T e s t l ə r Testin çətlikYüklə 315,17 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix19.12.2016
ölçüsü315,17 Kb.
  1   2   3

Sıra

№si


T e s t l ə r

Testin çətlik 

dərəcəsi 

(asan (A); 

orta (O) və 

çətin (Ç)) 

olmaqla hər 

bir testin 

İstifadə 

edilmiş 


ədəbiyyat

1

İlk dəfə vərəmin infeksion mənşəli olduğunu təxmin edirdi:A) Qalen

B) İbn-Sina

C) R. Kox

D) B. Vilmen

E) Hippokrat

A

2. səhifə 52

2

 İkincili vərəmin patogenezində qeyd olunur:A) Ağırlaşmalar

B) Dispepsiya

C) Ancaq ekzogen infeksiya

D) Hematuriya

E) Endogen infeksiyanın reaktivasiyası

A

2. səhifə 52

 Vərəm mikobakteriyasının (VMB) kulturası ilə iş prosesi 

zamanı Kox tərəfindən

     FƏNN: AĞ CİYƏR XƏSTƏLİKLƏRİ         Test - Tibb fakültəsinin IV kurs MÜALİCƏ 

İŞİ                        ixtisası üçün nəzərdə tutulmuşdur.

3

zamanı Kox tərəfindənkəşf olundu:

A) Kord-faktor

B) Streptomisin

C) Kaxektin

D) Tuberkulin

E) 16 S/RRNT fraqmenti

O

2. səhifə 53

4

alınmalıdır:A) Vərəmin kliniki formaları və destruktiv dəyişikliklərin 

olması


B) Xəstənin çəkisi

C) Vərəm mikobakteriyalarının ifrazı

D) Sadalananların hamısı

E) Yanaşı xəstəliklərin olması və onların ağırlıq dərəcəsi

Ç

2. səhifə 53

5

Vərəm mikobakteriyasına effektli təsir göstərən ilk dərman preparatı-streptomisin alınmışdır:

A) S. Vaksman tərfindən

B) R. Kox tərəfindən

C) K. Forlanini tərəfindən

D) F. Mendel tərəfindən

E) A. Rubel tərəfindən

A

2. səhifə 53

6

 Vərəmlə gözun ən çox:

 

A) Buynuz qişa zədələnirB) Ön kamerası zədələnir

C) Konyuktivası zədələnir

D) Sklerası zədələnir

E) Damar şəbəkəsi zədələnir

O

2. səhifə 53

7

 Adətən ağ ciyərlərin fibroz-kavernoz vərəmi zamanı kimyəvi terapiya ilə yanaşı daha effektli istifadə olunur:

A) Cərrahi müdaxilə

B) Fizioterapiya

C) Sanator-iqlim müalicəsi

D) Kollapsoterapiya

E) Patogenetik terapiya

A

2. səhifə 54

8

Vərəm mikobakteriyasının kord faktoru:A) Mitoxondrinin komponentidir

B) Nüvə substansiyasının qişasıdır

C) Nüvə substansiyasının nüvəciyidir

D) Hüceyrə divarının komponentidir

E) Mezosomanın fraqmentidir

  Ç


2. səhifə 

54

9 Vərəm mikobakteriyalarına spesifik kimyəvi preparatların 

təsirindən:

A) Törədicinin bioloji görünüşü dəyişir

B) L-forma mikobakteriyalar yarana bilər

C) Hüceyrəxarici yerləşən ştammların miqdarı artır

D) Sadə bölünmə yolu ilə çoxalma qabiliyyəti artır

E) Tumurcuqlanma yolu ilə çoxalma qabiliyyəti artır

A

2. səhifə 38

10

 Aktinomiset, dənəli, kokkşəkilli vərəm mikobakteriyasının əmələ gəlməsi

şərtlənir:

A) Törədicinin uzunmüddətli hüceyrədaxili lokalizasiyası ilə

B) Törədiciyə əlverişsiz faktorların təsiri ilə

C) Sadə bölünmə yolu ilə çoxalmanın üstünlüyü ilə

D) Bakterial populyasiyanın inkişafının sürətlənməsi ilə

E) Bakterial populyasiyada dərmanlara davamlı ştamların 

olması ilə

A

2. səhifə 39

11

 Doğuşdan sonra mikobakteriya ifraz edən ana və yeni doğulan arasında olan münasibət:

A) Ana uşaqla daim bir yerdə qalmalıdır

B) Uşaq körpələr evinə verilməlidir

 

C) Sadalananların heç biriD) Ana ömürlük uşaqdan izolyasiya olunmalıdır

E) Ana uşaqdan mikobakteriya ifrazı davamlı kəsilənə qədər 

izolyasiya olunmalıdır

  Ç


2. səhifə 

40

izolyasiya olunmalıdır12

 Qlükokortikosteroid terapiya zamanı vərəm prosesinin 

kəskinləşməsinin qarşısını almaq məqsədilə həyata keçirilən 

profilaktik tədbirlər:

A) Xəstələrə proteonamid təyin olunur

B) Sadalananların heç biri

C) Xəstələrə pirazinamid təyin olunur

A

2. səhifə 41

13

 Vərəm xəstəliyinin törədicisi:A) Mycobacterium tuberculosis, mycobacterium bovis, 

mycobacterium kansasi

B) Mycobacterium tuberculosis, mycobacterium bovis, 

mycobacterium avium

C) Mycobacterium tuberculosis, mycobacterium africanum, 

mycobacterium bovis

D) Mycobacterium tuberculosis, mycobacterium aquae, 

 A

2. səhifə 41

14

 Aşof-Pul ocağı:A) Kisələşmiş fokusdur

B) Simon ocağıdır

C) Kirəcləşmiş fokusdur

D) Spesifik pnevmoniyadır

E) Ölçüləri 10 mm qədər fibroz kapsula ilə əhatə olan 

kazeozdur

O

2. səhifə 42

Vərəm infeksiyasının yayılma yolları:

A) Kontakt, alimentar, cinsi

B) Cinsi, kontakt, plasentar

2. səhifə 

15

B) Cinsi, kontakt, plasentarC) Cinsi, aerogen, alimentar

D) Aerogen, alimentar, kontakt, plasentar

E) Plasentar, cinsi, aerogen

Ç

2. səhifə 43

16

 Mədə qanaxmasından fərqli olaraq ağ ciyər qanaxmalarında:A) Öskürəklə müşayiət olunmayan və bəlğəmlə qarışmamış 

təmiz qan xarici olunur

B) Heç bir əlamət olmur

C) Qan öskürəklə xaric olunur

D) Qan turş reaksiyalı olur

E) Qan öyümə və qusma ilə xaric olunur

Ç

2. səhifə 43

17

 Vərəm mikobakteriyaları aşağıda göstərilənlərdən hansına transformasiya edilir:

A) Viruslara

B) Kokklara

C) Transformasiya etmirlər

D) Rikketsiyalara

E) L-formalara və filtrdən keçən virusaoxşar formalara

Ç

2. səhifə 45

18

 Vərəm mikobakteriyasını basil hesab etmək olmaz. Çünki:A) Onlar qişasız sadə nüvəlidirlər

B) Vərəm mikobakteriyasının forması çöpşəkillidir

C) Onlar spor əmələ gətirmirlər

D) Onların sitoplazmasında Holci aparatı yoxdur

A

2. səhifə 45

D) Onların sitoplazmasında Holci aparatı yoxdur

E) Onların sitoplazmasında lizosoma olmur


19

 Mikobakteriya ilk dəfə tapılmışdır:

A) 1968-ci ildə N. M. Rudoy tərəfindən

B) 1960-cı ildə A. Q. Xomenko tərəfindən

C) 1810-cu ildə Paskal tərəfindən

D) 1781-ci ildə R. Laennek tərəfindən

E) 1882-ci ildə R. Kox tərəfindən

Ç

2. səhifə 101

20

 Kavernanın forması:A) Dördkünc

B) Üçbucaqlı

C) Dairəvi

D) Lentşəkilli

E) Buludvari

O

2. səhifə 101

21

 Vərəm mikobakteriyalarının tipik formaları:A) Siçan tipi, insan tipi, heyvan tipi

B) Quş tipi, heyvan tipi, insan tipli

C) Siçan tipi, quş tipi, insan tipi

D) İnsan tipi, aralıq tip, oküz tipi

E) Sadalananların heç biri

O

2. səhifə 102

22

 Rentgenoloji olaraq “Tut meyvəsi” simptomu xarakterikdir:A) Sirrotik vərəm üçün

B) Fibroz-kavernoz ağ ciyər vərəmi üçün

C) İlkin vərəm kompleksi üçün

D) Döş qəfəsidaxili limfa vəzlərinin vərəmi üçün

E) İnfiltrativ ağciyər vərəmi üçün

Ç

2. səhifə 102

23

edir:A) Ərazidə olan bütün xəstələr içərisində vərəm xəstələrinin 

xüsusi çəkisi

B) İlin sonuna qeydiyyatda olan vərəm xəstələrinin sayının 

100. 000-ə vurularaq əhalinin orta illik sayına bölünməsi

C) 1000 nəfər əhaliyə görə vərəm xəstələrinin sayı

D) Dispanser müşahidəsində olan xəstələrin sayına görə

E) İlin sonuna qeydiyyatda olan fəal vərəmli xəstələr

Ç

2. səhifə 103

24

 Vərəmə görə xəstəlik anlayışını aşağıdakılardan biri ifadə edir:

A) Ərazidə olan bütün xəstələr içərisində vərəm xəstələrinin 

xüsusi çəkisi

B) İlin sonuna qeydiyyatda olan vərəm xəstələrinin sayının 

100. 000-ə vurularaq əhalinin orta illik sayına bölünməsi

C) 1000 nəfər əhaliyə görə vərəm xəstələrinin sayı

D) Dispanser müşahidəsində olan xəstələrin sayına görə

E) İlin sonuna qeydiyyatda olan fəal vərəmli xəstələr

O

2. səhifə 104

E) İlin sonuna qeydiyyatda olan fəal vərəmli xəstələr25

 Vərəmə görə xəstəlik anlayışını aşağıdakılardan biri ifadə 

edir:

A) Ərazidə olan bütün xəstələr içərisində vərəm xəstələrinin xüsusi çəkisi

B) İlin sonuna qeydiyyatda olan vərəm xəstələrinin sayının 

100. 000-ə vurularaq əhalinin orta illik sayına bölünməsi

C) 1000 nəfər əhaliyə görə vərəm xəstələrinin sayı

D) Dispanser müşahidəsində olan xəstələrin sayına görə

E) İlin sonuna qeydiyyatda olan fəal vərəmli xəstələr

O

2. səhifə 104

26

 Vərəm qranulomasının əsas fərqləndirici komponenti:A) Limfositlər

B) Piroqov- Lanqhans hüceyrələri

C) Kazeoz kütlələr

D) Epitelioid hüceyrələr

E) Plazmatik hüceyrələr

Ç

2. səhifə 117

27

 Qanaxma baş vermiş xəstə bir dəfə 500-600 ml qan itirərsə, onun həyatını təhlükə altına qoyur:

A) Kollaps

B) Huşun itməsi və yaddaşın pozulması

C) Şok


D) Asfiksiya törədən qan laxtasının iri bronxları tutması

E) Anemiya

2. səhifə 118

E) Anemiya

28

 Ağ ciyərin əsas anatomik-funksional vahididir:A) Pay

B) Paycıq

C) Seqment

D) Asinus

E) Alveol

2. səhifə 118

29

xarakterikdir:A) Xəstəliyin kəskin başlanması, qanhayxırma

B) Döş qəfəsində ağrıların olması, kəskin başlanması

C) Təngnəfəslik, tərləmə

D) Yuxarı pay lokalizasiyası və xəstəliyin tədricən inkişafı

E) Böyük miqdarda bəlğəm ifrazı ilə müşayiət olunan 

öskürək


2. səhifə 120

30

Periferik limfa vəzlərinin vərəmi diaqnozunu təsdiq etmək üçün bu metodlar daha dürüst cavab verir:

A) Bakterioskopik müayinə

B) Tuberkulinodiaqnostika

C) Qanın müayinəsi

D) Açıq biopsiya, sitoloji və mikroskopik müayinə

E) Flüoroqrafik müayinə

2. səhifə 119


31

Vərəm prosesinin ağ ciyərlərdə ən çox lokalizasiya olunduğu 

seqmentlər:

A) S1, S3, S6

B) S1, S3, S7

C) S1, S2, S3

D) S1, S2, S7

E) S1, S2, S6

2. səhifə 103

32

Bu törədici insanda daha çox vərəm xəstəliyini törədir:A) İnsan tipli VMB

B) Sadalananların heç biri

C) Quş tipli VMB

D) Heyvan tipli VMB

E) Çöl siçanlarını yoluxduran VMB

2. səhifə 120

33

 Vərəmin aktiv mərhələri:A) İnfiltarsiya, səpələnmə, bərkimə

B) İnfiltrasiya, sorulma, səpələnmə

C) Dağılma, sorulma, infiltrasiya

D) Səpələnmə, sorulma, bərkimə

E) İnfiltrasiya, dağılma, səpələnmə

A

2. səhifə 121

 Vərəm mikobakteriyasının hüceyrəxarici yerləşən 

formalarına təsir edir:

A) Rifampisin

34

A) RifampisinB) İzoniazid

C) Streptomisin

D) Sikloserin

E) Pirazinamid

A

2. səhifə 80

35

 Vərəm prosesinin sorulma mərhələsinə görə ardıcıllığı:A) Sorulma, kirəcləşmə, çapıqlaşma, bərkimə

B) Bərkimə, sorulma, kirəcləşmə, çapıqlaşma

C) Bərkimə, sorulma, çapıqlaşma, kirəcləşmə

D) Sorulma, bərkimə, çapıqlaşma, kirəcləşmə

E) Sorulma, çapıqlaşma, kirəcləşmə, bərkimə

O

2. səhifə 299

36

 Sidik-ifrazat sisteminin vərəmi olan xəstələrdə Kox sınağının aparılması ilə təyin edilir:

A) Cərrahi müalicəyə göstəriş

B) Əmək qabiliyyəti

C) Böyrək funksiyasının pozulma dərəcəsi

D) Prosesin aktivliyi

E) Xroniki böyrək çatışmazlığının dərəcəsi

O

2. səhifə 299

37

Ağ ciyərin morfo-funksional vahidi:A) Pay

B) Paycıq

C) Seqment

D) Zona


O

2. səhifə 

323

D) Zona


E) Asinus

38

hiperergik reaksiyada

aşkar olunan papulanın ölçüləri kiçik olmur:

A) 12 mm-dən

B) 21 mm-dən

C) 15 mm-dən

D) 17 mm-dən

E) 7 mm-dən

O

2. səhifə 299

39

 Ağ ciyərlərin üzərini örtən plevra:A) Visseral plevra

B) Zərif birləşdirici toxuma

C) Fassiya

D) Parietal plevra

E) Sadalananların heç biri

O

2. səhifə 324

40

 “İsti sianoz” müşahidə olunur:A) Sarkoidoz zamanı

B) Ağ ciyər absesi zamanı

C) Sadalananlardan heç biri

D) Ağ ciyər çatışmazlığı zamanı

E) Ürək çatışmazlığı zamanı

O

2. səhifə 324

 11 yaşlı uşaqda 2TV Mantu sınağında papulanin ölçüsü 

15mm olmuşdur. 10 yaşında Mantu sınağı mənfi olmuşdur. 

41

15mm olmuşdur. 10 yaşında Mantu sınağı mənfi olmuşdur. Reaksiyanı qiymətləndirin:

A) Viraj


B) Qeyri-spesifik reaksiya

C) Hipoergik reaksiya

D) Hiperergik reaksiya

E) Postvaksinal allergiya

O

2. səhifə 300

42

 Yad cismin alveolyar makrofaqlar tərəfindən faqasitozu başa çatır:

A) Makrofaqın məhvi ilə

B) Yad cismin lizisi ilə

C) Yad cismin sitoplazmada tapılması

D) Bütün cavablar doğrudur

E) Sadalananların heç biri

O

2. səhifə 300

43

 Gənc yaşda plevra boşluğuna mayenin toplanmasının ən çox rast gəlinən

səbəbi:


A) Sətəlcəm

B) Ağ ciyər vərəmi

C) Mezotelioma

D) Ağ ciyərin bədxassəli törəməsi

E) Miokard infarktı

A

2. səhifə 325

44

Vərəmdə immunitetin əsas qolu:

A) Sadalananların heç biri

B) Neyroendokrin

C) Humoral

D) Makrofaqial-faqositar sistem

E) Hüceyrə

A

2. səhifə 325

45

Vərəm prosesinin inkişaf mərhələsinə görə ardıcıllığı:A) Dağılma, infiltrasiya, səpələnmə

B) İnfiltrasiya, səpələnmə, dağılma

C) Dağılma, səpələnmə, infiltrasiya

D) Səpələnmə, infiltrasiya, dağılma

E) İnfiltrasiya, dağılma, səpələnmə

A

2. səhifə 322

46

 Tuberkulinin tərkibi:A) Vərəm törədicisinin L-formasıdır

B) Ölmüş m. bovisdir

C) VMB-yə qarşı antitellərdir

D) Vərəm törədicisinin ayrı-ayrı antigen komponentləridir

E) VMB-nin bütün antigen komponentləridir

O

2. səhifə 322

 Tənəffüs orqanlarının vərəminə bu şikayətlər uyğundur :

47

 Tənəffüs orqanlarının vərəminə bu şikayətlər uyğundur :A) Ağızda quruluq, halsızlıq, iştahasızlıq

B) Qarın ağrıları, köp

C) Sadalananların heç biri

D) Gecə tərləmələri, öskürək, bəlğəm ifrazı

E) Oynaqlarda kəskin ağrılar, gecə tərləmələri

A

2. səhifə 298

48

 Periferik limfa vəzilərinin vərəmini təyin etmək üçün aparılan müayinə metodları:

A) Flüoroqrafiya

B) Punksion metodla mikobakteriyaların axtarılması, 

tuberkulinodiaqnostika

C) Rentgenoqrafiya

D) Rentgenoskopiya

E) Angioqrafiya

A

2. səhifə 298

49

 İkincili vərəm zamanı infeksiya orqanizmdə yayılır:A) Təmas ilə

B) Hematogen yolla

C) Bronxogen yolla

D) Bronxogen, limfogen və hematogen yolla

E) Cift vasitəsi ilə

O

2. səhifə 216

50

Həqiqi tuberkuloma üçün xarakterikdir:

A) Zədlənmə zonasında kazeoz kütlələrin çox olması

B) Spesifik zədələnmə zonasında elastik liflərin olması

C) Döş qəfəsidaxili limfa düyünlərinin prosesə cəlb olunması

D) Perifokal iltihab zonasının kəskin nəzərəçarpan olması

E) Üçqatlı kapsulasının olması

Ç

2. səhifə 216

51

 Mantu reaksiyası allergik reaksiyaların bu tipinə aiddir:A) Ləng tipli hiper həssaslıq

B) Allergik dermatitlərə

C) Kvinke ödemi

D) Yüksək həssaslıqlı allergik reaksiya

E) Allerqozlara

Ç

2. səhifə 218

52

 Döş qəfəsi daxili limfa düyünlərinin vərəminin əsas diaqnostik üsulları:

A) Tuberkulin sınağının müsbət olması və rentgen 

flüoroqrafik müayinə, KT

B) Bütün sadalananlar

C) Angioqrafik müayinə

D) Kontaktların müayinəsi

E) Xəstəliyin klinik simptomlarına görə təyini

Ç

2. səhifə 217

53

 Vərəm xəstəliyi üçün xarakterik olan çox nüvəli hüceyrələr:A) Bexterev hüceyrələri

B) Sadalananların heç biri

C) Nilsen hüceyrələri

D) Pavlov hüceyrələri

E) Piroqov-Lanqhans hüceyrələri

O

2. səhifə 204

54

 Vərəm əleyhinə immunitet:A) Toxuma immuniteti (ləng tipli hiper həssaslıq)

B) Humoral immunitet (sürətli tipli hiper həssaslıq)

C) Tolerantlıq

D) İmmunoloji yaddaş

E) Allergiya

O

2. səhifə 205

55

 Damar- sinir dəstəsi qabırğanın bu kənarında yerləşir:A) Əksər hallarda yuxarı kənarında

B) Sadalananların hamısı düzdür

C) Paravertebral xəttdən orta qoltuq xəttinə qədər qabırğanın 

orta nahiyyəsində

D) Sadalananlar doğru deyil

E) Əsasən aşağı kənarında

O

2. səhifə 206

56

 Plevra boşluğunda eksudat toplanan zaman orta divar 

üzvləri:

A) Sağlam tərəfə yerini dəyişir

B) Yerini dəyişmir

C) Yerini yuxarı dəyişir

D) Xəstə tərəfə yerini dəyişir

E) Yerini aşağı dəyişir

O

2. səhifə 206

57

 ÜST-nin təsnifatına əsaslanaraq aşağıdakı kliniki formalardan ağ ciyərdən kənar orqanların vərəminə aiddir:

A) Kavernoz vərəm

B) Miliar vərəm

C) İnfiltrativ ağ ciyər vərəmi

D) Fibroz kavernoz vərəm

E) Ocaqlı vərəm

O

2. səhifə 206

58

 Sınaq zamanı şəxs maksimal nəfəs almışdır, onun ağ ciyərlərinin təşkil etdiyi

həcm:


A) Bütün sadalananlar

B) Tənəffüs həcmi

C) Nəfəsalmanın ehtiyat həcmi

D) Nəfəsvermənin ehtiyat həcmi

E) Qalıq həcm

O

2. səhifə 205

E) Qalıq həcm

59

 Bəlğəmin müayinəsində vərəm mikobakteriyalarının aşkar edilmə üsulları:

A) Si-Nilsen üsulu, Muraxaşe üsulu, qram üsulu, fuksinlə 

aparılan boyama

B) Sil-Nilsen üsulu, flotasiya, bakterioloji, polimeraz 

zəncirvari reaksiya, qram üsulu

C) Sil-Nilsen üsulu, lüminissent mikroskopiya, Muxaraşi 

üsulu, qram üsulu

D) Sil-Nilsen üsulu, bakterioloji, bioloji, polimeraz zəncirvari 

reaksiya, qram üsulu

E) Sil-Nilsen, flotasiya, lüminissent mikroskopiyası, 

Muraxaşe üsulu, kultural üsul, bioloji üsul, polimeraz 

zəncirvari reaksiya

A

2. səhifə 177

60

 Kazeoz:A) Amorf, qatı, ağ kütlədir

B) Duru sarı irindir

C) Məhv olmuş neytrofillərdir

D) Fibroblastlardır

E) Epiteloid hüceyrələrdir

A

2. səhifə 177

61

 Uşaqlarla yaşayan, massiv bakteriya ifraz edən ilkin 

aşkarlanmış ağ ciyər vərəmli

xəstənin yaşadığı yer vərəm infeksiya ocağı kimi müşahidə 

altında olur:

A) Maksimal riskli ocaqlar

B) Potensial riski olan ocaqlar

C) Minimal riskli ocaqlar

D) Zoonoz ocaqlar

O

2. səhifə 177

62

 Vərəm əleyhinə revaksinasiya aparılması üçün əsas göstərişlər:

A) Limfa vəzilərində kalsinatların olması

B) 2TV PPDL ilə aparılan Mantu sınağının nəticəsinin 

şübhəli olması;

C) 2TV PPDL ilə aparılan Mantu sınağının nəticəsinin mənfi 

olması;


D) Vərəmli xəstə ilə təmasda olması

O

2. səhifə 164

63

 Ağciyərlərdə yaş xırıltılar əmələ gəlir:A) Plevrada

B) Bronxlarda

C) Ağ ciyərin stromasında

D) Ağ ciyər kökündə

E) Ağ ciyər toxumasında

O

2. səhifə 164

Vərəmə yoluxmanın erkən dövründə (viraj) profilaktik 

müalicə bu sxem əsasında aparılmalıdır:

64

müalicə bu sxem əsasında aparılmalıdır:A) 5 ay müddətində ftivazidlə

B) 6 ay müddətində 2 preparatla (İzoniazid +rifampisin)

C) 3 ay müddətində 2 preparatla (İzonazid + rifampisin)

D) 3 ay müddətində İzoniazidlə

E) Sadalananların heç biri

O

2. səhifə 166

65

 Hər il 100 min əhali arasında aktiv vərəmli xəstələrin ümumi sayını təyin etməklə epidemioloji vəziyyəti qiymətləndirirlər. 

Bu məlumat hansı göstəricini özündə əks etdirir:

A) Xəstələnmə

B) Letallıq

C) Ölüm

D) YoluxmaE) Xəstəlik

O

2. səhifə 166

66

 İmmunitet:A) Özündə genetik yadcisimlilik əlamətləri daşıyan canlı 

maddələrə qarşı orqanizmin müdafiə qabiliyyəti

B) İnfeksion xəstəliklərə həssas olmamaq

C) Vərəm mikobakteriyalarına yoluxmamaq

D) Bütün xəstəliklərə davamlılıq

E) Xarici mühit amillərinin təsirinə dözümlü olmaq

O

2. səhifə 165

67

 Vərəmlə xəstələnməyə görə insan üçün daha çox təhlükəli 

VMB mənbəyi hesab olunan heyvanlar:

A) Pişiklər və itlər

B) Ev toyuqları, qazlar, ördəklər

 

C) Vəhşi heyvanlarD) İnəklər və keçilər

E) Siçanabənzər gəmiricilər

Ç

2. səhifə 165

68

 DOTS strategiyasında yeni vərəm hadisəsi:A) Əvvəllər 2-3 ay müalicə olunub 1-2 il fasilə verən xəstələr

B) Heç vaxt vərəmə görə müalicə olunmayanlarYüklə 315,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə