Tez özetleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim DalıYüklə 3 Mb.
səhifə41/48
tarix06.05.2017
ölçüsü3 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   48

AKÇAMLI Nazlı

Danışman : Prof. Dr. Enver OKTAY

Anabilim Dalı : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2009

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Enver OKTAY

Prof. Dr. T. Osman ÖZKAN

Prof. Dr. İbrahim YUSUFOĞLU

Prof. Dr. Şerafettin EROĞLU

Prof. Dr. Servet TİMUR

Germanyumun Gümüşün Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Etkisi

Bu çalışmada; hassas döküm yöntemiyle gümüş ve Ag-%0.53 Ge, Ag-%1.19 Ge, Ag-%2.22 Ge içeren alaşımlar hazırlanarak döküm ve soğuk işlem uygulanmış hallerinin mikroyapı ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Ayrıca sterling gümüş ve Ag-%6.06 Cu-%1.38 Ge alaşımları da hassas döküm yöntemi ile üretilerek mikroyapı, mekanik ve kararma özellikleri araştırılmıştır.

Saf gümüşün ve Ag-%0.53 Ge, Ag-%1.19 Ge, Ag-%2.22 Ge alaşımlarının döküm hallerinin sertlikleri sırasıyla 25.3, 30.4, 33.5 ve 35.5 HV; çekme mukavemetleri 104.22, 85.90, 64.74 ve 51.01 MPa ve % uzama değerleri ise %27.89, %19.87, %13.43 ve %7.63 olarak bulunmuştur. Katılaşma dendritik olarak gerçekleşmiştir ve yapıda az da olsa boşluklar mevcuttur.

Ag-Ge alaşımlarına uygulanan çökelme sertleşmesi ısıl işlemi sertleşmeye neden olmamıştır. Gümüşün ve Ag-%0.53 Ge, Ag-%2.22 Ge alaşımlarının döküm hallerinin yaklaşık %50 soğuk deformasyona uğratılmış durumda sertlikleri sırasıyla 107.7, 124.0 ve 146.6 HV; çekme mukavemetleri 170.81, 223.73 ve 320.21 MPa ve % uzama değerleri ise %2.97, %0.18 ve %0.36 olarak belirlenmiştir. %50 soğuk deformasyon uygulanan gümüş ve Ag-%0.53 Ge, Ag-%2.22 Ge alaşımları 300 ºC’ de 30 dakika tavlandıklarında sertlikleri 37.6, 85.7 ve 108.4 HV; çekme mukavemetleri 142.02, 158.44 ve 230.83 MPa ve % uzama değerleri ise sırasıyla %29.08, %10.12 ve %3.77 olarak bulunmuştur. %50 deforme edildikten sonra tavlanmış alaşımların mikroyapılarında yeniden kristalleşme sonucu daha küçük tanelerin oluştuğu görülmüştür.

Sterling gümüş alaşımının döküm halinin sertliği 71.5 HV, çekme mukavemeti 148.55 MPa ve % uzaması %16.99; Ag-%6.06Cu-%1.38Ge alaşımının ise döküm halinin sertliği 69.2 HV, çekme mukavemeti 191.26 MPa ve % uzaması da %13.96 olarak belirlenmiştir. Aşırı soğumadan dolayı sterling gümüşün mikroyapısında ötektik yapı oluşmuştur. Ag-%6.06Cu-%1.38 Ge alaşımının mikroyapısında ise Cu5Ge arabileşik fazı bulunmaktadır. Ag-%6.06Cu-%1.38Ge alaşımının kararma direnci standart sterling gümüş alaşımından daha yüksektir.

 


Effect of Germanium on the Microstructural and Mechanical Properties of Silver

Silver and Ag-0.53 wt. %Ge, Ag-1.19 wt. %Ge, Ag-2.22 wt. % Ge alloys were prepared with investment casting and their mechanical and microstructural properties were investigated in as cast and cold worked states. Also sterling silver and Ag-6.06% Cu-1.38% Ge alloys prepared by investment casting and their microstructural, mechanical and tarnishing properties were investigated.

In as cast state the hardness values of silver and Ag-0.53 wt. % Ge, Ag-1.19 wt. % Ge, Ag-2.22 wt. % Ge alloys were 25.3, 30.4, 33.5 and 35.5 HV, the tensile strengths were 104.22, 85.90, 64.74 and 51.01 MPa and elongations were 27.89 %, 19.87 %, 13.43 % and 7.63 %, respectively. Solidification caused dendritic structure and small amount of porosity.

The age hardening treatment was applied to Ag-Ge alloys but the alloys were not age hardened. The silver and Ag-0.53 wt. % Ge, Ag-2.22 wt. % Ge alloys were cold worked by approximately 50%. In cold worked state hardness values were 07.7, 124.0 and 146.6 HV, the tensile strengths were 170.81, 223.73 and 320.21 MPa and the elongations were 2.97%, 0.18% and 0.36%, respectively. When cold worked silver and Ag-0.53 wt. % Ge, Ag-2.22 wt. % Ge alloys were annealed at 300 ºC, the hardness values of the alloys were 37.6, 85.7 and 108.4 HV, the tensile strengths were 142.02, 158.44 and 230.83 MPa, and the elongation were 29.08%, 10.12% and 3.77%, respectively. Recrystallization was occurred during annealing and smaller grains were obtained.

The hardness, tensile strength and elongation of sterling silver in as cast state were determined as 71.5 HV, 148.55 MPa, and 16.99%, respectively. Also Ag-6.06 wt. %Cu-1.38 wt. %Ge alloy’s hardness , tensile strength and elongation in as cast state were 69.2 HV, 191.26 MPa and 13.96 %, respectively. Because of under cooling, eutectic structure was existed in sterling silver’s microstructure and intermetallic Cu5Ge phase was founded in the Ag-6.06 wt. %Cu-1.38 wt. %Ge alloy’s microstructure. The tarnish resistance of Ag-6.06Cu%-1.38Ge% alloys was higher than the tarnish resistance of sterling silver.Berkin KILINÇ

Danışman : Yard.Doç.Dr.Sebahattin KIRTAY

Anabilim Dalı : Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2009

Tez Savunma Jürisi : Yard.Doç.Dr.Sebahattin KIRTAY (Danışman)

Prof.Dr.İbrahim YUSUFOĞLU

Prof.Dr.Şerafettin EROĞLU

Prof.Dr.Ercan AÇMA

Doç.Dr.Gökhan ORHAN
GGG 50 Sınıfı Dökme Demire Bakır İlavesinin Mekanik Özelliklere Etkisi

Küresel grafitli dökme demirler gerek üretim gerekse mekanik özellikler açısından diğer dökme demir ve çelik malzemelere göre avantajlara sahiptir. Ayrıca bu malzemelere uygulanan östemperleme ısıl işlemi ile daha üstün özellikler elde edilmektedir.


Bu tez çalışmasında, GGG 50 sınıfı küresel grafitli dökme demire % 1, 1,5 ve 2 oranlarında bakır ilaveleri yapılarak mikroyapı ve mekanik özelliklere olan etkisi araştırılmıştır. Ayrıca bakır ilavesi yapılmış ve yapılmamış numunelere östemperleme ısıl işlemi uygulanarak mikroyapı ve mekanik özelliklerdeki değişimler incelenmiştir.
Bu çalışma sonucunda Cu katkısı, matris yapısında perlit oluşumunu teşvik ettiği tespit edilmiştir. Küresel grafitli dökme demire % 1,5 Cu katkısına kadar mekanik özelliklerde iyileşmenin olduğu, % 2 Cu katkısının ise grafit nodüllerinin küresellikten sapmasına sebep olması nedeniyle mekanik özellikleri olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Bununla birlikte östemperlenmiş küresel grafitli dökme demir numunelerde Cu katkısının sertlik ve çekme mukavemeti üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir.
The Effect of Copper Addition on Mechanical Properties Of GGG 50 Grade Cast Iron

Spheroidal graphite cast irons have advantages in terms of production and mechanical properties compared to those of other cast iron and steel materials. In addition, the properties can further be improved by austempering heat treatment.


In this thesis, microstructure and mechanical properties of GGG 50 type spheroidal graphite cast iron with additions of 1%, 1.5% and 2% copper have been investigated. Furthermore, samples with and without copper additions have been subjected to austempering and the changes in the microstructure and mechanical properties have been examined.
It was found out that the addition of copper promoted pearlite formation in the matrix. It was noted that mechanical properties of spheroidal graphite cast iron improved with the addition of copper up to 1.5%. In the case of 2% copper addition, the mechanical properties were adversely affected due to the break down of spheroidal graphite nodules. It was further noted that in the austempered spheroidal graphite cast iron samples, the addition of copper does not affect the hardness and the tensile strength.

DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

HEYDAROVA Fergane ,
Danışman : Prof.Dr. Fevzi ERDOĞMUŞ

Anabilim Dalı : Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof.Dr. Fevzi ERDOĞMUŞ

Prof.Dr. Necmettin AKTEN

Prof.Dr.Güler ALKAN

Yrd.Doç.Dr. Gökhan KARA

Yrd.Doç.Dr Tanzer SATIRHazar Denizi’nde TRACECA ile Uyumlu Yeni Bir Aktarma Terminali Modeli

Günümüz ekonomi anlayışı üretmek kadar, ürünü pazara zamanında ve güvenli bir şekilde ulaştırma konsepti üzerinde kurulmuştur. Bu konseptte düşük maliyet ve güvenli seyirden dolayı uzun mesafeler için deniz taşımacılığı tercih edilmektedir. Fakat ürünün kapıdan- kapıya ulaştırılmasında tek başına deniz taşımacılığı yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, çağdaş taşımacılık anlayışında bir ürünün taşınmasında hem demiryolu, hem denizyolu, hem de karayolunun kullanıldığı, kombine taşımacılık kavramı ortaya çıkmıştır.

Bir taraftan büyüyen küresel ticaret, diğer taraftan gelişmekte olan ulaştırma sektörü, dünyada küresel ulaşım koridorları oluşturulmasını tetiklemiştir. Bu süreç, oluşan kıtalararası ulaşım koridorları üzerinde söz sahibi olabilmek için bazı ülkeleri rekabete sürüklemektedir. Böylece, uygun gördükleri güzergâhlarda ulaşım koridorları planlamakta ve hayata geçirmektedirler. Bu kapsamda, bu ülkeler, bölge ülkeleriyle mali, ticari ve teknik anlaşmalar imzalamaktadırlar. Bu anlaşmalardan biri de ekonomik soysal ve siyasi açıdan büyük öneme sahip TRACECA (Avrupa-Kafkasya-Asya) Ulaştırma Koridoru Projesidir.

İngiltere’yi Şangay’a bağlayacak olan bu koridorun vazgeçilemeyecek ana bağlantı noktalarından biri de Kafkasya’nın Hazar Bölgesidir. Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla dünya ülkelerinin hem enerji hem de stratejik açıdan dikkatlerini üzerine çeken Hazar Denizi, giderek artan yabancı yatırımların odağı haline gelmiştir. Özellikle, tez çalışmasında bahsedilen TRACECA Projesi kapsamında Hazar Denizinin bir aktarma merkezine dönüştürülmesi için bölgeye önemli yatırımlar yapılmaktadır.

Tez çalışmasında, TRACECA güzergahının Demir İpek yolu olarak bilinen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının yüklerini Orta Asya ülkeleri üzerinden Çin’e ulaştırılması için Hazar Denizi içinde öngörülen aktarma terminali ele alınmıştır.

Model for the New Transfer Terminal in the Caspian Sea Compatible with the TRACECA Project

Today’s economic priority gives to taking the product into the market in time safely as well as production. In this concept the maritime transportation is preferred for long distance due to its confidence and lowest cost. But maritime transportation is unsufficient on the goods deliver from door too door. Thus it on the transportation busines it was arised conception known as combined transportation, used railway, sea and also road transport.

On the one hand growth global trade and on the other hand developing transportation field have brought out the formation of the several transportation corridors over the world. Mentioned process drags the countires are closely involved with the intercontinental transport corridors to the center of competition. Consequently the countries with the strategic and ecenomic benefits have been planning and realizing in order to have this traffic. In this manner, they have been signing financial, commerical and technical agreements between the region countries. One of these agreements is the most important project known as TRACECA (Europe-Caucasus-Asia) Transportation Corridor.

One of the indispensable points of this corridor extending from England to the Shangai is the Caspian Region. After falling down of the USSR system the Caspian Region that attracted the world countries attention to its energy and strategic policies, also became focal point of the foreign investors. Especially, the investments are focused to get the new transit center on the Caspian Sea compatible with the TRACECA is discussed on this study.

The transit terminal on the Caspian Sea that allows the transportation of the goods of BTK Railway lines through Middle Asia to China is approached in this study.
YENİDÜNYA Çiğdem ,
Danışman Prof.Dr.Güler Bilen ALKAN

Anabilim Dalı Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Mezuniyet Yılı 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Güler Bilen ALKAN

Pof.Dr.Fevzi ERDOĞMUŞ

Prof. Dr. Necmettin AKTEN

Doç. Dr. Sezer ILGIN

Yrd.Doç. Dr. Gökhan KARATürkiye ve Dünyada Ulaştırma Sistemleri

Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapılaşmanın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan ulaştırma talebi değerlendirilirken, ulaştırma sistemlerinin bir bütün olarak ele alınması ve incelenmesi gereklidir.

Yolcu ve yük taşımacılığı için seçilecek olan ulaştırma sisteminin hızlı, ekonomik, güvenli, çevreye az zarar veren ve ülke koşullarına uygun bir sistem olması arzu edilir. Ancak bir sistemin, sıralanan bu hususların hepsini birden bünyesinde toplaması oldukça zordur.

Her sistemin birbirine göre üstünlükleri ve sakıncaları vardır. Bu nedenledir ki, büyük yatırımlar ülke genelinde tesis edilirken ileriye yönelik çok kapsamlı planlamalar yapılmalıdır. Ayrıca ülke kaynaklarının ulaştırma sistemleri arasında koordineli çalışmayı sağlayacak şekilde verimli olarak kullanılması ve planlanması gerekir. Bir ulaşım planı hazırlanmalıdır. Bu planın başarısı ise hiç kuşkusuz sistemlerden birine ağırlık vermek yerine kombine taşımacılık ile mümkün olacaktır.

Ülkemizin üç yanı denizlerle çevrili iken deniz yolu ile yapılan taşımacılığın %1 seviyesinin çok altında olması ve karayolu ile yapılan yük ve yolcu taşımacılığının ise %95 seviyelerine çıkması Türkiye’deki ulaştırma politikalarının sorgulanması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.

Bu ödevde de dünyada ve ülkemizdeki ulaştırma sistemlerinin ve ulaştırma politikalarının tarihsel süreç içersinde genel bir değerlendirilmesi yapılarak sorunlar ortaya konulmakta ve çözüm önerileri sunulmaktadır.Transportation Systems in Turkey and Over The World

Transportation systems have to be considered and analysed as a whole while transportation demand, becoming as a natural outcome of socioeconomic and socio-cultural structure, is being evulated. It is desired that transportation system, which will be selected for both passenger and freight transport, should be rapid, economic, safe, causing least harm to envoriment and appropriate for the conditions of a country. However, it is difficult for a transportation systems to have all these properties.

Every transportation systems has advantages and disadvantages over each other. Therefore, comprehensive plans for future periods have to be prepared how the sources of the country should be reasonably distrubuted among transportation systems must be studied. Also, transportation plans have to be prepared to get coordinated operations among transportation systems while great investments are instuted in the entire country. There is no doubt that it is possible with combined transportation instead of concentration on one transportation system.

Transportaion policies in Turkey should be questioned since the level of highway transportation usage reached to %95 and level of sea transportation usage drop to less than %1 in spite of being surrounded with sea in three sides of our land.

In this study, transportation systems and transportation polies in the world and Turkey are evaluated in general and problems are analysed. Proposal are presented for the solutions of these problems.

SİLAHTAROĞLU Nazlı Deniz
Danışman : Prof. Dr. Necmettin Akten

Anabilim Dalı : Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Necmettin ATKEN

Prof. Dr. Ahmet Dursun ALKAN

Doç. Dr. Sezer ILGIN

Doç. Dr. Şakir ESNAF

Yrd. Doç. Dr. Birsen KOLDEMİRTaşıyanın Hizmet Sorumluluğu

Bu çalışmada deniz taşımacılığında taşıyanın hukuki sorumluluğu incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde deniz taşımacılığına taraf olan taşıyan (carrier), taşıtan (charterer), yükleten (shipper) ve gönderilen (consignee) kavramları ve Türk Ticaret Kanunu’na göre sorumluluk alanlarına değinilerek çalışma konumuz olan Taşıyanın hizmet sorumluluğu incelenmiştir.

Yükün denizyolu ile taşınması; taşıyan ve taşıtan arasında yapılan navlun sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirildiğinden çalışmanın ikinci bölümünde navlun sözleşmelerinin türleri ve özelliklerine değinilerek taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan yükümlülükleri incelenmiştir.

Çalışmanın üçüncü bölümünde ise kıymetli evrak olan konşimentonun tanımına yer verilerek konşimentonun hukuki niteliği biçimsel ve düzenlenmesindeki taşıyanın sorumluluğu yönünden incelenmiştir. Akreditif gereği müşterilerin konşimento üzerinde değişiklik ile ilgili talepleri (erken-geç tarihli konşimento, “Shipper’s Load Stow&Count” ve “Said to Contain klozları”, konşimento üzerine mal bedeli ve akreditif numarasının yazılması, konşimentosuz teslim, Clean on Board vb.) ve bu taleplerin hayata geçirilmesinde taşıyanı sıkıntıya düşürebilecek durumlar ve taşıyanın sorumlulukları üzerinde durulmuş, uygulamadan örnekler verilmiştir.

Çalışmanın son bölümlerinde “hasar” ve “zıya” kavramlarının tanımlarına yer verilerek taşıyanın yükün zıyası ve hasarından doğan sorumluluğu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre taşıyanın navlun sözleşmesinden doğan sorumlulukları detaylı biçimde incelenmiştir.

Carrier’s Service Liability

The aim of this essay is to fully examine the carrier's liability in sea transportation. In the first chapter the terms of carrier, charterer, shipper and consignee and the all's liability are examined by pointing out the carrier's service liability area according to The Turkish Commercial Law.

Because that the carriage of the goods by sea takes place in accordance with a freight agreement between the carrier and the shipper, the second chapter is about the types of freight agreements and the liabilities of the carrier which arises according to the freight agreement.

In the third section the definition of the negotiable instrument bill of lading is discussed and the legal properties of bill of lading is examined by emphasizing the carrier's liability on arranging the bill of lading. The customers' demands on the bill of lading such as early-late dated bill of lading, Shippers Load Stow&Count and Said to Contain clauses, writing the goods worth and letter of credit on the bill of lading, delivery of the goods without the bill of lading, clean on board, extc. and the potential situations which may happen if these demands are accepted and the liability of the carrier are examined and such examples related to the above mentioned problems are also given.

The definition of the loss and damage is given in the final chapter. The carrier’s liability which may arise after any loss or damage of the goods under the contract of bill of lading according to the Turkish Commercial Law are also examined.Yüklə 3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   48
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə