Toplayan HƏSƏn bəy hadi TƏBRİZ 2010Yüklə 1,3 Mb.
səhifə6/8
tarix06.05.2017
ölçüsü1,3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

oratın : örətin: dikə duran. ayağ üsdü. - ərincək örətin uyur, yatıp işsər. : təmbəl ayağda yuxlar, yataqda işləmək duyğusunda olur.

ordun varsa, yurdun var.

ortada yeyir, qırağda sıçır, qırağda yeyir, ortada sıçır.

ortağ, ərdən (adamdan) artıq almaz. (ortaq, ortağın gözləməlidi).

ortaq öküzdən tək bizov yeğdi.

ortalıq qazanı, qaynamaz.

oruc tutmayan adam, balası adın ''ramazan'' qoyar. (oruc tutmayan, oğluna 'rəməzan' deyər) .

orunla (ölçüynən) gəzən oynuyar gedər. oranasız gəzən oyunda gedər.

ot çoxsa (çox isə) , mal qara, ölü çoxsa, xoca kökəlir.

ot içindən tutuşar.

ot qalxar, su alçaqdan aşar.

ot olsa, haranı yandırar, su olsa belə, haranı söndürər. (çox göydən gedənə söylənir).

ot tütünsüz bolmas, yigit yazuğsuz (suçsuz).

ot, kök üstə bitər.

otaçı (həkim) öz sağlığın güdsə, kəsəllənər.

otu çək, külünə bax.

otuq ötüşlə uçmaz. (od püfləməklə sönməz).

otumağın başarmır, danışmasın nə bilir.

oturan tapır axdaran tapmaz. !?.

oturma gecə gündüz, yol al yol, yalan yoldaşə küyməmiş yürən ol.

oturma gecə gündüz, yol al yolk, yalan yoldaşa uyma, yolda ol.

oturma! yol eri yolda yaraşur.

oturmaqla varlanmaq olsaydı, sıçan hamıdan varlı olardı.

otursan təmbəllik basar, oxusan gözün açılar.

oturub boş verərsən, almağa durmalısan.

oturub ölməkdənsə, dur, yıxıl, öl !.

oturur gözədir dağdan yuvadan, ovada gördüyün yaddan yavadan.

ov həsrəti, alıncan, can həsrәti, verincan.

ov tapanmayan atından, vuranmayan oxundan küsər.

ov, gözün qurdudu.

ova, ulaya ulaya gedməzlər.

ovcuna osdurub daşşağına məs çəkir.

ovcuna osdurub daşşağına məs çəkmə. (ovcuna osdurub, daşşağına məs çəkir) .

ovçu axınçı, arsız gərək.

ovçu neçə al bilsə. azıq onca yol bilir.

ovçu ovunda, yolçu yolunda gərək.

ovçu ovunda, yolçu yolunda. (ovçu ovunda, yolçu yolunda gərək) .

ovçu, ovun izindədir.

ovçuya bir gözdə yetər.

ovu ıçqındın, quşu ıçqınma. (ovu qaçırdın (əldən verdin) , quşu qaçırma. əldən vermə) .

oynağan yorulmaz, yorulmasa oturmaz.

oynaq atın çulu yırtıq.

oynamaq bilməyən qız : yerim dar demiş, yerin genətmişlər, yenim dar demiş (yenim : ətək. don) .

oynaşa söykən ərsiz qal, qonşuya söykən şamsız qal.

oynaşdan ucuzu yoxdu, oda bəxtinədi.

ödünc (mükafat) , döyünc (mücazat) , dövlətin iki gözüdür.

öğrənmək baxmağınan olsaydı, it qəssab olardı.

öğrənməklə bir iş bitir, biri başlır.

öğrəşilən işlənilir, görünən yansıtılır.

öğrətmənə ikisi gərək, bir bilik, biri ürək.

öğüdün qısası, ipin uzunu (sözün qısası, ipin uzunu) .

öklənməmiş (düşünmədən) evlənən ev yıxar, öklənibsə evlənir, ev yığar.

öksüz oğlan göbəyini özü kəsər, birər birər əngəlləri aşıp keçər.

öküz ayağı olunca, bizov başı olmaq yeğ. ( xan ayağı olunca, öz başıvın başı ol) .

öküz böyüyüb dəvə olsa, dəvə böyüyüb dağ olar .

öküz öldü ortağ ayrıldı.

öküzdən süt çıxmaz, axmaxdan öğüt.

ölçü bilməz: ürək. dəniz. çay.

ölçü öz özünə ölçülməz. uşaq, öz özünə böyüməz, parça öz özünə biçiləz, yol yolağsız, yerilməz.

öldürənin anası unudar, ölənin yox.

ölecek (eceli gelen) sıçan pişiyin daşağın qaşır. (ölecəyi (əcəli) gelen sıçan, pişiyin daşağın qaşır).

öləcək qarqa, qırılmış dala qonar.

öləcəklə olacağa, qara yox. (qara: çarə) .

ölən sığır sütlü, ölən qadın qutlu olur. (qutlu: uğurlu) .

öləndə. hammı yalnızdı.

öləni boşla, gələni xoşla.

ölkə qıvamı, qılıncla qələmdəndir.

ölkə yağışdan çıxıp yağmıra düşüb. (heç nə dəğişməmiş).

ölmə eşşək, yonca çıxınca, sararma yoncam torba tikincə

ölməzi tanrı yaratmaz, qırılmazı, çanağçı.

ölmüş atın, nalı sökülər, dilsiz elin başı.

ölü aslan, çaqqal toparı.

ölü üstünə otaçı, ola bilməz can açı: ölüyə həkim gedsin, can çıxmışsa netsin (nə edsin) , .

ölüm ağlasanda gəlir, gülsəndə.

ölüm qorxu bilməz, .

ölüm soruşmamış gələr. (soruşmamış: xəbəsiz) .

ölümdən danışanda, güləndə olur, ağlayanda.

ölümdən güclü, sevgidir.

ölümdən, dəli qorxmaz. ölümü, səfeh saymaz, ölümə usuğ aldanmaz. (usuğ: ağılı) .

ölümə güvənən, dirliyin yaxşı yaşar.

ölümə hən deyən, bir kərə ölür, ölümdən qorxan, min kərə.

ölümü çatan buğa, baltadan qorxmaz.

ölümün gözü yox, görsün, sözü yox, söyləsin.

ölünün nəyinəki (sikinəki) dirilər halva yeyir.

ömrə tapı yoxdu. (tapı: qəbalə) . (ömrə qəbalə yoxdu).

ön ayağ izin, ard ayağ pozar.

ön ayağ izin, ard ayağ pozar.

öncə ovla sonra seç.

öncə sanış, sonra salış. (öncə düşün, sonra danış).

öndəkinin çaşını daldakı bilər. (öndə gedənin yalnışın, arxadaki görə bilir). (çaş: səhv) .

önün anlamayan, sonun danlar.

öpüşmək qonca ləplərlə, quçuşmaq incə bellərlə.

ördək balası üzgən olur.

ördəyini əsir gəlmə qazlıdan.örətin : oratın: dikə duran. ayağ üsdü. - ərincək örətin uyur, yatıp işsər. : təmbəl ayağda yuxlar, yataqda işləmək duyğusunda olur.

örkəndə geddi börkdə, ipdə geddi, başda.

örtük düşdü, dan söküldü (sökərsə dan, sönər gecə. dan sökdü, yandı gecə. (başlıq düşdü, baş göründü. taqqa düşdü, kəl göründü. ) .

örtüyün dəğəri yağmırda bəllənir.

öt keçər kişi duymaz, yalqın oğlu mənqu qalmaz. (öt: zaman). (mənqu: ölməz).

ötən utansa ötməz, oğru utansa edməz.

ötənlərə köçənlərə yarqı, qalanlara can sağlığı. (ölü üçün söylənir) .

ötər gözəl xoş könüllə, olsa xoruz çöplüyündə.

ötlük inci, yerdə qalmaz. (ötlük inci: dəlik mıncıq) .

ötnəmədən yetmədi, (əkinmədən biçmədi). (istəyən yetər, əkən biçər).

ötüşməsən barış olmaz, öcəşməsən yarış olmaz.

öyüdü ver alana, qalığında (artığ) qalana.

öz atın öz pişiyin, xoş gəlir.

öz atına qulluqdan qalan, yaya qalar. (yaya: piyada). (öz atına qulluqdan qalan, qalar. )

öz başındakın buraxıb, başqa başa inanma.

öz çöryivi özgə süfrəsində yemə.

öz kölgən dah dala, dah qabağa düşər.

öz kölgəsindən qorxan, oğruya yem olar.

öz küllüyü, hər xoruza gül gəlir.

öz ossurağına şıllaq atan, özgəsinin poxuna batar.

öz yağında qal, öz yağınla piş.

özgə ağzına baxan, ac qalar.

özgə atna (atına) minən, tez düşər.

özgə gözlə qız alma, gecə gözlə bez alma.

özgənin dərdinə, dözməyə navar.

özgənin əlinə baxsan, əli bağlı qalarsan.

özgüyə çonğur (cola) qazan, özü düşər.

özgüyə gülmə qıl zinhar, sənədə gülənlər olar.

özü duzlu, bəxdi buzlu.

özü ellər mələyi, evi tülkü dələyi.

özü üçün yatır başqalar üçün yuxu görür.

özü üzsüz, sözü duzsuz. (üzsüz: çirkin).

özündən qaçan, tutsağa düşər.

özünlə yarış, özgəylə barış.

özüvü dəğiş, üzüvü yox, işivi dəğiş, sözüvü yox.

özüvü gözlə, ağlar gözdən, saxta sözdən.

özüvü tanı, özüvə sayın.

paxılın aşı pişməz, pişsədə, ocaqdan düşməz.

paxılın bağı göyərməz.

palçığdan toz çıxmaz.

pambığı oddan, su qorur, suyu pambıqdan, od qorumur.

pambıq ilə baş kəsir, iğnə ilə gor dəlir.

para ilə, inamın, kimdə olduğu bilinməz.

paranın üzü açıqdır.

pəxmələr olmasaydı, zirəklər acından ölərdi.

pələngə ət yeməyi, doşana ot yeməyi öyrətməzllər.

pıçaq necə iti ərsə (olsa) , öz sapın yonmaz.

pıçaq yarar, iz qoyar, dil yarası köz qoyar.

pıçaq, sapının vecinə nə, kəsir, kəsmir, ona nə.

pinti arvada, kor ər gərək.

pis at ümüt pozar, pis arvad qonaq qovar.

pis xəbər, qar topası kimi böyüyər.

pis yaxcıya öykünməz, yaxcı pisə öykünər ( uyar) .

pis yönünü düşünməsən, yaxşı yönün görənməzsən.

pisə dedilər yaxcısan, sıçdı poxu qoydu, pox üstünə. yaxcıya dedilər yaxcısan, yağı qoydu yağ üstünə.

pisi goracan götür, yaxcını, yaxcı olanacan.

pisi öğmə, düzü döğmə. pisi sevmə, düzü sövmə.

pislik gördün bir yerdə, üzül ged, yaxcılıq gördün bir yerdə, süzül yet.

pislik görməyən yaxcılığdan nə bilir.

pislikləri quma yaz, yaxcılığları qayıya.

pişik bağlanan kəndiri, sıçan gəmirir.

pişik yağa dəğişməz (əli çatmaz) , deyər: - elin malı yaraşmaz.

pişik yerə öğrənər, it adama.

pişiyə elçi nə gərək .

pişiyi arabıya qoşsan, durub kürsüyə çəkər.

pişiyi çox sıxışdırma, pələngə dönər.

pişiyin dərdi, iti öldürməz.

pişiyin qanadı olsaydı, göydə quş qalmazdı.

pişiyin oynamağı, sıçana ölümdür. (pişiyə oyun, şıçana qıyın) .

pişmiş toyuğ qaqqıldamaz.

pitiyin bilən, qazığın bilər.

poxuva görə götün olsun, götüvə görə poxun yox.

porsuğu döydükcə, şişər.

pozuğu yazan, yazını pozan.

pul yığma, ərdəm ük, öcük yığma, yardam ük.
- para yığma, çıxar yığ. kin toplama, bağış yığ.

pulla dosluq olmaz, pulsuz düşmanlıq.

pullu evin bülbülü, yoxsul evin bayquşu.

pullusan qocalığa pul saxla, cəvansan qocalığa can saxla, savaşmısan barışmağa üz saxla.

pulluya bazar, pulsuza mazar.

pulluya bəli, pulsuza dəli deyərlər.

pulsuz olda, ürəksiz yox.

pulun çoxu yük olmaz, əğri bitən, düz olmaz.

pulun varsa dinclik, dilin varsa elçilik.

pulun, üzü olmaz.

rüşvət bizdə olduğundan (qədimdən) moddu.

sabanda sandırış olsa, örtgündə irtəş olmaz. (səpəndə {(əkində). (şuxumda) } (səpəndə düşünən, dərəndə üşünməz). (sabanda sayraşmayan, endirədə qınqırar).

sacı soyuq oanın, kündəsi, küt gedər.

saçarsan, biçərsən.

saçı soyuq olanın, kündəsi küt gedər.

sağ göz görür, sol göz inanmır.

sağ göz görür, sol göz yumur.

sağ olan baş börk tapır.

sağ tutur, sol vurur.

sağıcdan (həkimdən) sorma, (ağrını) çəkəndən sor.

sağır üçün iki kərə əzan oxunmaz.

sağlıq dilə çox yemə, ağalıq dilə çox demə. (sağlıq istərsən, çox yemə. sayqı istərsən çox demə).

sağlıq yolunun xəsdəsi olunca, sağ yolunan xəsdələn.

sağlıqda korluk yox.

sağsağan kəkliyə baxar, özündən çaşar.

sağsağanı aclıq yox, ac gözlülük qapdırır (təliyə qoyur) .

saxla gönü, gələr günü.

saxlanan borc böyüyüb, qapıdan keçməz.

saxsı qab yamaq (ulaş) götürməz.

saxsıçı, sınığ qabdan su içər.

sakın, sanma yeməz sofu soğanı, qabığın daha qomaz tapdığda anı.

saqqal ağarsada, qara könül ağarmaz.

saqqal başa qurban olsun.

saqqala inanc olmaz, güvənc olmaz.

saqqalın ağına baxıb, yaş verib, ağsaqqal deyib baş verib.

saqqallıya inandıq, inamdan qaldıq.

saqqızı daşdan olanın, çəlikdən dişi gərək.

sala sala iş bitməz, od olmasa aş pişməz.

saldıran itə salınma.

saman titrədən yeldə var, dağ oynadan küləkdə.

samanı yeyən, torbasın tikər.

samanı yeyib, torbanı deşib.

samanın qurusu, sınar, odun qurusu qırılar.

samanla sapanın qohumluğuna inanan, həm günün qazanar həm gecəsin.

sanına baxma, qanına bax kaçına baxma, içinə bax.

saplı iğnə gücün tapılır, çörək yapmadan yoğur yapılır.

sapsız balta suya batar, saplı balta buzu qırar.

sarı edik geymiş kocçu dizində, arzumanım qaldı ala gözündə.

sarılı söz, arıya köz. (sarılı: örtülü) .

sasağanla, sığırçın bir yuvada yaşamaz.

satalağnın, dili oynar, təpirçinin, götü oynar.

satmadan verən, sandığın almaz.

savaş vuruş, barışa yer qoy.

savaş, düzəltməz, endirir. (pozar) .

savaşan barışar, pox yemaq sözbaza qalar.

savaşan barışar, pox yemək, sözbaza qalar.

savaşanda barışığa üz saxla, varlanıbsan yoxsulluğa var saxla, gənclikdən qocalığa, güc saxla.

savaşda, iki yanda suçlu çıxır.

savaşın iyisi olmaz.

savaşlı yer, bolluqdan (bərəkətdən) yad qalır.

savaşmağa üz tap, barışmağa dil tap.

sayğı, birlik təməli, birlik dirlik təməli.

sayılı gün, sayılı pul, ötər tez, bitər tez.

sayın sayın gəliri, xarıltıyla gediri (para) . (sayın sayın: azar azar) .

sayqı sayana görədir, düzgü alana görə.

saylaqan qız, daza gedər. (saylaqan: incədən incəyə arıyan. seçən. qurdalayan).

sazsız söz olmaz, elsiz dil olmaz.

sel gedər qum qalar.

sel gücü, damcıdandır.

sevdiyin yük ağır gəlməz.

sevən adam kordu, sevilən korsaq (özün korluğa vuran) .

sevəni, söğmə, söğəni sevmə.

sevənin quluyam, sevməyənin sultanı.

sevgi ağına bozuna baxmaz, ac olan, dadına duzuna.

sevgi birdir, iki ürəyi qapsar.

sevgi gülü tuxumsuz, söğmə kolu tikansız. (sevgi gülün tuxumu yox, söğməyin tikanı yox).

sevgi ilə sevinc birgə yaranıb.

sevgi korluğun bacılığıdır.

sevgi qarnı doydurmaz.

sevgi qarnı doydurmur.

sevgi olmasaydı, kini tanıyan olmazdı.

sevgi, coşun çaydan, bərkiliyin dağdan, dərinliyin dənizdən alır.

sevgi, ölümdən güclüdür.

sevgi, şüşədir, tez sınar.

sevgidən, sevgi doğur, sevgisiz, ürəkli olur. (ürəkli: ürəyi qalmış). (sevgidən, sevgi doğar, sevgisiz, umacsız qalar) .

sevgilin gözü kor olur.

sevgilin gülü var, ciciyin, tikanı.

sevgini qorumaq, onu tapmaqdan çətindir.

sevgini sevən yaradır, sevgini sevməmək '' yara ''dır.

sevgini tapmaq, onu qorumaqdan qolaydır.

sevgiynən məhəbbət, yalançılar bazarında, alınar, satılar.

sevinc qorusan, onla ucalarsan, sevişli qocalsan, qoca deyil, cavansan.

sevinən, sevgisin yaşır, sevindirən, sevdiyin yaşatır.

sevmədiyin arpız, burnuvun dibində qoxur.

sevmək inanmaqdır, inanmaq istəmək.

sevməyi öğrən, sevimli böyü.

sevməyi, kordan öğrəş.

səfehdə susanda, ağıllı görünür.

səfeyə ağıl oğrətməkdənsə, ondan ağıl öğrən.

səggiz sığır bəsləmə, səmiz sığır bəslə.

sənə verdim bir öğüd, öz unuvu özün öğüt.

sənətinə kim xor baxar, boynuna torba taxar.

səni qaldıranda süpürgədi, endirən də dәstәsi.

səpəndə sandıraş olsa, ötgündə (biçində. xərməndə) , irtiş olmaz. (səpəndə sanış, biçəndə barış). (səpən gülüşü, biçənə qalmaz).

səpici (aşçı. dəriçi. dəbbağ) , sevdiyi dəriyi yerdən yerə endirər. (çırpır) .

səpilən dən yığılır, deyilən söz qaçınır. (atılan ox qayıtmaz).

səpilməyən toxum göğərməz.

sərçə səmirsədə, batman olmaz.

sərçə, yağış yağsa balasın, dolu yağsa öz başın qoruyur.

sərmaya: damızlıq. anamal. aramal.

səyasətdə düzlük, oğurluqda uğurluq olmaz.

sıçan bacanı gəzir, kişi açarı.

sıçan balası torba deşər.

sıçan görəndə pələngə dönən pişik, pələng görəndə, sıçana dönər.

sıçan keçər, yol salar.

siçan pişik qorxusundan kiçik qalır.

sıçan sığmaz ininə, qəlbir bağlar belinə.

sıçandan törən (törəyən) torba dələn olur.

silah sahibinə düşmandır.

sınığ baş, tanıq (şahid) götürməz.

sirr ucunu söz açar.

sirri birinə, sorağı ( sualı) mininə.

sirrivi dosdan qıy, dosduvu yağudan (düşmandan) .

sıyan (orucun qıran, yeyən) ki uğruya (xeyr edmək) pisin (şərri) sava, yeğ oruc tutandan ki dünya qova.

soğan acı olsada, sırfada öz yeri var.

soldan vurur, sağdan biçir.

son peşmanlıq assı (asar. fayda) edməz, kəsilən baş geri bitməz.

sonda gələn, qapını örtmüş.

sorayan yetər, soramayan itər.

soruşan dağlar aşar, soruşmayan düzdə çaşar.

soruşan taptı, soruşmayan itdi.

soruşan, dağı aşmış, soruşmayan, yolu çaşmış. (soruşan, dağlar aşar, soruşmayan, düzdə çaşar).

soruşdular: baxt istəyirsin, taxt. – söylədi: baxt olsa, taxt gələr.

soydum əkdim, soyundum əkdim, genə soyuna çəkdi.

soylu xoruz, yumurtada ötər.

soyuq dəmir döğülməz.

soyuq ildə taxıl cücərər, yağışlıqda, ot.

soyuq söz, ürəyə çatınca, buza dönər.

söğə söğə sevilən, sevə sevə söğər.

söğəndə sevgi ocağı arama, sevmiyən söğürsə, qınama.

söğmə tikanı, sevgi gülündən su içər, orax gəlsə, kollu güllü biçər.

söğmənin tikanı yox, sövmənin tükanı yox.

söğüt sulına, qayınğ qasına. (söğüd sulu, yumşaq yeri sevər. qan ağacı qas, bərk yeri).

sökərsə dan, sönər gecə. (dan sökdü, yandı gecə. örtük düşdü, dan söküldü. başlıq düşdü, baş göründü. taqqa düşdü, kəl göründü. ) .

söykəndiyin sevməyən, sevdiyinə söykənməz.

söylədiyin yapdıran, istədiyin qoparan.

söyləyən var, söylədəndə.

söz ağızdakən ləpədi, eşiyə çıxdı dəvədi.

söz ağızdaykən qulundur, çıxdısa, qulusan.

söz ağrısın ər çəkər, yük ağrısın nər çəkər.

söz bir olsa, kərən sındırar. (kərən: çox gur olan nərsə).

söz daşıyan, ara pozan.

söz dediyin, yaxcıda olur, yadlıda (pis) olur.

söz deyəndə usdadı, iş deyəndə xəsdədi.

söz dildən, oğul beldən, iş əldən.

söz quşdur, buraxsan uçub geder, geri dönməz.

söz quşdur, buraxsan uçub gedməz, xiddəyindən yapışar.

söz odur candan qopa, könlə sığa.

söz ola kəsə savaşı, söz ola bitirə başı. (söz ola baldan dadıl, söz ola ağıdan qatıl. - söz ola can dərmanı, söz ola bağır yarı. - söz ola qaymaqla bal, söz ola odla alav).

söz torbaya girməz.

söz var cana düzür (sınır) , söz var canı üzür.

söz var desən qatar, söz var deməsən yatar.

söz var iş bitirir, söz var baş itirir. (söz var iş bitirir, sözdə var ağıl itirir).

söz var söz var, birini dinləmək çətin, birin demək çətin.

söz verir, bez vermir.

söz, yiyəsi qınında, yiyəsi sözün qınında. (söz, deyənin dustağı, deyən sözün dustağı).

sözə süçünsə bulun barır. (sözə şirnəşən, əsir düşür).

sözlə pilov pişsə, dənicən yağ məndən.

sözlə sap, istədiyin yerə dartılır.

sözlü kişi yaxcıda olur, yatlıda olur.

sözsüz, ev olmaz. çalqısız, toy olmaz.

sözü boşla, işi yoxla.

sözü daşınan çəkməzlər, ipinən ölçməzlər.

sözü de anlayana, dedin demədin nə fərqi var qulağa pambıq tıxana.

sözü olana dil ver, söz eşidənə qulaq.

sözün acısı yandırar, acı istiyot daddırar. (dadlandırar) .

sözün damarı olar, çəkdikcə, uzanar.

sözün düzün, yalançıdan öğrən.

sözün qısası, ipin uzunu (öğüdün qısası, ipin uzunu) .

sözün qıssası qızıldır, ortası gümüş, uzunu koluş.

sözün sonu yoxdur, duyqunun dibi. (duyqu: oyu. düşünmə. fikir. xiyal) .

sözün verdin, işin yap, qaşıq oydun, sapın yap.

sözün yaxcısın dimmiyəndən öğrən, sırrın gözəlin demiyəndən.

sözün yaxşısı qısa olur, ipin yaxşısı uzun.

sözünən quş, qanatlı doğulur.

sözüvü de, işivi tut.

su axar-axar yolun tapar.

su altda gömişən, başında yığar. (su ayağında atılan, su başında yığılar).

su başdan aşmasın, durum kökdən pozulmasın.

su bulandırmaqla, balığ tutulmaz.

su çiçiyin, söz böyüyündü.

su çuxura yığışar.

su çuxurda durar, pul qıtmırda.

su dibində yaşlanan, su üzünə daşlanar.

su doğranmaz.

su gedər, daş qalar, vəsmə gedər qaş qalar.

su gəlməzdən toğan tut. (toğan tut: bağaj, sədd bağla).

su görmədən ətəyin dartma. (su görməyincə ətək dartma).

su görməyən üzmək nə bilir.

su suya, yağ yağa qarışar.

su suyuq olar, quru quyuq.

su uğruynan (yolynan) gedən dənizə çatar.

su verməzə süt ver. (su vermədi, süt ver).

su yaltusu (pisi. tündü) olur ki daş bitirir, söz ağduğu (acısı, itisi) olur ki baş itirir.

su yatar, yağu (düşman) yatmaz.

su yüyəsin mal yiyəsin tapar ( yüyə : yol, lülə) .

su yüyəsin, mal yiyəsin tapar.

su, bütün yer üzünü tutsada, ördək batmaz.

subay kişi yüyənsiz at, ərsiz arvad, yəhərsiz at,

subay oğlan, mitil yorqan.

subayın malın it yeyər, canın, bit.

suçludan iyilik bəklənməz.

suçu yarqucla, suçar yoxla, toxla. (suç: yazıq. günah). (suçar: günahkar) . (cinayəti məhkəməyə çək, canini, düzəltməyə çalış) .

suda batan, ilanada sarılar.

suda batan, üzə yaxılar.

suda qayıq arabanı, quruda, araba qayığı çəkər.

sudan ayrılan balığ, oddan qorxmaz.

suraqanqa bayqu ber, susağanqa yekə ber!: {istiyənə bedava ver. susayana (çox istəkliyə) yekə (daha artıq) ver!}.

susmaq, dili ağrıtmaz.

susub dinmək, çox yerdə, söyləməkdən, yeğ olur.

susuz ağac, bar verməz.

suvaq su alır (içir) , könül qan alır.

suya çaxır, sütə su qatır.

suyu çox olana qamış qoyan çox olar.

suyu gətirəndə bir, küzəni qıranda bir.

suyu gözəsindən içməli. (gözəsindən: gözündən. sərçeşmədən).

suyu inək içir yağ verir, ilan içir ağı.

suyu pambıqdan, od qorumur, pambığı oddan, su qorur.

suyun çağlamayanı, insanın söyləməyəni (yaman olur).

suyun dənizdən içən, bulağ tanımaz.

suyun gəmişdiyi (gizlətdiyi) , üzə çıxar.

suyun imanın (su imanın) odda gör.

suyun qaymağı buz, şorun qaymağı duz ( qaymaq: bəkit. maya. ) .

suyunan odun arası, inamdır (imandır) .

süd ilə gələn sümüklə çıxar.

sümük içində, ilik güvənər (sevinər. hər nə doğma yerində eyidir) .

sümüklə dəri, yeməklə diri.

sümüksüz dil, sümük sındırar.

sümüyü itdən əsir gəmə.

sümüyün iliyi, kişinin biliyi.

sünbülün boşu, dik dayanır.

süpürgənin qiyməti az olsada, evin asdanasın kəsər.

sür ged deməmişlər, gör keç demişlər.

sürü axsağını gizlər.

sürüdən ayır, toruva (tələvə) çağır.

sürünüb qalmaqdansa, diz üsdə yaşamaqdansa, ayağ üsdə ölmək yeğ.

sütdən ağzı yanan, yoğurdu püflər içər.

sütədə quşqu ilə baxsan, al (qan) görərsin.

sütlə girən qanla yaşar, gəmiklə çıxar. (sütlə girən, sümüklə çıxar).

sәhәr gedər naxıra, axşam gələr axıra.

şaşqın oldun basılarsan, daşqın oldun asılarsan.

şaşmayan atıcı olmaz, yanılmaz bilgəc.

şeh güzgünü pasladar, .

şeh keçirməz, səs ötürməz.

şeytan ilə buğda əkən, samanın alır.

şeytan şəhli olar, dönük (xain) xoflu.

şeytanın yoldaşlığı, dar ağacında bitər.

şeytanla qabax əkənin, qabax başında patlar.

şeytanla ortaq olan, buğda əkər, saman biçər.

şəgg edib, inanc gətirənə, dos de, inanıb, şəgg edənə yox de.

şimşəyi görən, bulutuda görüb.

şirin dilin, qoruyan sözün olsun.

şirin dişə dosdu, acı qarına.

şirin yalandansa acı gerçək yeğ.

şunğarla dəvə ovlanmaz.

şüşə sındıqca itiləşir, diş, pıçaq, işləndikcə kortlaşır.

tabutçu öldü, tabut tapılmadı.

tabutun özgə çiynində görməyən, ölümünə inanmaz.

taxda qabı od üstünə, bir kərə qoyarlar.

taxda pıçaq kimi olma, nə kəsə biləsən, nə satıla biləsən.

taxıl atda sıçan ölməz, sümük atda it.

taxıl kəpəksiz olmaz.

taxılı, əkən bilir, daşqanı, çəkən.

taqqa düşdü, kəl göründü (başlıq düşdü, baş göründü. sökərsə dan, sönər gecə. dan sökdü, yandı gecə. örtük düşdü, dan söküldü. ) .

tamahkarlıq baş yarar.

tamu qapısın açar tavar. { para tamı (cəhənnəm) qapısınada güc gələr}.

tanımadığın düz yoldan, tanıdığın dolama yol düz olar.

tanışlıq qanun deyil, qanun kimi zorludur.

tanışmayan iki köpəh, qurdu görcək tanışır.

tanrı ağacı kişidi, onu ulatmaq onun işidir.

tanrı bilir, bəndə görür.

tanrı qaldırdığın kim basa bilər, həq quran yayı kim yasa bilər.

tanrı vara yox, ürəyə baxır.

tanrı verdi anı bizə qılavuz, ki doğru yolu anınla vararuz.

tanrı verim deyərsə, yalvaca (peyğəmbərə) nə söz qalır.

tanrı verincə kimin oğlu deməz.

tanrı verirsə, el gətirir, sel gətirir, yel gətirir.

tanrı yarqısın başdan salsın, gözdən salmasın. (


Kataloq: Folklore -> Proverb -> 2011
Folklore -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
Folklore -> Azərbaycan folklorunun ilkin nəşrləri” seriyası HÜMMƏT ƏLİzadə azərbaycan el əDƏBİyyati
2011 -> Toplayan HƏSƏn bəy hadi 2005-5
Folklore -> AZƏrbaycan ìÈËËÈ ÅËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ ÔÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ
Proverb -> Əl yazilari
2011 -> Uçut: xərabə). ( köçüt: köç yeri ). ♣ Ac atı yüküynən, dəvəni tüküynən utar. ♣ Ac qarın, bilim bilməz.
Proverb -> Laylalar laylalar Övlad boyu oxşayan qəlin analarımızın ulucabeşik nəğmələri Bu nəğmələrin sözü-avazı boyuncamurazlı-murazlı diləklər ganadlanır. Hər Murazlı dilək də təzə-tər bir gönçəni ay işığının aydınlığına qün işığının ­–saflığına

Yüklə 1,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə