Tez özetleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı


Relationship of Nitric Oxide and Leptin on the Cerebral Blood Flow in Diabetic RatsYüklə 3 Mb.
səhifə4/48
tarix06.05.2017
ölçüsü3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Relationship of Nitric Oxide and Leptin on the Cerebral Blood Flow in Diabetic Rats

Leptin is a 16 kDa polypeptide hormone of cytokin family which is encoded by the obese (ob) gene, secreted from fatty tissue essentially. The best known function of leptin is to regulate energy intake and energy expenditure.

Nitric oxide (NO) is a very important versatile signaling molecule in biological systems. It plays a significant role in a variety of physiologic and pathologic processes including neuronal transport in brain, regulation of blood pressure and digestive system, vascular system, platelet aggregation, cytotoxicity, hypertension, diabetes and atherosclerosis.

Diabetes is a syndrome characterized by hyperglycemia and glycosuria and resulting from low levels of hormone insulin, which can be resulted in ketoacidosis and coma when not treated.

In this study, relationship between leptin and NO was investigated in diabetic and non-diabetic rats by employing leptin and L-NG-nitroarginine methyl ester (L-NAME), a non-specific NO inhibitor. How this relationship affects brain blood flow and blood pressure was revealed in rats on the basis of nitric oxide synthase (NOS) distribution.

48 male Wistar albino rats (250–300 g) of three months old were divided into eight groups forming four diabetic and four non-diabetic groups, each including six individuals. Animals received single dose of physiologic saline solution (PSS), L-NAME (10 mg/kg), leptin (50 µg/kg) and L-NAME (10 mg/kg)+leptin (50 µg/kg) intravenously (iv) under anaesthesia. Brain blood flow, arterial blood pressure and heart rate of the animals were recorded during the experiment. Serum nitrit/nitrate andd leptin levels were measured biochemically in blood samples from the animals at the end of experiment period. In addition, endothelial NOS (eNOS) and neuronal NOS (nNOS) distributions in cerebral cortex were immunohistochemically examined.

A significant difference was observed in blood flow in non-diabetic animals which were administered only leptin, while diabetic identicals did not show such a difference. In non-diabetic group receiving leptin 15 minutes after L-NAME application, leptin caused also a marked difference in blood flow in spite of L-NAME impact. However, leptin did not exhibit such an effect in diabetic rats. Average arterial blood pressure was higher both in diabetic and non-diabetic rats given L-NAME and L-NAME + Leptin when compared to values of both their relevant controls and the control group in the same time period. Average arterial blood pressure was declined by the initial point; however, arterial blood pressure values were not significant in comparison with the values of diabetic and non-diabetic control animals. Heart rates of non-diabetics were reduced by L-NAME application, significantly.

nNOS reaction was intense in diabetic rats receiving leptin, whereas it was weak in non-diabetics. In L-NAME groups, non-diabetic rats did not display either eNOS nor nNOS reaction, but a weak reaction was present in diabetic individuals. Non-diabetic L-NAME+Leptin group possessed no eNOS and nNOS reaction, while diabetic identicals showed similar eNOS and nNOS reaction to that of the intact control group.

Although serum leptin levels exhibited insignificant changes in all groups, diabetic L-NAME+leptin group was of higher levels, being significant when compared to the diabetic controls. Moreover, serum leptin levels of diabetic rats were significantly lower than those of non-diabetics.

In conclusion, this study in which effect of leptin on blood flow and pressure, and heart rate was investigated in presence and absence of NO reveals that leptin affects NO production in cerebral cortex of both diabetic and non-diabetic rats, and leptin uses NO as mediator in its physiologic functions, although NO synthesis is inhibited by L-NAME.GÜRÜN Sevan
Danışman : Yrd. Doc. Dr. Ayten ERDEM

Anabilim Dalı : Biyoloji

Programı : Genel Biyoloji

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Yrd.Doc.Dr. Ayten ERDEM (Danışman)

Prof. Dr. Ayşın ÇOTUK

Doç. Dr. Meriç ALBAY

Yrd.Doç.Dr. Zuhal ZEYBEK

Yrd.Doç.Dr. A. Seher BİRTEKSÖZ

Ayamam Deresi’nin Marmara Denizine Deşarj Alanındaki Bakteriyolojik Kirlilik Düzeyinin İncelenmesi

İstanbul’u çevreleyen denizler, evsel ve endüstriyel atıklarla ciddi bir kirlenmeye maruz kalmıştır. Özellikle Ayamama Deresi yolu ile Denize ulaşan evsel ve endüstriyel atık sular, içerdiği çok sayıda patojen mikroorganizmalarla ve kimyasal maddelerle insan ve su ortamında yaşayan canlılar için potansiyel bir tehlike oluşturmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada Ayamama Deresi’nin deşarj noktasında Marmara Denizi’ni ne derecede kirlettiğini saptamak üzere Mayıs 2007- Nisan 2008 ayları arasında, Ayamama Deresi’nin deşarj noktası ve çevresindeki altı farklı istasyondan iki hafta da bir deniz suyu örnekleri alınarak fekal koliform, total koliform, fekal streptokok, Salmonella spp., jelatinolitik bakteriler ve total mezofilik aerobik heterotrofik bakteriler yönünden incelenmiştir.

Ayrıca deniz suyu kalitesini belirlemek üzere incelenen kirlilik indikatörü bakterilerin birbirleriyle ve onların deniz suyu adaptasyonunu etkileyen deniz suyu sıcaklığı, pH, tuzluluk, çözünmüş oksijen miktarı gibi çevresel faktörler ile indikatör bakterilerin bulunuşu arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.

Örnek alınan yedi bölgede de altı grup bakterinin aynı anda ürediği ve genellikle bulunan sayısal değerlerin deniz suyu kalite standartlarının üzerinde olduğu saptanmıştır. İncelenen yedi bölge içinde en iyi durumda olan bölgenin 6 numaralı istasyon, en kirli bölgenin ise 1 numaralı istasyon olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda, indikatör bakteri sayısının aylara ve mevsimlere göre dağılımlarının bölgelere bağlı olarak değişkenlik gösterdiği saptanmıştır. Yıl boyunca, iklim koşulları ve çevresel parametrelerde ciddi değişimler yaşanmasına rağmen Ayamama Deresi’nin deşarj noktasında bakteriyolojik kirlilik yükünün her zaman sabit kaldığı görülmüştür. Ayrıca istasyonların bakteriyolojik kirlilik açısından benzerliğini saptamak üzere kümeleme analizi yapılmış, kümeleme analizi sonucu elde edilen dendogramlardan 3, 4, 5 ve 7 numaralı istasyonların fekal koliform, total koliform, fekal streptokok ve Salmonella spp. sayıları açısından birinci derecede, 6 numaralı istasyonun ise belirtilen istasyonlarda genellikle ikinci derecede benzerlik gösterdiği saptanmıştır.

İstatistiksel analizler, indikatör bakteri sayılarının deniz suyu sıcaklığı, çözünmüş oksijen miktarı, tuzluluk ve pH arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ancak indikatör bakteri sayıları ile Salmonella spp. arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Examination of the level of bacteriological pollution in the discharge area of the Ayamama Stream to the Marmara Sea

The seas surrounding Istanbul exposes to serious pollution problems caused by domestic and industrial wastes. Especially, pathogenic microorganisms and chemical materials, which found in domestic and industrial wastes that introduce to the sea via Ayamama stream forms a potential risk for humans and living organisms inhabiting marine environment. In this sense, in the current study seawater samples were taken from Ayamama stream’s discharge point and from around of its six different areas every 15 days, and were examined in terms of bacteria such as faecal coliform, total coliform, faecal streptococci, Salmonella spp. and total mezophilic aerobic heterotrophic bacteria from May 2007 to April 2008.

Furthermore, it has been investigated that whether there is a relationship between the existence of pollution indicator bacteria which were used in order to examine seawater quality and enviromental factors such as seawater temperature, salinity, pH, the amount of dissolved oxygen that the adaptation of bacteria to seawater and to each other.

It is found that in all of the seven areas from which samples were taken, five groups of bacteria proliferate simultaneously, and that numerical consequences found are over seawater quality standards. It is found that the area in the best condition is the 6th station and the worst one is 1st station. Also, it is determined that the number of indicator bacteria show difference depending on months and seasons. Although, along the study period, considerable changes has been done at climate condition and environmental parameters at Ayamama stream’s discharge point, it has been revealed that bacteriological pollution is constant. Furthermore, a hierarchical ascendant cluster analysis was used to classify the sampling stations into similar grups. Dendograms obtained from cluster analysis has revealed that 3th, 4th, 5th and 7th stations were similar at the first level in terms of the number of faecal coliform, total coliform, faecal streptococci and Salmonella spp. However, 6th station was similar at the second level with 3th, 4th, 5th and 7th stations.

Statistical analysis showed that there is no significant relationship among seawater temperature, dissolved oxygen amount and seawater salinity and the number of indicator bacteria. However, it has been determined that there is a significant relationship between the number of indicator bacteria and the presence of Salmonella spp.

MİNNOŞ Bihter
Danışman : Prof. Dr. Ayşın ÇOTUK

Anabilim Dalı : Biyoloji

Programı : Genel Biyoloji

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. Ayşın ÇOTUK,

Prof. Dr. Nurhan CANSEVER,

Prof. Dr. Gülten ÖTÜK,

Prof. Dr. Mustafa TEMEL,

Yard. Doç. Dr. Esra İLHAN SUNGUR

Soğutma Kulesinde Sülfat İndirgeyen Bakterilerin Galvanizli Çelik Üzerine Korozif Etkisinin İncelenmesi

Korozyon çevresel etkiler ile malzemelerin yapısının bozunması olayıdır. Mikroorganizmalar tarafından metallerin bozulması durumu biyokorozyon veya mikrobiyolojik korozyon (MIC) olarak bilinmektedir. Elektrik güç santralleri, soğutma kuleleri, depolama ve su dağıtım sistemleri, MIC’tan en çok etkilenen endüstriyel alanlardır. Açık sistem soğutma kuleleri, endüstriyel olarak merkezi soğutmada ihtiyaç duyulan sistemler olup, besin varlığına, uygun sıcaklığa ve geniş yüzey alanına sahip olup mikroorganizmaların çoğalması için oldukça uygun yapılardır.

Sülfat indirgeyen bakteriler (SRB) MIC ile yakından ilişkili olan bakterilerdir. SRB sülfat iyonlarını (SO4-2) son elektron alıcısı olarak kullanıp korozif bir ürün olan hidrojen sülfür (H2S) üretir.

Biyofauling ve korozyona yüksek dirençliliğinden dolayı soğutma kulelerinin yapımında genellikle galvanizli çelik kullanılmaktadır.

Bizim çalışmamızın amacı da soğutma kulelerindeki galvanizli çelik yapılarda SRB’nin oluşturduğu mikrobiyolojik korozyonu etkileyen biyolojik parametreleri tanımlamaktır.

Deney, soğutma kulesine yerleştirilmiş galvanizli çelik kuponların her ay SRB, aerobik ve anaerobik heterotrofik bakteri (HB) sayılarının tespiti, metalin korozyon hızının hesaplanması ve bakterilerin hücre dışı polimerik maddelerinin (EPS) karbonhidrat miktarlarının ölçümü şeklinde planlanmıştır.

Çalışmamız sonucunda SRB, aerobik ve anaerobik heterotrofik bakterilerin galvanizli çelik yüzeylerde çoğaldığı, biyofilm tabakası oluştuğu ve mikroorganizmaların galvanizli çeliğin mikrobiyolojik olarak korozyona uğradığı saptanmıştır.

The Investigation of Corrosion Effect of Sulphate Reducing Bacteria on Galvanized Steel in Cooling Tower

Corrosion is the dissolution of materials of construction by their environment The resulting of metal deterioration by microorganisms is known as biocorrosion or microbially influenced corrosion (MIC). The industries most affected by MIC are power generations, cooling towers, storage and water distribution systems. A open recirculating cooling tower is a system necessary part of any industrial processes. In such a system microbial growth could be very high due to the presence of nutrients, favourable temperatures and large ratio of surface area to the volume.

Sulphate reducing bacteria (SRB) are the microorganisms most closely identified with MIC. SRB use the sulfate ions as the terminal electron acceptor and produce corrosive hydrogen sulphide (H2S).

Galvanized steel is usually used in the construction of cooling towers because of its high resistance to biofauling and corrosion.

The aim of our study is to conclude the corrosion of galvanized steel occured by SRB in cooling tower and also recognize the effects of biological parameters on MIC.

The experiment was planned to investigate the enumeration of SRB, aerobic and anaerobic heterotrophic bacteria (HB), corrosion rate measurement and carbonhydrate analysis of extracellular polysaccharide substances (EPS) from galvanized steel coupons located in cooling tower every month.

The results of analysis showed that SRB, aerobic and anaerobic heterotrophic bacteria grew and formed a biofilm layer on the galvanized steel coupons, and also microorganisms are responsible from the microbiological corrosion of galvanized steel.


USTA Seda
Danışman : Yard. Doç. Dr. Serap SAĞLAM-ÇAĞ

Anabilim Dalı : Biyoloji

Programı : Botanik

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Yard. Doç. Dr. Serap SAĞLAM-ÇAĞ(Danışman)

Prof. Dr. Muammer ÜNAL

Prof. Dr. Orhan KÜÇÜKER

Doç. Dr. Gül CEVAHİR- ÖZ

Yard. Doç. Dr. Şener AKINCI

Turp (Raphanus Sativus L.) Tohumunun Çimlenmesi Ve Fide Büyümesi Üzerine Epibrassinolid’in Etkisi

Bu araştırmada, farklı epibrassinolid (eBL) konsantrasyonlarında (10-5 M, 10-7 M, 10-9 M, 10-11 M) çimlendirilen turp (Raphanus sativus L.) tohumlarının çimlenme yüzdeleri hesaplanmış, 10 günlük fidelerin kök ve gövde uzunlukları, pigment içerikleri (klorofil, karotinoid, antosiyanin), protein miktarları, peroksidaz aktiviteleri ve membran pereabilitesinde değişiklikleri tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmada, tohum çimlenmesi üzerine 10-7 M ve 10-9 M eBL solusyonunun teşvik edici, 10-5 M eBL solusyonunun ise inhibe edici özellikte olduğu görülmüştür. Fide gelişimi sırasında kök uzunluğunun 10-9 M eBL de teşvik edildiği, 10-5 M eBL de inhibe edildiği; hipokotil uzunluğunda ise belirgin bir fark oluşmadığı saptanmıştır. Taze ağırlığı tüm organlarda 10-9 M eBL solusyonu arttırırken; kuru ağırlığı kökte, hipokotilde ve kotiledonda sırasıyla 10-11 M eBL, 10-5 M eBL ve 10-9 M eBL solusyonları arttırmıştır. 10-7 M eBL, klorofil içeriği üzerine; 10-9 M eBL de karotinoid içeriği üzerine en etkili konsantrasyonlardır. Antosiyanin miktarını hipokotilde 10-7 M eBL solusyonu artırırken, kotiledonda tüm konsantrasyonlar azaltmıştır. Elde edilen bulgulara göre, 10-9 M eBL in membran permeabilitesini koruduğu düşünülmüştür. 10-5 M eBL, kök ve hipokotilde; 10-7 M eBL kotiledonda protein miktarı üzerine etkili olmuştur. Peroksidaz aktivitesini ise kök, hipokotil ve kotiledonda sırasıyla 10-7 M eBL, 10-5 M eBL ve 10-9 M eBL solusyonları teşvik etmiştir.

The Effect of Epibrassinolide on Seed Germination and Seedling Growth in Radish (Raphanus Sativus L.)

In this study, the germination percantage was calculated of radish seeds (Raphanus sativus L.) that germinated in different epibrassinolide (eBL) concentrations (10-5 M, 10-7 M, 10-9 M, 10-11 M), root and hypocotyl lengths. Pigment contents (chlorophyll, carotenoid, anthocyanin), peroxidase activities and membrane differantiations were determined at 10 days old seedlings.

It was shown that 10-7 M and 10-9 M eBL solutions have promotive effects on seed germination whereas 10-5 M eBL have inhibitory effect . During the seedling growth, root elongation was stimulated by 10-9 M eBL, inhibited by 10-5 M eBL. There was no significant difference on hypocotyl lenght. When 10-9 M eBL solution was heightened fresh weight of all organs, 10-11 M eBL, 10-5 M eBL ve 10-9 M eBL were heightened dry weight of root, hypocotyl and cotyledon, respectively. 10-7 M eBL was the most effective solution on chlorophyll content and 10-9 M eBL was the most effective on carotenoid content. When anthocyanin content was increased by 10-7 M eBL solution on hypocothyl, it was decreased by all the concantrations on cotyledon. It was thought that, the membrane permeability was protected by 10-9 M eBL ,by the results. 10-5 M eBL, was effective on hypocotyl and root protein content whereas 10-7 M eBL was effective on cotyledon. Peroxidase activity was stimulated by 10-7 M eBL, 10-5 M eBL ve 10-9 M eBL solutions respectively on root, hypocotyl and cotyledon.

DENİZ Zübeyde
Danışman : Yrd. Doç. Dr. Aliye ARAS

Anabilim Dalı : Biyoloji

Programı : Botanik

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Yrd. Doç. Dr. Aliye ARAS (Danışman)

Prof. Dr. Muammer ÜNAL

Prof. Dr. Orhan KÜÇÜKER

Doç. Dr. Gül CEVAHİR ÖZ

Doç. Dr. Ünal AKKEMİK

Kastamonu Çevresi Yalancı İğde (Hıppophae Rhamnoıdes L.) Populasyonları Üzerinde Karpolojik Araştırmalar

Elaeagnaceae familyasına ait olan Hippophae L. taksonları, Asya ve Avrupa’da geniş yayılışa sahiptir. Elde edilen son kayıtlara göre bu cins günümüzde 7 tür ve 9 alttür ile temsil edilmektedir. Türkiye’de ise sadece Hippophae rhamnoides L. subsp. caucasica Rousi’nin olduğu belirtilmektedir.

Ekolojik ve ekonomik yönden oldukça önemli olması ve ülkemizde bu takson ile ilgili karpolojik yönden sınırlı sayıda çalışma olması nedeniyle araştırma konumuz olarak seçilmiştir.

Bu çalışmada, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan Kastamonu çevresinden toplanan (Kastamonu, Çorum, Çankırı) Hippophae rhamnoides L. taksonlarına ait meyva ve tohum morfolojik özellikleri incelenmiştir.

H. rhamnoides subsp. caucasica için diognastik karakter olan meyva, tohum, pedisel (uzunluk-genişlik ) boyutları ölçülmüş ve formlarına bakılmıştır. Ölçüm sonuçları tablolar halinde verilmiş ve meyva, tohum formları ve renkleri fotoğraflarla gösterilmeye çalışılmıştır. Toplanan örneklere ait ölçüm sonuçlarının, formlarının ve renklerinin oldukça farklı olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlarımız daha önceden yayınlanmış çalışma sonuçları ile karşılaştırılarak yorumlanmış ve tartışılmıştır.

Ölçüm sonuçları UPGMA Cluster analizi kullanılarak populasyonlar arasındaki morfolojik farklılıklar dendogramda gösterilmiştir.

Farklı bölgelerden toplanan örneklerin morfolojik karakterleri ile çevre arasında önemli bir ilişki olup olmadığını görebilmek için iklim diyagramlarından faydalanılmıştır. Kastamonu, Tosya, Çorum, Çankırı’ya ait iklim diyagramlarından elde edilen sonuca göre tohum ve meyva karakterlerindeki değişkenliğinin ekolojik durumdan kaynaklanmadığı görülmüş, araştırılan alandaki Hippophae rhamnoides L. örneklerine ait taksonomik problemlerin olduğu, Türkiye’de sadece H. rhamnoides subsp. caucasica Rousi olmadığı başka takson veya taksonların da bulunduğu kanaatine varılmıştır.

Türkiye’de farklı ekolojik koşullarda geniş yayılışa sahip olan bu taksonun değişik bilim dallarındaki araştırmacılarla taksonomisinin yeniden araştırılması ve revizyondan geçirilmesi uygun olacaktır.

Ekonomik yönden çok önemli olan bu taksonun; yurdumuzdaki yayılış alanlarının korunması ve kültürlerinin yapılması ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.

Carpological Studies on The Populations of Seabuckthorn (Hippophae Rhamnoides L.) in Kastamonu Area

Hippophae L. taxon, which belongs to the family Elaeagnaceae has a wide distribution in Asia and Europe. According to the last records that are obtained, this genus is represented by 7 species and 9 subspecies nowadays. It is known that there is only Hippophae rhamnoides L. subsp. caucasica Rousi in Turkey.

Due to its being very important in terms of ecology and economy and due to the fact that there is a limited number of research on this taxon about the carpologic aspect in Turkey, this population has been chosen as research subject.

In this research, morphological traits of seeds and fruits belonging to Hippophae rhamnoides L. taxons collected from Kastamonu area (Kastamonu, Çorum, Çankırı) in Black Sea region have been investigated.

Fruit, seed and pedicel (length-width) dimensions which are the diognastic character for Hippophae rhamnoides subsp. caucasica have been measured and their shapes have been analyzed. The results of measurements have been presented in charts and the shapes and the colours of the fruit, the seed have been shown with the utmost care. It is observed that measurement results belonging to the collected shapes and colours of specimens are quite different. Our results obtained have been commented and discussed by comparing them with the research results publised before.

Measurement results have been shown morphologic differences among populations by using UPGMA Cluster analysis in dendogram.

The climatic diagrams have been utilized to scrutinize whether there is a significant association between the morphologic characters of the specimens collected from different areas and the environment. According to the results obtained from the climatic diagrams belonging to Kastamonu, Tosya, Çorum and Çankırı, it has been observed that variations on seed and fruit characters do not stem from the ecologic conditions, it has been revealed that there are taxonomic problems belonging to the specimens of Hippophae rhamnoides in the research area and it has been demonstrated that in Turkey not only H. rhamnoides subsp. caucasica Rousi exist but also the other taxon or taxons exist.

With researchers from the different fields of science it will be convenient to research again and to overhaul the taxonomy of this taxon which has a wide distribution in different ecologic conditions in Turkey.

To preserve the distribution area and to maintain the propogation of this taxon which is very significant in terms of economy will contribute to the economy of our country to a considerable extent.

ÖZMAN Ayşe Neslihan
Danışman : Doç.Dr. Neslihan BALKIS

Anabilim Dalı : Biyoloji

Programı : Hidrobiyoloji

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. Neslihan BALKIS

Prof. Dr. Mustafa TEMEL

Doç. Dr. Serhat ALBAYRAK

Yard. Doç. Dr. Lütfiye ERYILMAZ

Yard. Doç. Dr. Benin TOKLU ALIÇLI

İskenderun Körfezi Yüzey Suyundaki Fitoplanktonun Kalitatif Yönden İncelenmesi

İskenderun Körfezi’nde var olan fitoplankton türleri ile bunların üzerine etkili olan kimi ortam koşullarının saptanması amacıyla örnekler, 2005 yılının Kasım ve 2006 yılının Haziran aylarında, 9 istasyondan bir plankton kepçesiyle, horizontal çekimler yapılarak elde edilmiştir. Plankton örneklerinin incelenmesi sonucunda, 3 sınıfa ait 95 tür saptanmıştır. 13 türün İskenderun Körfezi için, bunlardan birinin de (Navicula transitans Cleve, 1883) Türkiye denizleri için yeni kayıt olduğu belirlenmiştir. Tür kompozisyonunun büyük çoğunluğunu dinoflagellatlar oluşturmuş (53.7%) ve bunu diyatomlar izlemiştir (45.3%). Belirlenen türlerin büyük çoğunluğu, önceki çalışmalarda Doğu Akdeniz’den rapor edilen fitoplanktonik alg türleriyle benzerlik göstermiştir. Bu türler neritik, oseanik, ılıman ve subtropik iklim türleridir. Çalışmada belirlenen 18 potansiyel zararlı alg türünden üçünün toksik türler olduğu saptanmıştır. Deniz suyunun sıcaklık (20.2-28.7 ºC), tuzluluk (31.0-39.6‰) ve çözünmüş oksijen (7.21-8.60 mg/L) gibi fiziko-kimyasal özellikleri de her örnekleme döneminde ölçülmüştür.

  
Qualitative Investigations on Phytoplankton Species in The Surface Water in The İskenderun Bay

In order to determine the phytoplankton species in the İskenderun Bay and the environmental factors that affect the distributions of the species, samples were collected horizontally with a plankton net at 9 stations between November 2005 and June 2006. From the examination of the samples, 95 phytoplankton species belonging to 3 classes were identified, one (Navicula transitans Cleve, 1883) of which was a new report for all the Turkish seas. Dinoflagellates represented the majority of the species composition (53.7%), followed by diatoms (45.3%). Most of the species identified in this study consist of phytoplanktonic algae reported in the Eastern Mediterranean earlier. These species were neritic, oceanic, temperate and subtropic. In this study, 18 species were potentially harmful algal species, 3 of which were toxic. Primary hydrographic conditions, such as temperature (20.2-28.7 ºC), salinity (31.0-39.6‰) and dissolved oxygen (7.21-8.60 mg/L), were recorded on each sampling occasion.
Yüklə 3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə