Суряти апеллйасийа şİkayəTİ цзряYüklə 56,55 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix26.02.2017
ölçüsü56,55 Kb.
#9805

 

1(104)-295/2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

Суряти 

 

АПЕЛЛЙАСИЙА ŞİKAYƏTİ ЦЗРЯ 

ИЛКИН БАХЫШ ГЯРАРЫ 

 

«29» noyabr 2016-ъı ил                                                                        Эянъя шящяри  

Эянъя Апеллйасийа Мящкямясинин Ъинайят Коллеэийасы 

Щакимляр Əliyev Fikrət Hüseyn oğlu (сядрлик едян və мярузячи), Əliyev Bədəl Cəlal oğlu 

вя Bayramov Elşad Abdulla оьлундан ибарят тяркибдя,  

Tağıyeva Ruhiyə Nadim qızının katibliyi, 

Дювлят  иттищамчысы  Азярбайъан  Республикасы  Баш  Прокурорлуьунун  Дювлят  иттищамынын 

мцдафияси цзря идарясинин Апеллйасийа вя кассасийа инстансийасы мящкямяляриндя дювлят иттищамынын 

мцдафияси цзря шюбясинин прокурору, II dərəcəli hüquqşünas Rizvanov Qalib Arif oğlunun, 

Zərərçəkmiş  şəxsin  qanuni  nümayəndəsi  Xəlilova  Xatirə  Fərhad  qızının  nümayəndəsi 

Xəlilov Ağamverdi Hüsü oğlunun, 

Məhkum  İmanov  Nofəl  Yusib  oğlunun  və  onun  müdafiəçisi  Əhmədov  Fuad  Hüseyn 

oğlunun иштиракlarы иля, 

İmanov  Nofəl  Yusib  oğlunun  Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят  Мяъяллясинин  (бундан 

сонра  ЪМ-нин)  263-1.2-ci  mаддяsi  иля  мящкум  олунмаsına  даир  Göygöl  Rayon  Mящкямясинин 

«05»  avqust  2016-ъı  ил  тарихли  1(066)-43/2016  нюmrəli  щюкмцндян  zərərçəkmiş  şəxsin  qanuni 

nümayəndəsi  Xəlilova  Xatirə  Fərhad  qızı  tərəfindən  verilmiş  apellyasiya  şikayətinə  açıq 

məhkəmə iclasında ilkin məhkəmə baxışı keçirməklə  

 

М Ц Я Й Й Я Н   Е Т Д И :  

 

Göygöl Rayon Mящкямясинин (hakim E.Həsənova) «05» avqust 2016-ъı ил тарихли 1(066)-43/2016  нюmrəli  hökmü  ilə  İmanov  Nofəl  Yusib  oğlu  CM-nin  263-1.2-ъи  маддяси  иля  нязярдя 

тутулмуш  ъинайят  ямялини  тюрятмякдя  тягсирли  билиниб  3  (цч)  ил  мцддятиня  нягллиййат  васитялярини 

идаря  етмяк  щцгугундан  мящрум  едилмякля  2  ил  6  ай  (ики  ил  алты  ай)  мцддятиня  азадлыгдан 

мящрум етмя ъязасына мящкум едилmiş, ъязасыны мянтягя типли ъязачякмя мцяссисясиндя чякməsi, 

cязачякмясинин  яввялиnin  мянтягя  типли  ъязачякмя  мцяссисясиндя  гейдиййата  алындыьы  эцндян 

щесабланması,  барясиндя  сечилмиш  “башга  йеря  эетмямяк  щаггында илтизам”  гятимкан  тядбириnin 

щюкм гануни гцввясини аланадяк дяйишдирилмядян сахланылması müəyyən edilmişdir. 

Həmin  hökmdən  zərərçəkmiş  şəxsin  qanuni  nümayəndəsi  Xəlilova  Xatirə  Fərhad  qızı 

apellyasiya şikayəti verərək Nofəl İmanova qanunla nəzərdə tutulan cəzanın təyin olunması xahiş 

etmişdir.  

Gəncə  Apellyasiya  Məhkəməsinin  «29»  sentyabr  2016-ъı  ил  tarixli  ilkin  baxış  qərarı  ilə 

İmanov  Nofəl  Yusib  oğlunun  CM-nin  263-1.2-ci  mаддяsi  иля  мящкум  олунмаsına  даир  Göygöl 

Rayon  Mящкямясинин  «05»  avqust  2016-ъı  ил  тарихли  1(066)-43/2016  нюmrəli  щюкмцндян 

zərərçəkmiş  şəxsin  qanuni  nümayəndəsi  Xəlilova  Xatirə  Fərhad  qızı  tərəfindən  verilmiş 

apellyasiya  şikayəti  hərəkətsiz  saxlanılmış,  zərərçəkmiş  şəxsin  qanuni  nümayəndəsi  Xəlilova 

Xatirə Fərhad qızına Göygöl Rayon Mящкямясинин «05» avqust 2016-ъı ил тарихли 1(066)-43/2016 

нюmrəli щюкмцndən apellyasiya şikayəti verilməsi ilə bağlı CPM-nin 386 və 387-ci maddələrinin 

tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün 15 (on beş) gün müddət təyin edilmişdir. 

Göygöl Rayon  Mящкямясинdən  daxil  olmuş  14.11.2016-cı  il  tarixli  1(066)-43/2016  saylı 

məktubda bildirilir ki, İmanov Nofəl Yusib oğlunun CM-nin 263-1.2-ci maddəsi ilə olan cinayət 

işi üzrə Göygöl Rayon Məhkəməsinin 05 avqust 2016-cı il tarixli hökmündən zərərçəkmiş şəxsin 

qanuni  nümayəndəsi  Xəlilova  Xatirə  Fərhad  qızı  tərəfindən  məhkəməyə  apellyasiya  şikayəti 

verilməsi ilə bağlı prosessual müddətin bərpa edilməsinə dair vəsatət daxil olmamışdır.  

Zərərçəkmiş  şəxsin  qanuni  nümayəndəsi  Xəlilova  Xatirə  Fərhad  qızının  nümayəndəsi 

Xəlilov  Ağamverdi  Hüsü  oğlu  bildirdi  ki,  vəsatət  verməmişdir,  çünki  apellyasiya  şikayəti 

verilməsi üçün prosessual müddəti ötürməmişdir.   

2

Dövlət ittihamçısı bildirdi ki, təyin edilmiş müddət ərzində Göygöl Rayon Mящкямясинин «05»  avqust  2016-ъı  ил  тарихли  1(066)-43/2016  нюmrəli  щюкмцндян  zərərçəkmiş  şəxsin  qanuni 

nümayəndəsi  Xəlilova  Xatirə  Fərhad  qızı  buraxılmış  prosessual  müddətin  bərpası  barədə  ərizə 

verməmişdir.  Qanunvericilikdə  göstərilən  tələblər  yerinə  yetirilməmişdir.  Odur  ki,  apellyasiya 

instansiyası məhkəməsinin qərarı ilə apellyasiya şikayəti verilməmiş hesab edilməli və baxılmamış 

saxlanılmalıdır. 

Məhkum  İmanov  Nofəl  Yusib  oğlu  və  onun  müdafiəçisi  Əhmədov  Fuad  Hüseyn  oğlu 

apellyasiya şikayətinin baxılmamış saxlanılmasını xahiş etdilər.  

Azərbaycan  Respubliaksı  Cinayət  Prosessual  Məcəlləsinin  384.1.1-ci  maddəsinə  əsasən 

ittiham və ya bəraət hökmü çıxarıldıqda apellyasiya şikayəti və ya apellyasiya protesti apellyasiya 

şikayəti  və  ya  apellyasiya  protesti  vermək  hüququna  malik  olan  şəxslər  tərəfindən  hökm  və  ya 

məhkəmənin digər qərarının elan olduğu andan 20 (iyirmi) gün müddətində verilir. 

Həmin  Məcəllənin  386.1-ci  maddəsinə  əsasən  apellyasiya  şikayətinin  və  ya  apellyasiya 

protestinin  verilməsi  müddəti  üzrlü  səbəblərə  görə  buraxıldıqda,  bu  Məcəllənin  383-cü 

maddəsində göstərilən şəxslər hökm və ya qərarı çıxarmış birinci instansiya məhkəməsi qarşısında 

buraxılmış müddətin bərpa edilməsi haqqında vəsatət qaldırmaq hüququna malikdirlər. 

Həmin  Məcəllənin  386.2-ci  maddəsinə  əsasən  apellyasiya  şikayətinin  və  ya  apellyasiya 

protestinin  verilmə  müddətinin  bərpa  edilməsi  məsələsi  birinci  instansiya  məhkəməsində 

məhkəmə iclasında sədrlik edən və ya hakim tərəfindən həll edilir.  

Həmin Məcəllənin 391.4-cü maddəsinə əsasən bu Məcəllənin 386 və 387-ci maddələrinin 

tələbləri  yerinə  yetirilmədikdə  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsi  apellyasiya  şikayətinin  və  ya 

apellyasiya  protestinin  hərəkətsiz  saxlanılması  barədə  qərar  çıxarır  və  öz  qərarı  ilə  həmin 

tələblərin  yerinə  yetirilməsi  üçün  10  (on)  gündən  20  (iyirmi)  günədək  müddət  təyin  edir.  Təyin 

edilmiş  müddət  ərzində  həmin  tələblər  yerinə  yetirilmədikdə,  apellyasiya  instansiyası 

məhkəməsinin qərarı ilə apellyasiya şikayəti və ya apellyasiya protesti verilməmiş hesab edilir və 

baxılmamış saxlanılır. 

Bunları  nəzərə  alan  mящкямя  коллеэийасы  belə  nətiъяйя  gəlir  ki,  apellyasiya  şikayəti 

verilməmiş  hesab  edilməli  və  baxılmamış  saxlanılmalıdır.  Çünki  təyin  edilmiş  15  gün  müddət 

ərzində  zərərçəkmiş  şəxsin  qanuni  nümayəndəsi  Xəlilova  Xatirə  Fərhad  qızı  Göygöl  Rayon 

Mящкямясинин  «05»  avqust  2016-ъı  ил  тарихли  1(066)-43/2016  нюmrəli  hökmündən  buraxılmış 

apellyasiya şikayətinin verilmə müddətinin bərpa edilməsi barədə ərizə verməmiş və bununla da 

təyin  edilmiş  müddət  ərzində  CPM-nin  386  və  387-ci  maddələrində  göstərilən  tələbləri  yerinə 

yetirməmişdir.  

Эюстярилянляри  нязяря 

алараг 


вя  Азярбайъан 

Республикасы 

Ъинайят-Просессуал 

Мяъяллясинин 391-ъи маддяsini рящбяр тутараг, мящкямя коллеэийасы-  

Г Я Р А Р А   А Л Д Ы :  

 

İmanov Nofəl Yusib oğlunun Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 263-1.2-ci mаддяsi иля мящкум олунмаsına даир Göygöl Rayon Mящкямясинин «05» avqust 2016-ъı ил тарихли 

1(066)-43/2016  нюmrəli  щюкмцндян  zərərçəkmiş  şəxsin  qanuni  nümayəndəsi  Xəlilova  Xatirə 

Fərhad  qızı  tərəfindən  verilmiş  apellyasiya  şikayəti  verilməmiş  hesab  edilsin  və  baxılmamış 

saxlanılsın. 

Гярардан  1  (бир)  ай  мüддятиндя  Азярбайъан  Республикасы  Али  Мящкямясинин    Ъинайят 

Коллеэийасына кассасийа шикайяти вя кассасийа протести вериля биляр. СЯДРЛИК ЕДЯН:  

         имза вар   

ЩАКИМЛЯР:                              имзалар ваr 

Ясли иля дцздцр: 

                 

Щаким:                                                                              Fikrət Əliyev   

 

1(104)-295/2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

Суряти 

 

 

3

АПЕЛЛЙАСИЙА ŞİKAYƏTİ ЦЗРЯ ИЛКИН БАХЫШ ГЯРАРЫ 

 

«29» sentyabr 2016-ъı ил                                                                        Эянъя шящяри  

Эянъя Апеллйасийа Мящкямясинин Ъинайят Коллеэийасы 

Щакимляр Əliyev Fikrət Hüseyn oğlu (сядрлик едян və мярузячи), Əliyev Bədəl Cəlal oğlu 

вя Bayramov Elşad Abdulla оьлундан ибарят тяркибдя,  

Qasımov Azər Zabil oğlunun katibliyi, 

Дювлят  иттищамчысы  Азярбайъан  Республикасы  Баш  Прокурорлуьунун  Дювлят  иттищамынын 

мцдафияси цзря идарясинин Апеллйасийа вя кассасийа инстансийасы мящкямяляриндя дювлят иттищамынын 

мцдафияси цзря шюбясинин прокурору, II dərəcəli hüquqşünas Rizvanov Qalib Arif oğlunun, 

Zərərçəkmiş  şəxsin  qanuni  nümayəndəsi  Xəlilova  Xatirə  Fərhad  qızının  nümayəndəsi 

Xəlilov Ağamverdi Hüsü oğlunun, 

Məhkum  İmanov  Nofəl  Yusib  oğlunun  və  onun  müdafiəçisi  Əhmədov  Fuad  Hüseyn 

oğlunun иштиракlarы иля, 

İmanov  Nofəl  Yusib  oğlunun  Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят  Мяъяллясинин  (бундан 

сонра  ЪМ-нин)  263-1.2-ci  mаддяsi  иля  мящкум  олунмаsına  даир  Göygöl  Rayon  Mящкямясинин 

«05»  avqust  2016-ъı  ил  тарихли  1(066)-43/2016  нюmrəli  щюкмцндян  zərərçəkmiş  şəxsin  qanuni 

nümayəndəsi  Xəlilova  Xatirə  Fərhad  qızı  tərəfindən  verilmiş  apellyasiya  şikayətinə  açıq 

məhkəmə iclasında ilkin məhkəmə baxışı keçirməklə  

 

М Ц Я Й Й Я Н   Е Т Д И :  

 

Göygöl Rayon Mящкямясинин (hakim E.Həsənova) «05» avqust 2016-ъı ил тарихли 1(066)-43/2016  нюmrəli  hökmü  ilə  İmanov  Nofəl  Yusib  oğlu  CM-nin  263-1.2-ъи  маддяси  иля  нязярдя 

тутулмуш  ъинайят  ямялини  тюрятмякдя  тягсирли  билиниб  3  (цч)  ил  мцддятиня  нягллиййат  васитялярини 

идаря  етмяк  щцгугундан  мящрум  едилмякля  2  ил  6  ай  (ики  ил  алты  ай)  мцддятиня  азадлыгдан 

мящрум етмя ъязасына мящкум едилmiş, ъязасыны мянтягя типли ъязачякмя мцяссисясиндя чякməsi, 

cязачякмясинин  яввялиnin  мянтягя  типли  ъязачякмя  мцяссисясиндя  гейдиййата  алындыьы  эцндян 

щесабланması,  барясиндя  сечилмиш  “башга  йеря  эетмямяк  щаггында илтизам”  гятимкан  тядбириnin 

щюкм гануни гцввясини аланадяк дяйишдирилмядян сахланылması müəyyən edilmişdir. 

Həmin  hökmdən  zərərçəkmiş  şəxsin  qanuni  nümayəndəsi  Xəlilova  Xatirə  Fərhad  qızı 

apellyasiya şikayəti verərək Nofəl İmanova qanunla nəzərdə tutulan cəzanın təyin olunması xahiş 

etmişdir.  

Məhkəmə  kollegiyasının  ilkin  baxış  iclasında  iştirak  edən  dövlət  ittiamçısı  Rizvanov 

Qalib  Arif  oğlu  bildirdi  ki,  zərərçəkmiş  şəxsin  qanuni  nümayəndəsi  tərəfindən  Göygöl  Rayon 

Mящкямясинин  «05»  avqust  2016-ъı  ил  тарихли  1(066)-43/2016  нюmrəli  hökmündən  verilmiş 

apellyasiya  şikayəti  prosessual  müddət  ötürülməklə  verilmişdir.  Qanunun  tələbinə  görə  belə 

olduqda  CPM-nin  383-cü  maddəsində  göstərilən  şəxslər  hökm  və  ya  qərarı  çıxarmış  birinci 

instansiya  məhkəməsi  qarşısında  buraxılmış  müddətin  bərpa  edilməsi  haqqında  vəsatət 

qaldırmaq  hüququna  malikdirlər.  Bu  səbəbdən  iş  üzrə  zərərçəkmiş  şəxsin  qanuni  nümayəndəsi 

tərəfindən  verilmiş  apellyasiya  şikayəti  hərəkətsiz  saxlanılmalı,  zərərçəkmiş  şəxsin  qanuni 

nümayəndəsi  Xəlilova  Xatirə  Fərhad  qızına  CPM-nin  386  və  387-ci  maddələrinin  tələblərinin 

yerinə yetirilməsi üçün 10 (on) gündən 20 (iyirmi) günədək müddət təyin edilməlidir.  

Məhkəmə kollegiyasının ilkin baxış iclasında iştirak edən məhkum İmanov Nofəl Yusib 

oğlu  və  onun  müdafiəçisi  Əhmədov  Fuad  Hüseyn  oğlu  zərərçəkmiş  şəxsin  qanuni  nümayəndəsi 

tərəfindən  verilmiş  apellyasiya  şikayətinin  prosessual  müddət  ötürülməklə  verildiyindən  icraata 

qəbul edilməməsini xahiş etdilər.  

Məhkəmə  kollegiyasının  ilkin  baxış  iclasında  iştirak  edən  zərərçəkmiş  şəxsin  qanuni 

nümayəndəsi Xəlilova Xatirə Fərhad qızının nümayəndəsi Xəlilov Ağamverdi Hüsü oğlu hökmün 

onlara gec verildiyini, bu səbəbdən də apellyasiya şikayətini vaxtında verə bilmədiyini bildirdi.  


 

4

Azərbaycan  Respublikası  Cinayət  Prosessual  Məcəlləsinin  384.1.1-ci  maddəsinə  əsasən ittiham və ya bəraət hökmü çıxarıldıqda apellyasiya şikayəti və ya apellyasiya protesti apellyasiya 

şikayəti  və  ya  apellyasiya  protesti  vermək  hüququna  malik  olan  şəxslər  tərəfindən  hökm  və  ya 

məhkəmənin digər qərarının elan olduğu andan 20 (iyirmi) gün müddətində verilir. 

Həmin  Məcəllənin  386.1-ci  maddəsinə  əsasən  apellyasiya  şikayətinin  və  ya  apellyasiya 

protestinin  verilməsi  müddəti  üzrlü  səbəblərə  görə  buraxıldıqda,  bu  Məcəllənin  383-cü 

maddəsində göstərilən şəxslər hökm və ya qərarı çıxarmış birinci instansiya məhkəməsi qarşısında 

buraxılmış müddətin bərpa edilməsi haqqında vəsatət qaldırmaq hüququna malikdirlər. 

Həmin  Məcəllənin  386.2-ci  maddəsinə  əsasən  apellyasiya  şikayətinin  və  ya  apellyasiya 

protestinin  verilmə  müddətinin  bərpa  edilməsi  məsələsi  birinci  instansiya  məhkəməsində 

məhkəmə iclasında sədrlik edən və ya hakim tərəfindən həll edilir.  

Həmin Məcəllənin 391.4-cü maddəsinə əsasən bu Məcəllənin 386 və 387-ci maddələrinin 

tələbləri  yerinə  yetirilmədikdə  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsi  apellyasiya  şikayətinin  və  ya 

apellyasiya  protestinin  hərəkətsiz  saxlanılması  barədə  qərar  çıxarır  və  öz  qərarı  ilə  həmin 

tələblərin yerinə yetirilməsi üçün 10 (on) gündən 20 (iyirmi) günədək müddət təyin edir.  

İş materiallarından görünür ki, iş üzrə İmanov Nofəl Yusib oğlunun ЪМ-нин 263-1.2-ci 

mаддяsi иля мящкум олунмаsına даир hökm 05 avqust 2016-ъı ил tarixdə elan olunmuş, hökm elan 

olunduğu vaxt zərərçəkmiş şəxsin qanuni nümayəndəsi məhkəmə iclasında iştirak etmiş, hökmün 

surəti 18 avqust 2016-ci il tarixdə zərərçəkmiş şəxs tərəfə verilmişdir. Həmin hökmdən apellyasiya 

şikayəti 02 sentyabr 2016-cı il tarixdə məhkəməyə daxil olmuşdur. Bununla da zərərçəkmiş şəxsin 

qanuni  nümayəndəsi  qanunla  müəyyən  olunan  müddətdə  hökmdən  apellyasiya  şikayəti 

verməmişdir.  

Bunları nəzərə alan mящкямя коллеэийасы belə nətiъяйя gəlir ki, zərərçəkmiş şəxsin qanuni 

nümayəndəsi  tərəfindən  Göygöl  Rayon  Mящкямясинин  «05»  avqust  2016-ъı  ил  тарихли  1(066)-

43/2016  hökmündən  verilmiş  apellyasiya  şikayəti  hərəkətsiz  saxlanılmalı  və  zərərçəkmiş  şəxsin 

qanuni nümayəndəsi Xəlilova Xatirə Fərhad qızına CPM-nin 386 və 387-ci maddələrinin tələbləri 

yerinə yetirilməsi üçün 15 (on beş) gün müddət təyin edlməlidir.  

Эюстярилянляри  нязяря 

алараг 


вя  Азярбайъан 

Республикасы 

Ъинайят-Просессуал 

Мяъяллясинин 391-ъи маддяsini рящбяр тутараг, мящкямя коллеэийасы-  

Г Я Р А Р А   А Л Д Ы :  

 

İmanov Nofəl Yusib oğlunun Азярбайъан Республикасы Ъинайят Мяъяллясинин 263-1.2-ci 

mаддяsi иля мящкум олунмаsına даир Göygöl Rayon Mящкямясинин «05» avqust 2016-ъı ил тарихли 

1(066)-43/2016  нюmrəli  щюкмцндян  zərərçəkmiş  şəxsin  qanuni  nümayəndəsi  Xəlilova  Xatirə 

Fərhad qızı tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayəti hərəkətsiz saxlanılsın.  

Zərərçəkmiş  şəxsin  qanuni  nümayəndəsi  Xəlilova  Xatirə  Fərhad  qızına  Göygöl  Rayon 

Mящкямясинин  «05»  avqust  2016-ъı  ил  тарихли  1(066)-43/2016  нюmrəli  щюкмцndən  apellyasiya 

şikayəti  verilməsi  ilə  bağlı  CPM-nin  386  və  387-ci  maddələrinin  tələblərinin  yerinə  yetirilməsi 

üçün 15 (on beş) gün müddət təyin edilsin. 

Гярардан  1  (бир)  ай  мüддятиндя  Азярбайъан  Республикасы  Али  Мящкямясинин  Ъинайят Коллеэийасына кассасийа шикайяти вя кассасийа протести вериля биляр. 

СЯДРЛИК ЕДЯН:  

         имза вар   

ЩАКИМЛЯР:                              имзалар ваr 

Ясли иля дцздцр: 

                 

Щаким:                                                                              Fikrət Əliyev   

 

 


Yüklə 56,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə