T. C. Sb göztepe eğ t m hastanes anestez yoloj ve rean masyon kl n ğ a doç. Dr. Melek çel kYüklə 378,71 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/6
tarix09.12.2016
ölçüsü378,71 Kb.
1   2   3   4   5   6

statistiksel Değerlendirme: 

Bu  çalışmada  istatistiksel  analizler  NCSS  2007  paket  programı  ile  yapılmıştır. 

Verilerin  değerlendirilmesinde  tanımlayıcı  istatistiksel  metotların  (ortalama, 

standart  sapma)  yanı  sıra  çoklu  grupların  tekrarlayan  ölçümlerinde    eşlendirilmiş 

varyans analizi, alt grup  karşılaştırmalarında  Newman Keuls çoklu karşılaştırma 

testi,  gruplar  arası  karşılaştırmalarda  tek  yönlü  varyans  analizi,  alt  grup  

karşılaştırmalarında 

Tukey’s 


çoklu 

karşılaştırma 

testi, 

nitel 


verilerin 

karşılaştırmalarında  ki-kare  testi  kullanılmıştır.  Sonuçlar,  anlamlılık  p<0,05 

düzeyinde değerlendirilmiştir.   


 

39 


BULGULAR

 

Çalışmamızda  R VA  uygulanan  toplam  60  hastanın  demografik  verileri  (Tablo  I) 

ve operasyon süreleri (Tablo II) arasında istatistiksel farklılık gözlenmedi. 

 

 Tablo I: Demografik veriler 

 

 

Grup K 

Grup D 

Grup N Yaş 

 

43,25 ± 11,58  44,1 ± 11,28 42,85 ± 12,61  0,944 

Erkek 


35,0% 


40,0% 


45,0% 


0,41 

Cinsiyet 

Kadın 


13  65,0% 

12  60,0% 

11  55,0% 

0,812 


 

 

Tablo II: Operasyon süreleri  

Grup K 

Grup D 

Grup N Operasyon Süresi (dk)  42,3 ± 19,86 

43,75 ± 11,23 

42 ± 11,12 

0,922 


 

 

Sensoryal ve Motor Blok Değerlendirilmesi

 

A) Sensoryal Blok Başlangıç Zamanı: 

Grup D’nin sensoryal blok başlangıç zamanı diğer iki gruptan da istatistiksel olarak 

anlamlı derecede kısa bulundu (p=0,0001). Grup K ve Grup N arasında sensoryal 

blok başlangıç zamanı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı 

(Tablo III).

 

Tablo III: Sensoryal Blok Başlangıç Zamanı  

Grup K 

Grup D 

Grup N Sensoryal Blok  

Başlangıç Zamanı(dk) 

6,2 ± 1,51 

3,2 ± 1,36 

6,25 ± 1,41 

0,0001 

 

 


 

40 


B) 

Motor Blok Başlangıç Zamanı: 

Grup  D’nin  motor  blok  başlangıç  zamanı  diğer  iki  gruptan  da  istatistiksel  olarak 

anlamlı derecede kısa bulundu (p=0,0001). Grup K ve Grup N arasında motor blok 

başlangıç  zamanı  açısından  istatistiksel  olarak  anlamlı  bir  farklılık  bulunmadı 

(Tablo IV).

 

 Tablo IV: Motor Blok Başlangıç Zamanı  

 

Grup K 

Grup D 

Grup N Motor Blok  

Başlangıç Zamanı(dk)  10,64 ± 3,35 

5,35 ± 1,63 

10,73 ± 2,15 

0,0001 

 

 C) Sensoryal Blok Geri Dönüş Zamanı:

 

Grup D’nin sensoryal blok geri dönüş zamanı Grup K ve Grup N’den istatistiksel olarak anlamlı derecede uzun bulundu (p=0,0001, p=0,001). Grup K ve Grup N’nin 

sensoryal  blok  geri  dönüş  zamanları  arasında  istatistiksel  anlamlı  farklılık 

gözlenmedi (Tablo V). 

 

Tablo V: Sensoryal Blok Geri Dönüş Zamanı  

Grup K 

Grup D 

Grup N Sensoryal  Blok  Geri 

Dönüş Zamanı (dk) 

5,55 ± 1,47 

9,7 ± 4,58 

6 ± 2 

0,0001 

 

 D) Motor Blok Geri Dönüş Zamanı 

Grup  D’nin  motor  blok  geri  dönüş  zamanı  Grup  K  ve  Grup  N’den  istatistiksel 

olarak anlamlı derecede uzun bulundu (p=0,047, p=0,045). Grup K ve Grup N’nin 

motor  blok  geri  dönüş  zamanları  arasında  istatistiksel  anlamlı  bir  farklılık 

gözlenmedi (Tablo VI). 


 

41 


 

Tablo VI: Motor Blok Geri Dönüş Zamanı 

 

Grup K 

Grup D 

Grup N Motor Blok  

Geri Dönüş Zamanı (dk)  3,27 ± 1,19 

5,4 ± 3,33 

3,4 ± 1,92 

0,032 

 

 lk Analjezik Gereksinim Zamanı   

Grup D’nin ilk analjezik gereksinim zamanı her iki gruptan da istatistiksel olarak 

anlamlı  derecede  uzun  bulundu.  Grup  N’nin  ilk  analjezik  gereksinim  zamanı  ise 

Grup K’den daha uzundu (Tablo VII).  

Tablo VII:  lk Analjezik Gereksinim Zamanı 

 

Grup K 

Grup D 

Grup N lk Analjezik  

Gereksinim Zamanı (dk) 

94,2 ± 8 

191,55 ± 9,93 

106,1 ± 8,27 

0,0001 

  

 Sistolik Arter Basıncı (SAB) 

Grupların  başlangıç  SAB  değerleri  benzerdi.  Gruplar  arası  karşılaştırmalara 

bakıldığında, Grup D’nin postoperatif  10., 30., 45. dakika SAB ortalamaları

  

Grup K’den  istatistiksel  olarak  anlamlı  derecede  düşüktü  (p=0,024,  p=0,016,  p=0,04) 

(Tablo VIII, Şekil 1). Aynı zaman ölçümleri karşılaştırıldığında Grup D ile Grup N 

ve Grup K ile Grup N arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. Diğer dönemlerde 

gruplar arasında farklılık yoktu. 

Gruplar kendi aralarında, başlangıç değerlerine göre karşılaştırıldığında Grup K ve 

Grup  N’de  anlamlı  farklılık  bulunmadı.  Grup  D’de  ise  turnike  açıldıktan  sonra 

postoperatif  başlangıç,  5.,  10.,  30.,  45.,  60.  dakika  SAB  değerleri  başlangıç 


 

42 


değerinden  istatistiksel  olarak  anlamlı  derecede  düşük  bulundu  (p=0,001, 

p=0,0001) (Tablo VIII, Şekil 1 ). 

 

Tablo VIII: Grupların Ortalama Sistolik Arter Basıncı Değerleri 

SAB 

Grup K 

Grup D 

Grup N ntraoperatif Başlangıç 

137,55±19,06  146,6±21 

133,4±15,32 

0,081 


ntraoperatif 5. dakika 

139,05±17,75  146,95±18,45 

134,35±17,92 

0,092 


ntraoperatif 10. dakika 

137,5±16,72 

140,05±18,25 

132,6±17,66 

0,4 

ntraoperatif 30. dakika 

137,7±14,39 

138,95±16,9 

128,7±14,67 

0,079 

ntraoperatif 45. dakika 

133,47±15,73  132,89±14,04 

130,87±13,19 

0,868 


ntraoperatif 60. dakika 

133,56±22 

143,5±16,53 

125,71±9,93 

0,164 

Postoperatif Başlangıç 

135,15±20,44  124,85±17,51 

127,35±14,87 

0,169 


Postoperatif 5. dakika 

134,75±20,82  120,95±16,04 

125,7±15,92 

0,052 


Postoperatif 10. dakika 

135,9±21,64 

119,55±15,03 

126,6±17,74 0,024 

Postoperatif 30. dakika 

135,75±19,68  120,35±15 

125,7±14,5 

0,016 

Postoperatif 45. dakika 

135,95±17,92  123,85±18,48 

123,95±13,72 

0,04 

Postoperatif 60. dakika 

136,4±18,24 

124,32±16,74 

126,95±12,37 

0,054 

0,961 


0,0001 

0,154 


 

 

7090

110


130

150


170

O Bşlg


O 5.Dk.

O 10.Dk.


O 30.Dk.

O 45.Dk.


O 60.Dk.

PO Bşlg


PO 5.Dk. PO 10.Dk. PO 30.Dk. PO 45.Dk. PO 60.Dk.

SAB Değerleri

Grup-K


Grup-D

Grup-N


Ş

ekil 1: Grupların Sistolik Arter Basıncı Değerleri 

 

43 


Diyastolik Arter Basıncı (DAB) 

Grupların  başlangıç  DAB  değerleri  benzerdi.  Gruplar  arası  karşılaştırmalara 

bakıldığında,  Grup  N’nin  postoperatif  10.,  45.,  60.dakika  DAB  ortalamaları  Grup 

K’den  (p=0,031,  p=0,007),Grup  D’nin  postoperatif  45.,  60.dakika  DAB 

ortalamaları  ise  yine  Grup  K’den  istatistiksel  olarak  anlamlı  derecede  düşük 

bulundu (p=0,025, p=0,03,) (Tablo IX, Şekil 2). Diğer dönemlerde gruplar arasında 

farklılık yoktu. 

Grup içi başlangıç değerlerine göre karşılaştırmalara bakıldığında Grup K ve Grup 

N’de  anlamlı  farklılık  bulunmadı.  Grup  D’de  ise  turnike  açıldıktan  sonra 

postoperatif  başlangıç,  5.,  10.,  30.,  45.,  60.  dakika  DAB  değerleri  başlangıç 

değerinden  istatistiksel  olarak  anlamlı  derecede  düşük  bulundu  (p=0,006)  (Tablo 

IX, Şekil 2).

 

Tablo IX: Grupların Ortalama Diyastolik Arter Basıncı Değerleri 

DAB 

Grup K 

Grup D 

Grup N ntraoperatif Başlangıç 

78,5 ± 9,18 

77,65 ± 10,14 

72,95 ± 7,99 

0,063 

ntraoperatif 5. dakika 

77,6 ± 9,41 

77,3 ± 9,71 

72,85 ± 8,31 

0,194 

ntraoperatif 10. dakika 

77 ± 11,68 

77,5 ± 12,01 

71,35 ± 9,83 

0,166 

ntraoperatif 30. dakika 

78,15 ± 10,99  74,9 ± 8,94 

72,05 ± 9,85 

0,162 


ntraoperatif 45. dakika 

76 ± 10,09 

75,94 ± 9,86 

73,37 ± 8,66 

0,665 

ntraoperatif 60. dakika 

77 ± 10,39 

76,25 ± 5,12 

71,57 ± 8,42 

0,405 

Postoperatif Başlangıç 

77,25 ± 9,92 

73,1 ± 9,74 

71,65 ± 10,32 

0,194 

Postoperatif 5. dakika 

76,95 ± 10,57  70,3 ± 11,65 

70,35 ± 8,39 

0,072 


Postoperatif 10. dakika 

77,8 ± 10,43 

70,65 ± 8,51 

68,05 ± 9,99 0,007 

Postoperatif 30. dakika 

76,45 ± 12,27  70,75 ± 11,35 

69,45 ± 9,13 

0,11 


Postoperatif 45. dakika 

76,95 ± 10,84  68,55 ± 9,37 

67,7 ± 9,4 

0,007 

Postoperatif 60. dakika 

77,8 ± 8,94 

70,7 ± 8,23 

65,85 ± 8,5 0,0001 

0,979 


0,006 

0,085 


 

 


 

44 


 

60

6570

75

8085

90

O BşlgO 5.Dk.

O 10.Dk.


O 30.Dk.

O 45.Dk.


O 60.Dk.

PO Bşlg


PO 5.Dk. PO 10.Dk. PO 30.Dk. PO 45.Dk. PO 60.Dk.

DAB Değerleri

Grup-K


Grup-D

Grup-N


 

Ş

ekil 2: Grupların Diyastolik Arter Basıncı Değerleri  

Kalp Atım Hızı (KAH) 

Grupların  başlangıç  KAH  değerleri  benzerdi.  Gruplar  arası  karşılaştırmalara 

bakıldığında,

 

Grup  D’nin  postoperatif    5.,  10.,  30.dakika  KAH  ortalamaları  Grup 

K’dan, postoperatif 5. ve 10. dakika KAH değerleri Grup N’den istatistiksel olarak 

anlamlı  derecede  düşük  bulundu  (p=0,033,  p=0,011,  p=0,024).  Diğer  zamanlar 

arasında  istatistiksel  farklılık  gözlenmedi.  Grup  K  ve  Grup  N  arasında  tüm 

zamanlarda  ölçülen  KAH  değerleri  açısından  anlamlı  farklılık  saptanmadı  (Tablo 

X, Şekil 3). 

Grup  içi  başlangıç  değerlerine  göre  karşılaştırmalara  bakıldığında  Grup  K’nin 

postoperatif  10.,  30.,  45.,  60.  dakika  KAH  değerleri  başlangıç  KAH  değerlerine  

göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p=0,006, p=0,0001), Grup 

D’nin postoperatif başlangıç, 5., 10., 30., 45., 60. dakika KAH değerleri başlangıç 

KAH değerlerine göre anlamlı derecede düşük bulundu (p=0,0001), Grup N’de ise 

grup içi başlangıç değerine göre farklılık yoktu. 

 


 

45 


Tablo X: Grupların Ortalama Kalp Atım Hızı Değerleri 

KAH 

Grup K 

Grup D 

Grup N ntraoperatif Başlangıç 

80 ± 11,01 

82,25 ± 14,3 

74,55 ± 9,77 

0,116 

ntraoperatif 5. dakika 

81,4 ± 10,72 

79,2 ± 12,78 

77,25 ± 10,36 

0,515 

ntraoperatif 10. dakika 

81,25 ± 11,33  78,6 ±11,24 

76,55 ± 9,68 

0,391 


ntraoperatif 30. dakika 

79,7 ± 10,61 

76,65 ±11,22 

74,8 ± 7,45 

0,294 

ntraoperatif 45. dakika 

77,18 ± 11,3 

75,37 ± 10,7 

75,44 ± 8,52 

0,844 

ntraoperatif 60. dakika 

76,2 ± 11,94 

75,37 ± 10,34 

75,71 ± 7,67 

0,986 

Postoperatif Başlangıç 

76,05 ± 10,01  69,5 ± 10,21 

73,3 ± 6,93 

0,085 


Postoperatif 5. dakika 

75,8 ± 10,07 

67,8 ± 10,71 

73 ± 6,7 0,029 

Postoperatif 10. dakika 

73,75 ± 9,68 

66,6 ± 9,09 

73,6 ± 7,42 0,018 

Postoperatif 30. dakika 

74,2 ± 9,02 

65,65 ± 9,83 

73,2 ± 8,1 0,007 

Postoperatif 45. dakika 

73,4 ± 9,22 

67,2 ± 10,78 

72,05 ± 8,83 

0,111 

Postoperatif 60. dakika 

74,5 ± 8,92 

68,75 ± 10,61 

72,05 ± 7,3 

0,12 0,001 

0,0001 

0,726 


 

 

 KAH De ğerleri

0

10

2030

40

5060

70

8090

O Bşlg


O 5.Dk.

O 10.Dk.


O 30.Dk.

O 45.Dk.


O 60.Dk.

PO Bşlg


PO 5.Dk. PO 10.Dk. PO 30.Dk. PO 45.Dk. PO 60.Dk.

Grup-K


Grup-D

Grup-N


 Şekil 3: Grupların Kalp Atım Hızı Değerleri 

 

  

 

46 


Periferik Oksijen Saturasyonu (SpO

2

Grupların  başlangıç  SpO

değerleri  benzerdi.  Gruplar  arası  ve  grup  içi  başlangıç değerlerine  göre  yapılan karşılaştırmalarda  istatistiksel  farklılık  bulunmadı  (Tablo 

XI). 


 

Tablo XI: Grupların Periferik Oksijen Saturasyonu (SpO

2

) Değerleri 

SpO

2

 

Grup K 

Grup D 

Grup N ntraoperatif Başlangıç 

98,25 ± 0,79  98,1 ± 0,79 

98,35 ± 0,67 

0,573 


ntraoperatif 5. dakika 

98,3 ± 0,73  98,41 ± 0,18 

98,55 ± 0,51 

0,376 


ntraoperatif 10. dakika 

98,1 ± 0,91  98,45 ± 0,83 

98,45 ± 0,6 

0,279 


ntraoperatif 30. dakika 

98,2 ± 0,7 

98,55 ± 0,6 

98,5 ± 0,69 

0,206 

ntraoperatif 45. dakika 

98,39 ± 0,5  98,79 ± 0,42 

98,88 ± 0,34 

0,240 


ntraoperatif 60. dakika 

98,44 ± 0,53  98,5 ± 0,53 

98,67 ± 0,52 

0,722 


Postoperatif Başlangıç 

98,55 ± 0,6  98,35 ± 1,04 

98,8 ± 0,41 

0,161 


Postoperatif 5. dakika 

98,3 ± 0,66  98,3 ± 0,86 

98,7 ± 0,47 

0,111 


Postoperatif 10. dakika 

98,4 ± 0,6 

98,55 ± 0,83 

98,75 ± 0,44 

0,233 

Postoperatif 30. dakika 

98,4 ± 0,85  98,55 ± 0,76 

98,9 ± 0,31 

0,245 


Postoperatif 45. dakika 

98,55 ± 0,79  98,6 ± 0,6 

98,89 ± 0,32 

0,233 


Postoperatif 60. dakika 

98,7 ± 0,8 

98,8 ± 0,52 

98,89 ± 0,32 

0,199 

0,363 


0,054 

0,194 


 

 

 Grupların VAS Değerleri: 

Grup D’nin postoperatif 5., 10., 30., 45., 60.dakika VAS ortalamaları Grup K’den  

ve    Grup  N’den  istatistiksel  olarak  anlamlı  derecede  düşük  bulundu  (p=0,0001, 

p=0,0001). Grup K ve Grup N arasında VAS açısından farklılık saptanmadı (Tablo 

XII, Şekil 4). 


 

47 


 

Tablo XII: Grupların VAS Değerleri 

 

VAS Grup K 

Grup D 

Grup N ntraoperatif Başlangıç 

0 ± 0 


0 ± 0 

0 ± 0 


 

ntraoperatif 5. dakika 

0,1 ± 0,45 

0 ± 0 

0 ± 0 


0,374 

ntraoperatif 10. dakika 

0,3 ± 0,66 

0,05 ± 0,22 

0,25 ± 0,64 

0,315 

ntraoperatif 30. dakika 

0,45 ± 0,83  0,35 ± 0,49 

0,55 ± 0,94 

0,72 


ntraoperatif 45. dakika 

0,94 ± 0,94  0,44 ± 0,62 

1,0 ± 0,97 

0,63 


ntraoperatif 60. dakika 

1,44 ± 1,33  0,63 ± 0,74 

2 ± 0,63 

0,055 


Postoperatif Başlangıç 

1,9 ± 0,85 

1,15 ± 0,59 

2,11 ± 0,57 0,0001 

Postoperatif 5. dakika 

1,95 ± 0,83  1,25 ± 0,55 

2,25 ± 0,64 

0,0001 

Postoperatif 10. dakika 

2,3 ± 0,86 

1,6 ± 0,68 

2,65 ± 0,49 0,0001 

Postoperatif 30. dakika 

2,8 ± 0,77 

1,85 ± 0,49 

2,95 ± 0,6 0,0001 

Postoperatif 45. dakika 

3,1 ± 0,85 

2,15 ± 0,49 

3,45 ± 0,69 0,0001 

Postoperatif 60. dakika 

3,5 ± 0,76 

2,4 ± 0,6 

4,05 ± 0,76 0,0001 

 

 VAS  Değerleri

0

0,51

1,5


2

2,5


3

3,5


4

4,5


O Bşlg

O 5.Dk.


O 10.Dk. O 30.Dk. O 45.Dk. O 60.Dk. PO Bşlg PO 5.Dk.

PO

10.Dk.PO

30.Dk.


PO

45.Dk.


PO

60.Dk.


Grup-K

Grup-D


Grup-N

Ş

ekil 4: Grupların Ortalama VAS Değerleri  

48 


Ramsey Sedasyon Skoru (RSS) 

Gruplar arası karşılaştırmalara bakıldığında; Grup D’nin postoperatif başlangıç, 5., 

10., 30. dakika RSS ortalamaları Grup K ve Grup N’den istatistiksel olarak anlamlı 

derecede  yüksek  bulundu  (p=0,001, 

p=0,003,  p=0,0001),  diğer  zamanlar  arasında 

istatistiksel farklılık gözlenmedi (Tablo XIII, Şekil 5).  

Grup içi karşılaştırmalara bakıldığında; Grup D’de postoperatif  başlangıç, 5., 10. 

dakika  RSS  değerleri  başlangıç  değerinden  yüksek  (p=0,02,  p=0,0001),  

postoperatif    45.,  60.  dakika  RSS  değerleri  postoperatif    başlangıç  değerinden 

düşük  (p=0,02),  postoperatif  5.dakika  RSS  değeri  postoperatif    10.,  30.,  45.,  60. 

dakika  değerlerinden  yüksek  (p=0,0001),  postoperatif  10.dakika  RSS  değeri 

postoperatif  30., 45., 60. dakika değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek (p=0,001) bulundu (Tablo XIII, Şekil 5). Tablo XIII:

 

Grupların RSS Değerleri

 

RSS 

Grup K  Grup D 

Grup N ntraoperatif Başlangıç 

2 ± 0 


2 ± 0 

2 ± 0 


 

ntraoperatif 5. dakika 

2 ± 0 


2 ± 0 

2 ± 0 


 

ntraoperatif 10. dakika 

2 ± 0 


2 ± 0 

2 ± 0 


 

ntraoperatif 30. dakika 

2 ± 0 


2 ± 0 

2 ± 0 


 

ntraoperatif 45. dakika 

2 ± 0 


2 ± 0 

2 ± 0 


 

ntraoperatif 60. dakika 

2 ± 0 


2 ± 0 

2 ± 0 


 

Postoperatif Başlangıç 

2 ± 0 


2,1

 

± 0,47 2 ± 0 

0,001 

Postoperatif 5. dakika 

2 ± 0 


2,85 ± 0,37 

2 ± 0 


0,0001 

Postoperatif 10. dakika 

2 ± 0 


2,5 ± 0,51 

2 ± 0 


0,0001 

Postoperatif 30. dakika 

2 ± 0 


2,15 ± 0,37 

2 ± 0 


0,042 

Postoperatif 45. dakika 

2 ± 0 


2 ± 0 

2 ± 0 


 

Kataloq: tez -> pdf -> anestezi reanimasyon
anestezi reanimasyon -> TC. sağlik bakanliğI >DR. LÜTFİ kirdar kartal
anestezi reanimasyon -> Elektif histerektomilerde kombine spinal epidural anestezi uygulamalarinda levobupivakain morfin ve levobupivakain fentanil etkileriNİn karşilaştirilmasi
anestezi reanimasyon -> T. C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
anestezi reanimasyon -> T. C. Sa lık Bakanlı ı
anestezi reanimasyon -> T. C. Bakirköy dr. Sadđ konuk eğĐT
anestezi reanimasyon -> T. c sağlik bakanliği haydarpaşa numune eğİTİm ve araştirma hastanesi
anestezi reanimasyon -> Koroner arter baypas operasyonlarinda torakal
anestezi reanimasyon -> Aysel altan
anestezi reanimasyon -> Sezaryen operasyonlarinda farkli dozlarda
anestezi reanimasyon -> T. C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yüklə 378,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə