T. C. MĠLLÎ EĞĠTĠm bakanliğIYüklə 1,41 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/6
tarix11.12.2016
ölçüsü1,41 Mb.
1   2   3   4   5   6

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

Kaudal blok uygulamalarına yardımcı olunuz.  

ĠĢlem Basamakları 

Öneriler 

 Malzemeleri hazırlayınız. 

 Bu 

iĢlemleri 

seri 

Ģekilde 


yapmalısınız. 

 Hastaya,  kısa  ve  anlaĢılır  bilgiler 

vermelisiniz. 

 

Monitör bağlantılarını 

standart 

monitörizasyon  kurallarına  uygun 

Ģekilde yapmalısınız. 

 

Ġlk  monitör  değerlerini  anestezi formuna kayıt ediniz. 

 Damar 

yolu  açarken  periferik 

venlerden baĢlamalısınız. 

 Ġlaç  ve  sıvıları,  ordere  uygun  olarak 

hazırlamalısınız. 

 

Hastayı hazırlayınız.  

Hastayı monitörize ediniz.  

Pediatrik  hastalarda  anestezi  uzmanının direktiflerine 

göre 


inhalasyon 

indüksiyonu ile sedasyon oluĢturunuz. 

 

Pediatrik hastaları 

yalnız 


bırakmamalısınız. 

 Hastaya,  anestezi  uzmanının  direktifine 

göre yüzüstü ya da diz-dirsek pozisyonu 

veriniz. 

 Pediatrik 

hastalarda 

diz 

dirsek 


pozisyonunu verebilirsiniz. 

 Hasta  yüzü  koyun  yatarken  kalçası 

hizasına  yastık  koyarak  masanın  alt 

kısmını hafifçe aĢağıya indiriniz. 

 Steril malzemeleri açınız.  

 Steril  örtü    ve  kaudal  uygulama 

setinin 


sterilite 

tarihini 

kontrol 

ediniz. 


 

Bölgenin  temizlenmesi  ve  antisepsisine yardım ediniz. 

 Asepsi  ve  antisepsi  kurallarına 

uyarak 


enfeksiyon 

riskini 


azaltabilirsiniz. 

 Bölgenin örtülmesine yardım ediniz. 

 Hasta 

mahremiyetine 

önem 

vermelisiniz.  

Sterilteyi korumalısınız.  

Hastanın  vital  bulgularını,  monitörden aralıklı olarak kontrol ediniz. 

 Stabil  olmayan  durumlarda  doktora 

haber vermelisiniz 

 

ĠĢlem baĢlangıcından sonuna kadar vital bulguları monitörden gözlemlemelisiniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 

 

53  

Hastaya,  stres  ve  satürasyon  durumuna göre gerekirse oksijen veriniz. 

 Oksijeni  nazal  kateter  veya  maske  ile 

verebilirsiniz. 

 

ĠĢlemin yapılacağı 

nokta 


belirlenirken 

hastanın 

hareket 

etmemesini 

ve 

sakinleĢmesini sağlayınız. 

 Hastanın  aynı  pozisyonda  kalması 

için 


gerektiğinde 

hastayı 


tutmalısınız. 

 Hasta 

ile 


 

konuĢarak 

sakinleĢtirebilirsiniz. 

 Belirlenen 

noktaya 


infiltrasyon 

anestezisi 

yapılırken 

anestezi 

uzmanına,  lokal  anestezik  ilacı 

uzatarak 

enjektöre 

çekmesine 

yardım ediniz. 

 Lokal 

anesteziği 

ve  enjöktörü 

önceden hazır bulundurmalısınız. 

 

Aspirasyon  testi  sonrası  doğru bölgeye  girilmiĢ  ise  iĢlem  için 

doktora, 

lokal 

anestezik ilacı 

uzatarak 

enjektöre 

çekmesine 

yardım ediniz. 

 Lokal anesteziği tutarken steriliteye 

dikkat etmelisiniz. 

 

ĠĢlemin  tamamlanmasına  ve  bölgenin spançla kapatılmasına yardımcı olunuz. 

 Flasteri önceden hazırlamalısınız. 

 ĠĢlem 

bittikten 

sonra 

kullanılan malzemeleri kaldırınız. 

 Tek kullanımlık malzemeleri uygun atık 

kutusuna atmalısınız. 

 

Bloğun  yerleĢmesi  için  beklerken hastanın monitör paremetrelereni kontrol 

ediniz. 


 

Verileri zamanında kayıt etmelisiniz.  

Hastanın bilincini kontrol ediniz.  

Anksiyete, ajitasyon, korku varlığı, uyku hali  varlığı,  bilinç  bulanıklığı  ve 

oryantasyon 

durumunu 

değerlendirebilirsiniz. 

 

Gerektiğinde  doktor  istemine  göre sedatif  ya  da  narkotik  ilaç  hazırlayarak 

istenen dozda yapınız. 

 

Verilen ilacın dozu ve zamanını mutlaka kayıt etmelisiniz.  

 Cerrahi  giriĢim  süresince  hastanın  vital 

bulgularını takip ediniz. 

 

Hastanın, aldığı ve çıkardığı sıvı takibini yapmalısınız. 

 Ağrı takibi yapabilirsiniz. 

 Bromage skalasını kullanabilirsiniz. 

 Lokal  anesteziklere  karĢı  alerji,  bulantı 

kusma,  bilinç  yitimi,  apne  yönünden 

takip etmelisiniz. 

 Bulantı  kusma  varsa  böbrek  küvet 

hazırlamalısınız. 

 

Anestezinin idamesini sağlayınız.  

Hastayı,  komplikasyonlar  yönünden kontrol ediniz. 

 

 

54  

Komplikasyon durumunda 

hastaya, 

doktorun 

uygun 


gördüğü 

ilaçları 

uygulayınız. 

 Doktorun  uygun  gördüğü  ilaçları 

uygulamalısınız. 

 

Monitör değerlerini kayıt ediniz.  

Kayıt  için  mutlaka  anestezi  formunu kullanmalısınız. 

 Hasta  ile  sürekli  iletiĢim  kurarak  bilinç 

düzeyini kontrol ediniz. 

 

Hastaya,  kendisi  ile  ilgili  sorular sorabilirsiniz. 

 Cerrahi  iĢlem  bitiminde,  hastanın 

monitör  değerlerini  ve  bilinç  durumunu 

değerlendiriniz.  

 Transfer  esnasında  gerektiğinde  oksijen 

ve sıvı desteği sağlamalısınız. 

 

Hastayı,  uygun  pozisyonda  transfer etmelisiniz. 

 Hastanın  durumu  stabil  ise  monitörden 

ayırınız. 

 

ĠĢlem  bitiminde,  anestezi  formunun  bir nüshasını dosyasına yerleĢtiriniz. 

 Hastaya takılan sıvıları kapatınız. 

 Hastanın sedyeye alınmasını sağlayınız. 

 Dosyası  ile  birlikte  hastayı  ilgili  birime 

teslim ediniz. 

 

Son  kez  dosyayı,  kayıtların  eksiksiz olmaması yönünden kontrol etmelisiniz.  

 Ġlgili  personele,  ameliyat  esnasında 

geliĢen  komplikasyonlar  hakkında  bilgi 

vermelisiniz. 

 Hastaya 

ait 


eĢya 

varsa 


teslim 

etmelisiniz. 

 


 

 

55 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 

 AĢağıdaki  cümlelerin  baĢında  boĢ  bırakılan  parantezlere,  cümlelerde  verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. 

(  )Lokal anestezik solüsyonun sakral hiatus kanal içine verilip, sakral sinir köklerinin 

bloke edilmesiyle gerçekleĢen lokal anestezi Ģekline epidural blok denir.  

2.

 

(  ) Kaudal blokta analjezi, yaklaĢık olarak onuncu torasik dermatomdan ayak ucuna 

kadar yayılır. 

3.

 

(  ) Kaudal blok amacıyla genellikle bupivakain HCl ve lidokain tercih edilir. 4.

 

(  ) Kaudal blok uygulamasında hastaya, sırtüstü ya da secde pozisyonu verilir. 5.

 

(  ) Kaudal blok uygulanan hasta, enjeksiyonu izleyen ilk yirmi dakika içinde yalnız 

kendi haline bırakılmalıdır. 

 

 DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı  cevap  anahtarıyla  karĢılaĢtırınız.  YanlıĢ  cevap  verdiğiniz  ya  da  cevap verirken  tereddüt  ettiğiniz  sorularla  ilgili  konuları  faaliyete  geri  dönerek  tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise „Modül Değerlendirme‟ye geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 


 

 

56 MODÜL DEĞERLENDĠRME 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1.

 

AĢağıdakilerden  hangisi,  santral  bloklarda  premedikasyon  için  ilaç  uygulama 

yollarından biri değildir? 

A)

 Sublingual yol 

B)

 Ġntravenöz yol 

C)

 Ġntramüsküler yol 

D)

 Subkütan yol 

E)

 Oral yol 

 

2. 

AĢağıdakilerden hangisi, amid tipi lokal anesteziklerden biri değildir? 

A)

 

Lidocain B)

 

Bupivakain C)

 

Prometazin D)

 

Prilokain E)

 

Kartikain  

3.

 

AĢağıdakilerden hangisi, rejyonel anestezi uygulama alanlarından değildir? 

A)

 

Topikal (Yüzeysel) anestezi B)

 

Ġnfiltrasyon anestezisi C)

 

GeniĢ alan bloğu D)

 

Ġnhalasyon anestezisi E)

 

Sinir blokları  

4.

 

AĢağıdakilerden  hangisi,  spinal  anestezinin  kardiyovasküler  sisteme  etkilerinden 

değildir? 

A)

 Hipotansiyon 

B)

 Bradikardi 

C)

 Koroner kan akımında azalma 

D)

 Sempatik denervasyon 

E)

 Turnike ağrısı 

 

5. 

AĢağıdakilerden  hangisi,  epidural  anestezide  direnç  kaybı  ve  negatif  basınç 

yöntemlerinden değildir? 

A)

 Asılı damla tekniği 

B)

 Kapiller tüp yöntemi 

C)

 Serum fizyolojik yöntemi 

D)

 Monometrik yöntem 

E)

 Enjöktör yöntemi 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME  

 

57 6.

 

AĢağıdaki dermatomlardan hangisinin bulunduğu bölge yanlıĢtır? 

A)

 

C8

 dermatomu, küçük parmak 

B)

 

T1

-dermatomu, kol ve önkolun içyüzü 

C)

 T3 dermatomu, aksilla apeksi 

D)

 T 7-12 dermatomu, meme baĢı 

E)

 T6-7dermatomu,ksifoid çıkıntı 

 

7. 

AĢağıdakilerden  hangisi,  kaudal  blok  oluĢturmada  kullanılan  anestezik  ilaçlardan 

değildir? 

A)

 Mepivakain HCl (%1-1.5) 

B)

 Bupivakain HCl (%0.25-0.375) 

C)

 Lidokain HCl (%1-1.5) 

D)

 Tetrakain HCI(% 2-2.5) 

E)

 Prilokain HCl (%1) 

 

8. 

AĢağıdakilerden hangisi, kaudal anestezide görülen komplikasyonlardan biri değildir? 

A)

 

Etkisinin geç baĢlaması B)

 

Hipotansiyon C)

 

Sistemik toksisite D)

 

Ġdrar retansiyonu E)

 

BaĢ ağrısı  

9.

 

AĢağıdakilerden hangisi, rejyonel anestezi çeĢitlerinden biri değildir? 

A)

 

Spinal anestezi B)

 

Epidural anestezi C)

 

Kaudal anestezi D)

 

Arterial sinir bloğu E)

 

Kombine spinal-epidural anestezi  

10.

 

AĢağıdakilerden hangisi, hastanın premedikasyonunda kullanılan ilaçlardan değildir? 

A)

 

Opioidler B)

 

Penisilin türevleri C)

 

Antikolinerjikler D)

 

Benzodiazepinler E)

 

Antihistaminikler  

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı  cevap  anahtarıyla  karĢılaĢtırınız.  YanlıĢ  cevap  verdiğiniz  ya  da  cevap verirken  tereddüt  ettiğiniz  sorularla  ilgili  konuları  faaliyete  geri  dönerek  tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 


 

 

58 CEVAP ANAHTARLARI 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI  YanlıĢ Doğru Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 epidural aralıkta

 En az-en fazla Anestezi uzmanı  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 YanlıĢ Doğru Doğru YanlıĢ YanlıĢ 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 

10 CEVAP ANAHTARLARI 


 

 

59 KAYNAKÇA 

  

KAYHAN Zeynep, Klinik Anestezi, 2. Baskı, Logos Yayıncılık, Ankara, 1997. 

 

KOCATÜRK Utkan, Tıp Terimleri El Sözlüğü, 2006.  

KORFALI Gülsen, Anestezide Temel Konular, Nobel Tıp Kitabevi, 2003  

Lange, Klinik Anesteziyoloji, 4. Baskı, GüneĢ Tıp Kitabevleri, Ankara, 2008.  

ÖZATAMER  ve  ArkadaĢları,  Anestezide  Güncel  Konular,  Nobel  Tıp Kitabevi, 2002.  

 STOELTĠNG  K.  Robert,  Ronald  D.  MĠLLER,  Çeviri  Editörleri  Ö.  Taylan 

AKKAYA  ve  ArkadaĢları,  Temel  Anestezi,  5.  Baskı,  GüneĢ  Tıp  Kitabevleri, 

2010.  http://ogrenci.hacettepe.edu.t  

 www.tip.cumhuriyet.edu.tr  

 www.gata.edu.tr/cerrahibilimler/anestezi/Sunu/Rejyonalanestezidedonanimveek

ipman. 


 

www.dicle.edu.tr  

www.tip.cumhuriyet.edu.tr   

KAYNAKÇA 


Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə