Tapmacalar az8rbaycan restmblikast prezjdenrrİNİN İ Ş L ə r I d a r ə s I n I n k I t a b X a n a s I


  Mənası  ilk  baxışda  aydın  olmayan  bıı  lapınacanm  oksor  variantlarında  cavabYüklə 23,33 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/8
tarix02.12.2016
ölçüsü23,33 Kb.
#679
1   2   3   4   5   6   7   8

1  Mənası  ilk  baxışda  aydın  olmayan  bıı  lapınacanm  oksor  variantlarında  cavab 
güzgü getdiyi  üçün bizdə də btı şəkildo verilınişdir.
2 Bəzi  tapmacalarda iiç, bəzisində  isə heş mil işlənir.

1110. Güzgü
1111. Tərəzi
1112. Tüfəng
1113. Xəncərin qını
1114. Xəncər və qını
1115. Xəncər
1116. Qılınc
1117. Güllə və giliz
1118. Nizə
1119. Tüfəng'
1120. Tüfəng
1121. Qılınc
1122. Güllə
1123. Güllə
1124. Güllə
1125. Tüfəng
1126. Tüfəng və  güllə
1127. Güllə
1128. Tüfəng
1129. Tüfəng
1130. Tapança
1131. Tüfəng
1132. Beşaçılan
1133. Tüfəng
1134. Tüfəng
1135. Xəncər
1136.  Qılınc
1137. Tüfəng,  güllə
1138.  Güllə
1139. Tüfəng
1140. Top gülləsi
1141. Nizə
1142. Tüfəng
1143. Tüfəng
1144. Ox
1145. Qılınc
1146. Qılınc
1147.  Bıçaq
1148. Nizə
1149.  Böhtan
1150.  Söz
1151.  Söz
1152. İradə
1153. Yuxu
1154. Xəyal
1155. Yuxu
1156. Yuxu
1157. Nəfəs
1158. Nəfəs
1159. Fikir
1160. Xəyal
1161.Yuxu
1162. 
Fikir
1163.Yuxu
1164. 
Yalan
1165. Söz
1166.  Səs
1167. Kölgə
1168. Fikir
1169. Nəfəs
1170. Ad
1171. Kölgə
1172. Ad
1173. Kölgə
1174. Ad
1175.Yuxu
1176. 
Səs
1177. Ləpir
1178. Kölgə
1179. Yuxu
1180. Ağıl
1181. Kölgə
1182.  Söz
1183. Kölgə
1184. Kölgə
1185.  Ad
1186. Fikir
1187. Məhəbbət, yaxşılıq
1188. Nəfəs
1189. Fikir, ağıl, nəfəs
1190. Fikir
1191. Könül
1 Bir cavabı  da ildırımdır.
1192. Söz
1233. Dəyirman
1193. Yer, yuxu, fıkir
1234. Traktor
1194. Gözəl ad
1235. Vəl
1195.  Yuxu
1236. Ding
1196.  Əriştə
1237. Çanaq
1197. Plov
1238. Dəyirman
1198. Kəlləpaça
1239. Toxumsəpən maşın
1199. Kündə
1240. Ding
1200. Xamır
1241. Dəyirman
1201. Kabab
1242.  Dəyirman
1202. Kabab
1243. Buğdaölçən çanaq
1203. Əriştə
1244. Çin
1204. Un
1245.  Ding
1205. Kündə1
1246. Vəl
1206.  Xörək
1247. Jaba
1207. Fəsəli
1248. Yeldəyirmanı
1208. Əriştə
1249. Buxov
1209. Cızbız
1250. Boyunduruq
1210. Əriştə
1251. Dəyirman
1211. Halva
1252. Xış və okin
1212. Zuma
1253. Kotan və büyü
1213. Kaman
1254. Buxov
1214. Saz
1255. Zəncir
1215. Qarmon
1256. Ding
1216. Tütək
1257. Dəyirman
1217. Kamança
1258.  Dəyirman
1218. Ney
1259. Ding, dəyirman
1219. Kamança
1260. Dəyirman
1220. Nağara
1261.  Doyirman
1221. Qaval
1262. Dəyirman
1222. Saz
1263. Araba təkəri
1223.  Saz
1264.  Pambıq maşını
1224. Nağara
1265. Zəncir
1225. Saz
1266. Kombayn
1226. Tar, saz
1267. Bel
1227. Qarmon
1268. Traktor
1228. Tar
1269.  Dəyirman vo dələmə
1229. Kamança
1270. Kotan
1230.  Saz
1271. Traktor
1231. Kamança, qaval, tar
1272.  Dəyirman
1232.  Saz
1273.  Doyirman
1 Bu tapmacanın cəhrə və başqa cavablan vardır.

1274. Kotan
1275. Dəyirman
1276.  Kotan
1277. Zəncir
1278. Yaba
1279. Vəl və öküzlər
1280. Dəyirman
1281. Xırman vəli
1282. Dəyirman
1283. Dəyirman pəri
1284. Yazı
1285. Səhifə və yazı
1286. Kağız üstə yazı
1287. Yazı
1288. Qələm
1289. Yazı
1290. Məktub
1291. Nöqtə
1292.  Kitab
1293.  Gəmi
1294.  "N" hərfı
1295.  Kağız
1296. Paravoz
1297. Məktub
1298.  Kitab
1299.  Qlobus
1300.  Qələm
1301. Təyyaro
1302.  Peyk
1303.  Təyyarə
1304.  Radio
1305.  Elektrik lampası
1306.  Mürəkkəb və kağız
1307.  Paravoz
1308. Qoləm
1309. Yazı
1310.  Təyyarə
1311.  Kağız
1312. Telefon
1313.  Paraxod
1314. Kitab
1315. Kitab
1316. Kosmonavt
1317. Yazı
1318. Qələm
1319. Paravoz
1320. Qayıq
1321. Mürəkkəb, qələm, iki bi 
və kağız
1322. Yazı, oxu
1323. Paraxod
1324. Kitab
1325. Gəmi
1326. Radio
1327. Vertalyot
1328. Nöqtə
1329. Radio
1330. Avtomaşm
1331.  Soyuducu
1332. Qələm
1333. Təyyarə
1334. Gəmi
1335. Gəmi
1336. Yazı lövhəsi
1337. Qayıq
1338. Gəmi
1339. Gəmi
1340. Paravoz’
1341. Qoləm
1342.  Telefon
1343. Ərəbcə "ş" hərfindəki nö
1344. Orucluq
1345. Körük
1346. Çin
1347. Rəndə
1348. Xonça
1349. Ölü
1350. Yuva
1351. Doşab
1352. Rəndə
1 Tapmacanın yol,  dəmir yolu kimi cavabları da vardır.
1353.  Səməni
1354. Qəlyan
1355.  Duz
1356. Qovurğa
1357.  İnək, balası, sağıcının başı və 
ayaqları
1358.  Sulu qəlyan
1359. Boçka
1360.  Sulu qəlyan
1361. Biz
1362. Papiros
1363. Tuluq
1364. Körük
1365. Təndir
1366. Papiros tüstüsü
1367. Balıq toru
1368. Dəllək
1369.  Quyu
1370. Hörümçək toru
1371. Dünya, adam, ölü
1372. Göz yaşı
1373. Çay, ağac vo torpaq
1374. Ülgüc
1375.  Sulu qəlyan
1376. Qatıra qulun, göyə dirok, 
dəryaya körpü yoxdur
1377. Ülgüc
1378. Zəng
1379. Minarə
1380. Çətir
1381. Təsbeh
1382. Pul
1383.  Ülgüc
1384.  Boyaq küpü
1385. Gomuş öz balasından böyükdür
1386. Ayı, balıq, dəyirman daşı, halva
1387.  Balta, balıq, a t , xoruz
1388.  Dolu, balıq,  ayı, qoyun
1389. Canavar südü, hörümçək toru
1390. Göz yaşı, canavar südü
1391. Qır
1392. Toy, zuma
1393. Oruc
1394. Hasa
1395. Tor
1396. Hərəmiz adam adıdır
1397. Quru qəlyan
1398. Təsbeh
1399. Dağın təpəsinə vurulan çomaq
1400. Daş
1401. Neft
1402. Əhəng
1403. Qızıl
1404. Qan, bəlğəm, sövda, sərfə
1405.  Balıq toru
1406.  Mənası özündədir
1407.  Duz
1408.  Duz
1409. Neft
1410. Təndir
1411.  Körük
1412.  Papiros
1413.  Piy
1414.  Körük
1415.  Ə1 ağacı
1416. Taxta
1417.  Quş potənəsi
1418.  At çulunun üstündoki dovo və 
qatır şəkillori
1419. Səksən qoyun, yüz keçi dorisi- 
nin bir ata yüklənməsi
1420.  Kənd adı
1421.  Duz
1422.  Qəlyan
1423.  Qatır, yol, kənd
1424.  Hörümçək toru
1425.  Duz
1426.  Civo
1427.  Körük
1428.  Hamam
1429. Təqvim
1430.  Körük
1431.  Pul
1432.  Mıx

1433. Göy, ot, qurbağa
1434. Top, rezin
1435. Quyu
1436. Qoz öz qabığına girər, qala isə 
qapısına sığmaz
1437. Yağış, uşaq, pul, ölü
1438. Güllə, tənəli söz
1439. Zınqırov
1440. Çəkməyə vurulan mıx
1441.  Papiros
1442. Çəkic
1443. Ağrı dağı, cənnət bağı
1444. Mənası özündədir
1445. Ocaq daşı
1446.  İmperial, qızıl pul
1447. Atın üstündo bir nəfər, onun 
da əlindo quş
1448. Duz
1449. Gön vo civə
1450. Kösöv
1451. Qab altında saxlanılan pay
1452. Çəkic
1453.  Sap, iynə, üskük, tikiş
1454. Qəlyan
1455. Sulu qəlyan
1456.  Daş, ağac, su
1457. Su, daş, ot
1458. Xəzəl
1459. Tük
1460. Pul
1461. Təndir və çörək
1462. Körük
1463. Corab iynəlori
1464. Körük
1465. Balıq toru
1466. Canavar, it, çoban, qoyun
1467. Xəritə
MÜNDƏRİCAT
Müqəddimə  ................................................................................................. 4
Tebiət və təbiət h a d is ə lə r i...................................................................27
Nəbatat aləmi  ........................................................................................ 45
Mədəni b itk ilə r ................................................................................45
Ağaclar  .............................................................................................48
Bostan və tərəvəz m əhsulları........................................................ 49
M ey v ələr............................................................................................. 53
Yabanı  və dənli b itk i lə r ....................................................................61
Heyvanlar  ..................................................................................................69
Quşlar  ........................................................................................................ 79
Həşəratlar  .................................................................................................. 84
Heyvandarlıq məhsulları və hcyvanlarla əlaqədar şeylər  .................. 93
İnsan və onun bədən üzvləri  ................................................................100
Geyim və bəzək şeyləri  .........................................................................111
Çadır, ev və onların hissələri  ................................................................115
Ev təsərrüfatında işlənon ş e y lo r............................................................119
Silahlar  .................................................................................................... 138
Qeyri-maddi və  mücərrəd tapm acalar................................................. 142
Xörəklər və başqa yeyinti  mohsulları  ............................................. 147
Musiqi  a lə tlə ri...................................................................................... 149
Kənd təsərrüfatı  alət və maşınları  ....................................................152
Metbuat və texnikaya aid tapm acalar................................................158
Müxtəlif mövzulu tapm acalar............................................................ 165
Bağlamalar  ...........................................................................................178
C a va b la r............................................................................................... 188

Buraxılışa məsul:
Texniki redaktor: 
Tərtibatçı-rəssam: 
Kompyuter səhifələyicisi: 
Korrektor:
Əziz Gühliyev 
Rövşərı Ağayev 
Nərgiz  Əliyeva 
Aliarına Duxanina 
Pərinaz Səmədova
Yığılmağa  verilmişdir  16.07.2004.  Çapa imzalanmışdır  12.12.2004. 
Formatı  60x90  '/ 16.  Fiziki  çap  vərəqi  13.  Ofset çap üsulu. 
Tirajı  25000.  Sifariş 235.
Kitab “Şərq-Q ərb”  mətbəəsində çap olunmuşdur. 
Bakı, Aşıq Ələsgər küç.,  17.


Yüklə 23,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə