TC. sağlik bakanliğI >DR. LÜTFİ kirdar kartalYüklə 2 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/6
tarix11.12.2016
ölçüsü2 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

6.SONUÇ  

Genel anestezi sonrası gelişen ve değişik derecelerde de olsa hastayı rahatsız eden 

bulantı, kusma, öğürme, boğaz ağrısı, kas ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, oryantasyon 

bozukluğu gibi sorunlara neden olmaması, hastanın bilincinin açık olması, spontan 

solunumunun korunması, postoperatif analjezinin devam etmesi gibi avantajları bulunması 

nedeniyle günümüzde bölgesel anestezi yöntemleri daha sık tercih edilmektedir. 

Bölgesel anestezi, ancak belirli ilkeler çerçevesinde uygulandığı taktirde etkili ve 

başarılı olabilir. Bu nedenle anesteziyoloğun kullandığı yöntemin tekniği, endikasyonları 

ve kontrendikasyonları kadar, lokal anesteziğin fizyolojik ve farmakolojik özellikleri ile 

yan etkilerini de son derece iyi bilmesi gerekir. 

Bupivakain epidural anestezi uygulamalarında yıllardır tercih edilen oldukça 

potent, uzun ekili, yaygın olarak halen kullanılan bir lokal anesteziktir.  Bupivakainin 

kardiyotoksik ve nörotoksik etkisinin rasemik karışım olmasından ileri geldiği 

anlaşıldıktan sonra, araştırmacılar daha az toksik yeni bir lokal anestezik arayışına 

girmişlerdir. S (-) bupivakainin bu bakımdan daha güvenilir olduğu anlaşıldıktan sonra 

yakın zamanda levobupivakain kullanıma girmiştir. Yapılan çalışmalarda epidural aralığa 

uygulanan levobupivakain ve bupivakainin duyusal ve motor blok etkisinin başlaması ve 

süresi, hasta hemodinamisi üzerine etkileri benzer bulunmuştur. Çalışmamızda elektif 

histerektomi operasyonu geçirecek bir grup hastaya epidural yoldan izobarik % 0.5 85 mg 

levobupivakain, diğer gruba izobarik % 0.5 85 mg bupivakain uygulayarak her iki ilacın 

etkilerini karşılaştırdık. Her iki hasta grubunda motor blok ve duyusal blok başlama, 

gerileme süreleri, ilk analjezik gereksinim süresi, duysal bloğun dermatomlara ulaşma 

süreleri, epidural anestezi süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmamıştır. Motor bloğun üst seviyeye ulaşma süresi ise, levobupivakain gurunda 

bupivakain grubuna göre anlamlı olarak daha kısa bulundu. Hemodinamik parametreler ve 

komplikasyonlar açısından değerlendirildiğinde de gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmamıştır. 

Sonuç olarak, ülkemizde kullanıma yeni girmiş lokal anestezik olan izobarik 85 mg 

% 05’ lik levobupivakainin epidural anestezi uygulamalarında aynı doz ve 

konsantrasyondaki bupivakaine alternatif olarak kullanılabilecek bir ajan olduğu kanısına 

vardık. 


 

62

7.ÖZET  

Epidural anestezi altında elektif histerektomi operasyonu geçirecek olgularda 

epidural aralığa verilen levobupivakain ve bupivakaini, motor ve duyusal blok oluşma

bloğun başlama, gerileme ve sonlanma süreleri, dermatomlara ulaşma süreleri, ilk 

analjezik gereksinim süreleri, epidural anestezi süreleri, hemodinamik parametreler üzerine 

etkileri, komplikasyonlar, analjezi kalitesi, hasta ve cerrah memnuniyeti açısından 

karşılaştırmayı amaçladık. 

Çalışmamız; ASA I-II, 25-70 yaş arası, elektif histerektomi operasyonu 

uygulanacak toplam 50 olguda gerçekleştirildi. Bupivakain uygulanan olgular Grup B 

(n:25), levobupivakain uygulanan olgular Grup L (n:25) olarak ayrıldı. Her iki grup 

arasında yaş, boy, ağırlık gibi demografik özellikler açısından istatistiksel olarak anlamlı 

fark yoktu. Her iki gruptaki hastalara el sırtından 20 gauge kanül ile damar yolu açıldı. 

Premedikasyon amacıyla 0,03 mg/kg midazolam intravenöz yoldan yapıldı. Epidural blok 

öncesi 30 dk. süresince gidecek şekilde 10 ml/kg  % 0.9 izotonik NaCl infüzyonu başlandı. 

Hastalar ameliyathaneye alınarak standart DII derivasyonunda elektrokardiyografi (EKG), 

kalp atım hızı (KAH), noninvaziv sistolik arter basıncı (SAB), diastolik arter basıncı 

(DAB), ortalama arter basıncı (OAB) ve periferik oksijen satürasyonu (SpO2) 

monitörizasyonu yapıldı Epidural blok öncesi, epidural başlangıç, 5.dk, 10.dk, 15.dk, 

30.dk, 45.dk, 60.dk, 90.dk, 120.dk, operasyon bitimi 15.dk, 30.dk’ lardaki değerleri 

kaydedildi. 

Tüm hastalara oturur pozisyonu verildi. Ponksiyon bölgesi % 10 povidon iyot 

antiseptik çözeltici (İsosol  ®)  ile dezenfekte edilerek steril delikli kompres ile örtüldü 

Uygun pozisyonda L

3-4 


aralığından girilerek 3 ml (60mg) prilokain ile infiltrasyon 

anestezisi uygulandı. Epidural aralık 18 gauge Tuohy iğnesi ile serum fizyolojik 

kullanılarak “direnç kaybı” yöntemleri ile tesbit edilerek kateter kranial yönde ilerleyecek 

şekilde epidural boşlukta 2-3 cm ilerletildi. 3 ml test dozu her gruba kendi çalışma ilacı ile 

uygulandı. beş dakika beklendikten sonra intravenöz ve intratekal enjeksiyon semptomları 

saptanmadığında kateterin kalan kısmı uygun şekilde cilde tespit edildi. 2 dakikalık aralar 

ile 5’er ml’lik dozlar Grup B hastalara 17ml (85mg) izobarik bupivakain (Marcaine %0.5–

Astra Zeneca), Grup L hastalara 17ml (85mg) izobarik levobupivakain (Chirocaine %0.5-

Abbott), uygulandı. Enjeksiyonu takiben hastalar supin pozisyona getirildi ve başları 


 

63

yükseltildi. Sempatik blok buz testi ile, duyusal blok seviyesi orta klaviküler hatta bilateral "pin-prick" testi ile, motor blok seviyesi ise Modifiye bromage skalası ile, lokal 

anestezik verilmesi sonrası, her iki dakikada bir değerlendirildi. Bu takiplerle duyusal blok 

başlama, duyusal bloğun T

6

’ya ulaşma süresi, motor blok başlama, gerileme, kalkma süresi, iki segment gerileme süresi, ilk analjezik ihtiyaç süresi, bulantı-kusma, 

hipotansiyon, bradikardi gibi yan etkiler, hasta ve cerrah memnuniyeti, analjezi kalitesi 

kaydedildi.Duysal blok seviyesi T 6 -8 düzeyine eriştiğinde operasyon başlatıldı. 

Duyusal bloğun başlama zamanı olarak T

10

 dermatomundaki duyu kaybı olduğu an, iki segment gerileme zamanı olarak da duyusal bloğun ulaştığı en yüksek 

dermatomdan iki dermatom gerilediği zaman kabul edildi. 

Motor blok geri dönüşüm zamanı olarak hastanın ulaştığı en yüksek motor blok 

skalasından bir puan gerilediği zaman değerlendirildi. Cerrahi işlem başladıktan sonra ağrı 

şiddetini belirlemek amacıyla Vizüel analog skala (VAS) kullanıldı. Bulantı-kusma, 

hipotansiyon, bradikardi gibi yan etkiler ve hasta ve cerrah memnuniyeti kaydedildi.  

Grup L olgularda motor blok üst seviyeye ulaşma süresi ortalaması grup B’deki 

olgulardan istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p=0,034). 

Grupların duyusal ve motor blok başlama, gerileme süreleri, dermatomlara ulaşma 

süreleri, ilk analjezik ihtiyacı süresi, motor blok kalkma süresi, hasta ve cerrah 

memnuniyeti ve KAH, SAB, DAB, OAB, SPO2 değerleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark gözlenmedi (p>0.05). 

Her grup kendi içinde SAB, DAB, OAB KAH ölçümleri açısından bazal değerlerle 

karşılaştırıldı istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) derecede düşmeler gözlendi. Ancak bu 

düşmeler her iki grupta üçer hastada efedrin kullanımını, bupivakain grubunda bir hastada 

atropin kullanımını gerektirecek düzeyde oldu. 

Gruplar arasında bulantı, kusma, hipotansiyon, bradikardi gibi komplikasyonlar 

açısından istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi. 

Sonuç olarak; epidural anestezi uyguladığımız çalışmamızda, hemodinamik 

parametreler, anestezi ve analjezi kalitesi, hasta, cerrah memnuniyeti ve komplikasyonlar 

açısından bupivakain grubuna benzer özelliklere sahip olması nedeniyle levobupivakainin 

bupivakaine iyi bir alternatif olabileceği kanısına vardık. 

 

 


 

64

8. KAYNAKLAR 

 

1.  Erdine S: Sinir Blokları. 1.Baskı. Emre Matbaacılık, İstanbul, 1993; 49-80 

2.  Kayhan Z: Klinik Anestezi. 2.Baskı. Logos Yayıncılık, İstanbul, 1997; 435-453,  477-

503 3.   Morgan GE, Jr Maged SM: Clinical Anesthesiology 2nd. Edition Los Angeles, 

Appleton- Lange 1996; 193-200, 211-246 4.  Beilin Y, Galea M, Zahn J, Bodian CA: Epidural ropivacaine for the initiation of labor 

epidural analgesia: a dose finding study. Anesth Analg. 1999; 88: 1340-1345 5.  Atkinson RS, Rushman GB, Alfred Lee J: 11th. Edition. Butterwort Heinemann, 

Oxford, 1993; 691-719 6.  Irestedt L, Emanuelsson BM, Ekblom A, Olofsson C, Reventlid H: Bupivacaine 7.5 

mg/ml for elective caesarean section. A clinical and pharmacokinetic comparison of 

150 mg and 187.5 mg. Acta Anaesthesiol Scand. 1997;41:1149-1156

 

7.  Meymaris M: Chemistry and physiology of local anaesthesia. Br. J. Of Anaesth. 1975; 

47: 164  

8.  Bromage PR: Spread of analgesic solutions in the epidural space and their site of 

action: a statistical study. Br J Anaesth. 1962; 34: 161-178 9.  Bromage PR: Mechanism of action of extradural analgesia.  Br J Anaesth. 1975; 47: 

199-211 10. Gökçek S: Epidural anestezi ile gerçekleştirilen vaginal histerektomilerde bupivacain 

ve ropivakain’in etkilerinin karşılaştırılması (Uzmanlık tezi), İstanbul, 2005; 2-27 11. Katz J: Atlas of Regional Anestesia. Spinal and Epidural anatomy. A publish division 

of Prentice –Hall United States of America, 1985; 35-36 12. Macintosh R, Lee İA: Lumbar Puncture and Spinal Analgesia, 3th Ed., Churchill 

Livingstone London. 1973; 15-16 13.  Morgan GE, Jr Maged SM: Clinical Anestesiology, 2nd Ed. Appleton  Lange, USA. 

1996; 200-211 14. Bonica JC: The management of pain. 2nd. Edition. Lea and Febriger. Philadelphia. 

1990; 1878-1883 15. Collins JV: Epidural anaesthesia. In: Principles of anaesthesiology. 3rd. Edition. Lea 

and Febriger. Philadelphia. 1993; 1341-1571 16. Alfred L, Atkinson RS: A Synopsis of Anaesthesia. 2nd. Edition, Churchill 

Livingstone, London. 1990; 465-476 17. Curchill Davidson HC: A practice of anaesthesia, 5th ed., Lloyd-Luke, London.1984; 

857 18. Atkinson RS, Rushman GB, Alfedlee J: A synopsis of anaesthesia, 9th. Ed.,  Wright, 

Bristol. 1982;758  

65

19. Bromage PR: Ageing and epidural dose requirements: segmental spread and 

predictability of epidural analgesia in youth and extreme age. Br J Anaesth. 1969; 41: 

1016-1022 20. Erdine S: Sinir blokları, 1. Baskı, Emre Matbaacılık, İstanbul. 1993; 140-149 

21. Teager MP: The role of regionel anaesthesia in improving surgical outcome. Int 

Anaesth. Research Society Review Course Lectures.1991; 122-128 22. Terence M: Spinal, epidural and caudal anaesthesia. In: Anaesthhesia, 2 nd. Ed. Miller 

RD, Churchill Livigsstone, London. 1986; 1061-1065 23. Mc Donald JS: Obstetric analgesia anaesthesia. Current therapy Obstetrics and 

Gynecology. Lange Med. Pup. 1987; 546 24. Miller RD: Anaesthesia 1st. Ed. Churchill Livingstone, N.Y. 1981; 1096  

25. Skowronski GA, Rigg JR: Total spinal block complicating epidural analgesia in labour. 

Anaesth Intensive Care. 1981; 9: 274-276 26. Puke M, Arner S, Norlander O: Complications of regional anaesthesia with special 

reference to epidural, spinal and caudal anaesthesia. General Anaesthesia. Nunn et all. 

London: Butterworth & Co Ltd. 1989; 1106  

27. Brown M, Rein P: Securing the epidural catheter. Anesthesiology. 1985; 62: 373-374 

28. Macney DC: Phsysiologic effects of regional block. In brown DL (ed): regional 

anaesthesia and analgesia. Philadelphia, WD saunders. 1996; 397-422 29. Raj PP, Knarr DC, Vigdorth E, Denson DD et al: Comparison of continuous epidural 

infusion of a local anesthetic and administration of systemic narcotics in the 

management of pain after total knee replacement surgery. Anesth Analg. 1987; 66 

30. Çekmen N: Epidural Anestezide bupivakain ile levobupivakainin etkilerinin 

karşılaştırılması. (Uzmanlık tezi), Ankara. 2003; 15-25 31. Collins VJ: Local anesthetics: Principles of Anesthesiology. 3th Edition. Collins VJ 

(ed) Lea & Febiger, Philadelphia 1993; 1232-1281 32. Kayhan Z: Lokal/ bölgesel anestezi yöntemleri: Klinik Anestezi. 2. Baskı. Logos 

Yayıncılık, İstanbul 1997; 270-273 33. Kayaalp SO: Lokal anestezikler: Tıbbi Farmakoloji. 5. Baskı. Kayaalp SO (ed) Feryal 

Matbaacılık. Ankara 1990, 1691-1714 34. Mather LE, Huang YF, Veering B et al: Systemic and regional pharmacokinetics of 

levobupivacaine and bupivacaine enantiomers in sheep. Anesth and Analg 1998; 86: 

805-811 

35. Ekenstam BAF, Egner B, Peterson G: N-alkiyl pyrrolidine and N-alkylpiperidine 

carboxylic acid amines. Acta Chemica Scandinavica 1957; 11: 1183-1190 36. McCellan KJ, Spencer CM: Levobupivacaine. Drugs 1998; 56: 355-362 

37. Howe JP: Lokal anesthetics: in Anesthetic Pyssiology and Pharmacology. McCaughey 

W, Clarke RJS, Fee JPH, Wallace WFM (eds) Churchill Livingstone, New York. 1997; 

83-100 


 

66

38. Foster RH, Markham A: Levobupivacaine: A review of its pharmacology and use as a 

local anaesthetic. Drugs. 2000; 59: 531-579 

39. Gristwood RW, Greaves JL: Levobupivacaine: a new safer long acting local 

anaesthetic agent. Expert Opin Invest Drugs. 1999; 8: 861-876 40. Thomas JM, Schung SA: Recent advances in the pharmacokinetics of local 

anaesthetics: long-acting amide enantiomers and continuous infusions. Clin 

Pharmacokinetic. 1999; 36: 67-83 

41. McLeod GA, Burke D: Review Article: Levobupivacaine. Anaesthesia. 2001; 56: 331-

341 42. Aberg G: Toxicological and local anaesthetic effects of optically active isomers of two 

local anaesthetic compounds. Acta Pharmacol et toxicol. 1972; 31: 273-286 43. Bardsley H, Gritswood R, Watson N et al: The local anaesthetic activity of 

levobupivacaine does not differ from racemic bupivacaine (Marcaine): first clinical 

evidence. Expert Opin Invest Drug. 1997; 6: 1883-1885 

44. Morrison SG, Dominguez JJ, Frascorolo P et al: A comparison of the 

electrocardiographic cardiotoxic effects of racemic bupivacaine, levobupivacaine and 

ropivacaine in anesthetized swine. Anesth and Analg. 2000; 90: 1308-1314 

45. Morrison SG, Dominguez JJ, Frascorolo P et al: Cardiotoxic effects of 

levobupivacaine, bupivacaine and ropvacaine an experimental study in penthobarbital 

anesthetized swine (abstract), Region Anesth Pain Med suppl. 1998; 23: 50 

46. McCaughey W, Mirakhur RK: Drugs in anaesthetic practice and analgesia. In: Speight 

TM, Holford NGH, editors. In avery’s drug treatment. 4 th Edition. Auckland: Adis 

International. 1997; 451-514 

47. Huang YF, Pryor ME, Mather LE et al: Cardiovascular and central nervous system 

effects of intravenous levobupivacaine in sheep. Anesth Analg. 1998; 86: 797-804 48. Van F, Roln PE, Brennan N et al: Differential effects of levo and racemic bupivacaine 

on the EEG in volunteers (abstract). Region Anesth Pain Med Suppl. 1998; 23:48 49. Bardlesy H, Gristwood R, Baker H et al: A comparison of the cardiovascular effects of 

levobupivacaine and rac-bupivacaine following intravenous administration to healthy 

voluteers. Br J Clin Pharmacol. 1998; 46: 245-249 

50. Vanhoutte F, Vereecke J, Verbeke N et al: Stereoselective effects of the enantiomers of 

bupivacaine on the electrophysiological properties of the guinea-pig papillary muscle. 

Br. J Pharmacol. 1991; 103: 1275-1281 

51. Cox CR, Faccenda KA, Gilhooly C et al: Extradural S (-)-bupivacaine: comprasion 

with racemic RS-bupivacaine. Br J Anaesth. 1998; 80: 289-293 52. Convery P, Burke D, Donaldson L et al: Comparison of 0.125% levobupivacaine and 

0.125% bupivacaine epidural infusions for labour analgesia (abstract). Br J Anaesth. 

1999; 82: Suppl. 1-163 

53. Lyons G, Mirakhur RK, McCaughey W et al: Epidural pain relief in labour: Potencies 

of levobupivacaine and racemic bupivacaine. Br J Anaesth. 1998; 81: 899-901  

67

54. Gunter JB, Gregg T, Varughese AM et al: Levobupivacaine for ilioinguinal/ 

iliohypogastric nevre block in children. Anaesth and Analg.1999; 89: 647-649 

55. Bay-Nielsen M, Klarskov B, Bech K et al: Levobupivacaine vs bupivacaine as 

infiltration anaesthesia in inguinal hernioraphy. Br J Anaesth.1999; 82: 280-282 56. Burke D, Simpson AM et al: Comparison of 0.25 % s(-)-bupivacaine with 0.25 %rs-

bupivacaine for epidural analgesia in labour. Br J Anaesth. 1999; 83: 750-755 57. Cheek TG, Gutsche BB: Analgesia for labor. Practical Obstetric Anesthesia. Dewan 

DM, Hood DD (eds) WB Saunders, New York. 1997; 95-124 58. Kopacz DJ, Allen HW, Thompson GE: A comparasion of epidural levobupivacaine 

with 0.75 % racemic bupivacaine for peribulbar anaesthesia. Anaesthesia. 1998; 53: 

1160-1164 

59. Eyres R, Chalkiandis G, Taylor R: Efficacy and safety of levobupivacaine as caudal 

anaesthesia in pediatric surgery. Int Monitor of regional Anaesthesia. 1999; 11: 31 A 60. Gunter JB, Gregg T, Varughese AM et al: Levobupivacaine for ilioinguinal/ 

iliohypogastric nevre block in children. Anaesth and Analg. 1999; 89: 647-649 61. Burke D, Kenndy S, Bannister J: Spinal anaesthesia with 0.5% s(-)-bupivacaine for 

elective lower limp surgery. Region Anaesth Pain Med. 1999; 24: 519-523 62. Burke D, MacKenzia M, Newton D et al: A comparison of vasoactivity between 

levobupivacaine and bupivacaine(absract). Br J Anaesth. 1998; 81: 63 1-2 63. Cox CR, Faccenda KA, Mackenzie N et al: Comparison of s(-)-bupivacaine with 

racemic (RS) bupivacaine in supraclavicular brachial plexus block. Br J Anaesth. 1998; 

86: 805-811 

64. Crews JC, Foreman AS, Weller RS et al: Onset, duration and dose tolerability of 

levobupivacaine 0.5 % for axillary brachial plexus neural blockade (absract). 

Anaesthesiology.1998; 89 (3A) Suppl: A 894 

65. Faccende KA, Morrison LMM: The pharmocokinetics of levobupivacaine and racemic 

bupivacaine following extradural administration (abstract). Region Anaesth Pain Med. 

1998; 23 Suppl: 52 

66. Kanai Y, Tateyama S, Nakamura T et al: Effects of levobupivacaine, bupivacaine, 

ropivacaine and pethidine in peripheral nevre blocke in rat. Acta Anaesth Scand. 1997; 

41: 1346-1352 

67. Kopacz DJ, Allen HW: Accidental intravasculary injection of 0.75% levobupivacaine 

during lumbar epidural anaesthesia. Anaesth Analg. 1999; 89: 1027-1029 68. Kopacz DJ, Allen HW, Thompson GE: A comparison of epidural levobupivacaine with 

0.75% racemic bupivacaine for Lower Abdominal Surgery. Anaesth Analg. 2000; 90: 

642-648 

69. Hurley R, Lambert DH: Continuous Spinal Anesthesia with a Microcatheters 

Technique, Anesth and Analg 1990, 70: 97-102 70. Karaman

 

S: İnguinal herni ameliyatlarında intratekal % 0.5 levobupivakain ve % 0.5 

bupivakainin etkilerinin karşılaştırılması (Uzmanlık tezi) İstanbul. 2007; 48-54 


 

68

71. Raymond SA: Gissen AJ: Mechanisms of differential nerve block In Strickhartz GR 

(ed): Handbook of Experimental Pharmacology: Local Anesthetics. Springer-Verlag, 

Heidelberg.1987; 95 72. Reiz S, Nath S: Cardiotoxicity of local anaesthetic agents. Br J Anaesth. 1986; 58: 736-

746 73. Reiz S, Haggmark S, Johansson G, Nath S: Cardiotoxicity of ropivacaine-a new amide 

local anaesthetic agent. Acta Anaesthesiol Scand. 1989; 33: 93-98 74. Marx GF: Cardiotoxicity of local anesthetics-the plot thickens. Anesthesiology. 1984; 

60: 3-5 75. Aberg G: Toxicological and local anaesthetic effects of optically active isomers of two 

local anaesthetic compounds. Acta Pharmacologica et Toxicologica 1972; 31: 273–286 76. Luduena FP, Bogado EF, Tullar BF: Optical Isomers of Mepivacaine and Bupivacaine. 

Archives of International Pharmacodynamics 1972; 200: 359–369 77. Valenzuela C, Snyders DJ, Bennett PB, Tamargo J,Hondeghem LM: Stereoselective 

block of cardiac sodium channels by bupivacaine in guinea pig ventricular myocytes. 

Circulation 1995; 92: 3014-3024 

78. Bader am, Tsen LC, Camann WR et al: Clinical effects and maternaland fetal plasma 

concentrations of 0.5% epidural levobupivacaine vercus bupivacaine for cesarean 

delivery. Anesthesiology. 1990; 90: 1596-1601 

79. Dyhre H, Lang M, Wallian R et al: The duration of action of bupivacaine, 

levobupivacaine, ropivacaine and pethidine in peripheral nevre block in the rat. Acta 

Anaesthesiol Scand. 1997; 41: 1346-1352 

80. Kingsnorth A, Bennett D, Cummings C et al: A randomised, double-blind study to 

compare the efficacy of 0.25% levobupivacaine with 0.25% bupivacaine (rasemic) 

infiltration anaesthesia in elective inguinal hernia repair. Region Anesth Pain Med. 

1998; 23 Suppl: 106 

 

 

  

 

  

 

  

 

Kataloq: tez -> pdf -> anestezi reanimasyon
anestezi reanimasyon -> T. C. Sb göztepe eğ t m hastanes anestez yoloj ve rean masyon kl n ğ a doç. Dr. Melek çel k
anestezi reanimasyon -> Elektif histerektomilerde kombine spinal epidural anestezi uygulamalarinda levobupivakain morfin ve levobupivakain fentanil etkileriNİn karşilaştirilmasi
anestezi reanimasyon -> T. C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
anestezi reanimasyon -> T. C. Sa lık Bakanlı ı
anestezi reanimasyon -> T. C. Bakirköy dr. Sadđ konuk eğĐT
anestezi reanimasyon -> T. c sağlik bakanliği haydarpaşa numune eğİTİm ve araştirma hastanesi
anestezi reanimasyon -> Koroner arter baypas operasyonlarinda torakal
anestezi reanimasyon -> Aysel altan
anestezi reanimasyon -> Sezaryen operasyonlarinda farkli dozlarda
anestezi reanimasyon -> T. C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yüklə 2 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə