Tibbi laboratuvar teknikleri programi ders kataloğu sinif güz dönemiYüklə 47,98 Kb.
tarix16.02.2017
ölçüsü47,98 Kb.
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS KATALOĞU

1.SINIF GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Z/S

TD 101

Türk Dili-1

2

0

2

2

Z

AIIT 101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1

2

0

2

2

Z

YD 101

Yabancı Dil-1

2

0

2

3

Z

TLT 103

Genel Biyokimya

2

0

2

3

Z

TLT 105

Genel Biyoloji

3

2

4

4

Z

TLT 101

Tıbbi Mikrobiyoloji-1

3

2

4

4

Z

TLT 111

Laboratuvar Kimyası

3

0

3

4

Z

TLT 107

Anatomi

2

0

2

2

Z

TLT 109

Fizyoloji

2

0

2

3

Z

TLT 100

Üniversitede yaşam kültürü

2

0

2

3

S

Toplam
27

25

30
1.SINIF BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Z/S

TD 102

Türk Dili-2

2

0

2

2

Z

AIIT 102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2

2

0

2

2

Z

YD 102

Yabancı Dil-2

2

0

2

3

Z

TLT 104

Klinik Biyokimya

2

3

3

3

Z

TLT 106

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

2

3

3

3

Z

TLT 102

Tıbbi Mikrobiyoloji-2

1

2

2

2

Z

TLT 108

Laboratuvar Aletleri

1

4

3

3

Z

TLT 112

Hastalıklar Bilgisi

2

0

2

4

S

TLT 110

Yaz Stajı (30 gün)

0

240

120

8

Z

Toplam
26

19

30
2.SINIF GÜZ DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Z/S

TLT 229

Temel Laboratuvar Uygulamaları-1

0

8

4

5

Z

TLT 205

Parazitoloji

1

1

2

2

Z

TLT 207

Laboratuvar Güvenliği

2

1

3

3

Z

TLT 203

Hematoloji

2

4

4

4

Z

TLT 221

İlk Yardım

2

0

2

4

S

TLT 225

İletişim

2

0

2

4

S

TLT 209

Bilgi İletişim teknolojisi

1

2

2

4

S

TLT 211

Araştırma Yöntem Teknikleri

2

0

2

4

S

TLT 215

Meslek Etiği

2

0

2

4

S

TLT 223

Toksikoloji

2

0

2

4

S

Toplam
32

25

30
2.SINIF BAHAR DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

Z/S

TLT 216

Temel Laboratuvar Uygulamaları-2

0

8

4

5

Z

TLT 208

Tıbbi Laboratuvarda Organizasyon

2

0

2

3

Z

TLT 204

Moleküler Biyolojik Yöntemler

2

2

3

6

Z

TLT 206

İmmünolojik Yöntemler

2

2

3

6

Z

TLT 218

Tıbbi Terminoloji

2

0

2

4

Z

SEÇMELİ DERSLER 1

TLT 210

Tıbbi lab. Kalite Kontrol ve Akreditasyon

4

0

4

2

S

SEÇMELİ DERSLER 2

TLT 212

Sitogenetik

1

3

3

2

S

TLT 214

Biyoteknoloji

2

0

2

2

S

SKS 232

BEDEN EĞİTİMİ

1

1

2

2

S

SKS 234

MÜZİK

1

1

2

2

S

SKS 236

RESİM İŞ

1

1

2

2

S

SKS 238

HALK OYUNLARI

1

1

2

2

S

SKS 240

SANAT TARİHİ

1

1

2

2

S

SKS 242

BİLİM TARİHİ

1

1

2

2

S

SKS 244

TİYATRO SANATI

1

1

2

2

S

SKS 246

İŞARET DİLİ

1

0

2

2

S

SKS 248

İLETİŞİM TEKNİKERLİĞİ

1

1

2

2

S

Toplam
47

41

48

*Bir öğrencinin mezun olabilmesi için alması gereken AKTS miktarı 120’dir.

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Anatomi

Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, İskelet sistemi, Kas sistemi, Kan ve sıvı-elektrolitler, Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar, Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları, Toraks ve memenin yapısı, Merkezi sinir sisteminin anatomik yapıları, Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları, Duyu organları, Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları, Sindirim yolu organları ve sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları, Ürogenital sistem ve kadın ve erkek üreme sistemini yapıları.Fizyoloji

Fizyolojide temel kavram ve terimleri, Hücrenin görevleri, Solunum mekaniği, Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları, Kalbin fonksiyonları, Kan ve lenf dolaşımı, Kan ve sıvı- elektrolitler, Santral sinir sistemi, Periferik sistem, Endokrin sistem, Boşaltım sistemi, Sindirim sistemi, Duyu organları.Tıbbi Terminoloji

Tıbbi terminolojiye giriş, Tıbbi terimlerde kökler, türetme önekleri ve sonekleri,Tekil ve çoğul isim formlarının genel kullanımı, Terimlerde küçültme, Genel hastalık terimleri, İnsan anatomisine ilişkin tıbbi terimler, Hareket sistemine ilişkin terimler (anatomik semptomlarla ilgili terimler, tanısal terimler), Sindirim sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik, ameliyatlara ilişkin terimler), Solunum sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, ameliyatlara ilişkin terimler), Dolaşım sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), Ürogenital sisteme ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik terimler), Sinir sistemine ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik terimler), Endokrin sisteme ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), Kan ve kan yapıcı organlara ilişkin terimler (anatomik, tanısal, semptomatik ve ameliyatlara ilişkin terimler), Göz, kulak ve deriye ilişkin terimler.Laboratuvar Kimyası

Kimya bilimi amaçları, Atom teorileri, Atomun yapısı, Elektron konfigürasyonları, Periyodik tablo, Kimyasal bağlar, Elementler, Madde yapısı ve sınıflandırılması, Maddenin halleri, Karışımlar, Bileşikler, Semboller, Formüller, Mol kavramı, Kimyasal hesaplamalar, Kimyasal termodinamik, Reaksiyon hızı ve denge, Gazlar, Katılar-sıvılar, Çözeltilerve sulu çözeltilerin dengesi, Elektrokimya.Temel Laboratuvar Bilgisi

Dersin tanımı ve amaçları, Laboratuarda çalışma yöntemleri, Mikroskoplar, Ölçme ve tartma işlemleri, Laboratuarda kullanılan araç ve gereçler, Cam eşya, alet ve edevatın temizlenmesi, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon, Çözelti konsantrasyonları, Molarite ve normalite, Asit, bazlar, tuzlar, Tampon çözeltiler, Vücudun değişik bölgelerinden örnek alma ve kültür yöntemleri, Kan alımında uyulması gereken ilkeler ve analiz parametrelerine etkileri, Temel işlemler, Volümetrik analizler, Aletli analizler.Tıbbi Mikrobiyoloji I

Mikrobiyolojinin tanımı, kapsamı, gelişimi ve tarihçesi, Mikroorganizmaların kökeni, Endosimbiyoz ve diğer teoriler, Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ve Yapıları, Prokaryotik ve ökaryotik mikroorganizmlar, Bakterilerin Yapı ve fizyolojisi, Mikroorganizmaların üretildiği ortamlar, Mikroorganizmaların beslenme ve üremeleri için gerekli maddeler, Mikroorganizmaların üremelerine etki eden çevre faktörleri, Mikroorganizmaların enzimleri ve metabolizmaları, Bakteri genetiği, Antimikrobik maddeler, Antimikrobik maddelere direnç, Antimikrobik maddelere karşı direnç mekanizmaları, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve uygulama yöntemleri, Virüslerin Yapısı, Viroidler, Prionlar, Bakteriler ve virüsler arasındaki farklar, Önemli virüs tipleri, şekilleri ve genel yapıları (AIDS ve hepatitB virüsü), viral hastalıklar ile mücadele.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Dersin genel amacı, Atatürk ilke ve devrimlerinin objektif olarak tanıtılması, kavratılması ve benimsetilmesi. Ayrıca ders içeriğindeki devrim, evrim, ihtilal, reform, demokrasi, monarşi gibi kavramların tanımlarının yapılması; bugünkü demokrasinin oluşumunda etkili olan İngiltere ve ABD’deki gelişmelerle Fransız ihtilalinin nedenlerini ve sonuçlarını kısaca açıklayarak demokrasi olgusunun algılanmasını sağlamak; Tanzimat Fermanı ve sonrasında başlayıp gelişen Osmanlı modernleşmesinin algılanabilmesi için Tanzimat öncesi Osmanlı Devleti’nin siyasal, kurumsal, ekonomik, sosyal vb. anımsatılması; Tanzimat ve Islahat Fermanlarının Osmanlı toplumu yapısı üzerindeki etkileriyle Meşrutiyet ve İstibdat dönemlerini ve bu dönemlerdeki aydın yapısını, örgütlenmeleri ve fikir akımlarını tanıtmak; Osmanlıların son yıllarda girdiği Trablusgarp ve Balkan savaşları ile I. Dünya savaşını hazırlayan koşulları ve Osmanlı Devleti’nin bu savaşa niçin girdiğini açıklamak; I. Dünya savaşında Osmanlı Devleti’nin durumunu, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson ilkeleri ve Paris Konferansının etkilerini ve bu dönemdeki olumlu-olumsuz ülke içindeki gelişmeleri anlatmak; işgale ve işbirlikçilerine karşı oluşan ulusal direnişlerin derlenmesi, bu amaç için yapılan kongre çalışmalarını, bu anlamda M. Kemal ve arkadaşlarının ulusal güç birliğini sağlamalarını ve bu gelişmelere karşı İstanbul Hükümetinin tepkisini açıklamak; Meclis-i Mebusa’nın son toplantısı ve Misak-i Milli kararı ile İstanbul’un işgalini açıklayıp TBMM’nin açılışının zeminini kavratmak, TBMM’nin ulusal bir Kurucu Meclis olduğunu vurgulamak; İstanbul Hükümetinin kışkırtmaları sonucunda ortaya çıkan TBMM’ne karşı isyanların ve bu arada imzadan geçirilerek uygulanmaya çalışılan Sevr Barışını açıklayıp işgalcilerle İstanbul Hükümetinin işbirliği içerisinde olduğunu kavratmak; cephelerin doğuşu, Doğu ve Güney Cephelerindeki gelişmelerle Batı Cephesinin oluşumu ve bu cephedeki askeri faaliyetleri ve bu dönem içindeki diplomatik ilişkileri anlatmak; TBMM’nin SSCB ve Fransa ile barış yapmasından cephelerdeki durumun işgalciler aleyhine döndüğünü ve sonuçta Mudanya Ateşkes Antlaşmasının sağlandığını belirtmek ve Lozan Barışını Sevr ile karşılaştırarak açıklamak; saltanatın kaldırılışı ile Tanrısal iradeye son verildiğini ve ulusal iradenin en güzel ifade biçimi olan Cumhuriyet Yönetiminin kabul edildiğini vurgulamak ve bunun iç ve dış yankılarını açıklamak; Türk Devriminin kendine özgü oluşum tarzının ve Tam Bağımsızlıkçı, aydınlatmacı, akılcı, çağdaş, ve bilimselci niteliklerini, ekonomik, siyasal ve kültürel kalkınmacı özelliklerini açıklamak; TÜRK ANAYASALARI: Türk Demokrasi tarihi içinde, Kanun-i Esasiye, 1921 ve 1924 Teşkilatı Esasiye (Anayasa) lerini değerlendirip 1924 Anayasasındaki değişmeleri ve 1961 Anayasasının konuluşunun anlatılması.Türk Dili I

Dil nedir?, Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçe’nin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyon ile ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Türkçe’de isim ve fiil çekimleri, kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, zarfların ve edatların Türkçe’deki kullanış şekilleri.İngilizce I

1. Be (present tense form)- Greeting subject pronouns, introducing yourself

2. Possesive adjectives- Talking about people (jobs, countries, nationalities)

3. This, that, these, those- Introducing people formally and informally possesive pronouns, identifying belongings

4. Possesive S (‘s) Singular & Plural nouns

5. There is & There are- Asking and talking about where things & people are

6. Determiner: Some/any- Talking about number of things & people place prepositions

7. Definite & Indefinite articles: A/ An/ The

8. Have got & Has got- Asking and talking about family relationships

9. Descriptive adjectives- describing people, belongings, etc.

10. Asking and talking about colors and shapes

11. Imperatives- Describing a process giving commands, warnings & instructions

12. Giving directions expressing requests using imperatives

13. Countable & uncountable nouns- Asking and talking about quantity and amount

14. Shopping for food- a lot of, a few, etc. How much & how many-ordering food at a restaurant

15. The simple present tense: Daily routines- positive and negative statements, telling the time.

Tıbbi Mikrobiyoloji II

Staphylococcus, Streptococcus, Streptococcus pneumoniae, Bacillus, Enterobacteriaceae, Campylobacter ve Helicobacter, Pseudomonas, Brucella, Haemofil grubu bakteriler (Haemophilus ve Bordetella), Mycoplasma ve Ureoplasma, Anaerob bakteriler, Anaerob, sporlu, Gram pozitif basiller.Besiyeri Hazırlama, Mikrobiyoloji Laboratuarında kullanılan boyama yöntemleri, Antibiyogram.

Hematoloji

Hematolojiye giriş-tanımı, Hastaların genel değerlendirilmesi, Kan, Hematolojide kullanılan antikoagülanlar, Kemik iliği, Hemoglobin sentezi, Hemoglobin türleri, Hemoglobin yıkımı, Eritrosit-lökosit fonksiyonları, Eritrosit antijenleri, Eritrosit indeksleri, Kan sayımı numunelerinin alınması, Kan sayımı yöntemlerinin uygulanması, Kan sayımı yöntemlerinin uygulanması, Manuel yöntemler, Otomatik kan sayımı yöntemleri, Eritrosit sedimantasyon hızı tayini, Periferik yaymanın hazırlanması, Kan grupları, Rh tayini, Cross-match uygulaması, Kan örneklerinin alınması, Kan örneklerinin depolanması, Kan koagülasyon faktörlerinin tayiniMoleküler Biyolojik Yöntemler

DNA-RNA yapısı, DNA replikasyonu, Mutasyon çeşitleri, İnsan periferik kanından DNA izolasyonu, Spektrofotometrik yöntemle DNA konsantrasyonunun belirlenmesi, Agaroz jeli ve özellikleri, Agaroz jel elektroforezi, Restriksiyon enzimleri ve analizleri, Polimeraz zincir reaksiyonu, PCR_RFLP analizleri, Sothern, Northern ve Western blotlama teknikleri, DNA klonlaması temel prensipler, Genetik mühendisliği uygulamaları, DNA dizileme yöntemleri, Protein ekstraksiyonu, Protein saflaştırma (Kromatografik teknikler), Spektrofotometrik yöntemle protein konsantrasyonunun belirlenmesi, SDS poliakrilamid jel elektroforezi.İmmünolojik Yöntemler

Bağışıklığın tanımı ve çeşitleri, Antijen – Antikor ilişkileri, Aglütinasyon, Presipitasyon, Çapraz reaksiyon, Hemaglütinasyon, Ring presipitasyon testi, Quchterlony plak içinde presipitasyon testi, Mancini plak içinde tek yönlü presipitasyon testi, Lateks aglütinasyon ve laboratuarda kullanımı, Romatoid faktör ve serumda tayini, ASO ve serumda tayini, CRP ve serumda tayini, Serumda latex aglütinasyonla bruselloz tanısı, Bruselloz tanısında tüpte aglütinasyon deneyi, Wright deneyi, Kompleman sistem, Kompleman fiksasyon olayı, Anne- bebek kan uyuşmazlığının laboratuar tanısı, İşaretlenmiş immunokimyasal yöntemler, Radyoimmun deney (RIA), Floresanlı immun deney (FIA), Akım sitometri tekniği, Aşırı duyarlılık reaksiyonları, RAST deneyi ve üstünlükleri.Meslek Etiği

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, etik sistemlerini incelemek, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek, meslek etiğini incelemek, mesleki etik ilkeler, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek.İletişim

Giriş, Dersin Tanımı ve Amacı, İnsan ve İnsanın Temel Gereksinimleri, İletişimin Kavramsal Yönü, İletişim ve Algılama, İletişim Benimle Başlar: Kendini Tanıma, İşitmek ve Dinlemek, Beden Dilinin İletişimdeki Rolü, Psikolojik Savunma Mekanizmaları ve Savunucu İletişim, Girişkenlik, Hakkına Sahip Çıkma, Empati ve Empatik Yaklaşım, Stres, Stresle Başa Çıkmanın Yolları, Hasta Olma vee Hastaneye Yatmanın Anlamı, Değişen Türk Toplumu İçinde İletişimİngilizce II

1. The Simple Present Tense: Yes/No Expressing Likes & Dislikes Questions, Wh- Questions Asking & Talking About Opening & Closing Times of Places Object Pornouns

2. Asking & Talking About Starting and Finishing Times of Activities Adverbs of Frequency Asking & Talking About Departure & Arrival Times of Buses, Etc. Asking & Talking About Frequency

3. The Present Progressive Tense: Describing What People Are Doing & Not Doing At Positive & Negative Statements; Present

4. Yes/No & Wh-Questions Describing What People Are Wearing

5. The Simple Past Tense: Was & Were Asking & Talking About The Weather Positive & Negative Statements; Asking & Talking

6. About Days, Months, Seasons, Etc. Yes/No & Wh- Questions Time Prepositions

7. The Simple Past Tense: Did Talking About When Something Happened (Positive Statements) Regular & Irregular Verbs Expressing Habits In The Past

8. The Simple Past Tense: Negative Asking & Talking About Dates and Places of Birth

9. Statements; Yes/No & Wh-Questions

10. The Simple Future Tense (Will): Askig & Talking About Future Events Positive & Negative Statements; Yes/No & Wh- Questions

11. Be Going To: Positive & Negative Asking & Talking About Future Arrangements; Yes/No & Wh- Questions Expressing Predictions.

Türk Dili II

Kelime ve kelime grupları; Cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri; Yazılı anlatımın özellikleri; Yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı, ana düşünce, yardımcı fikirler, paragraf; Anlatım biçimleri; Resmî yazılar (Tutanak, Bildiri, Rapor, İş Mektupları); Dil yanlışları (Yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: Anlatım bozuklukları, Sese dayalı yanlışlar); Duygu ağırlıklı yazılar (Şiir); Olay ağırlıklı yazılar (Hikaye, Roman, Tiyatro, Gezi Yazısı, Anı); İnceleme yazıları (Röportaj, Biyografi); Düşünce yazıları (Makale, Fıkra, Deneme, Eleştiri, Günlük); Sözlü anlatım türleri (Panel, Tartışma); Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri.Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması, Cumhuriyet dönemi yeni hukuk düzeni, Eğitim alanındaki devrimler, Kültür ve toplumsal alanda gerçekleşen devrimler, Ekonomik alanda yapılan devrimler gibi Siyasi, sosyal ve ekonomik devrimler ile 1923-1930 ve 1930 – 1938 yılları arasındaki Atatürk dönemi dış politikası, Atatürk İlkeleri, Atatürk sonrası Türkiye, Atatürk ve Gençlik.Genel Biyokimya

Biyokimyanın tanımı ve tarihçesi, Atomdan moleküle, Hücre, Karbonhidratlar ve çeşitleri, Karbonhidrat metabolizması, Karbonhidrat metabolizması bozuklukları, Lipidler ve çeşitleri, Lipid metabolizması, Yağ asitlerinin sentezi ve yıkımı, Trigliserit sentezi, Lipoprotein metabolizması, Keton cisimler, Amino asitler ve özellikleri proteinler, Protein metabolizması, Protein sentezi ve yıkımı, Enzimlerin genel özellikleri, çeşitleri ve görevleri, Enzim- substrat ilişkileri, Vücudumuzdaki önemli enzimler ve işlevleri, Enzimlerin aktivitesini değiştiren etkiler, Nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonu, Nükleik asitlerin sentezi, Hormonların yapıları, sınıflandırılmaları ve fonksiyonları, Vitaminlerin sınıflandırılması, biyolojik önemi ve fonksiyonları, Koenzimler, Mineraller, Su.Temel Laboratuvar Uygulamaları I

Transfüzyon Merkezinde yapılan immunohematolojiktestler, Mikrobiyoloji Laboratuarında kullanılan identifikasyon yöntemleri, Mikroorganizmaların boyanması, Mikroskop kullanma, Boyalı preparatların incelenmesi, DNA izolasyonu, Elektroforez, Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Hematolojik preperatların incelenmesiHastalıklar Bilgisi

Sağlık ve hastalık kavramları, insan vücudunun genel yapısı, hücre ve fonksiyonları, metabolizma, vücut sıvıları, elektrolit ve doku tipleri, hastalıkların hangi yollarla bulaştığı, bulaşmayı önleyici korunma yolları, hastalık yapıcı etkenler, akut hastalıklar, hastalıkların sınıflandırılması ve organ sistemlerine göre hastalık bilgileri (Organ ve sistemler, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Boşaltım sistemleri, üreme organları ve işlevleri ), semptomlar, bulgular, etiyoloji, hastalıkları muayene, muayene şekilleri ve tanı işlemleri, konjenital anomaliler, enfeksiyon ve paraziter hastalıkları, kanser, endokrin sistem hastalıkları, kan hastalıkları, sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.

İlk Yardım

Temel yaşam desteği, ilk yardım nedir? Genel ilkeler, travmalı olguya genel yaklaşım, kanamalı olguya genel yaklaşım ve ilk yardım ilkeleri, kırık ve çıkıklarda genel yaklaşım ve ilk yardım ilkeleri, spinal travmalı olguya genel yaklaşım ve ilk yardım ilkeleri, kafa travmalı olguya genel yaklaşım ve ilk yardım ilkeleri, göğüs travmalı olguya genel yaklaşım ve ilk yardım ilkeleri, senkop, bilinç kaybı, inme olgusuna genel yaklaşım ve ilk yardım ilkeleri, göğüs ağrısı- kalp krizi geçiren olguya genel yaklaşım ve ilk yardım ilkeleri, zehirlenmiş olguya genel yaklaşım ve ilk yardım ilkeleri, boğulma ve elektrik çarpmalarında ilk yardım ilkeleri.Klinik Biyokimya

Klinik biyokimyanın tanımı,Rutin biyokimya laboratuarının organizasyonu, Laboratuarda uyulması gereken kurallar, Klinik biyokimya laboratuarında kullanılan cam malzemeler ve cihazlar, Tıbbi biyokimya laboratuarında kullanılan araç gereçlerin temizliği, Biyokimyasal analizlerde hata kaynakları, Kanın alınışı, Biyolojik materyalleri analize hazırlama, Tıbbi biyokimya laboratuarında kan örneklerinin saklanması, Biyokimyada ölçme teknikleri (UV-görünür bölge spektroskopisinin çalışma prensibi, konsantrasyon - absorbans ilişkisi), Kan analizleri, Fonksiyon testleri, İdrar analizleri, Gaita analizleri, Üriner sistem taşlarının analizi, BOS’un yapısı ve klinik önemi, BOS analizleri, Transuda ve eksudanın tanımı ve klinik önemi, Mide ve duodenum sıvıları ve analizi, Pankreas sıvısının normal değerleri, Tümör markırları, Kan gazları analizinde ölçülen parametreler, Asidoz ve alkaloz.Temel Laboratuvar Uygulamaları II

Transfüzyon Merkezinde yapılan immunohematolojik testler, Mikrobiyoloji Laboratuarında kullanılan identifikasyon yöntemleri, Mikroorganizmaların boyanması, Mikroskop kullanma, Boyalı preparatların incelenmesi, DNA izolasyonu, Elektroforez, Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Hematolojik preperatların incelenmesi.Üniversitede Yaşam Kültürü

Üniversitede yaşam, özgüven, atılganlık ve etkin dinleme, üniversitemiz, yüksekokulumuz, yükseköğretimin amacı ve yükseköğretim kurulu, üniversite organları, öğretim elemanları, öğretim ve öğrenciler, Adıyaman Üniversitesi eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği, sınavlar, başarı notları ve not ortalamaları, disiplin cezaları, disiplin suçları, öğrenci disiplin soruşturmasının yapılışı ve uygulanması, yaz yarıyılı öğrenimi, yatay ve dikey geçişler, sağlık, sosyal, kültürel faaliyetler ve barınma, meslek yüksekokulları staj yönergesi ve staj talimatı.


Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Sağlık bilimlerinde araştırma ve deney planlama, çalışma gruplarının oluşturulması, bilgi ve veri kaynaklarına ulaşım yöntemleri, deneysel verileri toplama, verilerin değerlendirilmesi, karşılaştırılması, raporlanması ve sunumu.
Laboratuvar Aletleri

Laboratuvara giriş, cam malzemeleri tanıtım, kullanımı ve temizliği, saf su sistemleri, prensipleri, terazilerin kullanımı, bakımı ve çeşitleri, pHmetre kullanımı, prensibi ve bakımı, santrifüj sistemleri, çeşitleri, kullanımı, mikroskop tanıtımı, çeşitleri, kullanımı ve bakımı, inkübatörler, karıştırıcılar, ısıtıcılar ve soğutucu sistemleri, sterilizatörler (otoklav, fırın, gazlarla sterilasyon), hematolojik pipetlerin kullanımı ve sayım kamerası tanıtımı.

HematolojiMegaloblastik anemiler, lökosit alkalen fosfataz testi, hemolitik anemiler, şeker-su, osmotik frajilite ve asit-ham testleri, Hb yapım bozuklukları, orak hücre anemisi, oraklaşma testi, anormal Hb’lerin laboratuvar elektroforetik hareketlerinin gösterilmesi,talasemiler ß talasemi, HbA2 tayini, a talasemi, HbF tayini, enzim eksiklikleri ile ilgili hastalıklar.G6PDH enzim eksikliği, G6PDH enzim eksikliği deneyi, diğer enzim eksiklikleri, heinz cisimciği, trombosit hastalıkları, trombosit antikoru tayini, koagülasyon anomalilerine bağlı kanama diatezleri, fibrinojen tayini, koagulasyon faktör anomalilerine bağlı hastalıklar, faktör 8,9 ve 10 tayini, malign kan hastalıkları, hastalıklar ile ilgili laboratuvar bulguları demonstrasyonu. yayma teknikleri, kan grupları ve kalıtımı, kan grupları tayini, direkt coombs testi, kan transfüzyonu, immün ve nonimmün transfüzyon reaksiyonları, indirekt coombs

Tıbbi Laboratuvarlarda Kalite Kontrol ve Akreditasyon

Toplam kalite yönetimi, ISO, TSE, Türkiyede Akreditasyon, Klinik Laboratuarlarda Güvenlik, Pre-Post Analizlerde Kalite Kontrol, Temel Kavramlar, Klinik Laboratuarlarda Kalite Sistemleri için Temel Kriterler, Tıbbi Laboratuarlarda Kalite Standartları, Akreditasyon, Sertifikasyon, İnternal Kalite Kontrol, Eksternal Kalite Kontrol, Türkiyede SertifikasyonSitogenetik

Sitogenetiğin temel prensiplerini kavrama, Kromozomları ayırdetme ve sınıflandırılma, Boyama ve bantlama tekniklerini kullanma, Yaygın kromozomal hastalıklarını ve klinikteki önemini tanımlama, Kromozomal anomalilerin temel özelliklerini öğrenme, Hücre kültürü prensiplerini tanımlanma ve uygulama, In vivo ve in vitro preparat tekniklerini kullanma


Tıbbi Laboratuvarda Organizasyon
Hasta verilerinin bilgisayara kayıt edilmesi; Hasta verilerinin onaylanması; Hasta raporlarının çıkarılması;Çalışma ortamının günlük temizlik ve düzenini sağlamak; Kit kimyasal reaktif sarf malzeme gibi malzemelerin kontrolünü yapmak Besiyeri lam boya gibi malzemelerin kontrolünü yapmak; Cihazların günlük haftalık aylık ve yıllık kontrollerini yapmak; Mikrobiyolojik atıkların uzaklaştırılmasını sağlamak. Tıbbi atıkların uzaklaştırılmasını sağlamak; Hastaya idrar (spot idrar) örneği alımını açıklamak. Hastaya 24 saatlik idrar örneği alımını açıklamak; Hastaya gaita örneği alımını açıklamak. Hastaya bant yöntemini açıklamak; Hasta tarafından getirilen materyalin kabulü ve barkotlanmasıHasta materyalinin laboratuvara transportu (normal/vakumlu sistem) Hastadan kan almak; Hastadan boğaz sürüntüsü almak; Hastadan kateterle idrar toplanmasını sağlamak; Çocuk hastalardan idrar toplamak; Hasta materyalini barkotlamak ve laboratuara iletmek
Laboratuvar Güvenliği
Kimya laboratuvarında güvenlik ve laboratuarın amaca uygun kullanımı. Laboratuvar güvenliği ve insan sağlığı açısından tehlikeli kimyasallar ile çalışırken alınması gereken tedbirler, Laboratuar kazaları ve ilkyardım, Kimyasal maddelerin depolanması ve taşınması sırasında dikkat edilecek hususlar, Laboratuvar cihazları hakkında genel bilgi, laboratuvar gereçleri ve ekipmanları, Cam gereçlerin temizlenmesi ve kurutma teknikleri, Spektroskopik cihazlar ile çalışmada güvenlik (IR- UV), Spektroskopik cihazlar ile çalışmada güvenlik (NMR- X-Ray), Kimyasal atıklar, imhası ve dikkat edilecek hususlar, Bir deneyin planlanması, düzeneklerin kurulması, gerçekleştirilmesi, ürünün saflaştırılması sırasında dikkat edilecek hususlar ve laboratuar defteri tutma düzeni, Kantitatif ve kalitatif analiz teknikleri ve dikkat edilecek hususlar, Vakum pompaları ile çalışma, düşük ve yüksek basınç altında çalışma, basınçlı gazlarla çalışma ve bu işlemler sırasında güvenlik açısından alınacak tedbirler ve önlemler, Karıştırma, soğutma, ısıtma, kurutma, buharlaştırma, inert atmosfer altında çalışma, inert gazlar ile çalışma, sıvıların saklanması ve saflaştırma işlemleri ve güvenlik açısından dikkat edilmesi gereken hususlar
Parazitoloji
Parazit-Konak ve parazitlikle ilgili tanımlamalar, Protozoon türleri ve laboratuvar tanıları, Helmint türleri ve laboratuvar tanıları, Gaitanın parazitolojik olarak incelenmesi, Kan örneklerinin parazitolojik olarak incelenmesi, BOS-idrar ve diğer vücut sıvılarının parazitolojik olarak incelenmesi.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Canlılar Alemi – Evrim, Biyomoleküller, Biyomoleküller, Hüçre Yapı- Görevine Giriş, Hücre Yapı, Tanım, Görevleri, Metabolizma, Biyokimyasal Reaksiyonlar, Hücre Bölünmesi, Mendel Genetiği, Sitogenetik, Kromozomal Anomaliler, İnceleme Yöntemleri, Moleküler Biyolojiye Giriş, DNA, RNA, Proten Sentezi, Moleküler Genetik – Hastalıklar, Moleküler Genetik, Hastalık Teşhis Yöntemleri, Genetik Alanındaki Yenililikler
Genel Biyoloji
Bu derste, canlılığın temel özellikleri olan moleküler yapıları, biyokimyaları, morfolojileri, kalıtımları, üreme ve gelişimleri, ekolojileri, davranışları ve evrimleri gibi, canlılar için geçerli olan genel kavramlar üzerinde durulacaktır.
Toksikoloji
Toksikolojiye giriş ve temel kavramlar, toksik maddelerin absorbsiyon, dağılım, atılım ve metabolizması, toksik etki mekanizmaları, akut zehirlenmelerde ilk yardım ve alınması gerekli önlemler, sistematik toksikolojik analiz, çeşitli ksenobiyotiklerin toksisitesi.
Biyoteknoloji
Biyoteknolojiye Giriş, Genler ve Genom, Rekombinant DNA Teknolojisi, Proteinler, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Hayvan Biyoteknolojisi, Adli Tıp Biyoteknolojisi, Çevre Biyoteknolojisi, Deniz Biyoteknolojisi, Bitki Biyoteknolojisi, Tıbbi Biyoteknoloji, Biyoteknoloji Düzenlemeleri, Etik ve Biyoteknoloji
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı
Genel kavramlar, bilgiişleme giriş, bilgisayarın tanıtımı, yazılım, donanım, işletim sistemleri, DOS, Windows, kelime işlem programları ve kullanımı, hesap tabloları ve grafik programları, sunu hazırlama ve prezentasyon, veri tabanı kullanımı, bilgi ağları kullanımı. İnternet; internet tarayıcı programların kullanımı, FTP, E-Mail, WWW.

Yüklə 47,98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə