T. C. MĠLLÎ EĞĠTĠm bakanliğI


 Diğer Lokal Anestezik ĠlaçlarYüklə 1,41 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/6
tarix11.12.2016
ölçüsü1,41 Mb.
1   2   3   4   5   6

1.2.3. Diğer Lokal Anestezik Ġlaçlar 

 

Bunların  bir  kısmı  benzoik  asit  esterleridir.  Yağlı  solüsyon,  serpme  tozu  ve süpozituvar  halinde  kullanılır.  Bu  ilaçlar  arasında  benzokain,  butesin  pikrat,  butilamino 

benzoat, ortoform ve siklometikain bulunur. 

 

1.3. Lokal Anesteziklere Ġlave Edilen ilaçlar  

 

Lokal  anesteziklere;  vazopressör  olarak    sıklıkla  adrenalin  (epinefrin)  ve  bikarbonat ilave  edilir.  Lokal  anesteziklere  vazopressör  ilave  edilmesinin  amacı  ilacın  uygulama 

yerinden yavaĢ emilini sağlamaktır. Böylece kısa ve orta etkili lokal anesteziklerin hem etki 

süreleri  uzar  hem  de  kan  pik  konsantrasyonları  yavaĢ  yavaĢ  yükselir.  Uzun  etkili  lokal 

anesteziklere  vazopressör  ilaçlar  ilave  edilmesinin  amacı  ise  kan  pik  konsantrasyonlarının 

yavaĢ yükselmesini sağlamaktır.  

 

Adrenalinli  lokal  anestezikler,  güneĢ  ıĢığından  korunmak  için  renkli  ampullerde  ve flakonlarda  bulundurulur  ve  tek  kullanımlıktır.  Adrenalin,  lokal  anesteziklere  genellikle 

1:200  000  oranında  (1  mL  =  5  µg  )  ilave  edilir.  Epidural  ve  periferik  sinir  bloklarında, 

infiltrasyon anestezisinde bir defada verilebilecek maksimum total adrenalin dozu yaklaĢık 3 

mg/kg dır.  

 

1.4. Santral Sinir Blokları (Rejyonel Anestezi) 

 

Rejyonel  anestezi;  bilinç  kaybına  yol  açmadan,  vücudun  belli  bölgelerindeki  sinir iletisinin  ve  ağrı  duyusunun  lokal  anesteziklerle,  geçici  olarak  ortadan  kaldırılması  olarak 

tanımlanır. Mental blok (bilinç kaybı, amnezi,vb.) dıĢında anestezinin tüm komponentlerini 

içerir. 

 

Sensoryal Blok + Otonom Blok + Motor Blok ile karakterizedir. 


 

 Santral  sinir  bloklarında  amaç;  lomber  veya  sakral  bölgeden  yapılan  uygulama  ile 

vücudun alt kısmında duyu ve motor iletim geçici süre bloke etmek ve ameliyatın baĢarılı bir 

Ģekilde yapılmasını sağlamaktır. 

 

  

Santral sinir bloklarının endikasyonları 

 

Santral sinir blokları;  

 Acil hastalar, 

 Poliklinik hastaları, 

 Tok hastalar, 

 YaĢlı hastalar, 

 Doğum, 

 Alt ve üst ekstiremitelerdeki kısa süreli  cerrahi giriĢimler (30 dakika ile 

1saat sürmesi beklenen) de uygulanır. 

  Avantajları 

 

Santral sinir bloklarının avantajlarını Ģu Ģekilde sıralaya biliriz.  

 Ekonomik olarak daha ucuzdur. 

 Hasta genel anestezi korkusu yaĢamaz. 

 ĠĢlem sırasında hasta ile iletiĢim kurulabilir. 

 Hasta erken rehabilite edilir. 

 Komplikasyonlar genel anesteziye oranla daha azdır. 

 Postoperatif yan etkiler minimaldir. 

 Etkin postoperatif analjezi sağlar. 

 Enfeksiyon riski düĢüktür. 

 Yara iyleĢmesi hızlı olur. 

 Çocuklarda psikolojik travma daha azdır. 

 Hastanın bilinci korunur ve solunum etkilenmez. 

 Bulantı ve kusma minimaldir. 

 Metabolik ve endokrin değiĢiklikler minimal düzeydedir. 

 Prostatektomi, kalça ve pelvik cerrahi giriĢimleri gibi bazı operasyonlarda 

kan kaybı daha azdır. 

 

Günübirlik cerrahi giriĢimlerde hasta daha erken taburcu olabilir.   

 Dezavantajları 

 

Santral sinir bloklarının dezavantajlarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz.  

 Blokların oluĢması için belirli bir süreye ihtiyaç duyulması,  

 UzamıĢ motor blok, 

 Ġdrar retansiyonu, 

 Analjezinin  her  zaman  yeterli  olmaması  ve  ek  analjezik  veya  hafif  bir 

genel anesteziye ihtiyaç duyulması, 

 

Lokal anesteziğin yüksek doz uygulanması ya da yanlıĢlıkla damar içine verilmesi sonucu sistemik toksisite geliĢmesi, 

 

  

Rejyonal  anestezinin  torakotomi  gibi  bazı  operasyonlar  için  uygun  bir yöntem olmaması,  

 Santral  nöral  bloklarda  oluĢan  yaygın  sempatik  blokaj  sonucu 

hipotansiyon oluĢması,  

 

Lokal anestezik ilaçlara karĢı alerjik reaksiyonlar,   

Damarın travma sonucu delinmesi,   

Sinir yaralanması, (sinirin direkt iğne ile hasar görmesi veya ilacın sinir içine verilmesi ile geçici veya kalıcı sinir hasarı oluĢabilir.) 

 BaĢ ağrısı, (spinal anesteziden sonra geçici baĢ ağrısı oluĢabilir.) 

 Bel ağrısı, 

 Enfeksiyon,  

 Postoperatif hipotansiyon, 

 Sinir hasarına bağlı uzun süreli sekellere neden olmasıdır.  

  

Santral sinir bloklarının kontrendikasyonları 

 

Santral sinir bloklarında oluĢan kontrendikasyonlar kesin ve rölatif olarak ayrılır.  

 Kesin kontrendikasyonlar 

 

o

 Cilt  Enfeksiyonları:  Santral  bloğun  uygulanacağı  cilt  alanında 

enfeksiyon  olması  halinde  blok  uygulanması  kontrendikedir. 

Enfeksiyonun daha derin dokulara taĢınması, septisemi vb. riskleri 

vardır.  

o

 

Kanama  diyatezi  ve  antikoagülan  tedavi  alan  hastalar: Hemofili  gibi  kanama  diyatezi  olanlar  ile  heparin  veya 

antikoagülan  ilaç  alan  hastalarda  uygulanan  blok  giriĢimleri 

hematom veya kontrol edilemeyen kanamalara neden olabilir.  

o

 Ġntrakraniyal basıncı yüksek olan hastalarda blok uygulanması 

kontrendikedir. 

  Rölatif kontrendikasyonlar  

 

o

 YaĢ:

 

Yeterli  premedikasyon  ve  sedasyonla  genç  hastalar  ve 

çocuklarda  santral blok giriĢimleri uygulanabilir.  

o

 PsiĢik reaksiyonlar ve psikiatrik hastalar: Ġstekli olmayanlar ve 

zorluk  çıkaranlarda  rejyonel  anestezi  uygulanmamalıdır.  Bu 

hastalarda  giriĢimden  sonra  sıklıkla  sahte  baĢ  veya  bel  ağrısı 

yakınmaları, zayıflama ve paraliziler gözlenir.  

o

 

Sinir  sistemi  hastalıkları: 

BaĢ  ağrısı  varlığında,  serebral 

problemlerde, omurilik veya periferik sinir sistemine ait dejeneratif 

nörolojik hastalıklarda blok uygulamaları yapılmamalıdır.  

o

 

Kanama:  Kanaması  olan  hastaların  kanaması  kontrol  edilmeden veya 

yeterli 


transfüzyon 

yapılmadan 

santral 

blok 


uygulanmamalıdır.  

 

 Santral sinir bloğun avantajları, dezavantajları, endikasyonları ve kontrendikasyonları 

tüm santral blok uygulamaları için geçerlidir. 

 

1.5. Santral Bloklarda Preoperatif Hazırlık 

 

Elektif majör cerrahi giriĢimlerde hasta, ameliyattan bir gün önce hastaneye yatırılır. Santral  giriĢim  öncesi  hastalar  bilgilendirilerek  onayları  alınır.  Acil  durumlar  dıĢında  tüm 

hastaların rutin inceleme; anamnez, fizik muayene ve laboratuar tetkikleri yapılır. 

  Preoperatif  vizit:  Tüm  anestezi  uygulamaları  öncesinde  görülmesi  önemlidir. 

Preoperatif  vizit,  anesteziste;  hastayı  inceleme,  hastaya  anestezinin  tipini 

açıklama ve hastanın bilgilendirilmesi olanağı sağlar. 

 Oral beslenme: Bloktan en az 6 saat önce ağızdan yiyecek ve içecek alınması 

kesilir.  Toksik  bir  reaksiyonda  veya  blok  giriĢiminin  baĢarısız  olması  halinde 

genel  anesteziye  geçilmesi  kaçınılmaz  olabilir.  Bu  önlem  aspirasyon  riskini 

ortadan kaldırmıĢ olur.  

 

Hasta  ile  iletiĢim:  Özellikle  parestezinin  saptanmasını  gerektiren  giriĢimlerde hasta ile iletiĢim çok önemlidir.  

 Premedikasyon:  Blok  uygulamalarında  oral,  subkütan,  intramüsküler  veya 

intravenöz yolla premedikasyon uygulanabilir. Acil giriĢimlerde intravenöz yol 

tercih edilmeli opioidler, benzodiazepinler, antihistaminikler ve antikolinerjikler 

3 - 5 dakika içinde intravenöz yolla verilir. 

 

1.6. Santral Bloklarda  Malzeme  ve Hasta Hazırlığı

 

 

 

Bulundurulması gereken malzemeler;   

 Sinir blok setleri 

 Steril örtü malzemeleri

 DeğiĢik  ebatlardaki  iğneler,  (18  ve  24  numaralı)  ve  enjektörler  ( 

2,5,10,20ml‟lik)  

 

Blok  iğneleri,  (5-10  -12,5-  15  cm  uzunluktaki  iğneler  ve  spinal,  epidural  blok iğneleri (quincky, tuohy) 

 ĠV kateterler, 

 Steril eldiven, 

 Turnike,  

 Antiseptik solüsyonlar, 

 Tespit malzemeleri, (yapıĢtırıcı bantlar ve diğer aksesuarlar) 

 Elektrodlar ve EKG pedleri,

  

Lokal anestezik ilçalar, 

 

Acil  ilaçlar  (  atropin,  adrenalin,  lidocain,  bikarbonat,  epinefrin,  ephedrine, phenylephrine,  calcium,  propofol,  succinylcholine,  antidot  ilaçlar;flumazenil, 

naloxone vb).  

 

Cilt iĢaretleyici,   

Sinir stimülatörü elektrotları ve ekipmanı,   

 

10  

Acil  müdahale  malzemeleri;  laringoskop,  airway  (nazal,  oral),  gayd,  laringeal maske,  değiĢik  boyutta  endotrakeal  tüpler,  end  -  tidal  CO

2

  dedektörü,  oksijen maskeleri,  

 DeğiĢik intravenöz (IV) sıvılar ve setler.  

 

Rejyonal  blokta  kullanılacak  tüm  malzemeler  mümkünse  birden  fazla  çekmeceye sahip, hareketli bir masa sistemi içinde bulundurulması gerekir. Malzemeler gruplandırılarak 

çekmecelere  yerleĢtirilmelidir.  Bu  iĢlemler  anestezi  ekibinin  hazırlık  aĢamasında,  zamanı 

daha  iyi  kullanmasını  ve  malzemelere  daha  kolay  ulaĢmasını  sağlar.  Masada,  acil  bir 

durumda gerekli olan ambu, aspiratör ve benzeri cihazların bulundurulması, sık sık  kontrol 

edilerek  eksiklerin  giderilmesi  ve  tüm  malzemelerin  düzenli  yerleĢtirilmesi  gerekir.  Resim 

1.3‟ü inceleyiniz.  

Resim1.3:Malzemelerin bulunduğu hareketli masa 

 

1.6.1. Santral Bloklarda Kullanılan Ġğneler ve Kateterler 

 

Santral bloklarda kullanılan iğne ve kateter çeĢitleri aĢağıda kısaca açıklanmıĢtır.  

 Spinal  iğneler:  Spinal  iğnenin  çapının  ve  iğne  ucunun  özelliklerinin  spinal 

anestezi sonrası baĢ ağrısına etkisi bilindiğinden artık ince iğneler (27 ve 29 G 

gibi  )  tercih  edilir.  Günümüzde  bir  çok  spinal  iğne  tipi  ve  ucu  geliĢtirilmiĢtir. 

Resim 1.4‟ü inceleyiniz.  

Resim 1.4:Spinal iğne 

 


 

 

11  

Spinal iğne içinden yerleĢtirilen devamlı kateterler :

 

Ucu spinal aralıkta olan iğnenin içinden kateter geçirilerek bu alana yerleĢtirilir ve iğne çıkartılıp kateter 

spinal alanda bırakılır. Sürekli spinal analjezi elde etmek için kullanılır. Resim 

1.5‟iü inceleyiniz. 

 

Resim 1.5:Spinal iğne ve kateter

 

  

Epidural  iğneler  ve  kateterler  :  DeğiĢik  kalınlık,  boy  ve  uç  Ģekillerinde 

epidural ve kaudal giriĢ amaçlı iğnelerdir. Resim 1.6 ve 1.7‟yi inceleyiniz.  

Resim1.6: Santral blokta kullanılan iğneler 

 

 Resim1.7: Epidural kateter  

 

 

12  

YumuĢak  ve  fleksibl  uçlu  kateterler:  Sert  kateterlerin  neden  olduğu 

intravasküler  yerleĢme,  dura  delinmesi  ve  parestezi  gibi  sorunlar,  yumuĢak  ve 

fleksibl uçlu kateterlerin kullanıma girmesi ile ortadan kalkmıĢtır. Kateterlerin 

radyopak madde içeren naylon ve polyester gibi maddelerden yapılması, vücutta 

çok uzun süre ile kalabilmesini sağlar.  

 

Kombine spinal epidural setler: Son dönemde, spinal iğne fikse edici sistem (Docking system, Adjustable Kombine spinal –epidural ) geliĢtirilmiĢ ve spinal 

iğnenin  hareketine  bağlı  olarak  geliĢen  bazı  sorunların  çözülmesine  yardımcı 

olunmuĢtur.  

 

Ayrıca uygulamada kullanılan helezon telli polimer kaplı epidural kateterler ve Racz kateterleri de vardır. 

 

1.6.2. Santral Bloklarda Hasta Pozisyonu 

 

Blok  uygulamalarında  hasta  pozisyonu  çok  önemlidir  ve  giriĢimin  baĢarısını  direkt olarak  etkiler.  Blok  ugulamalarında,  hasta  ve  anestezist  için  en  uygun  pozisyon  verilir. 

GiriĢim ameliyat masası, ameliyathane sedyesi veya muayene masasında yapılır. Eğer oturur 

pozisyon gerekli ise hasta ameliyat masası veya sedyede oturtulur. Ameliyat masasına alınan 

hastada omuz, kol, diz askı ve yastıklara yumuĢak ve nazikçe yerleĢtirilip tesbit edilir. Blokaj 

alanı  içinde  kalan  tüm  basınç  noktaları  dikkatle  korunmalı  ve  yastıklarla  desteklenmelidir. 

Bu, ekstremitelerde oluĢabilecek nörolojik komplikasyonların önlenmesini de sağlar.  

 

Santral bloklarda hastaya verilen pozisyonlar aĢağıda kısaca açıklanmıĢtır;  

 Lateral dekubitus (yan) pozisyon: Kombine spinal-epidural ve kaudal blokta 

(bebeklerde)  tercih  edilen  pozisyondur,  genellikle  bir  yardımcı  gerektirmez, 

hasta  rahattır  ve  çok  az  efor  harcar.  Bu  pozisyonda,  hasta  dizlerini  karnına 

çekmiĢ,  baĢ  fleksiyona  getirilmiĢ,  üstteki  kolu  göğüs  üzerinde  alttaki  kolu 

baĢının  altında  ya  da  elleri  ile  bacaklarını  veya  boynunu  kavramıĢ  olarak  sağ 

veya sol yanı üzerine yatırılır, baĢının altına bir yastık  konur. Tek taraflı blok 

isteniyorsa avantajlıdır. ġekil 1.1‟i, resim 1.8 ve 1.9‟u inceleyiniz. 

 

  

Resim 1.8: Standart lateral dekubitus (yan ) 

pozisyon  

Resim 1.9: Bebekte yan pozisyon 

 


 

 

13  

Oturur pozisyon: Santral ve epidural bloklarda çok tercih edilen pozisyondur. 

Hasta; masanın kenarında bacakları aĢağıya sarkık, ayaklarının altına bir tabure 

konmuĢ,  çenesi  sternuma  değecek  Ģekilde  baĢ  fleksiyona  getirilmiĢ  ve  kollar 

karın  üzerinde  birbirine  sarılmıĢ  olarak  oturtulur.  (Bir  yardımcı  hastanın 

masadan  düĢmesini  önlemek  ve  pozisyonunun  korunmasını  sağlamak  üzere 

yanında  durmalıdır.)  Bu  pozisyon,  iĢaret  noktalarının  belirlenmesini 

kolaylaĢtırır, uygulayıcı için rahat bir pozisyondur. Şekil 1.2’i inceleyiniz.  

ġekil 1.2: Oturur pozisyon 

Oturur pozisyonu; spinal sıvı basıncı düĢük olan hastalarda, saddle blok (alçak spinal 

blok) yapılmak istenen hastalarda, ĢiĢman hastalarda, intertorakanterik kırığı olan bu nedenle 

yan yatmakta zorlanan hastalarda tercih edilir. 

  Yüzüstü  (prone)  pozisyon:  Hasta,  iliak  kemiklerin  ortası  masanın  fleksiyon 

noktasının üstüne gelecek Ģekilde yüz üstü yatırılır. Masaya fleksiyon verilerek 

bacaklar  ve  baĢ  düĢürülür;  böylece  lomber  vertebraların  spinaları  arasındaki 

mesafe açılır. Yüz üstü pozisyon, genellikle yalnızca ortopedik sorunlar, rektal 

ve sakral giriĢimlerde hipobarik solüsyonlarla uygulanır. 

 Trendelenburg: Bazı özel durumlarda daha yüksek anestezi sağlayabilmek için 

tercih  edilir.  Masanın  baĢ  kısmına  eğim  verilerek  hasta,  tredelenburg 

pozisyonuna getirilir.  

 

1.6.3. Santral Bloklarda Hasta Hazırlığı  

 

Santral bloklarda hasta hazılığı aĢağıda sıralanmıĢtır.  

 Hasta, operasyon masasına alınır. 

 Hastaya, iĢlem hakkında bilgi verilir. 

 Damar yolu açılarak sıvı infüzyonuna baĢlanır. 

 Hasta monitörize edilir, monitör ayarları yapılır. 

 Vital bulgular, kontrol değerleri alınarak kaydedilir. 

 Santral blok uygulaması için uygun olan pozisyon verilir. 

 Hasta pozisyonu desteklenir. 

 


 

 

14 1.6.4. Santral Bloklarda Dikkat Edilecek Noktalar 

  

Blok setinin hazırlarken steriltesinin bozulmamasına dikkat edilmelidir.  

 

Uygulamada  kullanılacak  lokal  anestezik  ve  acil  durum  ilaçları  eksiksiz hazırlaır. 

 Hasta monitörize edildikten sonra ilk monitör bilgileri kaydedilir. 

 Uygulama  öncesi  oksijen  tüpleri,  aspiratör,  ambu,  maske  gibi  araçların 

kontrolleri dikkatli bir Ģekilde yapılır. 

 

Her an genel anesteziye geçilebilme olasılığı göz önünde bulundurularak gerekli hazırlık önceden yapılır.  

 


 

 

15 UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

 Santral blok uygulamalarında hazırlık yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Eldiven giyiniz. 

 Enfeksiyonları 

önlemede 

etkisini 

hatırlayınız. 

 

Anestezi  cihazını  kullanıma  hazır hale getiriniz. 

 Cihaz 

ve 


malzemeleri 

eksiksiz 

hazırlamalısınız. 

 Blok  tipine  uygun  blok  setini 

hazırlayınız.  

 

Cerrahi örtü setini hazırlayınız.  

Steriliteyi bozmamaya 

özen 


göstermelisiniz. 

 ĠĢlemler 

sırasında 

asepsi 

kurallarına uymalısınız. 

 Antiseptik solüsyon hazırlayınız. 

 Lokal anestezik ilacı hazırlayınız. 

 Acil ilaçları hazır bulundurunuz. 

 Ġlaçları 

doktor 


istemeden 

enjektöre 

çekmemelisiniz. 

 Genel  anesteziye  geçme  ihtimaline 

karĢı gerekli hazırlıkları yapınız. 

 

Uygun enjektörü seçiniz.  

Resüsitasyon  malzemelerini  kontrol ediniz. 

 Hazırlıkları  eksiksiz  yaptığınızdan  emin 

olmalısınız. 

 

Pozisyon  ve  destek  malzemelerini hazırlayınız. 

 Tespit malzemelerini hazırlayınız. 

 Ġnfüzyon sıvısı hazırlayınız. 

 Hastayı masaya alınız. 

 Hasta ile iletiĢim kurmalısınız. 

 Hasta  kimlik  bilgilerini  kontrol 

ediniz. 


 

Hastaya  monitörizasyon  için  uygun pozisyon veriniz. 

 Hasta  ile  konuĢarak  uygulama  amacını 

açıklamalısınız. UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

 

16  

Hastayı monitörize ediniz.  

Verileri anında kaydetmelisiniz.  

Kayıt için 

anestezi 

formunu 

kullanmalısınız. 

 

Hastanın  monitör  verilerini  kayıt ediniz. 

 Hastaya infüzyon sıvısı takınız. 

 Sıvı  akıĢ  hızını  hastanın  özeliğini  dikkate 

alarak yapmalısınız. 

 

Hastaya  blok  tipine  göre  pozisyon veriniz. 

 Hasta mahremiyetine özen göstermelisiniz. 

 Hasta pozisyonunu destekleyiniz. 

 Hastaya 

oturur 


pozisyonda 

ise 


omuzlarından, yan yatar pozisyonda ise diz 

ve baĢ kısmından desteklemelisiniz. 

 

 


 

 

17 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 

 AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1.

 

AĢağıdakilerden hangisi, lokal anestezi çeĢitlerinden biri değildir? 

A)

 

Topikal (Yüzeysel) anestezi B)

 

Ġnfiltrasyon anestezisi C)

 

GeniĢ alan bloğu D)

 

Arterial sinir bloğu E)

 

Rejyonel intravenöz anestezi   Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə