T. C. MĠLLÎ EĞĠTĠm bakanliğIYüklə 1,41 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/6
tarix11.12.2016
ölçüsü1,41 Mb.
1   2   3   4   5   6

2.

 

AĢağıdakilerden  hangisi,  lokal  infiltrasyon  anestezisinde  en  fazla  tercih  edilen  lokal 

anestezik ilaçtır? 

A)

 Lidokain 

B)

 Bubivakain 

C)

 Tetrakain 

D)

 Prokain 

E)

 Dibukain 

 

3. 

AĢağıdakilerden hangisi, ester yapılı lokal anestezik ilçalardan biridir? 

A)

 

Tetrakain  B)

 

Kartikain C)

 

Prilokain D)

 

Dibukain E)

 

Lidokain  

4.

 

AĢağıdakilerden  hangisi,  rejyonel  anestezide  rölatif  kontrendikasyonlardan  biri 

değildir?  

A)

 Sinir Sistemi Hastalıkları 

B)

 Cilt Enfeksiyonları 

C)

 Psikiatrik Hastalar 

D)

 Kanama 

E)

 YaĢ 

 

5. 

AĢağıdakilerden  hangisi,  santral  bloklarda  hastaya  verilen  pozisyonlardan  biri 

değildir?  

A)

 Litotomi Pozisyon 

B)

 Oturur Pozisyon 

C)

 Yan Pozisyon 

D)

 Diz- dirsek pozisyon 

E)

 Prone Pozisyon 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME  

 

18 AĢağıdaki  cümlelerin  baĢında  boĢ  bırakılan  parantezlere,  cümlelerde  verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

6. 

(        )  Rejyonel  anestezi,  bilinç  kaybına  yol  açarak  vücudun  tüm  bölgelerindeki  sinir 

iletisinin ve ağrı duyusunun ortadan kaldırılmasıdır. 

7.

 

(      )  Ġnfiltrasyon  anestezisi,  insizyon  hattına  lokal  anestezik  ilacın  enjeksiyonu  ile 

sağlanan, sadece enjekte edilen yerde anestezi oluĢturma Ģeklidir. 

8.

 

(      )  Lateral  dekubitus  (yan)  pozisyon,  kombine  spinal-epidural  ve  kaudal  blokta 

(bebeklerde) 

tercih edilen pozisyondur.

 

 

 DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı  cevap  anahtarıyla  karĢılaĢtırınız.  YanlıĢ  cevap  verdiğiniz  ya  da  cevap verirken  tereddüt  ettiğiniz  sorularla  ilgili  konuları  faaliyete  geri  dönerek  tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 


 

 

19 ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

 

  

 

Spinal  blok  uygulamalarında,  anestezi  uzmanına  uygulama  süresince  dikkatli  bir Ģekilde yardımcı olabileceksiniz. 

 

  

  

Subaraknoid  enjeksiyonun  yapılıĢ  Ģekillerini  araĢtırıp  bir  tablo  oluĢturarak 

karĢılaĢtırınız. 

Sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

  Kauda ekuina sendromu nedir, araĢtırınız. 

 

2. SPĠNAL BLOK  

 

Lokal  anestezik  solüsyonun  lomber  3.  -  4.  veya  4.-5.  vertebralar  arasındaki aralıklardan  subaraknoid  aralığa,  yani  BOS  (beyin  omurilik  sıvısı)  içerisine  verilmesi  ile 

vücudun  alt  kısmının  tüm  motor  ve  duyusal  blokajının  sağlanmasına,  spinal  anestezi 

(subaraknoid blok) denir. Spinal anestezinin temel amacı; sempatik, sensoryal ve derin bir 

motor blok oluĢturmaktır.  

 

Ġlk uygulama, 1899‟ da BIER ve TUFFIER tarafından kokain ile yapılmıĢtır. GeçmiĢi 1899‟lara  kadar  gitmesine  rağmen,  nörolojik  komplikasyonları  nedeniyle  1970‟lere  kadar 

yaygın  kullanılmamıĢtır;  ancak  bu  yıllarda  toksititesi  çok  düĢük  lokal  anestezik  ilaçların 

bulunması, kullanımını yaygınlaĢtırmıĢtır. Vertebral kolon; servikal 7, torakal 12, lumbal 5, 

sakral 5, koksigeal 4 olmak üzere toplam 33 vertebradan oluĢur.  

 

Spinal kord ve sinir kökleri vertebral kolon içinde uzanır. Foramen magnumdan baĢlar ve medulla spinalis, erkeklerde L1 vertebra alt kenarında, kadınlarda L2 vertebra ortasında, 

yenidoğanda L3 vertebra hizasında sonlanır.  

ġekil 2.1: Medulla spinalis 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 


 

 

20 Spinal  kord  doğrudan  beyni  saran  katların  devamı  olan  dura,  araknoid  ve  pia  mater 

olmak üzere üç zarla çevrilidir. Pia mater en içte yer alır. Araknoid ile pia arasındaki aralık 

subaraknoid  mesafe  olup  içinde  spinal  sinirler  ve  BOS  bulunur.  Spinal  subaraknoid  aralık 

aĢağıda sakral 2. vertebra hizasında sonlanır. Spinal anestezi, subaraknoid aralığa BOS içine 

yapılır.  

 

ġekil 2.2: Spinal kordun zarları 

  

Etki yeri ve mekanizması: BOS içine verilen lokal anestezik ilaç, sinir dokusu 

tarafından  alınır  ve  damar  içine  absorbe  olarak  ortamdan  uzaklaĢtırılır.  BOS 

içine  verilen  ilacın  bir  kısmı  yoğunluk  farkı  nedeniyle  duradan  diffüze  olarak 

epidural aralığa geçer ve orada geçerli mekanizmalarla ortamdan uzaklaĢtırılır.  

 

Ġlacın sinir dokusu tarafından alınması; ilacın BOS içindeki yoğunluğuna, sinirin lokal anestezikle  temas  yüzeyine,  yağ  içeriği  ve  kanlanma  gibi  etkenlere  bağlıdır.  Ġlaç  etkisini, 

subaraknoid  mesafede  esas  olarak  kordu  terkeden  spinal  sinir  kökleri  ve  dorsal  kök 

ganglionları üzerinde gösterir.  

  

Etki  hızı  ve  süresi:  Etkinin  hızlı  baĢlaması,  epidurale  göre  en  önemli 

üstünlüğüdür;  ancak  tam  blok  geliĢmesi  için  gereken  süre,  epidural 

anestezininkine  yakındır.  Anestezi  süresi,  ilacın  sinirleri  terk  etme  hızına 

bağlıdır.  Verilen  ilacın  büyük  bir  kısmı  BOS  içine  yayılır  ve  venöz  drenajla 

elimine  edilir.  Az  bir  kısmı  ise  lenf  yoluyla  uzaklaĢtırılır.  Vazokonstriktörler 

burada damarlara etkili olamadığı için anestezi süresini ancak %10 kadar uzatır. 

Ġlacın  özelliğine  göre etki,  3-5  dakika  içinde  baĢlar; tam  etkinin  oluĢması için 

15-20 dakika süre gerekir. Etki, lidokain ve prilokain ile 1-1.5 saat; bupivakain 

ile  3-3.5  saat  kadar  sürer.  Bupivakainin  kord  damarları  üzerinde 

vazokonstriksiyon yapması nedeniyle etki süresi daha uzundur. Lokal anestezik 

ilacın fiksasyonu 30-45 dakikada gerçekleĢmektedir. Ġlaç dozu hesaplanırken bu 

süre göz önünde bulundurulur. 

 

Spinal  anestezi uygulamasının  değerlendirilmesi:  Duyusal  yönden 

dermatomlara  göre,  motor  blokajı  yönünden  ise  “Bromage  Skalasına”  göre 

yapılır. 


 

 

21 Dermatomlar: 

Anestezi 

düzeyinin 

belirlenmesi 

ve 


komplikasyonların 

değerlendirilmesi için önemlidir. Vertebral kolonu terkeden sinirler deride belirli bir yayılım 

göstererek dermatomları oluĢturur. Spinal anestezi uygulamasını takiben künt iğne ile ciltte 

ağrı kontrolü yapılarak bloğun seviyesi değerlendirilir. 

 

  

C

8 dermatomu, küçük parmak  

 T

1

-dermatomu, kol ve önkolun 

içyüzü  

 T3 dermatomu, aksilla apeksi 

 T4 dermatomu, meme baĢı 

 T6-7dermatomu,ksifoid çıkıntı 

 T

10

 dermatomu göbek hizası   

L1

 dermatomu ingüinal bölge 

 

S1

-

4 dermatomu perine bölgesi 

Tablo 2.1: Dermatomlar 

 

Bromage Skalası: Motor bloğu değerlendirmede kullanılır. Bu skalaya göre hasta; 

 

0:

 Hiç paralizi yok. 

(Hasta ayağını ve dizini tam olarak fleksiyona getirebilir.) 

1:

 Sadece dizini ve ayağını hareket ettirebilir. 

(Bacağını düz olarak kaldıramaz.) 

2:

 Dizini bükemez. 

(Sadece ayağını oynatabilir.) 

3:

 Ayak ve baĢparmağını oynatamaz.  

(Total paralizi olarak derecelendirilir.) 

Tablo 2.2: Bromage Skalası  

 

2.1. Spinal Anestezi Tipleri  

 

Spinal  anestezi  uygulamaları  sırasında,  cerrahinin  özelliğine  göre,  farklı  blok  tipleri uygulanarak istenen anestezi seviyeleri elde edililr. Bunlar:  

 


 

 

22  

Saddle  blok  (  Eyer  veya  suvari  yaması):  Alt  lumbal  va  sakral  segmentlerin 

bloğu ile geliĢir. Az miktarda (0.5-1cc) ilacın oturur pozisyonda L4-5

 

aralığına verilip en az 5 dakika oturur pozisyonda tutulması ile elde edilir. Avantajı, kan 

basıncı ve nabız hızının çok az etkilenmesidir. 

 

Alçak  spinal  anestezi:  L  2-3  düzeyinde  elde  edilir.  Kan  basıncına  belirgin etkisi yoktur. Cilt anestezisi T 10 seviyesini geçmez. 

 Yüksek  spinal  anestezi:  T  4-12,  lomber  ve  sakral  segmentleri  tutar.  T  4 

üzerinde blok söz konusu ise hipotansiyon ve bradikardi belirgindir.  

 

Tek  taraflı  (  hemiblok)  spinal  anestezi:  Enjeksiyonun  hastanın  anestetize edilmek  istenen  tarafa  yatırılarak  yapılıp  5  dakika  süre  ile  bu  pozisyonda 

tutulması ile elde edilir. Tek taraflı spinal anestezi alt ekstremite cerrahilerinde ( 

örn. Atroskopi ) tercih edilir. 

 Total  spinal  blok:  Anesteziden  daha  çok  bir  komplikasyon  olarak 

düĢünülmelidir.  Bulber  merkezlere  kadar  depresyon  söz  konusudur.  Acil 

resüsitatif giriĢimlere gereksinim duyulur.  

 

2.2. Spinal Anestezinin Sistemlere Etkisi  

 

Spinal  anetezinin  sistemlere  etkileri  tablo  2.4‟te  gösterilmiĢtir.  Bu  etkiler,  bazı sistemlerde anında gözükürken bazılarında geç ortaya çıkabilir.  

  

Kardiovasküler sisteme etkileri 

 Sempatik denervasyon ve 

hipotansiyon

 

Bradikardi,   

Koroner kan akımında azalma,  

Serebral dolaĢım,  

Renal dolaĢım.  

Solunum sistemine etkileri 

 

Ġnterkostal paralizi,  

Atelektazi,  

Apne ve solunum arresti.  

Gastrointestinal sisteme etkileri 

 

Ġnce barsaklarda kontraksiyon 

Sifinkterlerde gevĢeme,   

Bulantı ve kusma.  

Üriner sisteme etkileri 

 

Ġdrar retansiyonu. 

 Merkezi sinir sistemine etkisi 

 BOS‟un dural delikten sızması  

 BOS basıncının düĢmesine bağlı 

baĢağrısı. 

Tablo 2.3: Spinal anestezinin sistemlere etkileri 

 


 

 

23 2.3. Anestezi Düzeyini Ekileyen Faktörler  

 

Spinal  anestezi  uygulamalarında  anestezi  düzeyi  ve  blok  seviyesi  çeĢitli  faktörlere bağlı olarak etkilenir. Bu faktörler; 

  

Hastaya  bağlı  faktörler:  Hastanın  boyu,  yaĢı,  kilosu,  kifoz,  skolyoz  gibi 

anatomik  deformiteleri  ve  karın  içi  basıncını  artıran  patolojiler  gibi  etmenler 

anestezi düzeyini etkiler.  

 Uygulamaya  bağlı  faktöler:  Solüsyonun  volümü,  yoğunluğu,  ısısı,  lokal 

anesteziğin dozu, enjeksiyon hızı, ilacın yayılımı ve redistribüsyonu ve barbotaj 

yapılması  (BOS  ve  ilacın  tekrar  tekrar  aspire  edilerek  enjeksiyonu),  lomber 

ponksiyonun yeri ve hastanın pozisyonu bloğun seviyesini etkiler.  

 

Solüsyonun  hipo  veya  hiperbarik  olarak  seçilmesi  ve  hastanın  pozisyonu değiĢtirilerek istenen anestezi düzeyi sağlanır.  

 

2.4. Spinal Anestezinin Endikasyonları ve Kontrendikasyonları 

 

Spinal anestezinin endikasyonlarını üç baĢlık altında ele almak mümkündür.  

 Cerrahi endikasyonlar 

 Sezaryen, 

 Vajinal doğum,  

 Mesane cerrahisi, 

 Vajinal histerektomi,  

 Ġntraabdominal  cerrahi,  (apendektomi, kolesistektomi,  total  abdominal 

histerektomi, mide rezeksiyonu, mesane cerrahisi)  

 

Herni  cerrahisi  (inguinal,  femoral,  intraabdominal  göbek  altı  ensizyonal herniler)  

 Genital cerrahi, (orĢiektomi, perine onarımı, transüretral rezeksiyon TUR, 

vazektomi vb.)  

 

Alt ekstremite cerrahisi, (kalça, bacak, diz ve ayaktaki ameliyatlar, açık - kapalı redüksiyonlar )  

 Anorektal cerrahi, (hemoroid, fistül, pilonidal sinus, rektal biyopsi) 

  

Diagnostik endikasyonlar 

 

Vazospastik  hastalıkların  organik  kökenli  hastalıklardan  ayırımı  için  spinal  anestezi uygulanır. 

  

Terapötik endikasyonlar  

  

Alt ekstremitelerin vazospastik hastalıklarının tedavisinde, 

 

Kanser,  akut  pankreatit  veya  mezenter  arter trombozunun  neden  olduğu ağrının tedavisinde endikedir. 

 


 

 

24  

Kontrendikasyonlar 

 

Santral blokların kontrendikasyonları spinal bloklarla aynı olduğundan dolayı burada verilmemiĢtir. Hatırlamak için birinci faaliyette bakınız. 

 

2.5. Spinal Anestezide Kullanılan Ġlaçlar  

 

En  sık  kullanılan  ajanlar;  lidokain  (%  5),  prilokain  (%5-%10),  bupivakain (% 0,75), tetrakain  (%  0,5-1)  ve  ropivakaindir  (%0.2-%1).  Atropin  ve  vazopressör  oluĢabilecek 

komplikasyonlara  karĢı  hazır  bulundurulur.  Spinal  anestezide  genellikle  3-4  cc  %  0.75  lik 

bupivakain  veya  %10  luk  4-5  cc  prilokain  kullanılmaktadır.  Spinal  anestezi  yöntemi  kısa 

sürecekse  prilokain,  lidokain  kullanılır.  Spinal  anestezi  yöntemi  uzun  sürecekse  tetrakain, 

bupivakain ve ropivakain kullanılır. 

 

2.6. Spinal Anestezi Uygulaması ve Hasta Takibi 

 

Spinal  anestezi,  anestezi  uzmanı  tarafından  uygulanır.  Uygulama  esnasında  ve sonrasında  anestezi  teknisyeninin  sorumluluğu;  anestezi  uzmanına  yardımcı  olmak,  vital 

bulgular  ve  geliĢebilecek  komplikasyonlar  açısından  hastayı  takip  etmektir.  Bu  nedenle 

anestezi  teknisyeninin  spinal  anestezi  ile  ilgili  bilgiye  sahip  olması  gerekir.  AĢağıda 

uygulama tekniği sırası ile verilmiĢtir. 

  Hastaya, yapılacak iĢlem anlatılır. 

 Hastanın onayı alınır ve order edilen premedikasyon ilaçları yapılır. 

 Hasta monitörize edilir ve monitör bulguları ( oksijen satürasyonu, kan basıncı 

ve nabız ) kayıt edilir.  

 

ĠĢlem  öncesi  damar  yolu  açılır,  %  0.9  NaCl  (500-  1000cc  )  infüzyonuna baĢlanır.  

 Atropin ve vazopressör ( 10-15 ml/kg/saat) hazır bulundurulur.  

 Hastaya,  oturur  veya  yan  pozisyon  verilir  (Oturur  pozisyon  daha  çok  tercih 

edilir;  çünkü  iĢaret  noktalarını  belirlemek  kolaydır.  Hastanın  ayaklarının  altına 

tabure  konulur,  çenesi  sternuma  değecek  ve  elleri  kucağında  olacak  Ģekilde 

oturtulur.Yan pozisyon ise hasta yönünden rahattır.).  

 

Yan pozisyon; hasta sağ veya sol yanına yatırılır, dizlerini karnına doğru çeker ve çenesini göğsüne değecek Ģekilde fleksiyona getirir. Her iki pozisyonda da 

bir yardımcı mutlaka hastayı tutmalıdır.  

 

Blok  setinin  açılmadan  önce  setin  sterilizasyonu  (endikatör,  flaster  rengi  vb.) kontrol edilerek anestezi teknisyeni tarafından açılır.  

 Lokal anestezik ilaç istenen dozda hazırlanır. ( Setin açılması ve anestezik ilacın 

hazırlanması  anestezi  uzmanı  tarafından  veya  gözetimi  altında  anestezi 

teknisyeni tarafından yapılabilir.) Resim 2.2‟i inceleyiniz. 


 

 

25  

Resim 2.1: Epidural blok Seti  

 

Enjeksiyonun  yapılacağı  aralıklar  doktor  tarafından  belirlenir.  Resim  2.2‟yi inceleyiniz. 

 

Resim 2.2:ĠĢaret noktaları 

  

Sahanın  temizlenmesi  için  anestezi  teknisyeni  antiseptik  solüsyonu  anestezi 

uzmanının tuttuğu spanç üzerine döker. 

 Enjeksiyonun yapılacağı saha, doktor tarafından antiseptikli spançla temizlenip 

örtülür. Resim 2.3‟ü inceleyiniz.  

Resim 2.3:Bölgenin antiseptikle silinmesi  

 

 

26  

Anestezi  uzmanı  tarafından  lomber  ponksiyon,  orta  hattan  ve  paramedian hattan  yapılır.  Cilt  ve  ciltaltına  infiltrasyon  anestezisi  uygulanır.  8-10  cm 

uzunluğunda  ve  mümkün  olan  en  ince  çaplı  spinal  iğne  ile  lokal  anestezi 

uygulanmıĢ  olan  ciltten  girilir.  Bu  esnada  anestezi  teknisyeni,  hastanın  sabit 

tutulması için pozisyonu destekler. Resim 2.4‟ü inceleyiniz.  

Resim 2.4:Enjeksiyonun yapılması

 

  

Ligamentlerin  iğneye  karĢı  oluĢturduğu  direnç,  ligamentum  flavum  geçilince 

kaybolur ve bundan sonra dura delinip subaraknoid ponksiyon yapılarak iğnenin 

ucundan  BOS  gelmesi  ile  iğnenin  yeri  doğrulanılır.  Gelen  BOS  berrak  ve 

renksiz  ise  seçilen  lokal  anestezik  ilaç  enjeksiyonu  yapılır.  ġekil  2.4‟ü  resim 

2.5‟i ve inceleyiniz.  

ġekil 2.3: Spinal anestezi uygulama bölgesi 

 

 

27  

Resim 2.4: BOS’un gelmesi

 

  

BOS  içine  lokal  anestezik  verildikten  sonra  iğne  çıkartılır  ve  steril  spançla 

enjeksiyon yeri kapatılır. 

 Anestezi uzmanı bu iĢlemleri yaparken anestezi teknisyeni hastayı takip ederek 

bulguları kayıt eder. 

 

Yukarıdaki iĢlemler yapıldıktan sonra hastaya, sırtüstü pozisyon verilir. Bloğun istenen  seviyesine  göre  baĢ  kısmı  yükseltilerek  motor  bloğu  değerlendirmede 

Bromage Skalası kullanılır. 

 Hastada blok oluĢtuktan sonra cerrahi pozisyon verilir. 

 Bilinç durumuna göre hastaya, nazal kateter veya maske ile oksijen verilir. 

 Cerrahi iĢlem süresince hastanın bilinç durumunun (anksiyete, ajitasyon, korku 

varlığı, uyku hali varlığı, bilinç bulanıklığı ve oryantasyonu) takibi yapılır. 

 

Cerrahi  iĢlem  süresince  hastanın  vital  bulguları,  infüzyon  sıvısı  ve  ağrı  hissi takibi yapılır. 

 Hasta ile ilgili ortaya çıkan olumsuz durumlar, anestezi uzmanına haber verilir. 

 GiriĢim süresince monitör bilgileri anestezi formuna kayıt edilir. 

 ĠĢlem  bittikten  sonra  hasta  sırt  üstü  pozisyona  getirilerek  Bromage  Skalası  ile 

hasta tekrar değerlendirilir. 

 

Hastanın vital bulgularının stabilizasyonu sağlandıktan sonra EKG bağlantıları, TA aletinin manĢonu ve puls oksimetri probu çıkartılarak monitör kapatılır. 

 Hastanın infüzyon sıvısı kapıtılarak sedyeye alınır. 

 Hasta  ve  anestezi  formunun  bir  nüshası  derlenme  odasında  görevli  personele 

teslim edilir. 

 

Derlenme  odasındaki  hastanın  duyusal  ve  motor  fonksiyonları  geri  döndükten sonra, derlenme odasından çıkıĢ kriterlerine uygun olarak kliniğine teslim edilir. 

 

Spinal anestezi uygulamalarında dikkat edilecek noktalar

  Kontrol  kan  basıncı  ve  nabız  değerleri  ölçülür  ve  anestezi  formuna  düzenli 

Ģekilde kayıt edilir

 

Hasta, komplikasyonlar yönünden dikkatli takip edilir.  

Hastanın, genel durumu sözel uyarılar ile değerlendirilir.  

Hipotansiyon  yönünden  hasta  takip  edilmeli,  hipotansiyon  durumunda  oksijen verilir. 

 Hipotansiyonu  önlemek için uygulama öncesi sıvı infüzyonu baĢlanır.  

 Solunum sal değerleri yakından takip edilir. 

 

 

28 2.7. Spinal Anestezinin Komplikasyonları  

 

Spinal  anestezi  uygulanmasında  dura  ponksiyonu  aĢamasında,  hastaya  ve  yapılan iĢleme  bağlı  olarak  çeĢitli sorunlar  çıkabilir.  Bunlar; BOS‟un  kanlı  gelmesi,  gelmemesi  ve 

bulanık  gelmesi,  ponksiyonun  baĢarısız  olması,  ponksiyon  sırasında  parestezi  oluĢması  ve 

BOS gelmediği halde parestezi olması gibi sorunlardır. 

 

Spinal  anestezi  komplikasyonları  erken  veya  geç  olarak  ortaya  çıkabilir.  Bu komplikasyonlar; 

  

Ġğne kırılması, 

 

Sinir ve/veya cauda equina hasarı,  

Sempatik blokaj sonucu sistemik kan basıncında hızlı düĢme,  

Kardiyak akselatör liflerin T1

-T

4 düzeyinde blokajı sonucu bradikardi,  

 Yüksek  spinal  anestezi,  interkostal  paralizi  nedeni  ile  solunumsal  yetersizlik, 

dispne , 

 

Kraniyal sinirlerin paralizisi,  

Spinal ve epidural hematom,  

Enfeksiyon,  

Bulantı, kusma,  

Enjeksiyon yerinde ağrı,  

Septik veya aseptik menenjitis  

Sırt ve bel ağrısı ,  

Ġdrar retansiyonu: S2-4 segmentlerinin blokajına bağlı geçici retansiyon,  

Dura ponksiyonundan 1-2 gün sonra postspinal baĢ ağrısı  

Total spinal anestezi sonucu apne, derin hipotansiyon, kardiyak arresttir. 


1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə