T. C. Trakya üNİversitesi tip faküLtesi anesteziyoloji anabiLİm daliYüklə 0,83 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/6
tarix11.12.2016
ölçüsü0,83 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇLAR 

 

          Trakya    Üniversitesi  Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalında 01/05/2006-

15/11/2006 tarihleri arasında spinal anestezi yöntemi ile opere edilmiş olan 256 olgunun post 

spinal baş ağrısı (PSBA) ve diğer komplikasyonlar açısından retrospektif olarak incelenmesi 

ile aşağıdaki sonuçlara varıldı:

 

           1.  Çalışmamızda spinal anestezi uygulanmış 256 olgu değerlendirilerek, 16 PSBA sı 

(%6,9), 5 sırt ve bel ağrısı (%1,95), 3 idrar yapamama (%1,17), 2 bağırsak şikayetleri (%0,78) 

ve 1 cinsel aktivitede azalma (%0,59) olmak üzere toplam 27 komplikasyon geliştiği 

belirlendi. Ölüm, kardiyak arrest, kauda ekina gibi ciddi, yaşamı tehdit eden problemler 

saptanmadı. 

           2.  Uygulamaların %73,4’ü L

4-5


, %26,6’sı  L

3-4 


aralığından yapılmış ve belirlenen 

komplikasyonlar kullanılan aralığın sayısal oranına paralel başta PSBA olmak üzere daha çok 

L

4-5 


aralığı uygulamalarında ortaya çıkmıştır (%87,5  L

4-5


; %12,5  L

3-4 


). Bu sonuçlara rağmen 

istatistiksel olarak PSBA ile uygulama aralığı arasında bir ilişki saptanmadı. 

          3. Bölümümüzde 22-gauge iğne ile yapılan spinal anestezi sonrası belirlenen PSBA’nın 

görülme oranı %6,9 olarak saptandı. 

          4.  Postspinal baş ağrısının genç olgularda daha fazla görüldüğü belirlendi.  

          5.  Çalışmamızda istatistiksel olarak PSBA ile cinsiyet arasında bir ilişki 

belirlenmemesine rağmen, klinik olarak erkeklerde daha fazla görüldüğü belirlendi.  

          6.  Postspinal  geç  mobilizasyonun istatistiksel olarak PSBA insidansını etkilemediği 

buna karşılık klinik olarak ağrının azaltılmasında yararlı olabileceği belirlendi. 


 51

         7. Ameliyathanede verilen 500-1000 cc kolloid solüsyonunun miktarı ile PSBA arasında 

istatistiksel bir ilişki saptanmamasına rağmen klinik olarak kolloid verilmesinin PSBA’nı 

önlemede etkili olabileceği belirlendi. 

         8.  Diplopi,  çift  görme,  görme  kaybı, kulak çınlaması ve işitme kaybı gibi 

komplikasyonlara hiç rastlanmadı. 

         

 

  

 

  

 

  

 

  

 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZET 

 

           Çalışmamızda Trakya  Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalında  01/05/2006-15/11/2006 tarihleri arasında spinal  anestezi yöntemi ile opere edilmiş olan 256 

olgu postspinal baş  ağrısı ve diğer komplikasyonlar açısından retrospektif olarak incelendi. 

Bilgiler olgu dosyalarından, anestezi belgelerinden ve hastalar ile bizzat ya da telefon ile 

görüşülerek elde edildi. 

           Dosyalardan  ve  belgelerden  yaş, cinsiyet, boy, kilo, opere eden klinik, operasyon 

nedeni, enjeksiyonun yapıldığı spinal aralık, kullanılan lokal anestezik madde, operasyon 

sırasında verilen kristaloid ve kolloid miktarları kayıt edildi. 

          Hastalar  ile  bizzat ya da telefon ile görüşülerek spinal anestezi ile yapılan operasyon 

sonrasında baş  ağrısı olup olmadığı, operasyondan ne kadar sonra başladığı, yeri (frontal, 

oksipital, yaygın) ayağa kalktığında artıp artmadığı, yatar pozisyonda azalıp azalmadığı ve 

operasyondan sonra kaçıncı saatte ayağa kalktığı sorgulandı. Görme bozukluğu, çift görme, 

bulanık görme, kulak çınlaması, işitme kaybı, sırt ve bel ağrısı, idrar yapamama şikayetleri, 

bağırsak şikayetleri, cinsel aktivitede azalma olup olmadığı sorgulandı. 

          Uygulamada L

3-4

, L


4-5

 aralığı ve 22-gauge iğne kullanılan 256 olgunun postspinal baş 

ağrısı ve diğer komplikasyonlar açısından retrospektif olarak incelenmesi ile 16 (%6,9) 

olguda post spinal baş  ağrısı, 5 (%1,95) olguda sırt-bel ağrısı, 3 (%1,17) olguda idrar 

yapamama, 2 (%0,78) olguda bağırsak  şikayetleri ve 1 (%0,59) olguda cinsel aktivitede 

azalma olmak üzere toplam 27 komplikasyon geliştiği belirlendi. Diplopi, görme bozukluğu

çift görme, kulak çınlaması, duyma kaybı hiçbir olguda görülmedi.  

         Genç  olgularda  (yaş ortalaması:34,81 yıl) PSBA’nın anlamlı olarak fazla görüldüğü 

tespit edildi (p<0,05). Cinsiyet, girişim yapılan aralık, ilk ayağa kalkma zamanları ile PSBA 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmedi.   53

           

Sonuç olarak, %6,9 oranında belirlediğimiz PSBA’nın genç olgularda daha fazla 

ortaya çıktığı saptandı ve kolloid kullanımı ile yatak istirahatinin baş ağrısının önlenmesinde 

etkili olabileceği düşünüldü. 

           Anahtar kelimeler: Spinal anestezi, komplikasyon, baş ağrısı. 

  

  

 

  

 54

 

  

 

  

 

 EVALUATION OF HEADACHE AND OTHER COMPLICATIONS 

AFTER SPINAL ANESTHESIA: RESULTS OF A TERTIARY CENTER 

 

SUMMARY 

 

In our study, 256 cases -who were operated with spinal anesthesia method between May 1, 2006 and November 15, 2006 in Anesthesiology deportment in the School of 

Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey- were retrospectively investigated for post-

spinal headache and for other complications. Data were collected from case files, anesthesia 

documents, and via interviews or phone calls with the patients. 

From the files and the documents; age, gender, height, weight, operation clinic, 

operation reason, the spinal gap injection applied, the local anesthetic substance used, and the 

dose of crystalloid and colloid given during the operation were recorded. 

In the interviews and the phone calls; whether headache occurred or not after the 

operation done with spinal anesthesia, -if occurred- when it occurred, where it occurred 

(frontal, occipital, widespread), whether it increased when standing, whether it decreased 

while lying, and when the patient stood up after operation were investigated. Poor eyesight, 

diplopia (double vision), blurred vision, tinnitus, hearing loss, backache or and lumbago, 

difficulty in urination, intestinal sufferings, and decrease in sexual activity were also 

questioned. 

In the retrospective investigation of 256 cases for post-spinal headache and for the 

other complications, who were applied with 22-gauge needle from the L

3-4

, L


4-5

 gap; a total of 

27 complications were observed: post-spinal headache in 16 (6,9%), backache and lumbago in 

5 (1,95%), difficulty in urination in 3 (1,17%), intestinal sufferings in 2 (0,78%), and decrease  55

in sexual activity in 1 (0,59%) case. Diplopia, poor eyesight, tinnitus, or hearing loss was not 

abserved in the cases. 

It was determined that PSBA was significantly more often at younger ages (age 

average: 34,81 years) (p<0,05). No significant difference was observed between gender, 

operation gap, first standing up time and PSBA. 

           In  conclusion,  PSBA  –determined as observed in a rate of 6,9%– was found out to 

occur more often in younger cases; and colloid use and bedrest were thought to be effective in 

preventing headache. 

          Key words: Spinal anesthesia, complication, headache. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

56

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKLAR

 

 1.

 

Bridenbaugh PO, Grene NM, Brull JS, Cousins  MJ, Veering BT, Willis RJ. Central Neural Blockade.In: Bridenbaugh PO. Lippincot-Raven. Clinical anesthesia and 

manegement of pain. 3

nd

 ed.  NewYork: Lippincot-Raven, 1998. p.203-342. 2.

 

Kol İÖ. Spinal anestezi altındaki spinal endoskopik girişimlerde hasta kontrollü sedasyon uygulamalarının karşılaştırılması (uzmanlık tezi).C.Ü Tıp Fakültesi.2002. 

3.

 Reves GJ, Glass SA, Lubarsky DA. Non-barbutirate intravenous anesthestics. In: Miller 

RD (Ed). Anesthesia 4 

th

 ed. New York: Churchill Livingstone; 1994. p.269-274. 4.

 

Tetzlaff JE. Spinal, epidural and caudal blocks. In: Morgan GE, Mikhail MS (Ed). Clinical anesthesiology. 2

rd

 ed.  Connecticut: Appleton & Lange Norwalk; 1996. p.211-44. 5.

 

Morgan GE, Mikhail MS, Murray MJ, Larson CP. Regional Anesthesia&Pain Management In: Morgan GE (Ed). Clinical Anesthesiology. 3

rd

 ed. Los Angeles: The McGraw-Hill Companies; 2002. p.253-344. 

6.

 Erdine S. Rejyonel Anestezi. İstanbul: Nobel tıp kitabevleri, 2005:159-84.  

7.

 Kayhan Z. Klinik Anestezi. 3. baskı. Ankara: Logos Yayıncılık, 2004:503-22,552-70,694-

98. 


8.

 

Kayhan Z. Lokal/Bölgesel Anestezi Yöntemleri, Klinik Anestezi. 2. baskı İstanbul Logos Yayıncılık 1997: 453-98. 

9.

 Erdine S. Peridural Anestezi, Sinir Blokları. İstanbul: Emre Matbaacılık, 1993:178-209.  

10.


 

Barash PG, Cullen BF, Stoelting RK. Handbook of clinical anesthesia (Çeviri ed.) Elar Z,  

Karcı A, Öztekin S. Epidural ve spinal anestezi, Klinik anestezi el kitabı 3.baskı. İstanbul: 

Logos Yayıncılık; 1997:239-40. 

11.

 

Wildsmith JA, McClure JH, Brown DT, Scott DB. Effects of posture on the spread  of            isobaric and hyperbaric amethocaine. Br J Anaesth 1981;53:273-8. 

 

57

12. 

Pitkanen MT. Body mass and spread of spinal anesthesia with bupivacaine. Anesth Analg 

1987;66:127-31. 

13.


 

Hartwell BL, Aglio LS, Hauch MA, Data S. Vertebral column length and spread of             

hyperbaric subarachnoid bupivacaine in the term parturient. Reg Anesth 1991;16:17-9. 

14.


 

Norris MC. Height, weight, and the spread of subarachnoid hyperbaric bupivacaine in             

the  term parturient. Anesth Analg 1988;67:555. 

15.


 

Norris MC. Patient variables and the subarachnoid spread  of  hyperbaric  bupivacaine              

in  the term parturient. Anaesthesiology 1990;72:478. 

16.


 

Hirabayashi Y, Fukuda H, Saitoh K, Inoue S, Mitsuhata H,  Shimizu  R.  Failed  spinal             

anaesthesia: cause identified by MRI. Can J Anaesth 1996;43:1072-5. 

17.


 

Hirabayashi Y, Shimizu R, Saitoh K, Fukuda H, Furuse M.  Anatomical  configuration             

of the spinal column in the supine position. I. A study using magnetic  resonance             

imaging. Br J Anaesthesia 1995;75:3-5. 

18.

 

Hocking G, Wildsmith JAW. Intrathecal drug spread. Br J Anaesthesia. 2004;93(4):568-78. 19.

 

Callesen T, Jarnvig I, Thage B, Krantz  T,  Christiansen  C.  Influence  of  temperature  of             bupivacain on spread of spinal analgesia. Anaesthesia 1991;46:17-9. 

20.


 

Stienstra R, van Poorten JF. The temperature  of  bupivacain  0,5%  affects  the  sensory             

level of spinal anesthesia. Anesth Analg 1988;67:272-6. 

21.


 

Jung CW, Bahk JH, Lee JH, Lim YJ. The tenth rib line as  a  new  landmark  of  the             

lumbar vertebral level during spinal block. Anaesthesia 2004;59(4):359-63. 

22.


 

Miller RD. Anesthesia. 4 

th

 ed. New York Churchill Livingstone, 1994; 1505-33. 23.

 

DiGiovanni AJ, Dunbar BS. Epidural injections of autologous blood  for  postlumbar-              puncture headache. Anesth Analg 1970;49(2):268-71. 

24.


 

DiGiovanni AJ, Galbert MW, Wahle WM. Epidural injection  of  autologous  blood  for        

postlumbar-puncture headache. II. Additional clinical experiences  and  laboratory            

investigation. Anesth Analg 1972;51(2):226-32. 

25.

 

Ostheimer GW, Palahniuk RJ, Shnider SM. Epidural blood  patch  for  postlumbar-             puncture headache. Anesthesiology 1974;41(3):307-8. 

26.


 

Niedermuller U, Trinka E, Bauer G. Abducens palsy after  lumbar  puncture.  Clin             

Neurol Neurosurg 2002;104:61-3.  

27.


 

Thomke F, Mika-Gruttner A, Visbeck A, Bruhl K. The risk of abducens palsy after             

diagnostic lumbar puncture. Neurology 2000;54:768-9.  

28.


 

Moster ML, Savino PJ, Sergott RC, Bosley TM, Schatz NJ.  Isolated  sixth-nerve  palsies            

in younger adults. Arch Ophthalmol 1984;102:1328-30. 


 

58

29. 

Espinosa JA, Giroux M, Johnston K, Kirkham T, Villemure  JG.  Abducens  palsy            

following shunting for hydrocephalus. Can J Neurol Sci 1993;20:123-5.  

30.


 

Kose K, Cebesoy O, Karadeniz E, Bilgin S. Eye problem following foot surgery – 

abducens palsy as a complication of spinal anesthesia. Turkey Med Gen Med 2005;7(4):15. 

31.


 

Wang LP. Sudden bilateral hearing  loss  after  spinal  anaesthesia.  A.case  report.  Acta             

Anaesthesiol Scand 1986;30:412-3. 

32.


 

Wang LP, Fog J, Bove M. Transient hearing loss following  spinal  anaesthesia.            

Anaesthesia 1987;42:1258-63. 

33.


 

Fog J, Wang LP, Sunberg A, Mucchiano C. Hearing loss after  spinal  anaesthesia  a            

related to needle size. Anesth Analg 1990;70:517-22. 

34.


 

Malhotra SK, Iyer BA,Gupta AK, Raghunathan M, Nakra D.  Spinal  analgesia  and             

auditory functions: a comparison of two size of Quincke needle. Minerva Anestesiol    

2007;73:395-9. 

35.

 

Auroy Y, Narchi P, Messiah A, Litt L, Rouvier B, Sami K. Serious complications related to regional anesthesia, results of a prospective survey in France. Anestesiology 

1997;87:479. 

36.

 

Vaghadia H, McLeod DH, Mitchell GW, Merrick PM, Chilvers  CR.  Small-dose             hypobaric lidocaine-fentanyl spinal anesthesia for short  duration  outpatient              

laparoscopy. A randomized comparison with conventional  dose  hyperbaric                 

lidocaine. Anesth Analg 1997;84(1):59-64. 

37.


 

Geurts JW, Haanschoten MC, van Wijk RM, Kraak H, Besse  TC.  Post-dural  puncture               

headache in young patients. A comparative study beween use  of  0.52  mm  (25-gauge)                

and 0.33 mm (29-gauge) spinal needles. Acta Anesth Scand 1990; 34: 350-3. 

38.

 

Katı İ, Demirel C, Abbasov Ü, Silay E, Coşkuner İ, Tokmak Y. İğne tipinin spinal anestezi komplikasyonları üzerine etkileri. Van Tıp Dergisi; 2002;9(2):47-51. 

39.


 

Reid JA, Thorburn J. Headache after spinal anaesthesia. Br J Anaesth.1991;67:674-7.  

40.

 

Wiesel S, Tessler MJ, Easdown LJ. Postdural puncture headache: a randomized prospective comparison of the 24 gauge Sprotte and the 27 gauge Quincke needles in 

young patients. Can J Anaesth 1993; 40:607-11.  

41.

 

Hafer J, Rupp D, Wollbruck M, Engel J, Hempelmann G. The effect of needle type and immobilization on postspinal headache. Anaesthesist 1997; 46:860-6. 

42.


 

Lambert DH, Hurley RJ, Hertwig L, Data S. Role of needle gauge and tip configuration in 

the production of lumbar puncture headache. Reg Anesth 1997; 22: 66-72. 

43.


 

Ready LB, Cuplin S, Haschke RH, Nessly M. Spinal needle determinants of rate of 

transdural fluid lake. Anaesth Analg 1989;69:457-60. 


 

59

44. 

Üniver S, Özgök A, Ebil S. 24 G Sprotte ve 26 G Atracuan spinal iğnelerin elektron 

mikroskopik ve postdural ponksiyon baş  ağrısı yönünden karşılaştırılması. Anestezi 

Dergisi 1998;6:83-6. 

45.

 

Barker P. Headache after dural puncture. Anesthesia 1989;44:696-7. 46.

 

Flaatten H, Rodt SA, Vamnes J, Rosland J, Wisborg T, Koller ME. Postdural puncture headache. A comparison between 26- and 29- gauge needles in young patients. 

Anaesthesia 1989; 44: 147-9. 

47.

 

Jeanjean P, Montpellier D, Carnec J, Crasquin O, Koral E, Line B, et al. Headaches after spinal anesthesia: prospective multicenter study of a young adult population. France Ann 

Fr Anesth Reanim 1997;16(4):350-3. 

48.

 

Despond O, Meuret P, Hemmings G. Postdural puncture headache after spinal anaesthesia in young orthopaedic outpatients using 27-g needles. Canadian J Anaesth 1998 Nov; 

45(11):1106-9. 

49.

 

Frenkel C, Altscher T, Groben V, Hörnchen U. The incidence of post spinal headache in a group of young patients. German Anaesthesist 1992; 41(3):142-5. 

50.


 

Wiesel S, Tessler MJ, Easdown LJ. Postdural puncture headache: a randomized 

prospective comparison of the 24 gauge Sprotte and the 27 gauge Quincke needles in 

young patients. Canadian J Anaesth 1993; 40:607-11. 

51.

 

Kang SB, Goodnough DE, Lee YK, Olson RA, Borshoff JA, Furlano MM. Comparison of 26 and 27 G needles for spinal anesthesia for ambulatory surgery patients. Anesthesiology 

1992; 76: 734-8. 

52.

 

Tarkkila PJ, Heine H, Tervo RR. Comparison of Sprotte and Quincke needles with respect to post dural puncture headache and backache. Reg Anesth 1992;17:283-7. 

53.


 

Schultz AM, Ulbing S, Kaider A, Lehofer F. Postdural puncture headache and back pain 

after spinal anesthesia with 27 gauge Quincke and 26 gauge Atracuan needles . Reg Anesth 

1996; 21: 461-4. 

54.

 

Collins VJ. General and regional anesthesia. In: Albright G, Forster R (Eds). Principles of 

anesthesiology. 3 

rd

 ed. Pennsylvania: Lea & Febiger; 1993. p.1555-70.  55.

 

Pjević M, Gvozdenović L. Postspinal headache--incidence and prognosis. Med Pregl 1993;46(5-6):201-4. 

56.


 

Chan L, Delilkan AE. Incidence of postdural puncture headache. A prospective study of 

101 spinal anaesthetics in orthopaedic patients. Med J Malaysia 1992;47(1):20-6. 

57.


 

Rodriques AM, Roy PM. Post-lumbar puncture headache.France Rev Prat 2007 

28;57(4):353-7. 

58.


 

Fassoulaki A, Sarantopoulos C, Andreopoulou K. Is early mobilization associated with 

lower incidence of postspinal headache? A controlled trial in 69 urologic patients. Greece 

Anaesthesiol Reanim 1991;16(6):375-8.  

60

59. 

Cook PT, Davies MJ, Beavis RE. Bed rest and postlumbar puncture headache. The 

effectiveness of 24 hours' recumbency in reducing the incidence of postlumbar puncture 

headache. Anaesthesia 1989;44(5):389-91. 

60.

 

Andersen AP, Wanscher MC, Hüttel MS. Postspinal headache. Is 24-hour flat bedrest a preventive measure? German Reg Anaesth 1986;9(1):15-7. 

61.


 

Flaatten H, Felthaus J, Kuwelker M, Wisborg T. Postural postdural puncture headache. A 

prospective randomised study and a meta-analysis comparing two different 0.40 mm O.D. 

(27 G) spinal needles. Acta Anaesthesiol Scand 2000;44:643-7. 

62.

 

Cesarini M, Torrielli R, Lahaye F, Mene JM, Cabiro C. Sprotte needle for intrathecal anaesthesia for caesarean section: incidence of postdural puncture headache. Anaesthesia 

1990;45:656-8. 

63.

 

Lynch J, Arhelger S, Krings EI. Post-dural puncture headache in young orthopaedic in patients: comparison of a 0.33 mm (29 gauge) Quincke type with a 0.7 mm (22 gauge) 

Whitacrespinal needle in 200 patients. Acta Anaesthesiol Scand 1992;36:58-61.  

64.

 

Pittoni G Toffoletto F, Calcarella G, Zanette G, Giron G. Spinal anesthesia in outpatient knee surgery: 22 gauge versus 25 gauge sprotte needle. Anesth Analg 1995; 81: 70-80. 

65.


 

Shutt LE, Valentine SJ, Wee MY, Page RJ, Prosser A, Thomas TA. Spinal anaesthesia for 

caesarean section: comparison of 22 gauge and 25 gauge Whitacre needles with 26 gauge 

Quincke needles. Br J Anaesth 1992;69:589-94.  

66.

 

Seeberger MD, Lang ML, Drewe J, Schneider M, Hauser E, Hruby J. Comparison of spinal and epidural anesthesia for patients younger than 50 years of age. Anesth Analg 

1994;78:667-73. 

67.

 

Lim M, Cross GD, Sold M. Postspinal headache. A comparison of the 24 G Sprotte syringe and a 29 G Quincke needle. Anaesthesist 1992;41:539-43.  

68.


 

Ng KO, Tsou MY, Chao YH, Mui WC, Chow LH, Chan KH. Urinary catheterization may 

not be necessary in minor surgery under spinal anesthesia with long-acting local 

anesthetics. Acta Anaesthesiol Taiwan 2006;44(4):199-204. 

69.

 

Follens I, Godts D, Evens PA, Tassignon MJ. Combined fourth and sixth cranial nerve palsy after lumbar puncture: a rare complication. A case report. Bull Soc Belge 

Ophthalmol 2001;29: 33. 

70.

 

Ok G, Tok D, Erbuyun K, Aslan A, Tekin I. Hearing loss does not occur in young patients undergoing spinal anesthesia. Reg Anesth Pain Med 2004;29(5):430-3. 

71.


 

Gültekin S, Ozcan S. Does hearing loss after spinal anesthesia differ between young and 

elderly patients? Anesth Analg 2002;94(5):1318-20. 


 

61

72. 

Malhotra SK, Iyer BA, Gupta AK, Raghunathan M, Nakra D. Spinal analgesia and 

auditory functions: a comparison of two sizes of Quincke needle. Minerva Anestesiol 

2007;73(7-8):395-9.  

73.

 

Eckstein KL, Vicente-Eckstein A, Lanz E. Sexuality following spinal anesthesia. A retrospective study of young men (less than 55 years old). Anaesthesist 1992;41(2):63-70. 

 

62

  

 

  

 

  

 

 

 

 

EKLER 

 

  

 

  

 

  

 

63

EK I  

 

  

 

Kataloq: Tez
Tez -> T. C. Sb göztepe eğ t m hastanes anestez yoloj ve rean masyon kl n ğ a doç. Dr. Melek çel k
Tez -> TC. sağlik bakanliğI >DR. LÜTFİ kirdar kartal
Tez -> Elektif histerektomilerde kombine spinal epidural anestezi uygulamalarinda levobupivakain morfin ve levobupivakain fentanil etkileriNİn karşilaştirilmasi
Tez -> TÜRKĠye cumhurġyetġ ankara üNĠversġtesġ sağlik bġLĠmlerġ enstġTÜSÜ
Tez -> OP. dr. Mehmet uludoğAN
Tez -> FİZİk tedavi ve rehabiLİtasyon kliNİĞİ Şef: Dr. M. Hayri ÖZGÜzel postür analiZİnde symmetrigraf ile orthoröntgenogram sonuçlarinin değerlendiRİlmesi
Tez -> T. C. Sağlik bakanliği haydarpaşa numune eğİTİm ve araştirma hastanesi I. Genel cerrahi kliNİĞİ
Tez -> T. C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
Tez -> T. C. Sa lık Bakanlı ı

Yüklə 0,83 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə