Tapmacalar az8rbaycan restmblikast prezjdenrrİNİN İ Ş L ə r I d a r ə s I n I n k I t a b X a n a s IYüklə 23,33 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/8
tarix02.12.2016
ölçüsü23,33 Kb.
#679
1   2   3   4   5   6   7   8

82 
-----------------------------------------

n Ə Ş Ə R A T L A K  
ı j |
567.  Ağ otun alasma,
Gün düşdü talasına,
Elə  də quş olarmı,
Yem verməz balasına.
568.  Ağzı  qara,  gözü yox, 
Suda izər,  izi  yox.
569.  Ayağı var,  qaça bilmir. 
Qanadı  var, uça bilmir.
570.  Ayağı var səkkiz ədəd, 
Ə1 vurantək əziləcək. 
Havadadır,  qanadı yox, 
İpək toxur,  cəhrəsi yox
571.  Alalar, ha alalar,
Erkək,  dişi balalar.
572.  Araba gedər,  izi yox, 
Küləş yanar,  közü yox, 
Altı ayaq, bir daban, 
Ağzı  qara,  gözü yox*.
573.  Araba gedər,  tozu yox, 
Suda üzər,  izi yox. 
Çanaqçıda qışlamış, 
Ağzı  qara,  gözü yox.
*  B u  tap m aca  da  çoxcav ab lıd ır.
574.  Araz qırağı  düzdü,
Sanasan əlli,  yüzdü,
Oğul  gedər davaya,
Anası  hələ qızdı.
575.  Aşağı  gedərəm  ley-leyi, 
Yuxarı  gedərəm  ley-leyi, 
Nə sümüyü var, nə  iliyi.
576.  Aşıq eldən yuxarı,
Şana  teldən yuxarı.
Aşıq bir şey görübdü,
Dizi  beldən yuxarı.
577.  Bay-bay ayaqlı,
M ənzər dodaqlı,
Çokərəm  gəlməz,
Banı  ayaqlı.
578.  Bay-bay uçar,  bay qonar. 
Bay  iliksiz, bay sümüksüz.
579.  Başı yerdə,  dalı  göydə.
580.  Bolli-billi  bilən day,
Bcli  incə kürən day.
Hövrən görər kişnəməz, 
Göy ot görər dişləməz.
581.  Biz biz  idik -  yüz qız  idik, 
Bizi  bükdülər,  ipo  düzdülor, 
Qırğın  gəldi -  qırıldıq, 
Şükür Allaha dirildik.
582.  Bir balaca xallı şey,
Üstü qızıl  allı  şey,
Qoydu bizim dolçaya,
Şirin,  sarı,  dadlı  şey.

583.  Bir beləcə m il daşı, 
Yandırdı, yanın qaşı.
584.  Bir quşum var alaca, 
Uçar,  qonar ağaca, 
Ağacda bir ev tikər,
N ə qapı qoyar, nə baca.
585.  Bir quşum var,  dıqqana, 
Gecə  çıxar dik qana, 
Ü rəyi  şir ürəkli
Özün yaxar oddana.
586.  Bir quşum var, yumuşdu, 
Ü stü-başı  gümüşdü.
N ə  dən yeyər, nə  içər, 
Amma özü bir quşdu.
587. Bir damım var,
Bir çəngə ot tutmaz, 
Yüz baş mal tutar.
588.  Bir özü, yüz balası,
Özü də belində gəzər.
589.  Bir sürü quzu,
Otlayır düzü,
N ə bir izi  var,
N ə  də ki, tozu.
590.  B ir tapmaca deyim, 
Tapmasan  gənə deyim.
591.  Bir çanaq üzüm,
Yollara düzüm.
Boğazı, beli 
Büzüm, ha büzüm.
592.  Bu quş necə quşdu, 
Qanadı  fırlanquşdu.
Ot otlar qoyun kimi,
Su  içməz, necə quşdu?
593.  Bu günü adınadı,
İşlər ovandınadı. 
Sümüksüz,  sümük yeyir 
Tap görüm, adı nədi?
594.  Bu meşə gül meşəli,
Altı tər bənövşəli.
Bir kişinin min oğlu, 
Hamısı  bir peşəli.
595.  Buxarı,  ay buxarı,
Tüstü çıxar yuxarı. 
Quşlarda hansı quşdu, 
Ayaq beldon yuxarı.
596.  Vay-vay uçar,
Vay-vay qonar,
Vay iliksiz,
Vay sümüksüz.
597.  Vıy vıyıldar,
Vıy sızıldar,
Vıy iliksiz,
Vıy sümüksüz.
598.  Qaq-qaq qalası var bunun, 
Ağı,  alası  var bunun, 
Yumurtlamaz, qaqqıldamaz. 
Uçar balası  var bunun.
599.  Qanadı  var,  quş deyil, 
Buynuzu var,  qoç deyil.

600.  Qanadı var,  quş deyil, 
Dişləyir,  ilan deyil.
601.  Qanadı  var uçmağa, 
İynəsi var sancmağa. 
Sevir işi,  zəhməti,
Odur ki, var hörməti.
602.  Qaradır, qarğa deyil, 
Qanadlıdı,  quş deyil. 
Qoxu bilir,  it deyil,
Şimi yeyir, bit deyil.
603.  Qiblədən ulduz doğdu, 
Ulduz ulduzu qovdu, 
Anası beşikdəykən 
Balası oğlan doğdu.
604.  Qoyun deyil, otlayır, 
Toyuq deyil, yumurtlayır.
605.  Quşum nə  yaxşı  quşdu, 
Üzü qibləyə tuşdu,
Ot otlar gomuş kimi,
Su  içməz,  necə quşdu?!
606.  Dağda-qayada gəzər, 
Quyruğunda var zəhər.
607.  Dağdan gəlir hel,  a hel 
Ayağında tısma tel, 
İgidsənsə  onu bil.
608.  Dağlarda lalə  gəzər,
Əldə piyalə  gəzər,
N ə  doğar,  nə balalar 
Dalınca bala gəzər.
609.  Dam-damın səsi  gəlir, 
Damnan dəm səsi  gəlir, 
On iki pəncərədən,
Bir quran  səsi  gəlir.
610.  Dəniz qırağı düzdü,
Sayı  əllidi,  yüzdü,
Şah küsdü, baba köçdü, 
Əlin bağçadan üzdü.
611.  Dişləri  var,  it deyil, 
Ayağı  var, bit deyil,
İlan kimi bərk çalar, 
Yerində bir dərd qalar.
612.  Əzizim, bir anası, 
Hərənin öz anası. 
Quşlardan hansı  quşdur -  
Min bala,  bir anası?
613.  Əzizinəm,  gün doğar, 
Aşiq aşiqi  qovar.
Anası  beşikdəykən,
Qızı  bir oğlan doğar.
614.  Əcaib bir quşum var, 
Yerdə  gozər,  izi yox.
Əti haram,  südü halal, 
Boğazladım, qanı  yox.
615.  Zirzəmilərdo yatan,
Qara palçığa batan, 
Həkim  dənnantək satan, 
Qara zəncirim nədi?
616.  İlim iynəsi  var, bunun, 
Zərli  libası  var,  bunun. 
İynə  ilə  dəlik-deşik,
Gör nə binası var,  bunun.

617. Yazda yığır yeməyini,
Çox sevir öz əməyini,
Yeyib yatar baharadək,
N ədir adı  tapın görək.
618.  Yer altmdan yasa gedər.
619.  Yol üstə qazan qaynar.
620.  Kürün qırağı düzdü,
Sonası  göldə yüzdü,
Oğlu şahlıq eləyir,
Anası hələ qızdı.
621.  O nədi ki,  əlsiz-ayaqsız,
D ınnanır nərdivansız.
622.  O nədi ki, əti qoyar, sümüyü yeyər.
623.  O nədir ki,  no qanı var,  nə  sümüyü.
624.  O nədir ki, özü  otdir, yediyi  sümük.
625.  O nədi ki, cəsədi  var,  qanı  yox.
626.  O  taydan gəlir fıl,
Yükü  zəncəfil,
Ölüdon törəmiş,
Gəl  sən onu bil.
627.  O hansı  quşdu yazı,  yayı  işləyər,
İnsan  kimi  özünə  azuqə yığar?
628.  O hansı heyvandı yuvasım çiynində gəzdirir?
629.  Püstodi,  ha püstədi,
Taxtı  rəvan üstədi,
Camış kimi  ot otlar,
Su  içm əyə xəstədi.
630.  Rəngbərəngdir gül  kimi, 
Qanadı  var tül  kimi,
Uçur bağda, çəməndə,
Çox yüngüldür tük kimi.
631.  Salamməleyk ustalar,
Dirilsin qoy xəstələr, 
Quşlardan hansı  quşdur, 
Bağırsağm  dəstolər.
632.  Sarıdı, zəfəran deyil,
Yazılıdı,  quran deyil, 
Buynuzludu, qoç deyil.
633.  Sarıdı,  zofəran deyil, 
Qanadlıdı,  quş deyil.
Yediyi  gül-çiçokdi,
Nocisi  çox  göyçəkdi.
634.  Tap, -  dedim,  tapış, -  dedim. 
Gül  buxaqdan yapış, -  dedim. 
Adam  feli,  kcçi qılı, 
Qatarlanıb gedir, -  dedim.
635.  Torpaq  deyil,  daş deyil,
Quru deyil,  yaş deyil, 
Buynuzu var, qoç deyil, 
Qanadlıdır,  quş  deyil.
636. Uzaqdan baxdım heç no yox, 
Yaxına getdim,  sayı  çox.
Yük aparır hara day,
İncə belli  qara day.
637.  Hazar hazara gedər,
Bu yol bazara gedor,
Atası beşikdodir,
Oğlu bazara gedər.

638.  H əşədən, h a həşədən, 
G ün çıxıbdı m eşədən. 
Q ırx padşahm  oğlu, 
Ham ısı b ir peşədən.
639.  Çil toyuq,  çiləm ə toyuq, 
Başın kəsərəm  qanı yox*.
640.  Ç ilə,  bülbülüm , çilə,
Şeh  düşüb  qızılgülə, 
Quşlardan hansı  quşdu, 
Yum urtası qalar ilə.
641.  Camışlar,  ha camışlar, 
H alqa buynuz camışlar, 
Tanrısı bostan əkmiş, 
Yığlıb  onu yemişlər.
642.  Canı var, qanı yox,
Əti  var,  gönü yox.
643.  Canı vardı,  qanı yox,
Y er altında  sanı  yox.
644.  C ığ-cığa quşlar.
Cami  dunnuşlar,
Özü qazanar,
Sizə  bağışlar.
*  M ü x tə lif cavabları  vardır. 
-------------------------
J ) j   H EV T7A N D A M J Q  M Ə H 8 U L L A K IV Ə   ^
h e y t a n i a p i a  ə i a q ə p a b  ş e y l ə b   r(f*
645. -  A qoç, hardan gəlirsən?
-  Qanlı  qaya dibindən.
-  Qanm niyo quruyub?
-  Allah belə buyurub.
646.  Ağ at  evdədi,
Ayğır meşədə.
647.  Ağ atı  altda gördüm,
Qızı  soraqda gördüm.
Altı dənə ulduzu,
Bir aym  altda gördüm.
648.  Ağ qıza ol uzatdım.
649.  -  Ağ quşum, hardan gəlirsən?
-  Qan  bulağından,
-  Qana niyə batmayıbsan?
-  Öz əməlimdən.
650.  Ağ dəryanm suyun qızdır, 
Üzü tamam ağca bezdir.
651.  Ağ günbəz, qapısı yox.
652.  Ağ nəzor,
Qapıları  gəzər.
653.  Ağzı bağlı bir kisəm var,
İçi qıllı, ağca palçıq.

654.  Ağca quzu,  sarı quzu pətəkdə, 
Ləzzətilə  aləm  onu yeməkdə.
655.  Ağca motal,  ağzı yox.
656.  Ay nənə, bizə yağ gətir, 
İnəkləri  sağ, gətir. 
Çalxanmamış nehrədən 
Ərinməmiş yağ gətir.
657.  Almı  atda gördüm,
İzin  soratda gördüm,
Ayparanı bir atm,
Ayağı  altda  gördüm.
658.  Ana bir qız  doğubdu,
N ə  əli  var,  nə  ayağı,
Qızı oğlan  doğubdu,
Həm  əli  var,  ayağı.
659.  Atdan hündür,
Qoçdan  alçaq,
İçi  yunlu,
Üstü  saçaq.
660.  Aşığm qan ayağı,
Qan əli, qan ayağı,
Aşıq bir şey  görübdür,
Üç  başı,  on  ayağı.
661.  Balaca quyu,
İçindo  suyu,
Ağcadan ağdı,
Sarıdan sarı.
662.  Bəngi-bəngi başını tut, 
D əngü-dəngü  döşünü tut, 
Qılman qoca əl-ayaq ver, 
Hüseyn qoca quyruğun tut.
663. Bərəkallah ustakar,
Samannan böyrək kəsər.
664.  Bizdə bir usub yatır,
Qolların qısıb yatır,
Bircə təpik vurmamış,
O yanda küsüb yatır.
665.  Bizdə  iki  kişi  var,
Tüklü təpədə oturuşu var.
666.  Bizdə yoxdu,  sizdə yoxdu,
Yer altında qızıl çoxdu,
Budaq verir, yarpaq yoxdu.
667.  Bir bardaqda iki rəng  su.
668.  Bir qara bağ dibində,
Əzraillor çığırışar.
669.  Bir quyuya iki  deşikdən  su tÖkülür.
670.  Bir quşum var ahanı,
G əzər cümlə-cahanı,
Götürrəm öldürməyə,
Nə əti var,  nə canı.
671.  Bir damım var,  iki  dirəkli.
672.  Bir donum var,  tikişi yox, 
Sökülməklə heç işi yox.
673.  Bir zəmim  var,  ildə  iki  dəfə biçilər.
674.  Bu günləri  şənbədi,
Könlümə  düşən nədi,
N ə əti var, nə qam 
Ocaqsız bişən nədi.

675.  Bu günləri  şənbədi,
Könlüm ə  düşən nədi. 
O dsuz-ocaqsız ağ quş,
Qazanda bişən nədi?
676.  Bura gələn hacıdı,
Aş  bişirən bacıdı,
Zoğ  atlar yarpaqlamaz,
Tap  gör,  nə  ağacıdı.
677.  Vızhavızla uçan quşum,
Çiçək üstə  qaçan quşum, 
Ö z'ö zü n ə xəlbir toxur,
İçərisi şərbət qoxur.
678.  Qar kimi  ağdı,
Su kimi  axdı.
679.  Qara qoyun  ağ quzu doğar.
680.  Qaranlıq yerdə kösöy bulanar.
681.  Qızılgül pardaxlandı,
Qol  atıb çardaxlandı,
Torpaqsız yerdə bitdi,
Yaıpaqsız budaqlandı.
682.  D əri kimidi,  dəri,
Üstü  ət,  içi  dəri.
683.  Dostum m ənə  nar göndərdi, 
Yox demədi,  var göndərdi, 
Çalınmamış  süd-qatıqdan, 
Çalxanmamış  yağ göndərdi.
684.  Dörd  dərviş bir quyuya daş atar.
685.  Dörd  gözlü bir bulaqdı,
Suyu tamam düm ağdı.
686.  Dörd şaphaşap,
Bir daraq sap.
687.  Duzsuz fətir, unsuz fetir.
N ə isti deyir, nə soyuq.
Elə fətirdi ki,  fətir.
688.  E1 köçdü, papağı yurdda qaldı.
689.  Eləmi,  ağ nədən oldu, 
Köynəyi ağ nəden oldu,
Yaz donar, qış açılar,
Əllərin ağ, nədən oldu?
690. Əzizim, veçe verər,
Sana,  gör neçe verer, 
Torpaqsız,  susuz yerde 
Yarpaqsız vece verer.
691.  Ə l-eleşə qarğalar,
Dai ayaqda qarıldar.
692.  Əlim etde,
Gözüm göldə.
Qulağım sesdə,
Başım quyruqda.
693. İki təndirde bir kösöv.
694.  Yayda donar, qışda eriyer.
695.  Yumru m erm ər daşı,
İçində beyler aşı.
Bişirərsən aş olar,
Bişirmesən quş olar.
696.  Körpü altda dörd barmaq,
Hasil olur yağ-qaymaq.

697.  M ən aşiq vecə  verdi,
Baş üstə becə verdi, 
Torpaqsız yerdə bitmiş, 
Yarpaqsız qıça verdi.
698. M ən aşiqəm, düz bağlar, 
Əyri çəkər, düz bağlar, 
Aşıq bir hikm ət görüb, 
Od içində buz bağlar.
699.  M ən tərs oğlu tərsəm, 
Özüm ə oyandam, 
Ö zgələrə tərsəm .
700.  O yanı qaya,
Bu yanı qaya,
İçində sarı  maya.
701. O yam taxta,
Bu yanı taxta,
İçində ağca maya.
702.  O nədir ki,
Atdan hündür,
İtdən  alçaq.
703.  Özü ağ, balası sarı.
704.  Səkkizi sərcan,
İkisi  mərcan,
Dördü də ki, xan.
705.  Suya girər lillənər, 
Sudan çıxar dillənər.
706.  Suya girdi dağıldı, 
Sudan çıxdı  yığıldı.
98  -5**
707.  Süd nədi,  süzgəc nədi? 
Süzdüyüm süzgecdən nədi? 
Dünən sağdım,  bişirdim, 
Süd olmadı, bəs nedi?
708.  Tap düşdü qabaqlandı, 
Qapısı tamam bağlandı.
709.  Xəlbir içində 
Təpbəcə  təzə 
Yaşdır -  qurumaz 
Duzsuz çürüməz.
710.  Hacılar, hay hacıdı,
Başmağı narmcıdı,
Şü verər yarpaq açmaz, 
Görən nə  ağacıdt.
711.  Hər tərəfı  ağ qaya,
İçində sarı maya.
712.  Çil  toyuq, çiləmə toyuq, 
Başını  kəsdim qanı yox. 
Yumurtasının sanı yox.

j ä L  
İNSANVƏ
ONllW BƏPƏN ÜZVLƏKİ 
ff
713.  Ağırlığın yer götürər, 
Ruzusun Allah yetirər.
714. A la qapı, zəncir sapı, 
Beş budağı, bir yarpağı.
715.  Alaca m ənzər,
Dünyanı  gəzər.
716.  Altı  inci,  mirvari,
Üstü  inci,  mirvari, 
Arasında bir yarpaq.
717.  Altı m ərmor,
Üstü m ərm ər,
İçində bir 
Bülbül oynar.
718.  Altı  çəpər,  üstü çəpər, 
İçində qara quş  səkər.
719.  Ataya dəym əz,
Babaya dəyər,
Xalaya dəym əz,
Ə m iyə dəyər.
D əyərə dəym ez, 
D əym əze dəyər. 
Allaha dəym ez,
Billaha deyər.
720.  Aşağı  əyirəm  tökülməz, 
Qırağı çəpərdi sökülməz, 
Yerində  sarımsaq əkilməz.
721.  Aşıq su deyib ağlar,
Sünbül  su deyib ağlar 
Dəryada bir gül bitib,
O da su deyib ağlar.
722.  Babam məndən nar istər, 
Yoxu bilməz, var istər, 
Sancılmamış qələmnən 
Dorilməmiş bar istər.
723.  Balaca baqqal,
N ə versən udar.
724.  Baş aşağı  tökülməz,
Dibi  qaya sökülmoz.
Süfrələre  salınmaz,
Onsuz heç kim dirilməz.
725.  Bel sapı, balta sapı,
Bir budaq,  beş yarpağt.
726.  Beş-beş  anası,
Beş-beş  balası,
Onu bilməyən,
Çəpəl balası.
727.  Beş dərviş bir quyuya daş atar.
728.  Bizidik,  bizləridik,
Otuz  iki  qız idik.
Gah əzildik,  üzüldük,
Bir taxçaya düzüldük.

729.  Bilm ədik hardan gəldi,
Ətdən sümükdən gəldi,
Oraqla ha doğradıq,
T əzədən bir də gəldi.
730.  Bir ağacım var -  bir gövdəsi, beş budağı, 
H ər budaqda bir sədəf.
731.  Bir ağacım var,  iki budağı.
732.  Bir anası var, beş balası,
Onu tanımayan at balası.
733.  Bir qayada yeddi bulağım var.
İkisi  şordu,  ikisi  şortəhər,
Biri  şirindi,  ikisi  zəhər.
734.  Bir qıllıca yumağım var,
Yeddi dəlik-deşiyi var.
735.  Bir qutum var -  özü açılır, özü yumulur.
736.  Bir damım var,  içi  dolu ağ yarmaça.
737.  Bir damım var,  ətdəndi,
Qırağı  sədəfdəndi.
Altı on altmdadı,
Üstü  on altındadı.
738.  Bir dərədə bir quş uçur,  adı yox, 
Şirinlikdən yem ək olmaz,  dadı yox.
Bir at ona peşkəş olub canı  yox,
Bir qoyundu loğman ona, canı yox.
739.  Bir dərədə bir parça ət.
740.  Bir dirək üstə  iki  dam.
741.  Bir donum var, tikişi yox.
742.  Bir evdə iki  qardaşım var,
Ha gedirlər bir-birini  ötə bilmirlər.
743.  Bir zağada bir tikə ət,
Yaşdı yeri qurumaz,
Nəmişlikdə çürüməz.
744.  Bir zağam var,  içi  dəyirman,
Hor nə töksən,  üyüdər ənam.
745.  Bir yaylığım var,  iki  dağ arasında 
Sərirəm qurumur.
746.  Bir yemim var, nə süfrəyə qoyulmaz, 
Nə süfrədən götürülməz.
747.  Bir kaham var, qıraqları  sədəfli.
748.  Bir kişi dağdan  ilxı tökər.
749.  Bir körpü  altda iki  yol.
750.  Bir küpüm var saçaqlı,
Yeddico deşiyi var,
Üçü cütdü, biri tək.
751.  Bir güzgüm var, qapaqlı,
Dörd qırağı  saçaqlı.
752.  Bir tabaq rnərzə,
Təzəbətəzə,
Yaşdır qurumaz,
Nəmdir çürüməz.
753.  Bir taxçam  var, düyü ilə dolu.

754.  Bir təndirim var, içi bir çörək tutur.
755. Bir təpəm  var qara otdan,
Kökü sümük, üstü ətdən.
756.  Bir tovla malım var, hamısı  qaşqa.
757.  Bir cüt quyum var, qıraqları  qırx çəpər.
758.  Bir cüt öküzüm var,
Dama girər aləmi gəzər;
Damdan çıxar, bir yerdə durar.
759.  Biri danışır,
İkisi baxır,
İkisi eşidir.
760.  Boyu əsgərdən kiçik,
Hökmü padşahdan böyük.
761.  Boyu uzun sayaqdı,
Sahibinə dayaqdı.
762.  Bu yant taxta,
O yanı taxta,
Şahqulubəy otaqda.
763.  Bu yanı çəpər,
O yanı çəpər,
İçinde atlı çapar.
764.  Bu günü adınadı,
İşlər ovandınadı,
Qaradan ağ boyandı,
Tap görüm,  adı  nedi?
765.  Qalın qamış  içində,
Ala bir quş oturmuş.
766.  Qalxdım təpəyə,
Düşdüm küpəyə.
767.  Qapıbir qonşudurlar,
Bir-birini görmürlər.
768.  Qara dağ, əyri dağ,
İşıldar,  fışıldar.
769.  Qaranlıq evdə,  bir qucaq yanna.
770. Qırmızı divar üstə ağ fərələr düzülüb.
771.  Qırmızı Memməd, dur get,
Yabılarım sür, get.
Otuz iki qapınm,
Kilidini  vur, get.
772.  Qutu-qutu içində,
Nərgiz qutu içində,
Babamm bir quşu var,
O da qutu içində.
773.  Dağdan yero sallanır,
Her no verson allanır.
774.  Dam  üsto çatı  qırığı.
775.  Dəryada bir gül bitibdi,  adı yox. 
Şirinlikdən yeınək ohnaz, dadı  çox.
776.  Divar dibində ağca quşlar oturar.
777.  Evlori yanaşı  iki qardaşım  var,
Hər şeyi  görürler,
Bir-birini  görə bilmirlər.

778.  Ə zəl vardı  yeyərdik,
Y em əsəydik, ölərdik,
İndi də var yemirik -  
Y em əsək də ölmürük.
779.  Ə zəli dörd  ayaqlı,
Sonra iki ayaqlı,
A ylar keçir,  il keçir,
Dolam r üç ayaqlı.
780.  Əzizinəm , biri  iki,
Sağı,  solu biri  iki,
Bir əlam ət görmüşəm ki,
Dördü üçdü, biri  iki.
781.  Əzizim,  doqquz günə,
Doqquz ay,  doqquz günə,
Qaranhqdan kim çıxar 
Doqquz ay,  doqquz günə.
782.  Əkilm əz biçilər,
Biçilər yeyilməz.
783.  Ət  içində bir cüt ala muncuğum var, 
Haranı  desən görür.
784.  Ət sandığım, yetmiş yeddi qat sandığım, 
Ağzı  bağlı,  gir içinə,  yat sandığım.
785.  Ətdən  iyirmi  ağacım var, uclarıdı şirmayı.
786.  Ə tnən sümük balta sapı,
Beş barmağı,  bir budağı,
A1 -  deyəndə açılar,
Ver -  deyəndə yumular.
787.  İki  anası,
Beş-beş balası.
Onu tapmayan,
Ayı  balası.
788.  İki quşum var,  hərəsi bir tərəfdo,
Nə qədər baxıram, heç birini  görə bilmirəm.
789.  İki  dağ arasında -  
Yunis balığı.
790.  İki  yolum var, bir dirəyim.
791.  İki  fanar,
Gündüz yanar.
Gecə  sönər.
792.  Yan-yanaşı dərədo,
Qamışlıca borodə,
Bir alaca quş yatır.
793.  Yeddi dəlikli  toxmaq,
Onu tapmayan axmaq.
794.  Yekə zağada otuz  iki  qoşunun  bir sorkordosi  var.
795.  Gcco ölü,
Gündüz diri.
796.  Mon  aşiqəm,  ay molor,
Bulud  altdan Ay molor.
Dəryada bir gül bitib,
Su deyibon  ay molər.
797.  Mon aşıq, yüz yer aşar,
Basılmış yüz il yaşar,
Budağın  kənarında
On  kotan yüz yer aşar.

798.  M ən baxıram,  o yan qaçır.
799.  M ənim  beş qardaşım var,
Biri h ə r gün danışar,
İkisi qulaq asar,
İkisi durub baxar.
800.  Nam azlıyam  namazı,
Almışam dəstəm azı,
M əçidim  su,  qibləm ət,
Harda qılım namazı.
801.  O yanı m ərm ər, bu yam m ərmər 
İçində bir nazənin pərvər.
802.  O yanı taxta, bu yanı taxta 
İçində alabaxta.
803.  O necə göldür,  suyunu içmək olmaz,
O necə dağdır -  otun biçm əklə qurtarmaq olmaz.
804. O  nədi ki, eti haram,  südü halal.
805.  O nədir ki,  adamda var,  adı yox.
806.  O nedir ki, baldan şirindi,  zəherden acı?
807.  O nədir ki,  qaya üstə iki bulaq.
808.  O nədir ki,  oxu da tük,  yayı da tük.
809.  O nedir ki,  gedər-gələr nihani 
G ezər cüm lə cahanı.
810.  O nədir ki,  ycr-göy onun  içindedi.
8 1 1 .0  nədir ki,  sehər dörd,
Günorta iki,
Axşam üç ayaqlı.
812.  O nedir hər şey  içində.
813. O hanı, ha o hanı,
Çaxmaq hanı, qo hanı,
Səkson səkkiz dəyirman, 
Doxsaqn doqquz no hanı?
814. On inəyim var, onu da təpəldi.
815.  Otuz  iki -  
Qılınclı qoşunun
Bir ət sərkərdəsi  var.
816.  Sabahdan durdum,
Sənə zillədim.
817.  Sarı tepə,  qara meşe.
818.  Satmaq olmaz,
Deyişdirib 
Malı mala 
Qatmaq olmaz.
819.  Suya girər, bir olar,
Sudan çıxar, min olar.
820.  Tərəzide çəkilməz,
Bazarlarda satılmaz,
Baldan şirin dadı var,
Yemek olmaz, canı var.
821.  Üç bulağım var -  
Biri şirin,
Biri  acı,
O biri  şor.
822.  Fil işler,  fılban işler,
Susuz yerde dəyirman  işlər.

823.  Haqdan gəldi bir qonaq,
Ona bişdi qayqanaq.
Qayqanağm duzu yox,
Qonağın da dişi yox.
824.  Hazılıyam, hazılı,
Yanım qara tazılı,
Çıxdım dünya üzünə,
Gördüm qəbrim qazılı.
825.  Hap-hapı,  dəm ir qapı,
Şah ölkəsi,  xan bağı.
826.  Hap-hapı,  kərki sapı,
Beş budağı, bir yarpağı.
827.  Haça üstə küp,
Küpün üstə  top,
Top üstə  meşə,
Meşəni çaqqallar eşə.
828.  Hədəndi, ha hədəndi,
Dörd qırağı bədəndi.
Yaşıl vurdum,  al çıxdı,
G örəsən bu nədəndi.
829.  Həftədə bir dəfə başın kəsərəm, 
N ə qanı çıxmaz, nə canı.
830.  Ç əpər üstə ağ fərəlor.
831.  Cavanhqda olar qara,
Qocalıqda oxşar qara.
832.  C ərgə-cərgə söyüdlər,
Beli bağlı  igidlər.
^|j»GEYİM VƏ BƏZƏK ŞEY tƏ Rİ-^fj-
833.  Ağzım  aşağı elərəm  dolar, 
Yuxarı elərəm boşalar.
834.  Adam belində, xallıca ilan.
835.  Adam başmda qıllı motal.
836.  Aldım qazan,
Saldım quyruq,
Əridi  qazan,
Qaldı quyruq.
837.  Almışam atannan 
Gəncədə  satannan,
Qu tükündən yüngül, 
Qırağı qızıl, gül.
838.  Altı  camış,
Üstü keçi.
Yüklənibdi,
Bir cüt ata.
839.  Bağlaram -  qaçar,
Açaram -  durar.
840.  Balaca məzar,
Dünyanı gəzər.
841.  Balaca motal,
Qapıda yatar.

842.  Barmaqda  ilantəhər, 
Gözündə yaşıl zəhər.
843.  Barmağıma ala gözlü 
Sarı  ilan sarılıb.
844.  Bədəni var, başı yox, 
Qolları  var,  qılçası yox. 
Qamım yırt,  qanı yox.
845.  Bir balaca misiri,
A ləm  onun yesiri.
846.  Qapı-qapı,
Z əncir sapı.
Dörd budağı,
Bir yarpağı.
847.  Qıvrılmış  ilan 
Adam belində.
Quyruğu ilə 
Başı  bir yerdə.
848.  Qırxca dənə gözü var, 
Qıllıcana üzü var.
849.  Qoyun dərisi,
Duzludu tərsi.
Yumru küpədi,
Başı təpədi.
850.  Qulaq üsdə quş yatar.
851.  Dağdan  gəlir bir mözü 
Bir bum u var, qırx gözü.
852.  Əzizinəm, yüz qoyun, 
Yüz götürün,  yüz qoyun. 
Altı abbasıya almışam, 
Altı öküz,  yüz qoyun.
853.  Ə1  ilə yapılar,
Qulağa taxılar.
854.  Əriməz küpə,
Çürüm əz küpə,
Yüz  il qalsa 
Çürüməz küpə.
855.  Ətdən  şiş,
Gümüşdən kabab.
856.  İki kürküm var -  
On qardaşa çatar,
Bunu kim tapar?
857. Yağış yağsa düzülər,
Gün çıxanda büzülər.
Altı  var,  üzü yoxdur, 
Çəksəm  bağı üzülər.
858.  Yerim dərin dəryalar, 
M əndən qiymətli nə  var?
859.  Yüyürdüm o təpəyə, 
Yüyürdüm bu təpəyə, 
Ayağım düşdü küpəyə.
860.  Gecə qısır,
Gündüz boğaz.
861.  Gündüz şappıldar,
Gecə dayanar.

862.  Lələyəm ,  lələndiyim,
B ələyə bələndiyim.
Əkdim, biçdim, sovurdum 
Belimə  şələndiyim.
863.  M ən aşıq, bayı keçdim,
Kasıbı bayı keçdim.
Altı camış, yüz keçi 
Əlimdə çayı keçdim.
864.  O nədi ki,  vəzndə yüngül,
Qiym ətdə  ağır.
865.  O nədir ki,  toyuqdan alçaq,  adamdan hündür.
866.  Sarı-sarı sarmağım,
Sarı gözə barmağım.
867.  Səhərdən duraram, haçaya minərəm.
Haçasız heç yana getmərəm.
868.  T əkər üstündə  zəbərcat,
Gəlin barmağına hacət.
869.  T u-tu tuburğu, tutar yatar tuburğu
Yüz il, min il gün dəysə,  çürüməz heç tuburğu.
870.  Çəkisi bircə misqal,
Qiyməti m incə dinar.
871.  Çıxdım təpəyə,
Ayağım düşdü küpəyə.
872.  Ağdı  donu,  yoxdu canı, 
Uzuncadır dımaqları,
Yerə batır barmaqları.
873.  Ay doğdu axtalandı,
Doğduqca axtalandı.
Bazara bir nər gəldi,
Yüz yerdən noxtalandı.
874.  Ay haca gedən kışi,
Əlində yulğun kişi,
M ənə bir şal al  gətir,
Nə  ərşi  olsun,  nə arğacı.
875.  Biz biz  idik, yüz qız  idik,
Bizi  üzdülor,  ipo düzdülər*.
876.  Bizdə bir kişi var,
Hər gələnə əl verir.
877.  Bizdə  bir kişi  var, təposi  dolik.
878.  Bizim  evdə dörd gəlin var, 
Dördü də bir boy-buxunda.
879.  Bir quşum var iki  qanadlı,
Ha uçar yerində qalar.

Yüklə 23,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə