T ƏHSİ L nazi rli Yİ GYüklə 2,72 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/25
tarix31.01.2017
ölçüsü2,72 Mb.
#7270
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

AZ

ƏRBAYCAN    RESPUBLİ KASI   

T

ƏHSİ L     NAZİ RLİ Yİ   

G

ƏNCƏ    DÖVLƏ T  UNİ VERSİ TETİ   

 

 

Abbas  S

əmədov 

            Filologiya v

ə pedaqoji elmləri doktoru, professor 

 

 

 

F

İLOLOGİYA ELMLƏRİ DOKTORU, 

 

PROFESSOR SƏDNİK PAŞA  

 

PİRSULTANLININ 

 

             

ELMİ-NƏZƏRİ İDEYASI 

 

 

                                                                     

 

Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi  

Şurasının 30 may 2012-ci il tarixli  

                q

ərarı ilə nəşr olunur 

 

 

 

Bakı, “Azərnəşr”- 2012 

 

Elmi redaktor:      

 Qara Namazov,

 

                            

Bakı Dövlət Universitetinin Mir 

C

əlal Paşayev adına Azərbaycan 

ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, 

filologiya elml

əri doktoru, professor. 

 

R

əyçi:      Sadıq Şükürov, Filologiya elml

əri doktoru, 

G

əncə Dövlət Universitetinin 

professoru. 

 

 

 

Professor  Abbas  S

ə

m

ə

dov 

 

Filologiya elmlə

ri doktoru, professor 

S

ədnik Paşa Pirsultanlının

 

elmi-n

ə

z

əri ideyası.

 

 

 Az

ərbaycan ədəbiyyatı tarixində görkəmli folklorşünas alim, iste-

dadlı şair, məsuliyyətli publisist, mahir pedaqoq, əməkdar müəllim, əmək 

v

eteranı,  qabaqcıl  təhsil  işçisi,  filologiya  elmləri doktoru, professor 

S

ədnik Paşa Pirsultanlı yetmişdən artıq kitabın, dərsliyin, dərs vəsaitinin, 

üç yüzd

ən artıq elmi və metodik məqalənin müəllifidir. Professor Sədnik 

Paşa Pirsultanlının ədəbi irsində elmi-nəzəri ideyası çox zəngin və təlim-

t

ərbiyəvi mahiyyətli, yüksək əxlaqi keyfiyyətlidir. 

Professor S

ədnik  Paşa  Pirsultanlının  elmi-nəzəri  ideyası  ümum-

milli liderimiz Heyd

ər  Əliyevin  Azərbaycançılıq 

ideyasından  bəhrə-

l

ənmiş, onun əsasında formalaşıb inkişaf etmiş və bu kitab vasitə-

sil

ə  oxuculara hədiyyə  verilir və  müəllifə  parlaq  uğurlar  qazan-

dırılır. 

                              

  EL03             0032                     Qrifli  n

əşr 

                  032.06.06.2012                          

                                   

ÖN  SÖZ 

 

Az

ərbaycan  xalqının  bədii söz sənəti onun tarixi q

ədər qədimdir. Azərbaycan  şifahi  xalq 

yaradıcılığı,  Azərbaycan folkloru Azərbaycan 

xalqının,  Azərbaycan  dilinin  yarandığı  gündən 

meydana g

əlmiş, yüzilliklər boyu nəsildən-nəsilə 

keç

ərək  inkişaf  etmiş,  zənginləşmiş,  müasir müst

əqil dövrümüzə gəlib çatmışdır.  

Az

ərbaycan  xalqı  istək və  arzularını  şifahi yaradıcılığında,  yəni  folklorunda  bildirmiş, 

poetik şəkildə ifadə etmişdir.  

“Folklor”  istilahını  1846-cı  ildə  ingilis 

tarixçisi Vilyam Toms işlətmiş və mərasim nəğ-

m

ələrini  toplayıb  nəşr  etdirməyin  əhəmiyyətini göst

ərmişdir.  “Folklor”  sözünün  hərfi mənası 

xalq biliyi, xalq hikm

əti deməkdir.  

Ümummilli liderimiz Heyd

ər  Əliyev  şifahi 

xalq 

ədəbiyyatını Azərbaycan xalqının milli ədə-biyyatının əsas və ayrılmaz tərkib hissəsi, həm də  

ədəbiyyatın başlanğıcı adlandırır.  

Az

ərbaycan xalqının şifahi xalq ədəbiyyatı, folkloru xalqın danışıq dilinin incəliklərini poetik 

şəkildə  ifadə  edən zəngin xəzinədir.  Şifahi  xalq 

yaradıcılığı, folklor söz sənətinin  başlanğıcıdır, 

xalqın hafizəsində yaşayan misilsiz dəryadır.   

Ulu öndərimiz Heydər  Əliyev  qədim və 

z

əngin tarixə malik Azərbaycan xalqını yaşadan v

ə müasir dövrümüzə gətirib çıxardan ədəbiyyatı 

yüks

ək qiymətləndirir və deyir: “Çox

əsrlik tariximizdə  xalqımızı  yaşadan, 

qoruyan v

ə  bugünkü günlərə  gətirib  çıxaran 

amill

ərdən biri, ola bilər ki, ən  əsası  bizim m

ədəniyyətimiz,  ədəbiyyatımız,  deməli,  şairləri-

miz, yazıçılarımızdır.  

Az

ərbaycan xalqı tarix boyu insan həyatının bütün sah

ələrində  öz  istedadını,  biliyini,  bacarı-

ğını  göstərmiş,  elmi  ixtiraları,  qəhrəmanlıq 

nümun


ələri, böyük tarixi-memarlıq  abidələri və 

b

ədii  əsərləri, musiqisi ilə  parlaq səhifələr yaz-mışdır.  Bunların  arasında  şairlərimizin,  yazıçı-

larımızın  xidməti və  tariximizin  yaranmasında, 

saxlanmasında  onların  əsərlərinin qiyməti çox 

böyükdür”.  

Tarixi m

ənbələr aydın göstərir və təsdiq edir 

ki, Az

ərbaycan  xalqı  fitrətən  şair  xalq  olmuş, müq

əddəs  ana  laylasından  başlamış  şeirlə  qida-

lanmış,  şifahi  poeziya  Azərbaycan  xalqı  üçün 

gün


əş, hava və su qədər zəruri olmuşdur.  

Az

ərbaycan xalqına şifahi xalq yaradıcılığı, folklor (xalq biliyi, xalq hikm

əti) həmişə  əsas 

qüvv

ə vermiş, onun qəlbini pərvazlandırmış, ona parlaq inam v

ə ümid vermişdir. Azərbaycan tor- 

pağının  barı  şeirlə,  musiqi ilə  toplanır.  Zəh-

m

ətkeşlərin  əməyini  şeir,  nəğmə  yüngülləşdirir, ona  şərəfli təkan verir. Azərbaycan folkloru 

ideya m


əzmunu, ictimai əhəmiyyəti, təlim-

t

ərbiyəvi və  bədii-estetik mahiyyəti ilə  gənc n

əslə yüksək əxlaqi keyfiyyətlər aşılayır. 

Ulu önd

ərimiz Heydər  Əliyev  Azərbaycan xalqının qədim dövrdən ədəbiyyata dərin məhəb-

b

ət bəslədiyini, onu öyrəndiyini yüksək qiymət-l

əndirmiş və yazmışdır: 

“Bizim  xalqımız  ən qədim zamanlardan 

ədəbiyyatla, ədəbiyyat nümunələri ilə tanınıbdır. 

Xalqımızın tarixində ədəbiyyat qədim dövrlərdən 

öz yerini tutubdur v

ə  inkişafında  çox  böyük  rol 

oynayıbdır”. 

M

əlumdur ki, dahiləri,  tarixi  şəxsiyyətləri dövr,  zaman  yetişdirir.  Heydər  Əliyev  ümum-

b

əşəri  duyğulara  sədaqətlə  xidmət edən, parlaq düha, yetkin kamal, d

ərin zəka sahibidir, əvəzsiz, 

t

əkrarolunmaz tarixi şəxsiyyətdir, dünya şöhrətli siyas

ətçidir.  

B

əşəriyyət tarixində  Heydər  Əliyev  ucalığı v

ə  parlaq zirvəsi ona ümumxalq məhəbbəti 

qazandırmış,  onun  bəşər nəslinin zinəti, böyük 

nailiyy


əti və qızıl fondu olduğunu təsdiqləmişdir.  

Görk


əmli  folklorşünas,  filologiya  elmlər 

doktoru, professor S

ədnik  Paşa  Pirsultanlı  elmi-


 

nəzəri  ideyasında  həmişəyaşar,  dahi  Heydər 

Əliyevin  zəngin azərbaycançılıq  ideyasından 

b

əhrələnmiş, ondan ilham almış, dərin məzmunlu v

ə parlaq ideyalı əsərlər yazıb oxuculara hədiyyə 

vermişdir. 

Polşa  prezidenti  Aleksandr  Kvas  Nevski 

demişdir:  “Heydər  Əliyev  müstəqil Azərbaycan 

dövl


ətinin rəhbəri olmaqla yanaşı, həm də zəma-

n

əmizin görkəmli  liderlərindən biridir”.  Türkiy

ə  Böyük Millət Məclisinin millət 

v

əkili Aysel Köksoy iftixarla yazmışdır: “Türki-y

əlilərin  Atatürk  kimi  lideri  vardır,  azərbay-

canlılar da xoşbəxtdirlər ki, onlar Heydər Əliyev 

kimi bir liderin 

ətrafında  sıx  birləşmişlər. Məhz 

buna gör


ə  də  həm türkiyəlilər, həm də  azər-

baycanlılar  öz talelərinə  minnətdar olma-

lıdırlar”. 

Az

ərbaycan  xalqının  ulu  öndəri Heydər Əliyevin  fikir  dünyası  Azərbaycan  xalqının  bu 

günün


ə,  sabahına  aydın  yol  göstərən mayaq 

olduğuna görə professor Sədnik Paşa Pirsultanlı 

ondan öyr

ənməyi,  ilham  almağı  və  gözəl sənət 

incil

əri  yaratmağı  özünə  şərəf  bilmiş,  bu  yolda parlaq uğurlar qazanmışdır. 

Professor S

ədnik  Paşa  Pirsultanlının  yazıb 

çap etdirdiyi yetmişdən artıq kitabı ulu öndərimiz 

Heyd

ər  Əliyev  dünyasının  şərəfli və  səmərəli  

təsirinin bəhrəsidir.  Görkəmli  şair  Əli  Tudə  on 

iki b


ənddən ibarət “Azərbaycan”  adlı  qoşma-

sında Azərbaycanı poetik dillə tərənnüm edir və 

yazır: “Azərbaycan bir qaladır”, “Azərbaycan bir 

anadır, süfrədir, ocaqdır, xalıdır, zəmidir, dəniz-

dir, gülşəndir, nəğmədir, dastandır, dünyadır”: 

 

Azərbaycan bir anadır, 

H

ər övladı bir qürur. Alovların içində də, 

Uğur qazanmış, uğur! 

 

Az

ərbaycan bir ocaqdır, H

ər alovu bir bayraq. 

Hüsnün

ə əl uzadanı, Yandırıb yaxır ancaq! 

 

Görkəmli  folklorşünas,  fitri  istedadlı  şair, 

m

əsuliyyətli jurnalist, görkəmli maarif xadimi, mahir pedaqoq, filologiya elml

ər doktoru, pro-

fessor S

ədnik  Paşa  Pirsultanlı  humanist,  vətən-

p

ərvər,  əməksevər, tələbkar,  qayğıkeş,  vətən və xalq  eşqi  ilə  folklor toplayan, tədqiqat  əsərləri, 

monoqrafiyalar, d

ərsliklər,  dərs vəsaitləri  yazıb 

çap etdir

ən müdrik tarixi şəxsiyyətdir.    

Görk


əmli  alim,  mahir  pedaqoq,  şair,  iste-

dadlı folklorşünas, professor Sədnik Paşa Pirsul- 

tanlı  (Paşayev  Sədnik Xəlil  oğlu)  1929-cu ildə Daşkəsən rayonunun Qazaxyolçular kəndində 

anadan olmuşdur. 

S

ədnik Paşa Pirsultanlının nəslinin ilk mən-şəyi Gəncədən başqa, Türkiyənin Sivası, Güney 

Az

ərbaycanın  Pirsultan  kəndi və  Qazax rayo-nunun Kosalar k

əndi ilə sıx əlaqəlidir. 

S

ədnik  Paşa  Pirsultanlı  Dəstəfur internat m

əktəbini 1949-cu  ildə  qurtarıb,  1950-ci ildə 

G

əncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı  fakültəsinə  qəbul olub, 1954-cü ildə 

fakült


əni  yüksək qiymətlərlə bitirmiş, institutun 

elmi  şurası  asbiranturaya  daxil  olmaq  üçün 

t

əqdimat vermişdir. S

ədnik Paşa Pirsultanlı 1955-ci ildən 1970-

ci il

ə  qədər  Daşkəsən rayonunda  “Yeni  Daş-k

əsən”, Goranboy rayonunda (rayonlararası) 

“Mübariz”, K

əlbəcər  rayonunda  “Yenilik”  adlı 

q

əzetlərin  redaktoru, “Kirovabad kommunisti” q

əzetində  isə    məsul katib vəzifəsində  səmərəli 

işləmiş, həmişə mükafatlandırılmışdır. 

S

ədnik  Paşa  Pirsultanlı  rayon  qəzetlərinin redaktoru v

əzifəsində  işləməklə  kifayətlənmə-

miş, həmişə arxivlərdə, Əlyazmaları İnstitutunda, 

dövl


ət və  şəxsi kitabxanalarda çox səmərəli ax-

tarışlar aparmış, elmi-nəzəri və pedaqoji-metodik  

materialları  toplamış,  tədqiqat  əsərləri yazmaq üçün hazırlamışdır. 

S

ədnik  Paşa  Pirsultanlının  bu  materialları toplamaqda 

əsas məqsədi dissertasiya yazmaq, 

professor s

əviyyəsinə yüksəlmək olmuşdur. 

Xoşbəxtlikdən səmərəli tədqiqatçı və məsu-

liyy


ətli publisist Sədnik  Paşa  Pirsultanlı  bu  mü-

q

əddəs  arzusuna  çatmış,  filologiya  elmləri doktoru, professor s

əviyyəsinə yüksəlmiş, faydalı 

elmi-t

ədqiqat  əsərləri  yazıb  çap  etdirmiş,  oxu-cuların  mütaliəsinə  verib  parlaq  uğurlar  qazan-

mış, yalnız Azərbaycanda deyil, Türk dünyasın-

da, Yaxın və Orta Şərqdə görkəmli folklorşünas 

alim  kimi  tanınmış,  sevilmiş,  dərin hörmət 

qazan

mışdır.  S

ədnik Paşa Pirsultanlı 1970-ci ildən Gəncə 

Dövl

ət Universitetində pedaqoji fəaliyyətə başla-mışdır. Hazırda universitetin professorudur. 

Professor S

ədnik  Paşa  Pirsultanlı  Azərbay-

can Jurnalistl

ər  Birliyinin  (1960),  Aşıqlar  Bir-

liyinin (1989), Yazıçılar Birliyinin (2004),  Yeni 

Az

ərbaycan Partiyasının (2003) üzvüdür. Professor S

ədnik  Paşa  Pirsultanlı  yüzlərlə 

elmi-n

əzəri, pedaqoji-metodik məqalənin və yetmiş  kitabın müəllifidir. 

Professor S

ədnik Paşa Pirsultanlı “Əmək ve-

te

ranı”  (1988),  “Əməkdar mədəniyyət  işçisi”  

10 


(1992),  “Qabaqcıl  təhsil  işçisi”  (2007),  “Əmək-

dar mü


əllim”    adına  layiq  görülmüş,  “Tərəqqi” 

medalı ilə təltif edilmişdir. 

Professor S

ədnik Paşa Pirsultanlı “Yurddan 

s

əslər” jurnalının və “Xalq ozanı” qəzetinin təsis-çisi v

ə redaktorudur. 

Professor S

ədnik Paşa Pirsultanlı humanist, 

v

ətənpərvər,  əməksevər, tələbkar və  qayğıkeş, müdrik v

ə  gözəl  insandır.  Onun  “Vətəndi” və 

“V

ətənimə dəyməsin” adlı poetik kəlamları fikri-mizi t

əsdiqləyir. Buna görə  də  hər  iki  şeiri 

oxucuların mütaliəsinə veririk: 

 

         V

ətəndi 

 

Bir çiçək də vətəndi,  

Bir l


əçək də vətəndi, 

Bir budaq da v

ətəndi, 

Bir yarpaq da v

ətəndi. 

Bir topa gül v

ətəndi, 

Bir yuva da v

ətəndi, 

Bir koma da v

ətəndi. 

 

   *** 

Qurban olum, 

Bir yanı Dərbənd vətənə.  

11 


Qurban olum, 

Bir yanı qürbət vətənə. 

Qurban olum, 

T

əbrizimə, Göyçəmə, Q

əlbim büründü qəmə, 

Bir q

əmim də vətəndi, Ür

əyim də vətəndi. 

 

 

  

        V

ətənimə dəyməsin 

 

 

Düşmənin mərmisi,                     güll

əsi, 


Qoy m

ənə dəysin, 

V

ətənimə dəyməsin. Analar 

     S


ədnik adlı oğulu, 

     bir d

ə doğar. 

V

ətəni      heç k

əs doğa bilməz. 

V

ətənim  


               salamat olsa

                       özümün olsa, 

           heç k

əs məni 


 

12 


                          

boğa bilməz. 

Əsil türkəm,  

      


əcdadım doğulan yerdi  

      m


ənim Vətənim. 

Tör


əmə türk olsaydım, 

           

harda olsa yaşardım, 

                V

ətəndən uzaqlaşardım. 

Yox, yox, 

          birc

ə günüm  

                         V

ətənsiz olmasın. 

Ancaq bu torpağın Günəşi 

                    m

əni qızdırar, 

                m

əni yaşadar, 

                       m

əni mənə oxşadar. 

Analar  


             S

ədnik adlı oğlu, 

                           Bir d

ə doğar, 

V

ətəni 


                    heç k

əs doğa bilməz.  

 

“Filologiya elml

əri  doktoru, professor 

S

ədnik  Paşa  Pirsultanlının  elmi-nəzəri  ideyası” kitabı  on  dörd  fəsildən ibarət, tarixilik, elmilik, 

müasirlik, pedaqoji v

ə  metodik prinsiplər  əsa-

sında  yazılmış,  ümummilli  liderimiz  Heydər  

13 


Əliyevin Azərbaycançılıq  ideyası  rəhbər tutul-

m

uş, ondan səmərəli istifadə olunmuşdur. Bu monoqrafiyada filologiya elml

əri dok-


toru, professor S

ədnik  Paşa  Pirsultanlının  gör-

k

əmli və  əməksevər  folklorşünas  tədqiqatçı  ol-duğu, zəngin Azərbaycan folklorunu çox diqqətlə 

araşdırdığı  və  yetmişdən  artıq  kitab  yazıb  çap 

etdirdiyi v

ə  oxuculara  ərməğan  verib  parlaq 

uğurlar qazandığı göstərilir. 

Şübhəsiz ki, görkəmli  folklorşünas  alimin 

z

əngin  yaradıcılıq  yolunu,  xüsusilə  elmi-nəzəri az

ərbaycançılıq  ideyasını  bir  monoqrafiyada 

ətraflı təhlil etmək mümkün deyildir. 

 Ola bil


ər ki, ilk təşəbbüs olan bu kitabda 

əyyən  çatışmayan cəhətlər olsun. Buna görə d

ə  oxuculara dərin minnətdarlığımızı  bildirir, 

onlara uzun ömür, şərəfli fəaliyyətlərində parlaq 

uğurlar  arzulayırıq  ki,  ədəbi-tənqidi qeydlərini, 

arzu v

ə istəklərini bizə yazsınlar, bizdən kömək-l

ərini qətiyyən əsirgəməsinlər.  

 

 

  

 

 

14 


I  FƏSİL  

 

Filologiya  elml

əri  doktoru, 

professor S

ədnik Paşa 

Pirsultanlının 

elmi-n

əzəri ideyası 

 

M

ənalı  ömrünün  qırx  ildən  artıq  müddətini Az

ərbaycan folklorunun toplanması, nəşri və təd-

qiqi probleml

ərinə  həsr  etmiş  professor  Sədnik 

Paşayev  Türk  dünyasının  çox  gözəl  tanıdığı  və 

s

əmimi hörmət bəslədiyi görkəmli folklorşünas alimdir. 

Az

ərbaycan  folklorşünaslığında  əsatir və əfsanələrin  bir  küll  halında  toplanması,  nəşri  və 

t

ədqiqi sahəsində, həm də Azərbaycan aşıq yara-dıcılığı  haqqında  dərin məzmunlu, tərbiyəvi 

mahiyy


ətli, parlaq ideyalı, faydalı kitablar yazıb 

n

əşr  etdirməkdə  professor Sədnik  Paşa  Pirsul-tanlının şərəfli fəaliyyəti təqdirə layiqdir. 

Professor S

ədnik  Paşa  Pirsultanlı  Gəncə 

şəhərində  “Çeşmə”  folklor  teatrını  yaratmış, 

“Ozan” v

ə  “Bulaq”  verilişlərində  xalq  mahnıla- 

15 


rına  yeni  həyat  vermiş,  xalqa  şərəfli xidmət et-

m

əyin carçısı olmuşdur. Professor S

ədnik  Paşa  Pirsultanlı  Gəncə 

şəhərində “Çeşmə” folklor teatrını və “Ozan aşıq 

muzeyi”ni  yaratdığına,  yəni  aşıq  yaradıcılığının 

inkişafı  sahəsində  xidmətlərinə  görə  Respubli-

kanın  əməkdar mədəniyyət  işçisi  adına  layiq 

görülmüşdür. 

Professor S

ədnik  Paşa  Pirsultanlının  folk-

lorşünas alim kimi səmərəli əməyini elm və sənət 

adam

ları  yüksək qiymətləndirirlər.  Onun  əsər-l

ərini mütəxəssis tənqidçilər, elm və mədəniyyət 

xadiml

əri dövrü mətbuatda yüksək qiymət-l

əndirir,  ona  şərəfli fəaliyyətində  parlaq  uğurlar 

arzulayırlar. 

Professor S

ədnik  Paşa  Pirsultanlıya  xarici 

ölk


ələrdən, Türkiyədən,  Qazaxıstandan  və  Orta 

Asiyadan, Dağıstandan, qonşu ölkələrdən həmişə 

m

əktublar göndərilmiş və göndərilir. Onun kitab-larını istəyirlər və yaradıcılığına səmərəli müna-

sib


ət bildirirlər. 

Professor S

ədnik  Paşa  Pirsultanlı  müstəqil 

Respublikamızın  hüdudlarından  kənarda olan 

elm v

ə mədəniyyət, sənət və incəsənət, maarif və t

əhsil xadimləri, mütəxəssislər, gözəl  tarixi  şəx-

siyy

ətlər,  şairlər, nasirlər, tərcüməçilər, pub-lisistl

ər,  ümumiyyətlə,  ziyalılarla  səmimi  əlaqə  

16 


saxlayır,  onlarla  görüşür,  qarşılıqlı  münasibət-

l

ərini bildirir. H

əmin görkəmli  şəxsiyyətlər də  professor 

S

ədnik Paşa Pirsultanlı haqqında xeyirxah müna-sib

ətlərini, arzu və  istəklərini  yazır,  ona  uzun 

ömür, cansağlığı və parlaq uğurlar arzulayırlar.  

Professor S

ədnik Paşa Pirsultanlının yaradı-

cılığının,  əsərlərinin  əsasən vətənə  və  xalqa, 

azad

lığa,  xoşbəxtliyə,  xalqlar  dostluğuna,  sülhə, mehribanlığa,  ağsaqqallara,  ağbirçəklərə, ana-

lara, övladlara, g

ələcəyin  şərəfli  qurucuları  olan 

g

ənc nəslə dərin sevgi və məhəbbət təşkil edir. Professor S

ədnik  Paşa  Pirsultanlının  elmi-

n

əzəri  ideyası  çox  dərin məzmunlu, təlim-tərbi-y

əvi mahiyyətli, bədii-estetik və  yüksək insani 

keyfiyy

ətlərlə  zəngindir, rəngarəngdir, misilsiz elmi-n

əzəri ideya salnaməsidir. 

Ümumiyy

ətlə, professor Sədnik Paşa Pirsul-tanl

ının  məqalələri,  əsərləri,  monoqrafiyaları, 

t

ədqiqat  kitabları,  çıxışları,  nitqləri, müsahibə-l

ərinin və  tövsiyyələrinin məzmunu,  ideyası 

qiym

ətli  əxlaqi keyfiyyətlər çələngi,  maraqlı  və faydalı ideya mənbəyidir.   

Professor S

ədnik  Paşa  Pirsultanlının  ilk  ki-

tabı “Lalə” (Aşıq Bəsti) 1969-cu ildə Bakıda nəşr 

olunmuşdur. Onun Aşıq Bəstinin ədəbi ictimaiy-

y

ətə  məlum olmayan əsərlərini “Lalə”  adı  ilə  

17 


“G

ənclik” nəşriyyatında  çap  etdirib  oxuculara 

h

ədiyyə  verməsi folklor aləmində  cəsarətli və parlaq uğurlarının nəticəsi olmuş, ona dərin hör-

m

ət  qazandırmış,  onu  məsuliyətli  folklorşünas kimi tanıtmışdır. 

Professor S

ədnik Paşa Pirsultanlının “Yaşa-

yan 


əfsanələr” (1973), “Xəstə  Qasım”  (1975), 

“Yurdumuzun 

əfsanələri” (1976), “Nizami və 

folklor”  (1976),  “Yanardağ  əfsanələri” (1978) 

adlı  kitabları  görkəmli mütəfəkkir alimlər 

M.H.T


əhmasib,  H.Araslı,  Qara Namazov, 

P.Əfəndiyev və  başqaları  tərəfindən yüksək 

qiym

ətləndirilmiş,  ciddi  axtarışların  və  səmərəli t

ədqiqatın nəticəsi olduğu göstərilmişdir. 

Professor S

ədnik Paşa Pirsultanlının “Ağda-

banlı  Qurban  və  müasirləri”  adlı  elmi  əsəri 

tarixilik, müasirlik v

ə elmilik prinsipləri əsasında 

yazılmış, ətraflı elmi-nəzəri təhlil aparılmışdır. 

Folklorşünas  Sədnik  Paşa  Pirsultanlı  1970-

ci ild


ə  “Ağdabanlı  Qurban  və  onun müasirləri” 

mövzusunda namiz

ədlik, 1990-cı ildə “Azərbay-

can xalq 

əfsanələri və onun tədqiqi problemləri” 

mövzusunda  doktorluq  dissertasiyası  müdafiə 

etmiş,  filologiya  elmləri  doktoru  adını  almış, 

1992-ci  ild

ə  professor  elmi  adına  layiq  görül-

müşdür. 


 

18 


Folklorşünas Sədnik  Paşanın  professor 

s

əviyyəsinə  yüksəlməsi  oxucuların  qəlbini pər-vazlandırmış, ona parlaq uğurlar qazandırmışdır.  

Əmək və  müharibə  veteranı,  “Əməkdar 

m

ədəniyyət  işçisi”,  “Elm  tədrisi”, “Fəxri  ziyalı” diplomları  laureatı  Sədnik  Paşa  Pirsultanlı  doq-

quz  d


ərsliyin,  on  şeir  kitabının,  beş  dərs vəsa-

itinin mü

əllifidir. O, Türkiyədə  nəşr  edilən 

“Dost-dost” v

ə  “Milli  folklor”  jurnallarının 

Az

ərbaycan təmsilçisidir. Professor S

ədnik Paşayev Xəlil oğlunun ulu 

əcdadı şair-aşıq Pirsultan Abdalın nəsil-soyudur. 

M

əhz buna görə də istedadlı şair və folklorşünas, S

ədnik Paşayevin zəngin mənəviyyatlı ömür-gün 

yoldaşı  Səfurə  xanım  “Pirsultanlı”  təxəllüsünü 

seçmiş,  haqlı  olaraq  Səfurə  xanım  Pirsultanlı 

yazmışdır. 

Professor S

ədnik  Paşa  Pirsultanlının  folk-

lorşünaslıq  fəaliyyətinə  parlaq  uğurlar  işığını 

m

ərhum  şair,  xalq  yaradıcılığının  kamil  bilicisi kimi şöhrət qazanan, üç oğul, üç qız anası Səfurə 

xanım Pirsultanlı yandırmışdır. 

Professor S

ədnik Paşa Pirsultanlı Ağrı-

dağ,  Şahdağ,  Uludağ,  Babadağ,  Göyçə,  Borçalı, 

Qazax, D


ərəçiçək, Dərələyəz, Zəngibasar maha-

lını,  Təbriz,  İstanbul,  İzmir  və  s. cənnət mə-

kanlarını qarış-qarış gəzmiş, xalq yaradıcılığının 


 

19 


nadir nümun

ələrini toplamış, sinədəftərinə, könül 

zirv

ələrinə  cilalamış,  diqqətlə  nəzərdən keçirib t

ədqiq etmiş,  faydalı  kitablar  çap  etdirmiş, 

oxucuların mütaliəsinə hədiyyə vermiş, dünyada 

fitri  istedadlı  folklorşünas  kimi  tanınıb 

sevilmişdir.  

Professor S

ədnik  Paşa  Pirsultanlı  səmərəli 

f

əaliyyəti ilə parlaq uğurlar qazanmış və müasir müst

əqillik dövrümüzdə də qazanır. 

Professor S

ədnik Paşa Pirsultanlının “Azər-

baycan folkloru v

ə aşıq yaradıcılığı”, “Ozan-aşıq 

yaradıcılığının  nəzəri məsələləri”, iki cilddən 

ibar


ət “Ozan-aşıq  yaradıcılığına  dair  araşdır-

malar”,  “Ağdabanlı  şair  Qurban”,  “Azərbaycan 

eposunun 

əfsanə  qaynaqları”,  “Xalqın  söz 

mirvaril

əri”, “Lətifələr”, “Tapmacaların inkişafı” 

v

ə  s.  kitabları  Azərbaycan folklor xəzinəsini z

ənginləşdirən sənət inciləridir. 

Professor S

ədnik Paşa Pirsultanlının zəngin 

elmi-n

əzəri, pedaqoji-metodik və ədəbi irsi Azər-baycan 

ədəbiyyatının nadir incisidir, gənc nəslin 

dünyagörüşünü,  bilik  dairəsini,  əxlaqi-estetik 

zövqünü z

ənginləşdirən xəzinədir. Bu xəzinəni 

yaratmağa  gənc  yaşlarından  başlayan  Sədnik 

Paşa  on  beş  yaşında  yazdığı  ilk  şeiri  oxuculara 

h

ədiyyə verməyi faydalı bilirik:  

 

20 


Daşkəsəni görən könül, 

F

ərəhlənir, coşa gəlir. At keçm

əzdi bu yerlərdən, 

Avtomaşın qoşa gəlir. 

  

Professor  Sədnik  Paşa  bu  dövrdən sazla-

sözl


ə maraqlanır, poeziyanı, musiqini sevir, onun 

vurğunu olur. Qədim və zəngin Azərbaycan poe-

ziyası professor Sədnik Paşa Pirsultanlını cavan-

lığından ilhamlandırır. 

Onun ana n

ənəsi Leyli qarının çəkdiyi baya-

tılar,  dayısı  Əbdülkərimin düzüb-qoşduğu  qoş-

malar, g


əraylılar  qəlbini    pərvazlandırır,  xalq 

yaradıcılığının vurğunu olmağa təkan verir. 

G

əncəbasar  aşıq  məktəbinin  inkişafında Xoşbulaq  yaylağı  məşhur  xalq  sənətkarlarının 

dayancaq m

əskanı,  şer-sənət  yurdu  olmuşdur. 

Aşıq Ələsgər iftixarla demişdir: 

 

H

əsənnənə, Həsənbaba qoşadı, Xoşbulaq yaylağı xoş tamaşadı. 

Arsız aşıq elsiz niyə yaşadı? 

Ölsün Ələsgərtək qulların dağlar. 

 

Aşıq  Ələsgər  dağlara  baxıb  sarsılmış,  nan-kor erm

ənilər, ziyankar erməni daşnakları qırğın  

21 


salmış,  talançılıq  etmişdir.  Buna  görə  də  Aşıq 

Ələsgər 1905-ci ildə deyir: 

 

Hanı bu dağlarda yaylayan ellər? Gör

əndə gözümdən car oldu sellər... 

Seyr etmir köksünd

ə türfə gözəllər, 

Sancılmır buxağa güllərin dağlar! 

 

Gözəllər çeşməndən götürmür abı, 

Dad ver


ə dahanda kövsər şərabı. 

Xaçp


ərəstlə düşdü pund inqilabı, 

Onunçün bağlandı yolların, dağlar! 

 

K

əpəz, Murov, Qonur-gör neçə dağ var... Üstün

ə nur yağsın, ay dəli Qoşqar! 

Yayın ortasında yağdırırsan qar, 

S

əf çəkib üstündə Sərdarın, dağlar!  

Az

ərbaycan  şifahi  və  yazılı  ədəbiyyatını öyr

ənən Sədnik Paşa jurnalist, şair, folklorşünas 

kimi s

əmərəli fəaliyyət göstərməyə  başlayır.  O, “Ağdabanlı  Qurban  və  müasirləri”  adlı  elmi-

t

ədqiqat üzərində  işləyərkən onun müasirləri Aşıq  Ələsgər, sənətkar Abdulla, Növrəs  İman, 

Aşıq  Bəsti kimi sənətkarların  yaradıcılığı  ilə 

ətraflı tanış olmuşdur. 


 

22 


S

ədnik  Paşa  Pirsultanlının  Göyçə  mahalına 

s

əfərləri onun parlaq zəkasını  zənginləşdirmiş, aşıq  poeziyasını  və  əfsanələri öyrənməyə  baş-

lamış,  bu zəngin  ədəbi-bədii mənbə  onda dərin 

maraq 

oyatmışdır. S

ədnik  Paşa  “Bir  əfsanənin izi ilə” (1976), 

“D

ədə  Qorqud  dastanı  və  xalq  əfsanələri” (1982), “D

əli Domrul boyu və  xalq  əfsanələri” 

(1985), “S

əməd  Vurğun  və  xalq  əfsanələri” 

(1982), “Əsli-Kərəm” dastanı və xalq əfsanələri” 

(!983) adlı məqalələr yazıb dövrü mətbuatda çap 

etdirir. 

Bu m


əqalələr dərin məzmuna və  tərbiyəvi 

mahiyy


ətə malik sənət inciləridir.  

Professor S

ədnik  Paşa  Pirsultanlı  yalnız 

Az

ərbaycanda  deyil,  bir  sıra  ölkələrdə  çox mə-nalı səfərlərdə olmuş və bu yerlərə səyahət edib  

g

əzdiyi zaman yazmışdır:  

M

ənim Təbriz həsrətim var, Üstünd

ən keçimmi, Araz? 

Ayrılığın göz yaşısan, 

Suyundan içimmi, Araz? 

 

S

ədnik  Paşa  müasir  dövrümüzdə  Qarabağ münasib

ətlərini “Əylən  durnam”, “Ay  ana bül-

bül”, “Did

ərgin demə”, “Köçkün durnalar” və.s.   

23 


şerlərində  əks etdirir, indiki tarixi hadisələri 

inan


dırıcı verir. Ona görə ki, onun alovlu qəlbin-

d

ə  vətən həsrəti, ana torpaq sevgisi, xalq mə-h

əbbəti  çox qüvvətlidir. 

 S

ədnik  Paşa  Pirsultanlının  “Sevincim,  kə-d

ərim” silsiləsindən yazdığı “İnciçiçəyim”, “Sən-

siz”, “Gözl

əyir”,  “Xoş  gəldin”, “Pünhan-pün-

han”,  “Qoşa  yarpaq”,  “Bənövşə”,  “Dağların”, 

“Yuxuya h

əsrət” və s. şerləri sevimli həyat yol-

daşı,  folklorşünas  Səfurə  xanım  Pirsultanlıya 

h

əsr edilmişdir:  

Gündüzl


ər gözümdə, xəyalımdasan, 

Gec


ələr qəribəm, qəribəm sənsiz. 

Yuxum yox, yuxuma g

ələsən gülüm, 

Gec


ələr qəribəm, qəribəm sənsiz. 

 

Professor Sədnik  Paşa  Pirsultanlı  zəngin 

m

ənəviyyatlı,  incə  və  ülvi keyfiyyətli ömür-gün yoldaşı Səfurə xanımı alovlu qəlbində əbədi ya-

şadır. Ona görə də Səfurə xanım haqqında poetik 

s

ənət inciləri yaratmağı özünə şərəf bilir.  S

ədnik Paşa Pirsultanlının 1996-cı ildə nəşr 

olunan  “İnciçiçəyim”  adlı  şeirlər  kitabı  həqiqi 

m

ənada  amansız  fələyin  vaxtsız  apardığı  Səfurə xanımın mənalı ömrünün poetik çələngidir. 

 

24 


 Bu kitabda mü

əllifin elmi-nəzəri ideyasının 

poetik ifad

əsi bədii lövhələrlə çox təsirli  ifadə-

sini  tapır.  Onun  şeir  dünyası  məzmunlu, mənalı 

v

ə  müdrikdir. Professor S

ədnik  Paşa  Pirsultanlının  “Tale 

ulduzu”,  “Mayaklar”,  “Dağlar  qızı”,  “Murov 

dağının  ətəklərində”, “Gülüstanda bir gün”, 

“Dağda  dəryaça”,  “Yazılmamış  kitab”,  “Günəşə 

doğru”  oçerklər  kitabını  ictimai  həyat və  təbiət 

hadis

ələri ilə  vəhdətdə  yazmış,  oxucuya gözəl əxlaqi keyfiyyətlər aşılamışdır. 

S

ədnik  Paşanın  “Ədəbiyyat və  incəsənət” q

əzetinin 1955-ci il 2 sentyabr tarixli nömrəsində 

verdiyi “Aşıq havalarını diqqətlə toplamalı” adlı 

m

əqaləsi çox ciddi təsir edir,  saz  havalarının  kütl

əvi şəkildə lentə köçürülməsi göstərilir.  

S

ədnik  Paşa  aşıq  şerinin  bir  növü  sayılan divanisinin yazılı şerimizin qəzəl janrından törə-

diyini v


ə  aşıq  poeziyasında  əbədi  yer  tutmasını 

düzgün  göst

ərmişdir.  

T

ədqiqatçı  professor,  Sədnik  Paşa    Pirsul-tanlı  “Ağdabanlı  Qurban  və  Göyçə  mühiti”  adlı 

m

əqaləsində Göyçə aşıq məktəbinin və Kəlbəcər aşıq  mühitinin  tarixini  mənbələr  əsasında  şərh 

edir v


ə  yazır:  “Göyçə  aşıqlarının  inkişafı  Aşıq 

Ələsgərlə  bağlı  olduğu  kimi,  Kəlbəcər  aşıqla-

rının, el şairlərinin yetişməsi də Ağdabanlı Qur-


 

25 


ba

nın  adı  ilə  bağlıdır.  O,  Kəlbəcərə  qayıdandan 

sonra “Qur

ban bulağı” məclisini yaradır. 

 M

əclisdə  şeir oxuyub müzakirə  edirlər. Klassikl

ərin əsərlərindən parçaları oxuyub qulaq 

asırlar.  Ağdabanlı  Qurban,  Aşıq  Ələsgər,  Aşıq 

B

əsti və Usta Abdulla bu məclisin ilk iştirakçıları olmuşlar”

1Bu zaman K

əlbəcərdəki  “Qurban  bulağı” 

m

əclisi ilə paralel Şəmkirdə də “Dilqəm bulağı” m

əclisi səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. Bu məc-

lis  Şəmkirli Hüseynin təşəbbüsü ilə  yara-

dılmışdır.  

M

əclisdə Qaracəmirli Qasım, Molla Əhməd, Uğurlu  oğlu  Cəfər, Dəmirçi Məcnun,  Aşıq  Ço-

ban, Seyf

əli Pənah və başqa istedadlı sənətkarlar 

f

əal iştirak etmişlər.  “Qurban bulağı” məclisində Aşıq Ələsgərin 

oğlu Talıb, qardaşı oğlanları Nəcəf, İman, kürə-

k

əni  Qurban,  Ağdabanlı  Qurbanın  oğlu  Şəmşir f

əal iştirak etmiş, tanınıb hörmət qazanmışdır. 

“Dilq

əm  bulağı”  məclisində  Aşıq  Çoban, Morullu Teymur  v

ə  başqa  sənətkarlar  toplanıb 

f

əaliyyət göstərmişlər. S

ədnik müəllim mənalı fəaliyyətində nankor 

erm

ənilərə həmişə nifrət yağdırmışdır.                                                  

1

 “Kirovabad kommunisti”,  6 aprel, 1967-ci il.  

26 


1918-ci ild

ə  erməni  daşnaklarının  törət-

dikl

əri cinayətlər nəticəsində Göyçə  mahalından bir çox ail

ələr Kəlbəcərdə məskunlaşmışlar. Aşıq 

Ələsgərin ailəsi də  Kəlbəcərə  köçür, Qalaboy-

nun


da yurd salıb yaşayır.  

Aşıq  Ələsgər də  dəyirmançılıqla  məşğul 

olur. Bu 

ərazi Aşiq Ələsgərin qadını Anaxanımın 

doğulduğu Yanşaq kəndinin yaxınlığındadır. Hər 

iki m


əclis  arasında  Aşıq  Ələsgərlə  Şəmkirli 

Hüseyn s


əmimi dostluq yaradır. 

Professor  S

ədnik  Paşa  Pirsultanlı  yazır  ki, 

“Göyç


ə şərilisi”, “Göyçəgülü”, “Nəcəfi”, “Göyçə 

qaytar


ması”,  “Qurban  bulağı”  məclisinin,  “Aşıq 

Hüseyni”, “Dilq

əmi”, “Aran gözəlləməsi” kimi 

havalar is

ə  “Dilqəm  bulağı”  məclisinin  iştirak-

çıları tərəfindən yaradılmışdır. 

Folklorşünas Sədnik Paşa Pirsultanlı  “Qur-

ban  bulağı”  və  “Dilqəm bulağı”  məclislərinə 

M.P.V

aqif, Ə. Nəbati, Q.Zakir kimi sənətkarların t

əsir etdiyini elmi şəkildə əsaslandırmışdır. 

Professor  S

ədnik  Paşa  Ağdabanlı  Qurbanın 

Aşıq  Bəstiyə  təsirini göstərir və  nümunələrlə 

t

əsdiqləyir. Aşıq Bəsti deyir:  

 

Çox axtardıq, tapammadıq bir çara, B

əylər günümüzü eylədi qara.  

27 


Bunlar ki, var, B

əsti, daha dağlara, 

N

ə yaz gəlməz, nə yay olmaz, ay olmaz.2

 

 Professor  S

ədnik  Paşa  Pirsultanlı  Xəstə 

Qasım, Növrəs İman, Aşıq Şəmşir kimi görkəmli 

s

ənətkarların  yaradıcılıq  yolunu  ətraflı  araş-dırmış,  əhəmiyyətli tədqiqat  əsərləri  yazmışdır. 

Onun Göyç

ə aşıqları, ümumiyyətlə, Azərbaycan 

aşıqları  haqqında  apardığı  araşdırmalar  və 

yazdığı tədqiqat əsərləri çox qiymətlidir. 

Professor S

ədnik Paşa Pirsultanlının 1990-cı 

ild


ə  çap etdirdiyi “XIX əsr azərbaycan  aşıq 

yaradıcılığı”  adlı  monoqrafiyası  çox  səmərəli 

t

ədqiqatın nəticəsidir. Tədqiqatçı Sədnik Paşanın “Miskin Ab

dal” (1985), “Ağqızoğlu Piri” (1984), 

“M

əlikballı Qurban” (1987), “Məcnun təxəllüslü şair” (1987), “Uğurlu oğlu Cəfər” (1987), “Növ-

r

əs  İman”  (1869),  “Sənətkar Abdulla” (1989), “T

ifil  Əsəd” (1988),  “Ağbulaqlı  Aşıq  Aqil” 

(1988)    m

əqalələri dərin məzmunlu, zəngin ide-

ya

lı, sənətkarlıqla yazılmış sənət inciləridir. Professor 

S

ədnik  Paşa  Pirsultanlının “Kitabi-D

ədə Qorqud” və “Koroğlu” abidələri ilə 

bağlı  əfsanələri  araşdırıb  tədqiq etməsi  əhə-

miyy


ətlidir. Onun gəldiyi nəticə bundan ibarətdir 

                                                 

2

 

Aşıq Bəsti. Lalə. Bakı, 1969, səh.44.  

28 


ki, “V

əkil oğlu İmran”, “Təpəgöz” və “Domrul” 

boyları  “Kitabi-Dədə  Qorqud” eposunun ilkin 

boylardır. 

Professor S

ədnik Paşa Pirsultanlının  “Niza-

mi v

ə  xalq  əfsanələri” monoqrafiyasını  tədqi-qatçılar  yüksək qiymətləndirmiş,  səmərəli  əmə-

yin n


əticəsi, misilsiz elm mənbəyi  adlandır-

mışlar. 


Professor  S

ədnik  Paşa  Pirsultanlı  Nizami 

G

əncəvinin “Sirlər Xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “Leyli v

ə  Məcnun”, “Yeddi Gözəl”,  “İsgən-

d

ərnamə” poemalarında  xalq  əfsanələrinin təsir dair

əsini düzgün tədqiq  etmiş,  düzgün  yekun-

laşdırmışdır. 

S

ədnik  Paşa  Pirsultanlının  aşıq  yaradıcı-lığına meyli çox güclü olmuşdur. Aşıq Pəri, Aşıq 

H

əməyıl, Aşıq Nabat, Sarı Aşıq və başqa aşıqlar haqqında qiymətli əsərlər yazmışdır. 

Professor  S

ədnik  Paşa  Pirsultanlı  1990-cı 

ild


ə Almaniyaya səfər etmiş, orda türk və Azər-

baycan kültür d

ərnəklərində çoxsaylı mühazirələr 

oxumuşdur. Onun “Türkdilli xalqların ozan-aşıq 

s

ənəti”, “Əski türk soyları və əfsanələri”, “Güney v

ə quzey Azərbaycanında milli şüurun oyanışı və 

din

ə  münasibət məsələləri”  adlı  məruzələri yüks

ək qiymətləndirilmişdir.  

29 


Professor  S

ədnik Paşa Pirsultanlı Frankfurd 

Mayns 

şəhərində “Yunis İmrəyə sevgi ili” devizi altında türk aşıqlarının yarışında iştirak etmiş, bu 

yarışdakı  məruzəsi  yaxşı  qarşılanmışdır.  Ona 

gör

ə  ki, professor Sədnik  Paşa  Pirsultanlı  tarixi m

ənbələri ətraflı araşdırmış, məruzəsinin mətnini 

tarixilik v

ə  elmilik prinsipləri  əsasında  yazıb 

ümumil

əşdirmişdir.  Bu da çox t

əbiidir. Ona görə  ki, professor 

S

ədnik Paşa Pirsultanlı filologiya elmləri dokto-rudur, mahir t

ədqiqatçı və folklorşünas alimdir.  

S

ədnik  Paşa  Pirsultanlı  Türkiyəyə  yaradı-cılıq  ezamiyyətinə  göndərilmiş,  Nevşəhrdə  Hacı 

V

əli Bəktaşi  törəninə  (toplantısına)  dəvət olunmuş, orada “Hacı Vəli Bəktaşi və ozan-aşıq 

s

ənəti” mövzusunda məruzə  etmiş,  sonra  Gül-şəhrdə  dolanmış,  Qırşəhrdə  adı  əbədi aləmdə 

əfsanələşmiş  Yunis  İmrənin məzarını  ziyarət et-

miş və burda “Sarı çiçək” adlı bu şeri yazmışdır: 

 

Mən qaraman dağlarını dolaşdım, 

Bilm


əm hansı çəmənzarda bitmisən. 

Ay Y


unis İmrənin Sarı çiçəyi, 

Nec


ə olub ürəyimdə bitmisən? 

 

Gözəlliyin valeh edir insanı, 

İlqara düz, sənin kimi dost hanı?  

30 


Ay Yunis İmrənin dini-imanı, 

El

ə bilmə xəyalımdan getmisən.  

Qırşəhrində boz təpənin başında, 

Sarı çiçək gördüm məzar daşında. 

S

ədnik kimi baş əyən çox qarşında, Yunis İmrəm, xoş vüsala yetmisən.

3

  

Bu poetik ç

ələngdə  dərin məna və  Yunis 

İmrəyə  misilsiz məhəbbət bədii ifadəsini çox 

t

əsirli tapmışdır.  Yaxın və Orta Şərqin mədəniyyət mərkəz-

l

ərindən biri olan Gəncə şəhərində “Çeşmə” folk-lor  ansambılı  yaratmaq  vətənə  məhəbbətin 

n

əticəsidir.   Professor  S

ədnik  Paşa  Pirsultanlı  yaratdığı 

“Çeşmə”  folklor  ansamblının  poetik  tərifini bu 

misralarda real ifad

ə etmişdir: 

 

“Çeşmə” gəlir, “Çeşmə” gəlir, Ayaq saxla, keçm

ə, gəlir, 

“Çeşmə” hara çeşməsidir, 

Çeşmələrin çeşməsidir. 

Ruhu inci çeşməsidir, Yüklə 2,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə