Tez özetleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim DalıYüklə 3 Mb.
səhifə12/48
tarix06.05.2017
ölçüsü3 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   48

KIZILDERE Ayçe Ezgi
Danışman : Yard. Doç. Dr. Nurgül ERDEM

Anabilim Dalı : Peyzaj Mimarlığı

Mezuniyet Yılı : 2009

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Adnan UZUN,

: Yard. Doç. Dr. Nurgül ERDEM,

: Doç. Dr. Nur URFALIOĞLU,

: Prof. Dr. Hüseyin DİRİK,

: Prof. Dr. Kamil ŞENGÖNÜL.Sanat Akımları Açısından Türkiye Ve Diğer Ülkelerdeki Başlıca Parklar (19. Yüzyıl Ve 21. Yüzyıl Arası)

Araştırmada geçmişten günümüze uzanan 19. yüzyıl ve 21. yüzyıl arası başlıca park örnekleri incelenmiştir. Park kavramının ilk çıkış noktasından bu yana, eski sanat akımlarından günümüz sanat akımlarına ve tema parklarına değinilmiş, park kavramının çeşitli açılardan değerlendirmesi yapılmıştır.

Çağlar boyu süre gelen yeşil alan ihtiyacı zaman içerisinde bahçelerden parklara kadar uzanmaktadır. Sanayileşme kültürü arasında sıkışan 21. yüzyıl insanının parklara ne derecede ihtiyaç duyduğu, bu mekanları nasıl kullandığı, modernleşme süreci içerisindeki yeni tasarım biçimleri, temalandırılmış parkların ne derece başarılı olduğu, kitleler üzerinde etkili olup olmadığı ortaya konulmuştur.

Genel bilgiler bölümünde, birinci olarak tarihsel park ve sanat kavramı işlenmiştir. Park kavramı, sınıflandırma örnekleri, standartları ve işlevleri anlatılmıştır. Çevreye ve insanlara olan faydaları ve ilişkileri ortaya konmuş, tasarım kriterleri işlenmiş, kent içindeki önemine değinilmiştir.

Parklardaki sanat kavramı ilkçağdan 19. yüzyıl’a kadar ve 19. yüzyıl’dan 21. yüzyıl’a kadar olmak üzere iki aşamada incelenmiştir. İlk çağ ve 19. yüzyıl arasındaki sanat anlayışı Klasizm, Romantizm, Neoklasizm, Naturalizm akımlarıyla, 19. yüzyıl’dan günümüze kadarki sanat anlayışı, Konstrüktivizm, Arts and Crafts, Art Nouveau, Empresyonizm, Art Deco, Bauhause, De Stijl, Modernizm, Post Modernizm, Soyut Sanat, Ekspresyonizm, Pop Art, Land Art, Minimalizm, Dekonstrüktivizm, Kübizm, Futurizm, Sürrealizm akımlarıyla kronolojik olarak anlatılmıştır.

Çoğunluğu resim, heykel, grafik, mimarlık alanlarında yoğunluk gösteren sanat akımlarının etkileri, bu konuda kaynağın az olduğu peyzaj mimarlığı alanlarına uyarlanmıştır.

Ardından tema parkları incelenmiştir. İkinci olarak, çağdaş parklar ve türleri, tema parkları başlığı altında incelenmiştir. Tema parkları sınıflandırılmış, Eğlence - Macera Ağırlıklı Tema Parkları başlığı altında De Efteling Parkı, Disneyland, Harikalar Diyarı Parkı, Nasu Highland Parkı incelenmiş, Sanatsal ve Kültürel Ağırlıklı Tema Parkları başlığı altında, Heykel Parkları kategorisinde, Değirmendere Heykel Parkı, Hakone Heykel Parkı, Storm King Sanat Parkı, Kültür Parkları kategorisinde ise Polonezya Kültür Parkı ve Tjapukai Aboriginal Kültür Parkı incelenmiştir.

Bulgular bölümünde, genel bilgiler bölümünde anlatılan sanat akımları Dünyadan ve Türkiye’den belli başlı parklar üzerinde incelenmiştir. Dünyadan, Central Park, Birkenhead Park, Hyde Park, Regent’s Park, Richmond Park, Bercy Parkı, Buttes Chaumont Park, Citroen Park, La Villette Park, Mont Souris Park, Park Guell, Park Pinar de Perruquet incelenmiş, Türkiye’den ise Adapark, Altınpark, Baltalimanı Japon Parkı, Bursa Soğanlı Botanik Parkı, Etiler Sanatçılar Parkı, Gençlik Parkı, Göztepe 60. Yıl Parkı, Gülhane Parkı, Maçka Demokrasi Parkı, Özgürlük Parkı,Topkapı Şehir Parkı incelenmiştir. Seçilen bu parklar, genel olarak kendi içinde özel bir örnek oluşturan, yapıldığı dönemin izlerini (stil) taşıyan veya bir ana tema doğrultusunda yapılmış sanatsal parklardır. Parklar, konumu, yüzölçümü, yapım tarihi, tasarımcısı, sosyal ve fiziksel özellikleri, fonksiyon alanları, donatıları, güvenlik önlemleri ve bünyesindeki tasarımsal eksikliklerin belirtildiği tablolar yardımıyla değerlendirilmiş ve park içerisinde kullanılan sanat akımları ortaya konulmuştur.

Sonuç bölümünde araştırmada anlatılan tüm örneklerin genel bir sentezi yapılmış, 19. ve 21. yüzyıllar arası parkların sanatsal durumları iki ayrı tablo ile ortaya konulmuştur. Sanatsal içerikli parkların kitleler üzerinde oluşturduğu olumlu etkiler, kimliksiz parkların yarattığı olumlu ve olumsuz etkiler tartışılmıştır. Bu konuda Türkiye’deki parkların yurt dışındaki parklarla kıyaslaması yapılmış, park anlayışı açısından eksiklikler tespit edilmiş, öneriler sunulmuştur.

Bu çalışma ile literatür araştırması yapılması ile açığa çıkan veriler ışığında Türkiye’de yapılacak olan uygulamalara yol gösterici olması ve bu konuda yeni oluşacak literatürlere ışık tutmasıdır.


Essential Parks in Both TURKEY And Other Countries in Terms of Art Trend (Between the 19th and 21st Centurıes)

Present study extends past 19 and the 21st century century between the main park samples examined. Since the first starting point of the concept of Park, the old art of the contemporary art movements and trends are addressed to the theme park, park assessment was made of various aspects of the concept.

For ages over time the need for green space goes back to the garden from the park. Sandwiched between the industrialization of culture 21 century, people in the park to the extent needed, how's this place where the process of modernization within the new design styles, the theme park been as successful with the extent of mass effect on whether the medium has been put.

Overview section, the first was processed as a historical park and art concepts. Park concept, classification samples, standards and functions are explained. The benefits to the environment and people and relationships were put forward, the design criteria processed, the city has been referred to the importance.

Park in the concept art from antiquity 19th and 19th century up to from the 21st century century up to the two stages examined. The first era and the 19th understanding between the Classism century art, Romanticism, Neoklasizm, naturalistic streams, 19 century art from the present date, Constructivism, Arts and Crafts, Art Nouveau, Impressionism, Art Deco, Bauhaus, De Stijl, Modernism, Post Modernism, Abstract Art, Expressionism, Pop Art, Land Art, Minimalism, Dekonstrüktivizm, Cubism, Futurism Surrealism streams are described in chronological order.

Majority of painting, sculpture, graphics, architecture, art trends in the areas showing the effects of intensity on this issue less than resources that have been adapted to the field of landscape architecture.

Then examined the theme park. Second, modern parks and species, under the title of the theme parks are examined. Theme parks, classified, Entertainment - Adventure Theme Park and weighted under the title De Efteling Park, Disneyland, Wonderland Park, the Nasu Highland Park has been examined, Artistic and Cultural Weighted Theme Parks under the title, Sculpture Park category, the Değirmendere Sculpture Park, Hakone Sculpture Park, Storm King Art Park, the Cultural Park in the category and the Tjapukai Aboriginal Cultural Park Polonezya Culture Park were examined.

Results section, the general information section, described in the art movement from the world and Turkey were examined on the major parks. From around the world, Central Park, Birkenhead Park, Hyde Park, Regent's Park, Richmond Park, Bercy Park, the Buttes Chaumont Park, Citroen Park, La Villette Park, Mont Souris Park, Park Guell, Park Pinar de Perruquet examined, the Adapark from Turkey, Altınpark, Baltalimanı Japanese Park, Bursa Soğanlı Botanic Park, Etiler Lineup Park, Youth Park, Göztepe 60 Year Park, Gulhane Park, Macka Demokrasi Park, Freedom Park, Topkapi City Park were examined. Selected these parks, in general, in itself creates a special case, on the traces of the period (style) or a move made in line with the main theme parks are artistic. Parks, location, area, date of construction, designer, social and physical features, functions, fields, equipment, security measures and deficiencies within tasarımsal clarifying with the help of the table has been evaluated and used in the art park flows have been put forward.

In the study described the results of all samples has been a general synthesis, 19 and 21 century park across two separate tables with their artistic status has been put forward. Park created on the artistic mass of positive effects, the positive and negative effects of the creation of identity-free park were discussed. Abroad in Turkey on this issue of parking in the parking lot has been compared with, in terms of understanding the lack of parking have been identified, recommendations are presented.

In this study with literature research be done to open the data to be held in Turkey in the light guiding applications and that this will create a new literature is to shed light.KİMYA ANABİLİM DALI

BAYRAK Bertan Boran
Danışman : Prof. Dr. Refiye YANARDAĞ

Anabilim Dalı : Kimya

Programı : Biyokimya

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Refiye YANARDAĞ

Prof. Dr. Nuriye AKEV

Prof. Dr. Ayşen YARAT

Prof. Dr. Ayşe YUSUFOĞLU

Prof. Dr. Hacı ORAK

Fındıktan (Corylus maxima Miller) Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenazın Saflaştırılması ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi

Çalışmamızda, Türkiye’de Giresun ili ve civarında oldukça bol miktarda yetiştirilen fındıktan (Corylus maxima Miller) glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD, E.C. 1.1.1.49) enzimi ilk kez saflaştırıldı ve bazı özellikleri incelendi.

G6PD fındıktan homojenizasyon, amonyum sülfat çöktürmesi ve hidroksilapatit kolon kromatografisi yöntemleriyle 36,2 kat saflaştırıldı. Saflaştırma prosesi süresince sıcaklık +4ºC’de tutuldu. Protein miktar tayini Bradford ve Warburg yöntemlerine göre; enzim aktivitesi ise 37ºC’de Beutler ve Betke yöntemlerine göre, 340 nm dalga boyunda spektrofotometrede tayin edildi.

G6PD enziminin PAGE sonucunda 271 kDa mol ağırlığına karşılık gelen tek aktivite bandı gösterdiği saptandı. SDS-PAGE sonucunda ise bu enzimin oktamer yapıda ve alt birim molekül ağırlığının 33,820 kDa olduğu bulundu.

G6PD koenzim olarak sadece NADP+’yi kullandı. Optimum temperatürünün 37-40ºC arasında olduğu, optimum pH’sının ise 8.0 olduğu saptandı. Enzim tarafından katalizlenen reaksiyonun aktivasyon enerjisi 5.01 kcal.mol-1 olarak bulundu.

Enzimin D-glukoz-6-fosfat ve NADP+ substratlarına karşı Km değerleri sırasıyla 1.9449 mM ve 0.4192 mM; Vmax değerleri ise sırasıyla 0.0514 U/mL ve 0.0428 U/mL bulundu.

G6PD enzim aktivitesi üzerine çeşitli anorganik, organik bileşiklerin ve bazı deterjanların etkileri incelendi. Ayrıca, enzimin depolanma kararlılığı da araştırıldı.

 
Purification of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase From Hazelnut (Corylus maxima Miller) and Investigation of Some Properties

In our study, glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD, E.C. 1.1.1.49) was purified for the first time from hazelnut (Corylus maxima Miller) being abundant in Giresun (Turkey) and surroundings and some properties of the enzyme were investigated.

G6PD was purified 36.2-fold from hazelnut by homogenization, ammonium sulfate precipitation, hydroxylapatite column chromatography. Temperature of +4ºC was maintained during the purification process. The protein content was determined by Bradford’s and Warburg’s methods and the enzyme activity was measured spectrophotometrically at 37ºC according to Beutler’s and Betke’s methods at 340 nm.

The PAGE of the purified enzyme showed one activity band corresponding to 271 kDa molecular weight. SDS-PAGE showed that the enzyme was an octamer composed of 33.820 kDa subunits.

It was found that the purified glucose-6-phosphate dehydrogenase utilised only NADP+ as a coenzyme. The optimum temperature was found to be between 37-40ºC, and the optimum pH at pH=8.0. The activation energy of the reaction catalyzed by the enzyme was calculated as 5.01 kcal.mol-1.

The affinity of the enzyme against the D-glucose-6-phosphate and NADP+ was investigated Km values were for D-glucose-6-phosphate and NADP+ 1.9449 mM and 0.4192 mM, respectively. Vmax values were for D-glucose-6-phosphate and NADP+ 0.0514 U/mL and 0.0428 U/mL, respectively.

The effects of several inorganic, organic compounds, and some detergents on the enzyme activity was determined. Storage stability of the enzyme was also investigated.TAŞSETEN Gökçe
Danışman :Prof.Dr.Süleyman TANYOLAÇ

Anabilim Dalı :Kimya

Programı :Organik

Mezuniyet Yılı :2008

Tez Savunma Jürisi :Prof.Dr.Süleyman Tanyolaç (Danışman)

Prof.Dr.Cemil İBİŞ

Prof.Dr.Ayşe Yusufoğlu

Prof.Dr.Serpil Göksel

Prof.Dr.Nüket ÖCAL (Y.T.Ü. Fen-Ed. Fak.)

Bazı Yeni Merkapto 1,2,4-Triazin Bileşiklerinin Sentezleri

Bu çalışmada başlangıç maddesi olarak glioksilik asit monohidrat ve tiyokarbohidrazidin reaksiyonu ile 4-amino-3-merkapto-1,2,4-triazin-5(4H)-on bileşiği elde edildi. 4-Aminp-3-merkapto-1,2,4-triazin-5(4H)-on’un metil iyodür ile reaksiyonundan 4-amino-3-metiltiyo-1,2,4-triazin-5(4H)-on bileşiği sentezlendi.

Elde edilen 4-amino-3-merkapto-1,2,4-triazin-5(4H)-on bileşiği çeşitli alkil tiyollerle reaksiyona sokularak bileşiğin beş adet S-alkil türevleri elde edildi. 4-Amino-3-merkapto-1,2,4-triazin-5(4H)-on bileşiğinin aldehitlerle reaksiyonu sonucunda 3 adet Schiff bazı sentezlendi.

Sentezlenen bileşikler kristalizasyonve kromotografik yöntemlerle saflaştırıldı., yapıları elementel analiz, IR ve 1H-NMR yöntemleri ile aydınlatıldı.Synthesıs of Some New Mercapto 1,2,4-Trıazınon Compounds

In this study 4-amino-3-mercapto-1,2,4-triazin-5(4H)-on is synthesized from the reaction of glioxylic acid monohydrate as starting compound with thiocarbohydrazide. 4-Amino-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-on was obtained from the reaction of 4-amino-3-mercapto-1,2,4-triazin-5(4H)-on with methyl iodide.

The five S-alkyl derivates of 4-amino-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-on were obtained from the reactions of various alkylthiols. By the reaction of the 4-amino-3-mercapto-1,2,4-triazin-5(4H)-on with the aldehydes, three Schiff bases were synthesized.

Structures of the synthesized compounds are characterized by elemental analysis, 1H-NMR and IR spectra after the purification of the compounds by either chromatographic or crystalization methods.
HEVES Mediha Dilek
Danışman : Prof. Dr. Refiye YANARDAĞ

Anabilim Dalı : Kimya

Programı : Biyokimya

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Refiye YANARDAĞ

Prof. Dr. Ayşe YUSUFOĞLU

Prof. Dr. Nuriye AKEV

Prof. Dr. Ayşen YARAT

Prof. Dr. İnci ARISAN-ATAÇ

AKYILDIZ (Ornithogalum sigmoideum Freyn et Sint.)’IN ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİ

Akyıldız (Ornithogalum sigmoideum Freyn et Sint.) Türkiye’de Karadeniz Bölgesi’ nde günlük diyette yaygın bir şekilde kullanılır.

Bu çalışmada akyıldızdan hazırlanan sulu, etil alkollü ve asetonlu ekstrelerin antioksidan aktiviteleri, indirgeme gücü, serbest radikal giderme aktivitesi (DPPH), hidroksi radikali giderme aktivitesi, ABTS radikal giderme aktivitesi, metal kelatlama aktivitesi gibi çeşitli antioksidan testler kullanılarak incelendi. Sonuçlar α-tokoferol, bütillenmiş hidroksi anisol, bütillenmiş hidroksi toluen gibi nötral ve sentetik antioksidanlarla karşılaştırıldı. Ekstrelerin total fenolik bileşikleri ve flavonoid miktarları da tayin edildi. Çalışmada, antioksidan aktivitelerin ekstrelerin konsantrasyonuna bağlı olarak arttığı saptandı.

Testlerin büyük bir kısmında flavonoidce zengin aseton ekstresinin yüksek antioksidan aktivite göstermesinden dolayı, antioksidan aktivite ile flavonoid bileşikler arasında bir ilgi olduğu düşünüldü.

Ekstrelerin bütün testlerde antioksidan aktivite gösterdiği ve bu ekstrelerin doğal bir antioksidan kaynağı olabileceği sonucuna varıldı.

ANTIOXIDANT ACTIVITY of Ornithogalum sigmoideum Freyn et Sint.

Ornithogalum sigmoideum Freyn et Sint. are used widely in the Black Sea reagion of Turkey for consumption in the daily diet.

In the present study, different antioxidant tests were employed in order to evaluate the antioxidant activities of water, ethanol and acetone extracts of Ornithogalum sigmoideum Freyn et Sint., namely, reducing power, free radical scavenging (DPPH), hydroxy radical scavenging, ABTS radical scavenging, metal chelating activities. The results were compared with natural and synthetic antioxidants, e. g. α-tocopherol, butylated hydroxyanisole, butylated hydroxytoluene. The levels of total phenolics and total flavonoids of the extracts were also determined. It was determined that antioxidant activity increased with increased concentrations of the extracts.

It is concluded that because of the highest antioxidant activity of acetone extract, which was rich in flavonoid, there could be a relation between flavonoids and antioxidant activity.

This study showed that Ornithogalum sigmoideum Freyn et Sint. extracts exhibited antioxidant activity in all tests and that the extracts could be considered as a source of natural antioxidants.

ÖZBAŞ Fatih
Danışman : Doç.Dr. Mehmet MAHRAMANLIOĞLU

Anabilim Dalı : Kimya

Programı : Biyokimya

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Doç.Dr. Mehmet MAHRAMANLIOĞL

Prof. Dr. Ayşe Zehra AROĞUZ

Prof. Dr.İzzet TOR

Doç.Dr. İrfan KZILCIKLI

Doç.Dr.Sinem GÖTÜRK

Piridin Ve Bazı Piridin Türevlerinin (Α-Pikolin, Β-Pikolin Ve Γ-Pikolin) Aktif Karbon, Manyetik Aktif Karbon Ve Moleküler Elek İle Uzaklaştırılması

Bu çalışma piridin, α-pikolin, β-pikolin ve γ-pikolinin sulu çözeltilerden aktif karbon, manyetik aktif karbon ve moleküler elek üzerinde adsorpsiyonunu incelemektedir. Manyetik aktif karbon üretmek için değişik oranlarda aktif karbon ve demir oksit karışımları kullanıldı (1:1; 2:1; 3:1) ve manyetik aktif karbon FeCl3, FeSO4 ve aktif karbon süspansiyonundan 70 0C’ de elde edildi. Süspansiyonun pH değerini arttırmak için 5M NaOH çözeltisi kullanıldı.

Kinetik veriler Lagergren birinci mertebeden hız eşitliği kullanılarak analiz edildi. Her bir adsorbat ve adsorbent için birinci mertebeden hız eşitliği sabitleri hesaplandı. Tanecik içi difüzyon sabitleri hesaplandı.

Langmuir ve Freundlich izotermleri kullanıldı ve her iki izotermin sabitleri hesaplandı. Her bir adsorbent için kapasite γ-pikolin > β- pikolin > α- pikolin > piridin sırasına uyduğu görüldü. Demir oksitin varlığı manyetik aktif karbonun kapasitesini düşürdüğünden aktif karbonun kapasitesi manyetik aktif karbonun kapasitesinden daha yüksek bulundu.

Çeşitli sıcaklıklarda adsorpsiyon termodinamiği çalışıldı ve denge sabiti (K), standart serbest enerji değişimi (ΔG0), standart entalpi değişimi (ΔH0) ve standart entropi değişimi (ΔS0) gibi termodinamik parametreler hesaplandı. Termodinamik hesaplar her bir adsorbat ve adsorbent için adsorpsiyon prosesinin endotermik ve spontane olduğunu gösterdi. Bundan dolayı her bir adsorbent için uzaklaştırma sıcaklık ile arttı.

Sabit yataklar organik ve inorganik kirliliklerin uzaklaştırılmasında kullanılmaktadır. Bundan dolayı kolon çalışmaları yapıldı. Her bir adsorbat ve adsorbent için kolon kapasiteleri kesikli çalışmalardan elde edilenden daha yüksek bulundu.Removal of Pyridine and Some Derivatives (Α-Picoline, Β-Pıcolıne And Γ-Picoline) By Activated Carbon, Magnetic Actıvated Carbon and Molecular Sıeve

This study investigates the adsorption of pyridine, α-picoline, β-picoline, and γ-picoline on the activated carbon, magnetic activated carbon and molecular sieve. In order to produce magnetic activated carbon, different weight rations of activated carbon and iron oxide were used (1:1; 2:1; 3:1) and magnetic activated carbon was produced from a suspension of FeCl3, FeSO4 and activated carbon at 70 0C. In order to increase pH value of suspension, NaOH solution (5M) was used.

The kinetic data were analyzed using the Lagergren first order rate equation. The values of the first order rate constants for each adsorbate and adsorbent were calculated. The constants of intraparticle difusion were calculated.

The Langmuir and Freundlich isotherms were used and the constants of both isotherms were calculated. The adsorption capacity for each adsorbent followed the order γ-picoline > β-picoline > α-picoline > pyridine. The capacity of activated carbon was found to be higher than magnetic activated carbon since the presence of iron oxide decreased the adsorption capacity of magnetic activated carbon.

Adsorption thermodynamics has been studied at various temperatures and the thermodynamics parameters such as equilibrium constants (K), standart free energy changes (ΔG0), standart enthalpy changes (ΔH0) and standart entropy changes (ΔS0) were calculated. Thermodynamic calculations indicated that the adsorption processes for each adsorbate and adsorbent were endothermic and spontaneus. Therefore the removal for each adsorbent increased with increasing temperature.

Fixed-beds are used to remove organic and inorganic pollutants. Therefore column studies were carried out. The capacities of column for each adsorbate and adsorbent were found to be higher than the capacities found from batch experiments.LEVENT Elif
Danışman : Prof. Dr. Gülten ATUN

Anabilim Dalı : Kimya

Programı : Fiziksel Kimya

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Gülten ATUN,

Prof. Dr. Mahmure ÖZGÜR,

Prof. Dr. Saadet PABUCCUOĞLU ,

Doç. Dr. Gül HİSARLI,

Doç. Dr. Cemal ÖZEROĞLU

Titanyum-Dioksit Üzerinde Organik Maddelerin Adsorpsiyonu Ve Fotokatalitik Bozunması

Biyoflavonoid ve yüzey aktif madde sınıfına giren bazı organik maddelerin nano boyutlu TiO2 tanecikleri üzerinde adsorpsiyonu ve/veya fotokatalitik bozunması spektrofotometrik yöntemle incelendi.

Adsorpsiyonun veya fotokatalitik bozunmanın etkisini aydınlatmak için katyonik bir yüzey aktif madde olan setil piridinyum klorür (CPC) çözeltileri TiO2 ile ışıkta ve karanlıkta muamele edildi. Zamana, TiO2 dozajına ve CPC nin başlangıç derişimine bağlı olarak gerçekleştirilen deneyler fotokatalitik bozunmadan ziyade adsorpsiyon olaylarının reaksiyon mekanizması üzerinde etkili olduğunu gösterdi. Ardışık desorpsiyon çalışmaları TiO2 nano tanecikleri üzerinde adsorpsiyon meydana geldiğini doğruladı. Adsorplanan madde miktarı çözelti/katı oranıyla artarken dağılım katsayıları üzerinde zıt bir etki gözlemlendi. Yüzey aktif madde adsorpsiyonu için tipik olan iki adımlı bir adsorpsiyon izotermi elde edildi.

6 saat boyunca güneş ışığına maruz bırakılan flavonların fotokatalitik bozunma yüzdesi % 80 e kadar ulaştı. Tetraetilamonyum-hidroksit (TEAOH) varlığında fotokatalitik bozunma % 40lara kadar azaldı. Gece boyunca veya karanlık koşullar altında hiçbir parçalanma gözlenmedi.

Ancak sistem ışığa maruz bırakıldığında foto bozunma yeniden başladı ve flavon tamamıyla parçalandı.

Aynı koşullarda TEAOH varlığında ve yokluğundaki hesperidin çözeltileri için de benzer davranış gözlemlendi. Desorpsiyon çalışmaları da hesperidin için fotokatalitik bozunmanın hakim mekanizma olduğunu gösterdi. Flavon ve hesperidin için elde edilen kinetik sonuçlara Langmuir-Hinshelwood eşitliği başarılı bir şekilde uygulanabildi.

Diğer taraftan karanlıkta ve aydınlatılmış çözeltilerden elde edilen deneysel sonuçlar TiO2 üzerinde rutinin tutunma mekanizmasının adsorpsiyon olduğunu gösterdi. 0.1 l/g çözelti/katı oranına kadar dağılım katsayılarında gözlemlenen keskin artış bu değerden sonra yavaşladı. Rutin adsorpsiyonu için kinetik veriler McKay eşitliğine uyum göstermiştir.

Aydınlıkta ve karanlık koşullarda organik maddelerle muamele edilmiş TiO2 in X ışınları difraksiyonu (XRD) ve Furrier transform kızılötesi (FTIR) spektrumları işlem görmemiş TiO2 inkilerle karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçlar deneysel gözlemlerle uyumlu bulundu.

Yüklə 3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   48
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə