T. C. Kara harp okulu savunma biLİmleri enstiTÜSÜ savunma yönetiMİ ana biLİm daliYüklə 1,26 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/9
tarix10.07.2017
ölçüsü1,26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

T.C. 
KARA HARP OKULU 
SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 
SAVUNMA YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI
 
 
 
 
 
BİLGECE FARKINDALIK, DUYGU DÜZENLEME BECERİSİ VE 
İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
 
YÜKSEK LİSANS TEZİ
 
 
 
Hazırlayan
 
Burak KARACAOĞLAN
 
 
 
 
Tez Danışmanı
 
Prof. 
Dr. Nesrin HİSLİ ŞAHİN
 
 
ANKARA - 2015

 

 
 
TEZ TANITIM FORMU 
TEZİN TARİHİ
    : 09.07.2015 
TEZİN TİPİ
      : 
Yüksek Lisans Tezi
 
TEZİN BAŞLIĞI
  : 
Bilgece  Farkındalık,  Duygu  Düzenleme  Becerisi  ve  İş 
Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 
TEZİN YAPILDIĞI BİRİM
  : 
Kara  Harp  Okulu  Savunma  Bilimleri  Enstitüsü 
Savunma Yönetimi Ana Bilim Dalı
 
SPONSOR KURULUŞ
  : - 
DAĞITIM LİSTESİ
  :  Kara  Harp  Okulu  Savunma 
Bilimleri  Enstitüsü  Tez 
Hazırlama,  Onay,  Dağıtım  ve  Muhafaza  Esasları  Kılavuzunda  Belirtilen 
Yerlere 
TEZİN ÖZETİ
  : 
Örgütlerin en değerli sermayesi olan insan kaynaklarının iş 
tatmini  duymaları,  örgütsel  ve  bireysel  performans  açısından  son  derece 
önemlidir.  İş  tatmini,  hem  örgütsel  hem  de  bireysel  birtakım  faktörlere 
bağlıdır.  İlgili  yazında,  bireysel  faktörler  arasında  değerlendirilebilecek  olan 
duygu düzenleme becerisi ve bilgece farkındalığın, kişilerin sağlıklı bir stres 
yönetimi  sayesinde  yaşam  ve  iş  doyumu  sağlamaları  açısından  etkili 
olduğunu  belirten  birçok  çalışma  bulunmaktadır.  Bu  çalışmada  da;  “duygu 
düzenleme becerisi” ile stres ve kaygı veren durumlarla başa çıkmada etkili 
olduğu yazında sıkça belirtilen “bilgece farkındalık” kavramlarının iş ta
tmini ile 
ilişkisi incelenmiştir.
 
ANAHTAR KELİMELER
  : 
Bilgece Farkındalık, Duygu Düzenleme Becerisi, 
İş Tatmini 
 
SAYFA SAYISI : 76 
GİZLİLİK DERECESİ
  : 
Tasnif Dışı
 

 
 
T.C. 
KARA HARP OKULU 
SAVUMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 
SAVUNMA YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI
 
 
 
 
 
BİLGECE FARKINDALIK, DUYGU DÜZENLEME BECERİSİ VE 
İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
 
 
YÜKSEK LİSANS TEZİ
 
 
 
Hazırlayan
 
Burak KARACAOĞLAN
 
 
 
Tez Danışmanı
 
Prof. 
Dr. Nesrin HİSLİ ŞAHİN
 
 
ANKARA - 2015

 
 
 

 

 
TEŞEKKÜR
 
Bu  çalışmanın  tamamlanmasında  en  büyük  ve  önemli  katkıyı  tez 
danışmanım  Sayın  Prof.
 
Dr.  Nesrin  HİSLİ  ŞAHİN’in  sağladığını  özellikle 
belirtmek istiyorum. Çalışmamın başlangıcından sonuna kadar her aşamada
 
değerli  zamanını  ayırarak,  önerileri  ve  yönlendirmeleri  ile  bana  destek 
olması,
  samimiyeti
,  nezaketi  ve  tahammülü  için  kıymetli  Nesrin  Hocama 
sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.
 
Y
üksek lisans eğitimimin çeşitli
 
aşamalarında bilgi ve tecrübelerinden 
faydalandığım
 
değerli  hocalarım  Prof.  Dr.  Nail  ÖZTAŞ  ile  Doç. 
Dr.  Sait 
GÜRBÜZ’e
 
ve tez çalışmamda
 
yardımlarını esirgemeye
rek bana destek olan 
kıymetli  arkadaşlarım  Muh
ammet  Ali  DURAN 
ve  Behsat  CÖMERT’e
 
teşekkürlerimi  sunarım.  Ayrıca  veri  toplama  aşamasında,  sabırla  ve 
samimiyetle  anketleri  doldurarak  bu  araştırmaya  katkı  sağlayan  tüm 
çalışanlara 
da 
ayrı ayrı teşekkür ed
erim.  
Tez  savunmamda  yer  alıp
 
değerli  vakitlerini  ayırarak,  bu  çalışmaya
 
önemli katkılarda bulunan saygı değer jüri üyeleri  Prof. Dr. Ayşegül DURAK 
BATI
GÜN ve Doç. 
Dr. Memet ERKENEKL
İ’ye
 
ayrıca teşekkürlerimi sunarım.
 
 
 

 
ii 
 
T.C. 
KARA HARP OKULU 
SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 
SAVUNMA YÖNETİMİ BİLİM DALI
 
ANKARA 2015 
 
 
BİLGECE FARKINDALIK, DUYGU DÜZENLEME
 
BECERİSİ VE 
İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 
 
YÜKSEK LİSANS TEZİ
 
Burak KARACAOĞLAN
 
ÖZET
 
Çalışma  hayatında  önemli  bir  yer  edinen  ve  örgütlerin  en  değerli 
sermayesi olan insan kaynağını etkili bir şekilde yönetebilmek, ancak etkin ve 
çalışan  odaklı  İnsan  Kaynakları  Yönetimi  ile  mümkündür.  Çünkü  örgütlerin, 
hedeflerine  ulaşabilmeleri  için  tüm
 
çalışanların  motive  edilmeleri
  ve 
beklentilerinin  dikkate  alınması  gereklidir.  Dolayısıyla  çalışanların  işlerini 
benimsemeleri,  sevmeleri  ve  iş  tatmini  duymaları  önem  kazanmaktadır.  Bu 
çalışmada, iş tatminini etkileyen birtakım etkenler incelenmiş olup, bunlardan 
duygu  düzenleme  becerisi  ve  bilgece  farkındalığın  iş  tatmini  ile  olan  ilişkisi 
tespit edilmeye çalışılmıştır.
 
Ankara’da  bulunan  kamu  ve  özel  sektörden
 
toplam  408  çalışanın 
katılımı  ile  veriler  toplanmıştır.  Araştırma  kapsamında,  İş 
Doyumu 
Ölçeği, 
Duygu  Düzenleme  Ölçeği,  Toronto  Bilgece  Farkındalık  Ölçeği  ve 
Bütünleştirici  Kendilik  Farkındalığı  Ölçeği  ile  katılımcıların  demografik 

 
iii 
 
bilgilerinin  elde  edilm
esi  için  Demografik  Bilgi  Formu  kullanılmıştır. 
Korelasyon  analizi  yapılarak  tüm  değişkenlerin  birbirleriyle  olan  ilişki 
düzeyleri tespit edilmiştir. Birbirinden bağımsız iki örneklem olarak, kamu ve 
özel sektör çalışanları arası
 
karşılaştırmalar yapılmıştır.
 
Demografik  bilgilerden  eğitim  durumu  ve  yaş  değişkenleri,  duygu 
düzenleme  stratejilerinden  duygu  yeniden  değerlendirme  ile  bilgece 
farkındalık  ve  genel  hayat  memnuniyeti  değişkenlerinin  iş  tatmini  ile  ilişkili 
oldukları görülmüştür. 
 
Yapılan regresyon analizleri sonucunda, iş tatminini; eğitim durumu, 
sektör,  yaş,  iş  deneyimi,  bilgece  farkındalık  düzeyi,  genel  hayat 
memnuniyetinin  anlamlı  düzeyde  etkiledikleri  görülmüştür.  Ayrıca,  genel 
hayat  memnuniyetini  ise;  eğitim durumu,  bilgece farkındalık,  duygu  yeniden 
değerlendirme  ve  iş  tatmini  bağımsız  değişkenlerinin  anlamlı  düzeyde 
etkiledikleri 
tespit edilmiştir.
 
Anahtar Kelimeler  : 
Bilgece  Farkındalık,  Duygu  Düzenleme  Becerisi,  İş 
Tatmini  
Tez Yöneticisi
    : Prof. 
Dr. Nesrin HİSLİ ŞAHİN
 
Sa
yfa Sayısı
     : 76 
 

 
iv 
 
REPUBLIC OF TURKEY 
TURKISH MILITARY ACADEMY 
DEFENSE SCIENCE INSTITUTE 
DEPARTMENT OF DEFENCE MANAGEMENT 
ANKARA 2015 
 
AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 
MINDFULNESS, EMOTION REGULATION SKILLS AND        
JOB SATISFACTION 
MASTER THESIS 
Burak KARACAOĞLAN
 
ABSTRACT 
The most  important  thing is managing human resource which  is the 
most precious capital of organizations effectively in working life. And it’s only 
possible with employee focused Human Resource Management. Because all 
employees  should  be  motivated  to  be  able  to  achieve  the  objectives  of  the 
organization  and  also  expectations  of  employees  should  be  taken  into 
account. At this point, job satisfaction is important determinant. In this study, 
a number of factors affecting job satisfaction were examined, and it is tried to 
determine  the  relationships  of  job  satisfaction  with  emotion  regulation  skills 
and mindfulness. 
This  study  was  conducted  on  total  408  employees  from  both  public 
and private sectors in Ankara. In this study, Job Satisfaction Scale, Emotion 

 

 
Regulation  Scale,  Toronto  Mindfulness  Scale,  Integrative  Self  Knowledge 
Scale  and  Personal  Information  Form  were  used.  Level  of  relationships 
between  all  variables  with  each  other  has  been  determined  with  correlation 
analysis.  Also  comparison  between  the  public  and  private  sectors  were 
examined.  
It  was  found  that  independent  variables  which  are  education  status 
and  age  variables,  emotion  reappraisal  strategies,  mindfulness  and  life 
satisfaction are significantly correlated with job satisfaction. 
The regression analysis revealed that education status,  age,  sector, 
work  experience,  mindfulness  and  life  satisfaction  significantly  predicted  job 
satisfaction. Also education status, mindfulness, emotion reappraisal and job 
satisfaction significantly predicted the life satisfaction. 
Keywords  Mindfulness, Emotion Regulation Skills, Job Satisfaction  
Advisor    : 
Prof. Dr. Nesrin HİSLİ ŞAHİN
 
Number of Pages: 76 
 

 
vi 
 
İÇİNDEKİLER
 
TEŞEKKÜR
 ..................................................................................................... i
 
ÖZET
 .............................................................................................................. ii
 
ABSTRACT .................................................................................................... iv
 
İÇİNDEKİLER
 ................................................................................................ vi
 
TABLOLAR .................................................................................................... ix
 
ŞEKİLLER
 ....................................................................................................... x
 
KISALTMALAR .............................................................................................. xi
 
GİRİŞ
 ..............................................................................................................1
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
KURAMSA
L ÇERÇEVE
 
1. İŞ TATMİNİ
 .................................................................................................3
 
a. İş Tatmini Kavramı ve Önemi
................................................................. 3
 
b. İş Tatmini ile İlgili Motivasyon Kuramları
 ................................................ 5
 
(1) Kapsam Kuramları
 ........................................................................... 6
 
(a) Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı
 ...................................... 6
 
(b) Herzberg’in Çift Faktör Kuramı
 .................................................... 7
 
(c) Alderfer’in ERG Kuramı
 ................................................................ 7
 
(2) Süreç Kuramları
 ............................................................................... 8
 
(a) 
Vroom’un Beklenti Kuramı
 ........................................................... 8
 
(b) Lawyer-Porter Modeli ................................................................... 9
 
(c) Adams’ın Eşitlik Kuramı
 ............................................................... 9
 
c. İş Tatminini Etkileyen Faktörler
 ............................................................ 10
 
(1) Örgütsel Faktörler
 .......................................................................... 11
 
(a) İşin Niteliği
 ................................................................................. 11
 
(b) İletişim
 ........................................................................................ 11
 
(c) Ücret ve Ödül Yönetimi
 .............................................................. 12
 
(d
) Yönetim Tarzı
............................................................................. 13
 
(e) Çalışma Koşulları
 ....................................................................... 14
 
(f) Terfi İmkânı
 ................................................................................. 14
 
(2) Bireysel Faktörler
 ........................................................................... 15
 

 
vii 
 
(a) Yaş
 ............................................................................................. 15
 
(b) Eğitim Durumu
 ........................................................................... 15
 
(c) Deneyim Süresi
 .......................................................................... 16
 
d. İş Tatmini Sağlamaya Yönelik Uygulamalar
 ........................................ 16
 
(1) İş Basitleştirme
 ............................................................................... 17
 
(2) İş Rotasyonu
 .................................................................................. 17
 
(3) İş Genişletme ve Zenginleştirme
 .................................................... 18
 
(4) Esnek Çalışma Biçimleri
 ................................................................ 20
 
e. İş Tatminsizliği ve Sonuçları
 ................................................................ 21
 
(1) İş Tatminsizliğinin Örgüt Açısından Sonuçları
 ................................ 21
 
(2) İş Tatminsizliğinin Birey Açısından Sonuçları
 ................................. 22
 
2. DUYGU DÜZENLEME BECERİSİ
 ............................................................ 24
 
a. Duygu Düzenleme Kavramı ve Önemi
 ................................................. 24
 
b. Duygu Düzenleme ve İş Tatmini İlişkisi
 ............................................... 28
 
3. BİLGECE FARKINDALIK
 .......................................................................... 29
 
a. Bilgece Farkındalık Kavramı ve Önemi
 ................................................ 29
 
b. Bilgece Farkındalık ve Duygu Düzenleme İlişkisi
 ................................. 34
 
c. Bilgece Farkındalık ve İş Tatmini İlişkisi
 ............................................... 36
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
YÖNTEM
 
1. 
ARAŞTIRMANIN KONUSU, AMACI ve ÖNEMİ
 ........................................ 38
 
a. Araştırmanın Konusu
 ........................................................................... 38
 
b. Araştırmanın Amacı
 ............................................................................. 38
 
c. Araştırmanın Önemi
 ............................................................................. 38
 
2. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI, SINIRLILIKLARI ve ÖRNEKLEM
 ................ 39
 
3. VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME
 ................................................. 39
 
4. KULLANILAN ÖLÇEKLER
 ........................................................................ 40
 
a. Demografik Bilgi Formu ....................................................................... 40
 
b. 
İş Doyumu Ölçeği
 ................................................................................ 40
 
c. 
Duygu Düzenleme Ölçeği
 .................................................................... 41
 
d. 
Toronto Bilgece Farkındalık Ölçeği
 ...................................................... 43
 
e. 
Bütünleştirici Kendilik Farkındalığı Ölçeği
 ............................................ 44
 

 
viii 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
BULGULAR, TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
 
1. YAPILAN ANALİZLERE İLİŞKİN BULGULAR
 .......................................... 46
 
a. Değişkenler Arasındaki İlişkiler
 ............................................................ 46
 
b. İş Tatminini Yordayan
 
Değişkenler
 ...................................................... 47
 
c. Genel Hayat Memnuniyetini Yordayan 
Değişkenler
 ............................. 49
 
d. Grupların Eğitim Durumlarına Göre Karşılaştırılması
 ........................... 51
 
e. Grupların Yaş Değişkenine Göre Karşılaştırılması
 .............................. 52
 
f. Grupların İş Deneyimlerine Göre Karşılaştırılması
 ................................ 53
 
g. Grupların Sektörlere Göre Karşılaştırılması
 ......................................... 55
 
h. İş Tatmini Uç Grup Analizi
 ................................................................... 56
 
2. TARTIŞMA
 ................................................................................................ 58
 
3. SONUÇ
 ..................................................................................................... 66
 
4. ÖNERİLER
 ............................................................................................... 67
 
KAYNAKÇA
 .................................................................................................. 68
 
EKLER .......................................................................................................... 78
 
 
 
 

 
ix 
 
TABLOLAR 
Tablo - 1: 
Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar
 ........................................ 46
 
Tablo - 2: 
İş Tatminini Yordayan Değişkenler
.............................................. 48
 
Tablo - 3: Genel Hayat Memnuniyetini Yordayan 
Değişkenler
 .................... 50
 
Tablo - 4: 
Ölçeklerden Alınan Puanların Eğitim Durumlarına Gör

Karşılaştırılması
 ........................................................................................... 52
 
Tablo - 5: 
Ölçeklerden Alınan Puanların Yaşa Göre Karşılaştırılması
 ......... 53
 
Tablo - 6: 
Ölçeklerden Alınan Puanların İş Deneyimlerine Göre 
Karşılaştırılması
 ........................................................................................... 54
 
Tablo 

7: 
Ölçeklerden 
Alınan 
Puanların 
Sektörlere 
Göre 
Karşılaştırılması…
55
 
Tablo - 8: 
İş Tatmini Alt Ölçek Puanlarının Sektörlere Göre 
                 
Karşılaştırılması
 ........................................................................................... 56
 
Tablo - 9: 
Ölçeklerden Alınan Puanların İş Tatmini Uç Gruplarına                      
Göre Karşılaştırılması
 .................................................................................. 57
 
 
 
 
 

 

 
ŞEKİLLER
 
Şekil 
- 1: 
Motivasyon Süreci
 .......................................................................... 6
 
Şekil 
- 2: 
Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi
 ..................................................... 7
 
Şekil 
- 3: 
Vroom’un Beklenti Modeli
 ............................................................... 9
 
Şekil 
- 4: 
İş Basitleştirme Süreci ve Sonuçları
 ............................................. 17
 
Şekil 
- 5: 
İş Rotasyonunun Kavramsal Çerçevesi
........................................ 18
 
Şekil 
- 6: 
İş Özellikleri Modeli’nin Şematik Gösterimi
 ................................... 20
 
Şekil 
- 7: 
İş Tatminsizliğine Gösterilen Tepkiler
 ........................................... 23
 
Şekil 
- 8: 
Duygu Düzenleme Süreçleri ve
 
Oluşma Noktaları
 ....................... 27
 
Şekil
 - 9: 
Katılımcı İletişim: Bilgece Farkındalığın Sağlanması ve  
Sürdürülmesi
 ................................................................................................ 33
 
Şekil 
- 10: 
Bilgece Farkındalık, Yönetimsel Kontrol ve Duygu Düzenleme 
İlişkisi
 ........................................................................................................... 35
 
 
 
 
 
 

 
xi 
 
KISALTMALAR 
ANOVA  :  Analysis of Variance (Varyans Analizi) 
B        : 
Beta Değeri
 
BKFÖ
    
Bütünleştirici Kendilik Farkındalığı Ölçeği 
 


Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə