Tənzimləmə texnikası -qr 4118aYüklə 0,54 Mb.
səhifə1/3
tarix05.01.2023
ölçüsü0,54 Mb.
#78553
  1   2   3
Tənzimləmə texnikası


Tənzimləmə texnikası -qr 4118a
1. Avtomatik tənzim sistemi nəyə deyilir?

 1. Tənzimlənən obyekt və avtomatik tənzimləyici

 2. Siqnalizasiya ilə tapşırıq qurğusu

 3. İcra mexanizimləri və ölçü cihazları

 4. Tənzimlənməyən obyektə siqnalizasiya qurğusu

 5. Heç biri

2. Obyektdə tənzimlənən parametrin tapşırıq qiymətində saxlayan cihaz və qurğulara? 1. Avtomatik tənzimləyici

 2. Avtomatik siqnalizasiya

 3. Avtomatik işə salma

 4. Avtomatik işə salma və dayanma

 5. Heç biri

3. Distansion idarəetmə? 1. Texnoloji prosesin gedişinə məsafədən operator nəzarət edir

 2. İdarə üçün operatorun iştirakı olmur

 3. Operatorun müdaxiləsi vaxtaşırı baş verir

 4. Bütün idarə avtomatik tənzimləyici həvalə edilir

 5. Heç biri

4. Açıq sistemlər nəyə deyilir? 1. İdarəedici qurğu üçün giriş təsiri-xarici qüvvələr

 2. İdarəedici qurğu üçün mənfi əks əlaqə

 3. İdarəedici qurğunun müsbət əks əlaqə ilə əhatəsi

 4. İnvariantlıq

 5. Heç biri

5. Polzunov-vatt və Ponsele tənzimləmə prinsipi birlikdə hansı tənzimləyicidə istifadə edilir? 1. Kombinasiyalı

 2. Bilavasitə

 3. Yükə görə

 4. Dolay

 5. Fərqə görə

6. Bir başa təsirli ATS-nəyə deyilir ? 1. Tənzimləyici orqanı hərəkət etdirən enerji onun həssas elementi ilə hasil edilir

 2. Tənzimləyici orqanı həyacanlandırıcı qüvvələr hərəkət etdirir

 3. Tənzimlənən parametrin həssas elementə təsiri vahid sıçrayışla baş verir

 4. Tənzimləyici orqana lazım olan enerji avtomatik tənzimləyici tərəfindən verilir

 5. Heç biri

7. Qapalı ATS nəyə deyilir? 1. İdarəedici qurğu üçün giriş təsiri xarici qüvvələr və baş əks əlaqə düvrəsindən alınır

 2. İdarəedici qurğunun girisinə daxili və həyacanlandırıcı qüvvələr təsir edir

 3. İdarəedici qurğunun giriş dövrəsini operator tapşırığa uyğun idarə edir

 4. Qapalı ATS-açıq və birbaşa tənzim sistemlərin birlikdə təsiridir

 5. Heç biri

8. Tənzimlənən fasiləsiz parametrin dəyişməsi ilə sistemin vəziyyətini xarakterizə edən bütün kəmiyyətlərin fasiləsiz dəyişməsi olan ATS.... 1. Fasiləsiz

 2. Diskret

 3. Rele

 4. İmpuls

 5. Optimal

9. Sistemə daxil olan bəndlərdən heç olmazsa bir rele tipli elemetdirsə, onda bu sistemə... 1. Rele sistemi

 2. Diskret

 3. Fasiləsiz sistem

 4. Rəqəm

 5. İmpuls

10. İmpuls funksiyasının ifadəsi 1. heç biri

11. Harmonik funksiyanın ifadəsi... 1. \

12. Bir konturlu ATS... 1. Bir tənzimlənən parametrin verilmiş qiymətdə saxlanması və bir baş əks əlaqəsi olması

 2. Vahid sayda tənzimlənən parametrinin saxlanması və bir neçə əks əlaqə dövrəsi olan

 3. İki və daha artıq baş əlaqə dövrəsi olmaqla ölçülən parametrin tənzimlənməsi

 4. Bir tənzimləyici orqana və bir neçə əks əlaqəsi olan sistemlərə

 5. Heç biri

13.Tənzimlənən parametrlə tapşırıq qiyməti arasındakı fərqə... 1. Statik xəta

 2. Astatik xəta

 3. Additiv xəta

 4. Multiplakativ xəta

 5. Nisbi xəta

14. İfrat tənzimləmə 1. heç biri

15. Keyfiyyət göstəriciləri neçə qrupa bölünür? 1. 3

 1. 2

 2. 4

 3. 5

 4. 6

16.Birinci keyfiyyət göstəricisi 1. Tənzim sisteminin dəqiqliyi

 2. Dayanıq ehtiyatı

 3. Cəld işləmə

 4. Keçid prosesinin sönmə əmsəlı

 5. Heç biri

17. Keyfiyyət göstəricisinin ikinci meyarı 1. Keyfiyyət göstəricisinin üçüncü meyarı

 2. İnteqral

 3. İzodrom göstərici

 4. İnvariantlılıq

 5. Heç biri

18. keyfiyyət göstəricisinin üçüncü meyarı 1. Cəld işləmə qabiliyyəti

 2. İnteqral

 3. İzodrom göstərici

 4. İfrat tənzimləmə

 5. Heç biri

19. Avtomatik tənzimləmənəyədeyilir? 1. Obyektdə gedən prosesin hər hansı bir parametrinin tapşırıq qiymətində sabit saxlamaq və ya onu verilmiş qanunu üzrə dəyişməsi

 2. Obyektdə gedən texnoloji prosesin parametrlərindən birinin (U,L,t,H,G və s.) ölçülməsi

 3. Obyektin giriş parametrlərinin tənzimləməsi

 4. Obyektin çıxış parametrlərinin tənzimləməsi

 5. Obyektdə gedən prosesin hər hansı bir parametrinin ölçülməsi

20. İcra qurğuları hansı hissələrdən ibarətdir? 1. İcra mexanizmi və icra orqanı

 2. Giriş mexanizmi və icra orqanı

 3. Həssas element və güc gücləndiricisi

 4. Statik və astatik tənzimləyici

 5. Münasib və inteqrallayici bəndlərdən

21. Tənzimləyici qurğunun çıxış siqnalını tənzimləyici orqanın mütanasib yerdəyişməyə çevirən qurğuya 1. İcra mexanizmi

 2. Giriş kaskadı

 3. Çıxış kaskadı

 4. Modulyator

 1. E)Həssas elemet

22. Tənzimləyici orqan ona verilən siqnaldan asılı olaraq 1. Obyektə daxil olan və ya cıxan enerjini tənzimləyir

 2. Obyekti dayanıqlıq vəziyyətə gətirir

 3. Obyektin keçid prosesini tənzimləyir

 4. Obyekti dayanıqsız vəziyyətdən dayanıqsız vəziyyətdən dayanıqlı vəziyyətə gətirir

 5. Heç biri

23.Elektrik icra mexanizimləri 1. Elektromaqnit və elektromühərrikli

 2. Elektrodinamik və elektrostatik

 3. Statik və astatik

 4. Dinamiki

 5. İnduksion və rele xarakteri

24. İstifadə etdiyi enerjinin növündən asılı olaraq icra mexanizimlərinin növləri 1. B,C,D,

 2. Elektriki

 3. Pnevmatik

 4. Hidravlik

 5. Diskret

25. icra mexanizimlərinin əsas texniki göstəricilərindən biri 1. Yaratdığı təsir

 2. Güc əmsəlı

 3. Cəld işləmə

 4. Dəqiqlik

 5. Heç biri

26. İcra mexanizimlərinin əsas texniki göstəricilərdən biri 1. Çıxış bəndinin xətti və ya bucaq yerdəyişməsi

 2. Giriş bəndinin xətti və ya bucaq yerdəyişməsi

 3. Giriş bəndinin dəqiqliyi

 4. Giriş bəndinin işləmə tezliyi

 5. Çıxış bəndinin yüklənmə qabiliyyəti

27. Göstərilənlərdən hansı icra mexanizminin texniki göstəricisinə aiddir?

 1. B,C,D,E

 2. Ətalətlilik

 3. yaratdiğı təsir

 4. xətti yerdəyişmə

 5. bucaq yerdəyişmə

28. Tənzimləyicinin tənzimləmə qanunu nəyə deyilir? 1. Giriş və çıxış kəmiyyətləri arasındakı asılılıq girişin həyacanlandırıcı qüvvədən asılılığı

 2. Girişin həyəcanlandırıcı qüvvədən asılılığı

 3. Çıxış dövrəsinin harmonik siqnald anasılılığı

 4. Çıxış dövrəsinin harmonik siqnaldan asılılığı

 5. Heç biri

29. Tələb edilən tənzimləmə qanunları hansı şərtlər ödənilməlidir? 1. Dayanıqlıq şərti və keyfiyyət göstəriciləri

 2. Giriş dövrəsinin yükdən asılılığı

 3. Çıxışda maksimal gərginlik , cərəyan

 4. Tənzim sistemində müsbət əks əlaqə yaratmaq

 5. Heç biri

30. Tələb edilən tənzim qanunları hansı şərtləri ödəməlidir? 1. Dayanıqlığı və keyfiyyət göstəriciləri

 2. Giriş dövrəsinin müqavimətinin maksimumunu

 3. Çıxışda maksimal gərginlik

 4. Müsbət əks əlaqə

 5. Heç biri

30. ATS- nin dəqiqliyi nəyə deyilir? 1. Tənzimlənən parametrin tapşırıq qiyməti ilə tənzimlənən parametrin faktiki qiyməti arasında fərqə

 2. Tənzimlənən parametrin tapşırıq qiyməti ilə giriş parametri arasında fərqə

 3. Tənzimlənən parametrin dəyişmə sürəti ilə qərarlaşmış sürət arasında fərqə

 4. Tənzimlənən parametrin girişi ilə əks əlaqə

 5. Heç biri

31.Keçid prosesinin dəyişmə əyrisi ilə təyin olunan xətaya hansı xəta deyilir? 1. Dinamiki xəta

 2. Astatik xəta

 3. Statik xəta

 4. Sistematik xəta

 5. Təsadüfü xəta

32. Astatik sistemlərdə statik xəta nəyə bərabərdir? 1. 0

 2. 1

 3. δ

 4. 1÷ ∞

 5. Heç biri

33. Tənzimləyicinin giriş və çıxış kəmiyyətlərinin arasındakı sılılıq 1. Tənzimləmə qanunu

 2. Tənzimləmənin xətası

 3. Tənzimləyicinin sazlanma qanunu

 4. tənzimləyicinin işə düşmə qanunu

 5. Heç biri

34.Tənzimləyici qurğunun çıxış siqnalını tənzimləyici orqanın yerdəyişməsinə çevirən elementə nə deyilir? 1. İcra mexanizmi

 2. Giriş qurğusu

 3. Çıxış qurğusu

 4. Mühasib–inteqral qurğu

 5. Heç biri

35.Tənzimləyici orqanlar 1. Tənzimləyici klapan, şiber

 2. Tənzimləyici düzləndirici

 3. Tənzimləyici açar

 4. Tənzimləyici bənd

 5. Heç biri

36. Drosseli tənzimləyici orqanın vəzifəsi 1. En kəsik sahəsini dəyişməklə hidravlik müqavimətin dəyişməsi

 2. En kəsik sahəsini dəyişməklə elektrikmüqavimətin dəyişməsi

 3. Keçid sahəsinin dəyişməklə reaktiv müqavimətin dəyişməsi

 4. Tənzimləyici orqanda enerji miqdarının sabit saxlanması

 5. Heç biri

37.Tənzim obyektinə verilən maddə miqdarının dəyişməsini hansı element yerinə yetirir? 1. Klapan

 2. İzodrom açar

 3. İntoqrator

 4. Modulyator

 5. Hidravlik diod

38.Orta təzyiq və maddə miqdarının orta həcmlərində ist.olunan klapan 1. Sabit təzyiqlər fərqində klapanın zatvorunun yerdəyişməsi ilə maddə sərfi arasında asılılıq

 2. Klapana dəyişən təzyiq düşgüsü təsir etdikdə maddə miqdarının sərti

 3. Klapana heç bir qüvvə təsir etmədikdə icra oraqanı ilə icra mexanizmi arasındakı asılılıq

 4. Klapanın zatvorunun müxtəlif təzyiqlərdə vəziyyətinin dəyişməsi

 5. Heç biri

39. Tənzimləyici orqanın əsas xarakteristikası 1. Sabit təzyiqlər fərqində klapanın zatvorunun yerdəyişməsi ilə maddə sərfi arasındaasilılıq

 2. Klapana dəyişən təzyiq düşgüsü təsir etmədikdə maddə miqdarının sərti

 3. Klapana heç bir qüvvə təsir etmədikdə icra orqanı ilə icra mexanizmi arasindakı asılılıq

 4. Klapanın zatvorunun müxtəlif təzyiqlərdə vəzittətinin dəyişməsi

 5. Heç biri

40. Qaz və ya maye nəqletdirən formalı boru kəmərində istifadə olunan icra orqanı 1. Şiber

 2. Zaslonka

 3. Ventil

 4. Zadvijka

 5. Heç biri

41. W(S) = ?
42.W(S) =?


43. Sistem haqqında nə demək olar?
 1. A) Sistem dayanıqlıdır və birinci tərtib astatizməmalikdir

 2. Sistem dayanıqsızdır

 3. C) Sistem dayanıqlıdır və 0 – cı tərtib astatizmə malikdir

 4. Sistem dayanıqlıdır və 2 – ci tərtib astatizmə malikdir

 5. Sistem dayanıqsızdır və statizmə malik deyildir

44. Hansı xarakteristika 4 – cü tərtibli dayanıqlı sistemə uyğundur ( Mixaylov meyarına əsasən) ?
 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

45. Tezlik xarakteristikasının tərifi varmı? 1. yox

 2. bəndin girişinə düzbucaqlı impulslar təsir edir

 3. bəndin girişinə fazası dəyişən ipmulslar verilir

 4. bəndin girişinə tezliyi sıfra bərabər ipmulslar təsir edir

 5. bəndin girişinə vahid impuls təsir edir

46. Loqarifmik koordinatda amplitud tezlik xarakteristikası hansı vahidlə göstərilir? 1. desibel

 2. period

 3. maksvel

 4. viner

 5. simens

47. Amplitud faz-tezlik xarakteristikası adi koordinatda qurula bilərmi?

 1. bənd dayanıqsız olduqda qurula bilər

 2. bənd neytral olduqda qurula bilər

 3. bənd dayanıqlılıq sərhəddində olduqda qurulur

 4. qurula bilməz

48. Verilmiş ötürmə funksiyalarından hansı birinci tərtib aperiodik manqaya uyğundur?

49. Verilmiş ötürmə funksiyalarından hansı real diferensiallayıcı dinamik bəndə uyğundur?

50. Verilmiş ötürmə funksiyalarından hansı real inteqrallayıcı dinamik bəndə uyğundur?

51.Verilmiş ötürmə funksiyalarından hansı real inteqrallayıcı dinamik bəndə uyğundur?

52. Xətti elementin və ya AİS - in faza-tezlik xarakteristikasına verilən təriflərdən hansı doğrudur? 1. harmonik rəqslərin çıxış və giriş faza fərqlərinin onların tezliyindən asılılığı

 2. çıxış harmonik rəqslərinin tezliyinin onların fazasından asılılığı

 3. çıxış harmonik rəqslərinin fazasının onların tezliyindən asılılığı

 4. harmonik rəqslərinin fazasının onların tezliyindən asılılığı

 5. giriş harmonik rəqslərinin fazasının onların tezliyindən asılılığı

53. Xətti element və ya AİS-nin amplitud–tezlik xarakteristikasına verilən təriflərdən hansı doğrudur? 1. harmonik rəqslərin çıxış amplitudasının giriş amplitudasına nisbətinin rəqslərin tezliyindən asılılığı

 2. çıxış harmonik rəqslərinin amplitudasının onun tezliyindən asılılığı

 3. giriş harmonik rəqslərinin onun tezliyindən asılılığı

 4. çıxış harmonik rəqslərinin tezliyinin çıxış rəqslərinin amplitudasından asılılığı

 5. harmonik rəqslərin giriş tezliyinin çıxış rəqslərinin amplitudasından asılılığı

54. Astatik AİS üçün daha xarakterik olan xüsusiyyəti göstərin. 1. statik səhv yoxdur

 2. dinamiki səhv yoxdur

 3. dinamiki səhv vardır

 4. rəqslilik yoxdur

 5. statik səhv vardır

55. Statik AİS üçün daha xarakterik olan xüsusiyyəti göstərin. 1. statik xəta vardır

 2. dinamiki xəta var

 3. rəqslilik yoxdur

 4. statik səhv yoxdur

 5. dinamiki xəta yoxdur

56. AİS–nin keyfiyyətini, dayanıqlıq ehtiyyatı və cəldişləmə meyarına əsasən qiymətləndirmək üçün keçid prossesi əyrisinin hansı parametrlərindən istifadə edilir? 1. ifrat tənzimləmə, rəqslərin sayı və keçid prossesinin müddəti

 2. rəqslərin sayı və keçid prossesinin müddəti

 3. ifrat tənzimləmə

 4. ifrat tənzimləmə və keçid prossesinin müddəti

 5. keçid prossesinin müddəti

57.AİS–nin keyfiyyətini dəqiqlik meyarına əsasən qiymətləndirmək üçün hansı tipik təsirlərdən istifadə edilir? 1. sinusoidal təsirdən

 2. uzun müddətli təsirdən

 3. qısa müddətli təsirdən

 4. trapesial təsirdən

 5. müntəzəm təsirdən

58. Tənzimləmə kəmiyyəti (tənzim olunan) nəyə deyilir? 1. tənzimləməsi tələb olunan kəmiyyətə

 2. avtomatlaşdırılması tələb olunan kəmiyyətə

 3. obyektə təsir edən kəmiyyətə

 4. obyektin çıxış kəmiyyətinə

 5. istilik prossesini göstərən kəmiyyətə

59. Avtomatik idarəetmə sistemləri nə üçündür? 1. hər hansı texniki qurğuların və yaxud prosseslərin insan iştirakı olmadan idarə edilməsi

 2. personalı texniki qurğunun və yaxud prossesin vəziyyəti barədə məlumatlandırmaq üçün

 3. personalın iştirakı olmadan texniki qurğunun və ya prossesin vəziyyətinə nəzarət etmək

 4. texniki qurğularda baş verə biləcək qəza hallarının qarşısını almaq üçün

 5. əvvəlcədən verilmiş proqram əsasında qurğuları işə salıb – dayandırmaq üçündür

60. Sistem avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi adlandırılır, əgər o əsas funksiyasını... 1. A) insan, texniki qurğular və kompüter vasitəsi ilə yerinə yetirirsə

 2. insanın iştirakı olmadan yerinə yetirirsə

 3. yalnız komüter vasitəsi ilə yerinə yetirirsə

 4. yalnız texniki qurğular vasitəsilə yerinə yetirirsə

 5. yalnız insanın iştirakı ilə yerinə yetirirsə

61.Riyazi şəkildə delta funksiya

62. Xətti bəndlər üçün keçid və çəki funksiyaları arasında əlaqə

63. Delta funksiya sıçrayışla artan vahid funksiya arasında əlaqə

64. Tezlik xarakteristikası ... yaranmasını göstərir. 1. bəndin girişinə harmonik siqnalın verilməsindən sonra çıxışda qərarlaşmış məcburi rəqslərin

 2. bəndin girişinə trapesial siqnalın təsirindən çıxışda qərarlaşmış rəqslərin

 3. bəndin girişinə sıçrayışla dəyişən vahid impulsun təsirindən çıxışda qərarlaşmış rəqslərin

 4. bəndin girişinə delta funksiya verilərsə çıxış impulslarının

 5. bəndin girişinə pilləvari impulslar verilərsə çıxışda qərarlaşmış rəqslərin

65.Giriş siqnalının amplitudunun dəyişməz bir qiymətində çıxışlıq qərarlaşmış rəqslərin.. 1. amplitudu və fazası rəqslərin tezliyindən asılı olacaqdır

 2. amplitudu rəqslərin tezliyindən asılı deyil

 1. C) tezliyi rəqslərin amplitudundan asılı olacaqdır

 1. tezliyi rəqslərin amplitudu və fazasından asılı olacaqdır

 2. amplitudu və fazası rəqslərin tezliyindən asılı olmayacaqdır

66. Bəndin girişinə sinusoidal siqnal verirsə çıxış amplitudunun kompleks qiymətinə olan nisbətinə ... deyilir 1. kompleks güclənmə əmsalı

 2. kompleks keçid funksiyası

 3. kompleks çıxış keçiriciliyi

 4. kompleks giriş keçiriciliyi

 5. kompleks əks əlaqə əmsalı

67. Tezliyin sıfırdan sonsuzluğa qədər dəyişdiyi halda bəndin kompleks güclənmə əmsalının vektorunun hodoqrafına ... deyilir 1. Amplitud – faz xarakteristikası

 2. Amplitud xarakteristikası

 3. faz xarakteristikası

 4. tezlik xarakteistikası

 5. laqarifmik xarakteristika

68. Elementin (sistemin) ötürmə funksiyası nəyə deyilir? 1. Elementin çıxış kəmiyyətinin təsvirinin sıfır başlanğıc şərtində giriş kəmiyyətinin təsvirinə olan nisbətinə

 2. Bəndin giriş kəmiyyətinin çıxış kəmiyyətinə olan nisbətinə

 3. Bəndin çıxış kəmiyyətinin giriş siqnalının tezliyindən (ω yaxınlaşdıqda)asılılığına

 4. Bəndin girişinə vahid impuls verdikdə çıxış parametrinin dəyişməsinə

 5. Bəndin çıxış kəmiyyətinin giriş kəmiyyətindən asılığını göstərən faz sürüşməsinə

69. Xətti bəndlər üçün keçid və çəki funksiyaları arasında əlaqə düsturu. 1. heç biri

 2. δ(t)=1-h(t)eτs

 3. δ(t)=1+h(t)eτs

 4. δ(t)=1/1+h'(t)eτs

 5. δ(t)=h'(t)eτs

70. Ardıcıl qoşulmuş bəndlərdən ibarət sistemin amplitud-tezlik xarakteristikası nəyə bərabərdir? 1. Onun bəndlərinin amplitud - tezlik xarakteristikasının hasilinə bərabərdir

 2. Onun bəndlərinin amplitud - tezlik xarakteristikalarının cəminə bərabərdir

 3. Onun bəndlərinin amplitud - tezlik xarakteristikalarının fərqinə bərabərdir

 4. Onun bəndlərinin amplitud - tezlik xarakteristikalarının nisbətinə bərabərdir

 5. onun bəndlərinin amplitud - tezlik xarakteristikalarının loqaritminə bərabərdir

71. Faz - tezlik xarakteristikasının ifadəsini göstərməli

72. Ötürmə funksiyasının kəsr ifadəsinin məxrəcindəki çox hədlinin köklərinə ötürmə funksiyası ....... deyilir. 1. qütbləri

 2. dayanıqlıq şərti

 3. keyfiyyət göstəriciləri

 4. sıfırları

 5. amplitud xarakteristikası

73.Ötürmə funksiyasının kəsr ifadəsinin surətindəki çoxhədlinin köklərinə ötürmə funksiyasının ......deyilir 1. sıfırları

 2. qütbləri

 3. amplitud xarakteristikası

 4. tezlik xarakteristikası

 5. keyfiyyət göstəricisi

74. Laplas çevirməsi nə zaman tətbiq edilir? 1. sistemin diferensial tənliyinin tərtibi üçdən böyük və sol tərəfi sadə funksiyalardan ibarətdirsə

 2. sistemin diferensial tənliyinin sol tərəfi sıfıra bərabər və tərtibi bir tərtiblidirsə

 3. sistemin tənliyi adi cəbri tənliklərdən təşkil olunmuşdur

 4. sistemin diferensial tənliyinin çıxarılışı mümkün deyilsə

 5. sistemin tənliyi adi cəbri tənliklərdən təşkil olunmuşdur

75. Düz Laplas çevirməsi həqiqi t dəyişənli f(t) funksiyasına qarşı 1. S= kompleks dəyişənli F(S) funksiyasını qoyur

 2. S= kompleks dəyişənli F′(S) funksiyasını qoyur

 3. S= dəyişənli F(S) funksiyasını qoyur

 4. S= dəyişənli F(S) funksiyasını qoyur

 5. S= dəyişənli F(S) funksiyasını qoyur

76. f(t) orjinalının təsvir F(S) .... bərabərdir 1. L =F(S)=

 2. L =F(S)=

 3. L =F(S)=

 4. L =F(S)=

 5. L =F(S)=

77. Laplas inteqralının yığılması şərti 1. f(t) funksiyası t>0 olduqda kəsilməzdirsə və hər hansı Meλtfunksiyasına (λ>0,M>0) nəzərən sürətlə artırsa və eləcədə t<0 olanda sıfıra bərabərdirsə

 2. f(t) funksiyası t>0 olduqda kəsilməzdirsə və Meλt funksiyasına nəzərən (λ>0, M>0) sürətlə artırsa və eləcədə t>0 olanda sonsuzluğa yaxınlaşırsa

 3. f(t) funksiyası t>0 olanda kəsiləndirsə, Me
  Yüklə 0,54 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə