Təsviri incəsənətYüklə 22,83 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/12
tarix10.07.2017
ölçüsü22,83 Mb.
növüKompozisiya
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

 

 

Bakı –2016Ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci sinfi üçün 

“Təsviri incəsənət” fənni üzrə müəllim üçün 

metodik vəsait 

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin  24.05.2016-cı il tarixli 354 №-li əmri ilə  

təsdiq olunmuşdur. 

TƏSVİRİ  

İNCƏSƏNƏT 

KƏMALƏ  CƏFƏRZADƏ 

Çap üçün deyil


 

Mündəricat Giriş .............................................................................................................  3 

1-ci vahid. RƏSSAMIN SEHRLİ DÜNYASI —Formanı öyrənirik— 

1. Təsvirlə tanışlıq / Təsviri incəsənətin insan həyatında rolu  .................................... 13 

2. Təsvirlərdə forma / Fiqurların müxtəlifliyi .......................................................... 14 

3. Müşahidə və müqayisə edirəm  / Proporsiya və ölçü ................................................ 16 —Rəsmin əlifbası — 

4. Rəsm nədən başlayır? / Xətlərin müxtəlifliyi və xarakteri ...................................... 17 

5. Rəsmin təməli / Kompozisiya ............................................................................ 19 

6-7. Rəsm üçün çərçivə Həndəsi ornament: aplikasiya ............................................. 21 

8. Rəssam və mən / Yaradıcılıq qovluğu — portfolio  ................................................. 22 

    Kiçik summativ qiymətləndirmə (müəllim üçün vəsaitin sonunda verilmişdir). 

 

2-ci vahid. SEHRLİ BOYALAR —Rənglərin ovqatı

— 

9.    Şən quaş / Əsas rənglər .................................................................................. 24 

10.  Fırça nəyi bacarır? / Nəbati ornament .............................................................. 25 

11. İncə akvarel / Qarışıq rənglər .......................................................................... 27 

12. Boyalarda səslənən musiqi / Musiqi dinləyir və ovqatı təsvir edirik ......................... 29 

Kiçik summativ qiymətləndirmə (müəllim üçün vəsaitin sonunda verilmişdir).

 

Böyük summativ qiymətləndirmə (müəllim üçün vəsaitin sonunda verilmişdir).  

3-cü vahid. SİRLİ TƏBİƏT —Təbiəti tərənnüm edən naxışlar— 

13. Həşəratları bəzəyirik / Monotipiya ................................................................... 31

 

14. Meşə cığırındakı ləpirlər / Ləkə — sehrli dəyişmə ................................................ 32 

15. Qış nağılı / Qrafika ....................................................................................... 34

 

16. Torpağın naxışları / Xalçaçılıq ........................................................................ 35 17. Əlvan quşlar / Oriqami ................................................................................... 35

 

—Sənətkar və təbiət— 

18. Təbiətin naxışları evimizdə / Misgərlik ............................................................. 37

 

19. Təbiətin yaratdığı evlər / Konstruksiya ............................................................. 38 

20-21. Təbiətin bayramı / Novruz adət-ənənələri  ...................................................... 39

 

      Kiçik summativ qiymətləndirmə (müəllim üçün vəsaitin sonunda verilmişdir). 4-cü vahid. GÖRMƏK və YARATMAQ MƏHARƏTİ 

—Təsviri yaradıcılıq— 

22. Mənzərə / Bəhruz Kəngərli .............................................................................. 41

 

23. Natürmort / Səttar Bəhlulzadə ........................................................................ 42 24. Süjetli əsərlər / Əzim Əzimzadə ....................................................................... 43 

25. Portret / Fuad Əbdürrəhmanov ........................................................................ 44 

26. Rəssam-illüstrator / Dekorativ hərflər .............................................................. 45 

27. İncəsənət və mən / Muzeyə səyahət ................................................................... 46 

      Kiçik summativ qiymətləndirmə (müəllim üçün vəsaitin sonunda verilmişdir). 

      Böyük summativ qiymətləndirmə (müəllim üçün vəsaitin sonunda verilmişdir).  

Qiymətləndirmə vasitələri ........................................................................... 47 

Terminlər lüğəti ........................................................................................ 53 

Mənbələr .................................................................................................. 55 

 

 

K.Cəfərzadə.  Ümumtəhsil məktəblərinin 1-ci sinfi üçün “Təsviri incəsənət” fənni üzrə  müəllim üçün metodik vəsait. 

Bakı. “Bakınəşr”, 2016. 56 səh.  

 

Dil redaktoru: K.Cəfərli  

Müəllim üçün metodik vəsaitlə bağlı  rəy, irad və  təkliflərin bn@bakineshr.az və derslik@edu.gov.az 

elektron ünvanlara göndərilməsi xahiş olunur. Əməkdaşlığınız üçün əvvəlcədən təşəkkür edirik! 

 

Müəlliflik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri  və yaxud onun hər hansı hissəsini ye-nidən çap etdirmək, surətini çıxarmaq, elektron informasiya vasitələri ilə yaymaq qanuna ziddir. 

 

©-Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi – 2016 Çap üçün deyil

 

Təsviri in

kurikulumu)

təşəm və mar

prinsipi ilə 

müəllimin  k

dilini və  mü

incəsənət fən

Təsviri in

mək, hadisə

mühüm əhəm

şagirdlərə  b

gerçəkliyi da

Təsviri fə

etməyə yönə

hiss etməyə v

yaddaşını, m

fəaliyyəti  şa

düşüncələri v

Təsviri in

və nümunələ

ginləşdirir. 

təxəyyülə,  o

incəsənət əs

Metodik 

inkişafına  i

vərdişləri aş

ilə, fənlərlə 

edir. Metodi

 

təsvir 

təsvir


 

inklüz


 

şagird


 

təlimi


 

fənn ü


 

 fənlər


 

mövzu


 

dərsin


 

Təlim 


 

bölmə


 

mövzu


 

müəlli


 

1-ci sinif

Eyni zaman

incəsənət nö

ilkin vərdişl

Vəsaitdə 

6 bölmə  və  2

ümumidən t

ncəsənət fən

)  əsasında  h

raqlı sənət al

tərtib edilm

köməyi ilə  bu

üxtəlif bədii 

nninin  mahiy

ncəsənət fən

ələri bədii təs

miyyət kəsb 

bədii təsvir

aha dərindən

əaliyyət şagird

ldir, təbiətin 

və bu hissiyya

mühit və məka

agirdləri mək

vizual obrazla

ncəsənət fən

əri haqqında

Fənnin məqs

obrazlı düşü

ərlərini duyu

vəsaitdə ve

istiqamətlənə

şılayır, tənqi

 inteqrasiya

ik vəsaitdə a

ri incəsənət f

ri incəsənət d

ziv təlim prin

d nailiyyətlər

in təşkilində

üzrə məzmun

rarası inteqras

ular üzrə təli

n fəal təlim m

nəticələrini

ə və vahidlər 

ularda rast g

imin istifadə

sviri incəsən

f təsviri incə

nda bu fəaliy

övlərinin int

lər verir. 

təqdim olu

26 mövzu əh

təfərrüata do

nnindən Azə

hazırlanmış,  

ləmi haqqında

miş    mövzul

u pillələrlə  ad

materiallar

yyəti  —  uşağ

Təsviri inc

nni şagirdlər

svir vasitələ

edir. Ətraf 

rlər (görünt

n dərk etməy

dləri həm əqli

və əşyaların

atları təsvirlə

an duyumunu

kan və forma

arda əks etdir

nni şagirdlərd

a uşaqların m

sədi – esteti

üncə  tərzinə

ub qiymətlən

Müəllim

rilən mövzu

ərək düşünm

idi təfəkkür

a  olunaraq  m

aşağıdakı ma

fənn kurikulu

dərslərinin k

nsipləri haqq

rinin qiymət

istifadə olun

n standartlar

siya imkanları

im məqsədlə

mərhələləri ü

n reallaşdırı

üzrə qiymət

gəlinən yeni s

ə edə biləcəyi

nət dərslərin

sənət fənnin

yyət növlərin

teqrasiyasın

unan mövzul

hatə edir. Bu

oğru  başland

Gi

rbaycan Res

1-ci  siniflər 

a qavrama pi

lara  əsaslan

ddım-addım 

la ifadəsini 

ğın  ümumi  bcəsənət fənn

rin estetik dü

ri ilə ifadə e

aləmdə baş v

ülər, obrazl

yə şərait yara

i, həm də este

n formasını, r

ərdə əks etdir

u, obrazlı təs

a ölçülərini  h

rməyə istiqam

də Azərbayc

məlumat dair

k dünyagörü

ə malik, mil

ndirməyi bac

m üçün meto

ular  şagirdin

məyə sövq e

rü inkişaf etd

mövzunun,  a

ateriallar öz ə

umu haqqınd

eçirilməsinə

qında ümum

tləndirilməsi

nan forma və

rının reallaşm

ı və digər fənlə

ri;  


üzrə planlaşd

ılmasına dair

tləndirmə va

sözlərin izah

i mənbələr. 

nin keçirilm

nin məzmunu

nin hər biri 

nın təməlini 

lar dörd təd

urada təsvir

dığına xüsusiriş 

spublikasında

üzrə müəllim

illələrinə müv

nan məzmun

irəlilədikcə  i

anlamağa ba

bədii  təfəkkü

 

n kurikulum

ünyagörüşün

etmək bacarı

verən hadisə

lar) vasitəsi

adır.  


etik cəhətdən 

rəngini və ma

rməyə imkanl

əvvür qabiliy

hiss etməyə, 

mətləndirir. 

an və dünya

rəsini genişl

üşlü, zəngin 

lli və ümum

caran şəxsiyy

 

odik vəsait h

n yalnız təsv

edir, onlarda

dirir. Verilən

anlayışın  da

əksini tapmı

da;  

ə (tədrisinə) dmi məlumat; 

i prinsipləri v

ə üsullar; 

ma cədvəli v

ərin uyğun alt

dırılma nümu

r tövsiyələr v

asitələri; 

hı – terminlə

əsinə (tədris

unun əsasını 

şagird işlər

təşkil edir, 

dris vahidind

in xırda det

si diqqət yeti

a ümumi tə

m üçün metod

vafiq olan və

n  nəzərə alı

incəsənətin  m

aşlayacaq.  İb

ürünün inkişmu haqqında

nü və hissiyy

ıqlarının mən

ələrin zəngin

ilə  əyani  şə

inkişaf etdir

aterialını, on

lar yaradır. T

yyətini inkişa

obrazlı  və  m

a incəsənətin

ləndirir, mən

mənəviyyat

mbəşəri dəyə

yət formalaş

haqqında 

vir bacarıqla

a müstəqil 

n biliklər  m

ha dərindən 

ışdır:  


dair ümumi t

və formaları

və illik planla

t standartları 

unələri; 

və müəllim ü

ər lüğəti; 

sinə) dair üm

bədii fəaliyy

rinin yaradıl

yaradıcı  qa

də  cəmləşmi

tallardan dey

irmək lazımd

hsilin konse

dik vəsaitdə ş

sadədən mür

ınmışdır.  Şa

mahiyyətini, 

btidai  sinif

şaf təməli dem

yat aləmini i

nimsədilməs

nliyini və rən

əkildə  aşıla

rir, onları ətra

ların vəhdəti

Təsvir etmək i

af etdirir. Təs

məntiqi düşü

nin klassik nü

nəvi aləmini 

a, bədii zövq

ərlərə hörmə

şdırmaqdır. 

 

arına deyil, tədqiqatçılıq

müxtəlif  həy

başa düşülm

tövsiyələr. 

ı;  

aşdırma nümilə inteqrasiya

üçün əlavə mmumi tövsiy

yətin üç növü

lmasında işt

abiliyyətin in

işdir. Tədris

yil, ləkə  və  f

dır.  

epsiyası (Milşagirdin möh

rəkkəbə doğr

agird,  əlbəttə

 onun obraz

lərdə    təsvir

məkdir. 


inkişaf etdir

si baxımında

ngarəngliyin

maq onlard

af mühiti dər

ini, gözəlliyin

insanın görm

sviri incəsənə

ünməyə  və  b

ümayəndələr

 daha da zən

qə və yaradıc

ətlə yanaşan

onun ümum

q, yaradıcılı

yat  hadisələr

məsinə xidmə

munəsi; 


a cədvəli; 

məlumat;  ələr 

ü təşkil edir

tirak edir və

nkişafı üçün

 

s vahidləriniformalardan

li 


h-

ru 


ə, 

lı 


ri  

r-

an ni 

da 


rk 

ni 


mə 

ət 


bu 

ri 


n-

cı 


n, 

mi 


ıq 

ri  


ət 

ə i                 Çap üçün deyil


 

1-ci sinifdə  təlimin oyun əsasında təşkil edilməsi  əhəmiyyətlidir. Çünki bu yaş  səviyyəsində olan uşaqların fəal inkişafı, ətraf aləmi dərk etmələri təbiidir. Yaranan situasiyanı söz, hərəkət, 

jest, səs, intonasiya ilə göstərmək çox vacib məqam sayılır. Müəllim real mühitdə kiçikyaşlı 

şagirdlər üçün nağıl, xəyallarla dolu obraz yaratmaqla onları  dərsə  cəlb edir, təxəyyül və 

fantaziyalarının inkişafında böyük rol oynadığını təmin edir. Birinci vahiddə təsviri sənətin tədrisinin ciddi əsasları mövcuddur. Lakin ardıcıllıqla və oyun 

formasında qurulduğuna görə, adətən, şagirdlər tərəfindən asanlıqla qavranılır. Təsviri sənət bu 

yaş səviyyəsində olan şagirdlər üçün müxtəlif texnika və materialların cəlb edilməsi ilə xüsusilə 

rəngarəng və mahiyyətli olur. Tədris ilinin əvvəlində  ekskursiya  təşkil etməklə  ətraf aləmlə 

tanışlıq, müşahidə və qavrama bacarıqlarını inkişaf etdirmək əhəmiyyətli olardı.  

İkinci vahid boyalarla tanışlığa həsr olunub. Boyalarla iş xüsusi təşkilati bacarıqlar tələb 

etdiyinə görə bir qədər ləngidilib. 1-ci sinifdə  rənglərin bir-biri ilə qarışdırılması  və müxtəlif 

çalarların alınması  əsas məqsəd daşımır. Bu yaşda olan uşaqlar, sadəcə, boyalarla çəkir və 

rəngləyirlər. Rəng mühiti isə tədricən yuxarı sinifdə öz əksini tapacaq.  Üçüncü vahid konstruktiv və dekorativ bacarıqlarla zəngindir. Hər bir əşyanın quruluşunu, 

bəzəyini görmək və anlamaq, təfəkkürün və zövqün əsas xüsusiyyətləri olaraq, tədricən qazanı-

lır.  Şagirdlərin yaradıcılıqda istifadə etdikləri materialları  dərindən mənimsəməsi məqsədi ilə 

vəsait müxtəlif rəngarəng tapşırıqlarla təchiz olunmuşdur. Oyun formasında təqdimat yeni 

biliklərə yiyələnməyə imkan yaradır. Rübün sonunda doğma  şəhərə ekskursiya təşkil etmək, 

tarixi abidələrlə tanışlıq yerinə düşərdi.   Dördüncü vahid, bir növ, nəticə sayıla bilər. Tədris ili ərzində keçirilən dərslərin təkrarı Azərbaycanın 

görkəmli sənət nümayəndələri və onların məşhur əsərləri ilə tanışlıqda öz əksini tapır. Müəllimin Azər-

baycan  Dövlət İncəsənət Muzeyinə ekskursiya təşkil etməsi əhəmiyyətli sayılardı.  

“Təsviri incəsənət” fənninin əsas xüsusiyyəti — şagirddə yaradıcı inkişafın formalaşdırılmasıdır. 

Müəllim üçün vəsaitdə  təsviri incəsənət fənninin tədrisi  şagirdlərin bədii yaradıcılıq fəaliy-

yət növləri ilə  təqdim edilir: naturadan rəsm, mövzu üzrə  rəsm, dekorativ-tətbiqi fəaliyyət, yapma, təsviri sənət haqqındas söhbət. 

Müəllim tövsiyə olunan materiallardan sinfin hazırlıq səviyyəsinə, tədris vaxtına, texniki 

təchizata və diferensial təlim prinsiplərinə uyğun olaraq lazım bildiyi qədər istifadə edə bilər. 

Vəsaitdə, ümumiyyətlə, tədqiqat işlərində qruplarla və cütlərlə iş formalarına daha çox üstünlük 

verilir. Praktik dərslər zamanı isə  şagirdlərdə  fərdi bacarıqların formalaşdırılması  məqsədi ilə, 

əsasən, fərdi və cütlərlə  iş formasından istifadə edilməsi daha məqsədəuyğundur. Cütlərdə 

işləyən şagirdlər tədqiqat işini də birlikdə yerinə yetirirlər. 

Yaradıcı  tətbiqetməyə çox vaxt tələb olunduğu üçün bu mərhələnin tətbiqinin evdə yerinə 

yetirilməsi nəzərdə tutulur, lakin müəllimin istəyindən asılı olaraq o, dərsdə də reallaşa bilər. 

Şagird işlərinə  məzmun, orijinallıq və yaradıcılıq nöqteyi-nəzərindən hər zaman diqqət 

ayırmaq çox vacibdir. İşlərin müzakirəsi  şagirdlərin diqqətini aktivləşdirir, yaradıcı ünsiyyət 

təcrübəsini formalaşdırır. 

Sərgilərin vaxtaşırı  təşkili  şagirdlər üçün yeni şəraitdə öz nəticələrini yenidən qiymətlən-

dirmək, nailiyyətlərinə sevinclə  nəzər salmaq imkanı verir. Bu işlər valideyn və dostlar üçün 

hədiyyə, məktəbin tərtibatında isə çox gözəl bəzək nümunələri ola bilər. 

İnklüziv təlim prinsipləri.  İnklüziv təlimin  əsasını  hər bir şagirdə  fərdi yanaşma ideyası 

təşkil edir. İnklüziya sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqlarda özünə inam yaratmaqla yanaşı 

onlara digər yaşıdları ilə eyni məktəbdə  təhsil almaq şəraitinin yaradılmasıdır. Xüsusi təlimə 

tələbatı olan bu cür uşaqların diqqət və yardıma böyük ehtiyacları var. Onların qabiliyyətlərinin 

və irəliləyişlərinin inkişaf etdirilməsi çox vacib amildir. Belə  uşaqlarla işləyərkən müəllim 

informasiyanı onlara müxtəlif forma və variantlarda çatdırmağa çalışmalıdır. Yeni təlim 

prinsipləri imkanları  məhdud olan uşaqların ümumi təhsil mühitinə inteqrasiya etməsini və 

ümumi proqram əsasında təhsil almalarını tələb edir. 

İnklüziv təlimin əsasını hər bir şagirdə fərdi yanaşma ideyası təşkil edir. Belə ki, təlim hər bir 

uşağa məxsus tələbatların ödənilməsi zəminində təşkil olunmalıdır. Hər bir şagird təlimdə uğur 

qazanması üçün tələb olunan psixoloji yardım, diqqət və qayğı ilə əhatə edilməlidir. 

Hər bir məzmun xətti üzrə qiymətləndirmə standartlarının  əsasında diferensial təlim nəzərə 

alınmaqla bilik və bacarıqları möhkəmləndirmək üçün tapşırıqlar, yaradıcı tətbiqetmə xarakterli 

çalışmalar, praktik işlər üzrə tapşırıqlar, istiqamətləndirici suallar, hər tədris vahidinin sonunda 

summativ qiymətləndirmə vasitələri daxildir. İnklüziv təlimin prinsiplərinə uyğun olaraq xüsusi 

qayğıya ehtiyacı olan şagirdlər üçün də çalışmalar nəzərə alınır. Tapşırıqlar sadədən mürəkkəbə 

doğru yerləşdirilmişdir. Metodik vəsaitdə bu tapşırıqlar belə  işarələnib:  sağlamlıq imkanları 

məhdud olan şagirdlər üçün çətinlik dərəcəsi aşağı olan tapşırıqlar. 

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi. Təsviri incəsənət təliminin məzmunu nəticəyö-

nümlü standartlardan ibarət olub hər bir təhsil pilləsinin və sinfin sonunda əldə olunan 

konkret nəticələri  əks etdirir. Nəticələrin  əvvəlcədən standartlar  şəklində müəyyən olunması 

onların reallaşmasına doğru yonəldilmiş  tədris fəaliyyətinin inkişafını izləmək və istiqamət-Çap üçün deyil

 

ləndirmək üçün obyektiv qiymətləndirmə aparılmasına imkanlar yaradır. Məzmun standart-larının mənimsənilməsi istiqamətində,  əsasən, aşağıdakı qiymətləndirmə növlərindən istifadə 

olunur: 1.  Diaqnostik    qiymətləndirmənin  məqsədi  şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini 

müəyyənləşdirməkdir,  əsasən, dərs ilinin əvvəlində aparılır. Zərurət yarandıqda, bəhs və 

bölmələrin əvvəlində, başqa məktəbdən gələndə, sinfi dəyişəndə və digər hallarda  şagirdin  bilik 

və bacarıqları barədə məlumat toplamaq, təlim strategiyasını  müəyyənləşdirmək və şagirdə fərdi 

yanaşmanı təmin etmək məqsədilə müəllim tərəfindən aparılır və rəsmi sənəddə öz əksini tapmır. 

Vəsaitdə 1-ci sinif şagirdlərinin ilkin səviyyəsini ümumi sorğu, müsahibə vasitəsilə yoxlamaq 

nəzərdə tutulur.  

2.  Formativ qiymətləndirmə dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq təlim prosesində müntəzəm şə-

kildə aparılır,  şagirdin irəliləyişlərini və geriləmələrini izləmək, qarşıya çıxan problemləri  

aradan qaldırmaq üçün şagirdə kömək etmək və onu istiqamətləndirmək məqsədi daşıyır.  

Formativ qiymətləndirmə sinifdə  hər bir şagirdin inkişafının sistemli şəkildə izlənilməsini 

təmin edir. Müəllim bu qiymətləndirmə vasitəsilə  tədris prosesini tənzimləyir, uğur qazana 

bilməyən şagirdlərin ehtiyaclarını öyrənərək onlara əlavə kömək göstərir.  

Formativ qiymətləndirmənin nəticələri rəsmi xarakter daşımır və jurnala qeyd olunmur. Bu 

nəticələr yalnız  şagirdin qeyd kitabçasında, müəllimin  şəxsi qeydlərində öz əksini tapır və  şagird 

qovluğu adlanan portfolioda toplanır. Portfolio bir il ərzində məktəbdə saxlanılır və ilin sonunda 

şagirdə təhvil verilir. Müəllim üçün metodik vəsaitdə hər bir mövzunun sonunda qiymətləndirmə 

üsullarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur. Bu meyarlar hər mövzuda nəzərdə tutulan təlim 

məqsədlərinə  nə  dərəcədə nail olunduğunu qiymətləndirmək məqsədilə müəyyən edilir. Onlar 

kurikulum sənədinin tərkib hissəsi olan qiymətləndirmə standartlarına  əsasən hazırlanmışdır. 

Müəllim bu üsul və formalardan öz məqsədinə uyğun şəkildə istifadə edib yenilərini yarada bilər. 

Hər mövzu üzrə tövsiyə olunan meyarlar aşağıdakı üsul və formalardan istifadə etməklə qiy-

mətləndirmə aparmaq olar. Dərəcələr üzrə qiymətləndirmə.  Müasir üsullara əsaslanan təlimdə biliyi qiymətləndirmək 

üçün dərəcələrdən istifadə etmək məqsədəuyğundur. Dərəcələr dedikdə  şagirdlərin fəaliyyətini  

yüksək, orta və  aşağı bal ilə qiymətləndirməyə imkan verən dəqiq ifadə olunmuş qaydalar 

nəzərdə tutulur.   

№ 

Meyarlar 

Əla Yaxşı Orta Zəif

Azərbaycanın görkəmli  təsviri  sənət  nümayəndələrindən S.Bəhlulzadəni və onun ən  məşhur əsərləri haqqında bildiklərini necə söyləyib? 

 

  

 

2 Sadə təsvir alətlərindən olan fırça ilə rəsmi necə təsvir edə bilib?  

 

  

3 Çəkdiyi natürmortda ifadə olunmuş fikir və ideyanı necə izah edib? 

 

 

  

4 Yoldaşlarının işinə öz münasibətini nə dərəcədə bildirə bilib? 

 

 

  

5 Təsviri tapşırılan vaxt ərzində yerinə yetirə bilib? 

 

 

  


Kataloq: noduploads -> book
book -> «aspolèqraf» naTik axundovi, humeir ehmedovi,'
book -> Методическое пособие для учителя 6 мет о диче ск ое пособие для учите
book -> YAŞar seyiDLİ, naiLƏ ƏLİyeva, xumar əHMƏDBƏYLİ Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün
book -> YAŞar seyiDLİ, naiLƏ ƏLİyeva, xumar əHMƏDBƏYLİ Ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün
book -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 29. 07. 2013-cü il tarixli 754 nömrəli əmri ilə
book -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 19. 06. 2009-cu il tarixli
book -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 05. 07. 2010-cu il tarixli
book -> Gülşən Orucova, Nərminə Qaragözova, Rafiq İsmayılov, Zahid Xəlilov
book -> ŞÜKÜr mustafa, İLTİfat ləTİfov ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün

Yüklə 22,83 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə