Tasdiqlayman” O’ibdo’: O. OllomurodovYüklə 282,22 Kb.
səhifə1/44
tarix02.01.2022
ölçüsü282,22 Kb.
#39446
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi majmua, 45 мавзу Nuqsonli bolalarning harakatlanish faoliyatida turli hil, 45 мавзу Nuqsonli bolalarning harakatlanish faoliyatida turli hil, 45 мавзу Nuqsonli bolalarning harakatlanish faoliyatida turli hil, 2-mavzu . Tasviriy faoliyat metodikasi, 2-mavzu . Tasviriy faoliyat metodikasi, 26.12.2020, 26.12.2020, 999999, 999999, 618 ruza matni, 45 мавзу Nuqsonli bolalarning harakatlanish faoliyatida turli hil, 45 мавзу Nuqsonli bolalarning harakatlanish faoliyatida turli hil, Дактиль имо-ишора

TASDIQLAYMAN”

O’IBDO’: ____________ O.Ollomurodov

____”_______________20___ yil

Nazariy o’quv mashg’ulotining o’qitish texnologiyasi.

Fan (nomi) Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasiMavzu (nomi) Psixologiya fani haqida umumiy tushuncha.

O’quv mashg’ulotining o’qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 daqiqa

Ta’lim oluvchilar soni

O’quv mashg’ulot shakli va turi
O’quv mashg’uloti rejasi

1.Psixologiya fani haqida umumiy tushuncha

2.Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi

3.Maktabgacha yoshda bolalarning psixik faoliyatlari


O’quv mashg’ulotining maqsadi: Psixologiya fani haqida umumiy tushuncha to’g’risidagi bilim (ko’nikma)larni shaklantirish (mustahkamlash).

O’qitish natijasi.

Ushbumavzunio’zlashtirishnatijasidao’quvchilardashakilanadiganasosiy bilim, ko’nikma va kompitensiyalar.

Pedagogik vazifasi.

 1. Ta’limiy

 2. Tarbiyaviy

 3. RivojlantiruvchiO’quv faoliyat natijalari.

 1. Psixologiya fani haqida tushunchaga ega bo’ladi

 2. Psixologiya fani haqida umumiy tasavvurlar shakllanib boradi

 3. Psixologik bilimlarga ega bo’ladiO’qitishmetodlari.

Kichik axborotli(ma’ruza,hikoya, tushintirish, ko’rsatmaberish) nomoish. Ko’rsatish ( video usuli,kitob bilani shlash,  insert, mashq, suhbat, bahs, aqliy hujum ta’lim o’yni, pinbordvaboshqalar) yuqorilardanmaqsadgako’ratanlabolinadi.

O’qitishvositalari.

Matinlar, yozuvtaxtasi, slaydlar, proektor, kompyuter, diaproektor, flipchart, videofilmgrafikliorganizatorlar, model, mulyajlar, chizma, grafiklar, diogrammalar, namunalar, ekspertvarag’i, yo’riqnoma, elektronyo’riqnoma.

O’quvfaoliyatinitashkiletishshakli.

ommoviy, jamoaviy, guruhli, juftlikda, yakkatartibda.

O’qitishsharoiti

Maxsustexnikavositalarbilanjihozlanganguruhlardaishlashgamo’ljallanganxona.

Qaytaaloqaningusulvavositalari.

tezkor-so’rov, savol – javob,  test, misolvamashq, bajarilgano’quvtopshiriqlarnibaholash.

O’quvmashg’ulotiningtexnologikxaritasi.

Ishbosqichlarivavaqti

Faoliyatmazmuni

O’qituvchi

Ta’limoluvchi

1-O’quv mashg’ulotigakirish ( 5-daqiqa)

Tashkiliyqism:

1)O’quvchilarningmashg’ulotgatayyorgarligivadavomatnitekshiradi.

 • Mashg’ulotgatayorlanadilar.

2- Asosiyqism (65 daqiqa)

Tayanchbilimlarnifaollashtirish:

1) Uygaberilganvazifaninazoratqiladihamdao’tilganmavzubo’yichaoquvchilargasavollarberadi, ularnibaholaydi.

Vazifalarnibelgilash:2) Mashg’ulotningnomi, rejasi, maqsadi, vao’qitishnatijalaribilantanishtiradi.

3) Mustaqilishuchunadabiyotlarbilantanishtiradi.

4) O’quvmashg’ulotidao’quvishlarnibaholashmezonivako’rsatgishlaribilantanishtiradi. (-ilova).

Ta’limoluvchlariningbiliminifaollashtirish:5) tezkor – so’rov, savol-javob, aqliyhujum, pinbord, “o’ylangvajuftlikdafikralmashing” vaboshqatexnikalarorqalibilimlarnifaollashtiradilar.

Yangio’quv material bayoni: 1. Nazariymashg’ulotningrejasivatuzilishigamuvofiq, o’qitishjarayoninitashkiletishbo’yichaharakatlartartibibayonetadi.

Asosiyxolatlarniyozdiradilar:

7) Slaydlarni POWER POINT tartibidanamoishvasharhlashbilanmavzubo’yichaasosiynazariyholatlarnibayonqiladi (-ilova).

Yangio’quvmateriallarnimustahkamlash:8) Mustahkamlashuchunsavolberadi (-ilova). Jarayonkichikguruhlardadavometishnima’lumqiladi.

9) Kichikguruhlargabo’ladi, kichikguruhdaishlashqoidasibilantanishtiradi (-ilova). Harbirguruhgatopshiriqberadi (-ilova). Vabaholashmezonibilantanishtiradi (-ilova). Ishnibajarishyo’riqnimasiniberadi (-ilova).

10) Guruhlardaishlarniboshlashgaruxsatberadi. Harbirkichikguruhishtirikchisivazifanibajarishtartibinitushinganliginianiqlashmaqsadidaqaytaraloqao’tkazadi. Bajarishjarayoninikuzatadi, maslahatlarberadi.

11) Ishgaajratilganvaqttugaganinima’lumqiladi, guruhlartaqdimotinitashkiletadi. Guruha’zolarigadiqqatbilaneshitishlarinivasavollarberishlarini, shubilanbirgao’zarobir-birlarinibaholashlarinieslatadi. Javoblarnito’ldiradivaqisqachahulosalarqiladi.

12) Guruhlarishinio’zarobaholashnio’tkazadi, mavzuningharbirqismibo’yichahulosalarqiladi, engasosiylargae’tiborqaratadi, berilayotganma’lumotlarnidaftargaqaydetishlarinieslatadi. Mavzunikasbiyfaoliyatlaridagiahamiyatibilanbog’labmavzuniyakunlaydi.

 • Uygavazifasinitaqdimetadilar.

 • Savollargajavobberadilar.

 • Mavzuvarejaniyoziboladilar.

 • Diqqatqiladilar. Savollargajavobberadilar.

 • Yoziboladilar.

 • Diqqatqiladilar.

 • Savollargajavobberadilar.

 • Topshiriqberdilar.

 • Kichikguruhlargabo’linadilar.

 • Kichikguruhdaishlashqoidasibilantanishadilar.

 • Harbirguruho’ztipshiriqvaraqalaribo’yichafaoliyatiniboshlaydilar.

 • Harbirguruhsardorlarichiqibozishlarinitaqdimqilishlariniaytadi.

 • Berilganqo’shimchasavollargajavobberadilar.

 • Guruhishnatijalarinio'zarobaholaydilar.

 • Ma’lumotlarindaftargaqaydetadilar.

3 – bosqichyakuniy (10 daqiqa)

Mashg’ulotyakuni:

 1. Faolishtiriketgano’quvchilarnijavoblariniizohlabbaholaydivarag’batlantiradi.

Uyga vazifaberish:

 1. Kelgusimashg’ulotgavazifaberadivauningbajarishyo’riqnimasiniberadi (-ilova) .

 • Baholaribilantanishadilar.

 • Topshiriqlarniyoziboladilar.

O’qituvchi: Sh. Karimova

TASDIQLAYMAN”
Yüklə 282,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə