Taramadan dərləmə sözlər


çalılıq çıllıqu çalılıqYüklə 5,11 Mb.
səhifə7/42
tarix14.01.2017
ölçüsü5,11 Mb.
#5472
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   42

çalılıq çıllıqu
çalılıq orman, çıtılqı birbirinə girmiş ağaclıq.
çalım qolay, fürsət.
qolay tapmaq: fürsət tapmaq.
qolay tapsan öldür: şərait cür olsa öldür.
qolay ələkeçirmək: fürsət tapmaq.

çalış <çal(> çaleş) : çalık: çakıl < çak: çakmaq: çəkmək, kakılmaq: qaqılmaq: vurulmaq.sapılmaq
çalk(çalın) yatmaq yanın yatmaq
çalqı musiqi
çalqın çapqın, yeyin, dəlicə, atıla-atıla.
çalqın qılıq.
çalqın çalcı.

çalqoyun üzüqoylu
qafası üzrə çalqoyun yatmaq.
çalmaq vurmaq, çəkmək
bir kötək çalarız ki olmaz.
gəmiyə kürək çalmaq.

çalmaq çapmaq
gün çalır.
çanaq çanğaq, kiçik kərsən, kavata, qumquma(> cümcümə)
çapaq dörd qıçlı ayağ altı otrağı, taburə. çarpaya
çaparız vurqun, güc, çapraşıq
çaparız toqat, vuruş, silli.
çaparızlanmaq gücənmək, qarışıq duruma gəlmək. işləri bir birinə sarılıb keçələnmək.
çaparızlığ çətinlik, güclük, çapraşıqlıq.
çapaşdırmaq > çəsbidən
çapul yağma, basqın
çapul civərmək: çapılçı göndərmək.
çapul ılqar, həmlə.
çarkacı baş otaq başı, yasakcı başı, çarkacı, subaşı, baş çavuş, baş çukadar.
çarmıx gərgi, işkəncə aracı.
çarşı ağası bazar başı, müfəttiş.
çaşutlamaq gözətləmək, gözətlətdirmək
çatal qarağı, ucu oraq kimi əyri ağac, dəğnək. bu ağacla ağacların uca dalların aşağı əyib, meyvə dərərlər.
çatdırmaq aparmaq, götürmək, ilətmək
çatışmaq1 sataşmaq, pis davranmaq, yavuzluq etmək.
çatlağ yarıq
çatlatmaq çıtlatmaq, qandırmaq.
çatlı çatlmış, bağlı, sarılmış, dolağlı, dolanmış
çatmaq tutmaq, bağlamaq.
çatmaq parçaları birikdirmək
çatmaq qaşılaşmaq, toxunmaq, çarpmaq.
çav cav, yüksək səs. şöhrət, çoğu
çav xəbər
çav çavğın, ərkəklik ayqıtı(aləti). sik.
çav çaldırmaq çav salmaq, şayiə çıxarmaq.
çav düşmək şayi olmaq
çav tutmaq ün qazanmaq.
çavğın çovğun, çox yağmırlı, yelli hava
çavır edmək çavır eyləmək, səslənmək
çavırçı başı quşçu başı
çavqın tamu odunun çavqını.
çavlamaq carlamaq, bağırmaq.
çavlanmaq adlanmaq.
çavlı çavlım
çavmaq çaşmaq, sapmaq,
çavmaq yanmaq, pişmək, qızışmaq. qızqınlığın yayılması, göynəmək
çavuş < kov. xəbərçi, axdaran, öncül. avanqard.
çavuş < çav. çavçı, carçı. öncül.
çeğnək üzdə olan, çox üz verən, addi, rayic, aralıqda olan.
çeğnək yol
çeğnək yavız(pozuq) işlər
çeğnək sözlər
qayqının dərdin çeğnəyi olsun.

çevik (< çevrinmək). dayanmadan dolanan dolaşan, cəvval, atıq, iti, səri.
çeviklənmək itilənmək, titiz əcələ ilə davranmaqacılanmaq, aşılanmaq.
çevirmə şişə taxılıb pişirilmiş kabab.
çevirmək dolandrmaq, idarə edmək.
çevirmək 1) sarmaq 2) devirmək, çevirmək
çevləğ bulğan, opqın, girdab
çevlig su çevliği, burkan.
çevrən < çevrinmək. dolanan dolaşan, dönən.
çevrili çevrili dönə dönə, fırlana fırlana,
çevrim dayrə, dəğirmi.
çevrinmək dolanmaq, dönmək.
çevrinti girdab
çevrinti hovuz kimi çevrələri çevrilib qaldırılmış oyuq, çuxur.
çevzə < kov
çəkdiri çəkdirmə, yelkənli kürəkli gəmi.
çəkə düzən çəki düzən
özünə üzünə bir çəkə düzən verib gəldi.
çəkər < çək: kiç\ çəkik: kiçik\ çəkərək: kiçirək: az kiçik, az balaca
çəkərək kiçirək
çəki qadın baş örtüsü
çəki pul, dirhəm, çaqıl, ağırlıq, qimək.
çəki sakıl, salık, salı, , qoruq, pərhiz. qaypı
çəkiç qaquc
çəkiggə çəkirgə, cırqıt
gecə çəkirgəsi: cırcırböcəği
çəkik kiçik
çəkinmək arzulamaq, içi çəkmək, isdəmək
ürəyiz nə çəkinir
çəkinmək qıymamaq, uçqunmaq, əsirgəmək, verməmək, verməmək üçün geri çəkmək.
çəkirdək ağırlıq ölçüsü
beş otuz dirhəmdi.
bir çəkirdək beş qıramdi.

çəkiş dartış, savaş.
çəkişmək bir şeyin savında, iddaasında olmaq.
bu işlərynən nə çəkişmək istəyirlər.
çəkiştirmə yaramaz anğıma: qiybət,
çəklənmək çəkilmək
çəkmək düzmək, sərmək, saralmaq,
çəkmək çıxatmaq, yüksətmək.
səsin çəkdi.
ünü çəkib tanıddı.

çəkmək çalmaq
gəmiyə kürək çəkmək
çəkmək çıxmaq
buyurun, bu əlli tümən, bizim hesbı çəkin.
çələbi əfəndi, iyə, ağa, sahab.
çələng otağa, tuğ
çələp çələp tanrım sənə yar olsun, var devlət başında var olsun.
çəlimsiz çalımsız, arıq, vurqusuz.
çəlişdirmək gəvələmək, sözü çeyniyib aydın deməmək,
dolandırmaq, oynatmaq, çiynər kimi edmək.
çəm süs, gözəllik, bəzək, yaraşıq.
çəmbər

baş örtüsü, sərpitmə
çəmrək iti, qıvraq,
çəmrəmək

çərməmək, çırmamaq, çömrəmək, sığanmaq,
çəmrəmək sığamaq, yaraqlamaq, hazırlamaq, yola salmaq
ev eşiyi çəmriyib ev qurdular.
çəmrənmədən işə çıxılmaz.

çənbər örtük
baş çənbəri: baş örtüsü
çəndələmək doğramaq
çəngə yön, uc, tərəf.
bəkiz: əksiz, səbirsiz
çəntmək kərtmək, doğramaq
çəpçevrə çevrə
çəpəkləşmək çapraşmaq, qarışmaq. gücləşmək.
çəpəl çipil, kifir, yaramaz, pis, kifli, mundar, irgənc, bataxlıq
özüvü çəpəldən qoru.
çəpəl toxum arı ürən verməz.
su olmazsa çəpəllik dünyanı bürüyər.
dünyanın çəpəl donun at
!
çökəklərdi çəpəllik su yatağı
çəpəlləmək çipilləmək, kifirləmək, pisətmək, mundarlamaq,
çəpən kiçik çapa.
çəpik < çapmaq: vurmaq, çalmaq.
çəpirə çərpərə, çəpəri, yığcam, yığılmış, yaraqlı
çəpiş bir yaşlı keçi.
çəprəşik çapraşıq, qarışıq, əyri büyrü.
çəprəşiklik darlıq, qıtlıq.
çəpürdük çıpürdük, qarışıq, buruşuq
çəpürdük sözsözləmək
çərəkçi xalq qalabalığı
çərərmək açılıb parlamaq.
eu sözü eşiddi gözləri çərərdi.
çərərmiş gözlər.

çərərüşmək çərəşürmək, parıldamaq. bərəlmək, bələrmək
çərəslənmək çərəz yemək
gecə oturub çərəsləndik.
çərəşürmək çərərüşmək, parıldamaq. bərəlmək, bələrmək.
ulduzlar çərəşür
çərəz xırım xırda yeməlilər.
çəri əsgər(< açqar. açrağ)
çətük büsük, pişik, kədəncə kədi.
çəvlik çığzıl(<çiğzinmək). çıvlıq, burılğan, dığırlaq. yanlağ, yanılqa.
çəvlik qırağ, çevrə,
çibin sinək, milçək.
çiğir çikir, çirk, kir
çiğirdik ağacın körpə dalları.
çiğit 1) ləkə, dəridə oluşan əsmər ləkə, çin, çil ) pambıq çəkirdəyi
çiğitlənmək çillənmək.
çığıtma üz gözü içinə qarışılmış süzmə pilov.
< çiğit: çəkirdək. düyünün içində, xuruşun çiğit çiğit düyün düyün görünməsindən bu adı almış

çiğləmək çiğnəmək
çığnam çığnam çığıl çığıl
çığnam çığnam qayalardan çıxan su.
çiğrinmək çiğzinmək, uzaqlaşmaq, yad olmaq, yadırqamaq, uzaq saymaq, çıxlmaza düşmək, bezmək, dönmək, fırlanmaq.
çiğzinmək <> çiğrinmək
çiğzinmək < çevrinmək. çəkilmək, dönmək, fırlanmaq.
çıxarmaq çakmaqt, açmaq, ifşa edmək
çıxmaq ərişmək, çatmaq
bu iş hara çıxacaq.
çıxmaq vaz geçmək, göz yummaq
bu işdən çıx
çıkı bəhrə, pay, qismək, şans
çıkış edmək çıxarmaq, qazanmaq
çil ızıllırak, qızıla çalan.
qızqıldıraqtarama, qızıllıraq.
çil qarışıq rəngli.
Çılbır cilov, yüyən
çılbır yular, yular sapı, dizgin.
çıldırmaq dəli olmaq, ağlın itirmək, səfehləmək.
çılduru çıtırtı. yumşaq səs.
kişi aşıq olunca bir çöp çıldurusu ana saz olur.
çilə kələf, kələp, yumağ, bükülmüş iplik qanqalı,
çilək yağmır səpintisi.
çıllıqu çalılıq
çımqırmaq isala düşmə, sağnaq
çin düz, doğru, xalis
çinis qırnıs
çınkı çıtrıq, qıvılcım
çınqraqı çınqıraq
çınqramaq çınlamaq, cınqırdamaq

Yüklə 5,11 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə