Strixinin və sekurinin hansı duzları tibb təctübəsində işlənir?Yüklə 94,7 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix07.01.2017
ölçüsü94,7 Kb.
#4997

s

sual


1

Strixinin və sekurinin hansı duzları tibb təctübəsində işlənir? 

2

Beroksanın brend adı nədir?3

Aşağıdakı preparatlardan hansının miqradı təyini polyaroqrafiya ilə 

aparılır?

4

İntenkordin preparatının miqdarının susuz titrləmə üsulu ilə təyini onun tərkibində olan hansı qrupla əlaqəlidir?

5

Beroksanın  miqdarı təyini üçün hansı üsul təklif olunur?6

Xroman törəmələrinə hansı aiddir?

7

Bunlardan hansı 5-nitroimidazol törəməsidir?8

Naftazinin Beynəlxalq  Patentsiz adı nədir?

9

Kromalin natriumun brend adı nədir?10

Ftivazidi sintez  etmək üçün hansı dərman maddəsindən istifadə edirlər?

11

Hansı maddə diester formasındadır?12

Platifillin hansı nüvənin törəməsidir?

13

Piraçetamin brend adı nədir?14

Hemodez preparatında N-polivinilpirrolidonun nisbi molekul kütləsi 

neçədir?

15

Bunlardan hansi izonikotin turşusunun torəməsidir?16

Tropan torəmələrində hansı steroquruluş daha çox rast gəlinir?

17

Prozerinin eynilik təyini ucun NS-də hansı reaksiyadan istifadə olunur?18

Atropin-sulfatda hansı səciyyəvi qatışığın olmasına yol verilmir?

19

Platifilin hansı bitkidə vardır?20

Platifilinin eynilik təyini üçün əsasən hansı reaktivdən istifadə olunur?

21

Platifillin hidrotartrat  hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?22

Tropasin hansı turşunun mürəkkəb efiridir?

23

Strixnin və sekurinin hansı duzları tibb təcürbəsində işlənir?24

Pirrolizidin hansı halqaların kondensləşməsi nəticəsində əmələ gəlir?

25

Kondensləşmiş heterotsiklik  nüvələrə hansı aiddir?26

N-polivinilpirrolidon  törəmələrindən olan preparatlar tibbdə hansı 

məqsədlə işlənir?

27

Pirrolizidin törəməli alkaloidlərin quruluşunun əsasını hansı törəmə təşkil edir?

28

Platifillinin hidrotartratin susuz mühitdə titrləməsində hansı titrant istifadə olunur? 

29

Neodikumarinin Beynəlxalq patentsiz adı hansıdır?30

Serotonin hansı duz şəkilində istifadə olunur?

31

Serotonin hansı xəstəlikdə istifadə olunur?32

Vanilinin HCl turşusu ilə məhlulu təsirindən rezerpin hansı rəngə boyanır?

33

Rezerpinin NS-də miqdarı təyini hansı usulla aparılır?34

Qifotu bitkisindən alınan alkaloid  hansıdır?

35

Neodikumarin hansı vitaminin antivitaminidir?36

Farmakoloji təsirinə görə yohimbinə oxşar maddə hansıdır?

37

Hansı 5 nitrofuran törəməsi sidik yollarının infeksiyalarında uroantiseptik kimi işlənir?

38

Aymalin hansı dalğa uzunlugunda maksimum şua udmaya malikdir?39

Vinkristin və vinbilastin hansı təsirə malikdir?

40

Atropinin alınması üçün əsas xammal kimi hansı bitkinin kökündən istifadə olunur?

41

Metamizol-natriumun parçalanması nəticəsində hansı maddə alınır?42

Fizostiqmin hansı heterosikliklin törəməsidir?

43

Fizostiqmin salisilatın miqdarı təyini nə ilə aparılır?44

Prozerinin Beynəlxalq Patentsiz adı hansıdır?45

Prozerinin miqdarı təyini üçün hansı üsuldan istifadə olunur?

46

Sekurinin və strixnin hansı siyahı üzrə saxlanılır?47

Fizostiqmin salisilatın sitetik bənzəri hansı maddədir?

48

Fizostiqmin kimyəvi təbiətinə görə ezorolin ilə hansı turşunun esteridir?49

Sekurinin kimyəvi qurluşuna görə nəyin törəməsidir?

50

Neodikumarin hansı heterotsiklik nüvənin törəməsidir?51

Rezerpin nəyin törəməsidir?

52

Neodikumarinin alınmasında istifadə olunan maddələri göstərin?53

Strixnin molekulu neçə həlqənin birləşməsindən əmələ gəlmişdir?

54

Sekurinin molekulunda olan lakton həlqəsi neçə üzlüdür?55

Müxtəlif elementlərin atomlarından ibarət qapalı zəncirli üzvü birləşmələr 

necə adlanır?

56

Furan nüvəsi neçə uzlu heterotsiklik birləşmədir?58

O2 heteroatomlu heterostsiklik nüvə hansıdır?

59

5 nitrofuran törəmələrinin ümümi təyinatı nə ilə əlaqədardır?60

Polyarizə olunmuş şuanı həm sola həm də sağa firladan izomer necə 

adlanır?

61

Xinin oksidləşdikdə izomerləşərək hansı maddə əmələ gəlir?62

Xinini KOH-in amil spirtindəki məhlulu ilə qızdırdıqda neçə izomer qarışığı 

alınır?

63

Xinin preparatının spirtli məhlulunu H2SO4 və yodun spirtdəki məhlulu ilə qızdırdıqda əmələ gələn kristallarıntərkibi hansıdır?

64

Xinqaminin eynilik təyinatı hansı turşu ilə aparılır?65

Xiniofonu duru HNO3 ilə qızdırdıqda xaric olan buxar hansı rəngdədir?

66

Xiniofonun sulu məhlulu FeCl3-lə hansı rəngli çöküntü verir?67

Xiniofunun NS-də miqdarı təyini hansı üsulla aparılır?

68

Xininin  hansı inyeksiya məhlulu aseptik şəraitdə hazırlanır?69

Fenotiazin törəmələrinin sintezi üçün ilkin maddə kimi hansı istifadə 

olunur?

70

NO-spanın 2%-li məhlulunun NS-də miqdarı təyini hansı üsülla aparılır?71

Göstərilən quruluş hansı heterosiklə aiddir?

72

Reduksiya olunduqdan sonra hansı benzodiazepin törəməsi azoboya əmələ gətirir?

73

Kinə ağacinin tərkibində olan alkaloidlərin hansı sağ izomerdir?74

Xinin və xinidində olan xinolin nüvəsində olan radikalı göstərin?

75

Sinxoninlə xininin fərqi nədir?76

H2SO4-lə turşulaşdırılmış etanoldakı xinin məhlulu J2-un spirtli məhlulu ilə 

nə əmələ gətirir?

77

Fenotiazində hansı vəziyyətdə əvəz olunmalar antihistamin,neyroleptik və s.xassələrin meydana çixmasına imkan yaradır?

78

Kombinəolumuş preparat,"Nikoverin hansı maddələrdən ibarətdir?79

Tibbdə işlənən papaverin hansı izoxinolin törəməsidir?

80

Papaverin duzları suda necə həll olunur?81

Qlaucin hansı xassəli maddədir?

82

Qlaucin hidroxlorid hansı turşu ilə qırdırildıqda tez itən yaşıl rəng verir?83

Fenotiazin törəmələrinin bromlu su ilə oksidləşməsi nəticəsində hansı 

məhsullar əmələ gəlir?

84

Göstərilən maddələrdən hansı tetrahidroizoxinalin törəmələridir?85

Tibbi preparat olan kotarnin-xloridin alınmasında hansı maddə istifadə 

olunur?

86

Göstərilən preparatlardan hansı 8 oksixinolinin törəməsidir?88

Pafillin preparatı hansı maddələrdən ibarətdir?

89

İmidozol törəməsi olan preparatı göstərin?90

Piridostiqmin preparatının Beynəlxalq Patentsiz adı nədir?

91

Bu preparatlardan hansı yüksək temperatura davamlıdır?92

Xinin preparatının acı dada malik olması hansı əlaqədardır?

93

Pilokarpini qələvi ilə qızdırdəqda alınır?94

Pilokarpini almaq üçün ilkin maddə kimi nə götürülür?

95

Turş muhitdə hidrogen-perroksid və K2Cr2O7-la pilokarpin hansı rəng verir?

96

5 üzlü lakton həlqəsi üçün  səciyyəvi reaksiya?97

Pilokarpin hidroxlorid Leqal sınağı zamanı hansı rəng verir?

98

Aseklidinin sintezində ilkin maddə kimi götürülür?99

Aseklidinin eynilik təyinində H2SO4 əlavə etdikdə nə alınır?

100

Aseklidinin infeksiya məhlulunun miqdarı analizi aparılır?101

Preparatlardan hansı imidozol törəmələrinə aiddir?

102

Purin törəməli alkakoid preparat hansıdır?103

Purin törəməsi olan metabolit hansıdır?

104

Purin nüvəsinin əsasını nə təşkil edir?105

Ksantin törəmələri daha çox hansı formaya tərəf meyl edir?

106

Kofein,teofillin,teobromin bir-birindən nəyə görə fərqlənir?107

Metilləşmiş törəməsi olan maddə hansıdır?

108

Çay tozundan və qırıntılarından sintez olunan maddə hansıdır?109

Kofeinin alınmasında istifadə olunan üsul hansıdır?

110

Hansı maddələrin iştirakı ilə kofeinin suda həll olması artır?111

Kofeini qələvi mühitdə qızdırdıqda nə alınır?

112

Purin törəmələri üçün səciyyəvi reaksiya hansıdır?113

Mureksid sınağı zamanı kofein hansı rəngi verir?

114

Kofein tanın məhlulu ilə nə əmələ gətirir?115

Kofeinin təmizlik təyinində alkaloidlərin qarışığı nə ilə yoxlanılır?

116

Preparatlardan hansı zəif əsasi xassələrdir və mineral turşularla duz vermir?

117


Teobrominin əsası xassəsi nə ilə əlaqədardır?

118


C16H18ClN3.3H2O hansı maddənin formuludur?

119


Bu preparatın tərkibində sulfamid qrup var?

121


Rivanolun miqdarı təyini nə ilə aparılır?

122


Rivanolun eynilik təyinində diazonium duzunun əmələ gəlməsi nə ilə 

əlaqədardır?

123

Benzonalin miqdarı təyini aparılır? 124

Benzonal hansı nüvənin törəmələrinə aiddir? 

125

Purin qrupu alkaloidləri yarımsintez usulu nədən alınır?126

Dragendrof reaktivi hansıdır?

127

Pikrin turşusu məhlulu hansı rəng çöküntü verir?128

Qatı H2SO4 ilə formaldehid məhlulu necə adlanır?

129

Alkaloidlərin varlığını təyin etmək üçün hansı reaksiyalardan istifadə olunur?

130


Bu reaktivlərdən hansı alkaloidlərin varlığını təyin etmək üçün xüsüsi 

reaksiyadır?

131

Tropan alkaloidləri üçün  səciyyəvi reaksiya hansıdır?132

Susuz mühitdə titrləmə zamanı hansı maddə işlənir?

133

Alkaloid əsasları həll etmək üçün hansı maddə götürülür?134

Sititonun miqdarı təyini aparılır?

135

Sititonun miqdarı təyinində indikator kimi götürülür?136

Fotokalorimetrik üsulla alkaloidlərin təyini nəyə əsaslanır?

137

Sitizin məhlulu CO(NO3)2-la hansı rəngi verir?138

Sitizinin eynilik təyini zamanı FeCl3-lə hansı reaksiyanı verir?

139

Sititon məhlulunu hazırladıqda sabitləşdirici kimi nə əlavə olunur?140

Paxikarpin hidroyodidin miqdarı təyini aparılır?

141

Atropinin alınmasında ilkin maddə kimi götürülür?142

Atropin-sulfatın infeksiya məhlullarını sabitləşdirmək üçün nə əlavə 

olunur?

143


Atropin-sulfatın eynilik təyinində Vitali-Moren reaksiyası zamanı hansı rəng 

alınır?


144

Atropin sufatın təmizlik təyinində hansı maddənin olmasına yol verilmir?

145

 Atropin sulfat pekrin turşusu ilə hansı rəng verir?146

Atropin sulfatın 0.1%-li infeksiya məhlulunun miqdarı təyini aparılır?

147

Skopolamin hidrobromidin təmizlik təyini nə ilə yoxlanılır?148

Skopolamin-hidrobromidin miqdarı təyini aparılır?

149

Sənayedə kokain nədən alınır?150

Ekqonin nədən alınır?

151

Kokainin üzərinə KMnO4 əlavə etdikdə alınır? 152

Kokaninin üzərinə H2SO4 və H2O əlavə edib qızdırdıqda alınır?

153

Kokain məhlulunda truksulinlər olduqda nə baş verir?154

Homatropinin alınmasında ilkin maddə kimi götürülür?

155

Homotropini HgCl2 ilə qızdırdıqda nə baş verir?156

Homotropinin eynilik təyinində J2 məhlulu ilə hansı rəng alınır?

157

Homotropində alkaloidlərin qatışığı nə ilə yoxlanılır?158

Tropacinin tabletlərdə miqdarı təyini aparılır?

159

Platifillin hidrotartrat Mayer reaktivi ilə hansı rəng verir?160

0,2%-li platifillin məhlulunun miqdarı təyini aparılır?

161

Platifillin sabunlaşma nəticəsində verir?162

Xinin duzlarını O2-li turşularla qızdırdıqda hansı zəhərli maddə əmələ 

gəlir?

163


Xinin preparatları üçün səciyyəvi reaksiya?

164


Xininin miqdarı təyini aparılır?

165


Xloridin Mayer reaktivi ilə hansı çöküntünü verir?

166


Xloridin nə üçün uzunmüddətli istifadə edilmir?

167


Salsolin hidroxlorid fenol hidroksilinə görə hansı rəngi verir?

168


Salsolin hidroxlorid diazonium duzları ilə hansı rəngi verir?

169


Kotarnin xloridin miqdarı təyini aparılır?

170


Papaverin hidroxlorid qatı H2SO4 ilə qızdırıldıqda hansı rəng alınır?

171


Papaverin hidroxlorid qatı H2SO4 ilə qızdırıldıqda alınır?

172


Benzilizoxinolin törəməsi olan preparat?

173


Papaveri hidroxloridin miqdarı təyini aparılır?

174


Benzilimidazol törəməsi olan preparat?

175


Dibazol molekulunda əsas təsiredici hissə?

176


Dibazol peryodid hansı rəngdədir?

177


Dibazol hansı farmakoloji təsirə malikdir?

178


Spazmolitin preparatının miqdarı təyini aparılır?

179


No-spa preparatının B.N.-da adı adlanır?

180


Tiryəkdə hansı alkaloidlər var?

181


Tiryəkdə morfinan törəməli alkaloidlər hansə şəkildə olur?

182


Sənayedə xammal alınır?

183


Xaş-xaş qozalarından morfini almaq üçün istifadə edilir?

184


O2 heteroatomlu heterostsiklik nüvə hansıdır?

185


Felinq reaktivi ilə rutinin tərkibində nə təyin olunur?

186


Kotarnin xloridin miqdarı təyini aparılır?

187


Kondensləşmiş heterotsiklik nüvələrə hansı aiddir?

188


Atropin sulfatı kalium bixromatlə qızdırdıqda hansə maddə xaric olur?

189


Vitali-Moren reaksiyası əsasən hansı heterotsiklik nüvənin törəmələrinin 

təyini üçündür?

190

Heterotsiklik birləşmələrdən antimetabolit təsirə malik preparat hansıdır?191

Polivinilpirrolidon törəmələrinin hansı preparatı toz şəklində buraxılır?192

Fenilbutozon hansı heterotsiklik birləşmə olan preparatın Beynəlxalq 

Patentsiz adıdır?

193


Sidnonimin törəmələrinə hansı preparat aiddir?

194


Kokainin eynilik təyini NS-ə əsasən hansı reaktiv və ya reaksiya ilə 

aparılır?

195

Litium-nikotinat neçə faizli məhlul şəkilində buraxılır və nə məqsədlə işlənir?

196


İndometacinin digər ticari adı nədir?

197


İndometasin farmakoloji təsirinə görə hansı qrup dərmanlara aiddir?

198


Tsiklodolun Beynəlxalq Patentsiz adı hansıdır?

199


İntenkordin hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

200


Tropan hansı halqalardan yaranmış heterotsiklikdir?

201


Beroksan hansı təsirə malikdir?

202


Pastinaca sativa bitkisinin meyvələrindən alınan furokumarin törəmərsi 

hansıdır?

203

Fizostiqmin hansı turşunun duzu şəkilində istehsal olur?204

Talleyoxin sınağı əsasən hansı heterotsiklik nüvənin törəmələrinin təyini 

üçün istifadə olunur?

205


Litium-nikotinat neçə faizli məhlul şəkilində buraxılır və nə məqsədlə 

işlənir?


206

Salsolin hidroxlorid diazonium duzları ilə hansı rəngi verir?

207

Təmizklik təyini zamanı apoatropinin olmasına yol verilmir? 208

Mannit məhlulunun hazirlanmasında istifadə olunur?

209

Dibazol nəyin törəməsidir?210

Təbii şəkildə morfini almaq üçün istifadə olunan reaktiv hansıdır?

211

Təbii şəkildə morfini almaq üçün xaşxaş bitkisinə hansı  reaktivlə təsir edirlər?

212


Hansı maddələr tiryəkin tərkibində mekonatlar şəklində toplanır? 

213


Drotaverin hidroxlorid hansı preparatın tərkib hissəsidir? 

214


Xinin preparatının miqdarı təyini zamanı istifadə olunan üsul hansıdır? 

215


Homotropində  alkaloidlərin qarışığını hansı maddə ilə yoxlayırlar 

216


 Preparatlardan hansı kəhrəba aldehidindən alınır? 

217


Skopolamin preparatının təmizlik təyini istifadə olunan maddə hansıdır?

218


Fotokalorimetrik üsulu ilə atropin sulfatın necə faizli məhlulunun miqdarı 

təyını aparılır?

219

Preparatlardan hansının tərkibində apoatropinin olmasına yol verilmir? 220

Mannit məhlulunun hazirlanmasında istifadə olunur?

221

Mannitin polyarimetrdə xususi firlatması nə qədərdir?222

Bu reaktivlərdən hansı  mannitin eynilik təyinində istifadə olunur? 

223

Ana südünün tərkibində laktulozanın miqdarı nə qədərdir? 224

6%-lı Dekstran məhlulunun PH-ı nə qədərdir?

225

Pb(CH3COO)2 məhlulu hansı preparatın təyinində reaktiv kimi istifadə olunur? 

226


O2 heteroatomlu heterostsiklik nüvə hansıdır?

227


Fenotiazində hansı vəziyyətdə əvəz olunmalar antihistamin,neyroleptik və 

s.xassələrin meydana çixmasına imkan yaradır?

228

Ferroseron spektrdə hansı rəngdə dalğa uzunluğu verir? 229

Tərkibində S qurupu olan preparat hansıdır? 

230

Preparatlardan hansının eynilik təyinində Leqal reaksiyasıdan istifadə olunur? 

231


Bu preparatlardan  hansının fəallığı NO qrupu ilə əlaqədardır? 

232


 Na-nitroprusidin asetat turşusu ilə qarşılıqlı təsiri zamanı bənövşəyi rəngin 

alınmasina səbəb hansı qurup aniondur?

233

Mannit məhlulu necə faizlidir? 234

Etibarlı klinik praktikası BS-də ingilis dilində adı nədir? 

235

Aminokapron turşusunun aseton iştirakı ilə miqdarı təyini hansı üsulla aparılır? 

236


Pensilaminin miqdarı təyinində indikator kimi götürülür?

237


Sisteinin yodometriya iləmiqdarı təyinində titrləmə hansı rəng alınana kimi 

aparılır?

238

Hansı preparatın tərkibində apoatropinin olmasına yol verilmir? 239

Mannit məhlulunun hazirlanmasında istifadə olunur?

240

Təmizklik təyini zamanı apoatropinin olmasına yol verilmir? 241

Mannit məhlulunun hazirlanmasında istifadə olunur?

242

6%-lı Dekstran məhlulunun PH-ı nə qədərdir?243

Pb(CH3COO)2 məhlulu hansı preparatın təyinində reaktiv kimi istifadə 

olunur? 

244


#VALUE!

245


Homotropində  alkaloidlərin qarışığını hansı maddə ilə yoxlayırlar 

246


Maddələrdən hansının tərkibində S qurupu var? 

247


Mannitin polyarimetrdə xususi firlatması nə qədərdir?

248


Bu reaktivlərdən hansı  mannitin eynilik təyinində istifadə olunur? 

249


Pastinaca sativa bitkisinin meyvələrindən alınan furokumarin törəmərsi 

hansıdır?

250

Fizostiqmin hansı turşunun duzu şəkilində istehsal olur?251

 Hansı maddənın  təmizklik təyini zamanı apoatropinin olmasına yol 

verilmir? 

252


Mannit məhlulunun hazirlanmasında istifadə olunur?

253


Təbii şəkildə morfini almaq üçün istifadə olunan reaktiv hansıdır?

254


Təbii şəkildə morfini almaq üçün xaşxaş bitkisinə hansı  reaktivlə təsir 

edirlər?


255

  Bu maddələrdən hansı kəhrəba aldehidindən alınır? 

256

Skopolamin preparatının təmizlik təyini istifadə olunan maddə hansıdır?257

Talleyoxin sınağı əsasən hansı heterotsiklik nüvənin törəmələrinin təyini 

üçün istifadə olunur?

258


6%-lı Dekstran məhlulunun PH-ı nə qədərdir?

259


Təmizklik təyini zamanı apoatropinin olmasına yol verilmir? 

260


Fotokalorimetrik üsulu ilə atropin sulfatın necə faizli məhlulunun miqdarı 

təyını aparılır?

261

Peptid təbiətli maddələrə hansı aiddir? 262

Jenerik sözünün dərman vasitəsi ücün mənası nədir? 

263

Hemodinamik məhlullar hazırlamaq ücün hansı molekul kütləyə malik dekstrandan istifadə olunur? 

264


Maddələrdən hansı peptid təbiətlidir? 

265


Dezintoksikasiyaedici preparatları hazırlamaq ücün hansı molekul kütləyə 

malik dekstrandan istifadə olunur? 

266

Talleyoxin sınağı əsasən hansı heterotsiklik nüvənin törəmələrinin təyini üçün istifadə olunur?

267


C2H5(ONO2)3     hansı preparatın formuludur?   

268


Aromatik birləşmələrə OH qurupu daxil etdikdə hansı təsir güclənir? 

269


(CH2)6N4CaCl2 hansi preparatın tərkibidir? 

269


C2H5(ONO2)3 hansı preparatın formuludur? 

270


Kəhrəba aldehidindən alınır? 

271


Tərkibində S qurupu olan preparat hansıdır? 

272


İndikator kimi Penisilamin preparatıda nə götürülür ? 

273


Pensilaminin miqdarı təyinində indikator kimi götürülür?

274


Aminokapron turşusunun aseton iştirakı ilə miqdarı təyini hansı üsulla 

aparılır? 275

Ambroksol  preparatının miqdarı təyini zamanı titrləməmhansı rəng 

alınana kimi aparılır?

276


Lazolvan preparatının eynilik təyini zamanı istifadə olunan reaktiv 

hansıdır? 

277

Miqdarı təyinat zamanı Ambroksol preparatı ücün hansı reaktivdən istifadə olunur? 

278


Haloperidolun miqdarı təyini zamanı susuz mühitdə titrləmədə  istifadə 

olunan reaktiv hansıdır? 

279

İbuprofenin miqdarı təyini zamanı istifadə olunan reaktif hansıdır?280

 Mg birləşməsı  antasid maddələrin tərkibində daha çox hansı metalın 

duzları ilə əlaqəli olur?

281


C2H5(ONO2)3  hansı preparatın formuludur?   

282


Dibazol nəyin törəməsidir?

283


Qlükoza ilə hazırlanmış Reopoliqlukində dekstranın miqdarı nə ilə təyin 

olunur? 


284

NaCl-la hazırlanmış reopoliülüklin məhlulunu miqdarı təyinini nə ilə 

aparılir?

285


Qanaxmalarda istifadə olunan amin turşu hansıdır?

286


Aminokapron turşusunun təmizlik təyinində hansı maddənin olmasına yol 

verilmir?

287

Miqdarı təyinat zamanı Ambroksol preparatı ücün hansı reaktivdən istifadə olunur? 

288


Bunlardan hansı duzlu  infuzyon məhlul adlanır?

289


Bunlardan hansı zülal hidrolizatidır?

290


İbuprofenin miqdarı təyini zamanı istifadə olunan reaktif hansıdır?

291


NaCl-la hazırlanmış reopoliülüklin məhlulunu miqdarı təyinini nə ilə 

aparılir?

292

İbuprofenin miqdarı təyini zamanı istifadə olunan reaktif hansıdır?293

Antasid preparatlarda Al duzları daha çox hansı metalın duzları ilə əlaqəli 

olur?

294


Benzil penisilinin biosintezində hansı maddə istirak edir? 

295


Sefalosporinlərin quruluşunda hansı vəziyyətlərdəki radikalı dəyişməklə  

yeni preparatlar almaq mümkündür? 

296

Ferroseronda Fe(III) ionunun miqdarı təyini ücün hansı üsuldan istifadə olunur? 

297


GLP-nin Beynəlxalq Standartı hansıdır? 

298


Pastinaca sativa bitkisinin meyvələrindən alınan furokumarin törəmərsi 

hansıdır?

299

Drotaverin hidroxlorid hansı preparatın tərkib hissəsidir? 300

Benzil penisilinin biosintezindeə hansı maddə istirak edir? 
Yüklə 94,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə