TC. sağlik bakanliğI >DR. LÜTFİ kirdar kartalYüklə 2 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/6
tarix11.12.2016
ölçüsü2 Mb.
1   2   3   4   5   6

Hasta No 

Protokol 

Yaş Boy(cm) Ağırlık(kg) ASA Op.Süre 

(dk)

1 18982908870

26 160 

75  II 


35 

2 39266048198

32 160 

55  I 


90 

3 10565552302

54 155 

73  I 


60 

4 24638169144

62 160 

75  II 


40 

5 16735408240

54 155 

75  II 


75 

6 58360383028

41 156 

85  I 


120 

7 58282451218

42 160 

65  I 


70 

8 26851467830

46 155 

80  II 


60 

9 11600372190

36 160 

55  I 


105 

10 33061811070

53 160 

74  II 


75 

11 16904194622

46 165 

70 


120 


12 30490047704

58 150 


80  II 

180 


13 11400052384

67 160 


90  II 

135 


14 37600994064

56 152 


55  II 

65 


15 24610716366

32 160 


70 

70 16 39064238746

48 155 


85 

120 17 2765831981 

28 160 


55  I 

60 


18 67327148020

35 153 


83  II 

40 


19 48502591374

28 160 


55 

40 20 72007060394

28 160 


55 

70 21 17252129076

47 170 


95  II 

40 


22 44584751210

52 170 


94  II 

120 


23 13664075888

43 165 


76  II 

50 


24 41516851218

68 170 


83  II 

150 


25 41416434928

48 160 


75 

60  

34

Tablo 6. Levobupivakain grubundaki (Grup L) olguların dökümü 

 

Hasta No 

Protokol 

Yaş Boy(cm) Ağırlık(kg) ASA  Op. Süre (dk)

1 10758004960

46 160 

65  I 


100 

2 17583335049

42 160 

65  I 


80 

3 41266190916

65 156 

50  II  120 4 17087335048

35 165 


60  I 

65 


5 30896174660

42 154 


56  II 

35 


6 52225170164

47 162 


75  I 

90 


7 24484731564

67 162 


80  II 

75 


8 19504896866

36 160 


80  I 

70 


9 38519764100

49 162 


87  II 

80 


10 10471726672

51 150 


64  II 

60 


11 37087345120

56 160 


66  II 

70 


12 49090751836

46 165 


73  II 

100 


13 40481162668

41 150 


54  II 

80 


14 56953286206

53 155 


60  II 

120 


15 34477392818

31 150 


50 

70 16 44056873096

42 155 


54 

60 17 19427157096

45 165 


80  II 

95 


18 11114622064

45 165 


60  II 

90 


19 33083138100

42 154 


56 

80 20 47776746312

50 165 


90  II 

40 


21 27307292440

55 155 


70  II 

120 


22 42988956078

50 160 


68  II 

100 


23 21068803884

68 165 


84  II 

90 


24 36947142848

28 160 


55 

50 25 18983928870

31 160 


75 

65  

 

 


 

35

Çalışmamızda gruplar arasında yaş, ağırlık ve boy açısından istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (p>0.05) (Tablo 7, Şekil8). 

 

Tablo 7. Gruplara göre demografik özelliklerin karşılaştırılması (Ort 

±SD) 

 

 

Grup B Grup L 

t 

p 

 Yaş (Yıl) 

46.52 ± 10.53  45.20 ± 12.36  0.4065  0.6862 

 Boy (cm) 

159.64 ± 5.30  159.00 ± 5.00  0.4389  0.6627 

 Ağırlık (kg)  73.32 ± 12.66  67.08 ± 11.84  1.7994  0.0782 

 

 

 0

20

4060

80

100120

140


160

180


Yaş(Yıl)

Boy(cm)


Ağırlık(kg)

Bupivakain Grubu

Levobupivakain Grubu 

 

 Şekil 8. Gruplara göre demografik özelliklerin karşılaştırılması (Ort 

±SD) 

 

 

  

 

  

 


 

36

Çalışmamızda gruplar arasında ASA açısından istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir (p>0.05) (Tablo 8, Şekil 9). 

 

Tablo 8. Gruplara göre ASA karşılaştırılması (Ort 

±SD) 

 

ASA 

B Grubu 

L Grubu 

 

I  12 %48 10 %40 χ²:0.32 

II  13 %52 15 %60 

p=0.569 

 

  

 

 Gruplara göre ASA Karşılaştırılması

0%

10%20%

30%


40%

50%


60%

70%


I

II

BupivakainLevobupivakain

 

Şekil 9. Gruplara göre ASA karşılaştırılması (Ort 

±SD) 

 

 

  

 


 

37

Grup L olgularda motor blok üst seviyeye ulaşma süresi ortalaması grub B’deki olgulardan istatistiksel olarak daha düşük bulunmuştur (p=0.034) (Tablo 9, Şekil 10). 

Grupların duyusal blok başlama, duyusal blok gerileme süresi, motor blok başlama 

ve gerileme süresi, duyusal bloğun T

6

’ya ulaşma süresi,  ilk analjezik ihtiyacı süresi, operasyon süresi ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir 

(p>0.05) (Tablo 9, Şekil 10).  

 

Tablo 9. Gruplara göre duyusal-motor blok başlama ve gerileme, ilk analjezik ihtiyaç 

süreleri ve operasyon sürelerinin karşılaştırılması (Ort. dk±SD) 

 

 Grup B 

Grup L Duyusal blok başlama süresi (dk) 

6.24 ± 2.60 5.56 

± 2.16 1.00 

0.32 


Duyusal bloğun T

6

’ya ulaşma zamanı (dk) 

23.16 ± 8.03 22.76 ± 6.03 0.199 

0.84 

Motor blok başlama süresi (dk) 12.24 ± 2.75 12.84 

± 5.47 0.49 0.63 

Duyusal blok gerileme süresi (dk) 

174.4 ± 34.74 172.6 

± 32.11 0.19 0.84 

Motor blok gerileme süresi (dk) 

176.4 ± 46.04 165 

± 37.44 0.96 

0.34 


İlk analjezik ihtiyacı süresi (dk) 

116.2 ± 43.35 111.6 ± 28.64 0.44 0.66 

Operasyon süresi (dk) 

86.2 ± 38.63 85.2 

± 22.29 0.11 0.91 

Motor blok üst seviyeye ulaşma 

süresi (dk) 

25.625 ± 6.13 21.8 ± 6.27 2.17 

0.034* 


* p<0.05 

 

  

 

  

38

 Gruplara göre duyusal-motor blok başlama ve gerileme, ilk analjezik ihtiyaç 

sürelerinin karşılaştırılması

0

2040

60

80100

120


140

160


180

D

uyusa

l b


lo

k

başla

m

are

si (

dk)


D

uyu


sa

l

blun

 T6’

ya

ulma

zam

an

ı (dk)

M

otor

 bl


ok

ba

şlam

are

si

 (dk)

D

uyusa

l b


lo

k

gerileme

resi

 (

dk)M

ot

or bl

ok

gerile

m

ere

si (

dk)


İlk

 ana


ljez

ik

ihtiy

ac

ı süre

si

(dk)

O

peras

yo

nre

si (

dk)


Moto

r bl


ok

 üs


t

se

viye

ye

ulm

a süre

si

(dk)

Bupivakain Grubu

Levobupivakain Grubu 

 

 Şekil 10. Gruplara göre duyusal-motor blok başlama ve gerileme, ilk analjezik 

ihtiyaç süreleri ve operasyon sürelerinin karşılaştırılması (Ort. dk±SD) 

 

Grup B ve L olguların epidural blok sonrası 5.,10.,15.,20.,25.,30.,45.,60.,90.,120. dk. ve 4. saat itibarıyla duyusal blok seviyeleri karşılaştırıldığında dermatomal dağılımlar 

aynı seviyede tespit edilip, istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05) (Tablo 

10, Şekil 11). 

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

39

Tablo 10. Grupların duyusal blok seviyelerinin dermatomal dağılımı 

 

Epidural blok sonrası 

Grup B (n=25) 

Grup L (n=25) 

5. dk 


L1 

L1 


10. dk 

T12 


T12 

15. dk 


T10 

T10 


20. dk 

T8 


T8 

25. dk 


T6 

T6 


30.dk T4 

T4 


45. dk 

T4 


T4 

60. dk 


T4 

T4 


90. dk 

T4 


T4 

120. dk 


T4 

T4 


4. saat 

T6 


T6 

 

 Grupların duyusal blok seviyelerinin dermatomal dağılımı

0

12

3

45

6

75. dk

10. dk


15. dk

20. dk


25. dk

30

.dk

45. dk


60. dk

90. dk


120. dk

4. s


aat

Zam an

D

u

yu

sal B

lo

k S

ev

iyes

i

Bupivakain Grubu

Levobupivakain

 

Şekil 11. Duyusal blok seviyelerinin dermatomlara göre dağılması 

(1: L1,        2: T12,        3: T10,        4: T8,          5: T6,         6: T4) 

 

Gruplara ait motor blok derecelerinin dağılımının zaman içerisindeki değişimleri karşılaştırıldığında gruplar arası farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Grup B olgularında 

motor blok derecesi 45. dk’da pik seviyeye ulaşmış olup (2,48), sonraki zamanlarda  

40

azalarak 300. dk’da sadece bir hastada motor blok devam etmiştir. Grup L olgularında ise; motor blok seviyeleri 10. dk hariç daha yüksek bulunmakla birlikte istatistiksel olarak 

anlamlı fark tespit edilmemiştir (p>0.05). Motor blok pik seviyeye 45 dk’da ulaşmıştır 

(2,52). 60. dk’da aynı seviyede kalarak sonraki zamanlarda azalarak 300. dk’da tamamen 

ortadan kalkmıştır (Tablo 11, Şekil 12). 

 

Tablo 11. Gruplara göre motor blok başlama ve gerileme dereceleri (Ort. dk±SD) 

 

Epidural Blok Başlangıç 

B Grubu (Ort.± SD) 

L Grubu (Ort.± SD) 5.dk 


0 ± 0 

0 ± 0 


10.dk 0.52 ± 0.51 

0.56 ± 0.506 

0.28 

0.78 


15.dk 

1.28 ± 0.54 

1.28 ± 0.68 20.dk 

1.84 ± 0.75 

2 ± 0.87 

0.7 


0.49 

25.dk 


2.16 ± 0.62 

2.36 ± 0.76 

1.027 

0.31 


30.dk 

2.4 ± 0.58 

2.44 ± 0.65 

0.23 


0.81 

45.dk 


2.48 ± 0.59 

2.52 ± 0.51 

0.26 

0.8 


60.dk 

2.44 ± 0.58 

2.52 ± 0.51 

0.51 


0.61 

90.dk 


2.4 ± 0.58 

2.48 ± 0.59 

0.5 

0.62 


120.dk 

1.84 ± 0.75 

2.12 ± 0.60 

1.46 


0.15 

180.dk 


1 ± 0.71 

1.16 ± 0.62 

0.84 

0.4 


240.dk 

0.24 ± 0.44 

0.2 ± 0.41 

0.34 


0.73 

300.dk 


0.04 ± 0.20 

0 ± 0.00 

0.32 


 

 


 

41

Motor Blok Başlama ve Gerileme Dereceleri

0

0,5


1

1,5


2

2,5


3

5.

dk10

.d

k15

.d

k20

.d

k25

.d

k30

.d

k45

.d

k60

.d

k90

.d

k12

0.

dk18

0.

dk24

0.

dk30

0.

dkBupivakain Grubu

Levobupivakain Grubu

 

 

Şekil 12. Gruplara göre motor blok başlama ve gerileme dereceleri (Ort. dk±SD) 

 

Grup B ve Grup L olgularının maksimum motor blok seviyeleri kişi sayısına göre karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). Grup B’de 2 

hastada, Grup L’de 3 hastada hiç motor blok oluşmamıştır (Tablo 12, Şekil 13). 

 

Tablo 12. Motor blok maksimum derecelerinin dağılımı 

 

Bromage Skalası 

Grup B(n=25) 

Grup L(n=25) 

 2   %8 

3 %12 


 

5   %20 4 %16 

 7   %28 

4 %16 


χ²:0.78 

11   %44 9 % 6 

p=0.853 


 

 

42

Motor bloğun maksimal dağılımı

0

2

46

8

1012

0

12

3

Motor Blok DereceleriKi

şi S


ay

ıs

ıBupivakain Grubu

Levobupivakain Grubu

 

 

Şekil 13. Motor blok maksimum derecelerinin dağılımı  

Gruplar arası SAB ortalama değerleri karşılaştırıldığında, tüm zaman dilimlerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Bununla birlikte grup içi 

karşılaştırma yapıldığında Grup B ve Grup L’de epidural blok sonrası 10, 15, 30, 45, 60, 

90, 120. dk operasyon bitimi ve sonrasındaki 15 ve 30. dk.’lardaki SAB değerinde 

operasyon öncesi SAB değerlerine göre çok ileri düzeyde anlamlı azalma görülmüştür 

(p<0.001).  

Grup B ve Grup L’de epidural blok sonrası 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120. dk. , 

operasyon bitimi ve sonrasındaki 15 ve 30. dk’lardaki SAB değerinde epidural blok 

sırasındaki SAB değerlerine göre çok ileri düzeyde anlamlı azalma görülmüştür (p<0.001).  

Grup B’de epidural blok sonrası 30, 45, 60, 90, 120. dk, operasyon bitimi ve sonrasındaki 

15. dk.’daki SAB değerleri epidural blok 5. dk. SAB değerlerine göre çok ileri düzeyde 

anlamlı azalma görülmüştür. Grup L’de 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120. dk., operasyon bitimi 

ve 15 dk sonrası SAB değerleri, epidural blok 5. dk’ya göre çok ileri düzeyde anlamlı 

azalmıştır (p<0.001).  

Grup B’de epidural blok sonrası 60. dk. SAB değeri, 10. dk. SAB değerine göre 

anlamlı olarak azalmıştır (p<0.05). Grup L’de ise çok ileri düzeyde anlamlı azalma 

olmuştur (p<0.001). 

Grup L’de 90. dk. SAB değeri 10. dk.’ya göre ileri düzeyde anlamlı olarak 

azalmıştır (p<0.01).  

43

Grup L’de operasyon sonrası 30. dk. SAB değeri 60. dk.’ya göre ileri düzeyde anlamlı azalmıştır (p<0.01) (Tablo 13, Şekil 14). 

 

Tablo 13. Grupların SAB ortalama değerleri (Ort. mmHg±SD)  

SAB 

B Grubu (Ort.± sd) L Grubu (Ort.± sd)Bazal 


140.56 ± 16.88 

143.08 ± 22.21 

0.4517  0.6535

Epd. Bşl 

137.52 ± 19.91 

137.68 ± 19.45 

0.0287  0.9772

5.dk 


130.04 ± 15.64 

128.28 ± 20.7* 

0.3389  0.7362

10.dk 


119.40 ± 17.54* 

118.92± 23.01* 

0.083  0.9342

15.dk 


120.60 ± 16.61* 

112.72 ± 23.97* 

1.3510  0.1830

30.dk 


112.84 ± 13.10* 

111.44 ± 23.28* 

0.2620  0.7944

45.dk 


112.08 ± 16.35* 

110.24 ± 21.36* 

0.3420  0.7338

60.dk 


106.80 ± 13.77* 

103.52 ± 20,98* 

0.6545  0.5159

90.dk 


110.16 ± 12.95* 

105.80 ± 17,27* 

1.0099  0.3176

120.dk 


110.40 ± 11.22* 

109.60 ± 17,23* 

0.8466  0.8466

Op. bitimi 

112.32 ± 15.73* 

111.56 ± 15.58* 

0.1716  0.8644

15.dk 


112.36 ± 11.05* 

112.52 ± 15.89* 

0.0413  0.9672

30.dk 


114.88 ± 10.75* 

116.80 ± 19.24* 

0.4356  0.6651

* Bazal değere göre çok ileri düzeyde anlamlı p<0.001 

 

SAB Ortalama Değerleri

0

2040

60

80100

120


140

160


P

reo


pe

rat


if

Ep

d. B

şl

5.dk

10

.dk

15

.dk

30

.dk

45

.dk

60

.dk

90

.dk

12

0.dk

O

p. biti

m

i15

.d

k30

.d

kmm

H

gBupivakain Grubu

Levobupivakain Grubu 

 

Şekil 14. Grupların SAB ortalama değerleri (Ort. mmHg±SD) 


 

44

Gruplar arası DAB değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Grup içi değerler karşılaştırıldığında, Grup B ve Grup L’de epidural blok 

sonrası 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120. dk, operasyon bitimi ve sonrasındaki 15 ve 30. 

dk’lardaki DAB değerleri bazal ve blok sırasındaki DAB değerlerine göre çok ileri 

düzeyde anlamlı olarak azalmıştır (p<0.001) (Tablo 14, Şekil 15). 

Grup B’de epidural blok sonrası 30. dk. DAB değeri 5. dk. DAB değerine göre 

anlamlı azalmışken (p<0.05), Grup L’de çok ileri düzeyde anlamlı azalmıştır (p<0.001). 

Grup B ve L’de epidural blok sonrası 45, 60, 90. dk. DAB değerleri 5. dk. DAB 

değerlerine göre çok ileri düzeyde anlamlı olarak azalmıştır (p<0.001). 

120. dk ve operasyon bitimi DAB değerleri 5. dk DAB değerlerine göre Grup B’de 

ileri düzeyde (p<0.01), Grup L’de çok ileri düzeyde anlamlı olarak azalmıştır (p<0.001). 

Operasyon sonrası 15. dk DAB değerleri, 5. dk. DAB değerleri ile karşılaştırıldığında Grup 

B’de anlamlı (p<0.05), Grup L’de çok ileri düzeyde anlamlı olarak azalmış bulunmuştur 

(p<0.001). 

 

Tablo 14. Grupların DAB ortalama değerleri (Ort. mmHg±SD) 

 

DAB B Grubu (Ort.± sd) 

L Grubu (Ort.± sd) Bazal 


85.44 ± 10.55 

86.84 ± 13.10 

0.4162  0.6791 

Epd. Bşl 

84.64 ± 14.67 

85.00 ± 11.61 

0.0962  0.9238 

5.dk 


78.84 ± 10.06 

81.48 ± 11.39 

0.8686  0.3894 

10.dk 


73.64 ± 12.45* 

73.08 ± 13.53* 

0.1523  0.8796 

15.dk 


74.36 ± 11.18* 

71.08 ± 16.30* 

0.8297  0.4108 

30.dk 


70.16 ± 10.17* 

68.64 ± 14.55* 

0.4281  0.6705 

45.dk 


68.08 ± 8.07* 

67.64 ± 14.43* 

0.1331  0.8947 

60.dk 


67.80 ± 11.0*2 

65.00 ± 15,19* 

0.7460  0.4593 

90.dk 


66.92 ± 9.87* 

65.92 ± 12,89* 

0.3141  0.7548 

120.dk 


69.32 ± 8.60* 

69.56 ± 13,56* 

0.0747  0.9407 

Op. bitimi 

69.32 ± 10.56* 

70.24 ± 11.32* 

0.2971  0.7676 

15.dk 


70.32 ± 9.87* 

70.84 ± 11.52* 

0.1714  0.8646 

30.dk 


70.88 ± 8.03* 

74.24 ± 13.19* 

1.0879  0.2821 

* Bazal değere göre çok ileri düzeyde anlamlı p<0.001 


1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə