Toplayan HƏSƏn bəy hadi TƏBRİZ 2010Yüklə 1,3 Mb.
səhifə3/8
tarix06.05.2017
ölçüsü1,3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
kürk: görk. gözəllik).

dağ nə qədər yüksək olsada yol, üsdündən aşar.

dağ nə təkin (nə qədər) uca olsada, yol üstündən aşar. ( kişi nə qədər çətinliklə, güclüklə qarşılaşırsa da, onuu yenər).

dağ ucalar daş ilə, kişi ucalar baş ilə.

dağ uçmasa, dərə dolmaz.

dağ yeriməzsə, kişi yerir. (qarşı yöndən sonuc alınmayıb, səs çıxmasada, kişi olan, özü işə girir).

dağa söykənib, dağ sökür.

dağa tırmanan qarışqada var, aslanda.

dağdan arxası olanın, daşdan ürəyi olar.

dağdan təpiyə düşmüş. (yuxardan aşağı düşmüş).

dağı daşdan, kişini başdan tanı.

dağı daşı yel pozar, kişi yarsın dil pozar. (kişi: adam). (yarasın: arasın).

dağı oğruqun əğməz, dənizi qayığın bükməz. (oğruq: kaman). (kamanla dağ tutulmaz, qayıqla təniz bükülməz, bağlanmaz).

dağın hündürlüyün görən, dərənin dərinliyindən söz açar (xəbər verər).

dağın hündürlüyün yox, dərənin dərinliyin gör.

dağına görə qarı var, bağına görə barı.

dağına görə qarı var, bağına görə barı.

dağlar gəzən ayağlar, gücsüz qalıb, gücü çatsa ayağlar.

dağlara qar yük olar, kişiyə illər.

dağlarda dağ ətri var, bağlarda bağ ətri var, mən ölsəm kösüm (sinəmi) yumayın, köksümdə (sinəmdə) yar ətri var.

dağlardan böyük, dağlardı.

dağlardan böyük, dağlardı. (dağlardan böyük, dağlar).

dağlı yer bulağsız, sulu yer qamışsız olmaz.

dağlı yer bulaxsız, sulu yer qamışsız olmaz.

dalan suya, əl atar çöpə.

dalda basılan, üzdə doğar.

dalı qaldın gic, önə keçdin bij dedilər, iti geddin dəli, yavaş geddin çolaq dedilər.

dalıycan yaz gələn qışdan qorxma, dalıyca qış gələn, güzdən qorx.

dam uça bilər, sevgi sına bilər. damı dayaq saxlar, sevgini sığal yağlar. (sığal: oxşama. nazlama).

dama çıxmağa, çıxacaq var, damdan enməyə, enəcək var.

dama dama göl olar, heç dammasa, çöl olar. (dama-dama göl olur, axa-axa sel).

dama-dama göl olur, axa-axa sel.

damar damar, daşı dələr. (damcı, damar, daş deşər).

damcı görüb, seli unutma.

damcıda damar olsa, dəniz oynadar.

damcını sudan, bulağı çaydan qoruyan tanrıya güvən.

damcıyla da, susağlığ toxdar.

damğan damcı dam dələr. (damğan damcı, daş dələr).

damla damla aşınar, çıxar qazan başına.

dan sökdü, yandı gecə (sökərsə dan, sönər gecə. - örtük düşdü, dan söküldü. - başlıq düşdü, baş göründü. - taqqa düşdü, kəl göründü. ).

danğısız (insafsız) türk olmaz, başsız börk olmaz.

danışan dağı aşdı, danışmayan yolu çaşdı.

danışan dağı aşdı, danışmayan yolu çaşdı.

danışan qanmaz olsa, dinləyən bilən gərək. (qanmaz: axmaq).

danışanda dilivə, yeyəndə əlivə yiyə ( yiyələn). (danışdın, dilivə, yedin, əlivə yiyə).

danışanda xoşdu, xəşliyəndə boşdu.

danışmağın bilir, düşünməyi unudub.

dar börk başı sıxar, pis arvad ürəyi.

dar geyməyən, gen geyməz, gen geyməyən, heç geyməz.

dardan asılanın evində, kəndirdən danışmazlar.

darıxmayan darlığa, çata bilər varlığa.

darın varsa, dərmana yürü, pulun varsa, bazara yürü. (darın: dartın. dartılmalı nərsə).

darlıq, qaranlıqdır, genlik, yasanlığdır ( yarağlıqdır).

dartılan ip, üzülə bilər.

dartılmasa, bərkinməz.

dartılmış yay, tez gec boşalar.

dartın dartan utanmaz. (varın verən usanmaz).

daş atan bəlli, baş tutan bəlli, burda sən nəçisən.

daş atanda özləri, baş tutanda. bir əllə vurur, bir əllə tutur. ayağla vurur, ağızla yığır. qonşu atır, qonşu tutur. sağ tutur, sol vurur. bir ortadı, sağda kəsir, solda. sağ göz görür, sol göz yumur. ağız deyir, sol göz görür, sağ göz qıyır.

daş bir yerdə qalsa gövərər.

daş dağa güvənər, iyid ürəyə.

daş daşa söykənip duvar olur.

daş daşı sındırar.

daş durduğu yerdə ağırdır, təprətirsən, yüngül gələcək.

daş düşdüyü yerdə ağır, ya çığır ya bağır.

daş kimi bərk, göy kimi uca ol.

daş qıran, dağ yarar.

daş mum olmaz, yağı (düşman) dosd.

daş nə qədər yuxarı qalxsa, genədə toprağa düşəcək.

daş üsdə əkin bitməz.

daş yeməklə, daşlıq olmaz, quş daşlığı, daşdan boş olmaz (boşalmaz).

daşa dönsün o baş ki, dilsiz qalıb.

daşaqa yox, başaqa bax. (daşşaqa yox, başşaqa bax) (başaq: baş. ağıl).

daşaqlanmaqdansa, başaqlan: qızıb yügürməkdənsə, başıvı işə sal.

daşda gərək, başda gərək.

daşdan bərk, oddan isti.

daşdanda od çıxar.

daşdı, aşdı, başdı, üçü sövdalaşdı.

daşı çox, başı yox. (baş: ağıl).

daşı daşı, yetməmiş yaşı.

daşı ısıranmayan (dişləyənməyən) öpsün gərək. (daşı ısrumasa, öpmüş gərək: daşa dişin batmazsa, öpməlisən).

daşıma su ilə, dəğirman dönməz.

daşın baş qırması, başın boşluqundan, daşın toxluğundandır.

daşın görmə, aşın ye (nankor olma).

daşınan baş (daş ilə baş) , əzəldən yoldaş.

daşqa (araba) çönəndə yol gösdərən çox olur.

daşqa ilə dovşan tutulmaz.

daşqaçısı bilgin ölkənin, başçısı, daşqaçı olar.

daşqasını at çəkәr, kölgəsini it çəkər.

daşqınlığın sonu şaşqınlığdır.

daşlı yerdən su şarıldar.

davar gəbərsə, piçaq tapılar.

davurlu evdə qazan qaynamaz. (davalı evdə qazan qaynamaz).

dayaq, ağrıyan yerə dəğər.

dayaz sular, haylı küylü axar.

daz, dazı görsə, başı qaşınar.

dedilərsə baş gətir, sən börk apar.

değirmende doğan siçan göy kükrəğindən (kükrəyindən. gürlemesinden) qorxmaz.

demə yol üsdə gor qazanlar var, de: - yol üsdə qazıqlar var.

deməmiş gələn, yeməmiş gedər.

demişlər yaxcılıq edib suya sal, yaramazdan yaxcılıq öğütün al. (demişlər eylüğ edip suya sal, yaramazdan eyülük öğütün al).

deşiğinə sığmır sıçan, quyruğa bağlır soğan.

deşik harda, sıçan orda.

deşik suda bəlgürür.

deşiki böyük, düymə balaca.

devlət uslunun nökəridir, yavanın ağası. (uslunun: ağıllının).

devlətin qorumayan, elinin gününə qalar.

devlətlər dik gəlib, yan gedər.

devranın işini gör, aslanı ac tülkünü tox tutur. (devranın işini gör, aslanı ac, tülküsü tox. )

deyən bilmir, bilən dinmir.

deyən eləmədi, eləyən demədi.

deyəndən bir umarlar, dinləyəndən iki.

deyərsin, söz çıxar, döğərsin, göz çıxar.

deyiblər ''düz'' gedən ''duzağa''da düşər ''duzlağa''da.

deyildi keçdi, yazıldı qaldı.

deyilən sirri biri deyər, mini basdırar, on mini açar.

deyillər bəlanın min qapısı var, xeyrin(uğurun) bir. sən min bir qapını açığ qoy, uğur öz qapısından gələr.

deyillərin, ağacı (gəmiyi) yox, acısı çox, tanığı yox olar. dedinin, ağacı (gəmiyi) var, acısı yox, tanığı çox.

deyingən dinə bilməz, dinməsə dözə bilməz. (dinə bilməz: deməkdən dura bilməz. ).

deyingən dinə bilməz, dinməsə dözə bilməz. (dinəmək: durmaq).

dəgirmana gedir, nə dəni var, nə çuvalı.

dəgirmandan küsən, çuvalın boş aparar.

dəğgin (yetgin) yemiş budağda durmaz.

dəğirman, çaxçaxanı güdməz.

dəğirmanın gurrası, xərməndə yox hurrası.

dəğmə (ras gələ) kişi öz olmaz, , yadla yağuq düz olmaz: hər gələnə öz demə, hər gedəni, qov demə.

dəli (abdal) toydan, uşağ oyundan doymaz.

dəli ''bizdən'' gen durmaz, ''biz'' tapmasa, diş durmaz.

dəli daşır, ağıllı aşır.

dəli dəlidən xoşlanar, xoca ölüdən.

dəli ilə qudurmuş ortaqdılar.

dəli ilə uşaq yarqac (məhkəmə) götürməz.

dəli ilə, nə axdar, nə bölüş.

dəlicə sevən, iticə qırılır.

dəlidə dinməyənə dək, ağıllı görünür.

dəlik qulaq nə eşitməz ?.

dəlik tava yağ tutmaz, çürük taxda mıx tutmaz.

dəlini oynatmağada, gərəkli baş gərək.

dəlinin daşı, çəlik dələr.

dəlisiz el olmaz. elsiz dəli.

dəliyə hər yanda yer tapılar.

dəliyə qanun yazılmaz.

dəliyə öz bəlasi bəsdir.

dəliyə yel ver, əlinə bel.

dəmir islanmaz, dəli uslanmaz (ağıllanmaz). .

dəmir odda, kişi işdə bərkiyər.

dəmiri dəmirlə yumuşat.

dəmiri döyən dəmirçi olar.

dəmiri tavında döy.

dəniz dalqasız, dağ dumansız olmaz.

dəniz döndü xəşil (xaş) oldu, uğursuza qaşıq çatmadı.

dəniz görür meşə eşidir.

dəniz qırında, çay qırağında quyu qazmazlar.

dənizdə iz qalmaz.

dənizdən çıxmış balığa dönmək. (böyük sıxıntı çəkmək).

dənizdən köpük bağışlamaq. (xəllifə cibindən bağışlamaq).

dənizi keçip, çayda boğuldu.

dənizin dərinliyin sudan yox, dağdan soruş, təpənin nə olduğun dərədən yox dağdan.

dənizin suyun paylasan, dənizdə su qalmaz.

dənizlərə dalqa ol, yarınlara yağqıt ol. (yağqıt: ışıq. məşəl)

dərd çəkənindi, sevgi sevənin.

dərdi çəkən sən, tüstüsü başdan çıxar.

dərdimiz bir olsa, dərd yarı.

dərdli, dəddən danışanda, dərdsiz baş ağrısı tutar.

dərə olmadan çay olmaz, axar olmadan arx olmaz, el olmadan bay (bəy) olmaz, günəş olmadan ay olaz.

dərildik bulaq olduq, irikdik ırmağ olduq. (irikmək: birikmək).

dərin dərin öğrəş işi, iş arası, qalma kişi!.

dərin quyudan su qurtarmaz.

dərin su bulanmaz.

dəriyə yenib birin vurmaqdan, dəyənək yeyib təpəyə çıx.

dərsən biçərsən.

dərya yanında quyu qazma.

dəryada balığ, göydə quş, meşədə ayı dərisi satılmaz.

dərzi öz söküyün tikənməz.

dərzi ''tikənə'' yox, biçənə demişlər.

dəvə bəzərəm, belə gəzərəm.

dəvə böyük ərsədə, mayağı böyüməz. (dəvə böyüyür, poxu yox).

dəvə qayadan çıxınca, can təndən çıxar.

dəvə qulağından asılmaz.

dəvə minib qoyun ara yaşılmaz. (dəvə üstündə olsan, qoyun sürüsündə gizlənmək olmaz). .

dəvə nə qədər uzaq gedsə, qatarın gözlər.

dəvə öz gəvşədiyin udar.

dəvə yaxını otlayıb, uzağı gözləyər.

dəvə yunu yumşaqsada, dolqundur. (davamlıdır. möhkəmdir)

dəvə yükü aş olsa, aca az görünür.

dəvə, qara yerin, qayığıdır. (qara yer: çöl. )

dəvəni görən tanır, ağını udan.

dəvəni yel aparsa, geçini göydə gör. .

dəvənin böyügü, köprüdə dayaqdı.

dəvənin quyruğu yerə dəyəndə. (nərsənin olmazlığın imkansızlığın göstərir. ).

dəvənin quyruğu yerə dəyməz.

dəvəyə dedilər : - xan səni istəyib. dedi: ya yola çıxır, ya yoldan qayıdır, ya duzu bitib, ya taxılı.

dəvəyə minib yaya pusma. (dəvə üsdə düzlükdə gizləniləməz).

dəviyə bürc gərəkirsə boynun uzadar.

dəviyə minib, dəvə izlə.

dəyiman kimi, bərk götür, ağır qaytar.

dəyirman iki daşlı, sevşik (məhəbbət) iki başlı.

dəyirman öz səsin eşitməz.

dəyirmanda doğan sıçan, gurultudan qorxmaz.

dibin tapan, başa süzər, başın tapan, dibə süzər, özün tapan, içə süzər.

dik demək birdir, dik saxlamaq min.

dil basıq, baş basıq, bolluq olsa, qasıq basıq. (qasıq: qursaq).

dil başın həm bəlasıdır, həm qalasıdır (qala: hörügü, səngəridir).

dil dediyin elə (həman) dindi, dilin tap, dinin tap.

dil doğrusu, daş yarır, dil əğrisi, baş yarır.

dil düğünun, diş yazmaz (açmaz).

dil düz olmaqdansa, könlü onğatlığı (düzlügü) yeğdir.

dil ətdəndir, nəyə vursan yapışar.

dil ilə baş danışır, dilsiz baş, necə danışır.

dil ilə biçin biçsən, bel ağrımaz.

dil ilə, baş kəsilir.

dil ilən bağlanan, diş ilə çözülməz.

dil istəyər, əl edər.

dil olmasa, yaşam bomboş.

dil sussada, göz danışır.

dil sümüksüzdü, sümük dəlir. (dil sümüksüzdür, amma sümüyü sındırar). (dil sümüksüzdür, sümüyüdə doğrur).

dil sümüksüzdür, hər cürə fırlanır.

dil toxusa, diş açanmaz.

dil toxuşu diş qırar.

dil toxuşun, diş açamaz.

dil ucundan itən başlar.

dil ürəyin dilmancıdır.

dil var dişi qorur, diş var dili qorur. (dil var dişi saxlar, diş var dili saxlar).

dil var utulur, dil var ötünür (danışır).

dil, elin elçisidi.

dildə qolay, işə alay. (danışmada iti, işdə güc).

dildən gələn əldən gəlsə, hər kimsə xanlıq edər. (dildən gələn əldən gəlsə, hər kimsə paşa olar).

dilək çantasının, dibi olmaz.

dilək olsa, dağada aşar, dağdanda aşar.

dilək tap, tikin qal. (tikin qal: qayım qal).

diləklə dirəş birgə doğur, birgə olur. (diləklə dirəş: arzu ilə istiqamət). (diləklə dirəş, birgə doğur, birgə ölur).

dilənçi dilənçidən pay güdər.

dilənçi küsmüş, üləkin ( böləgin. qismətin) kəsmiş.

dilənçi varlansa, yovğa (sədəqə) verməz.

dilənçi yeyər doymaz, bağlasan durmaz.

dilənçinin dağarcığı dolmaz.

dilənçinin dosluğu gec olur, tez kəsilir.

dilənçinin yaş köynəyi, əğnində quruyar.

dilənçiyə üz vermə, xəbərçiyə söz. .

dilənçiyə, bələtçi gərək deyir.

dilənçiynən it, bir çuvala sığmaz.

dilənən tapar, tikilən qalar.

dili doğru, yolu doğru.

dili gözdən qoymasan, saxlar səni, gözdən qoysan satar səni.

dili kəsik, başı kəsik.

dili, diş ilə tutma, dişi, dil ilə tut.

dilim dildir, dilim kimi, başım yoxdur elim kimi.

dilim var, elim var.

dilimdə türk görür, dilimi tükə bağlır.

dilin bəlası uzunluğundandır.

dilin bilən elin bilər.

dilin bilməyən anasın tanımaz.

dilin borcu, uğur (xeyir) deməkdir.

dilin büdrəyincə, ayağın büdrəsin.

dilin gücü dişdədir, dişin gücü ''dildə''.

dilin kəsik olsa, baş nəyə gərək.

dilin sümüyü, dəyər ətinə.

dilin tutsaydı dinc ağzında ilan, yatardı xoş inində o, çıxarsa dilin başı yancılır, ya çomaq yeyər ya oxa sancılır.

dilin uzundusa, dişinlə tut.

dilini gör, elini gör.

dilivi sözdə, əlivi işdə gözlə.

dillə dünya qurulur, dilsiz dünya şumulur. (şumur: cumur).

dillənmədik, dindik, dirikən, sına girdik. (sın: qəbir).

dillənməsən, dilin yoxdur.

dilli elin, özüdə var, üzüdə var, sözüdə var.

dilsiz ağız, kəsik baş. ( ağızda dil gərək).

dilsiz baş, baş deyil, daşdır.

dilsiz baş, uzaq getməz. (dilsiz, başı uzaq getməz).

dilsiz başın, doğrusu yox, yalanı yox, dilsiz elin varı yox, yoxu yox.

dilsiz elin daşı çox, ürək kövrək dağı çox, öz dilini bilməsə, doğma elin yadı çox.

dilsiz elin, sözü yox.

dilsiz kimsə, dünya gəzənməz.

dilsiz millət, çəkər zillət.

dinməz dilim yoldaşım, dinər dilim başdaşım.

dinsəlik dəğişməzmiş görsəlik. (eşitmək, görmək yerin verməz).

dinsizin ağzın, imansız yumar.

dirişgən tapır, daşa mıx təpir.

dırnağtay ağ qarası. (var yoxu dırnaq qədərdir).

diş dəyir deşilir, iş gəlir, eşinir.

diş, dilin qoruğudu.

dişin aşınuptur titrərir başın, yaşun doldu, gözdən tökülər yaşın.

dişini gör, işini ver.

dişləyə bilmədiyin əli, öpməlisən.

dişsiz ağız, daşsız dəyirman.

dişsiz ağız, süycü (şəkər) qamışı soranmaz.

dişsiz dil, yaramaz, dilsiz diş, azar. (dişsiz, dil yaramaz. dilsiz, diş azar).

dişsiz nənənin, dişli sözü olar.

diz çöküb yaşıyandan, dik durub ölən yaxşı.

dodağ gülərdə, büzülərdə, göz ağlarda, yumularda.

dodula bazar, dosluğu pozar.

doğma ''ev eşik'', qızıl beşik.

doğru danış, doğma ol. (doğru danışan, doğmalaşır).

doğru danışanın, papağı yırtığ olar.

doğru dil, daş yarar, əğri dil, baş yarar.

doğru gəlincə, yalan dörd ayağ qaçar. (doğru qapıda, yalan bacada). (yalan qapıda, doğru bacada).

doğru gəlincə, yalan dünyanı utar.

doğru qapıya gəlsə, yalan bacadan qaçar.

doğru söz qulağı yasmaz (yaraşmaz).

doğru yolun əğrisin bilməyən, düzə çatmaz.

doğruluq dos qalasıdır.

doğuzluqdan, doğuz qaçmaz. (domuzluqdan, domuz qaçmaz).

doğuzun acı, darıdan çıxmaz, ayının acı oynamaz.

doqquz at bir qazığa bağlanmaz.

doqquzun aşan, onada çatar.

doqquzun yıxıb, bir ocaq tikib.

dolma yerdə yapı salınmaz. (doldurulmuş. içini doldurmaqla, içinə tökməklə yapılan yer).

dolma
yarpaqları bənzərdi dəriyə, birini versəydin qoca qəriyə, çeyniyərdi, yüz il başa dolmalar. doldurdu gözümü yaşa dolmalar, qazan qaynamadı, dolma pişməədi, dolma qonaqlığı, bizə düşməədi, hey utqunduq, boğazımdan keçməədi, doldurdu gözümü yaşa dolmalar, bənzərdi qayıya daşa dolmalar.

dolmuş tüfək (yaraq) birin qorxudar, dolmamış tüfək ikisin. (dolmuş yaraq birin qorxudar, dolmamış yaraq ikisin).

dolu küpün səsi çıxmaz.

dolu qabda su durqun durar, qabda samballı .

doludan qurtulan yağmıra düşür, yağmurdan qurtulan damcıya düşür.

dolum anıt, qutun bul, dolum unut, bulun bul.


- yaraqlı ol, yarıq tap, yaraqsız ol, qaruq tap.

dolun ay, barmaqla imlənməz (göstərilməz). (ay dolunu barmaqla imlənməz. ) .

dolunun ''ağzı'' ürəyindədir, dəlinin ''ürəyi'' ağzında.

dolur badələr o boyda ki dolmalıdır, içirsən o boyda ki dolmalısan.

doluya qoydum, almadı, boşa qoydum, doymadı.

domoqrasını (demoqrasini) anlamaq üçün, qozla badamı seçə bilmək gərək.

domuzluqdan, domuz qaçmaz. (doğuzluqdan, doğuz qaçmaz).

don biçərlər enli boylu, dos tutarlar adlı sanlı.

donmasada, titrir.

donmuşa odun yaxdırma, acmışa qazan astırma.

donu daşı suv pozar, ər oğlanı söz pozar .

dos daşı baş yarmaz.

dos dosda deyir, oda kəndə.

dos dosda tən gərək, tən olmasa gen gərək (tən: dəng. bab).

dos dosdun, yəhərlənmiş atıdır.

dos ikiz, düşman səkiz.

dos qazan, düşmanı nənəmdə doğar.

dosd ağladar, öğrədər, düşman güldürər, öldürər.

dosda alqış, çora qarqış. (çora : düşmana).

dosdum sevinsə, düşmanın gözü çıxar.

dosdun axsağına göz yuman, qərib qalıb, göz yummaz. (axsağ: çaş. çaşa. səhv. iştibah).

dosdun bal kimi şirinsə, o saat yalama.

dosdun dosd olsun, özündən üst olsun.

dosdun dosluğu gün düşəndə bəllənir. {dosdun dosluğu qın düşəndə bəllənir. (qın: korluq) }.

dosdun dosluqu günü (qın) düşsə bəllənir. (dosdun dosluqu gün (qın) düşəndə bəllənir).

dosdun əsgisi, arvadın tazası.

dosdun gözündə yox, könlündə ol.

dosdun köhnəsi qalar, geyimin təzəsi.

dosdun könlü xoş olsun, düşman gözü kor olsun.

dosdun könlü xoş olsun, düşman gözü kor olsun.

dosdun pisdir, daşın at, qonşun pisdir, daşın, at.

dosdun yaxşısı, başa salır, yamanı, yoldan alır.

dosdunla dost olduğuna öğün (sevin) , düşmanınla dost olandan çəkin (sağın).

dosdunla üzləş, yağunla güləş. (yağunla: düşmanınla).

dosduva at vermə, verdinsə, ''yavaş ged'' demə (at verməyin nə, yavaş ged deməyin nə?). .

dosla, dağı, tez aşmaq olar.

dosluğ yağ ilə, düşmanlıq qan ilə başlar.

dost çoxalsa, düşman ayağ altında (qalır).

dost əkiz, düşman səkiz (səkkiz).

dost olsa ''balteynən ərə'', ağac kəsilib, düşər yerə.

dost sözün deyər, ağladar, düşman gülər, söz deyər.

dost sözünə tut qulaq.

dost, acı söylər. (dos acı gərçəyi üzə deyər).

dosta tapdan, düşmana gülünc olma. (dosta: dosluğa, tapdan: əzil, alçal).

dostla dostlaş, düşmana yanaş.

dostsuz başım, duzsuz aşım.

dovşan dağdan küsmüş, dağın səsi çıxmamış.

dovşan nə qədər arıq olsada, dərisindən çarığ çıxar.

dovşan, kölgəsindən qorxar.

dovşanın iti qaçdığın, iyi yatdığından gör.

dovşanın tayada balaladığı, tazının liskiliyindəndi (təmbəlliyindəndi).

dovşanın yatmasından yox, qaçmasından de. (dovşanın yatmasın gördün, qaçmasından de).

döğdün qapını, gözlə, elçi geddin sözlə. (danış).

döğmə! dəmirsə soyuq. (dəmir soyuqsa döğmə!).

döğmədən, açılmır qapı, dadlı sevən, deməsin acı.

döğülən qapı, içərdən açılır.

dönəm (zaman) geçmişə baxmaz.

dönəm (zaman) qılıcı, doğruldar qıçı.

dönəmlə (zamanla) dəğişərmiş hər nə, kimi baxır ilərinə, kimsi gerinə.

döyülən it olur, öldürülən qurd.

döyülməklə ağıllı olsaydı, birinci ağıllı öküz olardı.

dözən, döl yığar. (döl: tuxum. fayda).

dözümüm dəmir, min yol öldürüblər yenə ölməyib.

dul gözüylə arvad alma, yaya gözüylə at.

dumanda, süpürgəlik, sayılmaz (seçilməz).

dumanın dağılmağı, qurdun istəyi değil.

dumanlı dağlar, yağışsız qalmaz.

duran durmuş, gedəni tut.

durqun göldə, qurd olar.

durmağın kefini yıxılmaq öğrədir.

dusdağın yekə tutan, azadlıq tapar.

duvarın qulağı var, tavanın gözü. (tavan: çatı. dam).

duyan qulağda suç yox.

duyğu, söz bulağıdır.

duyqusunu bilməyən, qayuqluğu nə bilər. (duyqusunu: düşünməyini. fikirləşməyini. (qayuqluğu: (qayğıkeşlik).

duyqusuz kişi, qanatsız quş.

duz acıda olsa, yeməyin dadıdır.

duz olmasa dad olmaz, dad olmasa, duz olmaz.

duz şor olsada, dad duzdadı.

duza gedənin, yükü ağır olar.

duzağın duzağına düşmə duzaq: (duzaq: duz kanı. çox göyçək). (gözəlin tələsinə düşmə gözəl).

duzdan duzlu olma, baldan şirin.

duzun yeyib duzluğun oğma. (duzluq: duz qabı. (oğma: uşatma. sındırma).

düğü döğülməsə, aş olmaz.

dülgərin qapısı, sınıq olar, çarıqçının başmağı.

dün qonşuya qucaq açanlar, bu gün əl açır.

dün qonşuya qucaq açanlar, bu gün əl açır. (dün qucaq açanlar, bu gün əl açır).

dünən yumurtadan çıxmış, bu gün bizə cip cip öğrədir.

dünya bala dönsədə, ala qarğanın gözü poxdadı.

dünya bir holadır, gələn keçir, qonan köçür.

dünya dadımlığımış, doyumluq yox.

dünya gözəli kimdir, qarğaya öz balası, qayğıya dözüm varsa, gəl balası ( ay balam. ay oğul. oğlum).

dünya sönərsədə, düşman, yalan sönməz (bitməz).

dünyada dinclik sevən, başa gələni, xoş görər.

dünyada ən çətin olan sözdür, anlamağıda çətin, anlatmağıda (çətin).

dünyanın ucun (sonun) görməyən barsız gələr, varlansada, barsız gedər.

dünyanın zoru, anlamaz sözü.

düşən ağaca, odunçu tapılar.

düşən ağacı, yonmağa gələn çox olur.

düşəni, götürərlər.

düşənin dosdu olmaz, varlının düşmanı.

düşənlərə çələb yarıcı, hamı azmış işlərə, onarıcı. (onracı). (çələp: tanrı. həqq). (düşənlərə həqdir yarıcı).

düşman ağzın qapayanmasan (bağlayanmasan) , öz əlin uzun olsun. .

düşman dağın dalında (dır) , qurd meşə yolunda (dır). .

düşman oldu yayını yasmaq gərək, iki dillinün dilin kəsmək gərək. .

düşman, düşman halına qalmaz.

düşmana ılqar igidin yaraşığıdı, düz söz, uz ilqar, onun yaraqıdı. (ılqarmaq: həmlə etmək). (uz ilqar: düz and). (yarağıdır: hərbəsidir. silahidir. ).

düşmana sırr, dosta yalan söyləmə. .

düşmana uyan, poxluğa cuman.

düşmandan iyilik, başdan gerilik. (öclüsündən, düşmanından uğur bəkləyən, başdan pozuqdur).

düşmandan pay umanğ dişisiz qalır. (düşmandan pay umanın dişi sınar).

düşmanı dost elə, dosduvu düşman yox.

düşmanı qovaram, dosdun dalında dururam.

düşmanın aslanın olsun, tülkü yox.

düşmanın dalında olunca, içində ol.

düşmanın, ərkək dişisi olmaz.

düşmən, düşmən halına qalmaz.

düşməsən yolağa, düşərsən colağa.

düşündə görənmir, döşündə arır.

düşündə görmədi, döşündə tapdı.

düşündəki doğru olmaz, gördüyün yuxu olmaz.

düşündürəndə baş, oynadanda baş.

düşünə düşünə gör işi, daldan ökünmə (peşman olma) kişi.

düşünmədən danışan, xəsdələnmədən ölər.

düşünüb, söz verməli, söz verib, düşünməməli. (fikirləşib qərar ver, qərar verib, düşünmə).

düyün əl ilə, xırman yel ilə olur.

düz danışanın, atı yaraqlı, bir ayağıda üzəngidə olmalıdır.

düz duvar yıxılmadı, əğri duvar, başa çatmadı.

düz gedən, daldakına yol göstərir.

düz işgələr, qırılmaz.

düz səyasətçi, uğurlu oğru tapılmaz.

düz yerdə, su durqun (sakit) axar.

düz yolların lap düzü dənizdən keçir.

düz, əğrini kəsər.

düzlük, borcunan, batırlıq, vuruşnan, dosluq yaman gündə bəllənər.

düzlüyə, biləkdə, bilikdə gərək.

düzün denə yorulma. uzun geddə qırlma. yaxın durda alınma, tutulma.

düzün duzuna baxma, duzsuz gördün çaşma.

el ağzı yığınmaz, çəllək (dolça) ağzı boğulmaz.

el ağzı, bol (açıq) olar.

el ağzı, yel ağzı.

el ağzına baxan, qadının tez boşar.

el ağzına ''ələk'' tutmazlar.

el ağzında


Kataloq: Folklore -> Proverb -> 2011
Folklore -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
Folklore -> Azərbaycan folklorunun ilkin nəşrləri” seriyası HÜMMƏT ƏLİzadə azərbaycan el əDƏBİyyati
2011 -> Toplayan HƏSƏn bəy hadi 2005-5
Folklore -> AZƏrbaycan ìÈËËÈ ÅËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ ÔÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ
Proverb -> Əl yazilari
2011 -> Uçut: xərabə). ( köçüt: köç yeri ). ♣ Ac atı yüküynən, dəvəni tüküynən utar. ♣ Ac qarın, bilim bilməz.
Proverb -> Laylalar laylalar Övlad boyu oxşayan qəlin analarımızın ulucabeşik nəğmələri Bu nəğmələrin sözü-avazı boyuncamurazlı-murazlı diləklər ganadlanır. Hər Murazlı dilək də təzə-tər bir gönçəni ay işığının aydınlığına qün işığının ­–saflığına

Yüklə 1,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə