Toplayan HƏSƏn bəy hadi TƏBRİZ 2010Yüklə 1,3 Mb.
səhifə7/8
tarix06.05.2017
ölçüsü1,3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
başdan salsın: yadlardan çıxartsın) .

tanrı yormasın, şeytan yıxmasın.

tanrı, dərdi çəkənə verərər.

tanrıdan artıq görmə (güdmə) .

tanrıdan gələnə nə demək.

tanrıdan qox işləmə, etmə bu işi, yavuz iş necə qılasın a kişi.

tanrıdan qorxmaz, kimdən utanar.

tanrıdan qorxmur, kişidən utanar.

tanrıdan qorxmuyandan qorx.

tanrıdan su istədik əkinə, yağış yağdı sel düşdü yerinə.

tanrım mənə, məndə sənə.

tanrım var, vardan eylər.

tanrıma görə varım olsun, varıma görə ürəyim.

tanrın olsun yarıcın.

tanrının adı var özü yox.

tanrının günü. (hər gün).

tanrının malı yox verə birinə, birindən alar verər o birinə.

tanrıya inan, darıya güvən!.

tapılan dilək, tikilən dirək, biri çatılır, bir yapılır.

tapta dəmiri tanı, qaçdır atıvı tanı.

tarı sol gözü sağ gözə gərkitməsin (gərik qılmasın. möhtac edməsin) . (tarı ən yaxınına belə əlin açdırmasın) .

tarlada izin, süfrədə üzün olsun.

tarladan izin kəsdi, süfrədən üzün.

tarlan geniş olmaqdansa, sıx olsun.

tarlanı düz al, qarını qız al.

tat ilə iti, vurduğca tanışrağ olur.

tat olsun türk olsun, söz gərək onğat (doğru) olsun.

tatı dadızdır, türkü qarışdır.

tatı gözündən vur, tikanı kökündən.

tatıq gözrə, tikan tüprə. (tatı gözündən vur).

tazı kinin durnadan alar, bit kinin taktadan . .

tazının topallığın, dovşan bilər.

tez aldanan. tez inanmışdır. (tez inanan, tez aldanır).

tez duran çox görər, gec yatan çox eşidər.

tez savaşan, tez sovuşar.

tez tezdə, az azda olsa, ək.

tez yetişən, tez pozular.

tezdən duran, ac qalmaz.

tezdən qalxan çobanın, qoyunu əkiz doğar.

təbil boş olsada, guruldar.

təbil boşluğundan guruldar.

təbil səsi uzaqdan xoş gələr. (göz nə görür, qulaq nə duyur, ürək nə çəkir, kim bilir).

tək ağacdan bağ olmaz, tək qoyundan sürü, tək daşdan duvar, .

tək ağacı, külək tez yıxar.

tək kişi özü özünə gülər, iki kişi birbirinə, üç kişi, özgüyə.

tək qanatlı quş, uçamaz.

tək odun ocaqdada yanmaz, qoşa odun çöldə də sönməz.

tək odun yanmaz.

tək ucalan ağac, hündürə qalxar.

tələsən tələsir, iş çağında bitir. (tələsən tələsir, iş olacağına varır).

tələsən tələyə düşər.

tələsən, tez qapanar.

tələsən, yolda qalır.

tələsmə, amma tez ol.

tələsməklə, yol qısalmaz.

təmbəl ayağda yuxlar, yatağda işlər.

təmbəl, toyuğ yatanda yatar, zirək (sivrək) , toyuğla durar.

təmbələ gənəşən, sənə bir dünya iş öğrədər.

təmbələ iş buyursan, sənə ağıl öğrədər. (təmbələ gəngəş, sənə bir dünya iş öğrətsin).

təmbələ yuxu dərman, loğaza gülmək.

təndir issi olsa, çörək saxlar.

təzə evə köçəndə, əsgi evdən kül götür.

tikan biləməklə itilməz.

tikanı, tikanla çıxarırlar. (batan tikan, tikanla çıxar).

tikansız gül baxcası. (tam iyiliklərin, gözəlliklərin olduğu yer).

tikən acısı gedərgi, dil acısı qalarğı.

tikəndən darı ündüm demə. ( tikəndən darı yetişməz).

tikənsiz gül, əngəlsiz yar olmaz.

tikməsən çıxmaz, diləməzsən gəlməz.

tikməyincə onğamaz, diləməyincə bulnamaz. (tikməsə önməz, diləməsə bulmaz). (tikməyincə onmaz, diləməyincə, bulmaz).

tin diləni (nəfs istəyəni) , dil deyər, göz sezəni, qol edər.

tox at yorulmaz.

tox gözü ağzındakı doyurdu, ac gözü dünya doyurmadı.

tox xoca, ac qurddan yamandır.

tox ikən, yemək yeyən, dişi ilə qəbrin qazar.

tox olub, gözə baxma, ac olub, götə baxma.

toxdalı gəl iş olsun, əğri otur düz olsun (əğri otur düz danış) .

toxdayan dincəlir, yeriyən yol alır.

toxu ağırlamaq, zor olur.

toxunan dil ilə, açılmadı diş ilən.

tom ağaca quş qonur.

topal ilə gəzən, axsamaq öğrənir.

toprağ çörəyi ilə, kişi, əməyi ilə.

toprağın dəğəri, oturanındandır.

topraq günəşlə qatılır (bərkir) , kişi iş ilə.

topraq öz payın həmməşə alacaq.

topraq, qoynuna aldıqlarını vermir.

topraqda, güclülərdə çürür.

torayğa yağış yağasa, balasın qorur, dolu yağsa, özün.

toy oynağsız, ev qonağsız olmaz.

toyda qız bəyənməzlər.

toyuğ həm toyda kəsilir, həm yasda.

toyuğ, eşinə eşinə göz açar.

toyuq şişər, şişək olmaz, qubba (günbəz) üsdə, cəviz durmaz.

toyuq yatanda yat, xoruz duranda dur.

tökmə güllər, solmazmış. (tökmə: məsnovi) .

tökmə su ilə, dəyirman dönməz.

tökülmüş süt, göz suyuyla yığılmaz.

tuğlayıca (kərpişçiyə) günəş, cütçüyə yağmır.

tutar, kim pusu qoya gecə ilə, məsəldir ərlik on, doqquzu hiləilə. (pusu: tələ) .

tutduğu işi bitirir, getdiyi yerdən gətirir.

tutduğun qoyur, qaçanı qovur.

tutuqlu (paslı) qılınc, baş kəsməz.

tutuşmasa düzəlməz, tüpürməsə açılmaz.

tutuşmasa yanmaz, çalışmasa qanmaz.

tülkü deyər: özüm üçün demirəm, amma üzümsüz bağ qurusun.

tülkü ətə gələr, dovşan ota.

tülkü ilə çaqqal bol olar, qurd olmayan meşədə.

tülkü ilə çaqqal nə gəzir, qurd olan meşədə.

tülkü ovlayan iti, sınamazlar.

tülkü ölümü, aslan ağlatmaz.

tülkü öz quyruğun tanıq çəkər.

tülkü vardır kəsir, qurdun adı yamandır.

tülkünün quyruğu, başından dəyərlidir.

tülkünün min bir fəndi vardır, ən güvənlisi gözə görünməməkdir.

tündə bəslənən, tanqası doğar.

tündə bəslənər, danda səslənər.

türk dili bağa bənzər.

türk türkü vurar, arada 'tat' (yad) aparar.

türkə bir səlam ver, yeməyi özü verir.

türkə, dilmac gərəkməz.

türkəm, qaçanı qovmaram, qovandan qaçmaram.

türksüz tat olmaz, börksüz baş olmaz.

türkün gücü, türkə çatar .

tüsdüsüz od olar, odsuz tüsdü yox.

tüstü harda, od da orda.

tüstü oddan ayrılmaz.

uca ağacın gurultusu, dalıynan (daldadır) . {uca ağacın gurultusu, dalıynan olur (dalındadır) } . .

uca dağın ətəyindən düşən ölmədi, alçaq dağın təpəsindən düşən öldü.

uca dağların suyu, çaya axar.

uçan (əldən gedən) vara yaxınma, çıxmaz (girməz) yola, taxılma, gəlsə qonağ, qonağla, bilməz (izsiz) yola, alınma (inanma) .

uçmağı bacaran, sürünməyi bacarmaz.

uçurum başı, uçmaq öğrədir, dənizə dalma, üzmək öğrədir

uğra düşünən, uğur tapar. (uğur: xeyir) .

uğrsuzun burnuna, qoxu irişir, burun qanır !.

uğrun gözlə, oxu at. (uğrun: nişan. fürsət).

uğur bolsa, oğru doğar. (uğur: imkan. fürsət).

uğur gəlincə, oğru işin görər. (uğur: imkan. fürsət).

uğur verilməz, oğurlanır. (uğur: imkan. fürsət).

ula olsa yol azmaz, biliq olsa söz yazmaz. (ula: qismət).

ulam ulam gedən, istəyə çatdı, ulamsız gedən, uluya qaldı. (ulam ulam: yavaş yavaş).

ulu yol ulu şəhrə gedər, kiçik yol dağ arası itər.

ulular evdə qalıb, kor pişik çöldə.

uma gəlsə, qut gəlir, cütü gəlsə, xoş gəlir.

uma uma, döndüm muma.

uma uma, undan qaldıq.

umduğun bilməyən yolsuz qalar.

umduğun güdməyən, bulduğun xoş görər.

umduğun güdməyən, bulduğun xoş görər.

ummadığın daş, baş yarar.

ummadığın kötük, araba çevirir.

unun varsa, odu söndürmə.

usuqmuşa (susamış) , sağış qamu, su görünür.

uşağ demək bilməz, almaq bilər. (uşağa demə, ver) .

uşağ ki var, yox bilməz.

uşağ sevişdən, it çörəkdən qaçmaz.

uşağa iş buyur, özündə dalınca yürü. (uşağı göndər suya, özündə ged suyunca. (uşağı yolla iş dalınca, özündə düş dalınca).

uşaq arvadın bir əlin bağlar, təmbəllik iki əlin.

uşaq görsə deyər, it görsə hürər.

uşaq qulağı iti olur, yavaş desən eşidir.

uşaq nə görsə yapışar, nə eşitsə, danışar.

uşaq oynamaqdan, təmbəl yatmaqdan yorulmaz.

uşaq poxu, yekə yıxar.

uşaq sıçır. böyük yıxılır.

uşaq su tökər, böyüyün qıçı sınar.

uşaq suya can atar, yaşlı oda.

uşaq, yıxıldığı yerə baxar.

utan utanmazdan, qorx qorxmazdan.

utanarsan, çiçiklə deyişmə, yıxılarsan, böyüklə ərişmə (icəşmə) .

utanma, inanma.

utanmaq gizlənməz.

utanmaz üz, tükənməz söz.

utanmaz, utancağı qorxaq sanar.

utanmaza, toy nədir, toz nədir. (toz: bulğaylıq. qaışıqlıq) .

utun birlə vuruş, ötün birlə dirəşmə: həyalı (utun. uyun) kişiylə söz çıxsa, yol tapılar, həyasızla sözləşsən, baş çaxılar (yarılar) .

uz ged, asda ged. (uz: yaxcı).

uz gəlsə yavuz gedər.

uzağdaki su, qorumadı oddan kişini.

uzaq (ıraq) yerin xəbərin karvan gətirər.

uzaq yollar, qonut yoxlar (yoxlar: gözlər) .

uzaqlıq, ''bir'' həsrət öldürür, ''başqa bir'' sevgi doğurur.

uzanır işi, usanır kişi.

uzlu olsun, üzlü yox. (uzlu: başarıqlı) .

uzlu, düzlü, duzlu: çıxarlı, doğru, dadlı.

uzun alıb ucuzluğa gedmə.

uzun boylu, dadlı sözlü, qıyma gözlü, ətli canlı bir igit.

uzun dil, yaşam güdəldər.

uzun qıssalınca, qıssanın canı çıxar (üzülər) .

uzun üz, uzun asdar.

uzun yol uzağa aparar.

uzun yolun, bu başında yalan danışan, o başında özüdə inanar.

ügey ananın, qaynamaz qazanı. (ügey ananın, qazanı ağır qaynar).

ümüşlə yaşıyan, acından ölər. (ümülə yaşıyan, acından ölər).

ümüt bir gəvəzə quşdur, haçan susdu, bil ölüm yaxlaşdı.

ümüt ilə keçinən, aclıqda ölər.

ümütlə yaşıyan, acından ölər.

ünü çıxınca, düdü çıxdı. (adı çıxınca, düdü, tüstüsü çıxdı).

ünü var, unu yox.

ürək ağrısından kef olmaz.

ürək baxmasa, gözdə görməz.

ürək coşsa, göz yaşar, baş ikisə, xoş yaşar (özgə işlərinə qarışmasa) .

ürək odu, başdan tüstülər.

ürək süsü, könül bəzəyi, ürək dişliyi (dincliyi) könül əğləyi (əğləncəsi) . (: sevgi).

ürək yapan üzüz olsun, düşman qıran biləyiz.

ürəkdə sözün varsa, ağzda dilin olsun.

ürəkdə varsa, biləkdə görünər.

ürəkdən gələn, ürəklərə yol tapar.

ürəyə göyçək, gözə göyçək.

ürəyi dil ilə yaran çox olur, onqaran (düzəldən) tap bu yaranı, hanı?.

ürəyi kor olanın, gözü görməz.

ürəyin bir olsunda, başın iki tut.

ürəyin daşlığı, başın boşluğundan yeğdir (yaxcıdır) .

üstə bax düşün, alta bax öğün.

üşüdüm üşüdüm, yerimə düşdüm (tərpəşdim yığışdım yerimə düşdüm) .

üşüyən üşüyənə baxıb qızışar.

üşüyənə ulduz, ot.

üz alma, asdar al.

üz altında, asdar yatar.

üz gedər, asdar çıxar.

üz verdin, asdar özü gedər.

üz verən, üzə qalar.

üz verən, üzsüz qalar.

üz verib, üzsüz qalma.

üz verisən asdar istir, yer salısan yatsı (yatsı: yatmaq).

üz versən başıva enər.

üz yamaq götürər, asdar yamaq götürməz. (asdar: iç. mə'nəviyyat)

üz, ətəklə gizlənməz.

üzdə dadlı, dalda acı, üzdən uzaq!. (üzdən uzaq: üzdən ıraq: allah göstərməsin).

üzdəki göz içəri baxır.

üzdən dolu, içdən boş.

üzdən olduq, asdardan qaldıq.

üzə bax ürəyi unut, ürəyə bax, üzü unut.

üzə baxma özə bax.

üzə dalma, öz dilə.

üzləmə ! üzü çıxar.

üzü asdarın tutmur.

üzü gedər, asdarı çıxar.

üzü gedmiş, asdarı çıxmış. (işlərin üsdü açılmış).

üzülmə yox olduğuna, sevin tapıldığına.

üzülməsə, düzülməz.

üzüm çöpsüz olmaz.

üzüm üzümə baxa-baxa qaralar.

üzüm üzümə, kişi kişyə baxa baxa qızarar.

üzün görüb, asdar biçir.

üzün o bargahə vur, bir qətrə fəzli min cihan cürmün yuya.

üzünə baxıb, asdar alma.

üzünə görə asdarı yox.

üzüntü bir dəniz, batdın geddin, ümüt bir qayıq, mindin, keçdin.

üzüvə görə asdarlı ol, asdara görə üzlü yox. ( sözüvü boşa vermə) .

vaxtı boş olanın, sözü çox olar.

vaxtında əkilən, vaxtında bitər.

var axar, yox baxar.

var çağında coşma, yox çağında çaşma.

var paxır, yox altun.

var vara yatır, yar yara.

var verənə, can nədir, can verənə, mal nədir.

vara sayqı olunur, varlıya yox.

vardır pulun, yetən qulun, yoxdur pulun, dardır yolun.

varın ən yaxcısı, əldəkidi.

varla bilik birləşədə, varlı güc doğur.

varlanan dilənçi, yovğa (sədəqə) verməz.

varlı olan yol tapar, yoxsul olan yolda batar.

varlı soylu ol, yadlar yaxınlaşsın, yoxsul soysuz ol, tanış qardaş yadlaşsın.

varlı umduğun yeyər, yoxsul olduğun.

varlığın sonu ilə yoxluğun sonu birdir.

varlığın sonu ilə, yoxluğun önü birdir.

varlıq nə dedirməz, aclıq nə yedirməz.

varlıq yaraşdırar, yoxluq dalaşdırar.

varlılın eşşəginədə ağıllı deyərlər.

varlının əlin pıçaq kəsdi, yoxsul köynəyin kəsdi. (varlıya saxsı gərəksə, yoxsul kasasın qırar).

varlının iti yatmaz.

varlının qızın almaq çətin, saxlamaq, qolay.

varlının min əsgiyi var, yoxsulun bir toxluğu var.

varlının topağından (duvarından) çay keçər yoxsulunkundan yol.

varlıya boşlu olma, yosuldan alacağlı.

varlıya boşlu olmasın, yosuldan (yoxsuldan) alacağın.

vay günün görməyən, hay gününə inanmaz, hay günün görməyən, vay gününə inanmaz.

verdin adındı, yedin dadın, sandığdakı yadın.

verdiyin bir yumurta, onuda yırta yırta.

verən əli kimsə, kəsməz.

verən ərin əli açıq, görən ərin yolu açıq.

verəndə tələsmə, alanda qapma.

verirsən doyur, vurursan duyur.

vətən dediyin düşmansız olmaz.

vurdun tutmadı, tut vur.

ya hesab bilmisən ya götün çubuq görmüyüb.

ya qılıncı tut, yada qələmi.

ya lələ şələni yada şələ nənəni.

ya sən vaxdıvı itirmisən, ya ki başıvı, əşi başsız vaxt olarmı ?.

ya şələ nənəni, ya lələ şələni.

ya unçu ölər, yada dəgirmançı.

ya zor ya zər, yoxsa bu yerdən səfər.

yaci işə gələr, yaman aşa.

yad ölkənin toxu ol, doğma yerin yoxsulu yox.

yad tatdan, tanış şeytan yeğdir.

yadlar içində bilgin olan, bilginlər içində yad olu.

yağ yağa qovuşar yarma yavan qalar.

yağdırmadan göl olmaz, uydurmadan ev.

yağıdan qurtulluq, dosdum tutmasa (qoysa).

yağına qıymayan çörəyin yoz (yavan) yeyər.

yağını aşaqlasan, başa çıxar. (aşaqlasan: alçaq görsən).

yağış damcısı, daş dələr.

yağış yağsa toz qopmaz.

yağıtlıq olsa, yarıqlıq düşər.

yağıya baxıb dosduvu tanı, dosduva baxıb, yağını.

yağıya yavuz, dosda uz. (düşmana pis, dosda yaxcı).

yağlı donsa, canı çıxmaz, çinis ərir, yağı çıxmaz.

yağru yağı, yağısmaz. {piy yağı, kərə (sarı yağ) dadı verməz}.

yağsa yağış, bitər qamış.

yaxa almadan ətək verməz. ( çox çimri, xəsis kişi).

yaxadakın yalayan, əlindəkin qaçqınur. (yaxadakın yalayıb, əlindəkin qaçırır).

yaxcı arvad var qadan alar, onun pisi qadan qalar. (qada: vırqı. bəla. ağrı).

yaxcı danış, iyi dinlə.

yaxcı demişlər, vardan etmişlər, iyid demişlər, candan.

yaxci işə gələr, yaman aşa.

yaxcı işləridə, iyi görməsən, pis qurtaracaq.

yaxcı oyunçunu topda görür.

yaxcılığa ırışma (öğünmə. şişinmə) , pisliyinən barışma.

yaxcılığa, başar, alış.

yaxcılığın yolun bilsən, pislik yolundan çıxar.

yaxcılıq bir gül dəyir əkib biçəsən, bir güldur, dərib atasan.

yaxcılıq igidə yük olmaz.

yaxcılıq igidliklə birgə doğulub.

yaxcılıq ürəkdən pasın silər.

yaxcılıq yiyəsin tanımaz. (yaxcılıq yiyəsinə qəribdir).

yaxcını basan yamanı açan qonşu.

yaxcını yeltəsən düşünər, yavuzu yeltəsən övünər . (yeltəmək: öğmək. tərifləmək).

yaxcının eddiyin görsin, pisin yatdığın. (yarqış. dua).

yaxcının özündən um, bilənin sözündən.

yaxcının sözü dilində, yamanın kini içində (ürəkdə).

yaxcıya yokuş (yapış) , yamandan üzüş.

yaxın dalaşsa, yadqa cem. (yaxınlar savaşsa, yabancılara yem olur).

yaxın ettiyin, uzqa (özgə) edəməz.

yaxın qonşuya, yaman söz demə.

yaxın olmaq soğudar, uzaq olmaq üzüdər (üzükmək: özləmək. həsrət çəkmək) .

yaxın olsan az ol ıraq olsan çox ol.

yaxındakı tüstü, kor elər.

yaxma pişərsən, qazma düşərsən.

yaxşı arvad ev qurar, yamanı uçurar.

yaxşı arvad, evin yarısıdır.

yaxşı gəlin gülümdü, yaman olsa ölümdu.

yaxşı gəlməyincə, yaman gedməsin.

yaxşı gördüyündən deyər, yaman verdiyindən.

yaxşı gün, dan ertədən bəllənir.

yaxşı gün, dost yığır, yaman gün, yoxlur.

yaxşı xəbər uzaq gedər, yaman ondanda uzaq.

yaxşı xəbər, yalansada xoş gəlir.

yaxşı qadın ömür balı, yaman qadın can azalı.

yaxşı qadın ömür balı, yaman qadın can çoralı (zuvalı).

yaxşı mal can qaraldır. (iyi mal can qurtarır).

yaxşı oldu savaşma, yaman oldu yanaşma.

yaxşı olur qızların hamısı, hardan çıxır arvadın pisi.

yaxşı sözə qulaq salqıl, tan ertəsi, oyaq bolqıl, yaxşılardan alqış alqıl, yaşın artıb, uluğ qalsın.

yaxşı yaman, keçdi karvan.

yaxşı yaman, keçər kərvan.

yaxşılarla vuruşma, yamanlarla duruşma.

yaxşılıq açan qapıya, sevgi qonar.

yaxşılıq ağac başında, tutmaq güc, yamanlıq ayağ altında, qaçmaq güc .

yaxşılıq bilməyən, yamanlıqdan qalmaz.

yaxşılıq qəribdir tanınmaz. {yaxşılıq uzqadır (özgədir) , tanınmaz}.

yaxşılıq yola atılmamış, qızıl yerə.

yaxşılıqı su altında gəmiş, üzündə dilə. (gəmiş: quyla).

yaxşını söz öldürər, yamanı çomaq.

yaxşını yada vermə, hayıfdır, yamanı yada vermə, ayıbdır.

yaxşının özü ölsə də, sözü ölməz. (iyi kişinin kəndisi ölürsə də, sözü ölməz).

yaxşıya gün yox, yamana ölüm.

yaxşıya özgə, yamana özümüzün ki demə.

yaxşıya yaxşı de, yaxşılığın artırsın, yamanada yaxşı de, yamanlığın qaytırsın. (qaytırsın: qaytırsın. azaltsın).

yaxşıya yaxşı desən çəkinər, yamana yaxşı desən övünər.

yaxşıyada yaxşı malı tapışma. (tapşırma).

yaxşıyla yaxşı, yarışqan at, yamanla yaman qudurqan it.

yalacını dinlyibdə, yoxla da.

yalan bir qıç üsdə durar, gərçək iki.

yalan cağız, çağsız açılmaz. (zamanı gəlmədən açılmaz, faş olmaz).

yalan cağız, çağsız açılmaz. (zamanı gəlmədən açılmaz, faş olmaz).

yalan öğüt, doğru yola varmaz.

yalan, çağında açılar.

yalan, oğrunun yarağıdır.

yalana inanmayan, doğru yol tapmaz.

yalançı qəssabən, qapında it görünməz.

yalançı yalağçını tovlar .

yalançının doğrusunada inanma !.

yalançının evi yandı, heç kəs inanmadı.

yalançının evi yanmış, kimsə inanmamış.

yalançının sözündən yox gözündən bil.

yalançının sözündən yox, gözündən tanı.

yalançının sözünə inanma, ağıllının sözünə güvənmə.

yalanda kök olmaz, ilanda ayağ.

yalanın doğrusun demək, doğurdan yalan deməkdən yeğdir.

yalanın yaranıda var, yamanıda. (yaranıda: yaxşısıda. faydalısıda)

yalanla, qorxu bir kisədə olar.

yalaşılığı bilməyən, doğrunu itirər.

yalın (tək) barmaqla, birədə tutulmaz. {yalınız (tək başına) iş tutubən umma uzluq (bacarıq) } .

yalqız atlı yarışcaq, yaman qadın uruşçaq. (tək atlı kimsə yarışı sevər. kötü qadın qavqayı).

yalqız əldən səsi çıxmaz, səs çıxsada, ad çıxmaz.

yalqız qaz ötməz.

yalqız quş, yuva salma.

yalqun alı içdən, yılxı alı dışdan. (yalqun: insan). (yılxı: heyvan).

yalqun bənqu dirilməz, sınqa girmiş gerilməz. (insan əbədi diri qalmaz, qəbrə girən geri dönməz).

yalquzun qıl yardımın, olsun yarın, .

yalnız ağac yelə düşsə, budaqları ilşilər (birbirinə ilişidi) .

yalnız qalan öz ışığın özü söndrər. (yalnız yatan öz yerini özü yığar. ). (yalnız qalan özü danışar özü eşidər. ). (yalnız yeyən süfrasını kəndi qaldırar. ) .

yaltaq özünə sayqu (tə'zim) gözlər.

yalvarma, çalış.

yalvarmaqla, qurdun ağzı bağlanmaz.

yamaq üsdə yamaq gələndə, yamaqlar sevinər.

yamalı ata min, yamalı ada yox. (yamalı: borc alınmış).

yaman arvad, tez kişini qocaldar, əsil arvad dərdlərini azaldar.

yaman dil el dağıdar, yaman yol ayağ.

yaman dil, dünya yıxar, oxşayı əl ellər yığar. (oxşayı: yumşaq. mehriban. məhəbbətli) .

yaman gəlsə qaçın, yaxşı gəlsə yaxın (yaxınlaşın) .

yaman qohum, varın olsa, görə bilməz, yoxun olsa verə bilməz.

yaman oldun demə azsan, iyi oldun demə çoxsan.

yamana aş versəndə, iş vermə.

yamana gündə qaradır, tün də.

yamana kisə tikmə, yalana ambar.

yamana uyan, yalana düşər.

yamana verdin aşın, o yerdən daşın.

yamanda keçər, dumanda.

yamanın düz olduğundansa, yalan olmağı yeğdir.

yamanın sözü gəlsin, özü yox.

yamanın yaxşısı olunca, yaxcının yaxşısı ol.

yamanın yaxşıya verəsi nə, axmağın, ağıllıdan alası nə.

yamanla cənnətə girməkdənsə, yaxci ilə, cəhənnəmə gir.

yamanla yalan əkiz doğmuş.

yamanların yaxşısı olmaqdansa, yaxşıların yamanı ol.

yamanlaşsa iki kişi, ən alçağı zor gəlir, savaş sada iki kişi, ən qanmazı zor gəlir.

yamanlığın azı olmaz, yaxcılığın çoxu.

yamanlıq sanma bir kişi işinə, sonunda yamanlıq gəlir peşinə (başına).

yamanlıq yaxın, yaxcılıq uzaq.

yamanlıq, daşa yazılır, yaxxılıq, quma.

yamansız yaxşı görmədim, köhnəsiz yeni.

yanğına körüklə gedməzlər.

yanğından çıxdıq, alova düşdük.

yanığın nəyi varki yoluğa verə.

yanılma kişidən, tüstü odundan.

yanılmasa, qul olmaz. (kişi (adam) öz ayağından yıxılır).

yanmayanda yanmaz, ha yellə ha ətəklə.

yapdal ata (yabı) minincə, bəy olduğun sanlayır.

yapığlı göycə çimən, güzə qalmaz.

yapıtsız (əsərsiz) bilgin (alim) , yağışsız bulut.

yaprağı qoyun yesə qığ olur, ilan yesə ağı.

yapru (namus) gedər, dönməz geri, yoxdur onun bəlli yeri.

yara sağalar, yeri qalar.

yara var bağlallar, yara var dağlallar. (yara var bağlayasan, yara var dağlayasan).

yaradınsa, yaramazdan sakın (sağın).

yarağdan iyi arxadaş yox, kötü yoldaş yox.

yarağın gör, bilirlər bunu hamu, ki olur yaz uçmaq (cənnət) , qışın tamu (cəhənnəm).

yarasaya gecə gündüz aydın.

yaraşır igidə örü durmaq, qoca durmaz bulmayınca dayaq.

yarını uy (xiyal ed) , dünəni qoy, bu günü gör.

yarmaq yığın dar günə, qara gecə ağ günə.

yarpaqsız ağacdan, kölgə umma.

yaş var yaşında, yaş var, qırx yaşında. (xam var gənc çağında, xam var qırx yaşında).

yaş yetmiş, iş bitmiş.

yaşa yaşa, gəlmədən başa.

yaşa yaşa, gör tamaşa. (yaşamda başa gəlməz nərsə olmaz).

yaşam bir oyuncaq, kimi oynayacaq, kimi oynadacaq.

yaşam üçün yeyəndə var, yemək üçün yaşayanda.

yaşamda axmaq oduki, öz inandığın qoyub, özgələrin dediklərinə inanır.

yaşamda seçənlər, zirəklərdən irəli gedir.

yaşamın dadın, bir qıçı burda, bir qıçı gorda olandan soruş.

yaşamın yaşıda var qurusuda, könül ki var, övüşüdə var, öküşüdə (övüşü: sevinc. sevinmə). (öküş: peşmalıq).

yaşayıb öğrəşmə, öğrəş yaşa. (öğrəşib yaşayan aparır, yaşayıb öğrəşən batırır).

yaşıl solur, gənc böyür.

yaşın çevirərlər, qurusun yığarlar.

yaşın dadı var, dadın yaşı yox.

yaşına baxma, başına bax.

yaşına yaşına çıxdı ocaq başına. (


Kataloq: Folklore -> Proverb -> 2011
Folklore -> AZƏrbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu
Folklore -> Azərbaycan folklorunun ilkin nəşrləri” seriyası HÜMMƏT ƏLİzadə azərbaycan el əDƏBİyyati
2011 -> Toplayan HƏSƏn bəy hadi 2005-5
Folklore -> AZƏrbaycan ìÈËËÈ ÅËÌËЯÐ ÀÊÀÄÅÌÈJÀÑÛ ÔÎËÊËÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÓ
Proverb -> Əl yazilari
2011 -> Uçut: xərabə). ( köçüt: köç yeri ). ♣ Ac atı yüküynən, dəvəni tüküynən utar. ♣ Ac qarın, bilim bilməz.
Proverb -> Laylalar laylalar Övlad boyu oxşayan qəlin analarımızın ulucabeşik nəğmələri Bu nəğmələrin sözü-avazı boyuncamurazlı-murazlı diləklər ganadlanır. Hər Murazlı dilək də təzə-tər bir gönçəni ay işığının aydınlığına qün işığının ­–saflığına

Yüklə 1,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə