Tasdiqlayman


BOLALARDA SURUNKALI GLOMERULONEFRITYüklə 8,52 Mb.
səhifə24/26
tarix11.12.2016
ölçüsü8,52 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

BOLALARDA SURUNKALI GLOMERULONEFRIT

Surunkali glomerulonefrit (SGN) - birlamchi glomerulopatiyalar guruhi bo’lib, persistirlovchi, avj olib boruvchi immun yallig'lanish bilan nefronlarning sklerotik va destruktiv zararlanishi, keyinchalik tubulointerstisial skleroz va qisman surunkali buyrak yetishmovchiligi rivojlanishi bilan xarakterlanadi.Etiologiyasi. SGN birlamchi, irsiy moyilligi bo’lgan surunkali kasallik hisoblanadi. Trigger omillari quyidagilardan iborat:

1) norasional dori terapiyasi (uzoq vaqt nefrotik dori vositalarini qabul qilish, poliprogmaziya);

2) surunkali infeksiya ochoqlari;

3) persistirlovchi virusli infeksiyalar;

4) haddan tashhari antigenli zo'riqish (qo’shilgan va residivlovchi infeksiyalar, immunoglobulinlarni qayta yuborish, immunizasiyani norasional

o’tkazish).Patogenezi. Kasallikning asosida immuno patologik jarayon yotadi:

1) nefron membranalarining nostabilligi natijasida buyrak antigenlarining qon oqimiga o’tishi, gistogematologik barerni turli xil omillar natijasida zararlanishi, buyrak displaziyasida kuzatiladi. Buning natijasida kanalchalar bazal membranasi va koptokchalarni zararlaydigan autoantitanachalar, sito’toksik limfositlar, immun komplekslar hosil bo’ladi, kompliment tizimi aktivlashadi;

2) immunologik reaktivlikning buzilishi natijasida, buyrakning zararlanmagan to’qimalarida autoimmun jarayo’nga olib keladi (tizimli

kasalliklarda).Tasnifi.

Xalqaro amaliyotda SGNning morfologik tasnifidan foydalaniladi. quyidagi morfologik shakllari ajratiladi:

1)membranozli;

2)membranoz-proliferativ GN;

3)fokal-segmentar glomeruloskleroz;

4)mezangioproliferativ (IgA-nefropatiyu);

5)fibroplastik (yuqorida ko'rsatilgan shakllarning boshlanishi SGN).

SGN kechishi quyidagicha bo’lishiga mumkin:

1) turli xil davomiylikdagi dori yoki spontan remissiyali residivlanuvchi SGN;

2)persistirlovchi jarayonning to'xtovsiz faolligi bilan kechuvchi;

3)progressivlanuvchi tez rivojlanuvchi SGN (2-5 yildan keyin) SBE rivojlanishi bilan birga kechadi..

SGN klinik manzarasi. Gematurik shaklida kasallik boshlanishini aniqlash qiyinroq bo’ladi (mikrogematuriya to'satdan aniqlanadi). Shikoyati yog, arterial qon bosimi normada, shishlar tranzitor xarakterga ega, dizuriya va intoksikasiya kuzatilmaydi. Ba'zida teri rangi oharishi, qorinda va belda ogriq, tez charchash, bosh og’rishi aniqlanadi.Kasallikning asosiy belgisi – turg’un gematurik sindrom. Gematuriya aniq bilinadi. Buyrak funksiyasi buzilmaydi.

SGNning shishproteinuriya shakli ko’pincha o’tkir boshlanadi. O’tkazilgan respirator infeksiyadan keyin, anginalar, vaksinasiya, sovuq qo’tish, ba'zida tashqi sabablarsiz o’tkir nefrit klinikasi massiv proteinuriya bilan boshlanadi. Kasallikning asosiy simptomlari quyidagilar:

1) massiv pro’teinuriya (siydik analizida 3%dan ortiq, 2,5 g/sutdan yuqori);

2) shishning turli xil rivojlanishi;

3) gipopro’teinemiya, giperlipidemiya.

Arterial gipertenziya va azo’temiya bo’lishiga mumkin, davolanish davomida tez yo’qoladii. Buyrakning azo’t ajratuvchi funksiyasi uzoq vaqt saqlanadi, lekin keyinchalik SBE rivojlanadi.

SGN aralash shakli o’tkir nefritga oxshab boshlanadi. quyidagilar xarakterlidir:

1)qorinda va belda ogriq, dizuriya;

2)yaqqol shishlar;

3)arterial gipertenziya (bosh og’rishi, bosh aylanishi, lanjlik yo’ki qo’zg’aluvchanlik, ko’rishni pasayishi, ba'zida yuz nervi paralichi, qusish, giperrefleksiya, ataksiya va ochoqli yoki umumiy talvasalar). Arterial qon bosimi yosh normativlaridan ortadi.

Ko’z tubi tekshirilganda gipertenzion angioretinopatiya aniqlanadi. quyidagilar xarakterlidir:

1) siydikdagi o’zgarishlar (gematuriya, yaqqol pro’teinuriya);

2) gipopro’teinemiya, giperlipidemiya;

3) buyrak biopsiyasida - proliferativ-fibroplastik glomerulit aniqlanadi.

Kasallikning bu shaklida SBE 1-2 yildan keyin rivojlanadi.

SGN tashqisi OGNdagi klinik laborator tekshiruvlaridek olib boriladi. Kasallikning nefro’tik shakllarida qo’shimcha virusli gepatit V markerlariga, sitomegalovirusga tekshiriladi.

Maxsus nefrologik markazlarda buyrak biopsiyasi o’tkaziladi, buning natijasida buyrak shikastlanishining morfologik turi aniqlanadi, glyukokortikoidlar immunodepressantlarni berishni maqsadga muvofiqligi aniqlanadi, va kasallikning oqibati organiladi.Differensial tashqis. SGNda pielonefrit, interstisial nefrit, lipoidli nefroz; gemorragik diatezlar; moddalar almashinuvi buzilishi kasalliklari va dismetabo’lik nefropatiyalar; sarkoidoz va boshqa osma kasalliklari bilan o’tkaziladi.

SGN davosi kasallik kechishi va shakli, buyrak yetishmovchiligi belgilarining borligi, yo’ldosh kasalliklar va kasallik asoratiga harab individual belgilanadi. Bazis terapiya parhez, kun tartibiga rioya qilish, fito’terapiya va infeksiya ochoqlarining sanasiyasidan iborat.

Parhez buyrakning funksional holatiga bog’liq. SGN gematurik shaklining qaytalanish davrida parhez xuddi OGNdagidek belgilanadi. Kasallikning gematurik va aralash shakllarida tuzsiz, tarkibida oqsil kam bo’lgan parhez tavsiya etiladi. Parhezni kengaytirish va oqsil zo'riqishini oshirish asta-sekin olib boriladi.

Yo’toq rejimi kasallikning o’tkir davrida tavsiya etiladi.Profilaktikasi. Surunkali infeksiya ochoqlarini oz vaqtida aniqlash va davolash, OGN adekvat terapiyasi, gamma-globulinlar, nefro’toksik preparatlar va boshqa qon preparatlarini rasional qo'llashdan iboratdir.

Oqibati. Kasallikning klinik shakllariga bog’liq. Ko’ptokchalar membranasi minimal o'zgargan nefrotik sindromda oqibati yaxshi (80-90% bemorlarda sohayish kuzatiladi). Lekin ko’p hollarda SGN - buyraklarning sekin asta skleroziga olib keluvchi, progressirlovchi kaallikdir.
O’TKIR PIELONEFRIT

Pielonefrit - buyrakning nospesifik infeksion kasalligi bo’lib, buyrak parenximasi, interstisial to’qima, jomchalari zararlanishi bilan xarakterlanadi.

O’tkir pielonefrit buyrakning tubulointerstisial to’qimasida o’tkir destruktiv, mikrobli-yalliglanish jarayoni. Siydik ayirish tizimi kasalliklari orasida buyrakdagi yalliglanish jarayoni 23-79%ni tashkil etadi.

Pielonefrit birlamchi va ikkilamchi, bir yoki ikki tomonlama, o’tkir (serozli yoki yiringli), surunkali yoki residivlanuvchi bo’ladi.

Birlamchi pielonefrit buyrak parenximasining mikrobli yalliglanish jarayoni bo’lib, mikroorganizmlar fiksasiyasi va buyrak tubulo-interstisial to’qimasining yalliglanishi bilan kechadi.

Ikkilamchi pielonefrit bolalarda buyrakning bakterial-yalliglanishli o’zgarishi bilan xarakterlanadi, urodinamika buzilishi yoki moddalar almashinuvidagi nefropatiyada kuzatiladi. Pielonefritni yuqorida buyurilgan variantlarga ajratish maqsadga muvofiq, chunki, bu adekvat davo terapiyasini aniqlashga yordam beradi.

Pielonefritni o’tkir va surunkali turlarga bo’lishi uning oqibatiga asoslangan bo’lib, prognostik ahamiyatga ega. Masalan, o’tkir pielonefrit kasallik boshlanishidan boshlab 6 oy davomida simptomlarning ortga qaytishi bilan xarakterlanadi. Bunda sohayish 80-90% gacha bo’lishiga mumkin. Jarayonning faollik belgilari saqlanishi 6 oydan oshsa, bu davrda ikki marta qaytalanish bo’lsa, surunkali pielonefrit haqida oylash kerak, unda sohayish 35% qo’llarda bo’ladi. Pielonefritning latent (faqat siydik sindromi bilan) va qaytalanuvchi (yaqqol namoyon bo’lgan kliniko-laborator simptomlar) turlarida diqqat bilan dispanser kuzatuvi olib borish lozim, kam simptomli shakllar esa og’ir asoratlarga olib kelishi (surunkali buyrak yetishmovchiligi) mumkin.

Kasallikning faol va nofaol davrlarga bo’linishi shifokor kuzatuvidagi farq bilan tushuntiriladi. Faol davrda antibakterial terapiya, klinik laborator remissiya davrida esa qaytalanishning profilaktikasi o’tkaziladi. Pielonefritning kechki bosqichi uchun kanalchalar funksiyasining pasayishi xarakterlidir. Jarayonning salbiy kechishida surunkali buyrak yetishmovchiligi rivojlanadi.Etiologiyasi, patogenezi. Pielonefritni ichak tayo’qchalari, enterokokk, pro’tey, stafilokokk, streptokokklar chaqiradi. 1/3 bemorlarda o’tkir pielonefrit va 2/3 bemorlardagi surunkali pielonefritda mikroflora aralash bo’ladi. Davolash vaqtida mikroflora va antibio’tiklarga sezuvchanlik o’zgaradi, bu esa uroantiseptiklarga sezuvchanlikni aniqlash uchun siydikni qayta ekishni talab qiladi. Pielonefritning rivojlanishi makroorganizmning umumiy holatiga ham bog’liq. Infeksiya limfogen va gematogen yo'l bilan kiradi. Pielonefrit rivojlanishida yashirin kechuvchi interstisial nefrit ham muhim rol oynaydi.

O’tkir pielonefrit interstisial, seroz yoki yiringli bo’ladi. Apostematoz nefrit va buyrak karbunkuli- o’tkir yiringli pielonefritning keyingi bosqichlarida kuzatiladi.Klinik korinishi. Kasallik o’tkir boshlanadi, yuqori harorat (40 °S gacha), qaltirash, ko’p terlash, bel sohasida ogriq; zararlangan buyrak tomonda-qorin devori oldi zo’riqishi, qovurga-umurtqa burchagida kuchli og’riq; umumiy holsizlik, chanqash, dizuriya yoki pollakiuriya aniqlanadi. Bosh og’rishi, ko’ngil aynashi, qayd qilish intoksikasiyaning tez rivojlanishidan dalolat beradi. Neytrofilli leykositoz, aneozinofiliya, piuriya, qisman pro’teinuriya va gematuriya kuzatiladi. Ba'zan bemorlarning ahvoli yomonlashganda leykositoz leykopeniya bilan almashinadi, bu kasallikning yomon oqibat bilan tugashi belgisi hisoblanadi. Pasternaskiy sinamasi, musbat bo’ladi. Ikki tomonlama o’tkir pielonefritda buyrak yetishmovchiligi belgilari kuzatiladi. O’tkir pielonefrit paranefrit, buyrak sorgichlari nekrozi bilan asoratlanadi.

Tashhisi. Tashqis qoyishda anamnezda yaqinda o’tkazilgan o’tkir yiringli jarayon mavjudligi, surunkali kasalliklar (o’tkir osti septik endokardit, ginekologik kasalliklar va boshqalar) mavjudligi muxim orinni egallaydi. Kasallik uchun bezgakning dizuriya, bel sohasida og’riq, oliguriya, piuriya, pro’teinuriya, gematuriya, bakteriuriya bilan birga kelishi xarakterli bo’lib, bunda siydikning nisbiy zichligi yuqori bo’lishiga kuzatiladi. Siydikda patologik elementlar o’tkir yiringli kasalliklarda ham kuzatilishi, piuriya esa buyrakdan tashhari kasalliklarda ham bo’lishiga mumkin. Obzor rentgenogrammada bitta buyrak hajmining kattalashganligi, ekskretor urografiyada - nafas olganda zararlangan buyrak harakatining keskin cheklanganligi, zararlangan tomonda siydik chiharish yollari soyalarining yo’qligi yoki kech paydo bo’lishiga aniqlanadi. Kosachalar va jomchalarning siqilishi, bir yoki bir necha kosachalar amputasiyasi karbunkul borligidan dalolat beradi.

Davosi. O’tkir davrida №7a parhez stoli, sutkada 2-2,5 lgacha suyuqlik ichish tavsiya qilinadi. Keyin parhez kengaytiriladi, unda oqsil va yoglar miqdori ko’paytiriladi. Metabo’lik asidoz rivojlanganda natriy gidrokarbonat ichishga 3-5 ml yo’ki v/iga 40-60 ml 3-5% eritmasi yuboriladi. qon aylanishini yaxshilash, og’riq qoldirish uchun issiq muolajalar buyuriladi (isituvchi kompresslar, diatermiya bel sohasiga). Agar og’riq qolmasa, spazmolitiklar (platifillin, papaverin, ekstrakt belladonni va boshqalar) buyuriladi.

Antibakterial terapiya nalidikson kislota (nevigramon, negram) bilan o’tkaziladi, davo kursi 7 kun (0,5-1 g kuniga 4 marta), nitrofuran (furadonin 0,15 g 3-4 marta kuniga, davo kursi 5-8 kun), nitroksolin (5-NOK), 0,1-0,2 g kuniga 4 marta 2-3 hafta davomida beriladi. Bu dorilarni qo’llash navbatma-navbat olib boriladi. Bir vaqtning o’zida nalidikson kislota va nitrofuranlarni qo’llash tavsiya etilmaydi, chunki bunda, antibakterial effekt pasayadi. Birinchi 5-6 kunda, asosan infeksiyada, antibiotiklarga rezistentlik yuqori bo’lsa, kuniga ichishga 0,5-1 g 3-4 marta yoki v/i 5-10 ml 40% eritmasi har kuni yuboriladi geksa-metilen-tetramin (uro’tropin) tavsiya etiladi.

Antibio’tiklar va sulfanilamidlarni kombinasiyasi juda samaralidir. Mikrofloraning antibiotiklarga sezuvchanligini organilgandan keyin antibiotiklar tanlanadi. Penisillin guruhidagi (benzilpenisillin 1 000 000-2 000 000 YeD/sut, oksasillin ichishga yoki m/o 2-3 g/sut, ampisillin ichishga 6-10 g/sut, ampisillin natriyli tuzi m/o yo’ki v/i 2-3 g/sut va boshqa.) dorilar yo’ki streptomisin (0,25-0,5 g m/o 2 sutkada 2 marta) tavsiya etiladi. Tetrasiklinlar (tetrasiklin ichishga 0,2- 0,3 g sutkada 4-6 marta; antibio’tik - makrolidlar (oletetrin, tetra-olean ichishga 0,25 g 4-6 marta), antibio’tiklar -aminoglikozidlar (kanamisin m/o 0,5 g sutkada 2-3 marta, gentamisin m/o 0,4 mg/kg 2-3 marta sutkada), antibio’tik - sefalosporinlar (sefaloridin, seporin m/o yo’ki v/i 1,5-2 g sutkada) va boshqalar buyuriladi. har 5-7-10 kunlarda antibio’tiklarni almashtirish zarurligini unitmaslik lozim, buyrak funksional yetishmovchiligida ularni yetarli dozada qo’llash kerak.

Sulfanilamidlardan urosulfan va etazol (1 g dan sutkada 6 marta) tavsiya etiladi, sulfanilamidlar uzoq ta'sirga ega (sulfapiridazin 1-2 g birinchi sutkada, keyin 1 gdan 2 haftada; sulfamonometoksin, sulfadimetoksin beriladi).

Ko’p bemorlarda bir necha kundan so’ng siydikdagi o’zgarishlar yo’qoladi, lekin antibakterial terapiya davom ettirilishi lozim (4 haftagacha). Konservativ terapiya samarasi bo’lmasa, (ko’proq apostematoz nefritda va buyrak karbunkulida) operativ davo o’tkaziladi.
SURUNKALI PIELONEFRIT

Surunkali pielonefrit - uzoq (6 oydan yuqori) kechadigan yallig'lanish jarayoni bo’lib, ko’p qo’llarda siydik traktini anatomik nuqsonlari yoki obstruksiyasi, kosacha - jomcha tizimining fibrozi va deformasiyasi fonida rivojlanadi. Surunkali pielonefrit yaxshi davolanmagan o’tkir pielonefrit yoki birlamchi surunkali pielonefrit oqibatida kelib chiqadi, kasallikning boshlanishidan o’tkir belgilarsiz kechishi mumkin. Ko’p bemorlarda surunkali pielonefrit bolalik davrida yuzaga chiqadi, asosan qiz bolalarda. Odatdagi tekshiruvda 1/3 bemorlarda pielonefrit tashqisini qoyish qiyin. Ko’pincha sababsiz bezgak kasallikning xuruji haqida guvohlik beradi. Oxirgi yillarda surunkali glomerulonefrit va pielonefritning birga kelishi ko’p uchramoqda.Klinik ko’rinishi. Bir tomonlama surunkali pielonefrit zararlangan buyrak tomonda bel sohasida doimiy kuchsiz og’riq bilan xarakterlanadi. Dizurik ko’p kasallarda bo’lmaydi. Kasallikning xuruj davrida 20% bemorlarda tana harorati ko’tariladi. Siydik chokmasida leykositlar soni boshqa elementlardan ko’p bo’ladi. Lekin zararlangan buyrakning bujmayishi natijasida siydik sindromi kamayadi. Siydikning nisbiy zichligi normada saqlanadi. Tashqis uchun siydikda faol leykositlarning aniqlanishi muhim ahamiyatga ega. Pielonefritning latent kechishida pirogenal yoki prednizolon testini o’tkazish maqsadga muvofiqdir (10 ml natriy xlorid izo’tonik eritmasida eritilgan 30 mg prednizolon, vena ichiga 5 min davomida yuboriladi; 1; 2; 3 soatdan keyin va 1 sutkadan keyin siydik tekshirilali). Prednizolon yuborilgandan keyin 1 soat davomida ko’p qismi faol bo’lgan 400 000 leykositlar aniqlansa, prednizolon testi musbat deyiladi. Siydikda Shterngeymer - Malbin hujayralari topilsa, siydik traktida yalliglanish jarayonidan dalolat beradi, lekin hali pielonefrit rivojlanganligini aniq belgisi hisoblanmaydi.

Ko’pgina bemorlarda kasallik simptomlaridan biri bakteruriya hisoblanadi. 1 ml siydikda bakteriyalar soni 100 000dan oshsa, bunda antibio’tiklarga va ximiopreparatlarga sezuvchanlikni aniqlash zarur. Arterial gipertenziya-surunkali pielonefrit, asosan ikki tomonlama pielonefritning eng ko’p uchraydigan simptomi.

Buyrakni funksional holati xromosistoskopiya, ekskretor urografiya, klirens-usul bilan tekshiriladi (masalan, endogen kreatinin tozalash koeffisientini aniqlash, har bir buyrakda alohida aniqlanadi), radionuklid usuli (renografiya gippuran bilan o’tkaziladi, buyrakni skanirlash). Surunkali pielonefritda buyrakning konsentrasion funksiyasi erta buziladi, azo’t ajratish funksiyasi ko’p yillar davomida saqlanadi.

Kanalchalar funksiyasi buzilishi natijasida asidoz rivojlanadi, buyrak orqali kalsiy va fosfatlar ajralishi buziladi, ba'zida bu ikkilamchi paratireoidizm, buyrak osteodistrofiyasiga olib keladi.

Infuzion urografiyada oldin buyrak konsentrasion funksiyasining pasayishi, rentgenokontrast moddasining sekin ajralishi, lokal spazmlar, kosacha-jomcha deformasiyasi aniqlanadi. Keyinchalik spastik bosqichi atoniya bilan almashadi, kosacha va jomcha kengayadi. Kosacha qirralari zamburug’ shaklini egallaydi, kosachalar yaqinlashadi. Infuzionnaya urografiya bivaet informativnoy tolko u bo’lnix s soderjaniem mochevini v krovi nije 1 g/l. Agar qonda mochevina miqdori 1 g/ldan kam bo’lsa infuzion urografiya usuli informativ hisoblanadi. Tashqis qoyish qiyin bo’lgan qo’llarda buyrak biopsiyasi o’tkaziladi. Buyrak yetishmovchiligi rivojlanishi bilan teri rangi quruq va oharadi, ko’ngil aynashi va qusish, burundan qon ketishi kuzatiladi. Bemorlar ozib ketadi, kamqonlik rivojlanadi. Siydikdagi patologik elementlar yo’qoladi. Pielonefritning asoratlari: nefrolitiaz, pionefroz, buyrak sorgichlari nekrozi.

Tashqisi. Kattaqiyinchilik tug’diradi. Surunkali glomerulonefrit bilan differensial tashqisida siydik sindromi, (leykosituriyaning gematuriyadan ustunlik qilishi, faol leykositlar va Shterngeymer-Malbin hujayralari, yaqqol bakteriuriya pielonefritga xarakterli), ekskretor urografiya, radionuklid renografiya ma'lumo’tlari muhim ahamiyatga ega. Nefrotik sindrom mavjudligi glomerulonefritdan dalolat beradi. Arterial gipertenziyada differensial tashqis pionefrit, gipertonik kasalligi va vazorenal gipertenziya bilan o’tkazish zarur. Pielonefritga xarakterli anamnez, siydik sindromi, rentgenologik va radionuklid tekshirish natijalari, xromosistosko’piyadagi boyog ekskresiyasi asimmetriyasi, ko’p qo’llarda bu kasallikdan dalolat beradi. Vazorenal gipergenziya borligi yoki yogligi, vena ichi urografiyasi, radionuklid renografiya va aortoarteriografiya yo’rdamida aniqlanadi.

Tashqis ko’p ho’llarda katta qiyin. Surunkali glomerulonefrit bilan solishtirma tashqis o’tkazilganda siydik sindromi (leykosituriyadan gematuriyaning ustunlik qilishi, aktiv leykositlar va Shterngeymer-Malbin hujayralarining borlig’i, pielonefritda bakteriuriya bo’lishiga), ekskretor urografiya, radionuklid renografiya ahamiyatga ega. Nefrotik sindrom glomerulonefrit to’g’risida ma'lumo’t beradi. Arterial gipertenziya aniqlanganda pielonefrit, gpertoniya kasalligi va vazoneral gipertenziya orasida qiyosiy tashqis o’tkazish lozim.

Tashqis qo’yishda pielonefritga xos anamnez, laborator tekshiruv natijalari yo’rdam beradi. Vazorenal gipertenziya mavjudligini tomir ichi urografiyasi, radionuklid renografiya va aortoarteriografiya usullari bilan aniqlanadi.

Davosi. Surunkali pielonefritda davo uzoq muddat (yillar) davomida o’tkaziladi. Davoning boshida nitrofuranlar (furadonin, furadantin va boshqalar) buyurtiriladi, nalidikson kislo’talari (nefam, nevifamon), 5-NOK, sulfanilamidlar (urosulfan, atazol va boshqalar.), navbatma-navbat almashtirib turiladi. Bu preparatlar samara bermasa, kasallikning xuruj davrida keng spektrli antibio’tiklar qollaniladi. Antibiotiklarni tavsiya etishdan oldin mikrofloraga bo’lgan sezuvchanlikni aniqlash lozim. Ko’p bemorlar uchun har oyda 10 kunlik davo kursi yetarlidir. Lekin ba'zi bemorlarda bunday davo taktikasida siydikdan virulent mikrofloralar ajralishi davom etadi. Bunday holatlarda antibiotik bilan uzoq muddatli toxtovsiz davolash, dorilarni har 5-7 kunda almashtirish tavsiya etiladi. Buyrak yetishmovchiligi rivojlanganda antibakterial davo samarasi kamayadi (siydikda antibakterial dorilar konsentrasiyasi pasayadi). Qon zardobida qoldiq azo’t 0,7 g/l dan yuqori bo’lganda, antibakterial dorilarning siydikda terapevtik konsentrasiyasini hosil qilish deyarli mumkin emas.
O’TKIR BUYRAK YeTIShMOVChILIGI

Buyrak yetishmovchiligi - buyraklar tomonidan organizm ichki muhitining

doimiyligini saqlash xususiyatini to’liq yoki qisman yo’qo’tishi bilan kechadigan patologik holat. Natijada organizmda suv va tuz miqdori, hamda ularning taqsimlanishi buziladi, kislotalar va modda almashinuvining azo’tli mahsulo’tlari organizmda ushlanib qoladi. Arterial gipertenziya, kamqonlik, qon ketishlar, vitamin D yetishmovchiligi uchun sharoit yaratiladi, gormonal regulyasiya o’zgaradi (bolalarda boy osishi, jinsiy rivojlanish sekinlashadi). Buyrak funksiyasining 70% va undan ko’proq turg’un buzilishi uremiyaga, ya'ni modda almashinuvining ikkilamchi buzilishi va progressirlanuvchi umumiy distrofiya bilan kechuvchi organizmning o'z-o'zini zaharlashiga olib keladi.

O’tkir va surunkali buyrak yetishmovchiligi farqlanadi. O’tkir buyrak yetishmovchiligi (OBE) shiddatli boshlanishi, nisbatan qisqa davriy kechishi va, aksar to’liq orqaga qaytishi bilan kechadi. Og’ir buyrak yetishmovchiligi qaytmas bo’lishiga mumkin va bunda u surunkali shakliga o’tadi. Surunkali buyrak etishmovchiligi (SBE), odatda sekin-asta boshlanadi va progressirlanuvchi xususiyatga ega; SBE ning oxirgi bosqichlarida bemor hayo’tini saqlash uchun qonni tozalash uslublari qo'llaniladi yoki buyrak transplantasiyasi amalga oshiriladi. O’tkir buyrak yetishmovchiligining eng ko’p sababalaridan biri shok, qonning tomir ichi ivishining patologik tezlashuvi (masalan, homila atrofi suvlarining qonga tushishi, mushaklar shikastlanishlarida mushaklar parchalanishi mahsulotlarining qonga tushishi va boshq) hisoblanadi. Buyrak funksiyasi buzilishiga organizmning og’ir suvsizlanishi va tuzlarni yo’qotishi, simob yo’ki tort xlorli uglerod bilan zaharlanishi, oksidlangan tetrasiklin qabul qilish, gentamisin yo’ki indometasin dozasining oshib ketishi olib kelishi mumkin. Ba'zi qo’llarda o’tkir buyrak yetishmovchiligi o’tkir immun (glomerulonefrit) yoki infeksion (pielonefrit) tabiatli yalliglanish, buyrak arteriyasi tiqilishi yoki siydik yo’llari o’tkazuvchanligi buzilishi bilan bog’liq bo’ladi. O’tkir buyrak yetishmovchiligi buyrakning qon bilan ta'minlanishi buzilganida, nefro’toksik zaharlar ta'sirida buyrak hujayralari shikastlanishi yo’ki siydik o’tishiga tosqinlik mavjud bo’lgan yuzaga chiqadi. O’tkir buyrak yetishmovchiligining shok holatida rivojlanishi buyrak qon aylanishining pasayishi, qonning reologik hossalari o’zgarishi bilan bog’liq, bu kuchli shishga va buyrakning naychalari va mayda qon tomirlari siqilishi bilan kechuvchi shikastlanishiga olib keladi. Bunda buyrak kalavalarining bir qismi qaytmas ravishda oladi. Siydik hosil bo’lishiga buziladi, nisbiy poluriya boshlanadi, og’ir qo’llarda esa - oliguriya va anuriya. Nefrotoksik zaharlar ta'siri ostida hujayralar nobud bo’lishiga va naychalar funksiyasi buzilishi bilan tugaydigan buyrak hujayralari membranalari shikastlanishi sodir bo’ladi. Amalda barcha qo’llarda buyrak funksiyasining o’tkir buzilishi uremiya rivojlanishi bilan kechadi. Bir necha kun ichida hayot uchun xavfli modda almashinuvi buzilishi, birinchi navbatda osmo’tik erkin suv (suvli zaharlanish), kaliy, uchuvchan bo’lmagan kislo’talar (asidoz) bilan to’yinish paydo bo’ladi. Azo’temiya, odatda ancha kech yuzaga chiqadi va koma sababi bo’lishiga mumkin.

Funksional va organik o’tkir buyrak yetishmovchiligi farqlanadi. Funksional o’tkir buyrak yetishmovchiligi og’ir isitmada, insultda, neyroxirurgik operasiyalardan keyin normal ishlayotgan buyraklar tomonidan organizmni tozalash imqoniyatidan ustun keluvchi shlaklar hosil bo’lishiga va almashinuvining haddan tashhari tezlashishi oqibatida rivojlanadi. Yetarlicha miqdordagi siydik ajratiladi, u yuqori zichlikka ega, ammo qonda mochevina konsentrasiyasi oshadi. Bemorlarda yomon ishtaha, og’izdagi quruqlilik, ko’ngil aynishi, uyquchanlik qayd qilinadi. Funksional o’tkir buyrak etishmovchiligi hayo’t uchun xavfli emas va buzilgan modda almashinuvini davolashni taqoza etadi (glyukozaning 40% eritmasini kuniga 600-800 ml yuborish,). Organik o’tkir buyrak yetishmovchiligi buyrak parenximasi zarralanishi bilan bog’liq. U yengil shaklda kechishi mumkin, lekin yetarlicha katta diurez bilan, ammo qonning buyraklar tomonidan yaxshi tozalanmasligi uremiya uchun tipik shikoyatlar: ko’ngil aynishi, hansirash paydo bo’lishigaa olib keladi. Suv toplanishida va tana vazning ortishida o’pkalarda nam xirillashlar, arterial gipertenziya, yurak urishi aniqlanadi. Og’ir holatlarda intoksikasiya belgilari erta boshlanadi - chanqash, og’izdagi quruqlilik va achishish, turg’un hansirash, hushini yogo’tish, harakatli no’tinchsizlilik, xushini yogo’tish bilan mushaklarning xurujli tortishishi. qon tekshirilganda ifodalangan uremiya belgilari aniqlanadi: mochevina

konsentrasiyasi 100-150 mmol/l gacha ko’tarilgan, kreatinniki 1800-2000 mkmol/l gacha. Ko’pincha xavfli giperlikemiya - 7,5-9 mekv/l - aniqlanadi.

Anuriyadan keyin diurezning tiklanish davri boshlanadi: bir necha kun ichida ajralib chiharilayo’tgan siydik miqdori 4-10 l va undan ko’proq bo’ladi. Bunda ko’pincha organizm suvsizlanishi belgilari paydo bo’ladi: arterail bosim pasayadi, tana harorati ko’tariladi. qonda azotli shlaklar miqdori sekin-asta me'yorlashadi, lekin to’liq sohayish faqat 3-6 oydan keyin sodir bo’ladi. Keng buyrak infarktlari hosil bo’lishiga bilan birga kechgan og’ir o’tkir buyrak yetishmovchiligidan so’ng dagal chandiqli va sklero’tik o’zgarishlar qoladi.

Agar og’ir asosiy kasallik mavjud bemorda har kuni diurezni nazorat qilish va azo’temiya darajasini aniqlash amalga oshirilsa o’tkir buyrak etishmovchiligini tashxislash kamdan-kam qo’llarda qiyinchilik tug’diradi. Buyrak yetishmovchiligining sababini aniqlash esa mushkulroq. O’tkir buyrak etishmovchiligini o’tkir siydik tutilishi va siydik pufagining qorinparda ichida yorilishi bilan differensial tashxis qilish ahamiyatga ega.Davolash stasionarda olib boriladi. Bjshlang’ich stadiyalarda davolash buyrak yetshmovchiligini keltirib chihargan sabablarni davolashga haratilgan. Gemosirkulyasiya buzilishida, shokda shokga harshi terapiya o’tkaziladi, o’tkir zaharlanishlarda - zaharni organizmdan chiharib tashlashga haratilgan tadbirlar (oshqozonni yuvish, gemodializ, gemofiltrasiya, gemosorbsiya, plazmaferez) bajariladi. Oliguriyaning bjshlang’ich davrida diurez stimulyasiyasi amalga oshriladi. Agar uremiya kuchaysa bemor gemodializ bo’limiga yuborilishi kerak, u yerda sun'iy buyrak qo’llanilishi mumkin.

Bashorati o’tkir buyrak yetishmovchiligi sababi va buyrak strukturalaridagi o’zgarishlarga bog’liq. Ko’pchilik qo’llarda o’tkazilgan o’tkir buyrak etishmovchiligidan keyin sog’ayish boshlanadi.
Kataloq: uum2
uum2 -> Tasdiqlayman
uum2 -> Non odontogenic
uum2 -> Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Davolash fakulteti ichki kasalliklar propedevtikasi, kasb kasalliklari, gematologiya va x d. t., oliy ma’lumotli hamshira fanlari kafedrasi Ichki kasalliklar propedevtikasi fani
uum2 -> O’zbekiston respublikasi o’rta maxsus va oliy ta’lim vazirligi o’zbekiston respublikasi sog’liqni saqlash vazirligi toshkent tibbiyot akademiyasi «tasdiqlayman»
uum2 -> Kukrak qafasining ochiq va yopiq Shikastlalari
uum2 -> Tasdiqlayman
uum2 -> Mavzu 1: Ko'rish analizatori va uning yordamchi a'zolari klinik anatomiyasi va fiziologiyasi. Mashg'ulotning davomiyligi
uum2 -> Travmatologiya va ortopediyaning maqsad va vazifalari
uum2 -> Toshkent tibbiyot akademiyasi «tasdiqlayman»
uum2 -> Travmatologiya-ortopediya ta’limda

Yüklə 8,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə