Strongyloides stercoralisYüklə 40,21 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix05.03.2017
ölçüsü40,21 Kb.

ÖZ

Strongiloidiyaz çoğunlukla tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak, Türkiye’de sporadik olgular olarak görülen ve sıklıkla toprakla 

bulaşan bir nematod hastalığıdır. Sağlıklı kişilerde asemptomatik olabileceği gibi immunsupresif kişilerde ölüme bile neden olabilmektedir. 

Kurumumuza ishal şikayetiyle başvuran, vitamin B12 ve eozinofilisi olan 29 yaşında genç bir erkek hastada Strongyloides stercoralis vakasını 

bildirdik. Vaka son derece az görülmektedir ve kanımıza göre Sakarya’da bilinen ilk vakadır.  (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 238-40)

Anahtar Kelimeler: Strongyloides stercoralis, vitamin B12, eozinofili

Geliş Tarihi: 18.06.2014 

 

Kabul Tarihi: 19.01.2015ABSTRACT

Strongyloidiyasis is endemic in tropical and subtropical regions, and mostly soil transmitted nematode disease that is seen as sporadic cases 

in Turkey. As may be asymptomatic in healthy individuals, it may even cause death in immunosuppressive people.

We report a case of Strongyloides stercoralis infection in a patient, 29 years old young male was admitted to our institution with diarrhea 

who has got vitamin B12 deficiency and eosinophilia. The case represents an extremely rare and in our knowledge, it is the first case in 

Sakarya. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 238-40)

Keywords: Strongyloides stercoralis, vitamin B12, eosinophilia

Received: 18.06.2014 

  

Accepted: 19.01.2015Yazışma Adresi / Address for Correspondence: Dr. Özlem Kadılar. E.posta: ozlem_hur@hotmail.com 

DOI: 10.5152/tpd.2015.3712©Telif hakkı 2015 Türkiye Parazitoloji Derneği - Makale metnine www.tparazitolderg.org web sayfasından ulaşılabilir. 

©Copyright 2015 Turkish Society for Parasitology - Available online at www.tparazitolderg.org

Özlem Kadılar

1

, Berna Bozkurt1

, Engin Karakeçe

2

, Tezcan Kaya3

, İhsan Hakkı Çiftçi

2

, Ali Tamer3

1

Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye2

Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye

3

Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Sakarya, TürkiyeB12 Vitamin Eksikliği Olan Nadir 

Strongyloides stercoralis

 Vakası

Rare Case of Strongyloides stercoralis with Vitamin B12 Deficiency 

GİRİŞ


Strogloides stercoralis topraktan bulaşan nadir görülen 

intestinal bir nematoddur. Dünyada yaklaşık 30-100 milyon 

kişinin enfekte olduğu tahmin edilmektedir (1). Genellikle 

tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak görül-

mektedir. Türkiye’de ise sporadik olgular bildirilmiştir (1). 

Hastalar genellikle asemptomatik olup tek bulgu eozinofili-

dir. Klinik bulgular vücuda alınan parazit miktarı, konağın 

immün durumu ve tutulan vücut bölgesine göre farklılık 

göstermektedir (2). Konakta izlediği göç dikkate alındığında 

primer belirtiler deri, akciğer ve gastrointestinal bulgulardır 

(1, 3). Deri bulgularını, larvalar içeri girerken kaşıntı, eritem, 

papül, püstül ve vezikül oluşturur. Akciğer bulguları konağın 

immün durumu ve göç eden larva sayısına bağlı olarak 

asemptomatikten pnömoniye kadar değişmektedir. 

Gastrointestinal bulguları ileri derecede ülserasyon, muko-

zada fibrozis, submukozada inflamatuvar odaklar şeklinde 

238

Olgu Sunumu / Case Reportolabilir. Sindirim sistemindeki parazit nedeniyle en tipik belirti 

günde 5-7 kez olan inatçı ishaldir. Bunun yanında anemi, (%15-

81) karın ağrısı, zayıflama, ateş, kas ağrısı, bayılma hatta sepsis 

görülebilir (4). Bu çalışmada ile ilimizde genç erişkin bir erkekte 

saptanan ilk S. stercoralis vakası sunulmaktadır.

OLGU SUNUMU

Hastanemiz Dahiliye Polikliniğine 4-5 gündür süren karın ağrısı ve 

ishal şikayetleriyle başvuran 29 yaşındaki röntgen teknisyeni 

erkek hastanın karın ağrısının aralıklı ve karnın her tarafında oldu-

ğu, günde 8-10 kez olan makroskopik olarak kan içermeyen, 

yemekle ilişkisiz ishal şikayetleri mevcuttu. Hastanın ilaç, alkol ve 

sigara kullanımı yoktu. Hasta geçmişte ve yakın zamanda toprak-

la ilişkili herhangi bir işle uğraşmamıştır. Yaklaşık iki yıl önce 5-6 

ay süreliğine Kazakistan’a iş nedeniyle seyahat etmiştir. Fiziksel 

muayenesinde dil dehidrate görünümde, batının tüm kadranla-

rında hassasiyet mevcut olup defans-rebound yoktur. 

Oskültasyonla barsak sesleri artmış olduğu belirlenmiştir. 

Hastanın yapılan laboratuvar tetkiklerinde ciddi vitamin B12 

eksikliği, hafif ferritin düşüklüğü ve hafif LDH yüksekliği gözlen-

miştir. Hemogramda eozinofili (%8) dışında herhangi bir bulgu 

yoktur. Sedimentasyon normal, C reaktif proteinin (CRP) ise 4 kat 

(20 mg/L) arttığı gözlenmiştir. Hastanın alınan ilk gaita örneğinde S. stercoralis larvası görülmüştür. Hasta Enfeksiyon Hastalıkları ile 

konsülte edildikten sonra 3 gün 400mg/dL oral albendazol ve 

parenteral (Biofarma, İstanbul, Türkiye) B12 vitamini (Bayer, 

İstanbul, Türkiye) başlanmıştır. Hastanın üç hafta sonrasındaki 

kontrolünde gaita numunesinde herhangi bir bulguya rastlanma-

mıştır. Biyokimyasal tetkikleri, CRP normaldir. Ancak hastada 

ciddi ferritin düşüklüğü görülmüştür. Hastaya kontrolün ardından 

oral demir replasmanı uygulanmıştır.

TARTIŞMA

 

İnsana sağlam deriden flariform larvanın girmesiyle başlayan S. stercoralis venöz dolaşımla larvalar akciğerlere geçer ve akciğer 

alveollerine ulaşır. Buradan farenkse doğru ulaşır. Daha sonra yutu-

larak ince bağırsaklara geçer. Dişi helmintler partogenetik çoğalma 

göstererek mukozaya infiltre olur ve yetişkin halini alır. Yumurtadan 

çıkan rhabdititoid larvaların büyük bir kısım enfektif değildir. 

Rhabdititoid larvalar barsak lümenine geçerek gaita ile atılır. Ancak 

larvaların bir kısmı enfektif olan flariform larvalara dönüşür.

Tedavi edilmemiş olgularda immun sistemin baskılanması sebebiyle 

bağırsaklardan periton, karaciğer, akciğerler, santral sinir sitemine 

yoğun larva göçü sonucu hiperenfeksiyon durumu ortaya çıkar. 

Bunun sonucunda da strongiloidiyazın en önemli komplikasyonu 

olan peritonit ve Gram negatif bakteri kaynaklı septisemi gelişerek 

ölüme neden olabilir. Hiperenfeksiyon durumunda genellikle ateş, 

gastrointestinal semptomlar, dispne, hemoptizi, öksürük ve kilo 

kaybı söz konusu olup eozinofili görülmeyebilir (4-8).

Literatürdeki  strongiloidiaz bildirimlerinin önemli bir bölümü 

immünitesi baskılanmış hastalarda olup bir kısmında da ölümle 

sonuçlandığı ifade edilmiştir. Bildirilen vakaların çok az bir kısmı-

nı sağlıklı kişilerde görülen strongiloidiyaz oluşturmaktadır. Bizim 

vakamız toprakla ilişkisi ve kronik hastalığı bulunmayan bir genç 

erişkin olup B12 vitamin eksikliğinin eşlik etmesi dikkat çekicidir. 

Ek olarak vaka Sakarya İli için rastlanılan ilk S. stercoralis vakası 

olması açısından da önemlidir.

Çulha ve ark. (9) Mustafa Kemal Üniversitesi’ne 38 yaşında oto 

tamirciliği ve çiftçilikle uğraşan erkek hastanın karın ağrısı, aşırı 

gaz çıkarma ve diyare yakınmaları ile enfeksiyon hastalıkları polik-

liniğine başvuran hastanın gaita incelemesinde S. stercoralis’e 

rastlanmıştır. Herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan hastaya 

5mg/kg/gün dozunda pirvinyum pamoat (Bilim İlaç, Kocaeli, 

Türkiye) başlanmıştır. Tedavi süresince ve bitiminde yapılan ince-

lemede  S. stercoralis larvaları tekrar görülmüş, ikincil olarak 15 

gün süreye 400mg/gün albendazol başlanmıştır. Tedavi sonrası S. stercoralis görülmemiştir.

Öztürk ve ark. (10) bildirdiği bir başka vakada 37 yaşında sağlıklı 

bir kadın akut karın ağrısı ile acile başvurmuştur. Hastada epi-

gastrik ağrı, mide yanması, mide bulantısı, kusma ve son 5 aydır 

abdominal rahatsızlık mevcuttur. Hastanın ultrason incelenme-

sinde serbest intraperitoneal sıvı ve dilate intestinal looplara 

rastlanmıştır. Hastaya acil uygulan laparatomi sırasında 2 cm’lik 

gastrik ülser tabanında gastrik korpusta 0.5 cm’lik bir perforas-

yon saptandı. Bu bölgeden alınan materyalde tümör bulgusu 

negatif olup, materyalde inflamatuar değişiklikler ve erişkin S. stercoralis rastlanmıştır. Kronik hastalığı ve immunsupresif duru-

mu bulunmayan hasta 10mg/kg albendazol önerilmiştir. S. stercoralis enfeksiyonuna maruz kalan kişilerin immunkompetan 

veya immunsupresif olması çeşitli klinik bulgularda değişikliklere 

neden olabilmektedir (11, 12). Ancak S. stercoralis immunkompe-

tan kişilerde genellikle asemptomatik seyretmesine rağmen gast-

rointestinal sistemde ağır sonuçlara neden olabilmektedir.

Yılmaz ve ark. (13) bildirmiş olduğu vakada 65 yaşında Behçet 

hastalığı tanısı ile takip edilen kadın hastanın poliklinik başvuru-

sunda izole ezozinofili etiyolojisi araştırılmıştır. Bir yıldır aralıklı 

olarak süren diyare, bulantı, karın ağrısı devam etmektedir. 

Bunun dışında son üç aydır dispne, öksürük, hırıltılı solunum ve 

3-4 kere hemoptizi öyküsü olan kadından eozinofili etiyolojisi için 

gönderilen gaita numunesine S. stercoralis larvası tespit edilmiş-

tir. Hastanın immunsupresif tedaviler almış olması (azotiopirin, 

sistemik kortikosteroid) ve S. stercoralis dissemine tutulum bul-

gularının (akciğer, gastrointestinal sistemde, cilt) görülmesi 

nedeniyle hiperenfeksiyon sendromu tanısı konulmuştur. Hastaya 

40mg/gün dozunda 15 gün süreyle albendazol başlanmıştır. 

Tedavi sonrasında hastanın şikayetleri sona ermiştir. Bir buçuk ay 

sonra perianal bölgede başlamak üzere tüm vücutta kaşıntı oldu-

ğu belirtilmiş olup yapılan incelemelerde yeniden S.stercoralis’e 

rastlanmamıştır. Üç hafta aralıklarla iki kür 40mg/gün dozunda 15 

gün süren albendazol tedavisi sonrası hastanın şikayetleri tama-

men düzelmiştir.

Literatürde Türkiye’den bildirilmiş 36 vaka bulunmaktadır. Bu 

vakaların 4’ü immunkompetan 6’sı immünsupresif olup 26 hasta-

nın ise immun durumu ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamamış-

tır. İmmunkompetan kişilerde parazit çok çeşitli klinik bulgular 

göstermiş ancak tedaviye yanıt kısa sürede alınabilmiştir. Ancak 

immün yetmezliği olan ya da immüsupresif tedavi uygulanan 

kişilerde dissemine enfeksiyon ve sonrasında hayatı tehdit eden 

ölümcül hiperenfeksiyon tablosu akılda tutulmalıdır (14). 

SONUÇ


Çalışmamız ile Sakarya ilinde bildirilen ilk S. stercoralis vakası 

rapor edilmektedir. Ek olarak B12 vitamin eksikliğinin eşlik ettiği 

Turkiye Parazitol Derg

2015; 39: 238-40

Kadılar ve ark.

Strongyloides stercoralis ve B12 Vitamini 

239


literatürdeki ilk bildirimdir. Kronik hastalığı olmayan ve gastroin-

testinal yakınmalarla kurumumuza başvuran genç erişkin bireyin 

enfeksiyonu kazanma süreci açıklığa kavuşturulamamıştır. Her ne 

kadar ülkemizde nadir görülen bir parazit olsa da kişide deri, 

gastrointestinal ve akciğer bulgularından biri veya birkaçının eşlik 

ettiği eozinofili bulgusu var ise S. stercoralis akılda tutulmalıdır.

Hasta Onamı: Yazılı hasta onamı hastadan alınmıştır.

Hakem Değerlendirmesi: Dış Bağımsız.

Yazar Katkıları: Fikir - İ.H.Ç.; Tasarım - Ö.K., B.B.; Denetleme - İ.H.Ç., 

A.T.; Kaynaklar - Ö.K., İ.H.Ç. ; Malzemeler - T.K.; Veri Toplanması ve/veya 

işlemesi - Ö.K., İ.H.Ç.; Analiz ve/veya Yorum - İ.H.Ç., A.T., Ö.K.; Literatür 

taraması - İ.H.Ç., Ö.K.; Yazıyı Yazan - Ö.K., İ.H.Ç.; Eleştirel İnceleme - B.B., 

E.K.

Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.Finansal Destek: Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını 

beyan etmişlerdir.

Informed Consent: Written informed consent was obtained from the 

patient.


Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Consept - İ.H.Ç.; Design - Ö.K., B.B.; Supervision 

- İ.H.Ç., A.T.; Funding - Ö.K., İ.H.Ç.; Materials - T.K.; Data Collection and/

or Processing - Ö.K., İ.H.Ç.; Analysis and/or Interpretation - İ.H.Ç., A.T., 

Ö.K.; Literature Review - İ.H.Ç., Ö.K.; Writer - Ö.K., İ.H.Ç.; Critical Review 

- B.B., E.K.

Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received 

no financial support.

KAYNAKLAR

1.  Johnston FH, Morris PS, Speare R, McCarthy J, Currie B, Ewald D, 

et al. Strongyloidiasis: a review of the evidence for Australian prac-

titioners. Aust J Rural Health 2005; 13: 247-54. 

[CrossRef]

2.  Siddiqui AA, Berk SL. Diagnosis of Strongyloides stercoralis infecti-

on. Clin Infect Dis 2001; 33: 1040-7. 

[CrossRef]

3.  Ardıç N. Strongloides Stercoralis ve Enfeksiyonlarına Genel Bakış. 

Mikrobiyol Bul 2009; 43: 169-77.

4.  Tünger A, Çavuşoğlu C, Korkmaz M. Mikrobiyoloji. 4. Baskı. İzmir: 

Asya Tıp Kitabevi; 2005.

5.  Ok UZ. İmmün sitemi baskılananlardaki barsak parazitozları. Ankem 

Derg 2006; 20: 177-81.

6.  Akbulut A. Nematodlar. Willke A, Söyletir G, Doğanay M, editors. 

İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. İstanbul: Nobel Kitabevleri; 

2002. s: 1926-38.

7.  Viney ME, Lok JB. Strongyloides spp. Seydoux G and Priess JR, 

editors. The C. elegans Research Community, Worm-Book. Available 

from: http://www.wormbook.org. 2007.

8.  Keiser PB, Nutman TB. Strongyloides stercoralis in the immunocom-

promised population. Clin Microbiol Rev 2004; 17: 208-17. 

[CrossRef]

9.  Çulha G, Savaç L, Onlen Y. Strongyloides stercoralis in a patient comp-

laining of chronic diarrhea. Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 293-5.

10.  Öztürk G, Aydınlı B, Celebi F, Gürsan N. Gastric perforation caused 

by Strongyloides 

11.  Tamer GS, Dündar D. Case report: strongyloidiosis with chronic 

abdominal pain. Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 171-3.

12. Keiser PB, Nutman TB. Strongyloides stercoralis in the 

Immunocompromised Population. Clin Microbiol Rev 2004; 17: 208-

17. 

[CrossRef]13.  Yılmaz I, Cağlar B, Akay BN, Alkız G, Boyvat A, Akyol A. Behçet 

Hastasında Strongloides Stercoralis Sendromu. Turkiye Parazitol 

Derg 2013; 37: 139-42. 

[CrossRef]

14.  Romero-Cabello R, Villagroy Gómez J, Hernández González M, 

Romero Feregrino R. Hyperinfection with Strongyloides stercoralis. 

BMJ Case Rep 2012; 2012. pii: bcr2012006819.

Turkiye Parazitol Derg

2015; 39: 238-40

Kadılar ve ark.Strongyloides stercoralis ve B12 Vitamini 

240


Yüklə 40,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə