T. C. Sb göztepe eğ t m hastanes anestez yoloj ve rean masyon kl n ğ a doç. Dr. Melek çel kYüklə 378,71 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/6
tarix09.12.2016
ölçüsü378,71 Kb.
1   2   3   4   5   6

SONUÇ 

Çalışmamızda,  lidokaine  eklediğimiz  deksmedetomidinin;  tedavi  gerektirecek  herhangi 

bir hemodinamik ve solunumsal yan etki oluşturmadan, daha kısa ve kaliteli bir anestezi 

başlangıcı  sağlarken  aynı  zamanda  da  anestezi  süresinin  daha  uzun  olmasına  olanak 

verdiğini;  gerek  turnike  ağrısını,  gerekse  operasyon  sonrası  dönemde  analjezik 

gereksinimini  azalttığını,  bununla  beraber    operasyon  sonrası  ilk  30  dakika  içinde 

oluşturduğu sedasyon ile de hastaların bu süreyi daha konforlu geçirmelerini sağladığını 

gördük. 


Sonuç  olarak  R VA’da  adjuvan  ajan  olarak  neostgimin  ve  deksmedetomidin  güvenilir 

biçimde  kullanılabilir.  Bununla  beraber  dexmedetomidin  ile  daha  kaliteli  ve  konforlu 

anestezi ve daha uzun süreli analjezi elde edilebilir. 

 

  

 

                                            

 

  

 

  

 

  

 

62 


ÖZET 

R VA; ameliyat sonrası komplikasyonların az olması,  maliyetinin düşük olması,  kolay 

uygulanabilmesi,  tekniğin  kolaylığı  nedeniyle  sık  tercih  edilen  bir  yöntemdir. 

Çalışmamızda;  R VA  uygulamasında  lidokaine  deksmedetomidin  ve  neostigmin 

ekleyerek  hemodinamik  stabiliteyi  etkilemeden  cerrahi  analjezi  başlangıç  zamanının 

kısaltılmasını,  perioperatif  anestezi  ve  analjezi  kalitesinin  artırılmasını  ve  postoperatif 

analjezi süresinin uzatılmasını amaçladık. 

Çalışmamıza 15-65 yaşları arası,  ASA I-II grubu 60 hasta üst ekstremite operasyonları 

sırasında üç gruba ayrılarak Grup-K’ya 3 mg/kg lidokain; Grup-D’ye 3 mg/kg  lidokain 

ile  beraber  1  mcg/kg  deksmedetomidin;  Grup-N’ye  ise  3  mg/kg  lidokain+0.5  mg 

neostigmin  verilerek  R VA  uygulandı.  Peroperatif  ve  postoperatif  ilk  bir  saat  süresince 

kalp  atım  hızı,    kan  basıncı,    spO2,  solunum  sayısı,  VAS,  sedasyon  skoru  kaydedildi. 

Motor ve sensoryal blok başlangıç ve bitiş zamanları ile ilk analjezik gereksinim süreleri 

izlendi.  statistiksel  analizler  NCSS  2007  paket  programı  ile  yapılmıştır.  Sonuçlar, 

anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.  

Grup-D’nin motor ve sensoryal blok başlangıç zamanları diğer iki gruptan anlamlı olarak 

kısa bulundu. Sensoryal ve motor blok bitiş zamanları diğer gruplardan uzundu.Grup-K 

ve Grup-N arasında motor ve sensoryal blok başlangıç ve bitiş zamanları kıyaslandığında 

anlamlı bir fark gözlenmedi.   lk analjezik gereksinim süresi Grup-D’de diğer gruplardan 

daha uzun bulundu. Grup-N’nin postoperatif analjezi süresi de Grup-K’den daha uzundu.  

Kontrol grubu ve neostigmin grubunda SAB değerleri karşılaştırıldığında anlamlı bir fark 

bulunmazken,  deksmedetomidin  grubunda  turnike  açıldıktan  sonraki  10.,  30.  ve 

45.dakikalarda  SAB  diğer  iki  gruba  göre  istatistiksel  olarak  anlamlı  derecede  düşük 

bulundu. Diyastolik arter basıncı değerleri karşılaştırıldığında ise hem deksmedetomidin 

grubu  hem  de  neostigmin  grubunda  turnike  açıldıktan  sonraki  45.  ve  60.dk.larda  DAB 

değerleri,  kontrol  grubuna  göre  anlamlı  derecede  düşük  bulundu.  Ancak  bu  düşük  

63 


değerler  istatistiksel  olarak  anlamlı  olsa  da  klinik  olarak  anlamsızdı  ve  herhangi  bir 

medikal  tedavi  gerektirmedi.  Turnike  açıldıktan  sonraki  5.,  10.,  30.,  60.dk.  KAH 

ortalamaları  kontrol  grubundan  istatistiksel  olarak  anlamlı  derecede  düşük  bulundu. 

Neostigmin  grubu  ile  kontrol  grubu  arasında  anlamlı  bir  fark  yoktu.  Postoperatif  ilk  30 

dakika içinde deksmedetomidin grubunun sedasyon skorları, kontrol grubu ve neostigmin 

grubuna  göre  anlamlı  olarak  yüksek  bulundu  ancak  bu  skor,  herhangi  bir  solunumsal 

komplikasyona  ya  da  tedavi  gerektirecek  hemodinamik  değişikliğe  neden  olmadı.  VAS 

değerleri  açısından  bakıldığında  kontrol  grubu  ile  neostigmin  eklenen  gruplar  arasında 

fark bulunmazken, deksmedetomidin ilave edilen grubun postoperatif VAS değerleri her 

iki  gruba  göre  istatistiksel  olarak  anlamlı  derecede  düşüktü.  Oksijen  saturasyonları 

karşılaştırlıdığında ise gruplar arasında anlamlı fark yoktu. 

Deksmedetomidin; tedavi gerektirecek herhangi bir hemodinamik ve solunumsal yan etki 

oluşturmadan, daha kaliteli bir anestezi başlangıcı sağlarken operasyon sonrası dönemde 

analjezik gereksinimini azaltmaktadır. 

Sonuç olarak R VA’da adjuvan ajan olarak hem neostgiminin hem de deksmedetomidinin 

güvenilir  biçimde  kullanılabilirliği  ile  beraber  deksmedetomidin  ile  daha  kaliteli  ve 

konforlu anestezi ve daha uzun süreli analjezi elde edilebilir 

 

  

 

 

 

 

 

64 


KAYNAKLAR 

1.  Collins  VJ.  Principles  of  Anesthesiology:  General  and  Regional  Anesthesia.  3rd 

edition. Pennsylvania: Lea & Febiger Co; 1993, 1199-281. 2. Sean JE, Vonda B, Cephas PS. Intravenous regional anesthesia: a reviev. 

Seminars in Anesthesia,  Perioperative Medicine and Pain 1998; 1: 2-9. 3. Süer AH, Dağlı G, Coşar A. Morfin eklenmesi, R VA’ da lokal anestezik 

gereksinimini azaltır mı? Ağrı Dergisi 1997; 9: 38-42. 4. Erdine S. Rejyonel Anestezi.  stanbul: Nobel tıp kitabevleri 2007,151-166. 

5. Acalovschi I, Cristea T. Intravenous regional anesthesia with meperidine. 

Anesth & Analg 1995; 81: 539-43. 6. Turan A, Karamanlıoglu B, Memis D, Kaya G, Pamukçu Z. Intravenous regional 

anesthesia using prilocaine and neostigmine. Anesth Analg 2002; 95: 1419-22. 7.Bigat Z, Boztuğ N. R VA’da lidokain ve lidokain’e eklenen tenoksikam ve 

deksametazonun karşılaştırılması.Türk Anest Rean Der Dergisi 2004; 32: 200-06. 

 8.Kleinschmidt S, Stockl W, Wilhelm W, Larsen R. The addition of clonidine to 

prilocaine for intraveneous regional anaesthesia. Eur J Anaesthesiol 1997; 14:40-6.  9.Turan A, Memis D, Karamanlıoglu B, Güler T, Pamukçu Z. Intravenous regional 

anesthesia using lidocaine and magnesium. Anesth Analg 2005; 100: 1189-92. 10.Laura  AB,  Sergio  A,  Balliana  S.  Intravenous  regional  anesthesia(Bier 

block)Techniques in Regional Anesthesia and Pain Management 2006;10:123-31. 11.Rosenberg  PH.  Intravenous  regional  anesthesia:  Nerve  block  by  multiple 

mechanisms.1992 ASRA Lecture. Regional Anesthesia 1993;18:1–5.  12.Sukhani R, Garcia CJ. Lidocain disposition following intravenous regional 

anesthesia with different deflation techniques. Anesth Analg 1989; 68: 633-7. 13.Duffy PJ. The Arterial Tourniquet. The global textbook of anesthesiology 

4th edition,Ontario, 2000;1-19.  

65 


14.Bell  HM,  Slater  EM,  Haris  WH:  Regional  anaesthesia  with  intravenous  lidocaine. 

Jama 1963;186: 544–549. 15.Tetzlaff JE; Yoon HJ, Walsh M. Regional Anaesthetic technique and the incidence of 

tourniquet pain. Can J Anaesthesia 1993; 40: 591-5. 16.Sapega AA, Heppenstall RB, Chance B, et al. Optimizing tourniquet application and 

release times in extremity surgery: a biochemical and ultrastructural study. J Bone Joint 

Surg Am 1985;67: 303–14. 

17.Bradford EM. Haemodynamic changes associated with the application of lower limb 

tourniquets. Anesthesia 1969; 24: 190-7. 18.McGarth  BJ,  Hsia  J,  Epstein  B.  Massive  pulmonary  embolism  following  tourniquet 

deflation. Anesthesiology 1991; 74 : 618-20. 19.Crews  JC,  Hilgenhurst  G,  Leavitt  B,  et  al.  Tourniquet  pain:  the  response  to  the 

maintenence  of  tourniquet  inflation  on  the  upper  extremity  of  volunters.  Regional 

Anesthesia  1991; 16: 314-17. 

20.Douglas TH, Michael A. Upper extremity tourniquet tolerance. The Journal of Hand 

Surgery 1993; 18: 206-9. 21.Plourde G, Barry PP, Tordif L, Lepage Y, Hardy JF: Decreasing the toxic potential of 

intravenous regional anaesthesia. Can J Anaesth 1989;36:498–02.  22.Casey WF. Intravenous regional anesthesia: Bier’s block. Issue 1 1992; 2:1-3. 

23.Kayaalp  SO.  Lokal  Anestezikler:  Tıbbi  Farmakoloji  8.baskı,  Ankara,Hacettepe-Taş, 

1998; 797-806. 24.Kayaalp SO. Opiod Analjezikler: Ağrının fizyopatolojisi. Tıbbi Farmakoloji 10. baskı,  

Ankara Hacettepe-Taş, 2002; 981-86. 25.Eappen  S,  Datta  S.  Pharmacology  of  local  anesthetics.  Seminars  in  Anesthesia, 

Perioperative Medicine and Pain  1998; 17: 10-7.  

66 


26.Collins  VJ:  Epidural  anaesthesia.  In:  Collins  VJ  (ed).  Principle  of  anaesthesiology: 

General  and  regional  anaesthesia.  2

nd

  edition.  Philadephia:  Lea  and  Febiger  Co;  1993, 1571–610.  

27.Aantaa  R,  Kallio  A,  Virtanen  R.  Dexmedetomidine,  a  novel  alpha-2-adrenergic 

agonist: a review of its pharmacodynamic characteristics. Drugs of the Future 1993; 18: 

49-56. 

28.McDonald  E,  Kobilka  BK,  Scheinin  M.  Gene  targeting:  homing  in  on  alpha-2-

adrenoceptor subtype function. Trends Pharmacol Sci 1997;18: 211-19. 29.Talley  EM,  Rosin  DL,  Lee  A,  Guyenet  PG,  Lynch  KR.  Distribution  of  alpha-2a  -

adrenergic  receptor-like  immunoreactivity  in  the  rat  central  nervous  system  J  Comp 

Neurol 1996; 372: 111-34. 

30.Lomasney JW, Cotecchia S,Lefkowitz RJ, Caron MG. Moleculer biology of alpha2-

adrenergic  receptors:  implications  for  receptor  classification  and  for  structure  function 

relationships. Biochem Biophys Acta 1991;1095: 127-39. 

31.Mizobe T, Maghsoudi K, Sitwala K, Tianshi G, Ou J, Maze M. Antisense technology 

reveals the alpha-2A-adrenoceptor to be the subtype mediating the hypnotic response to 

the  highly  selective  agonist,  dexmedetomidine,  in  the  locus  ceruleus  in  the  rat.  J  Clin 

Invest 1996; 98: 1076-80. 32.Abbott Laboratories Inc. Precedex Product Label; 2006. 

33.Belleville JP, Ward DS, Bloor BC, Maze M. Effects of intravenous dexmedetomidine 

in humans I: sedation, ventilation, and metabolic rate. Anesthesiology 1992; 77: 1125-33. 34.Bloor BC, Ward DS, Belleville JP, Maze M. Effects of intravenous dexmedetomidine 

in humans II: hemodynamic changes. Anesthesiology 1992;77: 1134-42.  35.Aho M, Scheinin M, Lehtinen AM, Erkola O, Vuorinen J, Korttila K.Intramuscularly 

administered dexmedetomidine attenuates hemodynamic and stress hormone responsesto 

gynecologic laparoscopy. Anesth Analg 1992;75: 932-39. 


 

67 


36.Scheinin  B,  Lindgren  L,  Randell  T,  Scheinin  H,  Scheinin  M.  Dexmedetomidine 

attenuates  sympathoadrenal  responses  to  tracheal  intubation  and  reduces  the  need  for 

thiopentone and peroperative fentanyl. Br J Anaesth. 1992; 68: 126-31.  

37.Zornow  MH,  Maze  M,  Dyck  JB,  Shafer  SL.  Dexmedetomidine  decreases  cerebral 

blood flow velocity in humans. J Cereb Blood Flow Metab 1993; 13:350-53. 38.Kalso  EA,  Poyhia  R,  Rosenberg  PH.  Spinal  antinociception  by  dexmedetomidine,  a 

highly selective alpha 2-adrenergic agonist. Pharmacol Toxicol. 1991; 68: 140-43. 39.Kayaalp  SO.  SSS  laçları:  Tıbbi  Farmakoloji  8.baskı,  Ankara,  Hacettepe-Taş; 

1998,1144-1148. 40.Collins  VJ:Reversal  of  relaxation;antagonists  to  relaxant  drug:Principles  of 

Anesthesiology. Collins VJ(ed) Lea&Febiger, USA 1993;2:1023-1055. 41.Kayhan Z:Lokal ve bölgesel anestezi yöntemleri: Klinik Anestezi, kinci baskı, Ankara 

Logos Yayıncılık;1997:453-505. 42.Hood  DD,  Mallack  KA,  Eisenach  JC,  Tang  C.  nteraction  between  intrathecal 

neostigmine and epidural clonidine in human volunteers.Anesthesiology 1996;85:315-25. 43.Choyce A, Peng P. A systematic review of adjunts for intravenous regional anesthesia 

for surgical procedures. Can J Anaesth 2002;49:32–45.  44.Rawal N, Hallen J, Amilon A, Hellstrand P: Improvement in iv regional anaesthesia 

re-exanguination before surgery. Br J Anaesth 1993;70:280–85. 45.Scott  SR,  Robert  BS,  Shari  DL,  Charles  SG.  Regional  Anesthesia  and  Pain 

Management:A dose-response study of intravenous regional anesthesia with meperidine. 

Anesth Anal 1999;88:831. 

46.Turan A, Karamanlıoğlu B, Kaya G, Pamukçu Z. Transdermal nitrogliserinin 

rejyonal intravenöz anestezideki etkileri. Trakya Üniversitsi Tıp Fakültesi Dergisi  2002; 

19: 100-05. 


 

68 


47.Sen  S,  Uğur  B,  Aydın  O  N:  The  analgesic  effect  of  lornoxicam  when  added  to 

lidocaine  for  intravenous  regional  anaesthesia.British  Journal  of  Anaesthesia  2006 

;97:408-13. 

48.Esmaoglu A, Akin A, Mizrak A: Addition of cisatracurium to lidocaine for inravenous 

regional anesthesia.Journal of Clinical Anesthesia 2006;18:194-97. 49.Esmaoglu A, Mizrak A, Akin A, Boyacı A. Addition of dexmedetomidine to lidocaine 

for intravenous regional anaesthesia. Anaesthesiology 2005;22:447–51.  50.Memiş D, Turan A, Karamanlıoglu B, Pamukcu, Kurt I. Adding dexmedetomidine to 

lidocaine for intravenous regional anaesthesia Anesth Analg 2004;98:835-40.  51.Lurie  SD,  Reuben  SS,  Gibson  CS,  et  al.  Effects  of  clonidine  on  upper  extremity 

tourniquet pain in healthy volunteers. Reg Anesth Pain Med 2000;25:502–05. 52.Gentili  M,  Bernard  JM,  Bonnet  F.  Adding  clonidine  to  lidocaine  for  intravenous 

regional anesthesia prevents tourniquet pain. Anesth Analg 1999; 88: 1327-30. 53.Gorgias  NK,  Maidatsi  PG,  Kyriakidis  AM.  Clonidine  versus  ketamine  to  prevent 

tourniquet  pain  during  intravenous  regional  anesthesia  with  lidocaine.  Regional 

Anesthesia and Pain Med 2001; 26: 512-17. 

54.Kamibayashi  T,  Maze  M.  Clinical  uses  of  alpha-2-adrenergic  agonists. 

Anesthesiology 2000; 93: 1345-49. 55.P.M.Pan,C.T.Huang,T.T.Wei,M.S.Mok.Enhancement of analgesic effect of intrathecal 

neostigmine  and  clonidine  on  bupivacaine  spinal  anesthesia.Regional  Anesthesia  and 

Pain Medicine 1998;23:49-56. 

56.Acalovschi  I,  Cristea  T,Margarit  S.Tramadol  added  to  lidocaine  for  intravenous 

regional anesthesia.Anesthesia and Analgesia 2001;92:209-14. 57.Göğüş  N,  Efetürk  E,  Kabalak  A,  Aksu  C. ntravenöz  rejyonal  anestezi  tekniğinde 

prilokaine  fentanil,sodyum  bikarbonat  ve  deksmedetomidin  eklenmesi.Yeni  Tıp  Dergisi 

2007;24:168-71. 


 

69 


58.Colin  J.L.McCartney,  Silviu  Brill,  Reagen  Rawson,Khashayar  Sanandaji.No 

anesthetic  or  analgesic  benefit  of  neostigmine  1  mg  added  to  intravenous  regional 

anesthesia  with  lidocaine  for  hand  surgery.Regional  Anesthesia  and  Pain  Medicine 

2003;28:414-17. 59.Reuben SS, Gardner G. The dose-response relationship of ketorolac as a component of 

intravenous regional anaesthesia with lidocaine. Anaesth  Analg 1998; 86: 791-93. 60.Tuncer  S,  Barışkaner  H,  Pirbudak  L,  Otelcioğlu  S.  Rejyonal  intravenöz  anestezide 

prilokain ve prilokain meperidin kombinasyonunun karşılaştırılması. Ağrı 2000; 12: 26-9. 61.Öztürk ZC, Babacan A.  ntravenöz rejyonel anestezide farklı ilaç kombinasyonlarının 

karşılaştırılması. Ağrı 2005; 17: 233-240. 62.Reuben SS, Steinberg RB, Klatt JL; Klatt ML. Intravenous regional anesthesia using 

lidocaine and clonidine. Anesthesiology 1999; 91: 654-58. 63.Hitanen  K.  Effects  of  intrathecal  clonidine  on  duration  of  bupivacaine  spinal 

anesthesia,haemodynamics  and  postoerative  analgesia  in  patients  undergoing  knee 

artroscopy.Acta Anesthesiol Scand.1994;38:724-8. 

64.Brown  M,  McGriff  YJ,  Malinowski  RW.  Intravenous  regional  anaesthesia  (Bier 

block) review of 20 years experience. Br J Anaesth 1996;76: 822–28.  65.Simon  MAM,  MJM  Gielen,  Alberink  N,  Vree  TB,  Van  Egmond  J.Intravenous 

regional anaesthesia with 0,5 % articaine,0,5 % lidocaine,0,5 % prilocaine. Reg Anaesth 

1997;22:29-34.  

 

  

 

  

 

70 


 

  

 

  

Kataloq: tez -> pdf -> anestezi reanimasyon
anestezi reanimasyon -> TC. sağlik bakanliğI >DR. LÜTFİ kirdar kartal
anestezi reanimasyon -> Elektif histerektomilerde kombine spinal epidural anestezi uygulamalarinda levobupivakain morfin ve levobupivakain fentanil etkileriNİn karşilaştirilmasi
anestezi reanimasyon -> T. C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
anestezi reanimasyon -> T. C. Sa lık Bakanlı ı
anestezi reanimasyon -> T. C. Bakirköy dr. Sadđ konuk eğĐT
anestezi reanimasyon -> T. c sağlik bakanliği haydarpaşa numune eğİTİm ve araştirma hastanesi
anestezi reanimasyon -> Koroner arter baypas operasyonlarinda torakal
anestezi reanimasyon -> Aysel altan
anestezi reanimasyon -> Sezaryen operasyonlarinda farkli dozlarda
anestezi reanimasyon -> T. C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yüklə 378,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə