Tibb Universitetində daha iki xəstəyə böyrək köçürüldüYüklə 264,48 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix15.03.2017
ölçüsü264,48 Kb.
#11344
  1   2   3

Tibb 

Universitetində 

daha iki 

xəstəyə böyrək 

köçürüldü

 

  

 

                  Qəzet 1933 -cü ildən çıxır.                 № 17 (1614) 15 oktyabr 2015 - ci il                           Qiyməti 40 qəpik

I kursa 

qəbul 

olunmuş 

rezidentlərlə 

görüş olub

ATU-nun 

nümayəndələri 

Gürcüstan 

7-ci Avrasiya 

İnfeksion 

Xəstəliklər 

Konqresində

BU  SAYIMIZDA 

4

3

3

3

5

II Azərbaycan – Türkiyə 

Nefroloji Konfransı keçirilib

2

Oktyabrın 12-də Azərbaycan Respublika-

sının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə 

Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin doqquz 

ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunları-

na və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş 

iclası keçirilib.

Dövlətimizin başçısı giriş nitqində 2015-ci ilin 

9 ayının sosial-iqtisadi yekunlarının müzakirə 

ediləcəyini vurğulayıb: “Deyə bilərəm ki, bu il 

Azərbaycan iqtisadiyyatı uğurla inkişaf edir. 

Bu, özlüyündə böyük göstəricidir. Çünki dün-

yada və bölgədə gedən proseslər göz qabağın-

dadır. Həm bölgədə, həm Avropada böhran 

yaşanır, iqtisadi, hərbi, siyasi böhran. Belə 

şəraitdə iqtisadi inkişafa nail olmaq, əlbəttə ki, 

böyük nailiyyətdir. Bunun bir səbəbi var. O da 

ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda düşünülmüş, 

müstəqil siyasət aparılır. Biz öz yolumuzla ge-

dirik. Bu yol inkişaf yoludur, tərəqqi yoludur və 

bu yolda böyük nailiyyətlərə imza atmışıq.

Azərbaycanda sabitlik 

təmin edilir. Azərbaycan 

xalqı təhlükəsizlik 

şəraitində, rifah içində 

yaşayır. Azərbaycanda 

vətəndaş birliyi, həmrəyliyi 

möhkəmlənir və bütün xalq 

bir amal uğrunda birləşib - 

Azərbaycanı gücləndirmək

Azərbaycanda sabitliyi 

daha da möhkəmləndirmək 

və sosial-iqtisadi inkişafı 

davam etdirmək. 

Əlbəttə, müstəqil siyasət 

aparmağımız bizə bəzi 

problemlər də yaradır. Çünki bu gün dün-

yada qütbləşmə göz qabağındadır, bu pro-

ses gedir. Böyük ölkələr öz təsir dairələrini 

genişləndirmək istəyirlər və görəndə ki, dün-

yada müstəqil, öz sözünü deyən, heç kimdən 

çəkinməyən, prinsipial ölkə var, əlbəttə, bu, 

onları qıcıqlandırır. Ancaq bu, bizi narahat 

etməməlidir. Bu məsələlərə, ümumiyyətlə, mən 

fikir vermirəm. Çünki mənim üçün əsas məsələ 

ölkəmizin təhlükəsizliyi, inkişafı və sabitliyi-

dir. Ona görə, Azərbaycan bundan sonra da 

müstəqillik yolu ilə gedəcək...”

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin doqquz ayının sosial-

iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclası keçirilib

Mərkəzi Metodik Komissiyanın növbəti 

iclasında yeni təhsil proqramları 

müzakirə edilib

Tibb və 

fiziologiya üzrə 

2015-ci ilin 

Nobel mükafatı 

laureatlarının 

adları açıqlanıb

http://www.amu.edu.az

15 oktyabr 2015-ci il

2

  Universitetin elmi işlər üzrə prorektoru,  professor  İbra-

him  İsayev  konfransı  aça-

raq  beynəlxalq  əhəmiyyətli 

belə  tədbirlərin  ölkəmizdə 

keçirilməsinin artıq ənənə ha-

lını aldığını deyib. Azərbaycan, 

Türkiyə  və  Qazaxstan  nef-

roloqlarının  qatıldığı  konf-

ransın  iştirakçılarına  univer-

sitetin 


rektoru, 

akademik 

Ə.Əmiraslanovun  salamlarını 

çatdıran  prorektor  qeyd  edib 

ki, artıq bir neçə ildir dünyanın 

hər  yerində  iqtisadi  böhran-

lar  var,  son  aylarda  isə  siyasi 

gərginlik    hökm  sürür.  Yaxın 

Şərqdəki  hadisələr,  Avropada 

olan  miqrasiya  problemləri  si-

yasi  aləmdə  fəallığı  xeyli  artı-

rıb.  Amma  buna  baxmayaraq 

Azərbaycanda  və  Türkiyədə 

elmin,    səhiyyənin  inkişafına, 

insanların  sağlamlığına  həsr 

olunmuş tədbirlər davam etdi-

rilir ki, bu da hər iki ölkənin si-

yasi xəttinin iqtisadi inkişafa və 

insanların sağlamlığına xidmət 

etməsinin  bilavasitə  əsas 

göstəricisidir.  Hətta  raketlərin 

bizim  də  başımızın  üzərindən 

uçduğu qarışıq bir dövrdə belə 

tədbirlərin  düzənlənməsi  iqti-

sadi inkişafın və siyasi sabitli-

yin əlamətidir.  

Siyasi  sabitliyin  qorunması 

istiqamətində möhtərəm Prezi-

dentimiz İlham Əliyevin  apar-

dığı  uğurlu  siyasətin  bütün 

sahələrə  müsbət  təsirindən 

danışan  natiq  qarşıdan  parla-

ment  seçkilərinin  gəldiyini  də 

xatırladıb. O, hər kəsi vətəndaş 

mövqeyi göstərərək 1 noyabr-

da parlament seçkilərində fəal 

iştirak etməyi çağırıb və konf-

rasın əvvəlində bunları deməyi 

özünə borc bildiyini vurğulayıb. 

Bundan 


sonra 

qardaş 


Türkiyədən  və  Qazaxstan-

dan 


gəlmiş 

nefroloqların 

universitetimizə  təşrif  buyur-

masından  məmnun  qaldıq-

larını  söyləyən  prorektor    bu 

konqresin demək olar ki, türk-

dilli  ölkələrin  konqresi  kimi 

nəzərdə  tutulduğunu  bildirib: 

“Konqresin gündəliyi hamınız-

da var. Böyrək xəstəlikləri bü-

tün  dünyada,  o  cümlədən  bi-

zim ölkədə sosial bir problemə 

çevrilib. Böyrək çatmamazlığı, 

böyrək  xəstəliklərinin  olma-

sı  hər  iki  ölkədə,    xüsusilə 

Azərbaycanda  yeni  proq-

ramların  qəbul  edilməsinə 

gətirib  çıxartdı.  Milli  Məclis 

xroniki  böyrək  çatmamazlığı 

olan  xəstələrə  tibbi  yardımın 

təşkili  ilə  əlaqədar  bir  proq-

ram qəbul edib və hal-hazırda 

Azərbaycanda  bu  milli  proq-

ram  çox  uğurla  yerinə  yetrilir. 

Bakı şəhərində, respublikamı-

zın  ayrı-ayrı  rayonlarında  di-

aliz  mərkəzləri  açılıb.  Kəskin 

böyrək  çatmamazlığı  olan 

xəstələr  dövlətin  himayəsi  al-

tında olacaq”. 

Bu  günkü  konfransda  nefro-

logiyanın aktual problemlərinə 

dair  maraqlı  məruzələrin  din-

ləniləcəyini,  problemin  or-

taya  qoyulması  ilə  yanaşı, 

həlli  yollarının  da  axtarıldığını 

söyləyən prorektor uşaq nefro-

logiyasına  aid  məruzələrin  də 

planlaşdırıldığı konqresin işinə 

uğurlar arzulayıb.

Konfransın  açılış  məras-

imində 


Prezident 

İlham 


Əliyevin  səhiyyə  sisteminə 

daim xüsusi önəm verdiyi vur-

ğulanıb. Bu tip tədbirlərə ev sa-

hibliyi  etməyin  Azərbaycanın 

bütün  sahələrdə,  o  cümlədən 

səhiyyə sahəsində əldə etdiyi 

uğurlarla  bağlı  olduğu  qeyd 

edilıb.


Türk  Nefroloji  Dərnəyinin 

səd ri  professor  Turqay  Arın-

soy  çıxışında  konfrans  müd-

dətində  nefrologiya  sahəsinin 

yeniliklərini özündə əks etdirən 

məruzələrin təqdim olunacağı-

nı söyləyib.

Konfransda  türk  xalqlarının-

Azərbaycan,  Türkiyə  və  Qa-

zaxıstanın  səhiyyə  işçilərinin 

bir  araya  gələrək  müzakirələr 

aparmasının  ölkələrimiz  üçün 

böyük  uğur  olduğu,  konfran-

sın  hər  üç  ölkənin  səhiyyə 

sisteminə  töhfələr  verəcəyi 

vurğulanıb.

  ATU-nun  Tədris  Terapevtik 

Klinikasının  direktoru,  pro-

fessor  Surxay  Musayev  də 

öz  növbəsinində  konfrans 

iştirakçılarını  klinikanın  kol-

lektivi  adından  təbrik  edib  və 

bu  beynəlxalq  tədbiri  vaxtilə 

“Azərbaycanın  sevinci  bi-

zim  sevincimiz,  kədəri  bizim 

kədərimizdir”  deyən  böyük 

Atatürkün  və  “Bir  millət,  iki 

dövlət”  deyərək  ömrünün 

axırınadək  buna  sadiq  qalmış 

ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 

arzularının  təcəssümü  kimi 

dəyərləndirib. 

Türk Nefroloji Dərnəyinin baş 

katibi  Siren  Sezer  hər  kəsə 

uğurlar arzulayıb, bu cür konf-

ransların  hər  il  keçirilməsi  ar-

zusunda olduğunu bildirib.

Konfransda çıxış edən Azər-

baycan  Nefroloqlar  Assosia-

siyasının  prezidenti,  ATU-nun 

Tədris  Terapevtik  Klinikasının 

Efferent  terapiya  mərkəzinin 

rəhbəri  professor  Mehman 

Ağayev  dünya  ölkələrinin  tibb 

təhsili  üzrə  təcrübələrinin  bu 

sahənin  inkişafında  mühüm 

rolundan danışıb. 

Sonra qonaqların əksəriyyəti-

nin  beynəlxalq  konqreslərdə 

maraqlı  məruzələri  ilə  tanı-

nan  məşhur  alimlər  olduğu 

vurğulanıb,  bu  sahədə  ta-

nınmış  mütəxəssislərə  xa-

ti rə  hədiyyələri  təqdim  edi-

lib.  Konfransın  türkiyəli  və 

qazaxıstanlı 

iştirakçıları 

da  öz  növbəsində  xatirə 

hədiy yə lərini 

azərbaycanlı 

həmkarlarına təqdim ediblər.

Konfrans  öz  işini  elmi  məru-

zələrlə davam etdirib.

Arif MƏMMƏDLİ

Fotolar Cənnətalı Çingizindir

II Azərbaycan – Türkiyə Nefroloji Konfransı 

keçirilib

O

ktyabrın 9-da Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris 

Terapevtik  Klinikasında  Türkiyə  Universitetləri  ilə 

Azərbaycan  Tibb  Universiteti  arasında  imzalanmış 

əməkdaşlıq sazişi əsasında II Azərbaycan – Türkiyə Nefroloji 

Konfransı öz işinə başlayıb.

Səhiyyə  sahəsində  dövlət  proqramları  uğurla  yerinə 

yetirilir.  Onların  nə  dərəcədə  vacib  olduğunu  təkcə  bir 

neçə  rəqəmlə  göstərmək  olar.  200  mindən  çox  şəkərli 

diabet  xəstəsi  illər  boyu,  daim  dövlət  hesabına  bütün 

lazımi dərmanları alır. Əgər vaxtilə diabetli uşaqlara adi 

şpris-qələm verilməsi problem idisə, indi onlara dərman 

insulin  pompası  vasitəsilə  verilir.  Bu  isə  körpələri  gün 

ərzində bir neçə dəfə insulin iynəsi vurmaqdan azad edir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham 

Əliyevin  sədrliyi  ilə  Nazirlər  Kabinetinin  2015-ci  ilin 

doqquz  ayının  sosial-iqtisadi  inkişafının  yekunlarına 

və  qarşıda  duran  vəzifələrə  həsr  olunmuş  iclasında 

səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev deyib.

Onun  sözlərinə  görə,  vaxtilə  insanlara  həm  tibbi, 

həm də maddi cəhətdən çox böyük problem yaradan 

B və C viruslu hepatit də ötən ildən başlayaraq dövlət 

hesabına  müalicə  olunur.  Hazırda  1529  belə  xəstə 

uzunmüddətli müalicə kursu alır. Xroniki böyrək çatış-

mazlığı üzrə dövlət proqramı çərçivəsində ölkəmizdə 

34  hemodializ  mərkəzində  3  minə  yaxın  xəstə  illər 

boyu daimi müalicə qəbul edir. Bunun sayəsində on-

ların ömrü uzanır, ölüm göstəricisi azalır və faktiki ola-

raq məhz buna görə ildən-ilə belə xəstələrin sayı artır. 

Diqqətəlayiqdir  ki,  bu  mərkəzlərin  26-sı  bölgələrdə 

yerləşir  və  xəstələrin  yarıdan  çoxu  Bakıya  gəlmək 

məcburiyyətindən  azad  olaraq  müalicəsini  yaşadığı 

yerdə alır.

“Qeyd etmək lazımdır ki, bu kateqoriya xəstələrə ha-

zırda dializlə yanaşı, artıq böyrəkköçürmə əməliyyatları 

da  həyata  keçirilir.  Bu  isə  əslində  ümidsiz  xəstələri 

həyata  qaytarmaq  deməkdir.  Doqquz  ay  ərzində  62 

nəfərə böyrək köçürülüb. İndi Azərbaycanda hər növ 

orqan köçürülməsi əməliyyatı olunmuş 653 nəfər var 

və  dövlət  onların  hamısının  dərman  təminatını  öz 

üzərinə götürüb”,-deyə O.Şirəliyev bildirib.Səhiyyə naziri: B və C viruslu hepatit xəstələr dövlət hesabına müalicə olunur

15 oktyabr 2015-ci il

http://www.amu.edu.az

3

Azərbaycan 

Tibb 

Universitetinin 

(ATU)  Tədris  Cərrahiyyə  Klinikasında 

böyrək  köçürülməsi  üzrə  daha  iki 

uğurlu  əməliyyat  keçirilib.  Türkiyəli 

mütəxəssislərin  iştirakı  ilə  keçirilən 

əməliyyata İstanbul Florans Nightengale 

Xəstəxanasının  Bilim  Universitetinin 

professoru dr. Barış Akil da qatılıb.

 Professor Dr. Barış Akil Azərbaycan Tibb 

Universiteti ilə əməkdaşlıqdan çox razı ol-

duğunu bildirib: “Qardaş ölkə Azərbaycanın 

Tibb  Universitetində  böyrək  transplanta-

siyasının  necə  sürətlə  inkişaf  etdiyini  gö-

rürük  və  bundan  çox  məmnunuq.  Burada 

birgə  icra  etdiyimiz  əməliyyatlarda  müasir 

texnologiyadan  istifadə  olunur,  elektrope-

retoskopik  donör  reftoktomi  adlandırılan 

kameranın köməyilə böyrək çıxarılır”.

  ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasının 

direktoru,  I  cərrahi  xəstəliklər  kafedrası-

nın  müdiri,  AMEA-nın  müxbir  üzvü  Nuru 

Bayramov  qeyd  edir  ki,  bu  əməliyyat  kli-

nika  yaradılandan  etibarən  artıq  ikinci  və 

üçüncü  böyrək  transplantasiyasıdır:  “İlk 

əməliyyatımız  bu  ilin  avqust  ayında  eyni 

həkim briqadası tərəfindən aparılmışdı. Bu 

dəfə isə iki əməliyyat həyata keçirildi”.

    N.Bayramov  ATU  ilə  İstanbul  Bilim 

Universiteti  arasında  rəsmi  əməkdaşlıq 

müqaviləsinin  olduğunu  xatırladır:  “Bu 

müqavilə  çərçivəsində  çoxsaylı  sahələrdə 

əməkdaşlıq  edirik.  Onlardan  biri  də 

böyrək  və  pankreas  köçürülməsi  üzrə 

əməkdaşlıqdır.  Bu  əməkdaşlıq  sayəsində 

gələcəkdə  daha  böyük  işlər  görəcəyimizə 

də inanırıq”.

Qeyd edək ki, ATU-nun Tədris Cərrahiyyə 

Klinikasında böyrək köçürülməsi üzrə apa-

rılan əməliyyatlar tam uğurlu keçib. Hazır-

da hər iki xəstənin vəziyyəti normaldır.

ATU-nun mətbuat xidməti

Gürcüstanın Tbilisi şəhərində “7-

ci Avrasiya İnfeksion Xəstəliklər 

Konqresi” (EACID-2015) keçirilib. 

Azərbaycan  Tibb  Universitetinin 

Mikrobiologiya və  İmunnologiya 

kafedrasının  əməkdaşları  pro-

fes sor  Nigar  Ağayeva,  dosent 

Ramin  Bayramlı,  dosent  Həyat 

Əliyeva,  t.ü.f.d  Yavər  Hacıyev, 

assistent  Fidan  Bağırova,  həm-

çinin, 

Yoluxucu 

xəstəliklər 

kafedrasının  əməkdaşları  do-

sent  Cəlal  İsayev  və  dosent 

Sədrəddin  Atakişizadə  və  hər 

iki kafedranın həkim-rezidentləri 

konqresdə iştirak ediblər.

Konqresin elmi katibi, Azərbaycan 

Tibb  Universitetinin  Tədris  Tera-

pevtik  Klinikasının  baş  həkimi  Ramin  Bay-

ramlının  verdiyi  məlumata  görə,  dosent 

Həyat  Əliyeva,  assistent  Fidan  Bağırova 

və  Mərkəzi  Klinikanın  İnfeksiya  Nəzarət 

Komitəsinin rəhbəri, t.ü.f.d Yaqut Qarayeva-

nın İnfeksion Xəstəliklər və Klinik Mikrobiolo-

giyanın müxtəlif mövzularına dair məruzələri 

konqres  iştirakçıları  tərəfindən  xüsusi  ma-

raqla  və  alqışlarla  qarşılanıb.  Azərbaycan 

Tibb Universitetinin əməkdaşları ümumilikdə 

10-dan  artıq  poster  məruzəsi  ilə  çıxış 

ediblər.  Konqresdə  Avropalı  və  Asiya-

lı  mütəxəssislərlə  elmi  işlər  və  qarşılıqlı 

əməkdaşlıqlar  barədə  fikir  mübadiləsi  də 

aparılıb.Oktyabrın 

9-da 

Mərkəzi 

Metodik  Komissiyanın  növ-

bəti iclası keçirilmişdir. Komis-

siyanın sədri, tədris işləri üzrə 

prorektor,  ə.e.x.,  professor 

S.Əliyev  Komissiya  üzvlərini 

gün dəliklə 

tanış 

etdikdən 

sonra,  MMK-nın  2015/2016-

cı  tədris  ili  üçün  illik  iş  planı 

təsdiq olunub.

  Sonra  Komissiya  yenidən 

işlənmiş  fənn  proqramlarını, 

fakültələrin  təhsil  proqramlarını, 

müalicə-profilaktika  fakültəsinin 

I-III  kurs  tələbələri  üçün  tərtib 

olunmuş 

inteqrasiyalı 

təhsil 

proqramını  müzakirə  etdi.  Bu məsələlər  ətrafında  çıxış  edən 

Tədris-metodik 

və 

innovasi-ya  şöbəsinin  müdiri,  professor 

A.Qurbanov  Universitetdə  Av-

ropa  kredit  transfer  sisteminə 

keçməklə  əlaqədar  fənn  proq-

ramlarında  dəyişikliklərin  apa-

rılmasının  zəruri  olduğunu  qeyd 

etdi.  Eləcə  də,  ilk  dəfə  olaraq 

Universitetdə ayrı-ayrı fakültələrin 

təhsil  proqramlarının  tərtib  olun-

duğunu  qeyd  edərək  bildirdi  ki, 

təhsil  proqramları  indiyədək  ay-

rı-ayrı  sənədlər  halında  mövcud 

olmuşdur. 

Müalicə-profilaktika 

fakültəsinin  I-III  kurs  tələbələri 

üçün  tərtib  olunmuş  inteqrasiya-

lı  təhsil  proqramını  təqdim  edən 

şöbə  müdiri  qeyd  etdi  ki,  2014-

cü  ildə  Universitet  rektorunun 

əmrinə  əsasən  yaradılmış  Kuri-

kulum  Komissiyası  ötən  müddət 

ərzində inteqrasiyalı (modul tipli) 

təhsil  proqramının  ilk  variantı-

nı  hazırlamışdır.  O,  Komissiya 

üzvlərini  proqramının  detalları 

ilə  tanış  etdi.  Müzakirələrdə  çı-

xış edən Tədris şöbəsinin müdiri 

dosent  N.Qasımov  inteqrasiya-

lı  təhsil  proqramı  üzrə  tədrisin 

təşkili  üçün  qarşıda  duran 

vəzifələrdən danışdı.

Komissiya  daha  sonra  “Təbib” 

idman klubunun tədris proqramı-

nı və 2015/2016-cı tədris ili üçün 

metodik  komissiyaların  illik  iş 

planlarını təsdiq etdi.

İclasın  sonunda  Mərkəzi  Me-

todik 


Komissiya 

Universitet 

əməkdaşları  tərəfindən  hazırlan-

mış  dərslik,  dərs  vəsaitləri,  mo-

noqrafiya  və  metodik  vəsaitləri 

müəlliflərin  iştirakı  ilə  müzakirə 

etdi.  Ümumiyyətlə  1  dərslik,  7 

dərs vəsaiti, 1 monoqrafiya və 2 

metodik  vəsaitin  nəşr  olunması 

tövsiyə edildi.Əziz  Əliyev  adına  Azərbay-

can  Dövlət  Həkimləri  Təkmil-

ləşdirmə  İnstitutunda  tibb 

elminin ən son nailiy yətlərinin 

yerli 

həkim-mütəxəssislərə 

çatdırılması məqsədilə beynəl-

xalq təhsilə önəm verilir.

  İnstitutdan  bildirilib  ki,  növbəti 

məşğələlər  Niderlanddan  olan 

mütəxəssislərin  iştirakı  ilə  okt-

yabrın 29-30-da keçiriləcək. Se-

minarda  Sionsberq  Hospitalinın 

radioloqu  Peter  Jurriaan  Fahner 

və  Treant  Health  Care  Groupun 

radioloqu  Allard  Willem  Olthof 

radiologiyanın  aktual  məsələləri 

ilə  bağlı  məruzə  edəcəklər. 

Məruzələr  abdominal  radiolo-

giya,  sümük-əzələ  sistemi,  süd 

vəzisi  radiologiyası  və  neyrora-

diologiya  mövzularına  həsr  olu-

nacaq.  Eyni  zamanda,  qarında 

ağrılar, qaraciyərin zədələnməsi, 

insultlar  və  dağınıq  sklerozun 

rentgenoloji  diaqnostikası,  süd 

vəzisi  xərçənginin  diaqnostika-

sında  radioloji  taktika,  sümük 

və  oynaqların  zədələnməsinin 

diaqnostikası  məsələləri  araş-

dırılacaq.  Mühazirələrdən  sonra 

diskussiyaların  aparılması  plan-

laşdırılır.

Məşğələlərdə  institutda  təhsil 

alan  həkim-müdavimlərlə  yana-

şı,  respublikanın  müxtəlif  tibb 

müəssisələrinin həkimləri də işti-

rak edə bilərlər.

ATU-nun nümayəndələri Gürcüstan 7-ci Avrasiya 

İnfeksion Xəstəliklər Konqresində

Mərkəzi Metodik Komissiyanın növbəti 

iclasında yeni təhsil proqramları 

müzakirə edilib

Niderlandlı mütəxəssislər radioloqlar 

üçün məşğələ keçəcəklər

  5-9  oktyabr  2015-ci  il  tarixində 

Azərbaycan Tibb Universitetinin Xarici 

Tələbələrlə  işlər  üzrə  dekanı,  dosent 

İsmayıl  Əfəndiyev  Avstriya-Amerika 

Fondu tərəfindən Zaltsburq şəhərində 

keçirilən “Tibb Təhsili” adlı beynəlxalq 

seminarda iştirak edib.

Tədbirdə  dosent  İ.Əfəndiyev  “Azər-

bay canda  Tibb  Təhsilinin  moderni-

zasiyası”  mövzusunda  geniş  məruzə 

ilə  çıxış  edib.  Məruzə  dünyanın  34 

ölkəsindən  olan  seminar  iştirakçıları 

tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.ATU-nun Xarici Tələbələrlə işlər üzrə dekanı 

Zaltsburqda keçirilən “Tibb Təhsili” beynəlxalq 

seminarında iştirak edib

Tibb Universitetində daha iki 

xəstəyə böyrək köçürüldü

http://www.amu.edu.az

15 oktyabr 2015-ci il

4

O,  qeyd  etdi  ki,  klinika  ən müasir  tibbi  avadanlıqlarla 

təchiz olunub, burada xəstələrə 

dünyanın 

inkişaf 


etmiş 

ölkələrində  aparılan  müalicə 

üsulları  tətbiq  edilir.  Klini-

ka  əməkdaşlarının  bir  çoxu 

rəhbərlik  tərəfindən  Türkiyə, 

Amerika və Avropa ölkələrinin 

qabaqcıl universitetlərinə kursa 

göndərilib və peşəkar uzmanlar 

kimi  qayıdıb  burada  çalışırlar. 

Klinikada  yerləşən  kafedralar, 

şöbələr və tibb mərkəzləri haq-

qında  məlumat  verən  direktor 

bildirdi  ki,  burada  fəaliyyət 

göstərən  şöbələrin  sırasına  ya-

xın  vaxtlarda  daha  bir  yeni 

“hematologiya” şöbəsi də əlavə 

olunacaq. Artıq bu istiqamətdə 

işlər  yekunlaşmaqdadır  və 

yaxın  günlərdə  ən  mürəkkəb 

əməliyyatlardan  sayılan  sü-

mük  iliyinin  köçürülməsi  kli-

nikamızda    reallığa  çevriləcək. 

S.Musayev  dedi  ki,  “  Bura-

da    ötən  bu  müddət  ərzində 

bacardığımız  qədər  əlimizdə 

olan  real  imkanlardan  istifadə 

edərək  çalışmışıq  ki,  klinika-

da  rezidentlər  üçün  yüksək 

iş  şəraiti  yaradaq.  Çünki  bu 

məsələ ciddi  bir iş olduğundan 

universitet rəhbərliyi rezidentu-

ra məsələsinə xüsusi fikir verir.”  

Görüşdə 

rezidentura 

şöbəsinin  müdiri,  dosent  Riz-

van Məmmədov  “Rezidentura 

təhsilinin  məzmunu  və  təşkili 

Qadaları”  haqqında  geniş 

məlumat  verib.  O,    bildirib  ki, 

rezidentlər  istər  növbələrə  qa-

lan zaman, istərsə də gündəlik 

iş  vaxtı  kuratorlar  rezidentinin 

iş  planı  haqqında  məlumatlı 

olmalıdır.  Çünki  bu  fərdi  iş 

planına  əsasən  rotasiya  rezi-

dentin  dərs  cədvəlidir.  Kura-

torlar  onların  fərdi  iş  planları-

nın  hazırlanması  və  gündəlik 

sənədlərin 

doldurulmasına 

ciddi nəzarət etməlidirlər.  Fərdi 

iş  planı  rezidentin  əsas  sənədi 

kimi  qaydasında  doldurulub 

tərtib  edilməlidir.  Rezidentlər 

həkimliyin  qayda-  qanunla-

rına,    klinikaların  daxili  ni-

zam- intizam qaydalarına əməl 

etməli,  işlərində  məsuliyyətli 

olmalıdır.  Sözünə  davam 

edən    R.Məmmədov  dedi  ki, 

rezidenturada  təhsillə  bağlı 

bütün  məsələlər,  o  cümlədən 

rezidentlərin  yüksək  səviyyəli 

həkim  mütəxəssis  kimi  hazır-

lanması işi hörmətli rektorumuz 

akademik 

Ə.Əmiraslanovun 

diqqət  mərkəzindədir.  Hal-  ha-

zırda rezidentlərimiz  36 ixtisas 

üzrə tibbin müxtəlif sahələridə  

təhsil  alır.  Bu  il  respublika 

üzrə  qəbul  olan  520  reziden-

tin 210 nəfəri Azərbaycan Tibb 

Universitetinin müxtəlif klini-

kalarında təhsil  alacaqlar. On-

lardan 70 nəfəri tədris terapev-

tik,  59  nəfəri  tədris  cərrahiyyə, 

20 nəfəri stomatoloji  4 nəfəri isə 

onkoloji  klinikalarda  fəaliyyət 

göstərəcək.  Yerdə  qalanları  isə   

digər bazalarda təhsillərini da-

vam etdirəcək. 

Toplantıda  iştirak  edən  uni-

versitetin elmi işlər üzrə prorek-

toru, professor İbrahim  İsayev  

rezidentlərə  universitetin  möv-

cud  imkanlarından  səmərəli 

istifadə  etməyi,  ATUREK  elmi 

toplantıları  çərçivəsində  elmi 

məruzələrlə çıxış etməyi  və kli-

nikalarda  təhsil  almaqla  yana-

şı, həm də elmi- tədqiqt işlərini 

də  birgə  həyata  keçirmələrini 

tövsiyə etdi. Beynəlxalq əlaqələr 

üzrə  prorektor,  dosent  Rəhimə 

Qabulova isə rezidentlərə xarici 

ölkə universitetlərində rotasiya-

lar  üçün  müraciət  qaydalarını 

izah edib.  

Tədbirin  sonunda  klinika-

nın  baş  həkimi,  dosent  Ramin 

Bayramlı  rezidentlərə  texniki 

məsələlər  barədə    məlumat  ve-

irıb,  onları    maraqlandıran  bir 

sıra sualları  cavablandırıb.

Məlumat üçün onu da bildirək 

ki,  bu  il  I  kursa  qəbul  olan 

rezidentlərlə  stomatoloji  və 

tədris  cərrahi  klinikalarda  da 

görüş  keçirilib.  Həmin  toplan-

tılarda  rezidentləri  və  kura-

torları  maraqlandıran  bir  sıra 

suallar  klinikaların  rəhbərləri 

və  rezidentura  şöbəsinin  mü-

diri  tərəfindən  cavablandırı-

lıb,  müxtəlif  problemlərlə  bağlı 

ətraflı müzakirələr aparılıb.

Onu  da  qeyd  edək  ki,  bu  il 

ATU-ya 210 rezident qəbul olu-

nub.  Bununla  da  hal-hazırda 

Azərbaycan  Tibb  Universiteti-

nin  746  rezidenti  var.  Onların 

hər biri öz seçdikləri ixtisasa uy-

ğun olaraq Tibb Universitetinin 

müxtəlif  klinikalarında  təhsil 

alırlar.  Rezidentlərin  təhsilinə 

kömək etmək üçün 532-yə yaxın 

kurator müəyyənləşdirilib.Kataloq: uploads -> xeberler -> tebib qezeti 2015
tebib qezeti 2015 -> Tibb Universitetində yeni əczaçılıq laboratoriyası açılıb Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tibb Universitetində olub
tebib qezeti 2015 -> Cərrahiyyə Klinikasında qırtlaq-udlağın karsinoması olan xəstədə rekonstruktiv
tebib qezeti 2015 -> Dünyanın tanınmış ekspertləri atu-nun qonağı olub Tibb Universitetində elmi-praktik konfrans
tebib qezeti 2015 -> Əliağa Əlizadənin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans
tebib qezeti 2015 -> “heydəR ƏLİyev və azərbaycan nitq məDƏNİYYƏTİ” Kİtabinin
tebib qezeti 2015 -> Atu-da ana və uşaq sağlamlığına dair seminar keçirildi Azərbaycan Tibb Universitetində 2015-2016-cı tədris ilinin payız semestrinin imtahan sessiyasına hazırlığın
tebib qezeti 2015 -> S.ƏLİyev: “TƏDRİSİn yüKSƏk səVİYYƏDƏ aparilmasi müƏLLİMLƏRİn təLƏBƏLƏRƏ olan

Yüklə 264,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə