¤er dikkat

edilmesi gereken yönü de, hastan›n yüzüstü pozisyonda olmas›d›r.

Rutin uygulamada, sedye üzerinde anestezi indüksiyonu ve trakea

entübasyonunu takiben hasta yüzüstü pozisyona döndürülmektedir. 

Hasta döndürülürken, anestezisinin yeterince derin olmas›, her-

hangi bir öksürme refleksine veya simpatetik cevaba neden olmay›p

kardiyovasküler aç›dan stabil bir seyir izlenmesi önemlidir. 

‹nstabil servikal ya da torasik spinal hasar› olan hastalar ile entü-

basyona ba¤l› boyun ekstansiyonunun ve anestezi alt›nda pozisyon

verilmesinin yeni bir nörolojik hasar gelifltirme riski olan hastalar,

uyan›k entübasyonu takiben uyan›k olarak yüzüstü pozisyona döndü-

rülmekte ve nörolojik de¤erlendirmeyi takiben anestezi indüksiyonu

yap›lmaktad›r. 

Tüm yüzüstü pozisyonda ameliyat edilmesi gereken hastalarda

vücuttaki bas›nç noktalar›n›n yumuflak flekilde desteklenmesi gerek-

mektedir. Boyun ve eksremiteler nötral pozisyondayken gözler, bu-

run ve genital organlar bask› alt›nda olmamal›d›rlar. Özellikle dik-

kat edilmesi gereken bölgeler ve periferik sinirler; dirsek ve ulnar si-

nir, pelvis ve lateral femoral kutanöz sinir, dizin alt lateral bölgesi

ve komon peroneal sinirlerdir. 

Ayr›ca, karotid-femoral ve aksiler arterle jugular venlerin de ba-

s›ya maruz b›rak›lmamalar› gerekmektedir. Yüzüstü pozisyonun en

belirgin kardiyovasküler etkisi, kardiyak indekste düflüfltür. ‹nferior

vena kava obstrüksiyonu da, kardiyak debiyi düflürerek bu durumu

ortaya ç›karmaktad›r. Bu durum, cerrahi kanamada art›fl› da bera-

berinde getirmektedir. 

Venöz dönüflün obstrüksiyonu, kan›n kalbe dönüflünün vertebral

kolon venöz pleksusu ile olmas›na yol açmaktad›r. Bu venlerin dis-

tansiyonu da kanama art›fl› ile cerrahi saha görüflünün kapanmas›-

na neden olmaktad›r

(4)


Pulmoner fonksiyonlar aç›s›ndan en belirgin de¤ifliklik ise, fonk-

siyonel rezidüel kapasite (functional residual capacity/FRC)’deki

art›flt›r


(5)

. Bunun nedeni, a¤›rl›¤›n dizler ve destekler üzerinde olup

karn›n ve alt gö¤sün düflük bas›nç alt›nda rahat bir flekilde geniflle-

yebilmesidir.

bolum19.qxp  4/9/11  7:09 PM  Page 195196

Lomber Dejeneratif Disk Hastal›¤› ve Dinamik Stabilizasyon

19- SPİNAL CERRAHİDE ANESTEZİ

Oldukça nadir görülmekle beraber sefalosporine karfl› alerjik re-

aksiyon öyküsü olan hastalarda alternatif olarak vankomisin ya da

klindamisin uygun antibiyotiklerdir.

Yüklə 73,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə