TərcüməçidənYüklə 171,15 Kb.
səhifə5/7
tarix06.05.2017
ölçüsü171,15 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Rəvayyət:

Bu və oxşar rəvayyətlər bir çox kitablarda nəql edilmişdir.İbn Kəsir “bidayə” kitabında bu rəvayyəti Təbəranidən nəql edərək,yazır: “Əli (r.a) baradə ayrıca heç bir ayə nazil olmamışdır.” (“əl bidayə vən nihayə”c.7,fəsil “Əlinin fəziləti baradə daha bir hədis”səh 552)

“Təbəraninin sənədində İsa ibn Abdullah Ələvi İmam Dəraqutninin qeyd etdiyi kimi mətruk ravidir ki,rəvayyətləri münkərdir.” (Zəhəbi “Mizanul itidal” №6578)

Əbdurrazzaq İbn Abbas (r.a)-ın bu ayənin Əli (r.a) haqqında nazil olduğunu dediyini nəql etmişdir.

عبد الرزاق حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله « إنما وليكم الله ورسوله » الآية نزلت في علي بن أبي طالب

Ravilər:

1) Əbdulvahhab ibn Mucahid.

“İmam Əhməd,Yəhya ibn Muin,Nəsai onun “heçnə,zəif və mətruk ravi olduğunu qeyd etmişlər.” (Zəhəbi “Mizanul itidal” №5324)

“İbn Abbas (r.a)-a istinad edilən digər sənəd İbn Mərdaveyh tərəfindən nəql olunur.Bunun zəifliyin ondadır ki,Dəhhaq heç vaxt İbn Abbas (r.a)-ı görməyib.”(İbn Kəsi “Təfsir”c.2,səh 71)

Ruku halında verilən zəkatı Vahidi də nəql etmişdir.Onun sənədində Muhəmməd ibn Saab Kəlbi,Əbu Nadir Kufi vardır.O,Qurana bəzi təfsirlər yazmışdır.İmam Əhməddən soruşdular: “Kəlbinin təfsirini oxumaq olarmı?”O,dedi: Xeyr.”

Bu ravi haqqında Dəraqutni: “mətruk”,İbn Muin: “etimad edilməz.”,Cuzədcani: “yalançı”,Nəsai: “rəvayyətləri münkər”,Hafiz Heysəmi isə “o yalançıdır” demişlər.” (Zəhəbi “Mizanul itidal” №7574; “Duafa vəl mətrukin” №514; “Məcmau Zəvaid” №15321)

Daha doğrusunu Allah bilir.

Hədis №37

Nəql olunur ki,İbn Abbas (r.a) demişdir: “Əli haqqında 300 ayə nazil olmuşdur.”

“Xətib bunu İbn Abbas (r.a)-dan mərfu şəkildə nəql etmişdir.Sənəddə Salam ibn Suleyman əs Səqəfi və Cuvəybir vardır.Hər ikisinin rəvayyətləri münkərdir.Həmçinin Dəhhaq zəifdir.İbn Cəuzi qeyd etmişdir ki,rəvayyət uydurmadır.” (Şəukani “Fəvaid əl məcmua” səh 458, №80)

İbn Əsakir də həmçinin bu rəvayyəti öz “Tarix” kitabında nəql etmişdir.

أخبرنا أبو الحسن بن قبيس نا وأبو منصور بن خيرون أنا أبو بكر الخطيب أنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد الوكيل نا كوهي بن الحسن الفارسي نا أحمد بن القاسم أخو أبي الليث الفرائضي نا محمد بن حبش المأموني نا سلام بن سليمان الثقفي نا إسماعيل بن محمد بن عبد الرحمن المدائني عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال نزلت في علي ثلاثمائة اية

“Salam ibn Suleyman ibn Sur Əbul Abbas Səqəfi Mədəni.Əbu Hatim onun mötəbər olmadığını,İbn Adiy isə onun rəvayyətlərinin münkər olduğunu qeyd etmişdir.” (Zəhəbi “Mizanul itidal”c.2,səh 178,№3346)

“Cuvəybir ibn Səid Əbul Qasim Əzdi.Beyhəqi deyir: “Cuvəybir mətrukdur” (Zəhəbi “Mizanul itidal”c.1,səh 107)

İbn Muin,Dəraqutni və Nəsai: “o mətruk və heçnədir” demişlər. (həm.yer c.1,səh 427, №1593)

Bundan başqa Dəhhaq ibn Muzəhim İbn Abbas (r.a)-la görüşməmişdir. Daha doğrusunu Allah bilir.

Hədis №38

Əbu Bəkr əl Həllal “Sünən” (2/343/№451) kitabında Atadan rəvayyət edir ki,guya Aişə (r.a) demişdir: “Əli aramızda sünnədən ən çox bilənimizdir.”

Bu kitabın tədqiqatçısı doc.Atiyyə-rəvayyət “səhih deyil”demişdir.Sənəddə Əhməd ibn Əbdurrahmən vardır ki,ondan bunu Süfyan nəql etmişdir.İbn Adiy: “İbn Əbdurrahmən ravi olaraq “zəifdir və hədis oğrusudur” (Zəhəbi “Mizanul itidal”c.1,səh 115,№447)

Şeyxulİslam İbn Teymiyyə yazır: “Allaha həmd olsun! Dəyərli İslam alimləri arasında heç bir alim Əli (r.a)-nin Əbu Bəkr (r.a) və Ömər (r.a)-in hər ikisindən daha elmli və müdrik olmasını deməmişdir.Həmçinin heç bir alim onun Əbu Bəkr (r.a)-dən daha elmli olmasını deməmişdir.Kim Əli (r.a)-nin onlardan daha elmli olması məsələsində icma olduğunu söylərsə o yalançı və cahildir.Əksinə,əksər alimlər Əbu Bəkr (r.a)-in daha elmli olmasının icma olduğunu qeyd etmişlər.Hicri 5-ci əsrdə yaşamış müfəssir,mühəddis,fəqih Mənsur ibn Əbdul Cabbar əs Səmani əl Mərvəzi onlardan biridir.Bu alim Əhli Sünnə imamlarından biri və Şafi fiqhinin davamçısı kimi “Təqvimul adillə aləl imam” kitabında qeyd etmişdir ki, “Əbu Bəkr (r.a)-nin Əli (r.a)-dən daha elmli olması məsələsində Əhli Sünnə alimləri icma etmişlər.Mən dahi alimlərdən buna qarşı olan bir alim olduğunu bilmirəm.” (“Fətava” 4/324)Hədis №39

Əbul Həsən Əli əl Vahidi əl Neysəburi “Əsbab ən nuzul” kitabında Əbu Səid əl Xudrinin belə dediyini nəql etmişdir: “Ey Elçi! Rəbbindən sənə nazil ediləni təbliğ et!” ayəsi Qədir Xumda Əli baradə nazil olmuşdu.”

Hədisin sənədi belədir: “Əbu Səid əl Xudridən Atiyyə,ondan Əbu Hucab,ondan da Həsən ibn Həmmad rəvayyət edir.Həmçinin Əbu Səid əl Xudridən Əmaş,ondan Əli ibn Abis,ondan da Həsən ibn Həmmad rəvayyət edir.

Atiyyənin Əbu Səid əl Xudri (r.a)-dən rəvayyət etdiyi isnadı şərh etməyə ehtiyyac belə yoxdur.Bu ravi haqqında yuxarıda bəhs etmişik.

Əmaş Suleyman ibn Mihran bir çox hallarda hədisləri təhrif edərdi.Bu rəvayyəti də o Əbu Səiddən olduğu kimi eşitdiyini bildirməmişdir.

Əmaşdan rəvayyəti Əli ibn Abis nəql edir ki,İbn Hacər “Təqrib”kitabında onun zəif olduğunu qeyd etmişdir.İbn Muin isə bu ravinin “heçnə” olduğunu bildirmişdir.” (“Mizanul itidal”c.3,səh 134,№5872)Hədis №40

Guya Aişə (r.a) demişdir: “Peyğəmbər (s.a.s) xəstələndiyi zaman buyurdu: “Yanıma sevimli dostumu çağırın.”Mən Əbu Bəkri çağırdım. Peyğəmbər (s.a.s) ona baxdıqda,başını yastığa qoydu.Sonra o yenidən buyurdu: “Sevimli dostumu yanıma çağırın!” Mən Öməri çağırdım. Peyğəmbər (s.a.s) ona baxdıqda,başını yenidən yastığa qoydu. Sonra o yenidən buyurdu: “Sevimli dostumu yanıma çağırın!” Mən ətrafdakılara dedim: “Vay olsun sizə.Əli ibn Əbu Talibi çağırın.O,ondan başqasını görmək istəmir.Əli ona yaxınlaşıb,öz geyimi ilə onu örtdü və vəfat edənə qədər o Peyğəmbər (s.a.s)-in yanında qaldı.”

Rəvayyətin sənədinə keçmədən öncə onu qeyd etmək lazımdır ki,bu şazz xəbərdir.Yəni,Buxaridə olan səhih hədisə tam əks bir rəvayyətdir.

Aişə (r.a) deyir ki, “Peyğəmbər (s.a.s) son xəstəliyi zamanı tez-tez soruşardı: “Bu gün harda olacağam,sabah harda olacağam” deyə səbirsizliklə mənim günümü gözləyərdi.Mənim günüm gəldikdə isə O mənim yatağımda,əllərimdə vəfat etdi və mənim evimdə dəfn olundu.” (Zubəydi “Müxtəsər səhih Buxari” №663 (1389)

Həmçinin ondan rəvayyət olunur ki, “Peyğəmbər (s.a.s) vəfat edən zaman onun başı nənim sinəmdə idi və mənim çənəm ona toxunurdu.Onun vəfatından sonra mən heç kəsin ölüm anında iztirab çəkməyinə əhəmiyyət vermədim.” (Zubəydi “Müxtəsər səhih Buxari” №4446)

Bəhs etdiyimiz rəvayyəti isə Dəraqutni Aişə (r.a)-dan mərfu şəkildə rəvayyət etmişdir.İbn Cəuzi qeyd etmişdir ki,bu rəvayyət uydurmadır.Dəraqutni isə “bu rəvayyət qəribdir” demişdir.Muslim ibn Keysan əl Avar və İsmail ibn Əbban əl Vərraq təkbaşına bu rəvayyəti nəql etmişdir.” (Şəukani “Fəvaid əl məcmua” səh 459, №82)

İbn Cəuzi “Məvdua”kitabında bu rəvayyəti sənədləri ilə birgə nəql etmişdir:

أنبأنا محمد بن عمر الارموى قال أنبأنا عبد الصمد بن المأمون قال أنبأنا على بن عمر الدارقطني حدثنا الحسن بن محمد بن بشر البجلى حدثنا على بن الحسين بن عقبة حدثنا الحسين ابن أبان حدثنا عبدالله بن مسلم الملائى عن أبيه عن إبراهيم عن علقمة والاسود عن عائشة قالت: قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتها لما حضره الموت: " ادعوا إلى حبيبي، فدعوت له أبو [ أبا ] بكر، فنظر إليه ثم وضع رأسه ثم قال: ادعوا إلى حبيبي، فدعوا له عمر، فلما نظر إليه وضع رأسه ثم قال: ادعوا إلى حبيبي، فقلت: ويلكم ادعوا له على بن أبى طالب فوالله ما يريد غيره، فلما رآه فرد الثوب الذى كان عليه ثم أدخل [ أدخله ] فيه فلم يزل محتصنه حتى قبض ويده عليه ".

“Ravi Abdullah ibn Muslim öz atasından,Muslim ibn Keysandan nəql edir.Fələsi qeyd edir ki,İbn Keysan mətruk ravidir.İmam Əhməd deyir ki,onun rəvayyətləri yazılmaz.Nəsai və İbn Muin də onun mətruk və adil ravi olmadığını qeyd etmişlər.” (“Mizanul itidal”c.4,səh 106,№8506)

Hədis №41

Guya Peyğəmbər (s.a.s) demişdir: “Əlidən başqa heç kəsə mənim övrətimə baxması və məni çılpaq görməsi caiz deyil” Söhbət Peyğəmbər (s.a.s)-in bədəninin yuyulmasından gedir.

“Şaukani qeyd edir ki,rəvayyətin sənədində hədis uydurmada ittiham olunan ravi vardır.” (“Fəvaid əl məcmua” səh 459,№83)

İbn Cəuzi bu rəvayyəti kitabında Saab ibn Yeziddən rəvayyət etmişdir.

أنبأنا سعد الخير بن محمد قال أنبأنا محمد بن أبى نصر الحميدى قال أنبأنا عبدالرحيم ابن أحمد البخاري قال أنبأنا عبدالغنى بن سعيد الحافظ حدثنا أبو الحسن على ابن عبدالله بن الفضل التميمي أن عبدالله بن زيدان حدثهم حدثنا هارون بن أبى بردة حدثنى أخى حسين عن يحيى بن يعلى عن عبدالله بن موسى عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أن [ لن ] يرى تجردتي أو عورتى إلا على "

Davamında İbn Cəuzi yazır: “Bu rəvayyət uydurmadır.” (“Məvdua”c.1,səh 392-393)

“Ravi Yəhya ibn Yəla Əsləmi.Buxari bildirir ki,onun rəvayyətləri dolaşıqdır.Əbu Hatim,”onun rəvayyətləri zəif,İbn Muin isə “o heçnədir” demişlər.” (Mizzi “Təhzib əl kəmal” c.32, №6951)

İmam Əbu Cəfər ət Təbəri “Tarix” kitabında Peyğəmbər (s.a.s)-in cənazəsinin Əli (r.a) tərəfindən yuyulmasının Əbu Bəkr (r.a)-dən varid olduğunu qeyd etmişdir. Daha doğrusunu Allah bilir.Hədis №42

Nəql olunur ki,Əli (r.a) demişdir: “Mənim dostum Peyğəmbər (s.a.s) mənə bildirdi ki,mən Ramazan ayının 19-u yaralanacağam.Bu Musa ibn İmranın vəfat etdiyi gündür.Mən isə ayın 22-i öləcəyəm.Bu gecə İsa ibn Məryəm səmaya yüksəlmişdi.”

“Ukeyli bu rəvayyəti kitabında Əsbaq ibn Nəbatdan nəql edir ki,o bunu Əli (r.a)-dən rəvayyət etmişdir.Əsbaq yalançıdır.Həmçinin sənəddə Sad əl İskaf vardır ki,o da yalançıdır.” (Şəukani “Fəvaid əl məcmua” səh 459, №84)

İbn Cəuzi bu rəvayyəti sənədi ilə birgə kitabında nəql etmişdir:

أنبأنا عبد الوهاب قال أنبأنا محمد بن المظفر قال أنبأنا أحمد بن عمبر العتيقي قال حدثنا يوسف بن الدخيل حدثنا أبو جعفر العقيلى حدثنا محمد بن مرداس حدثنا محمد بن بكير الحضرمي حدثنا جعفر بن سليمان عن محمد بن على الكوفى عن سعد الاسكاف عن أصبغ بن نباتة قال قال على رضى الله عنه: " إن خليلي حدثنى أنى أضرب لسبع عشرة تمضى من رمضان وهى الليلة التى رفع فيها عيسى ".

Davamında yazır: “Bu rəvayyət uydurmadır” (“Məvdua”c.1,səh 393)

“Əsbaq ibn Nəbata.Əbu Bəkr ibn Əyaş qeyd edir ki,bu ravi yalançıdır.Həmçinin İbn Hibban,Nəsai və İbn Muin onun “mətruk və heçnə” olduğunu qeyd etmişlər.” (“Mizanul itidal”c.1,səh 271,№1014)

Sad ibn Tarif əl İskaf Hənzəli Kufi.İbn Muin deyir: “Ondan heç kəsin nəqllər etməsi caiz deyil”

Nəsai və Dəraqutni qeyd etmişlər ki,o mətrukldur.”(həm.yer c.2,səh 122,№3118)

Hədis №43

Nəql olunur ki,guya Peyğəmbər (s.a.s) demişdir: “Bizdən başqa məhşər günü süvarilər yoxdur.”Ravi deyir: “biz dörd nəfər idik” Abbas qalxaraq soruşdu: “Ya Rasulullah! Onlar kimlərdir?” Peyğəmbər (s.a.s) buyurdu: “Mənə qaldıqda,mən Buraqın üzərində olacağam.Mənim əmim Allahın aslanı,şəhidlərin ağası Həmzə mənim dəvəmin üzərində olacaqdır.Əli cənnət dəvələrindən birinin üzərində olacaqdır.Qardaşım Saleh peyğəmbər isə Allahın kəsilmiş dəvəsi üzərində olacaqdır.”

Xətib bu rəvayyəti mərfu şəkildə İbn Abbas (r.a)-dan uzun bir rəvayyətin bir hissəsi olaraq nəql edir.İbn Cəuzi yazır: “Bu rəvayyət uydurmadır.” Zəhəbi “Mizan” kitabında rəvayyətin sənədində olan Əbdulcabbar ibn Əhməd ibn Abdullah əs Simsarəni buna səbəb göstərir.

Xətib bu rəvayyəti həmçinin məchul ravilərin olduğu digər isnad ilə nəql etməkdədir.

İbn Cəuzi bu rəvayyətin iki isnadını kitabında nəql etmişdir.

№1

أنبأنا عبدالرحمن ابن محمد قال أنبأنا أحمد بن على بن ثابت أنبأنا عبيدالله بن محمد بن عبيدالله النجار حدثنا محمد بن المظفر حدثنا عبد الجبار بن أحمد بن عبيدالله السمسار حدثنا على بن المثنى الظهرى حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عبدالله بن لهيعة حدثنا جعفر بن ربيعة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما في القيامة راكب غيرنا نحن أربعة، فقام إليه عمه العباس فقال ومن هم يا رسول الله ؟.. .. . .№2

أنبأنا عبدالرحمن بن محمد أنبأنا أحمد بن على بن ثابت أنبأنا أبو الوليد الحسن بن محمد الزربندى أنبأنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الحافظ أنبأنا محمد بن نصر بن خلف وخلف بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو عثمان سعيد بن سليمان حدثنا أبو الطيب حاتم بن منصور الحنظلي حدثنا المفضل بن سليم عن الاعمش عن عباية الاسدي عن الاصبغ بن نباتة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس في القيامة ركب غيرنا نحن أربعة، قال فقام إليه عمه العباس فقال له: فداك أبى وأمى أنت ومن ؟ [ فقال ] أما أنا فعلى دابة الله البراق، وأما أخى صالح فعلى ناقة الله التى عقرت، وعمى حمزة أسد الله وأسد رسوله على ناقتي العضباء، وأخى وابن عمى وصهري على بن أبى طالب رضى الله عنه على ناقة من نوق الجنة..........

Davamında İbn Cəuzi yazır: “Bu rəvayyət doğru deyil” (“Məvdua”c.1,səh 393-395)

“Birinci sənəddə Abdullah ibn Luheyl vardır.Onun zəifliyini Yəhya ibn Muin və Nəsai qeyd etmişlər.” (“Mizanul itidal”c.2,səh 475,№4530)

“Bu ravi həmçinin rəvayyətlərdə təhrifə yol verərdi,tədlis edərdi.” (“Məvdua”c.1,səh 395)

İkinci isnad haqqında Əbu Bəkr əl Xətib deyir: “Sənəddə bir neçə məchul ravi vardır.Sonuncu ravi isə dürüst olmadığı ilə tanınan ravidir.”(həm.yer)

Söhbət Əsbaq ibn Nəbatadan gedir ki,yuxarıda onun haqqında bəhs etdik.

Xətib bu rəvayyəti “Tarixul Bağdad” kitabında nəql edir:

أخبرنا عبيد الله بن محمد بن عبيد الله النجار قال حدثنا محمد بن المظفر حدثنا عبد الجبار بن احمد بن عبيد الله السمسار ببغداد حدثنا علي بن المثنى الطهوي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا جعفر بن ربيعة عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما في القيامة راكب غيرنا نحن أربعة فقام إليه عمه العباس بن عبد المطلب فقال من هم يا رسول الله.. .

Sözünün davamında o İbn Luheylin ravi olaraq zəif olduğunu yazır və qeyd edir ki,Əbdullcabbara da həmçinin etimad edilməz.” (“Mizanul itidal”c.2,səh 533,№4738)Hədis №44

Nəql olunur ki,guya Peyğəmbər (s.a.s) demişdir: “Məhşər günü mənim üçün uzunluğu 30 mil olan minbər quraşdırılacaqdır.Sonra Ərşdən carçının səsi eşidiləcək: “Muhəmməd hardadır?” Mənə çıx deyiləcəkdir və bu zaman mən minbərin ən yuxarı hissəsində olmuş olacam.Sonra,ikinci dəfə səslənəcəklər: “Əli hardadır?” və o məndən bir pillə aşağıda yerləşmiş olacaqdır. Onda bütün məxluqat başa düşəcəkdir ki,Muhəmməd peyğəmbərlərin,Əli isə möminlərin ağasıdır.”

Bunu Peyğəmbər (s.a.s)-dən eşidən bir ərəb qalxaraq soruşdu: “Bundan sonra kim Əlini sevməməyə cürət edə bilər? Yalnız Qureyşin ən bədbəxti,ənsardan olan yəhudi,ərəblərdən olan əclaf və insanlardan olan ən zəlil kimsə onu sevməyə bilər.”

“Rəvayyəti Dəraqutni Ənəs (r.a)-dən mərfu şəkildə rəvayyət etmişdir.Sənəddə olan İsa ibn Musa ifrat rafizidir.Onun bu rəvayyətdəki şeyxi məchuldur.İbn Cəuzi qeyd edir ki,bu rəvayyət uydurmadır.Həmçinin “Mizan” kitabında da bu rəvayyətin uydurma olduğu bildirilmişdir.” (Şəukani “Fəvaid əl məcmua” səh 460, №86)

İbn Cəuzi bu rəvayyəti sənədi ilə birgə kitabında nəql etmişdir:

أنبأنا الجريرى أنبأنا العشارى حدثنا الدارقطني حدثنا أبو العباس أحمد بن على المرهبى حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا على بن يزيد الذهلى حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان يوم القيامة نصب لى منبر طوله ثلاثون ميلا، ثم ينادى مناد من بطنان العرش: أين محمد ؟ فأجيب، فيقال لى ارق، فأكون أعلاه. قال: ثم ينادى الثانية: أين على بن أبى طالب ؟ فيكون دوني فيرقاه، فيعلم جميع الخلائق أن محمدا سيد المرسلين، وأن عليا سيد المؤمنين. قال أنس بن مالك: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله من يبغض عليا بعد هذا ؟ فقال: يا أخار الانصار لا يبغضه من قريش إلا شقى ولا من الانصار إلا يهودى، ولا من العرب إلا دعى، ولا من سائر الناس إلا شقى ".

Davamında o yazır: “Bu rəvayyət doğru deyil.Əli ibn Yezid məchuldur.Bu rəvayyətin uydurulmasında İsmail ibn Musa adlı ifrat şiə təqsirkardır.Əbu Bəkr ibn Əbu Şeybə onu əxlaqsız,pozğun adlandırmışdır.” (“Məvdua”c.1,səh 395-396)

Suyuti yazır: “Rəvayyət uydurmadır.İsmail fasiq şiədir,onun şeyxi isə məchuldur.” (“Ləal əl məsnua” c.1,səh 344)

Qeyd etmək lazımdır ki,əsas problem İsmail ibn Musada deyil.Problem onun nəql etdiyi məchul şeyxindədir. Daha doğrusunu Allah bilir.

Hədis №45

Nəql olunur ki,guya Peyğəmbər (s.a.s) demişdir: “Məhşur günü İbrahim iki ağ libas geyinəcəkdir.Sonra o ərşin sağında dayanacaqdır.Sonra məni çağıracaqlar və iki yaşıl libasla geyindirəcəklər və mən də ərşin solunda dayanacağam.Sonra ey Əli! Səni çağıracaqlar.Sənə də iki yaşıl libas geyindirəcəklər və sən mənim sağımda dayanacaqsan. Məni çağırdıqları kimi,səni də çağırdıqlarından,məni geyindirdikləri kimi səni də geyindirmələrindən,mən şəfaət etdiyim kimi sənin də şəfaət etməyindən məmnun olarsanmı?”

“Dəraqutni bu rəvayyəti mərfu şəkildə Əli (r.a)-dən nəql etmişdir.Sənəddə Hakim ibn Zahir və Meysər ibn Həbib vardır ki,onlar yalançıdırlar.Bu rəvayyət uydurmadır.Heysəmi yazır: “Bu rəvayyət doğru deyil” (Şəukani “Fəvaid əl məcmua” səh 460, №87)

İbn Cəuzi bu rəvayyəti sənədi ilə birgə kitabında nəql etmişdir:

أنبأنا أبو القاسم الجريرى أنبأنا أبو طالب العشارى حدثنا الدارقطني حدثنا محمد بن أحمد بن أبى الثلج حدثنا سلمان بن توبة أخبرني محمد بن الحجاج حدثنا الحكم بن ظهير عن ميسرة بن حبيب النهدي عن المنهال بن عمرة عن محمد بن على بن الحنفية وعبد الله ابن الحارث بن نوفل عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا على إن أول خلق الله يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، فيكسى ثوبين أبيضين، ثم يقام عن يمين العرش، ثم أدعى فأكسى ثوبين أخضرين، ثم أقام عن يسار العرش، ثم تدعى أنت يا على فتكسى ثوبين أخضرين، ثم تقام عن يمينى، أفما ترضى يا على أن تدعى إذا دعيت، وتكسى إذا كسيت وأن تشفع إذا شفعت ؟ ". قال الدارقطني: تفرد به ميسرة وتفرد به الحكم بن ظهير عنه. قال يحيى بن معين: الحكم كذاب. وقال السعدى: ساقط. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان يروى عن الثقاة الموضوعات.

Davamında o yazır: “Dəraqutni dedi: “Bu rəvayyəti təkbaşına Meysər,ondan da təkbaşına Hakim ibn Zuheyr nəql etmişdir.İbn Muin: “Hakim yalançıdır”,Nəsai: “mətruk ravidir”,İbn Hibban: “o siqa ravilərə istinad edərək uydurma rəvayətlər nəql edərdi.” demişlər.” (“Məvdua”c.1,səh 396-397)Hədis №46

Nəql olunur ki,guya Peyğəmbər (s.a.s) demişdir: “Məni ağacla müqayisə etmək olar.Mən onun kökü,Əli onun budaqları,Həsən və Hüseyn isə meyvələridir.Şiələr isə onun yarpaqlarıdır.Təmizdən yaranan təmizdən başqası ola bilməz.”

İbn Mərdaveyh bu rəvayyəti mərfu şəkildə Əli (r.a)-dən nəql etmişdir.Sənəddə Abbad ibn Yəqub var ki,o rafizidir.İbn Cəuzi onun rəvayyətlərinin uydurma və yalan olduğunu qeyd etmişdir.” (Şəukani “Fəvaid əl məcmua” səh 461, №88)

Digər versiyada mətn bir qədər fərqlidir. ”Mən ağac,Fatimə onun budaqları,Əli bar gətirən budaq,Həsən və Hüseyn isə meyvələridir.Bizim şiələrimiz isə bu ağacın budaq və yarpaqlarıdır. Ağacın kökü isə Ədn cənnətindədir.

Hakim bu rəvayyəti “Müstədrək”-də nəql etmişdir:

حدثنا أبو بكر محمد بن حيويه بن المؤمل الهمداني ، ثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد ، أنا عبد الرزاق بن همام ، حدثني أبي ، عن ميناء بن أبي ميناء مولى عبد الرحمن بن عوف ، قال : خذوا عني قبل أن تشاب الأحاديث بالأباطيل ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أنا الشجرة وفاطمة فرعها ، وعلي لقاحها ، والحسن والحسين ثمرتها ، وشيعتنا ورقها ، وأصل الشجرة في جنة عدن ، وسائر ذلك في سائر الجنة »

“Ravi Mianə İbn Aufun azadlı köləsidir və zəifdir.İbn Muin və Nəsai qeyd etmişlər ki,o siqa deyil.Əbu Hatim isə onun rəvayyətlərinin münkər olduğunu bildirmişdir.” .”(Mizzi “Təhzib əl kəmal” c.29, №6348)

Həmçinin Yaqub ibn Sufyan onun haqqında: “siqa deyil və etimad edilməz”,Tirmizi və Ukeyli: “o münkər rəvayyətlər nəql edərdi”deyə qeyd etmişlər.

İbn Hacər də Mianəni “İsabə” (6/389-390) kitabında tənqid etmiş,sonra bu rəvayyəti nəql etmişdir:

من طريق عبد الرزاق حدثني أبي عن أبيه عن مينا بن أبي مينا مولى عبد الرحمن بن عوف قال خذوا عني قبل أن تشاب الأحاديث بالأباطيل سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول أنا الشجرة وفاطمة فرعها وعلي لقاحها

“Həmçinin,hər iki sənəddə Əbdurrazzaqaın atası Həmam ibn Nafi iştirak edir ki,Ukeyli onun rəvayyətlərinin “heçnə”olduğunu bildirmişdir.” (“Mizanul itidal”c.4,səh 308,№9252)

Hədis №47

Nəql olunur ki,guya Peyğəmbər (s.a.s) Əli (r.a)-ə demişdir: “Sən və şiələrin cənnətdədir.”

“Xətib bu rəvayyəti mərfu şəkildə Əli (r.a)-dən nəql etmişdir.Sənəddə Cami ibn Umeyr Bəsri vardır ki,o rəvayyətlər uydurardı.” (Şəukani “Fəvaid əl məcmua” səh 461, №89)

İbn Cəuzi bu rəvayyəti sənədi ilə birgə kitabında nəql etmişdir:

أنبأنا القزاز قال أنبأنا أحمد بن على حدثنا الحسن بن أبى طالب حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا صالح بن أحمد بن يوسف البزاز حدثنا عصام بن الحكم حدثنا جميع بن عمير البصري حدثنا سوار عن محمد بن جحادة عن الشعبى عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنت وشيعتك في الجنة ". هذا حديث لا يصح. وسوار ليس بثقة. قال ابن نمير: جميع من أكذب الناس. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث

Sonra yazır: “Bu rəvayyət doğru deyil.Surr siqa ravi deyil.İbn Numeyr onun “ən yalançı insanlardan olduğunu”,İbn Hibban isə “onun rəvayyətlər uydurduğunu” qeyd etmişdir.” (“Məvdua”c.1,səh 397)

Daha doğrusunu Allah bilir.

Hədis №48

Nəql olunur ki,guya Peyğəmbər (s.a.s) demişdir: “Məhşər günü Allah Təala insanları cəm edəndə,sirat körpüsündən Əli ibn Əbu Talibin vilayətini qəbul etməyənlərdən başqa heç kim keçməyəcəkdir.”

ونصب الصراط ، لم يجز أحد إلا من كان معه براءة بولاية علي رضي الله عنه .

“Hakim bu rəvayyəti mərfu şəkildə Əli (r.a)-dən nəql etmişdir.Ibn Cəuzi bu rəvayyətin uydurma olduğunu bildirmişdir.İmam Zəhəbi də bunu “Mizan”-da təsdiqləmişdir.

Xətib bu rəvayyəti İbn Abbas (r.a)-dan nəql etmişdir: “Mən soruşdum: “Ya Rasulullah! Siratda odun üzərindən keçməyin icazəsi varmı? O,buyurdu: “Var.” Mən soruşdum: “Bu nədir?” Buyurdu: “Əli ibn Əbu Talibə məhəbbət”

“Sənəddə Muhəmməd ibn Faris ibn Həmdan əl Alşabdi vardır ki,Əbu Nuaym onun haqqında: “o ifrat rafizidir”demişdir.Xətib də bu rəvayyətin uydurma olduğunu qeyd etmişdir.”Mizan”-da bu rəvayyətin uydurma olduğu bildirilir.” (Şəukani “Fəvaid əl məcmua” səh 462, №92)

İbn Cəuzi bu iki rəvayyəti sənədləri ilə birgə kitabında nəql etmişdir:

№1

أنبأنا أبو القاسم زاهر بن طاهر أنبأنا أبو بكر البيهقى أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبدالله حدثنى عطية بن سعيد عن عبدالله الاندلسي قال حدثنا القاسم بن علقمة الابهري حدثنى عثمان بن جعفر الدينورى حدثنا إبراهيم بن عبدالله الصاعدي حدثنا ذو النون المصرى حدثنا مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا جمع الله الاولين والآخرين يوم القيامة ونصب الصراط على جسر جهنم، لم يجز أحد إلا من كانت معه براءة بولاية على بن أبى طالب عليه السلام "Sonra müəllif yazır: “rəvayyət doğru deyil.Sənəddə olan İbrahim ibn Abdullah mətruk ravidir.” (“Məvdua”c.1,səh 399)

Qeyd etmək lazımdır ki,İmam Malikdən bu rəvayyəti Zunun Misri rəvayyət edir ki,Dəraqutni onun haqqında deyir: “o Malikdən şübhəli rəvayyətlər nəql edərdi.” (“Mizanul itidal”c.2,səh 33,№2701)

№2

أنبأنا أبو منصور القزاز قال أنبأنا أحمد بن على قال أنبأنا أبو نعيم الحافظ حدثنا أبو بكر محمد بن فارس العبدى حدثنى أبى فارس بن حمدان بن عبدالرحمن حدثنى جدى عن شريك عن ليث عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: " قلت للنبى صلى الله عليه وسلم للنار جواز ؟ قال: نعم، قلت: وما هو ؟ قال حب على بن أبى طالب عليه السلام " قال أبو نعيم: كان محمد بن فارس رافضيا غاليا ضعيفا في الحديث وقال أبو الحسن بن الفرات: كان غير ثقة ولا محود [ محمود ] في المذهب.Sonra müəllif yazır: “Əbu Nueym dedi: “Muhəmməd ibn Faris həddi aşmış rafizidir,nəqllərdə zəifdir.Əbul Həsən ibn Furat dedi: “Dürüst deyil və öz məzhəbində hörmət sahibi deyildir.” (“Məvdua”c.1,səh 399)

Hədis №49

Nəql olunur ki,guya Peyğəmbər (s.a.s) demişdir: “Məhşər günü Allah mənə və Əliyə buyuracaqdır: “Cənnətə sizi sevən hər kəsi göndərin.Sizə kin duyan hər kəsi cəhənnəmə göndərin.Bu Allahın bu kəlamı ilə təsdiqlənir: “Atın cəhənnəmə hər azğın kafiri.”

“Sənəddə Yəhya ibn Abdulhəmid əl Həmani adlı ravi varıdır ki,o yalançıdır.Bu hədisi isə İshaq ibn Muhəmməd ibn Əbban əl Nəhai uydurmuşdur.” (Şəukani “Fəvaid əl məcmua” səh 462, №94)

İbn Cəuzi bu rəvayyəti əl Amaşdan böyük bir rəvayyətin bir hissəsi olaraq nəql edir.” (“Məvdua”c.1,səh 400)

أنبأنا عبدالرحمن بن محمد قال أنبأنا أبو بكر محمد بن على الخياط قال أنبأنا أحمد بن محمد بن درست قال أنبأنا عمر بن الحسن بن على الاشنانى قال أخبرني إسحاق بن محمد بن أبان النخعي حدثنا يحيى بن عبدالحميد الحمانى حدثنا شريك بن عبدالله قال: كنا عند الاعمش في مرضه الذى مات فيه فدخل عليه أبو حنيفة وابن أبى ليلى وابن شبرمة فالتفت أبو حنيفة إليه، فقال له: يا أبا محمد اتق الله فإنك في أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا، وقد كنت تحدث في على بن أبى طالب رضى الله عنه بأحاديث لو أمسكت عنها كان خيرا لك، قال: فقال الاعمش: المثلى يقال هذا ؟ اسندوني، اسندوني حدثنى أبو المتوكل الناجى عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كان يوم القيامة قال الله لى ولعلى بن أبى طالب رضى الله عنه: أدخلا الجنة من أحبكما وادخلا النار من أبغضكما. وذلك قوله تعالى: [ ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ] قال: فقال أبو حنيفة قوموا لا يجئ بأظهر من هذا، قوموا لا يجئ بأطم من هذا. قال فوالله ما جزنا الباب حتى مات الاعمش ".

هذا حديث موضوع وكذب على الاعمش، والواضع له إسحاق النخعي، وقد ذكرنا آنفا أنه كان من الغلاة في الرفض الكذابين، ثم قد وضعه على الحمانى وهو كذاب أيضا.

Sonra isə o yazır: “Bu rəvayyət uydurmadır və əl Amaşın adından uydurulan yalandır.Bunu İshaq ən Nəhai uydurmuşdur ki,o qulat rafizilərdən olan yalançıdır.Sonra o bunu Həmaniyə isnad etmiş ki,o da yalançıdır.Yüklə 171,15 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə