T. C. Trakya üNİversitesi tip faküLtesi anesteziyoloji anabiLİm dali


Tablo 2. Olgulara ait demografik verilerin dağılımıYüklə 0,83 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/6
tarix11.12.2016
ölçüsü0,83 Mb.
1   2   3   4   5   6

Tablo 2. Olgulara ait demografik verilerin dağılımı 

Yaş (yaş, ortalama±SS) 

56,9±18,3 Cinsiyet (erkek/kadın) 

215/41 


Boy (cm, ortalama±SS) 

169,79±5,04 Kilo (kg, ortalama±SS) 

72,39±12,28 

 

Spinal girişimlerin  L3-4

, L


4-5 

aralıklarından yapıldığı saptandı (Tablo 3

). 

 

Tablo 3. Girişim yapılan aralıklar ve yüzde dağılımı Girişim yapılan aralık Hasta 

sayısı Yüzde 

(%) 

 

L

3-4

 

68 26,6 


L

4-5

 

188 73,4 Toplam 

256 100 


 

Olguların 5 ayrı cerrahi klinik tarafından ve 18 ayrı klinik tanı ile opere edildiği 

saptandı (Tablo 4). 

 

 

 


 29

Tablo 4.  Spinal anestezi uygulanan olguların tanıları ve operasyon uygulanan      

                klinikler 

Tanı/klinik Üroloji 

Ortopedi 

ve 

travmatoloji 

Genel 

cerrahi 

Plastik   

cerrahi 

Kadın 

doğum 

Sistoskopi 

76        TUR-T 

25        TUR-P 

41        Orşiektomi 

7       


Varikoselektomi  

16        Açık prostatektomi 

2       


Penil plikasyon 

2       


İnguinal herni 

  13 


   

Hemoroidektomi 

  8    


Osteotomi 

 4      


Artroskopi 

 6      


Amputasyon 

 9   10   Debridman 

 7 1 


11   

Kalça protezi 

 4      


Diz ptotezi 

 1      


Extremite kırığı 

 9      


Patella tamiri 

 3      


Sezaryen  

      1 


Toplam  

169 43  22 21  1  

TUR-T: Transüretral rezeksiyon tümör. TUR-P: Transüretral rezeksiyon prostat. 

 

   Spinal  anestezi  uygulanmış olan tüm olgularda hiperbarik bupivakain (Marcaine Spinal Heavy Ampul %0,5, Astra Zeneca, İstanbul) kullanılmış.  

       Girişimler sırasında belirlenen 27 komplikasyonun toplam olguların %10,5’i  olduğu 

saptandı (Tablo 5). 

 

Tablo 5. Spinal anestezi uygulanan olgularda belirlenen komplikasyonlar Komplikasyonlar Hasta 

sayısı ve Yüzde Oranları 

Baş ağrısı 

16 (%6,9) Görme bozukluğu 

0 (%0) 


Çift görme 

0 (%0) 


Bulanık görme 

0 (%0) 


Kulak çınlaması 

0 (%0) 


İşitme kaybı 

0 (%0) 


Sırt ve bel ağrısı 

     5 (%1,95) İdrar yapamama 

     3 (%1,17) Bağırsak şikayetleri 

     2 (%0,78) Cinsel isteksizlik 

  1 (%59) Toplam  

   27 (%10,5) 

 


 30

          16  olguda  (%6,9)  baş  ağrısı tespit edilmiş, olgular arasında yaş, boy, kilo olarak 

istatistiksel anlamda bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 6).  

 

Tablo 6. Baş ağrısı gelişen olguların  yaş, boy, kiloya göre dağılımı  Yaş (yıl, ortalama±SS) 

34,81±16,13 Boy (cm, ortalama±SS) 

172,81±4,70 Kilo (kg, ortalama±SS) 

73,94±12,08  

           Baş ağrısı gelişen olgularda operasyon yapılan kliniğe göre istatistiksel açıdan anlamlı 

bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 7). 

 

Tablo 7. Baş ağrısı gelişen olguların operasyon yapılan kliniğe göre dağılımı  Klinik 

Üroloji 

Ortopedi 

Genel cerrahi 

Plastik cerrahi

Hasta sayı/yüzdesi 

10 (%62,5) 

3 (%18,8) 

1 (%6,3) 

2 (%12,5) 

        


          Baş ağrısı gelişen olgularda blok uygulama aralığına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir 

ilişki saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 8). 

 

Tablo 8. Baş ağrısı gelişen olguların blok uygulama aralığına göre dağılımı 

Blok uygulama aralığı L3-4 

L4-5 

Hasta sayı/yüzdesi 

2 (%12,5) 

14 (%87,5) 

 

           Baş ağrısı gelişen olgularda verilen kristalloid ve kolloid miktarlarına göre istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 9-10). 

 

Tablo 9. Baş ağrısı gelişen olguların verilen kolloid miktarına göre dağılımı 

 

Kolloid verilmemiş 

500 cc kolloid 

verilmiş 

1000 cc kolloid 

verilmiş 

Olgu  sayı/yüzdesi 

14 (%87,5) 

2 (%12,5) 

0 (%0) 


 

Tablo 10. Baş ağrısı gelişen olguların verilen kristaloid miktarına göre dağılımı 

 

1000 cc kristalloid verilen  

1000-2000 cc 

kristalloid verilen 

2000 cc üstünde 

kristalloid verilen 

Olgu  sayı/yüzde 

8 (%50) 


7 (%43,8) 

1 (%6,3) 

 


 31

            

          Baş ağrısı gelişen olgular arasında ilk ayağa kalkma süreleri arasında istatistiksel olarak 

fark saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 11). Baş ağrısı gelişen tüm olgularda baş ağrısının ilk 12 

saat içinde başladığı tespit edildi. Baş  ağrısı gelişmiş olgulardan 15’inde ağrının  frontal 

bölgede (alın ve üst kısmı), 1 hastada ise oksipital bölgede (başın arka kısmı ve ense) olduğu, 

1 olguda ayağa kalktığında baş ağrısında artma, aynı hastada  yatmakla baş ağrısında azalma 

olmadığı belirlendi. 

 

Tablo 11. Baş ağrısı gelişen olguların ilk ayağa kalkma sürelerine göre dağılımı 

 

İlk 12 saat 12-24 saat arası 

24 saatten fazla 

Olgu sayı/yüzde 

12 (%75,5) 

3 (%18,8) 

1 (%6,3) 

 

Olguların kadın erkek oranı (K/E) sırasıyla  baş  ağrısı gelişenlerde 1/15; baş  ağrısı gelişmeyenlerde 40/200 olarak bulunmuş ve iki grup arasında istatistiksel olarak fark 

saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 12). 

Olguların yaş (yıl) ortalamaları  sırasıyla; baş  ağrısı gelişenlerde 34,81±16,13; baş 

ağrısı gelişmeyenlerde 58,46±17,44 olarak bulunmuş ve iki grup arasında istatistiksel olarak 

fark belirlenmiştir (p<0.05) (Tablo 13). 

 

Tablo 12. Baş ağrısı gelişen ve gelişmeyen  olguların cinsiyete göre dağılımı   Cinsiyet 

 

Erkek Kadın  Baş ağrısı gelişen 

olgular 

15 (%7) 


1 (%2,4) 

Baş ağrısı 

gelişmeyen olgular  

200 (%93) 

40 (%97,6) 

 

0,481  

 

 

Tablo 13. Baş ağrısı gelişen ve gelişmeyen olguların yaşa göre dağılımı 

 Yaş P 

Baş ağrısı gelişen olgular 

(ortalama±SS) 

 

34,81±16,13  

Baş ağrısı gelişmeyen 

olgular 

(ortalama±SS) 

 

58,46±17,44  

 

<0,001 

 


 32

 

           Baş ağrısı gelişen 16 olgudan 14’ünde blok L4-5

, 2’sinde L

3-4  

aralığından uygulanmıştır. Baş  ağrısı gelişmeyen olguların 174’ünde L

4-5, 


66’

 

sında 

L

3-4  aralığından blok uygulaması 

yapılmıştır.  İkisi arasında blok uygulama aralığı açısından istatistiksel olarak fark 

saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 14).

 

 Tablo 14. Baş ağrısı gelişen ve gelişmeyen  olguların blok uygulama aralığına göre  

                 dağılımı                    

Blok uygulama aralığı  

 

L3-4

 

L

4-5

 

   Baş ağrısı gelişen olgular 

2 (%2,9) 

14 (%7,4) 

Baş ağrısı gelişmeyen olgular 

66 (%97,1) 

174 (96,4) 

 

0,250  

 

           Baş ağrısı gelişen ve gelişmeyen olgular arasında ilk ayağa kalkma zamanları açısından istatistiksel olarak fark saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 15). 

 

Tablo 15. Baş ağrısı gelişen ve gelişmeyen olguların ilk ayağa kalktıkları zamana göre           

                 dağılımı 

                       İlk ayağa kalma zamanı   

 

İlk 12 saat 12-24 saat 

arası 

24 saatten fazla 

 Baş ağrısı gelişen 

olgular 

12 (%6,5) 

3 (%5,6) 

1 (%5,6) Baş ağrısı 

gelişmeyen olgular 

172 (%93,5) 

51 (%94,4) 

17 (%94,4) 

 

 

0,959  

        Baş  ağrısı gelişen ve gelişmeyen olgular arasında verilen kristaloid ve kolloid miktarı 

arasında istatistiksel olarak fark saptanmamıştır. 

 

Tablo 16. Baş ağrısı gelişen ve gelişmeyen olguların verilen kolloid miktarına göre                   dağılımı 

                       Verilen kolloid miktarı 

 

Kolloid verilmemiş 

500 cc kolloid 

verilmiş 

1000 cc kolloid 

verilmiş 

 Baş ağrısı gelişen 

olgular 

14 (%6,5) 

2 (%5,4) 

0 (%0) 


Baş ağrısı 

gelişmeyen olgular  

203 (%93,5) 

35 (%94,6) 

1 (%100) 

 

 

         0,756  

 33

Tablo 17. Baş ağrısı gelişen ve gelişmeyen  olguların verilen kristaloid miktarına göre                         

                 dağılımı 

                       Verilen kristalloid  miktarı 

 

1000 cc  

verilmiş 

1000-2000 cc 

arası verilmiş 

2000 cc’den 

fazla verilmiş 

  

Baş ağrısı gelişen 

olgular 

8 (%4,9) 

7 (%8) 

1 (%16,7) Baş ağrısı 

gelişmeyen olgular 

154 (%95,1)

80 (%92) 

5 (%83,3) 

 

 

0,178  

          Tüm olgularda 22-gauge keskin uçlu iğne kullanılmış,baş ağrısı gelişen ve gelişmeyen 

olgular arasında blok uygulama aralığı, verilen kristaloid - kolloid miktarları ve ilk ayağa 

kalkma süreleri arasında istatistiksel bir ilişki saptanmamıştır.

 

          Olguların hiçbirinde görme bozukluğu, çift görme, bulanık görme, kulak çınlaması, işitme kaybı şikayetleri belirlenmemiştir. 

          Değerlendirilen 256 olgudan 5 olguda sırt ve bel ağrısı (%1,95), 3 olguda idrar 

yapamama (%1,17), 2 olguda bağırsak  şikayetleri (%0,78), 1 olguda da cinsel aktivitede 

azalma  gözlenmiştir. Cinsel aktivitede azalma görülen 35 yaşındaki olguya orşiektomi 

operasyonu yapılmıştır. Sırt ve bel ağrısı olan 5 olgudan 1 tanesinde, bağırsak şikayeti olan 2 

olgudan 1 tanesinde ve idrar yapamama şikayeti olan 3 olgudan 1 tanesinde baş  ağrısı da 

mevcut idi. İdrar yapamama şikayeti olan olgulardan birine transüretral rezeksiyon (TUR) 

operasyonu diğer ikisine de debridman uygulanmıştır. 

     

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 34

Tablo 18. Olguların demografik verileri  

 

Olgu 

No 

     

Ad Soyad  Protokol No 

Yaş 

(yıl) 

Cinsiyet 

Ağırlık 

(kg) 

Boy (cm)  Klinik 

 

Baş 

ağrısı 

E.Ş. 36595 71 K  60 162 

Üroloji yok 

İ.S. 148590 

70 E  82 170 

Üroloji yok A.Y. 245462 82 E  96  172 

Üroloji yok 

Y.Y. 245501 35 E  74  173 

Üroloji yok 

R.Ş. 69059 74 K  70 161 

Üroloji yok 

O.D. 242353 29 E  75  175 

Üroloji var 

H.Y. 223057 65 E  82  170 

Üroloji yok 

H.K. 20475 65 E  80 172 

Üroloji yok 

İ.K. 243872 81 E  65  169 

Üroloji yok 

10 

B.Ö. 24515 67 E  98 173 

Üroloji yok 

11 

Ş.U. 114859 70 E  65  175 

Üroloji yok 

12 

H.İ.S. 85851 71 E  100 175 

Üroloji yok 

13 

K.B. 23713 30 E  70 176 

Üroloji yok 

14 

N.M. 243963 76  E  65  172 

Üroloji yok 

15 

F.A 24714 58 E  91 176 

Üroloji yok 

16 

H.Ş. 144986 63 E  75  172 

Üroloji yok 

17 

S.U. 63944 44 E  73 170 

Üroloji yok 

18 

R.N. 78394 56 E  78 178 

Üroloji yok 

19 

K.T. 244220 65 E  68  175 

Üroloji yok 

20 

A.Y. 247910 19 E  60  165 

Üroloji yok 

21 

L.B. 247925 72 E  70  170 

Üroloji yok 

22 

Ş.F. 243262 80 E  56  169 

Üroloji yok 

23 

A.A. 268564 86 E  70  174 

Üroloji yok 

24 

S.Ş. 61593 69 E  55 172 

Üroloji yok 

25 

Ş.H. 232783 44 E  78  175 

Üroloji yok 

26 

Ş.C. 24071 68 E  55 170 

Üroloji yok 

27 

E.Ö. 150779 73 E  65  173 

Üroloji yok 

28 

Ş.Y. 236187 74 E  85  176 

Üroloji yok 

29 

M.Ö. 24625 72 E  65  172 

Üroloji yok 


 35

 Tablo 18. Olguların demografik verileri (devamı) 30 

R.E. 73200 

62 78 172 

Üroloji 


yok 

    31 

A.Z.C. 3183 81 

E 55 

170 


Üroloji 

yok 


32 

Ü.K. 449 

58 72 163 

Üroloji 


yok 

33 

S.E. 171360 

68 

E 80 


172 

Üroloji 


yok 

34 

Z.P. 245807 

71 

E 75 


170 

Üroloji 


yok 

35 

D.B. 216508 

31 

E 80 


175 

Üroloji 


yok 

36 

A.T. 238668 

53 

E 74 


170 

Genel Cerrahi 

yok 

37 

E.A. 110036 

74 

K 53 


170 

Genel Cerrahi 

yok 

38 

S.T. 1809 

33 96 175 

Genel Cerrahi 

yok 

39 

S.T. 88938 

77 70 172 

Genel Cerrahi 

var 

40 

Y.K. 14291 

77 

E 73 


172 

Genel Cerrahi 

yok 

41 

M.B. 246389 

27 E 74 

175 


Genel Cerrahi 

yok 


42 

O.A. 11511 

68 

E 72 


172 

Genel Cerrahi 

yok 

43 

A.E. 15716 

51 75 174 

Genel Cerrahi 

yok 

44 

Y.K. 240291 

53 

E 56 


170 

Genel Cerrahi 

yok 

45 

A.A. 249092 

66 

E 70 


173 

Genel Cerrahi 

yok 

46 

M.T. 242099 

71 E 70 

170 


Ortopedi 

yok 


47 

N.K. 245167 

36 

K 55 


160 

Ortopedi 

yok 

48 

C.K. 245610 

70 

K 60 


158 

Ortopedi 

yok 

49 

E.Ö. 236186 

22 

E 76 


176 

Ortopedi 

yok 

50 

C.E. 157819 

66 

E 65 


170 

Ortopedi 

yok 

51 

H.T. 246115 

33 

E 80 


175 

Ortopedi 

yok 

52 

Ş.E. 248070 

80 

K 55 


157 

Ortopedi 

var 

53 

A.P. 249047 

48 

K 74 


162 

Ortopedi 

yok

 

54 Ş.G. 244882 

40 


E 75 

173 


Plastik Cerrahi 

yok


 

55 

S.G. 23043 

54 55 160 

Plastik Cerrahi 

yok

 

56 M.N. 166386 

57 E 65 


170 

Plastik Cerrahi 

yok

 

57 H.Ö. 248486 

64 


K 60 

157 


Plastik Cerrahi 

yok


 

58 

H.F. 25236 

76 80 171 

Üroloji 


yok

 

59 

M.A. 224045 

71 E 75 


173 

Üroloji 


yok

 

60 

H.B. 243737 

31 


E 85 

175 


Üroloji 

yok


 

61 

H.D. 67368 

67 

E 87 


172 

Üroloji 


yok

 

   

 

 36

Tablo 18. Olguların demografik verileri (devamı) 

62 

A.B. 177832 55 E 76 174 

Üroloji 

yok


 

63 

L.U. 223521 66 E 94 

175 

Üroloji 


yok

 

64 

A.A. 3130 66 

E 95 


175 

Üroloji 


yok

 

65 

H.Y. 246683 70 E  58 170 

Üroloji 


yok

 

66 

M.T. 244714 60 E  50 170 

Üroloji 


yok

 

67 

G.K. 39111 66 E 75 

170 


Üroloji 

yok


 

68 

H.B. 246151 60 E 67 171 

Üroloji 

yok


 

69 

M.C. 149993 60 E  70 172 

Üroloji 

yok


 

70 

Ş.S. 213236 

28 E 80 

176 


Üroloji 

yok


 

71 

M.P. 150920 68 E  75 173 

Üroloji 

var 


72 

N.G. 196133 65 E  70 173 

Üroloji 

yok


 

73 

F.B. 251551 81 K 73 

156 

Üroloji 


yok

 

74 

S.E. 167142 

66 E 74 


173 

Üroloji 


yok

 

75 

M.Ö. 245663 54 E  80 174 

Üroloji 


yok

 

76 

H.Ş. 241675 71 E 60 

170 


Üroloji 

yok


 

77 

M.T. 136644 63 E  95 174 

Üroloji 

yok


 

78 

H.E. 122643 74 E 80 

170 

Üroloji 


yok

 

79 

F.Ç. 246613 69 E 65 

169 


Üroloji 

yok


 

80 

H.D. 194048 60 E  82 173 

Üroloji 

yok


 

81 

G.O. 249747 85 K 60 157 

Üroloji 

yok


 

82 

B.A. 67648 67 E 80 

171 

Üroloji 


yok

 

83 

H.C. 192677 72 E 80 172 

Üroloji 


yok

 

84 

H.G. 33236 65 E 75 

173 


Üroloji 

yok


 

85 

Y.E. 150251 67 E 85 

174 

Genel Cerrahi yok

 

86 

H.B. 248963 33 E 85 176 

Ortopedi 

yok

 

87 A.İ. 62025 

45 


E 80 

174 


Ortopedi 

var 


Kataloq: Tez
Tez -> T. C. Sb göztepe eğ t m hastanes anestez yoloj ve rean masyon kl n ğ a doç. Dr. Melek çel k
Tez -> TC. sağlik bakanliğI >DR. LÜTFİ kirdar kartal
Tez -> Elektif histerektomilerde kombine spinal epidural anestezi uygulamalarinda levobupivakain morfin ve levobupivakain fentanil etkileriNİn karşilaştirilmasi
Tez -> TÜRKĠye cumhurġyetġ ankara üNĠversġtesġ sağlik bġLĠmlerġ enstġTÜSÜ
Tez -> OP. dr. Mehmet uludoğAN
Tez -> FİZİk tedavi ve rehabiLİtasyon kliNİĞİ Şef: Dr. M. Hayri ÖZGÜzel postür analiZİnde symmetrigraf ile orthoröntgenogram sonuçlarinin değerlendiRİlmesi
Tez -> T. C. Sağlik bakanliği haydarpaşa numune eğİTİm ve araştirma hastanesi I. Genel cerrahi kliNİĞİ
Tez -> T. C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Tez -> T. C. Sa lık Bakanlı ı

Yüklə 0,83 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə