SÜs biTKİleri ve çOĞALTIM MATERYALleriNİN Üretim ve pazarlamasina iLİŞKİn uygulama talimatiYüklə 82,02 Kb.
tarix26.06.2017
ölçüsü82,02 Kb.
SÜS BİTKİLERİ VE ÇOĞALTIM MATERYALLERİNİN

ÜRETİM VE PAZARLAMASINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI(2016/1)

 1. KAPSAM 1. Uygulama Talimatı; süs bitkileri ve çoğaltım materyallerinin üretim ve pazarlama kuralları ile üreticilerin yükümlülüklerini belirlemek ve yapılan üretimlerin kontrol ve denetimlerini kapsamakta olup, araştırma ve geliştirme, bilimsel amaçlı ve genetik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalarda kullanılan süs bitkileri ve çoğaltım materyalleri, ticarete konu olmamak kaydıyla kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla üretim yapan üreticiler, bu kapsamda üretilen süs bitkileri ve çoğaltım materyalleri ve hiçbir fiili üretim yapmadan, nihai tüketicilere süs bitkileri ve çoğaltım materyalleri satışını yapanlar, Devlet fidanlıklarında üretilen her nevi süs bitkisi ve çoğaltım materyali, Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı fidanlıklarda satışa sunulan süs bitkileri ile ilgili işlemler, herhangi bir ıslah yöntemiyle ıslah edilmiş ve doğal türlerinden farklılaştırılmış olan türler, CITES Sözleşmesi kapsamına giren türler için uygulamalar ve doğal çiçek soğanları ile ilgili işlemlerde (üretim parsellerinden üretilenler hariç) yönetmelik hükümleri uygulanmayacaktır. 1. BEYANNAME 1. Yönetmelik gereği süs bitkileri ve çoğaltım materyali üreticisi üretim yapacağı materyaller için Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere, (çok yıllık süs bitkisi üretimi yapan üreticilerin yılda bir kez beyanname vermesi yeterlidir.) yılda iki kez üretimin yapıldığı yerdeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe/ Müdürlüklerine ilgili ayların son iş günü bitimine kadar Ek-1 de verilen “Üretim Beyannamesi” formunu düzenleyerek vermesi zorunludur.

 2. Kayıt altına alınmış, korunan, genel olarak bilinen veya UPOV Sözleşmesi hükümlerine göre tanımlanmış olan çeşitlere ait süs bitkileri ve çoğaltım materyalleri çeşit ismi ile ilgili İl/İlçe Müdürlüklerine verdikleri üretim parseli oluşturma beyanname formuna işlenir. Bu şekilde pazarlanacak olan süs bitkileri ve çoğaltım materyallerinin çeşit kimliği ve safiyeti yeterli olmak kaydıyla beyanname formu Ek-1‘in düzenlenmesi zorunludur.

 3. Kayıt altına alınmış süs bitkileri sektörünün oluşturulması ve sektörde etkin ve doğru planlamaların yapılabilmesi amacıyla Ek-5/1 ve Ek-5/2 Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri tarafından oluşturulur ve ( Mayıs ve Kasım) aylarında olmak üzere yılda iki defa Genel Müdürlüğe gönderilir.

 4. Beyanname numarası (İl plaka kodu –ildeki beyanname sıra numarası) 1. ETİKETLEME
 1. Süs bitkileri ve çoğaltım materyallerinin pazarlanması esnasında partiler halinde düzenleme yapılması ve her bir partiye bir etiket kullanılması zorunludur.

 2. Etiketleme yönetmelik hükümlerinde belirtildiği şekilde üretici tarafından düzenlenir. İlgili Kamu Kurum/Kuruluşundan ürün kodu ve numarası temin edilerek, ticarete konu olan en küçük birimine (her bir fidana ve/veya saksı ya da viyole ) Ek-6’da verilen “Süs bitkisi pazarlama etiketi” yapıştırılır.

 3. Ürün kodu; (TR), (il kodu), (01 dış mekan, 02 iç mekan, 03 kesme çiçek üretim materyali, 04 soğanlı bitkiler, 05 yer örtücüler/ rulo çim), İl Müdürlüklerince verilen sıra numarası) yazılarak oluşturulur.

 4. Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan süs bitkileri için “bitki pasaportu” ve/veya “ikame bitki pasaportu” düzenlenmiş ise; bu pasaportlar “etiket” yerine kullanılır ve Bitki Pasaportunun bir örneği kayıt işlemlerinin yapıldığı şubeye iletilir.

 5. Bitki pasaportu sistemi ve operatörlerin kayıt altına alınması kapsamında belirtilen Ek-1 listenin dışında kalan süs bitkileri ve çoğaltım materyali için kullanılan etiket turuncu renkte yapıştırılabilir veya bağlanabilir özellikte olmalıdır ve Ek-6’te yer alan bilgileri içerir.
 1. SATIŞ VE STOK 1. Süs bitkileri ve çoğaltım materyallerinin üretimi 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununda yer alan bitki sağlığı koşulları sağlandıktan sonra, üretici tarafından Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere, yılda iki kez Ek-4’te verilen “Satış ve Stok Belgesi” düzenlenerek üretimin yapıldığı yerdeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe/ Müdürlüklerine, ilgili ayların son iş günü mesai bitimine kadar teslim edilir ve teknik elemanlar tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra uygunluğu durumunda Gıda, Tarım ve hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri tarafından Ek-4 belgesi onaylanır.

 1. DENETİM 1. Süs bitkisi üretici ve çoğaltım materyallerinin denetimleri 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu ile 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümleri çerçevesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleri tarafından yapılır.

 2. İşletmeler yılda en az bir defa yönetmelik hükümleri kapsamında denetlenir. Denetimlerin beyanname dönemlerinde yapılması esastır. İhtiyaç duyulması halinde beyanname dönemi dışında da denetim yapılabilir. Süs bitkileri ve çoğaltım materyali üreticisi tarafından başvuru kuruluşuna verilen üretim parseli oluşturma beyannamesine ilişkin, üreticilerin kontrol ve denetimi ilgili İl/İlçe Müdürlükleri tarafından yapılarak Ek-2’de verilmiş olan “Üretici Denetim Formu” ve Ek-3’de verilmiş olan “Üretici Parseli Vejetasyon Kontrol Formu” düzenlenir. Bu kontroller Bitki Pasaportu ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkındaki Yönetmeliği kapsamında yapılan kontrollerle birleştirilebilir.

EK-1


SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM PARSELİ OLUŞTURMA BEYANNAMESİ

☐ Dış Mekan ☐İç Mekan ☐Kesme Çiçek Üretim Materyali☐Soğanlı Bitkiler ☐Yer Örtücüler/Rulo çim

Beyanname No:
2016/………..Dönem

Tarih//Firma AdıSüsbir Üyeliği

☐ Var ☐ Yok

Adres
/


Üretici Belge No
Tarihi//Tel
Faks
Üretim Materyaline Ait Bilgiler

Tür ve çeşit Adı (Latince)Tür Adı (Yerel)Materyalin Orijini

Yerli ☐ İthal ☐ Firma Adı:……………………….

Ülke : ………………………………

Materyalin Kaynağı

Ekim-Dikim Yapılacağı Yer

1.Üretim Alanı

2.Üretim Alanı

3.Üretim Alanı

4.Üretim Alanı

5.Üretim Alanı

İl

İlçe

Mevki

Ada

Parsel

Alan (m2)Temin Edilen Materyalin Evsafı

Çelik

Yumru/Soğan

Tohum

Fidan

Fide

Temin Edilen Materyalin Miktarı (gr/adet)Ekim/ Dikim Tarihi//Planlanan SatışTarihi//Üretim Yeri Cinsi

Kapalı Alan

Açık Alan

Toplam Alan

Cam Sera

Plastik Sera

Üretim Alanı (m2)Süs Bitkileri ve Çoğaltım Materyallerinin Üretimi ve Pazarlanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bildirdiğim parsele ekim/dikim yapacağımı taahhüt ederim. (…/…/20... )

Firma Yetkilisi

Kaşe/İmza


EK-2

ÜRETİCİ DENETİM FORMUTohum Üretici Belge Tarih ve No

Fide Üretici Belge Tarih ve No

Fidan Üretici Belge Tarih ve No

Süs Bitkisi Üretici Belge

Tarih ve NoTicaret Ünvanı
Adresi
Firma Teknik Personeli

Adı SOYADI
TC Kimlik No
Donanım Varlığı


Devam ediyor mu? ☐ Evet ☐ Hayır

Hayır ise eksiklikler;

Eksikliklerin giderilmesi için verilen son tarih:


Alt Birlik Üyeliği


Alt Birliğe üyelik belgesi var mı? ☐ Evet ☐ Hayır

Evet ise, Üye No:

Hayır ise, belgenin ibraz edilmesi için verilen son tarih:


Tohum işleyicisi(Bu bölüm yalnız tohum üreticileri için doldurulacaktır.)

Sözleşme imzalanan tohum işleyicisi:

Tohum işleyicisinin Belge No:

Geçerlilik süresi uygun mu? ☐ Evet ☐ Hayır


Tespit Edilen Eksiklikler
…/…/……..tarihinde yukarıda belirtilen adreste, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği’nin 27.maddesi ve ilgili mevzuatlara göre denetim yaparak, düzenlenen bu tutanak imza altına alınmıştır.

Denetim ve Kontrol Yapanlar Sorumlu Yönetici

Adı Soyadı :………………………………….. ……………………………

İmza :…………………………………. ……………………………

EK-3

ÜRETİM PARSELİ VEJETASYON KONTROL FORMU

Ticaret Ünvanı
Adresi
Çoğaltım Materyalinin Karşılaması Gereken Şartlar

Açıklama

Gözle yapılan muayenede kaliteyi bozan zararlı organizma

☐ Var ☐ Yok
Kaliteyi düşürecek (hasar, solma, diğer fizyolojik sorunlar)

☐ Yeterli ☐ Yetersiz
İyi kök, yaprak dal oranı

☐ Yeterli ☐ Yetersiz
Tohum olması durumunda çimlenme kapasitesi ve çimlenme homojenliği

☐ Yeterli ☐ Yetersiz
Tür kimliği ve saflığı

☐ Yeterli ☐ Yetersiz

Firma Sorumlusu

Denetim ve Kontrol Yapanlar

Adı- SoyadıAdı- Soyadı

Kaşe

Ünvanı
Tarih

Tarih
İmza

İmza
Tarih

//


EK-4

SATIŞ VE STOK BELGESİ

☐ Dış Mekan ☐İç Mekan ☐Kesme Çiçek Üretim Materyali☐Soğanlı Bitkiler ☐Yer Örtücüler/Rulo çim


Firma Adı
Adres


/


Üretici Belge No


Tel
Faks ks
Firmada Görevli Teknik Personel Adı SoyadıTür ve çeşit Adı (Latince)STOK VE SATIŞA ARZ EDİLEN ÜRÜNÜN LOKASYONU

Tür Adı (Yerel)

1.Üretim Alanı

2.Üretim Alanı

3.Üretim Alanı

4.Üretim Alanı

5.Üretim Alanı

6.Üretim Alanı

İl

İlçe

Mevkii

Büyüklük (m2)

Miktar (gr/adet)Ürün Adı


Ürün Çeşidi

Stok

Satış

Zayi

Stok

Satış

Zayi

Stok

Satış

Zayi

Çelik(adet)
Yumru/Soğan (adet)
Tohum(gr)
Fidan (adet)
Yer Örücüler-Rulo Çim
Tespit ve Kontrol YapanlarFirma Sorumlusu

Teknik Personel

Adı SoyadıÜnvanıİmzaKaşeTarih//
EK-5.1.

……………………….. İl Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren Kişi/ Kurum/Kuruluş ve/veya Firmalar Tarafından Üretilen ve/veya Büyütülen ve/veya İthal Edilen Süs Bitkilerine Ait Cinsler

(Dış Mekan, İç Mekan, Kesme Çiçek Üretim Materyali, Çiçek Soğanı, Mevsimlik Çiçekler/Çiçek Fidesi Yer örtücüler/ Rulo Çim)Sıra No

Kişi/ Kurum/Kuruluş ve/veya Firma

Süsbir Üyeliği

Ürün Kodu

Ekim/dikim Alanı

(m2)Dış Mekan

İç Mekan

Kesme Çiçek Üretim Materyali

Çiçek Soğanı

Yer örtücüler/Rulo Çim

Var

Yok

T

R

Yerli

İthal

Yerli

İthal

Yerli

İthal

Yerli

İthal

Yerli

İthalAdı Soyadı

Düzenleyen

Kontrol Eden

Onaylayan

Ünvanı

İmza


Tarih
//////


EK-5.2


…………………….. İl Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren Kişi/ Kurum/Kuruluş ve/veya Firmalar Tarafından Satış ve Stok ve/veya İthal Edilen Süs Bitkilerine Ait Cinsler

(Dış Mekan, İç Mekan, Kesme ÇiçekÜretim Materyali, Çiçek Soğanı, Yosunlar)Sıra No

Kişi/ Kurum/Kuruluş ve/veya Firma

Ürün Kodu

Satış ve Stok Durumu

Üretim Miktarı

(gr/adet/demet)Dış Mekan

İç Mekan

Kesme Çiçek Üretim Materyali

Çiçek Soğanı

Yer örtücüler/Rulo çim

T

R

Satış

Stok

Zayi

Yerli

İthal

Yerli

İthal

Yerli

İthal

Yerli

İthal

Yerli

İthalAdı Soyadı

Düzenleyen

Kontrol Eden

Onaylayan

Ünvanı


İmza


Tarih//

//

//SÜS BİTKİSİ PAZARLAMA ETİKETİ


Ürün Kodu

 


T

R
Tür ve Çeşit

Miktar

(adet m2/gr) 
Niteliği

 
Operatör kayıt numarası

Üretim Yılı

Üretici Firma

(isim/ telefon/ adres)

 
Üretici Ülke


Ek-6


Kataloq: images
images -> 1. Параліч мімічної мускулатури,атрофія обличчя
images -> Мп г. Белгорода «Стоматологическая поликлиника №2» Информированное добровольное согласие на стоматологическое эндодонтическое лечение
images -> Задачами модуля являются
images -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
images -> Мп г. Белгорода «Стоматологическая поликлиника №2» Информированное добровольное согласие на проведение ортодонтического лечения
images -> Мп г. Белгорода «Стоматологическая поликлиника №2» Информированное добровольное согласие на пародонтологическое лечение
images -> Yazılım Eleştirisi

Yüklə 82,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə