Tez özetleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı


Measurement of Customer Satisfaction and Marketing Management in State Forest EnterprisesYüklə 3 Mb.
səhifə8/48
tarix06.05.2017
ölçüsü3 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   48

Measurement of Customer Satisfaction and Marketing Management in State Forest Enterprises

The aim of this study is to measure customer satisfaction of buyers, who join auction sales in State Forest Enterprises and buy industrial products. Within the context of measuring, this study tries to set satisfaction level of price that has been proposed by Forest Enterprises, physical distribution and decisions about products; and also set satisfaction of promotions case. Although promotions are not usually carried out by state enterprises, satisfaction levels affected by promotion activities carried out by State Enterprises are determined.

The other object of the study is to find out the dissatisfaction on the elements of marketing mix, to improve some decisions related with them and to observe the changing in the satisfaction levels of the customers concerning the decisions in marketing program.

“The Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions” is used as a research model. Measurement of preferences, Likert scale is used in this study. Three questionnaires which are prepared according to this model and scale were applied to buyers of the auctions done by Yığılca State Forest Enterprise on 08.02.2007 and 18.06.2007. Furthermore the manager, the assistant manager and the chiefs who responsible for the marketing programs and management in Yığılca Forest Enterprise had participated in surveys by determining the weight of criteria that affect the satisfaction levels of customers.

Findings of this study are given according to level of significance of customer, level of significance of marketing managers, and the results about measuring that done at different times.

In result of this research, it was found that Yığılca Forest Enterprise dissatisfies its customers in subjects such as standardization, dimensions, storage, product variety and product quality. On the other hand, satisfaction is determined about price, relations quality and employees.

In conclusion, its seen that research in the example of Yığılca Forest Enterprise, can be applied on other Forest Enterprises. In addition to this, using “The Model of the Antecedents and Consequences of Satisfaction Decisions” as a satisfaction determining model is found to be appropriate and it is found out that, customer satisfaction can be observed by using such a model that is set up on Forest Enterprises.BİLİCİ Ebru
Danışman : Prof.Dr.Mesut HASDEMİR

Anabilim Dalı : Orman Mühendisliği

Programı : Orman İnşaatı ve Transportu Yüksek Lisans

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof.Dr.Mesut HASDEMİR

Prof. Dr. Hüseyin E. ÇELİK,

Prof.Dr.Hakan ALTINÇEKİÇ

Doç. Dr. Murat DEMİR

Yrd. Doç. Dr. Ali KÜÇÜKOSMANOĞLU

Orman Yangın Emniyet Yolları ve Şeritleri İle Orman Yol Şebekelerinin Entegrasyonu, Planlamaları ve Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma (Gelibolu Milli Parkı Örneği)

Dünya doğal kaynaklarının çok hızlı ve tahripkâr bir şekilde kullanılarak tüketildiği bir ortamda ormanlar gibi yenilenebilir doğal kaynakların önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu durumun aynı zamanda ormanlar üzerinde bir baskı oluşturduğu da bilinmektedir.

Sürdürülebilir ormancılığın gereği olarak, yeni ormanların tesisi, mevcut ormanların korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi zorunludur. Bu nedenle ormanların korunmasında orman yangınları ile savaş büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde geçmişten bugüne kadar meydana gelen orman yangınları ile büyük miktarlarda orman alanının zarar görmesi bu konunun hassasiyetini ortaya koymaktadır.

Bilindiği gibi hemen heryıl diğer zararlı etkenler yanında orman yangınları ülkemizde özellikle Akdeniz ikliminin hakim olduğu yörelerde (Akdeniz-Ege-Marmara) büyük maddi ve manevi zararlara neden olarak orman alanlarının tahribinde etkili olmaktadır. Orman yangınlarına karşı yangından önce, yangın esnasında ve yangın söndürüldükten sonra tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle, ülkemizdeki orman yangın koruma ve savaş organizasyonu etkili bir şekilde yangınlarla savaşa hazır hale getirilmelidir. Bu amaçla orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler konusunda yapılacak çalışmaların interdisipliner bir çalışma olması zorunluluğu vardır. Yapılacak bilimsel çalışmalarda konu ile ilgili herhangi bir disiplinin eksik yer almasının yangınla savaşta başarı oranını düşüreceği açıktır. Örneğin, yangın haberi alınır alınmaz yangına en kısa sürede ulaşılarak müdahalede bulunmak esastır. Bu konudaki gecikmeler yangınla savaşı olumsuz yönde etkileyerek yangınların büyümesine neden olmaktadır. O halde yangınlarla savaşta ulaşım unsuru ihmal edildiğinde, telafisi mümkün olmayan sonuçlar meydana gelmektedir.

Bu çalışmada örnek alan olarak Gelibolu Milli Parkı kullanılmıştır. Çalışmada Türkiye’de orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan orman yol ve yangın emniyet yol ve şeritleri standartları, entegrasyonu üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Milli park alanları kuruluşu nedeniyle; ekolojik, tarihi ve kültürel değerler taşımaktadır. Bu nedenle yol planlaması aşamasında dikkat edilmesi gereken birçok özellik söz konusudur.

Orman yangınlarında erken müdahale için orman yolları, yangın emniyet yol ve şeritlerinin önemi network analizi kullanılarak incelenmiştir.

Analiz sonucunda orman yolları ile yangın emniyet yol ve şeritlerinin birlikte planlanmasının ve söz konusu yolların geometrik standartlarının uygun hale getirilmesinin gerektiği ve ayrıca yangın bölgesine en kısa süre içerisinde müdahale edilebileceği ortaya konulmuştur.A Study on The Integration of Firebreaks and Fireline With Forest Roads Networks and It’s Planning and Construction (A Case Study of Gallipoly National Park )

Natural sources have been destroying continuously and rapidly in the world. Therefore, the importance of sustainable natural sources like forests has been increasing in recent years .It is known that, these conditions creates pressure on the forests.

On this occasion, it is neccessary to afforestitation and protection, rehabilitation of existance forests. Therefore, it is important to struggle with forest fires fighting on the forests.

As a known, forest fires have been damaged many forest areas with harmful factors in especially Mediterranean, Aegean and Marmara regions of Turkey. In recent years, Turkey has lost many forest areas to forest fires, and these not only result in loss of life, property, and infrastructure, but also cause deterioration in the natural environment and degrade ecosystems. Forest fire prevention and protection have been continued before, during and after the forest fire. Organization of forest fire protection will be ready to forest fire fighting every forest fire season in our country. It is necessary to interdisciplinary study on the forest fire fighting to this end. Deficiency of any discipline in the content of forest fire figth are case of unsuccessful. For example, principle rule of forest fire fighting is early intervention. Delays in early intervention on forest fire can cause negative effects on forest fire fighting and growing up forest fire. In that case, unwanted results may occur neglecting of forest transportation in forest fire fighting

  In this study, Gelibolu National Park chosen as a modelling area. Furthermore,this research describes the current status of forest roads and firebreak standards in forest fire fighting in Turkey and integration of firebreaks and forest roads. Because, this area has contained ecological, historial and cultural any values. For this reason planning and construction of forest roads and fire breaks are very important in research area.

Importance of fire breaks to early intervention on forest fire has investigated to used network analysis.

Results of network analysis determinated that forest road, fireline and firebreaks must be required planning with together. Forest roads, fireline and firebreaks must suit as its geometric standards. Furthermore, results of network analysis prove that may early interfere on forest fire area.

YURTSEVEN Hüseyin
Danışman : Doç.Dr.Hakan YENER

Anabilim Dalı : Orman Mühendisliği

Programı :

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof.Dr. Hakan YENER

Prof. Dr. Kadir ERDİN

Prof.Dr.Ayhan KOÇ

Prof.Dr. Feyza AKYÜZ

Prof. Dr. Adnan UZUN

Yazılım Fotogrametrisi İle Orman Alanlarına Yönelik Coğrafi Verilerin Elde Edilmesi

Günümüzde Türkiye’de ormancılık çalışmalarında kullanılmak üzere üretilen altlıkların büyük bir çoğunluğunun elde edilmesinde fotogrametrik yöntemler kullanılmaktadır. Fotogrametrik yöntemler gelişen bilgisayar teknolojisine paralel olarak, geçmişte kullanılan çok karmaşık yapıdaki analog ve analitik fotogrametrik aletlerin yerini bilgisayar yazılım ve donanımları almıştır. Böylece eskiden hardcopy formatta (kağıt baskı) üretilen altlıklar artık sayısal formatta bilgisayar ortamında üretilebilmekte ve coğrafi bilgi sistemi ortamında değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmada, ormancılık çalışmalarında kullanılmak üzere seçilen bir uygulama alanı üzerinden coğrafi verilerin günümüz teknolojik olanaklarından faydalanılarak yazılım fotogrametrisi (sayısal fotogrametri) yöntemi ile nasıl elde edilebileceği incelenmiştir.

Çalışmanın ilk bölümünde fotogrametri kavramı kısaca açıklanarak, tezin amacı ve kapsamı belirtilmiştir.

İ


kinci bölümde fotogrametri biliminin gelişimi, ormancılık çalışmalarındaki kullanım alanları ve önemi kısaca açıklanarak literatürdeki yeri belirtilmiştir.

Üçüncü bölümde çalışmada kullanılan yazılım fotogrametrisi yöntemiyle ilintili olarak fotogrametrik prensipler belirtilmiş ve fotoyorumlamanın prensiplerine de değinilerek ormancılık çalışmalarında bu yöntemin nasıl uygulandığı açıklanmıştır. Yazılım fotogrametrisi yöntemi ve yöntemin uygulanmasında kullanılan işlemler açıklanarak, çalışmanın akış diyagramı verilmiştir.

B

ulgular bölümünde çalışma alanı üzerinde yazılım fotogrametrisi yönteminin uygulamaları gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu sonuçlara göre, yapılan havai üçgenleme sonucunda uygulama modeline ait karesel ortalama hata değeri 1,6230 m olarak elde edilmiştir. Oluşturulan model üzerinden çalışma alanına ait sayısal yükseklik modeli ve ortofoto haritalar üretilerek bu haritalar tez içerisinde sunulmuştur. Ayrıca stereo model üzerinden yapılan yorumlamalarla, çalışma alanına ait meşcere haritası ve yol durumunu gösterir haritalar üretilmiştir.

Tartışma ve sonuç kısmında elde edilen verilerin nasıl değerlendirilebileceği hakkında yorumlar ve önerilere yer verilmiştir.

Sonuç olarak, yapılan bu çalışma ile ormancılık çalışmalarında altlık olarak kullanılabilecek niteliklere sahip, orman alanlarına yönelik coğrafi veriler tamamen sayısal ortamda elde edilmiştir.The Acquisition of Geographic Data Through Softcopy Photogrammetry in Forestry

Nowadays many of the maps for using in Turkey’s forestry applications are produced by photogrammetric methods. Parallel to the development in computer technology, instruments used in photogrammetric studies replaced from very complex old analog and analytic photogrammetric instrument to computer software and hardware. Thus maps, they produced in hardcopy formats in the past that, are now producing in digital (softcopy) formats and they can be evaluated in geographic information systems. In this research, today’s technologic opportunities are applicated on one research area to understand how to obtain geographic data’s using by softcopy (digital) photogrammetric methods in forestry applications.

In the first chapter, photogrammetry concept is shortly explained and this thesis’ aims and scopes are denoted.

I


n the second chapter, the development of photogrammetry science, its usage in forestry applications and importance are shortly described and its place in the literature is underlined.

In the third chapter, related to softcopy photogrammetric methods, photogrammetry and photointerpretation principles are explained and approaches to these methods in forestry applications are interpreted. Then, softcopy photogrammetric methods and in their application processes are explained and flow chart is given.

I

n the findings chapter, softcopy photogrammetric methods and its processes are applied on the research area and results are evaluated. Based on the results, after the application of aerial triangulation process root mean square error (RMSE) of application model is derived as 1,6230 m. Reffered to built model, digital terrain model and orthophoto maps are produced and are given in the thesis. Additionally, produced digital elevation model is checked on by SRTM data and its results are showed. And based on stereo models, forest stand map and road maps are interpreted and produced, based on stereo models.

In the final chapter, evaluations of the produced data are interpreted and gave some suggestions about how to utilize these data are given.

In conclusion, this research, the acquisition of geographic data qualifiaed for using in forestry applications is accomplished in computer media through softcopy photogrammetry.BALCI Nejdet
Danışman : Doç. Dr. Alper ÇOLAK

Anabilim Dalı : Orman Mühendisliği

Programı : Silvikültür

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. Alper ÇOLAK (Danışman)

Prof. Dr. Ferhat BOZKUŞ

Prof. Dr. Gülen ÖZALP

Prof. Dr. Hakan ALTINÇEKİÇ

Yard. Doç. Dr. Adil ÇALIŞKAN

Kocadüz (Hendek) Yöresindeki Doğu Kayını (Fagus Orientalis Lipsky) Doğal Gençliklerinde Vitalite Ve Büyüme Formları Üzerine Araştırmalar

Bu çalışmada, Kocadüz (Hendek) yöresindeki Doğu Kayını doğal gençliklerinde vitalite ve büyüme formu sınıfları araştırılmıştır. Kayın doğal gençliklerinin, farklı vitalite ve büyüme formu sınıflarına dağılımları, bu farklı sınıflardaki bireylerin “Honowski Işık Faktörü” değerleri ile boy arasındaki ilişkileri; üst, orta ve alt yamaçta ayrı ayrı araştırılmıştır.

Araştırma sonucunda 5 yaşındaki Kayın doğal gençliklerinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir:

Araştırma alanında yapılan ön çalışma ile vitalite sınıflarında yanlızca sağlıklı bireyler bulunduğundan sağlıklı bireyler için 4 ayrı vitalite ve büyüme formu sınıfı oluşturulmuştur.

Tüm örnek alanlarda vitalite ve büyüme formu sınıflarının tamamının bulunduğu belirlenmiştir.

Vitalite ve büyüme formu sınıflarından 1. ve 4. sınıf en az iken, 2. ve 3. sınıfın en fazla olduğu ortaya konulmuştur.

1.Vitalite ve büyüme formu sınıfının “Honowski Işık Faktörü” değerinin diğerlerinden daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Boy büyümesinin en fazla 1. vitalite ve büyüme formu sınıfında olduğu belirlenmiştir.

Üst, orta ve alt yamçlarda yukarıda belirtilen özellikler açısından yamaçlar arası farklılık belirlenmemiştir.

Vitalite ve büyüme formu sınıflarının ayrıntılı olarak incelendiği bu çalışma; orman bakımı işlemlerinin yapılması, meşcere sürekliliği, vitalitesi ve stabilitesi açısından oldukça önemli olabilecektir. Nitekim vitalite sınıfı yüksek olan bireylerin aynı zamanda sağlık durumu ve büyüme potansiyeli de yüksektir.Research on The Oriental Beech (Fagus Orientalis Lipsky) on Natural Generatıon’s Vitality and Growth Form Class in District Kocadüz (Hendek)

In this study, vitality and growth form class of Oriental Beech on natural generation period was investigated in district of Kocadüz (Hendek). Dispersal to different vitality and growth form classes are examined, correlation between “Honowski Ligth Factor” and length of individuals in which every different class on the top, middle and bottom hillside seperately.

As a result of this study following results were obtained for 5 years old beech on natural generation:

It was obtained from preliminary work performed on investigation area, that 4 different vitality and growth form classes are constituted because of there are only healthy indivuals in vitality classes.

It was determined that all vitality classes are found in all sample areas.

It was identified that there are individuals from second and third vitality and growth form classes at most and individuals from first and fourth ones at least in all sample areas.

It was verified that Honowski Light Factor of first vitality and growth form class is the maximum.

The maximum increasing value of length was determined on first vitality and growth form class.

It was determined that there was no difference on the top, middle and bottom hillside for the features of five parameters mentioned above.

In this study, it was determined that the maintaining of forest according to vitality and growth form class could be an important parameter on continuity,vitality and stability of canopy. Therewithal individuals in the best vitality class have a high potential of health and growth.


ÖZSÜT Huriye Melda
Danışman : Prof. Dr. Ahmet TÜRKER

Anabilim Dalı : Orman Mühendisliği

Programı : Ormancılık Ekonomisi

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Ahmet TÜRKER

Prof. Dr. Ramazan KANTAY

Prof. Dr. Ömer SARAÇOĞLU

Doç.Dr. Kenan OK

Yrd. Doç.Dr. Aytekin ERTAŞ

Türkiye’deki Mantar Meşesi (Quercus suber L.)’nin Ekonomik Öneminin Araştırılması

Bu çalışmada mantar meşesinin ekonomik önemi araştırılmıştır. Burada önce mantar meşesiyle ilgili genel bilgiler, mantar meşesinin dünyadaki yayılış alanları ve doğal olarak yetiştiği ülkelerin ekonomilerine olan katkısı, Türkiye’de bugüne kadar yapılan mantar meşesi yetiştirme çalışmaları ve Türkiye’deki mantar meşesi ekonomisi üzerinde durulmuştur. Ardından kuramsal bir senaryo hazırlanmıştır. Bu senaryoda ülkemizde mantar meşesi için uygun yetişme ortamına sahip alanlarda bir mantar meşesi ağaçlandırmasının gelir ve giderleri hesap edilmeye çalışılmıştır. Bunun için ise 4x4m, 5x5m, 8x4ve 6x6m mesafe ve aralıklarda, işgücü, makine ve işgücüne göre sekiz seçenek oluşturulmuş, bu seçeneklerin karlılıkları hesaplanmıştır. Sonuç olarak 5x5m, makine – işgücü seçeneği ve 8x4m, makine – işgücü seçeneği %11,19 ile en yüksek iç karlılık oranını (İKO) vermiştir.


  

The Research of The Economic Importance of Cork Oak (Quercus suber L.) in Turkey

In this study, the economic importance of the cork oak was researched. The study’s emphasis was on the general information of the cork oak, the natural range of cork oak in the world, its contribution to the economies of countries where cork oak grows, the history of cork oak plantation projects in Turkey and the economic infrastructure of cork oak in Turkey. After research of subjects mentioned previously, a theoretical scenario was prepared for this study. Income and expenditure account of afforestation was calculated for the proper areas where cork oak can be grown in Turkey. In the research, 8 options concerning to labor force, mechanization-labor force and the spacings 4x4m, 5x5m, 8x4m and 6x6m were formed to calculate their profits. Consequently, the option of the spacings 5x5m, mechanization-labor force and 8x4m, mechanization-labor force gave the highest internal rate of return (IRR) with %11,19.TAZE Ferhat
Danışman : Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ

Anabilim Dalı : Orman Mühendisliği

Programı : Çevre ve Orman Hukuku

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ (Danışman)

Prof. Dr. Sedat AYANOĞLU

Prof. Dr. Ahmet TÜRKER

Prof. Dr. Avni Yücel ERYILMAZ

Doç. Dr. Aynur Aydın COŞKUN

Korunan Alanların Hukuksal Statüsü

Bu çalışmanın amacı, korunan alanların öncelikle ülke düzeyinde olmak üzere hukuksal dayanaklarını ortaya koymak ve bu alanların korunması ve kullanılması ile ilgili yasal düzenlemeleri belirlemek ve başta uygulamacılar olmak üzere, ilgili kesimlere ve şahıslara yol gösterecek önerilerde bulunmaktır.

Bu tez çalışması, korunan alanların yasal dayanaklarının daha iyi anlaşılması ve uygulamada karşılaşılan sorunlara hukuksal yollarla çözüm üretilmesine yardımcı olacak verilerin elde edilmesi bakımından oldukça önemlidir.

Çalışma, korunan alanların dünya ve ülke düzeyinde ortaya çıkışını ve gelişimini, oluşturulmasındaki var olan felsefi düşünceyi, belirlenmesi ile ilgili teknik, usul ve esasları, ekonomik yararlanma ile olan ilişkisinin hukuksal dayanaklarını, planlanmasını ve bu alanlarda izin verilen ve yasaklanan faaliyetleri kapsamaktadır.Legal Status Of Prortected Areas

This study aims to research legal basis for protected areas at national level as well as analyse legislation addressing these areas in terms of conservation measures and exploitation principles in general and give a guideline for practitioners and stakeholders in particular.

This thesis is significant for better understanding of legal basis of protected areas and providing new ideas for creating legal solutions for law enforcement issues.

This study covers the first appearance and development of protected areas at both national and global level. The main philosophies behind such a development is also discussed in the first starting from their initial establishment, following guidelines for designation procedures, exploitation at these means and ending management planning are also investigated. Also, necessary protection measures and prohibited and permitted activities are included throughout the study.TIĞLI Tarık
Danışman : Prof.. Dr. C. Ünal ALPTEKİN

Anabilim Dalı : Orman Mühendisliği

Programı : Silvikültür

Mezuniyet Yılı : 2009-10-05

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. C. Ünal ALPTEKİN

: Prof. Dr. Melih BOYDAK

: Prof. Dr. Ferhat BOZKUŞ

: Prof. Dr. Hüseyin DİRİK

: Prof. Dr. Adnan UZUN

Türkiye’ De Bazı Macar Meşesi (Quercus Frainetto Ten.) Orijinlerinde Tohum Ve Çimlenme Özellikleri

Bu çalışma Macar Meşesinin ( Quercus frainetto Ten.) ülkemizdeki yayılışı dikkate alınarak belirlenen altı orijindeki bazı tohum özelliklerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2008 yılında Demirköy, Şarköy, Sarıyer, Kerpe, M. Kemalpaşa ve Kuşadası’ndan toplanan tohumlarla gerçekleştirilmiştir.

Araştırmamızda tohumların; çap, boy, bintane ağırlığı, tohum rutubeti ölçümlerinin yanı sıra çimlenme ve tetrazolium testleri de yapılmıştır.

Yapılan analizler sonucunda orijinler arasında tohumun; çap, boy, bintane ağırlığı, tohum rutubeti, çimlenme ve tetrazolium testi sonuçları arasında önemli istatistiksel farklar olduğu ortaya çıkmıştır. Çimlenme testlerine göre çimlenme yeteneği en iyi olan orijinler Şarköy ve Demirköy (% 90), en zayıf çimlenme yeteneği gösterene orijin ise Kuşadası orijinidir ( % 64 ). Tetrazolium testi sonuçlarına göre ise en yüksek tohum yaşama kabiliyetini Demirköy orijini ( % 87), en düşük tohum yaşama kabiliyetini de Kerpe orijini ( % 43 ) göstermektedir.

Sürme deneyi sonuçlarına bakıldığında Demirköy orijini birinci sırada yer almaktadır ( %82 ). Kerpe orijini ise sonuncu sırada yer almaktadır ( % 43 ).

Çimlenme hızı verileri incelendiğinde Kerpe orijininin en yüksek değeri gösterdiği görülmekedir ( % 31 ). Kuşadası orijininin ise en düşük değeri göstermektedir ( % 12,80).

Bintane ağırlığı bakımından en yüksek değere sahip olan orijin Kuşadası (3,375 kg), en düşük değere sahip olan orijin ise Demirköy ( 1,794 kg) olarak belirlenmiştir.

Uygulanan korelasyon analizi sonucunda da çimlenme testiyle tetrazolium testi sonuçları arasında kuvvetli bir pozitif ilişki olduğu görülmüştür ( r=0,906)Germination And Seed Characteristics of Some Hungarian Oak (Quercus Frainetto Ten.) Origins of Turkey

This research has been done to obtain the data about Hungarian Oak seeds in six origin of Turkey. Research was made with collected seeds from Demirköy, Şarköy, Sarıyer, Kerpe, M. Kemalpaşa and Kuşadası in 2008.

Various measurement of seed characteristics (diameter, height, weight per 1000 seeds and moisture), germination and tetrazolium test were completed.

The result of the and analysis showed that there were some significant differences among the provenances of Hungarian Oak. According to the germination test results, the highest germination percent were obtained from Şarköy and Demirköy provenance (%90) and while the lowest percent were obtained from Kuşadası (%64). The tetrazolium test result showed that the highest degree is Demirköy (%87) and the lowest degree is Kerpe (%43).

According to passing sand layer test results; the highest grade were obtained from Demirköy (%82) and while the lowest percent were obtained from Kerpe (%43). Mean germination energy values of Hungarian Oak provenences were also found significentlly different (Kerpe %31, Kuşadası %14)

The seeds of Kuşadası provenence gave the highest weight per 1000 seeds value (3,375), while the lowest weight per 1000 seeds was of Demirköy provenence (1,794).

According to the correlation analysis results, in comparison of tetrazolium and germination test a high correlation value was obtained (r= 0,906).Yüklə 3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   48
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə