Tez özetleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı


Supplier Selection and Supplier Evaluation System by Analytical Hierarchy Process and a Model in a Garment CompanyYüklə 3 Mb.
səhifə30/48
tarix06.05.2017
ölçüsü3 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   48

Supplier Selection and Supplier Evaluation System by Analytical Hierarchy Process and a Model in a Garment Company

It is quite important for ready wear companies manufacturing products for their own brands, to deliver products in stores on time, sourcing cost effective products so as to compete with other stores, and offer goods of hight quality to satisfy customer demands. Unless you are able to manage these competitive components, undesired end is near unfortunately

Ready wear / Apparel sector, which is still far behind other sectors such as white goods, banking, automotive in terms of establishing a corporate structure, has currently started using modern management techniques. Other outstanding difficulties in this process are non-recorded data and having employees and managers who have the logic of closed innovation and development.

As ready wear / apparel sector is mainly dependent on labour intensive, human factor could not be negligible. Therefore, many developed and well known European brands interrogate their suppliers within the framework of human rights and their social responsibility, as well as their efficiency.

In this study, a supplier selection and evaluation model has been designed in order to manage the competitive components effectively within the supplier part. In this sense, QUALITY, TIME, COST and ETHICS can be defined as the key concepts of this project. During project preparation, a model is considered as simple to understand and implement towards an academic model. In the process of election, a system is set up which monitors the whole procedure without enabling to change and habitudes of the company however in the process of evaluation, a system is set up which evaluates and measures the objective and critical routes.

ÖZTÜRK Gökçe Ceyda
Danışman : Yrd. Doç. Dr. Alp BARAY

Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Yrd. Doç. Dr. Alp BARAY

Prof. Dr. Öner ESEN

Doç. Dr. Şakir ESNAF

Yrd. Doç. Dr. Numan ÇELEBİ

Yrd. Doç. Dr. Murat AKAD
Tedarik Zincirinde Milk-Run Sistemi İle Cross Docking Sistemlerinin Maliyetlerinin Karşılaştırılması

Bu çalışmada, tedarik zinciri yönetiminde son zamanlarda yaygın ve etkin bir biçimde kullanılan yalın lojistik kavramlarından; tek bir kamyon ile tüm tedarikçilerin dolaşılmasıyla gerçekleştirilen milk-run ile her tedarikçiye ayrı kamyon gönderilmesiyle gerçekleştirilen cross docking sistemlerinin taşıma operasyonları sırasında uygulanan esaslar, gerektirdikleri koşullar, sahip oldukları avantaj ve dezavantajlar belirtilmiş, farklı nitelikte ve boyutta ürünlerin taşınmasında kullanıldıklarında ortaya çıkan maliyetler analiz edilmiştir.

Milk-run ve cross docking sistemlerinin, taşıma maliyetlerinin minimizasyonu amacıyla karşılaştırılarak, ne gibi durumlarda hangi sistemin daha iyi sonuç verdiğinin araştırılması amacıyla yapılan bu çalışmada, tedarik zinciri yönetimi, lojistik ve lojistik yönetimi, yalın düşünce ve yalın üretim kavramları incelenmiş, yalınlık ve lojisitk kavramalarının entegrasyonu olan yalın lojistik ve öneminden bahsedilmiştir.

Çalışmada, yalın lojistik tekniklerinden milk-run ve cross docking üzerinde durulmuş ve bu sistemlerin kullanımı, ayrı profillere sahip olan ürünlerin taşınmasında gösterdikleri verimlilikler ile taşıma maliyetlerinin karşılaştırılmasını içeren uygulamaya yer verilmiştir.

Yapılan uygulamadaki bilgiler konuya yeni bir bakış açısı getirmiş ve teorik anlatımın uygulamada nasıl vuku bulduğu ortaya konmuştur. Ayrıca yapılan uygulamalar, transportasyon modları ve şebekeleri üzerine ileride yapılacak çalışmalar için önemli bir yol gösterici niteliğindedir.

Comparison of Milk-Run System and Cross Docking System in Supply Chain from Cost Point of View

In this study it is mentioned that, lean logistics’ concepts, that are used in common and efficiently in recent times; milk-run system’s which is realized with one truck goes around all supplier, cross docking system’s which is realized dispatching different truck to each supplier, required conditions of them, advantages and disadvantages of these concepts and transportation costs when different types and size of items are transporting during transportation operations of these concepts.

The aim of this study is minimizing transportation costs of milk-run and cross docking systems with comparing which system has better result, supply chain management, logistics and logistics management, lean thinking and lean production concepts are examined and mentioned the importance of lean logistics which is integration of lean and logistics concepts.

The study emphasize lean logistics techniques of milk-run and cross docking, their usage, efficient of transporting different profiles of items with these systems and comparing costs of transportations.

Knowledge of application provide a new point of view to the argument and show how theoretical information realized in practices. Besides, applications lead future studies which is about transportation modes and networks.

ÇELİKKOL Mahmut Fahrettin
Danışman : Prof. Dr. Ekrem MANİSALI

Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Ekrem MANİSALI(Danışman)

Prof. Dr. Necmettin AKTEN

Doç. Dr. Şakir ESNAF

Doç. Dr. A. Halim ZAİM

Yrd. Doç. Dr. Alp BARAYTürkiye İmalat Sektöründe Altı Sigma Metodolojisini Uygulayan Firmalarda Kritik Başarı Faktörlerinin Değerlendirilmesi

Günümüzde dünyada ve ülkemizde de pek çok firmanın, hedeflerine ulaşabilmek amacıyla Altı Sigma’yı uyguladığı görülmektedir. Firmaların Altı Sigma’yı kullanarak hedeflerine ulaşmasında başarıyı etkileyen pek çok kritik başarı faktörünün olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur. Ayrıca, literatürde Altı Sigma kritik başarı faktörlerinin projelere etkisi konusunda farklı çalışmalar bulunmaktadır. Bu kapsamda farklı ülkelerde bu faktörlerin önem düzeylerinin belirlenmesine dönük araştırmalar yapılmıştır.

Bu çalışmada Altı Sigma kritik başarı faktörlerinin, Türkiye imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalardaki Altı Sigma projeleri esas alınarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Altı Sigma proje yöneticileri ile görüşülerek başarı faktörlerinin önem değerleri Türk firmaları açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca bu faktörlerin Türk imalat sektöründe gerçekleştirilme düzeyleri incelenmiştir. Kritik başarı faktörlerinin analizi dışında gerçekleştirilen projeler analiz edilmiş, projelerden elde edilen faydalar ile kritik başarı faktörleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır.

Yapılan çalışmada Altı Sigma başarı faktörlerinin önem değerleri, gerçekleştirilme düzeyleri, Altı Sigma proje fayda beklentileri ile gerçekleşen fayda düzeylerine ait veriler farklı istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Türk firmaları açısından Altı Sigma kritik başarı faktörlerinin proje başarısına etkileri istatistiksel çalışmalar ile ortaya konulmuştur.Evaluation of critical success factors of six sigma methodology used in Turkey’s manufacturing sector

Today it is a reality that most firms throughout the world are applying Six Sigma projects in order to reach their targets. The researches about the Six Sigma project represent the fact that there are many factors that affect the success of the project. Furthermore, various studies have been carried out about the effects of Six Sigma critical success factors on the projects. In this respect, researches have been done regarding the determination of the level of the importance of these factors in different countries.

In this paper, evaluation of critical success factors of Six Sigma methodology used in Turkey’s manufacturing sector has been aimed. In this respect, the importance level of success factors have been examined from Turkish firms point of view by the interview of the managers of Six Sigma projects. In addition, in which level these factors are carried out in Turkey’s manufacturing sector has been analyzed. Beside the analysis of critical success factors, the researches done has been examined, and the relationship between the acquisition of the projects and critical success factors have been investigated.

In this paper, importance level of Six Sigma success factors, in which level they are carried out, the acquisition assumptions of the projects, and to what degree those assumptions became true have been analyzed by using different statistical methods. Besides, the effects of Six Sigma critical success factors on the success of the projects have been indicated with statistical studies from the point of view of Turkish firms.BULUT Emre
Danışman : Doç. Dr. Şakir ESNAF

Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Öner ESEN

Doç. Dr. Şakir ESNAF (Danışman

Doç. Dr. Necdet ÖZÇAKAR

Yrd. Doç. Dr. Alp BARAY

Yrd. Doç. Dr. Numan ÇELEBİÖz Örgütlemeli (Kohonen) Haritalar ile yer seçimi ve kaynak ataması probleminin çözümü ve bir uygulama

Bu çalışmada, sınırsız kapasiteli yer seçimi ve kaynak ataması (Weber) probleminin çözümü için Öz Örgütlemeli Haritalar tekniği kullanılmış ve uygulamada; asfalt üreten bir şirketin dağıtım yaptığı noktalara asgari maliyetle dağıtım yapabilmesi için kurulacak depo yerinin seçilmesine çalışılmıştır.

Uygulama olarak, Öz Örgütlemeli Haritalar için C programlama dilinde kod yazılmış ve bu kod, Esnaf ve Küçükdeniz’in çalışmasındaki verilere uygulanmıştır. Sonuç olarak; her öbek için en uygun maliyetli dağıtım noktası seçilmiştir ve önceki çalışmadaki sonuçla çıkan sonuç kıyaslanmıştır.

Giriş bölümünde; kısaca çalışmanın amacı belirtilmiştir. Ardından ikinci bölümde; Yapay Sinir Ağları, Öz Örgütlemeli Haritalar ile ilgili kaynak taramasına yer verilmiş, sınırsız kapasiteli Weber probleminin çözümünde kullanılan Öz Örgütlemeli Haritalar (Kohonen) tekniği anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise; yapılan çalışma detaylarıyla anlatılmaktadır. Son bölümde de; sonuçlara ve karşılaştırmalara yer verilmiştir.


Anahtar sözcükler: Yapay Sinir Ağı (YSA), Kohonen, Öz Örgütlemeli Haritalar (ÖÖH), Weber problemi

Solving location-allocation problem using Self Organizing (Kohonen) Maps and an application

In this study, Self-Organizing Maps technique is used to solve Uncapacitated Multi-Facility Weber Problem and as an application, I’ve studied on locating a warehouse which will minimize the cost of distribution of the company that produces asphalt.

As an application, a code has been written on C programming language for Self-Organizing Maps and the code has been applied on the data of Esnaf’s and Küçükdeniz’s study. As a result, the distribution point which has the optimum cost for each cluster has been chosen and the results have been benchmarked.

In the first part; the mission of the study is explained shortly. In the second part; literature survey and the techniques that are used to prepare this thesis is discussed. The technique like SOM algorithm which is used for solving multi-facility Weber problem is discussed in details. In the third part, the study which is carried is explained. Finally, the details and the results of the study are given.


Keywords: Artificial Neural Network (ANN), Kohonen, Self Organizing Maps (SOM), Weber problem

ÖZTÜRK Nehir
Danışman : Doç. Dr. Şakir ESNAF

Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği

Programı :

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. Şakir ESNAF

Doç. Dr. İbrahim PINAR

Yrd. Doç. Dr. Alp BARAY

Yrd. Doç. Dr. Numan ÇELEBİ

Yrd. Doç. Dr. Murat AKAD

Süreç Yönetimi Kapsamında Bir Lojistik İşletmesinde Kara Nakliye Süreci Analizi ve İyileştirilmesi

Küreselleşen dünyada artan rekabet koşulları, işletmeleri her geçen gün yeni yönetim anlayışlarını aramaya zorlamaktadır. Müşterinin ilk ve sürekli tercihi olmak, pazarda en uygun fiyata, en kaliteli ürün ve hizmeti sunmak isteyen işletmeler süreçlerini incelemeye başlamışlardır. İş süreçlerindeki iyileşmelerin şirkete, çalışanlarına ve müşterilerine büyük katma değerler sağladığını gören işletmeler, süreç odaklı iş yapma şekillerini tercih ederek daha hızlı, daha etkin ve daha verimli ürün ve hizmet elde etme yollarını bulmuşlardır. İşte bu noktada “Süreç Yönetimi” yeni bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Süreç yönetimi; süreçleri izlemeye, kontrol altında tutmaya, ölçmeye, sürekli iyileştirmeye dayanan devamlı ve uzun bir yolculuktur. Bu nedenle bu yolculukta işletmeler günün değişen şartlarına, teknolojinin getirdiği yeniliklere kendini adapte edebilen, esnek, sürekli gelişen bir yönetim tarzı uygulamalıdır.

Bu çalışmada; süreç yönetimi, kavramları ve metodolojisi anlatıldıktan sonra Rummler Brache metodolojisi ile bir lojistik işletmesinde kara nakliye ihracat süreci analizi ve iyileştirilmesi yapılmıştır.Analysis and Development of Land Transportation Process Within the Context of Process Management in a Logistics Company

The increasingly competition conditions in the global world have forced companies to seek new management methods. Companies wish to be the first and consistent choice of customers by offering the highest quality goods and services on the market at the most reasonable prices have begun reassessing their operations and processes. Having seen considerable added value or both their employees and customers as a result of these improvements in their business operations and processes, companies have found ways to provide faster, more effective and more productive products and services. At this point that the concept of “Process Management” has gained widespread acceptance.

Process Management is a continuous and long journey that is monitoring, controling, measuring and improving the performance of processes. Therefore in this journey, companies should have flexible and continuous improving management methods which adapt itself to new conditions and technological changes.

In my thesis, Process management, concepts and methodology are examined. Rummler Brache Process Improvement Methodology is utilised to improve land transportation process in a logistics company.RASHİDİ Khodabakhsh
Danışman : Doç.Dr.Şakir ESNAF

Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Doç.Dr.Şakir ESNAF

Doç.Dr.Necdet ÖZÇAKAR

Doç.Dr.İbrahim PINAR

Yrd.Doç.Dr.Alp BARAY

Yrd.Doç.Dr.Numan ÇELEBİDengelenmiş Amaç Kartı Aracılığıyla Yüksek Öğretim Kurumlarında Performans Ölçüm Sistemi

Üst düzey yöneticilerin birçoğu finansal amaçlı raporlamanın eksik yönlerini fark etmiş ve iyi tasarlanmış bir performans ölçüm sisteminin stratejik amaçlara ulaşılmasında temel teşkil ettiğini anlamışlardır. Bu gelişme, örgütsel performans raporlarının hazırlanmasında Dengelenmiş Amaç Sistemi’nin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Dengelenmiş Amaç Kartı; kalite, güvence, toplam kalite, müşteri odaklı üretim ve organizasyon, değişim yönetimi, aktivite bazlı maliyet, entegre tedarik zinciri, süreç yönetimi, rekabet yönetimi gibi akımlardan beslenerek, 1990'lı yıllarda ortaya çıkan ve kaynaklarından daha radikal görüşlere sahip stratejik bir yönetim anlayışıdır.

Dengelenmiş Amaç Kartı yaklaşımı, bir organizasyonun yönetim bilgi sisteminin tüm boyutlarının bütünleştirilmesini sağlamakta ve yöneticilerin işletmelerini değerleme tarzları ile zaman ve kaynaklarını kullanış şekillerini önemli ölçüde etkilemektedir.

Dengelenmiş Amaç Kartı, kısa ve uzun dönemli amaçları, finansal olan ve olmayan, şirket içi ve dışı, performans ve sonuç göstergeleri arasındaki ilişkiyi, neden- sonuç hiyerarşisi içerisinde dengeli bir şekilde şirket stratejisine yansıtmayı amaçlamaktadır.

Yüksek Lisans Tezi olarak sunduğum çalışma ilk olarak performans kavramı üzerinde durulmuş, sonraki aşamada Dengelenmiş Amaç Kartı tanıtılarak uygulanma süreci açıklanmış ve İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Dengelenmiş Amaç Kartı analizinin uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dengelenmiş Amaç Kartı, Performans Ölçme, Toplam Kalite

Performance Measurement Sistem in Higher Education by Using Balanced Scorecard

Most of the top-level managers have noticed the deficient aspect of financing aimed reporting and have realized that a well-designed performance measuring system constitutes a basic in achieving strategic objectives. This development has lead to emergence of Balanced Scorecard system in preparing organizational performance reports.

Balanced Scorecard, fed by trends such as quality, security, total quality customer-oriented production and organization, management of change, activity based cost, integrated supply chain, process management, competition management, is a strategic management understanding, which emerged in the 1990's and has more radical opinions than its resources.

Balanced Scorecard approach ensures the integration of all dimensions of the management information system of an organization and significantly affects the managers' manners of assessing their enterprises and ways of using time and resources.

The short and long term objectives of Balanced Scorecard are to reflect the financial and non-financial, intra-company and out of company relation between performance and result indicators onto the company strategy in a balanced manner within cause and effect hierarchy.

In the first sections of my study, which I have presented as a Post Graduate Degree Thesis, it has been dwelled upon the concept of performance and in the following sections the application process has been explained by introducing Balance Scorecard and the application of Balanced Scorecard analysis has been realized in Industrial Engineering department in İstanbul University.


Keywords: Balanced Scorecard, Measuring Performance, Total Quality
YÖRÜK Nebi
Danışman : Doç. Dr. Şakir ESNAF

Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. Şakir ESNAF

Prof. Dr. Öner ESEN

Prof. Dr. Necmettin ATKEN

Yrd. Doç. Dr. Alp BARAY

Yrd. Doç. Dr. Murat AKADTedarik zinciri yönetiminde tedarikçinin yönettiği stok ve bir uygulama

Bu çalışmada, geleneksel tedarik zinciri yönetimi modeline bir alternatif olarak geliştirilen tedarikçinin yönettiği stok sistemi incelenmiştir. TYS sisteminin faydalarını anlayabilmek için öncelikle tedarik zinciri, stok ve stok modelleri hakkında literatür çalışmaları derlenmiştir. Ardından TZY sistemi içerisinde yer alan yeni modellerden bahsedilmiş ve bu modellerden bir tanesi olan TYS sistemi detaylı olarak analiz edilmiştir.

Çalışmanın daha iyi anlaşılması için geleneksel sistemde yer alan ekonomik sipariş miktarı modeli incelenmiş ve ESM modelinin TYS sistemi altında nasıl sonuçlar ortaya koyduğu beyaz eşya sektöründe yapılan bir uygulama ile aktarılmıştır.

Çalışmanın sonucunda TYS sisteminin müşteriler için iyi bir dış kaynak kullanımı olduğu ve tedarikçi için de, elde bulundurma maliyetlerinin artmasına rağmen toplam sistem maliyetlerinde düşme sağladığı gözlemlenmiştir.

 

 

Vendor managed inventory in supply chain management and an applicationIn this study, vendor managed inventory, as an alternative to traditional supply chain management model, is presented. To achieve the benefits of VMI system, firstly a literature research is been carried out for supply chain management, inventory and inventory control systems. Then, some new models in supply chain management are discussed and one of these models such as VMI, is analyzed widely.

To be able to understand this study clearly, the economic order quantity model in traditional supply chain model is analyized and then the results of EOQ model under VMI is discussed with an application in white good industry.

As a result of this study, it is been observed that, VMI system is better for the customer to outsource their operations and altough inventory holding cost is increased for the supplier, but the total system cost is reduced.

İŞÇİGİL Emrah
Danışman : Doç Dr. Şakir ESNAF

Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Doç Dr. Şakir ESNAF (Danışman)

Prof. Dr. Necmettin AKTEN

Yrd.Doç. Dr. Murat AKAD

Yrd. Doç. Dr. Alp BARAY

Yrd. Doç. Dr. Numan ÇELEBİKısıtlar Teorisi Yaklaşımı İle Proje Çizelgeleme Ve Kıymetli Metal Ve Mücevher Sektöründe Bir Uygulama

Rekabetçi küresel pazarda yeni ürünlerin pazara sunulma hızında oluşacak kısalmalar rekabet edebilirlik açısından firmalara büyük bir avantaj sağlayacaktır. Önceleri pazarda ilk olmak avantaj olarak kabul ediliyordu.Fakat şu anda pazarın beklentilerine hızlı bir şekilde cevap veren firmaların sektörlerine öncülük yapmakta ve pazar fırsatlarından fazlasıyla istifade etmektedirler.

Özellikle ürün-hayat döngüsünün kısa çevrimlere sahip olduğu kuyumculuk gibi sektörlerde, modanın, gündelik alışkanlıkların ya da mevsimsel farklılıkların çok çabuk değiştiğini göz önünde bulundurursak, yeni ürünlerin pazara sunulma zamanlarının hızında oluşacak iyileşmenin firmaya büyük bir avantaj sağlayacağı aşikârdır.

Tezin birinci bölümünde, Kritik Zincir Yaklaşımı hakkında genel bir bilgi verilmiş ve neden böyle bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu üzerinde durulmuş, ikinci bölümünde ise bu yaklaşımın temellerinden bahsedilmiş ve eleştirel tarafları ele alınmıştır. Üçüncü bölümde proje yönetimindeki uygulama adımları ve diğer planlama araçları arasındaki farklar ortaya konmuş ve son olarak ta kuyumculuk sektöründeki yeni ürün geliştirme faaliyetlerindeki uygulamalarda Kritik Zincir yöntemin kullanılması ile oluşan kazanımlar sayısal olarak ifade edilmiştir.

Böylece Kritik Zincir kullanımı ile ürün geliştirme faaliyetlerinde firmaların elde edebileceği katma değer de vurgulanmıştır.   

Project Schedulıng Wıth Theory Of Constraınts Approach And An Applıcatıon In Precıous Metal And Jewelery Sector

In the competitive global market, the firms will provide a great advantage by reducing the “time to market” of their new products in terms of competitiveness. To be the first in the market was accepted as an advantage formerly. But the firms meeting the expectation of the market rapidly have been pioneering in their sector at present time and have been utilizing from the market opportunuties mostly.

It is obviosus that improvement of the time to market for new products will provide a crucial advantage for the firm by considering that fashion, daily habits and seasonal variations change rapidly such as jewelery sector having shorter life-cycle circles.

In the first section of the thesis, a general overview was introduced and it was focused on why such an approach was needed, in the second section fundamentals of the approach were mentioned and the critics of the approach were stated. In the third section, application steps in project management and the differences with the other planning tools were expressed and finally, benefits of the usage of critical chain approach in jewelery sector for new product research&development activities were stated quantitatively.

Thus, added value which will be obtained by the firms with the usage of this approach was emphasized.


AKSOY Zeki Serdar
Danışman : Doç. Dr. Şakir Esnaf

Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. Mehpare TİMOR

Doç. Dr. Şakir ESNAF

Prof. Dr. Necmettin AKTEN

Yrd. Doç. Dr. Alp BARAY

Yrd. Doç. Dr. Numan ÇELEBİKurumsal Kaynak Planlaması Yazılımlarında Talep Tahmin Yöntemleri ve Uygulamaları

Rekabet şartlarının arttığı, ürün yaşam sürelerinin kısaldığı günümüz endüstrilerinde artık müşterinin seçiciliği ön plana çıkmaktadır. Eskiden olduğu gibi seri üretim bantlarından çıkan her ürün artık satılamamakta, yanlış ürün yatırımları yada üretim miktarlarındaki isabetsiz kararlar beraberinde müşteri kayıpları, eritilemeyen stoklar, rekabet gücü kaybı ve sonuç olarak pazarda güç kaybını getirmektedir.

Sanayinin bu değişen yapısı beraberinde firmalara müşterinin isteyeceği malı, isteyeceği miktarda önceden sunma ve bunun için gerekli hazırlığı yapma zorunluluğu getirmektedir. Bunun için firmalar talep tahmin yöntemlerine yönelmişlerdir ve bu yönelim ile birlikte birçok yöntem gelişmiştir.

Yargısal metotlar, nedensel yöntemler, zaman serileri yöntemleri, stokastik yöntemler ve yapay zeka çözümleri, pek çok farklı sektörde firmaların talep tahmini ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş yöntemlerdir. Elbetteki zaman içerisinde yönetilmesi gereken verinin artması, yöntemlerin karmaşıklaşması gibi nedenler ile bir çok tahmin yazılımı yada tahmini bir alt proses olarak ele alan yazılımlar gelişmiştir.

KKP yazılımları birçok firmanın kurumsallaşma yolunda tercih ettiği yazılımlardır ancak bu firmaların çok azı talep tahminlerini KKP yazılımları ile gerçekleştirmektedir. KKP yazılımları zaman serileri analizlerinde yeterli ve güçlü yazılımlardır. Ancak zaman serileri yanlızca geçmiş dönem satış verilerini göz önüne alarak gelecek dönem satış tahminleri yapmaktadır. Oysaki KKP yazılımlarında satış rakamları için incelenebilecek bir çok veri mevcuttur. Uygulamada bu veriler araştırılarak, ortalama döviz kurlarının ve müşteri memnuniyet derecesinin satış rakamları üzerindeki doğrusal ilişkileri korelasyon ve regresyon analizleri ile incelenmiş, doğrusal olarak tanımlanamayan ilişkileri içinse bulanık çıkarım yöntemi ile tahminler yapılmıştır.

Bu yöntemler uygulamalarda oldukça başarılı sonuçlar vermiştir.Araştırma göstermiştir ki; yöntemlerin KKP sistemleri ile uygulanması ile sistemlerin elde ettikleri verileri daha etkin kullanması, böylelikle de firmaların aynı veri girişi ile KKP yazılımlarından daha çok fayda sağlaması ve daha isabetli satış tahminleri yapması sağlanabilir.Yüklə 3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   48
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə