T. C. MĠLLÎ EĞĠTĠm bakanliğI


Resim 3.10: Ġnfüzyon pompası (PCA)Yüklə 1,41 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/6
tarix11.12.2016
ölçüsü1,41 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

Resim 3.10: Ġnfüzyon pompası (PCA) 

 


 

 

41  

Cerrahi iĢlem süresince hastanın vital bulguları ve bilinç açıklığı kontrol edilir.  

Cerrahi  iĢlem  süresince  ve  sonrası  hasta,  bir  süre  komplikasyonlar  yönünden takip edilir. 

 Hasta, sözel uyarılar ile değerlendirilir. 

 Cerrahi  giriĢim  bittikten  sonra  hastanın  son  monitör  bilgileri  anestezi  formuna 

kayıt edilir ve form kontrol edilerek kapatılır. 

 

Hasta demonitörize edilir.   

Sözel uyarılara cevap veren hasta sedyeye alınır.  

Yoğun  bakıma  ya  da  servise  götürülen  hastanın  sistemik  toksisite  ve  bloğun kalkması yönünden yakın takibinin gerektiği söylenir. 

 Anestezi  formunun  bir  nüshası,  hasta  dosyasına  konularak  hasta  ile  birlikte 

yoğun bakım görevlisine teslim edilir. 

 

3.5. Epidural Anestezinin Sistemlere Etkileri ve  Komplikasyonları 

 

Tüm anestezi uygulamalarında olduğu gibi epidural anestezininde sistemlere olumsuz etkileri ve komplikasyonları olabilir. Bunlar; 

  

Kardiovasküler sisteme etkisi; hipotansiyon ve bradikardi, 

 

Solunum sistemine etkisi; hipoksi,   

Radiküler lezyonlar,  

Ġğnenin kırılması,  

Total spinal anestezi,  

Yüksek epidural anestezi,  

Bulantı ve kusma,  

Epidural hematom,  

Duranın delinmesi,  

YanlıĢlıkla epidural vene ponksiyon 

Üriner retansiyon   

Unilateral ve/veya inkomplet anestezi,  

Araknoiditis,  

Abse,   

Hematom,  

Kateter  uygulamalı  epidural  anestezide  katetere  bağlı  olarak  geliĢen  sorunlar; kateterin vene girmesi, peridural aralıktan çıkması, kopması gibi, 

 BaĢ dönmesi ve baĢ ağrısı, 

 Isı düĢmesi ve titreme, 

 Lokal anestezik toksisitesidir. 

 

3.6. Kombine Spinal - Epidural Blok 

 

Kombine  spinal  -  epidural  blok,  spinal  ve  epidural  bloğun  birlikte  uygulanma tekniğidir. Spinal blok uygulaması yapıldıktan 30-45 dakika sonra epidural blok uygulaması 

ile elde edilir.  

 

42 Özellikle  yandaĢ  hastalıkları  olan  hastalarda  kombine  blok  uygulanması,  her  iki 

bloğun  tek  baĢına  uygulanmasına  göre  önemli  avantajlar  sağlar.  Tek  baĢına  epidural  blok 

uygulamasında yüksek dozdaki lokal anestezik önemli oranda hipotansiyona neden olabilir. 

Analjezi  düzeyinin  ayarlanması  zordur.  Bu  teknikte  yerleĢtirilen  epidural  katater  ile 

postoperatif  ağrı  tedavisinde  hasta  kontrollü  analjezi  veya  kontinü  ya  da  intermitant 

uygulamalar mümkün olur. Kombine spinal  - epidural blok uygulaması ile her iki tekniğin 

dezavantajlarından korunurken avantajlarından yararlanılır. 

 

  

Resim 3.11: Kateterin ucunun stopcock ile 

kapatılması 

Resim 3.12: Kateterin tesbiti 

 

GiriĢim  öncesinde;  intravenöz  sıvı  uygulaması  spinal  bloğun  en  sık  görülen 

komplikasyonu  olan  hipotansiyonun  önlenmesinde  önemlidir.  Hastaya  damar  yolu  açılarak 

monitörizasyonu sağlanır. Kan basıncı, nabız ve solunum en az her 5 dakikada bir kontrol 

edilip anestezi formuna kayıt edilir.  

 

Hastaya,  lateral  dekubitus  pozisyonu  verilir.  Bu  pozisyonda,  hasta  dizlerini  karnına çekmiĢ, baĢ fleksiyona getirilmiĢ, üstteki kolu göğüs üzerinde, alttaki kolu baĢının altında ya 

da  elleri  ile  bacaklarını  veya  boynunu  kavramıĢ  olarak  sağ  veya  sol  yanı  üzerine  yatırılır, 

baĢının  altına  bir  yastık  konur.  Uygulama  esnasında  anestezi  teknisyeni,  diğer  blok 

uygulamaları sırasında yaptığı iĢlemleri bu blok uygulamasında da yapar. 

 

Spinal  ve  epidural  blokta  görülen  komplikasyonlar  ve  kontrendikasyonlar  kombine spinal-epidural blok için de geçerlidir. 

 


 

 

43 UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

Epidural blok uygulamalarına yardımcı olunuz.  

ĠĢlem Basamakları 

Öneriler 

 Malzemeleri hazırlayınız. 

 Bu iĢlemleri seri Ģekilde yapmalısınız. 

 Hastaya  kısa  ve  anlaĢılır  bilgiler 

vermelisiniz. 

 

Monitör bağlantılarını 

standart 

monitörizasyon 

kurallarına 

uygun 

Ģekilde yapmalısınız.  

Damar yolu açarken periferik venlerden baĢlamalısınız. 

 Ġlaç  ve  sıvıları  ordere  uygun  olarak 

hazırlamalısınız. 

 

Hastayı hazırlayınız.  

Monitör  değerlerini  anestezi  formuna kayıt ediniz. 

 Hastaya,  oturur  veya  yan  pozisyon 

veriniz. 

 

Steril malzemeleri açınız   

Epidural  örtü    ve  epidural  uygulama setinin sterilite tarihini kontrol ediniz. 

 Bölgenin  temizlenmesi  ve  antisepsisine 

yardım ediniz. 

 

Asepsi  ve  antisepsi  kurallarına  uyarak enfeksiyon riskini azaltabilirsiniz. 

 Bölgenin örtülmesine yardım ediniz. 

 Hasta 

mahremiyetine 

önem 

vermelisiniz.  

Sterilteye dikkat etmelisiniz.  

Anestezi  uzmanının  lokal  nestezik ilaçları  ampul  veya  flakon  Ģekline  göre 

açarak ilacı çekmesine yardımcı olunuz. 

 

Steriliteyi bozmamalısınız.  

ĠĢlem  yapılırken  hastanın  hareket etmemesini sağlayınız. 

 Hastayı tutabilirsiniz. 

 Hasta ile iletiĢim halinde olmalısınız. 

 Aspirasyon  testi  sonrası  doğru  bölgeye 

girilmiĢ  ise  iĢlem  için  doktora  epidural 

(lokal) 

anestezik 

ajanı 

uzatarak enjektöre çekmesine yardım ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

 

44  

Kateterizasyonu  ve  thohy  iğnesinin çıkarılmasını  takiben  kateterin  ve 

bakteri 


filtresinin 

tesbit 


edilmesi 

esnasında 

hastanın 

pozisyonunun 

değiĢmeden kalmasını sağlayınız.  

 Hasta 

ile 


konuĢarak 

yardımcı 

olmalısınız. 

 Flasteri önceden hazırlamalısınız. 

 ĠĢlemin  tamamlanmasının  ve  bölgenin 

spançla 


kapatılmasının 

ardından 

kullanılan 

malzemeleri 

yerlerine 

koyunuz. 

 

Tekrar kullanılmayacak 

olan 


malzemeleri kaldırmalısınız. 

 Hastaya, oksijen veriniz. 

 Oksijeni  nazal  kateter  veya  maske  ile 

verebilirsiniz. 

 

Bloğun  yerleĢmesi  için  beklerken hastanın, 

monitör 


paremetrelereni 

kontrol ediniz. 

 

Verileri zamanında kayıt etmelisiniz.  

Hastanın bilincini kontrol ediniz.  

Anksiyete, ajitasyon, korku varlığı, uyku hali  varlığı,  bilinç  bulanıklığı  ve 

oryantasyon 

durumunu 

değerlendirebilirsiniz. 

 

Cerrahi  giriĢim  süresince  hastanın  vital bulgularını takip ediniz. 

 Hastanın  aldığı  çıkardığı  sıvı  takibini 

yapmalısınız. 

 

Ağrı takibi yapabilirsiniz.  

Bromage skalasını kullanabilirsiniz.  

Lokal  anesteziklere  karĢı  alerji,  bulantı kusma,  bilinç  yitimi,  apne  yönünden 

takip etmelisiniz. 

 

Bulantı  kusma  varsa  böbrek  küvet hazırlamalısınız. 

 Doktorun  uygun  gördüğü  ilaçları 

uygulamalısınız. 

 

Hastayı,  komplikasyonlar  yönünden kontrol ediniz. 

 Anestezinin idamesini sağlayınız. 

 Komplikasyon 

durumunda 

hastaya, 

doktorun  uygun  gördüğü  ilaçları 

uygulayınız. 

 Monitör değerlerini kayıt ediniz. 

 Kayıt  için  mutlaka  anestezi  formunu 

kullanmalısınız. 

 

Hasta,  ile  sürekli  iletiĢim  kurarak  bilinç düzeyini kontrol ediniz. 

 Hastaya,  kendisi  ile  ilgili  sorular 

sorabilirsiniz. 

 

Gerektiğinde  doktor  istemine  göre sedatif  ya  da  narkotik  ilaç  hazırlayarak 

istenen dozda yapınız. 

 

Verilen ilacın dozu ve zamanını mutlaka kayıt ediniz.  

 

 

45  

Cerrahi  iĢlem bitiminde 

hastanın 

monitör değerlerini ve bilinç durumunu 

değerlendiriniz.  

 

Transfer esnasında gerektiğinde, oksijen ve sıvı desteği sağlamalısınız. 

 Hastayı,  uygun  pozisyonda  transfer 

etmelisiniz. 

 

Hastanın  durumu  stabil  ise  monitörden ayırınız. 

 ĠĢlem  bitiminde  anestezi  formunun  bir 

nüshasını dosyasına yerleĢtiriniz. 

 

Hastaya, takılan sıvıları kapatınız.  

Hastanın sedyeye alınmasını sağlayınız.  

Dosyası  ile  birlikte  hastayı  ilgili  birime teslim ediniz. 

 Son  kez  dosyayı,  kayıtların  eksiksiz 

olmaması yönünden kontrol etmelisiniz.  

 

Ġlgili  personele,  ameliyat  esnasında geliĢen  komplikasyonlar  hakkında  bilgi 

vermelisiniz. 

 

Hastaya ait eĢya varsa teslim etmeliniz.  

 


 

 

46  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 

AĢağıdaki  cümleleri  dikkatlice  okuyarak  boĢ  bırakılan  yerlere  doğru  sözcüğü 

yazınız. 

 

1. 

Epidural  anestezi;  spinal  sinirlerin,  duradan  çıkıp  intervertebral  foraminalara 

uzanırken……….. anestetize edilmesi ile sağlanan bir tür bölgesel anestezi Ģeklidir. 

2.

 

Epidural aralıkta basınç, torasik bölgede… ……. ,sakral bölgede ……… olmak üzere 

hastaların %80‟ninde negatif basınç mevcuttur. 

3.

 

Epidural  anestezi  tekniklerini  uygulama,    PCA  ilacını  hazırlama,  doz  ve  süre  ayarını 

yapma ve kateteri çıkarma iĢlemlerini …………… yapar. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

4.

 

AĢağıdakilerden hangisi, epidural anestezinin cerrahi endikasyonların değildir? 

A)

 

Perine ameliyatları  B)

 

Alt karın ameliyatları C)

 

Pelvis ameliyatları  D)

 

Alt ekstremite ameliyatları E)

 

Epidural hematom  

5.

 

AĢağıdakilerden hangisi, obstetrik endikasyonlardandır? 

A)

 

Bel fıtığı ameliyatları B)

 

Ağrısız vaginal doğum C)

 

Üst abdominal cerrahi D)

 

Alt ekstremite cerrahi E)

 

Yenidoğan ve pediatrik cerrahi  

6.

 

AĢağıdakilerden hangisi, epidural anestezide anestezi düzeyini etkileyen etmenlerden 

değildir? 

A)

 Enjeksiyon yeri 

B)

 Hastanın pozisyonu 

C)

 Serebral ameliyatlar 

D)

 Hastanın yaĢı 

E)

 Ġlacın yoğunluğu 

 

 DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı  cevap  anahtarıyla  karĢılaĢtırınız.  YanlıĢ  cevap  verdiğiniz  ya  da  cevap verirken  tereddüt  ettiğiniz  sorularla  ilgili  konuları  faaliyete  geri  dönerek  tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 

 

47 ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

 

  

 

 Kaudal  blok  uygulamalarında,  anestezi  uzmanına  uygulama  süresince  dikkatli  bir 

Ģekilde yardımcı olabileceksiniz. 

 

 

  

Kaudal  blok  uygulamalarının  çocuklarda  tercih  edilme  nedenlerini  internetten  ve 

kaynak kitaplardan araĢtırarak bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

4. KAUDAL BLOK 

 

Lokal  anestezik  solüsyonun,  sakral  hiatus  kanal  içine  verilip  sakral  sinir  köklerinin bloke edilmesiyle gerçekleĢen lokal anestezi Ģekline, kaudal blok denir.  

 

Anatomik  olarak  sakrum,  beĢ  sakral  vertebranın  kaynaĢması  ile  oluĢan  büyük  bir üçgen Ģeklindedir. Ġki iliak kemik arasına bir yama gibi girer. DıĢ yüzeyi konvekstir ve orta 

hatta  kemik  bir  çıkıntı  yer  alır.  Orta  hattın  lateral  ve  paralelinde  her  iki  tarafta  sakral 

sinirlerin çıktığı 1 cm çapında 4 sakral foramen yer alır.  

 

ġekil 4.1: Sakrumum anatomik yapısı 

 

Sakral  hiatus  kaudal  kanalın  giriĢ  yoludur  ve  sakrumun  apeksinde  yer  alır.  Hiatus, dördüncü  sakral  vertebranın  füzyonunun  eksik  kalması  nedeniyle  oluĢmuĢtur  ve  üçgen 

biçimindedir.  Sakral  hiatusun  iki  kenarında  beĢinci  sakral  vertebranın  birer  çıkıntısı  olan 

sakral boynuzlar bulunur. Üçgenin alt kenarını koksiksin üst yüzü oluĢturur.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

 


 

 

48 Sakral  kanal  içinde  cauda  equina,  filum  terminale  ve  dura  bulunur.  Dura,  genellikle 

ikinci sakral foramen seviyesinde sonlanır.  

 

Kaudal blokla;  

 Lomber  sinirler  (L-2-3-4)  ile  onikinci  torasik  sinirin  (T12)  bir  dalının 

katılımından oluĢan lomber pleksus,  

 

Lomber  sinirler  (L4-5)  ile  bir,  iki  ve  üçüncü  sakral  sinirlerin  (S1-2-3) oluĢturduğu sakral pleksus,  

 Sakral  sinirler  (S4-5)  ile  koksigeal  sinirin  oluĢturduğu  koksigeal  pleksus 

etkilenir. 

 

Lomber ve sakral pleksuslar, birlikte, lumbosakral pleksus olarak tanımlanır.  

Kaudal blokta analjezi, yaklaĢık olarak onuncu torasik dermatomdan ayak ucuna kadar 

yayılır, ancak kalça, uyluk ve bacakların özellikle ön yüzünde sıklıkla inkomplet bir cerrahi 

analjezi oluĢur. 

 

4.1. Kaudal Blok Endikasyonları ve Kontraendikasyonları 

 

Anestezi uygulamalarında kaudal blok teĢhis ve tedavi amacıyla yapılır. Bunlar;  

 Cerrahi: Anorektal ve genital cerrahi, vajinal doğum, 

 TeĢhis:  Alt  ekstremitelerin  vazospastik  hastalıklarını  organik  hastalıklardan 

ayırt etmek, 

 

Terapötik:  Forseps  uygulaması,  alt  ekstremitedeki  giriĢimlerde  ağrının giderilmesinde  ve  alt  ekstremitelerin  vazospastik  hastalıklarının  tedavisinde,( 

emboli,  travmatik  yaralanmalar,  tromboflebit,  donmalar,  ilaç  tedavisi) 

postoperatif ağrı tedavisi, özellikle çocuklarda tercih edilen bir yöntemdir.  

 

Kontrendikasyonları :Spinal ve epidural blok için geçerli olan kontrendikasyonların 

çoğu  kaudal  blokta  da  geçerlidir.  Bunlara  ilave  olarak  pilonidal  kist,  sakrumun 

malformasyonları  ve  deformiteleri  eklenebilir.  Kaudal  blok  intraabdominal  cerrahide 

uygulanmaz.  

 

4.2. Kaudal Blokta Kullanılan Ġlaçlar 

 

Kaudal  blok  amacıyla  genellikle  bupivakain  HCl  ve  lidokain  tercih  edilir.  Bunların yanı sıra mepivakain HCl (%1-1.5), bupivakain HCl (%0.25-0.375), lidokain HCl (%1-1.5) 

ve prilokain HCl (%1) kullanılır. 

 

Ġlaç dozu ile ilgili olarak hastanın yaĢı, ağırlığı, boyu ve istenen blok düzeyini dikkate alan  formüller  vardır.  Bu  formüllerin  hepsi  kullanılan  ilacın  maksimum  güvenilir  dozunu 

aĢmamak koĢulu ile volüm esasına dayanır. 

 


 

 

49 En fazla tercih edilen ilaçların önerilen kullanım dozları, 

 

Lidokain: % 1 - 1,5 (20 - 40 ml).  Bupivakain: % 0,15 - 0,25 (20 - 40 ml).  

 

4.3. Kaudal Blok Uygulaması ve Hasta Takibi 

 

Kaudal blok uygulamalarında anestezi teknisyeni anestezi uzmanına yardımcı olur.   

 Anestezi  teknisyeni,  iĢlem  öncesi  gerekli  tüm  malzemeleri,  ilaçları  ve  hastayı 

hazırlar. 

 

Söyleneni  anlayamayacak  kadar  küçük  yaĢta  olan  pediatrik  hastalarda inhalasyon indüksiyonu ile sedasyon oluĢturduktan sonra iĢlem baĢlanır. 

 Hastaya, yüzüstü ya da diz-dirsek pozisyonu verilir.  

 Hasta, yüzü koyun yatarken kalçası hizasına yastık konur ve masanın alt kısmı 

hafifçe aĢağıya indirilir. 

 

Sakral  hiatus  belirlendikten  sonra  bölge  anestezi  uzmanı  tarafından  aseptik olarak temizlenir ve örtülür.  

 Anestezi uzmanı sağ elini kullanıyor ise hastanın sol tarafında ayakta durur ve 

lokal anestezik ilaçla intradermal infiltrasyon yaparak lokal anestezi oluĢturur.  

 

 

ġekil 4.2: Kaudal blok tekniği 

  

Anestezi uzmanı kaudal blokğu yaparken anestezi teknisyeni hastanın hareketini 

engellemek için pozisyona yardımcı olur. 

 Uygulama sırasında hasta ile yaĢına ve genel durumuna göre diyalog kurularak 

sakinleĢtirilir. 

 

Hastanın vital bulguları, monitörden aralıklı olarak kontrol edilir.  

Hastaya, stres ve satürasyon durumuna göre gerekirse oksijen verilir.  

 

50  

 

  

 

  

 

 Resim 4.1: Bebekte kaudal blok uygulaması 

  

Anestezi uzmanı, kaudal bölgeye girdikten sonra boĢ bir enjektörü spinal iğneye 

tesbit  ederek  aspirasyon  testi  uygular.  kan  ve  spinal  sıvı  aspirasyonu 

değerlendirilir.  

 

Ġğnenin  kaudal  kanalda  olduğu  anlaĢıldıktan  sonra  test  dozu  olarak  3  -  5  ml lokal  anestetik  solüsyon  hızla  enjekte  edilir.  Eğer  hiç  analjezi  oluĢmaz  veya 

sınırlı  çok  küçük  bir  bölgede  anestezi  ya  da  hipoestezi  oluĢursa  kan  basıncı, 

kalp  hızı  ve  bilinçte  bir  değiĢiklik  gözlenmezse  iğnenin  doğru  bir  yerleĢim 

gösterdiği, ne dura ne de bir damarı delmediği anlaĢılır.  

 

Bundan  sonra  15  -  30  ml  lokal  anestezik  solüsyon  aralığa  verilir.  Lokal anestezik  solüsyonun  kaudal  kanal  içine  enjeksiyonu  sırasında  ağrı,  kramp 

veya bacaklarda dolgunluk hissedilmesi, iğnenin kaudal kanal içine doğru 

yerleĢtirildiğini gösterir. 

 

 

51  

Anestezi doktoru bu iĢlemleri yaparken anestezi teknisyeni de hem monitörden hem  de  gözlemleyerek  hastanın  genel  durumunu  kontrol  edip  gerekli  bilgileri 

kayıt eder. 

 

Kaudal blok uygulanan hasta enjeksiyonu izleyen ilk yirmi dakika içinde yalnız bırakılmamalı ve hasta ile konuĢularak iletiĢim kurulmalıdır. 

 Anestezi elde edildiği anda cerrahiye izin verilir. 

 Cerrahi  iĢlem  sonuna  kadar  hasta,  monitörden  takip  edilerek  bulgular  kayıt 

edilir. 


 

Cerrahi iĢlem sonrası hasta, bir süre komplikasyonlar yönünden takip edilir.  

Hasta sözel uyarılar ile değerlendirilir.  

Hastanın son monitör bilgileri anestezi formuna kayıt edilerek form kapatılır.  

Sistemik toksisite yönünden yakın takibinin gerektiği söylenir.  

Hasta, dosyası ile birlikte derlenme odasına teslim edilir.  

4.4. Kaudal Blok Komplikasyonları 

 

Kaudal blok giriĢimde komplikasyonların bir çoğu, ilk yirmi dakika içerisinde ortaya çıkar. Bunlar arasında ; 

  

Etkisinin geç baĢlaması, 

 

Analjezi  düzeyinin  ve  motor  blok  derecesinin  istenen  Ģekilde  kontrol edilememesi, 

 Sistemik toksisite, 

 Hipotansiyon, 

 Ġdrar retansiyonu, 

 Ġntradural enjeksiyona bağlı total spinal blok, 

 Hava embolisi, 

 Ġntravasküler enjeksiyon, 

 Kan basıncı ve nabızdaki değiĢiklikler, 

 Lokal anestezik ilacın kemik veya kolon içine enjeksiyon sayılabilir. 

 

Kaudal  blokta,  spinal  blokta  görülen  baĢ  ağrısı  genellikle  oluĢmaz;  ancak,  sistemik toksik  reaksiyon,  total  spinal  blok,  hipotansiyon  ve  nörolojik  sekeller  gibi  majör 

komplikasyonlar  sık  görülür.  Bunun  en  önemli  nedeni,  yüksek  volüm  ve  konsantrasyonda 

lokal anestetik solüsyon uygulanmasıdır. Çok nadiren sakrumun ön kısmı veya rektum içine 

girilebilir.  Böyle  bir  durumda  anestezi  oluĢmaz.  Genellikle  enfeksiyon  veya  fistül  gibi  bir 

sekel de görülmez. 

 

1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə